Dir. 2009:48

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av utbildning (U 2008:10)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av utbildning (U 2008:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009

Delredovisning ska inte lämnas

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 oktober 2008 gav chefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare i uppdrag att se över nuvarande resurser för utvärdering inom utbildningsområdet (dir. 2008:132). Utredaren ska enligt direktiven redovisa sina slutsatser och förslag som avser policyinriktad utvärdering senast den 4 maj 2009 och slutredovisa uppdraget senast den 1 december 2009.

Någon delredovisning ska nu inte göras. Utredaren ska i stället redovisa de förslag som avser policyinriktad utvärdering tillsammans med uppdraget i övrigt senast den 1 december 2009.

(Utbildningsdepartementet)