Dir. 2009:89

Avveckling av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan

Kommittédirektiv

Avveckling av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan

Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska från och med den 1 januari 2010 ansvara för den fortsatta avvecklingen av Premiepensionsmyndigheten (PPM) och de delar av Försäkringskassans verksamhet som förs till Pensionsmyndigheten den 1 januari 2010, dvs. administrationen av pensioner och pensionsrelaterade förmåner. Utredaren ska dock redan från den 1 oktober 2009 påbörja sitt arbete genom att förbereda avvecklingen i samarbete med dessa myndigheter.

Utredaren ska ha arbetsgivaransvar för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska också avveckla bl.a. lokaler och utrustning som inte ska tas över av den nya myndigheten, Pensionsmyndigheten.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 29 april 2008 (dir. S 2008:52) att en särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en pensionsmyndighet med ansvar för administrationen av den allmänna ålderspensionen samt vissa angränsande pensionsförmåner, dvs. den pensionsadministration som i dag sker inom Försäkringskassan och PPM.

Den nya myndigheten inrättas den 1 januari 2010. PPM avvecklas den 31 december 2009 och de delar av Försäkrings-

kassan som avser pensionshantering överförs till den nya myndigheten.

I regeringens proposition Pensionsmyndigheten och dess verksamhet (prop. 2008/09:202) anger regeringen skälen för bildandet av en ny pensionsmyndighet. Eftersom ålderspensioner utgör ett centralt statligt åtagande är stabiliteten i systemet av stor vikt för Sveriges åldrande befolkning. Medborgarnas behov av information och kunskap är större än i tidigare pensionssystem. Tiden före pensioneringen bör komma mer i fokus, eftersom det är under intjänandetiden som en person kan påverka pensionen. En särskild myndighet för ålderspensioner har bättre möjligheter att svara upp mot medborgarnas behov av kunskap och information i pensionsfrågor. Därtill skapas bättre förutsättningar för en sammanhållen styrning och uppföljning av verksamheten vilket tillsammans med samordningsfördelarna medför en effektivare administration.

Regeringen anser att administrationen bör samlas i en särskild myndighet. PPM och de delar av Försäkringskassans verksamhet som hanterar pension avvecklas samtidigt som den nya myndigheten bildas. För att minska gränsdragningsproblemen mellan ålderspensionen och dess tilläggsförmåner och övriga förmåner som man kan ha samtidigt som ålderspensionen, bör myndigheten ges ett vidare ansvar än endast ålderspensionen. Pensionsmyndigheten ska därför, utöver ålderspension i form av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension, även ansvara för efterlevandepension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd. Även den frivilliga pensionsförsäkringen som är under avveckling och hanteras av Försäkringskassan bör föras över till den nya myndigheten.

Uppdraget

En särskild utredare ska från och med den 1 januari 2010 ansvara för att genomföra den fortsatta avvecklingen av PPM och de delar av Försäkringskassans verksamhet som hanterar pensioner och pensionsrelaterade förmåner enligt vad som anges i regeringens proposition Pensionsmyndigheten och dess verksamhet (prop. 2008/09:202) och som förs till Pensions-

myndigheten den 1 januari 2010. Utredaren ska dock redan från den 1 oktober 2009 i samarbete med PPM och Försäkringskassan förbereda avvecklingsarbetet. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i aktuella delar i propositionen 2008/09:202 och i propositionen 2009/10:1.

Ansvaret för avvecklingen ligger till och med den 31 december 2009 hos PPM och Försäkringskassan. Utredaren ska dock ha arbetsgivaransvaret för den personal som kan komma att sägas upp vid dessa myndigheter före den 1 januari 2010 och som kommer att ingå i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska även ha arbetsgivaransvaret för den personal som förs över till Pensionsmyndigheten och som till följd av avvecklingen kan komma att sägas upp av Pensionsmyndigheten. Även denna personal ska ingå i avvecklingsorganisationen.

I uppdraget ingår vidare att ̶ utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera avvecklingsarbetet, ̶ ge de anställda aktiv och kontinuerlig information, ̶ hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer, ̶ fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och så långt som möjligt aktivt medverka till att den personal som kan komma att bli övertalig får ett nytt arbete, eller till att finna annan lösning i enskilda fall, ̶ utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen men även t.ex. Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens pensionsverk och företagshälsovården, samt i fråga om arkiven även Riksarkivet, ̶ vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning, verkställa slutlig arkivläggning och slutföra matriklar för berörd personal, samt avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden, och ̶ slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta årsredovisning för avvecklingsmyndigheten.

Utgångspunkten för arbetet är att avvecklingen ska ske på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektiv sätt.

Utredaren ska samråda med den särskilda utredaren med uppdrag att inrätta Pensionsmyndigheten (dir. 2008:52) samt

med PPM, Försäkringskassan och från och med den 1 januari 2010 med Pensionsmyndigheten.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska lämna en avvecklingsplan, inklusive budget för avvecklingen, till regeringen (Socialdepartementet) senast den 25 november 2009. Vidare ska utredaren lämna en delrapport om hur avvecklingsarbetet fortskrider senast den 1 februari 2010 och därutöver ha löpande avstämning med Socialdepartementet. En slutrapport ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2011.

(Socialdepartementet)