Dir. 2010:50

Tilläggsdirektiv till Teknikdelegationen (U 2008:07)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Teknikdelegationen (U 2008:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 juli 2008 har ansvarigt statsråd gett en delegation i uppdrag att kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft inom matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt att lyfta fram, förstärka och utveckla arbetet med att öka intresset för och deltagandet i högskoleutbildningar inom dessa områden. Delegationen ska också verka för att behovet av arbetskraft inom de aktuella områdena uppmärksammas i större utsträckning.

I Teknikdelegationens uppdrag ingår utåtriktat arbete som att anordna konferenser och evenemang och medverka i massmedier. Inom ramen för uppdraget bedriver delegationen bl.a. en kampanj som syftar till att uppmuntra fler elever att söka till naturvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan. För att delegationen ska kunna slutföra arbetet och utvärdera effekterna av kampanjen samt bedriva ett fortsatt utåtriktat arbete med att verka för att behovet av arbetskraft inom matematik, naturvetenskap, teknik och IKT uppmärksammas i större utsträckning behöver tiden för uppdraget förlängas.

Teknikdelegationen ska senast den 31 juli 2010 ge regeringen en översiktlig sammanställning av de erfarenheter som har gjorts efter den 30 april 2010. Uppdraget i övrigt ska dock fortfarande redovisas senast den 30 april 2010.

(Utbildningsdepartementet)