Dir. 2012:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Fi 2010:06)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Fi 2010:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012

Ändring i uppdraget och förlängd tid

Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om bl.a. utvärdering av upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv (dir. 2010:86).

I uppdraget ingick bl.a. att välja ut ett tiotal strategiska varor och tjänster för att beräkna och redogöra för vilka eventuella effektiviseringsvinster som upphandlande myndigheter och enheter har gjort genom att konkurrensutsätta upphandlingen enligt LOU respektive LUF jämfört med att köpa varan eller tjänsten utan föregående konkurrensutsättning. Uppdraget skulle redovisas senast den 28 juni 2012.

Uppdraget ändras på så sätt att uppdraget i den del som avser att välja ut ett tiotal strategiska varor och tjänster för att beräkna och redogöra för vilka eventuella effektiviseringsvinster som upphandlande myndigheter och enheter har gjort genom att konkurrensutsätta upphandlingen enligt LOU respektive LUF jämfört med att köpa varan eller tjänsten utan föregående konkurrensutsättning ska utgå från uppdraget.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 december 2012.

(Socialdepartementet)