Dir. 2013:124

Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén (Fi 2011:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 februari 2011 att tillsätta en kommitté som ska göra en översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser (dir. 2011:6).

Kommitténs uppdrag skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisats senast den 15 augusti 2012. Regeringen beslutade den 19 juli 2012 att uppdraget i stället skulle redovisas i ett delbetänkande senast den 31 december 2012 och att uppdraget i övrigt skulle slutredovisas senast den 31 maj 2013 (dir. 2012:81). Kommittén lämnade i januari 2013 delbetänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6). Regeringen beslutade den 23 maj 2013 att förlänga tiden för slutredovisning av uppdraget till senast den 31 december 2013.

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 juni 2014.

(Finansdepartementet)