Dir. 2014:144

Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21)

Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2014

Bakgrund

Regeringen beslutade den 28 augusti 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av våldtäktsbrottet (dir. 2014:123). I översynen ingår bl.a. att överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt och om det bör införas ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt. Vidare ska utredningen granska och analysera hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder ärenden om våldtäkt och hur rättsväsendet i övrigt hanterar sådana ärenden. Till utredningen ska det enligt direktiven knytas en parlamentarisk referensgrupp. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016. Utredningen har antagit namnet 2014 års sexualbrottsutredning.

Ombildande av utredningen till en parlamentariskt sammansatt kommitté

Våldtäktslagstiftningen och tillämpningen av den har under flera år rönt stort intresse och uppmärksamhet i den samhällspolitiska debatten. Det är därför angeläget att utredningens arbete har en tydlig och stark förankring i de politiska partierna. Vidare framgår av riksdagens tillkännagivande i frågan (bet. 2013/14:JuU37 och rskr. 2013/14:162) att arbetet bör bedrivas i form av en

parlamentarisk kommitté. Utredningen ska mot denna bakgrund ombildas till en parlamentariskt sammansatt kommitté.

(Justitiedepartementet)