Dir. 2014:156

Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen

(UD 2011:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om

bl.a. en översyn av de svenska baslinjerna och de olika

jurisdiktionsgränserna till havs i syfte att ge dessa den precision

som modern teknik medger (dir. 2011:41). Utredningen har

antagit namnet Havsgränsutredningen.

Enligt tilläggsdirektiv skulle uppdraget redovisas senast den

31 december 2014 (dir. 2013:98). Utredningstiden förlängs nu

ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28

februari 2015.

(Utrikesdepartementet)

Dir.

2014:156