Dir. 2018:41

Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen

(N 2017:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 maj 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 kommittédirektiv om

kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter

tas i anspråk (dir. 2017:74). Enligt utredningens direktiv skulle

uppdraget redovisas senast den 31 mars 2018.

Regeringen beslutade den 23 november 2017 tilläggsdirektiv

till Byggrättsutredningen (N 2017:06). Enligt tilläggsdirektiven

(dir. 2017:115) skulle uppdraget redovisas senast den 31 maj

2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas

senast den 7 augusti 2018.

(Näringsdepartementet)

Dir.

2018:41