Dir. 2020:35

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet (A 2019:02)

Dir. 2020:35

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet (A 2019:02) Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 maj 2019 att en särskild utredare skulle föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Enligt utredningens direktiv (dir. 2019:24) skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 29 maj 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2020.