lagen.nu

Nya rättsfall från Arbetsdomstolen

AD 2017 nr 67 (L)

2017-12-20

Ett bolag har haft i uppdrag att sköta den löpande skötseln av gräsplanen på en arena. Två personer, som vid tidpunkten var tillsvidareanställda hos ett av bolagets dotterbolag, har utfört arbete på arenan. Tvisten gäller om dessa två personer för det arbetet var arbetstagare hos det bolag som hade i uppdrag att sköta gräset på arenan och om de har brutit mot den lojalitetsplikt som följer av ett anställningsförhållande och därigenom ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot det bolaget, när de i eget bolag har offererat och genomfört ett tilläggsarbete i form av ett gräsbyte på arenan.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 66

2017-12-20

Målet gällde fordran. Domen innebar atttingsrättens dom delvis ändrades.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 65 (Indirekt diskriminering, Diskriminering, Religion, Trosuppfattning, Personlig skyddsutrustning, Engångsärmar, Basala hygienrutiner, Patientnära vårdarbete, Förhandsavgörande)

2017-12-20

En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Tandläkarens arbetsgivare har förbjudit användningen av engångsärmar. Fråga om tandläkaren därigenom utsatts för indirekt diskriminering eller om det visats att förbudet varit lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 64

2017-12-06

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 63

2017-12-06

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 62 (P)

2017-12-06

Mellan ett kommunalförbund och en arbetstagarorganisation gäller bara ett kollektivavtal. Det kollektivavtalet är tillämpligt enbart på arbetstagare som är anställda för beredskapstjänst inom räddningstjänsten och inte på t.ex. heltidsanställda brandmän. Arbetstagarorganisationen har hos kommunalförbundet medlemmar som omfattas av kollektivavtal och medlemmar-heltidsanställda brandmän-som inte omfattas av det.-.Kommunalförbundet, som delat in räddningstjänsten i sex distrikt, har beslutat att tillsätta en ny distriktschef i ett distrikt utan att först förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 11 § medbestämmandelagen. I det distriktet, som bara har heltidsanställda brandmän, tillämpas inte kollektivavtalet med arbetstagarorganisationen. Arbetstagarorganisationen har dock en klar majoritet av de heltidsanställda brandmännen i distriktet som medlemmar.-Tillsättningsbeslutet har inte ansetts som en viktigare förändring av kommunalförbundets hela verksamhet. Kommunalförbundet har dock ansetts förhandlingsskyldig enligt 11 § medbestämmandelagen gentemot arbetstagarorganisationen, eftersom det varit fråga om en viktigare förändring av kommunalförbundets verksamhet vid arbetsstället (distriktet) och arbetstagarorganisationen haft en betydande andel av de stadigvarande arbetstagarna i berörd yrkeskategori på arbetsstället som medlemmar.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 61 (Diskrimineringsersättning, Utrednings- och åtgärdsskyldighet, Kvittning av rättegångskostnader)

2017-11-29

En personlig assistent har till sin arbetsgivare uppgett att hon anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier och trakasserier som haft samband med etnicitet, av brukarens sambo. Fråga om arbetsgivaren därmed haft en utredningsskyldighet enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen och därvid om brukarens sambo kan anses ha utfört arbete hos arbetsgivaren eller varit att jämställa med en arbetstagare samt om utredningsskyldigheten enligt bestämmelsen följer av EU-rättslig reglering. Även fråga om det funnits skäl att kvitta rättegångskostnaderna.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 60

2017-11-15

Målet gällde avskedande. Domen innebar att kärandens talan (delvis) bifölls.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 59 (Arbetsskyldighet, Omplacering, Förflyttning, Omlokalisering)

2017-11-15

Regeringen har beslutat att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen från Stockholm till Karlstad. Tvisten gäller om arbetstagare hos myndigheteten är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter omlokaliseringen.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 58 (Arbetsbrist, Fingerad arbetsbrist, Uppsägning, Tillräckliga kvalifikationer, Omplacering)

2017-11-08

Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund av arbetsbrist eller om personliga skäl varit den verkliga grunden för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist). Allmänna uttalanden om bedömningen av när arbetsbrist är saklig grund för uppsägning och om bevisprövningen när fingerad arbetsbrist invänts.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 57 (Konkurrensklausul)

2017-11-08

En regionchef vid ett bolag som tillhandahåller hushållsnära tjänster hade en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal. Arbetsdomstolen har funnit att klausulen är oskälig enligt 38 § avtalslagen.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 56 (Arbetsbrist, Omreglering av anställningsvillkor, Ändring av anställningsform)

2017-11-01

Ett bolag beslutade att det inte skulle finnas några tillsvidareanställningar för personliga assistenter hos bolaget. Bolaget erbjöd de arbetstagare som var tillsvidareanställda personliga assistenter i stället visstidsanställning hos bolaget i form av ”anställning för viss tid så länge assistansuppdraget varar”, vilket de accepterade ”under protest” Tvisten avser om arbetsgivarens agerande ska jämställas med uppsägning av arbetstagarnas tillsvidareanställningar hos bolaget från bolagets sida och om uppsägningarna i så fall haft saklig grund eller om bolagets agerande i vart fall varit i strid mot god sed på arbetsmarknaden och därmed i strid mot grunderna för anställningsskyddslagen.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 55 (Kollektivavtal, Lokalt kollektivavtal, Ackordsöverenskommelse, Kalkylackord, Morgonmöte, Ackordsunderlag, Planeringsträff, Fullt färdigt arbete)

2017-11-01

Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet. Överenskommelser om s.k. kalkylackord har träffats för två byggarbetsplatser med kalkyltider om 7 828 respektive 26 156 timmar. Under byggnadstiden har arbetsgivaren infört veckovisa respektive dagliga informationsmöten om 5-10 minuter för alla arbetstagare. Fråga om arbetstagarna har rätt till ersättning för mötestiden utöver de överenskomna ackordsprisen.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation