lagen.nu

Nya rättsfall från Arbetsdomstolen

AD 2018 nr 40

2018-07-13

Målet gällde lönefordaran.Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 44

2018-06-20

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 43

2018-06-20

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 42 (Diskriminering, Indirekt diskriminering, Diskrimineringsersättning, Ogiltigförklaring och jämkning av diskriminerande avtalsbestämmelser)

2018-06-20

En kvinna med en funktionsnedsättning, som innebär en för henne nedsatt arbetsförmåga om 50 procent av heltid, har hos ett bemanningsföretag vid tre tillfällen sökt eller gjort förfrågan om att få ingå ramavtal med bolaget och därmed ingå i den grupp av personer som bolaget kan visstidsanställa och hyra ut för arbete till kundföretag, när behov uppstår. Bolaget anställer för sådana visstidsanställningar bl.a. personer med"annan huvudsaklig sysselsättning". Kvinnan har, sedan hon upplyst bolaget om att hon har sjukersättning på halvtid, av bolaget fått beskedet att hon inte kunde komma i fråga för anställning hos bolaget, då hon enligt bolaget inte uppfyllde kraven för att kunna anställas hos bolaget. Tvisten gäller om bolaget genom beskeden till kvinnan, men även genom uppställande och upprätthållande av ett krav på annan huvudsaklig sysselsättning, utsatt henne för direkt eller indirekt diskriminering som haft samband med hennes funktionsnedsättning.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 41 (Tillräckliga kvalifikationer)

2018-06-20

En fotograf vid ett mediaföretag har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fotografen har inte ansetts ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som bl.a. skrivande journalist och videoreporter.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 39

2018-06-13

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 38

2018-05-30

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 37

2018-05-30

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 36

2018-05-30

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 35 (Kollektivavtalstolkning, Kollektivavtalsbrott, Förlängd uppsägningstid, Överlåtelsedirektivet, Förhandsavgörande)

2018-05-30

Frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa närmare angivna förutsättningar, vid tillämpning av en kollektivavtalsbestämmelse om förlängd uppsägningstid hos förvärvaren, inte beakta anställningstid hos överlåtaren.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 34 (Olovlig stridsåtgärd, Arbetsvägran, Löneavdrag, s.k. LAS-varning, Disciplinpåföljd, Förhandlingsskyldighet, Överläggning, Varsel)

2018-05-30

Tvisten i målet gäller bl.a. om 25 hamnarbetare har vidtagit olovliga stridsåtgärder genom att lägga ned arbetet under en del av dagen och om de därför ska betala skadestånd till bolaget.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 33

2018-05-23

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 32

2018-05-23

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 31 (Lojalitetsplikt, Företagshemligheter, Offentlig handling, Sekretess, Konkurrerande verksamhet, Ekonomiskt skadestånd, Utebliven vinst, Mervärdesskatt)

2018-05-16

Fyra arbetstagare vid ett företag som anordnar personlig assistans har sagt upp sig för att börja arbeta hos ett konkurrerande företag. Fråga om arbetstagarna under sina anställningar brutit mot lojalitetsplikten i sina anställningsavtal och om de under eller efter sina anställningar brutit mot företagshemlighetslagen samt om de därför är skyldiga att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till sin förre arbetsgivare och i så fall med vilka belopp. Även fråga om det nya företaget är skadeståndsskyldigt för att i strid med företagshemlighetslagen ha utnyttjat företagshemligheter angripna av arbetstagarna.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 30 (Kollektivavtal, Skiljeklausul, Rättegångshinder, Avvisning, Tidsbegränsad anställning, Förhandlingsskyldighet, Utanförstående arbetstagare, Jämkning av avtal)

2018-05-16

Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems räkning ska avvisas på grund av en skiljeklausul i ett kollektivavtal som medlemmens anställningsavtal hänvisar till, men som arbetstagarorganisationen inte är bunden av. Även fråga om arbetsgivaren har haft skyldighet att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 13 § medbestämmandelagen innan medlemmens enligt kollektivavtalet tidsbegränsade anställning avslutades.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 28 (Ogiltigförklaring av uppsägnin)

2018-05-09

En civilanställd hos Försvarsmakten tog med sig sin flickvän in i den anläggning, ett militärt skyddsobjekt, där han arbetade. Flickvännen hade inte något särskilt tillträdestillstånd, vilket är ett krav för att utomstående ska få besöka anläggningen. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 29 (Anställnings ingående, Konkludent handlande, Arbetsgivare)

2018-05-09

En person anställdes som städare av ett aktiebolag. Under anställningen har arbetstagaren fått sin lön av en enskild firma med snarlikt namn, som innehades av aktiebolagets ställföreträdare. Den enskilda firman har även utfärdat lönebesked och lämnat kontrolluppgift till skattemyndigheten, samt upprättat ett arbetsgivarintyg. Arbetstagaren har ansetts ha fog för uppfattningen att den enskilda firman skulle ansvara för krav som grundas på anställningen.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 29 (Anställnings ingående, Konkludent handlande, Arbetsgivare)

2018-05-09

En person anställdes som städare av ett aktiebolag. Under anställningen har arbetstagaren fått sin lön av en enskild firma med snarlikt namn, som innehades av aktiebolagets ställföreträdare. Den enskilda firman har även utfärdat lönebesked och lämnat kontrolluppgift till skattemyndigheten, samt upprättat ett arbetsgivarintyg. Arbetstagaren har ansetts ha fog för uppfattningen att den enskilda firman skulle ansvara för krav som grundas på anställningen.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 28 (Ogiltigförklaring av uppsägnin)

2018-05-09

En civilanställd hos Försvarsmakten tog med sig sin flickvän in i den anläggning, ett militärt skyddsobjekt, där han arbetade. Flickvännen hade inte något särskilt tillträdestillstånd, vilket är ett krav för att utomstående ska få besöka anläggningen. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 27

2018-05-02

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 26

2018-05-02

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 25 (Lojalitetsplikt, Företagshemligheter, Konkurrerande verksamhet, Principalansvar, Ekonomiskt skadestånd, Utebliven vinst, Solidariskt ansvar)

2018-04-25

Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta hos ett konkurrerande företag. Fråga om arbetstagarna under sin anställning hos logistikföretaget brutit mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen och om de därför är skyldiga att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till bolaget. Även fråga om det nya företaget är skadeståndsskyldigt mot logistikföretaget för att i strid med företagshemlighetslagen ha röjt och utnyttjat företagshemligheter som angripits av arbetstagarna.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 24 (Avskedande, Offentlig anställning, Anställningsavtal, Statens överklagandenämnd, Vitesföreläggande)

2018-04-25

Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämnd underlåtit att erbjuda en person en viss anställning. Tvisten har i första hand gällt om klaganden genom överklagandenämndens beslut fått den omtvistade anställningen och om staten, genom Polismyndigheten-genom att meddela klaganden att hon inte skulle få tillträda anställningen-avskedat henne. Arbetsdomstolen har funnit att överklagandenämndens beslut i sig inte inneburit att det uppstått ett nytt anställningsförhållande och därmed inte något avskedande. Arbetsdomstolen har därefter funnit att det inte finns förutsättningar att förelägga Polismyndigheten att-med eller utan vite-erbjuda klaganden anställningen i fråga.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 23 (Kollektivavtalstolkning, Pilot, Pilotavtalet, Allmän visstidsanställning, Provanställning)

2018-04-25

Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett flygbolag har brutit mot en bestämmelse i ett kollektivavtal för piloter om att det första anställningsåret utgör provanställning genom att nyanställa åtta piloter med allmän visstidsanställning.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 25 (Lojalitetsplikt, Företagshemligheter, Konkurrerande verksamhet, Principalansvar, Ekonomiskt skadestånd, Utebliven vinst, Solidariskt ansvar)

2018-04-25

Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta hos ett konkurrerande företag. Fråga om arbetstagarna under sin anställning hos logistikföretaget brutit mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen och om de därför är skyldiga att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till bolaget. Även fråga om det nya företaget är skadeståndsskyldigt mot logistikföretaget för att i strid med företagshemlighetslagen ha röjt och utnyttjat företagshemligheter som angripits av arbetstagarna.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 24 (Avskedande, Offentlig anställning, Anställningsavtal, Statens överklagandenämnd, Vitesföreläggande)

2018-04-25

Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämnd underlåtit att erbjuda en person en viss anställning. Tvisten har i första hand gällt om klaganden genom överklagandenämndens beslut fått den omtvistade anställningen och om staten, genom Polismyndigheten-genom att meddela klaganden att hon inte skulle få tillträda anställningen-avskedat henne. Arbetsdomstolen har funnit att överklagandenämndens beslut i sig inte inneburit att det uppstått ett nytt anställningsförhållande och därmed inte något avskedande. Arbetsdomstolen har därefter funnit att det inte finns förutsättningar att förelägga Polismyndigheten att-med eller utan vite-erbjuda klaganden anställningen i fråga.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 23 (Kollektivavtalstolkning, Pilot, Pilotavtalet, Allmän visstidsanställning, Provanställning)

2018-04-25

Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett flygbolag har brutit mot en bestämmelse i ett kollektivavtal för piloter om att det första anställningsåret utgör provanställning genom att nyanställa åtta piloter med allmän visstidsanställning.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 22

2018-04-18

Målet gällde vite alternativt skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 20 (Miljöarbetaravtalet)

2018-04-11

Kollektivavtalstolkning. Fråga om hur avdrag från månadslön ska beräknas när en arbetstagare under en kalendermånad är semesterledig mer än tio arbetsdagar.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 19 (Skadestånd, Europakonventionen, Diskriminering, Diskrimineringsersättning, Religion, Trosuppfattning, Etnisk tillhörighet, Handskakning)

2018-04-11

Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en kvinnlig lärarvikarie framför allt genom att uppställa ett krav på att handhälsa även på manliga kollegor.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 14 (Olovlig stridsåtgärd, Arbetsnedläggelse, Tolkningsföreträde, Skadestånd, Förstadagsintyg)

2018-03-07

Olovlig stridsåtgärd. Ett renhållningsföretag har begärt att renhållningsarbetarna ska medverka vid en inventering av samtliga nycklar till bolagets trakter (sophämtningsområden). Sedan bolaget genomfört nyckelinventeringen under två dagar har arbetstagarna den tredje dagen inte utfört något arbete och arbetsledarna har låst in nycklarna. Arbetsdomstolen har kommit fram till att det har varit fråga om en arbetsnedläggelse från arbetstagarnas sida i syfte att få bolaget att upphöra med inventeringen, och att detta utgjort en olovlig stridsåtgärd. Därtill fråga om ett stort antal sjukanmälningar och uppsägningar varit led i stridsåtgärden samt om det allmänna skadeståndets storlek.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 11 (Diskriminering, Funktionsnedsättning, Fetma)

2018-02-21

Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning. Tvisten har rört bl.a. om arbetsgivaren felaktigt förmodat att hans övervikt/fetma inneburit en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, om han var i en jämförbar situation med de sökande som antogs och om beslutet att neka honom en av utbildningsplatserna hade något samband med hans fetma.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 10 (Kollektivavtal, Anställningsavtal, Ensidig förmån, Stridsåtgärd, Föreningsrättskränkning, Förhandlingsskyldighet, Förhandlingskrav, Löneavdrag, Kvittning)

2018-02-21

En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga om det varit avtalsbaserat eller en av arbetsgivaren ensidigt reglerad förmån. Fråga också om arbetsgivarens indragning av lön för fackligt arbete och beslut att den fackliga företrädaren ska återgå till produktionen inneburit ett avskedande, en olovlig stridsåtgärd enligt 41 a § medbestämmandelagen eller föreningsrättskränkning respektive om arbetsgivaren före indragningen av lönen borde ha förhandlat enligt 13 § medbestämmandelagen. – Även fråga om vissa löneavdrag för andra arbetstagare inneburit kvittning i kvittningslagens mening.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 9 (Förhandlingsrätt)

2018-02-14

En arbetsgivarorganisation har ansetts skyldig enligt 10 § medbestämmandelagen att förhandla med en arbetstagarorganisation om att träffa ett kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren för arbetsgivare och arbetstagare som är medlemmar i respektive organisation.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 7 (Preskription, Fordran, Slutlön)

2018-02-07

Fråga om från vilken tidpunkt frist för preskription ska börja löpa. Enligt arbetstagarna ska fristen räknas från den dag då bolaget skulle ha utbetalat slutlön – förfallodagen. Enligt bolaget ska fristen i stället räknas från den dag då en lokal förhandling avslutades i oenighet.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 4 (I)

2018-01-17

Kollektivavtal gäller mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivaren. Arbetstagarorganisationen begärde att få ta del av önskemål om nya positioner, s.k. biddingar, som arbetstagarna lämnat till arbetsgivaren. Fråga om arbetsgivaren brutit mot 19 § medbestämmandelagen genom att inte låta organisationen ta del av uppgifterna.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 3 (Skiljeförfarande, Bolagsordning, Skiljeklausul, Skiljeavtal, Rättegångshinder, Ombudsjäv, Aktiebolagslagen)

2018-01-10

Bestämmelsen i 7 kap. 54 § första stycket aktiebolagslagen om att en föreskrift om skiljeförfarande i en bolagsordning har samma verkan som ett skiljeavtal gäller bara tvister där bolaget är part på ena sidan och där styrelsen, aktieägare eller bolagsfunktionär för talan i egenskap av styrelse, aktieägare eller bolagsfunktionär. En arbetstvist mellan bolaget och en arbetstagare, som i och för sig också varit aktieägare och styrelseledamot, om anspråk som har sin grund i anställningsförhållandet, som inte avsett verkställande direktör, har således inte ansetts omfattad av bestämmelsen.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation