lagen.nu

Nya rättsfall från Arbetsdomstolen

AD 2017 nr 31 (Reservofficer, Försvarsmakten, Utlandstraktamente, Logi, Logitillägg, Diskriminering, Kollektivavtalstolkning, Tidsbegränsad anställning)

2017-05-10

Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare hos Försvarsmakten, har för Försvarsmaktens räkning tjänstgjort i Afghanistan. Innan de åkte till Afghanistan utbildades de i Sverige och hade då fritt logi med logementsstandard som staten erbjudit dem. Fråga om arbetstagarna enligt kollektivavtal har haft rätt till logitillägg under utbildningstiden i Sverige och utlandstraktamente under tjänstgöringen i Afghanistan, alternativt om de i avsaknad av sådan rätt i strid med lag har missgynnats såsom tidsbegränsat anställda för tjänstgöringen i förhållande till tillsvidareanställda med sådana förmåner. Även fråga om staten har gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att inte för utbildningstiden i Sverige uttryckligen erbjuda arbetstagarna fritt logi i form av enkelrum med dusch och toalett på rummet.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 31 (Reservofficer, Försvarsmakten, Utlandstraktamente, Logi, Logitillägg, Diskriminering, Kollektivavtalstolkning, Tidsbegränsad anställning)

2017-05-10

Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare hos Försvarsmakten, har för Försvarsmaktens räkning tjänstgjort i Afghanistan. Innan de åkte till Afghanistan utbildades de i Sverige och hade då fritt logi med logementsstandard som staten erbjudit dem. Fråga om arbetstagarna enligt kollektivavtal har haft rätt till logitillägg under utbildningstiden i Sverige och utlandstraktamente under tjänstgöringen i Afghanistan, alternativt om de i avsaknad av sådan rätt i strid med lag har missgynnats såsom tidsbegränsat anställda för tjänstgöringen i förhållande till tillsvidareanställda med sådana förmåner. Även fråga om staten har gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att inte för utbildningstiden i Sverige uttryckligen erbjuda arbetstagarna fritt logi i form av enkelrum med dusch och toalett på rummet.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 30

2017-05-10

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 29 (Semesterlön, Semesterersättning)

2017-05-03

En arbetstagare, en vd hos ett bolag, har utöver månadslön erhållit årlig bonus grundad på bolagets resultat. Fråga huvudsakligen om bonusavtalen inneburit att de utbetalda bonusbeloppen innefattat semesterlön och om han därmed redan fått semesterlön för bonusen.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 28 (Bisyssla, Polis, Interimistiskt förordnande)

2017-04-26

Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och styrelseordförande i ett aktiebolag som arrangerar föreläsningar i skolor om bl.a. farorna på internet har en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Interimistisk prövning.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 27 (Bisyssla, Polis, Interimistiskt förordnande)

2017-04-26

Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat område är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning för en polisman (bombtekniker). Interimistisk prövning.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 26 (Kollektivavtalstolkning)

2017-04-26

Fråga om ett bolag brutit mot ett lokalt kollektivavtal genom att inte ombesörja att arbetstagare hos bolaget validerades på visst sätt och därvid vilken form av validering som parterna träffat avtal om.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 25 (Kompensationsledighet, Nationaldagen)

2017-04-19

Enligt kollektivavtalet för dentallaboratorier har tjänstemän, under vissa förutsättningar, rätt till en dags ledighet under de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Fråga om en arbetstagare, som var sjukskriven när nationaldagen inföll, haft rätt till sådan ledighet.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 24

2017-04-12

Målet gällde skadestånd på grund av avskedanden. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 23 (Skadestånd, Europakonventionen, Diskriminering, Diskrimineringsersättning, Religion, Trosuppfattning, Religionsfrihet, Samvetsfrihet, Åsiktsfrihet, Yttrandefrihet, Kränkande uttalanden, Anställningsavtal, Preskription)

2017-04-12

En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en region. Vid ansökningstillfällena upplyste barnmorskan arbetsgivaren om att hon inte kan vara med och utföra aborter på grund av sin tro och livsåskådning. Ansökningarna ledde inte till att barnmorskan fick påbörja en anställning. Fråga om regionen kränkt barnmorskans rättigheter enligt artikel 9 och 10 i Europakonventionen. Även fråga om regionen gjort sig skyldig till diskriminering.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 22 (Konkurrerande verksamhet, Lojalitetsplikt, Rättegångskostnad, Skadestånd)

2017-04-05

Två arbetstagare planerade och startade under pågående anställning en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Fråga om vilka förberedande handlingar arbetstagarna vidtagit samt om skada uppkommit och dess storlek.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 21

2017-03-30

Målet gällde skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 20

2017-03-29

Målet gällde lönefordran, förhandlingsvägran m.m.Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 19 (A)

2017-03-29

Fråga om innebörden av begreppet ”per helgfri vecka” i film-, tv- och videoinspelningsavtalet och om en arbetsgivare brutit mot kollektivavtalets reglering om att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en beräkningsperiod, när arbetstidsreduktion inte skett med anledning av helgdagen alla helgons dag, som alltid infaller på en lördag. Även tvist om en viss inspelningsperiod bestått av en eller två beräkningsperioder.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 18

2017-03-22

Målet gälldekollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandenas talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 17 (Anställnings ingående, Behörighet, Befogenhet, Ogiltighet, Ond tro, Avskedande, Tillitsfullmakt)

2017-03-22

En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avseende en anställning som rektor och förskolechef. Fråga om arbetsgivaren blivit bunden av anställningsavtalet, och i så fall, om det funnits laglig grund att skilja arbetstagaren från anställningen.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 16

2017-03-16

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 15

2017-03-15

Målet gällde kollektivavtalstolkning m.m. Domen innebar bl.a. att talan avslogs.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 14 (Uppsägning, Samarbetsproblem, Avstängning, Lön under förlängningstid)

2017-03-08

En präst i ett mindre trossamfund har sagts upp till följd av en konflikt med bl.a. ärkebiskopen i trossamfundet. Arbetsdomstolen har funnit att konflikten mellan prästen och bl.a. ärkebiskopen varit av sådan allvarlig art att den äventyrade kyrkans verksamhet, att prästen inte varit utan skuld till samarbetssvårigheterna, att det måste ha stått klart för prästen att trossamfundet inte accepterade hans agerande, att det inte varit möjligt att omplacera prästen och att det därför funnits saklig grund för uppsägning. Därutöver fråga om trossamfundet stängt av prästen i strid mot 34 § andra stycket anställningsskyddslagen och om prästen har rätt till lön under den s.k. förlängningstiden, dvs. från det att uppsägningen löpt ut till dess tvisten slutligen avgjorts.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 13 (Avskedande, Oklar situation, Semesterlön, Partsställning, Föreningsrätt)

2017-03-08

En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick av hans anställningsavtal kontaktade sin arbetstagarorganisation som sände arbetsgivaren ett kravbrev om de lönebelopp som dragits av. När arbetsgivarbolaget fick kravbrevet uppstod en ordväxling med förhöjt tonläge mellan bolagets företrädare och arbetstagaren, varpå arbetstagaren lämnade arbetsplatsen för att inte mer återkomma. Fråga om lönesänkningen varit avtalad och om arbetstagaren självmant lämnat anställningen eller om han blivit avskedad samt om det i så fall har inneburit en kränkning av arbetstagarens föreningsrätt och ett intrång i arbetstagarorganisationens verksamhet. Även fråga om bolaget utnyttjat en oklar situation om arbetstagarens anställning på ett sådant sätt att det är att jämställa med ett avskedande.-Fråga om hur stort, om något, allmänt skadestånd som ska betalas på grund av att arbetsgivaren i strid med 26 § semesterlagen betalat ut arbetstagarens semesterlön månadsvis.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 12 (Företagshemligheter, Katalogskydd, Illojalitet, Ekonomiskt skadestånd, Allmänt skadestånd, Vitesförbud)

2017-03-01

Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag och därefter sagt upp sig. I det nya företaget har de använt sig av den tidigare arbetsgivarens databaser avseende vissa kontaktuppgifter. Fråga om arbetstagarna och det nya företaget brutit mot upphovsrättslagen och mot företagshemlighetslagen. Även fråga om arbetstagarna brutit mot lojalitetsplikten i anställningsförhållandet. Fråga också om beräkning av ekonomiskt skadestånd.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 11

2017-03-01

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 10 (Ogiltigförklaring)

2017-03-01

En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett avgångsvederlag sade upp sin anställning till upphörande visst datum. Domstol har funnit att arbetstagaren svikligen förletts att ingå överenskommelsen och därför ogiltigförklarat den. Ogiltigförklaringen innebar att arbetstagarens anställning inte upphört med anledning av överenskommelsen. Den huvudsakliga tvistefrågan avser om ogiltigförklaringen även innebär att arbetstagaren har rätt till löneförmåner från det att arbetstagaren lämnade anställningen med anledning av överenskommelsen till dess att överenskommelsen ogiltigförklarades, med avräkning för det avgångsvederlag arbetstagaren fått utbetalt.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 9

2017-02-22

Målet gällde brott mot kollektivavtal samt mot 16 § föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 8

2017-02-17

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse avförlikning.

Referat i fulltext

AD 2017 nr 5 (Kollektivavtal, Kollektivavtalstolkning, Kollektivavtalsbrott, Paus, Skadeståndets storlek)

2017-01-25

Kollektivavtalstolkning. I bussbranschavtalet finns en bestämmelse om förläggning av paus vid linjetrafik. Enligt bestämmelsen får körning pågå i högst 2,5 timmar utan avbrott för paus eller rast. Fråga om ett bolags förfarande att exkludera den tid som en viss buss stod stilla vid ändhållplatser från begreppet körning utgör kollektivavtalsbrott.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation