lagen.nu

Nya rättsfall från Arbetsdomstolen

AD 2018 nr 21

2018-04-11

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 20 (Miljöarbetaravtalet)

2018-04-11

Kollektivavtalstolkning. Fråga om hur avdrag från månadslön ska beräknas när en arbetstagare under en kalendermånad är semesterledig mer än tio arbetsdagar.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 19 (Skadestånd, Europakonventionen, Diskriminering, Diskrimineringsersättning, Religion, Trosuppfattning, Etnisk tillhörighet, Handskakning)

2018-04-11

Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en kvinnlig lärarvikarie framför allt genom att uppställa ett krav på att handhälsa även på manliga kollegor.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 18

2018-03-28

Målet gällde avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 17

2018-03-23

Målet gällde företagshemligheter m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 16

2018-03-21

Målet gällde sjuklön m.m.Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 15

2018-03-21

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande.Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 14 (Olovlig stridsåtgärd, Arbetsnedläggelse, Tolkningsföreträde, Skadestånd, Förstadagsintyg)

2018-03-07

Olovlig stridsåtgärd. Ett renhållningsföretag har begärt att renhållningsarbetarna ska medverka vid en inventering av samtliga nycklar till bolagets trakter (sophämtningsområden). Sedan bolaget genomfört nyckelinventeringen under två dagar har arbetstagarna den tredje dagen inte utfört något arbete och arbetsledarna har låst in nycklarna. Arbetsdomstolen har kommit fram till att det har varit fråga om en arbetsnedläggelse från arbetstagarnas sida i syfte att få bolaget att upphöra med inventeringen, och att detta utgjort en olovlig stridsåtgärd. Därtill fråga om ett stort antal sjukanmälningar och uppsägningar varit led i stridsåtgärden samt om det allmänna skadeståndets storlek.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 13

2018-03-07

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 12

2018-02-21

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 11 (Diskriminering, Funktionsnedsättning, Fetma)

2018-02-21

Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning. Tvisten har rört bl.a. om arbetsgivaren felaktigt förmodat att hans övervikt/fetma inneburit en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, om han var i en jämförbar situation med de sökande som antogs och om beslutet att neka honom en av utbildningsplatserna hade något samband med hans fetma.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 10 (Kollektivavtal, Anställningsavtal, Ensidig förmån, Stridsåtgärd, Föreningsrättskränkning, Förhandlingsskyldighet, Förhandlingskrav, Löneavdrag, Kvittning)

2018-02-21

En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga om det varit avtalsbaserat eller en av arbetsgivaren ensidigt reglerad förmån. Fråga också om arbetsgivarens indragning av lön för fackligt arbete och beslut att den fackliga företrädaren ska återgå till produktionen inneburit ett avskedande, en olovlig stridsåtgärd enligt 41 a § medbestämmandelagen eller föreningsrättskränkning respektive om arbetsgivaren före indragningen av lönen borde ha förhandlat enligt 13 § medbestämmandelagen. – Även fråga om vissa löneavdrag för andra arbetstagare inneburit kvittning i kvittningslagens mening.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 9 (Förhandlingsrätt)

2018-02-14

En arbetsgivarorganisation har ansetts skyldig enligt 10 § medbestämmandelagen att förhandla med en arbetstagarorganisation om att träffa ett kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren för arbetsgivare och arbetstagare som är medlemmar i respektive organisation.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 8

2018-02-07

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtitatt följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 7 (Preskription, Fordran, Slutlön)

2018-02-07

Fråga om från vilken tidpunkt frist för preskription ska börja löpa. Enligt arbetstagarna ska fristen räknas från den dag då bolaget skulle ha utbetalat slutlön – förfallodagen. Enligt bolaget ska fristen i stället räknas från den dag då en lokal förhandling avslutades i oenighet.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 6

2018-01-31

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 5

2018-01-31

Målet gällde brott mot anställningsskyddslagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 4 (I)

2018-01-17

Kollektivavtal gäller mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivaren. Arbetstagarorganisationen begärde att få ta del av önskemål om nya positioner, s.k. biddingar, som arbetstagarna lämnat till arbetsgivaren. Fråga om arbetsgivaren brutit mot 19 § medbestämmandelagen genom att inte låta organisationen ta del av uppgifterna.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 3 (Skiljeförfarande, Bolagsordning, Skiljeklausul, Skiljeavtal, Rättegångshinder, Ombudsjäv, Aktiebolagslagen)

2018-01-10

Bestämmelsen i 7 kap. 54 § första stycket aktiebolagslagen om att en föreskrift om skiljeförfarande i en bolagsordning har samma verkan som ett skiljeavtal gäller bara tvister där bolaget är part på ena sidan och där styrelsen, aktieägare eller bolagsfunktionär för talan i egenskap av styrelse, aktieägare eller bolagsfunktionär. En arbetstvist mellan bolaget och en arbetstagare, som i och för sig också varit aktieägare och styrelseledamot, om anspråk som har sin grund i anställningsförhållandet, som inte avsett verkställande direktör, har således inte ansetts omfattad av bestämmelsen.

Referat i fulltext

AD 2018 nr 2

2018-01-10

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation