lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2016 s. 609 (Likvidation, Aktiebolag, Likvidator, Skadestånd)

2016-06-17

Likvidation av aktiebolag. En skuld får i princip anses vara tvistig när någon påstår sig ha en fordran på bolaget och likvidatorn inte accepterar betalningsskyldighet. En likvidator som har skiftat ett bolags tillgångar utan att avsätta pengar till betalning av en sådan skuld har ansetts handla oaktsamt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 596 (Kränkande behandling, Kränkningsersättning, Skadestånd)

2016-06-16

En lärare utdelade under en lektion ett slag med öppen hand mot en elevs kind. Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 587 (Rättegångskostnad, Säkerhet)

2016-06-15

En kärande med hemvist i Sverige kan inte åläggas att ställa säkerhet för rättegångskostnader, även om talan skulle avse ett anspråk bakom vilket det finns en intressent som i sig hade varit skyldig att ställa säkerhet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 563 (Vägtransport, CMR, Skadestånd)

2016-06-14

Internationell vägtransport. Frågor rörande transportörs ansvar för skada under transport.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 540 (Förmedling av bostadslägenheter, Artbrott, Brottspåföljd, Bokföringsbrott)

2016-06-14

Två personer har i stor omfattning bedrivit olaglig förmedling av bostadslägenheter. Frågor om straffvärde och brottslighetens art vid brott mot 12 kap. 65 a § jordabalken. Även fråga om bestämmande av gemensam påföljd för flera brott när det finns ett påtagligt samband mellan brotten.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 553 (Vapenbrott, Grovt vapenbrott, Billighetsskäl)

2016-06-14

Grovt vapenbrott. Frågor om straffvärde och påföljd.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 465 (Internationellt köp, Fel, Bevisbörda, Beviskrav, CISG, Förbehåll)

2016-06-10

Internationellt köp. Bevisbörda och beviskrav beträffande den sålda varans avtalsenlighet vid riskövergången. Även fråga om ett förbehåll om rätt att väcka talan om skadestånd ska tas in i domslutet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 482 (Besittingsskydd)

2016-06-10

En underrättelse till hyresgästen enligt 12 kap. 58 § jordabalken ska lämnas även när uppsägningen görs med stöd av 12 kap. 46 § utsökningsbalken efter köp av fastigheten på exekutiv auktion.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 490 (Privatkopieringsersättning, Mobiltelefoner)

2016-06-10

Rätt till privatkopieringsersättning enligt upphovsrättslagen förutsätter att upptagningsanordningarna har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering och att de kan antas komma till sådan användning i en inte oväsentlig omfattning. Mobiltelefoner av visst slag har ansetts omfattade av ersättningsrätten.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 453 (Tjänstefel, Häktning)

2016-06-09

En åklagare och en domare som inte uppmärksammade att förutsättningar för häktning inte längre förelåg har dömts för tjänstefel.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 442 (Arvsberättigad)

2016-06-01

Bestämmelsen om rätt tillefterarvi 3 kap. 8 § äktenskapsbalken omfattar också fall då efterarvsrätt för den som är arvsberättigad har föreskrivits även i testamente. Det gäller i den mån testamentet inte utesluter en tillämpning av bestämmelsen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 429 (Företagsbot, Grundskoleverksamhet, Näringsverksamhet)

2016-05-30

Arbetsmiljöbrott i samband med undervisning i kommunal grundskola har ansetts inte kunna föranleda företagsbot.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 414 (Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Ersättning för tidsspillan och utlägg, Tingsställe)

2016-05-25

Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till offentlig försvarare (I) respektive målsägandebiträde (II). Betydelsen av att en tingsrätt har flera tingsställen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 414 (Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Ersättning för tidsspillan och utlägg, Tingsställe)

2016-05-25

Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till offentlig försvarare (I) respektive målsägandebiträde (II). Betydelsen av att en tingsrätt har flera tingsställen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 402 (Bostadsrätt, Äganderättsövergång, Årsavgift)

2016-05-25

Den som säljer en bostadsrätt blir inte fri från sin skyldighet att betala årsavgift till föreningen förrän bostadsrätten har övergått till köparen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 389 (Resning, Miljömål, Ärende)

2016-05-24

Fråga om resning enligt ärendelagen. Det ligger på resningsdomstolen att rättsligt kvalificera de omständigheter som sökanden har åberopat och pröva dem enligt de resningsgrunder som domstolen anser vara tillämpliga. Om domstolen kommer fram till att resning inte kan beviljas genom en tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser, ska domstolen därför pröva om de åberopade omständigheterna utgör synnerliga skäl för resning enligt ärendelagen. Det gäller även om sökanden inte har åberopat ärendelagens regel.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 395 (Resning, Ärende, Plan- och)

2016-05-24

Fråga om resning enligt ärendelagen i ett detaljplaneärende. Det har inte ansetts möjligt att partiellt resa ett detaljplaneärende utan medgivande av kommunen. Ärendelagens regel om resning på grund av synnerliga skäl ska tillämpas med särskild restriktivitet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 369 (Offentlig upphandling, Skadestånd, Beslut om avbrytande)

2016-05-18

Offentlig upphandling. Skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits. Även fråga om betydelsen av en förvaltningsrätts dom om överprövning vid bedömningen av om upphandlande myndighet har följt bestämmelserna i LOU samt fråga om jämkning av skadeståndet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 358 (Offentlig upphandling, Skadestånd)

2016-05-18

Rätt till skadestånd enligt lagen om offentlig upphandling förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 346 (Fel i fastighet)

2016-05-11

Fel i fastighet? En fasadkonstruktion visade sig vara bristfällig i fråga om fuktsäkerhet. Men när huset uppfördes var konstruktionen allmänt godtagen i branschen och förenlig med gängse tolkning av den gällande byggnormen. Fastigheten har därför inte avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 341 (Målsägandebiträde, Överprövning)

2016-05-04

Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att biträda målsäganden vid överprövning av en åklagares beslut om förundersökning eller åtal.

Referat i fulltext

RH 2016:32 (Avvisning av överklagande, Avskiljande av post)

2016-04-06

En handling har inte ansetts vara avskild för en viss domstol när handlingen av postkontoret sorterats i lådor med post endast avsedd för domstolen, därför att postens befordran av handlingen ännu inte hade avslutats. Detta har ansetts gälla trots att den fortsatta postbefordran föranletts av ett avtal som träffats mellan domstolen och posten om utkörning.

Referat i fulltext

RH 2016:33 (Innehållsförfalskning, Gåvobrev, Bevisbörda, Beviskrav, Ocker)

2016-03-22

Vid påstående om innehållsförfalskning av gåvobrev har gåvogivaren ansetts ha bevisbördan för att handlingens text har ändrats efter undertecknandet och sålunda inte gett uttryck för någon gåvoavsikt. Beviskravet har utformats så att gåvogivaren ska göra detta övervägande sannolikt. Även fråga om ocker.

Referat i fulltext

RH 2016:31 (Adoption)

2016-03-18

En surrogatmoder hade utomlands befruktats med en svensk mans spermier och en utomstående kvinnas ägg och födde därefter tvillingar. Mannen är fastställd fader och vårdnadshavare till barnen. Frågan var om mannens hustru skulle få adoptera barnen. Hovrätten tillät adoptionen.

Referat i fulltext

RH 2016:30 (Umgänge med barn, Kostnadsfördelning i anledning av umgängesresor)

2016-02-29

En boendeförälder har inte ansetts ha ett rättsligt intresse av att få en kostnadsfördelning beträffande umgängesresor fastställd i domstol när det primära betalningsansvaret för sådana kostnader låg kvar hos umgängesföräldern.

Referat i fulltext

RH 2016:28 (Hyresnämndsmål, Avvisande av talan, Beräkning av tidsfrist)

2016-01-29

Hyresnämndsmål. Vid beräkningen av den tid inom vilken en hyresvärd ska hänskjuta en förlängningstvist till hyresnämnden enligt 12 kap. 49 § första stycket jordabalken har lagen (1930:137) om beräkning av lagstadgad tid ansetts tillämplig.

Referat i fulltext

RH 2016:29 (Grov fridskränkning, Grov kvinnofridskränkning)

2016-01-29

Förutsättningar har bedömts inte föreligga att döma man som fällts till ansvar för flera misshandelsgärningar mot kvinna i ett parförhållande som varat knappt tre månader för något av fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § brottsbalken.

Referat i fulltext

RH 2016:27 (Bodelningsförrättare, Internationella rättsfärhållanden, Lis)

2016-01-25

Hovrätten har inte ansett det föreligga särskilda skäl för svensk domstol att ta upp en fråga om förordnande av bodelningsförrättare när ett konkurrerande domstolsförfarande samtidigt pågår i USA.

Referat i fulltext

RH 2016:26 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Juridisk persons besittningsskydd, Migrationsverket)

2015-12-08

Hyresnämndsmål. Fråga om juridisk persons besittningsskydd. Ett kommunalt bostadsbolag sade upp hyresavtalen för 15 lägenheter som hyrdes av Migrationsverket. Migrationsverket har ansetts ha ett skyddsvärt intresse av att få fortsätta upplåta prövningslägenheterna till asylsökande som väger över hyresvärdens intresse av att hyra ut lägenheterna till sökande i den kommunala bostadskön.

Referat i fulltext

RH 2016:25 (Varumärke, Vite)

2015-11-05

Fråga om utformningen av vitesförbud vid intrång i gemenskapsvarumärken. Hovrätten har begränsat vitesförbudet till den användning som var visad i målet och till sådana förfoganden av varor som omfattas av artikel 9.2 varumärkesförordningen. Vid fastställandet av vitesbeloppet har hovrätten, förutom varumärkeshavarens intresse av att varumärket inte används olovligen, beaktat även risken för att allmänheten missleds att köpa varumärkesförfalskade produkter.

Referat i fulltext

RH 2016:24 (Narkotikasmuggling)

2015-10-02

Straffvärdet avTramadolhar ansetts böra beräknas med utgångspunkt i straffvärdet av cannabis.

Referat i fulltext

RH 2016:23 (Olovlig parkering, Kontrollavgifts skälighet, Parkeringstillstånds synlighet, Skyltning av villkor)

2015-09-29

Ett fordon har stått uppställt på ett parkeringsområde. Parkeringstillstånderfordrades. Det är utrett att fordonsägaren hade ett giltigt parkeringstillstånd, men att detta inte låg väl synligt i fordonet. Fordonsägaren gjorde invändning om att kravet på synlig placering inte framgick av skyltningen på platsen. Fråga också om huruvida det var tillräckligt att fordonsägaren i efterhand kunde visa upp att han innehade ett parkeringstillstånd.

Referat i fulltext

RH 2016:22 (Avhysning, Förverkande, Deposition)

2015-09-11

Missbruk av den depositionsrätt som följer av 12 kap. 21 § jordabalken har inte ansetts kunna leda till att hyresrätten är förverkad.

Referat i fulltext

RH 2016:21 (Överflyttning av barn, Haagkonventionen, Beviskrav)

2015-06-17

Överflyttning av barn enligt 1980 års Haagkonvention. Fråga bl.a. om barnet - som sökanden påstått men motparten förnekat - befann sig i Sverige och vad denna fråga hade för betydelse för prövningen av ansökan om överflyttning. Hovrätten fann, till skillnad från tingsrätten, att det av utredningen i målet måste framgå att barnet finns i Sverige för att en ansökan om överflyttning ska bifallas.

Referat i fulltext

RH 2016:20 (Hyresnämndsmål, Avskrivning)

2015-06-01

Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev hyresnämnden ärendet. Hyresnämnden hade dessförinnan tillåtit sökanden att delta i sammanträdet på telefon utan att upplysa sökanden om vad som kunde inträffa om han uteblev. Hovrätten undanröjde därför avskrivningsbeslutet.

Referat i fulltext

RH 2016:19 (Hyresnämndsmål, Hyresavtal, Avflyttningsåläggande)

2015-02-24

Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ålägga en hyresgäst att flytta från lägenheten när hyresgästen påstår att avflytting redan har skett.

Referat i fulltext

RH 2016:18 (Rättegångsombud, Rättegångsförseelse)

2014-09-26

Tingsrätten har avvisat ett rättegångsombud och dömt honom för rättegångsförseelse till penningböter. Hovrätten har funnit att ombudets uttalanden i skrift med anklagelser om brott, som inte bara avsett motparten i målet och dennes ombud utan även tredje man, inte haft någon relevans för prövningen av målet och inte heller varit i proportion till syftet som de skulle tjäna. Hovrätten fastställde därför beslutet om rättegångsförseelse. Hovrätten fann dock att ombudet genom uttalandena inte visat prov på olämplighet i sådan utsträckning att han bör avvisas som ombud.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation