lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

RH 2015:11 (Underårig, Samtycke att driva rörelse)

2015-03-26

Fråga om samtycke till föräldrar till sextonårig pojke att låta denne driva bokföringspliktig rörelse som enskild näringsidkare.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 82 (Återställande av försutten tid, Överlämnande, Laga förfall)

2015-03-12

En ansökan om återställande av försutten tid har avvisats av hovrätten i stället för att med tillämpning av 10 kap. 20 a § rättegångsbalken överlämnas till Högsta domstolen, som var behörig domstol. En ny ansökan gavs därefter in till Högsta domstolen inom den frist som gällde för överklagande av avvisningsbeslutet. Den nya ansökan har ansetts ha kommit in till Högsta domstolen samma dag som den kom in till hovrätten.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 72 (Utmätning, Bostadsrätt, Samägande)

2015-03-12

Den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken är tillämplig vid utmätning av andel i bostadsrätt. (Jfr NJA 1995 s. 478.) Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.

Referat i fulltext

RH 2015:19 (Klander av bolagsstämmobeslut, Rättegångshinder, Talerätt)

2015-03-11

Fråga om regleringen i 7 kap. 50 § aktiebolagslagen medför att domstolen ska göra en talerättsprövning och avvisa käromålet på grund av rättegångshinder för det fall en obehörig person för en talan om klander av bolagsstämmobeslut.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 62 (Rättegångskostnad, Försvarare)

2015-03-11

Rätt till ersättning för privat försvarare när den tilltalade har frikänts. Om en tilltalad på grund av målets beskaffenhet får anses ha haft fog för att anlita en särskilt kvalificerad försvarare, så har han rätt till ersättning för den faktiska försvararkostnaden förutsatt att kostnaden är skälig enligt allmänna sysslomanna-rättsliga principer. Om en offentlig försvarare efterträds av en privat, så inverkar det inte på den tilltalades rätt till ersättning för försvararkostnaden annat än om den private försvararen inte har nyttiggjort sig det arbete som den offentlige försvararen har utfört.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 45 (Vapenbrott, Anskaffarfrihet, Regeringsformen, Europakonventionen, Publicistiskt stycke, Påföljdsbestämning)

2015-03-04

En journalist har i samband med ett reportage gjort sig skyldig till vapenbrott. Det publicistiska syftet har vid påföljdsbestämningen ansetts vara en förmildrande omständighet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 41 (Utlämning, Utevarodom, Rätten till försvar)

2015-02-25

Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har förelegat beträffande en person som dömts till ett långvarigt fängelsestraff i sin utevaro utan att ha underrättats om hur anklagelsen mot honom slutligt kom att utformas och efter att ha delgetts kallelse till förhandling enbart genom kungörelsedelgivning.

Referat i fulltext

RH 2015:10 (Ersättning enligt 17 § rättshjälpslagen ()

2015-02-12

Part som beviljats rättshjälp har i mål om vårdnad om barn, m.m. som bevisning åberopat ett av en beteendevetare upprättat utlåtande över den vid tingsrätten inhämtade vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Utredningen har inte ansetts skäligen påkallad för att ta tillvara partens rätt. Parten har därför inte ansetts berättigad till ersättning enligt 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) för utlåtandet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 31 (Skyddande av brottsling, Ansvarsfrihet)

2015-02-11

Skyddande av brottsling. Räckvidden av straffbestämmelsen i 17 kap. 11 § brottsbalken och innebörden av ansvarsfrihetsregeln i paragrafens femte stycke.

Referat i fulltext

RH 2015:9 (Brott mot fiskelagen, Olovligt fiske, Fiskeredskap, Legalitetsprincipen)

2015-02-05

Överträdelse mot ett av enskild fiskerättsinnehavare bestämt förbud mot användningen av vissa fiskeredskap har inte ansetts utgöra brott enligt fiskelagen.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 24 (Smuggling, Narkotikasmuggling, Brottspåföljd)

2015-02-05

Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.

Referat i fulltext

RH 2015:18 (Direkt jämförelse, Annan ort, Skälig hyra, Infasning, Trappning, Anstånd, Retroaktiv hyra)

2015-01-30

Hyresnämndsmål. Lägenheter i fastigheter belägna på Kungsholmen och Södermalm har ansetts vara direkt jämförbara med lägenheter i fastigheter belägna i Sundbyberg.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 3 (Entreprenad, Standardavtal)

2015-01-27

Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Vid en fackmässig bedömning enligt kap. 1 § 8 ska entreprenören beakta sådana förhållanden inom arbetsområdet som är troliga.

Referat i fulltext

RH 2015:17 (Klander av skiljedom, Klandergrund, Klanderfrist, Tidsfrist, Dispositivt rättegångshinder)

2015-01-23

Klander av skiljedom. Fråga om när svaranden har att framställa en invändning om att käranden efter den i 34 § tredje stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande föreskrivna klanderfristens utgång har åberopat en ny klandergrund till stöd för sin talan.

Referat i fulltext

RH 2015:16 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Uppsägning, Underrättelse, Delgivning)

2015-01-21

Hyresnämndsmål. En hyresvärd gjorde gällande att en bostadshyresrätt var förverkad på grund av obetalda hyror. Eftersom hyresvärden inte visat att hyresgästerna fått del av underrättelse om återvinningsfrist enligt 12 kap. 44 § första stycket 1 jordabalken kunde hyresgästerna inte skiljas från hyresrätten med stöd av 12 kap. 46 § första stycket 1 jordabalken.

Referat i fulltext

RH 2015:15 (Dataintrång, Register, Rättegångskostnader)

2015-01-12

En anställd har olovligen installerat dataprogrammet Google Talk i en arbetsdator. Fråga har uppkommit om han därigenom ”infört en uppgift i register” i den mening som avses i 4 kap. 9 c § brottsbalken och därmed gjort sig skyldig till dataintrång. Även fråga om målsäganden haft rätt till ersättning för sina rättegångskostnader.

Referat i fulltext

RH 2015:8 (Målsägandebiträde, Ersättning till målsägandebiträde)

2015-01-08

Ett målsägandebiträdes uppdrag har ansetts omfatta vissa kontakter med presumtiva vittnen.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 1006 (Ränta, Avkastningsränta, Dröjmålsränta, Mervärdesskatt)

2014-12-30

Ett företag har blivit återbetalningsskyldigt för ersättning som har betalats för en levererad tjänst. Fordran på återbetalning har ansetts vara en sådan penningfordran inom förmögenhetsrättens område som avses i 1 § räntelagen även i den del av fordran som avser mervärdesskatt.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 996 (Testamente, Delgivning, Klanderfrist)

2014-12-29

En arvinge får del av ett testamente på sådant sätt att klanderfristen börjar löpa endast om det klart framgår att testamentstagarens syfte är att delge testamentet. Så har inte ansetts vara fallet när (I) arvinge har fått del av ett testamente i ett ärende om förordnande av boutredningsman eller när (II) ett testamente har kvitterats med mottagningsbevis men försändelsen innehåller instruktioner som anger att arvingen ska vidta ytterligare åtgärd för att klanderfristen ska börja löpa.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 960 (Entreprenad, Avtalstolkning, Avhjälpande, Kontraktsbrott, Skadeståndsskyldighet)

2014-12-23

Entreprenad. Fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet. Tolkning av standardavtal (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 94).

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 978 (Avtalspart, Resebyrå, Flygresa, Mellanman, Konsumentkredit, Stoppningsrätt)

2014-12-23

En resenär bokade en flygresa genom en resebyrå. Sedan biljett hade ställts ut hos ett flygbolag beviljade resebyrån anstånd med betalningen. På grund av flygbolagets konkurs kunde resan inte genomföras. Resebyrån har ansetts vara förmedlare av resan och inte part i reseavtalet. Resenären har mot resebyråns betalningskrav ansetts, på grund av att en konsumentkredit lämnats, kunna göra samma invändning mot resebyrån som mot flygbolaget.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 990 (Sexuellt utnyttjande av barn, Brottspåföljd, Samhällstjänst)

2014-12-23

Sexuellt utnyttjande av barn. Straffvärde och brottslighetens art.

Referat i fulltext

RH 2015:7 (Grovt vapenbrott, Automatkarbin)

2014-12-22

Grovt vapenbrott bestående i innehav av automatkarbin med tillhörande ammunition har ansetts ha ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år och sex månader.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 948 (Medansvar, Solidariskt ansvar, Likvidationsplikt, Hissdispens, Kapitalbrist)

2014-12-22

En styrelseledamot som har underlåtit att vidta åtgärd som avses i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen är inte solidariskt ansvarig med bolaget för förpliktelse som uppkommit för bolaget under den tid som underlåtenheten består, när borgenären har haft vetskap om underlåtenheten och inte har förbehållit sig rätten att göra det solidariska ansvaret gällande.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 954 (Tilläggsförhör, Bevisning)

2014-12-22

Förutsättningarna för tilläggsförhör i hovrätten. När det har skett ett byte av offentlig försvarare inför hovrättsprocessen är enbart det förhållandet, att en ny försvarare vill lägga upp försvaret på ett annat sätt, inte tillräckligt för tilläggsförhör.

Referat i fulltext

RH 2015:6 (Verkställighet, Verkställbarhet, Föräldraskap, Fullmakt)

2014-12-19

Tingsrättenförordnadei dom angående barns boende att förälder med ensam vårdnad om barnen skulle underteckna en fullmakt som skulle ge den andre föräldern rätt att få information rörande barnen från förskola, dagis och skola. Fråga om förordnandet varit lagligen grundat och om det kan verkställas enligt 21 kap. föräldrabalken.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 935 (Utmätning, Konkurs, Kvittning, Redovisningsmedel)

2014-12-19

Utmätning. Att konkursmedel, som inte har varit sammanblandade med förvaltarbyråns medel, har satts in på ett konto i förvaltarbyråns namn har inte hindrat att medlen har ansetts utgöra konkursboets egendom i den mening som avses i 4 kap. 17 § utsökningsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 929 (Parkering, Transport, Parkeringsanmärkning, Felparkeringsavgift)

2014-12-19

Tillfällig uppställning av ett fordon vid privat transport av en rörelsehindrad person, som behövde hjälp efter att hon kommit ut ur fordonet, har ansetts utgöra parkering som omfattas av undantaget från parkeringsförbud i 11 kap. 9 § första stycket 7 trafikförordningen.

Referat i fulltext

RH 2014:68

2014-12-19

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 922 (Konkursförvaltare, Företagsrekonstruktör, Jäv)

2014-12-18

Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra jäv att vara förvaltare i gäldenärens efterföljande konkurs, när det har bedömts att förvaltaren i konkursen inte behöver granska egna åtgärder under rekonstruktionen.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 910 (Tjänstefel, Myndighetsutövning)

2014-12-18

En anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (orosanmälan) från en förskola eller från den som är verksam där sker vid myndighetsutövning.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 892 (Kapitalbrist, Kontrollbalansräkning, Aktiebolag)

2014-12-12

Tillämpning av de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Fråga om ansvar för styrelseledamot som har avgått under ansvarsperioden.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 873 (Ne bis in idem, Handelsbolag, Skattetillägg, Personligt ansvar)

2014-12-11

Ett handelsbolag harpåförtsskattetillägg. Skatteverkets övervägande om personlig betalningsskyldighet för bolagsmännen avseende skattetillägget har ansetts inte utgöra hinder mot att bolagsmännen åtalas för skattebrott.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 877 (Aktiebolag, Personligt betalningsansvar, Ansvarsgenombrott, Processbolag)

2014-12-11

Ett arrangemang med ett s.k. processbolag har bedömts uteslutande syfta till att kringgå rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader. Ägarna har ansetts skyldiga att svara personligen för motpartens kostnader.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 859 (Straffmätning, Brott mot upphovsrättslagen, Fildelning, Påföljd)

2014-12-09

Påföljden för brott mot upphovsrättslagen genom fildelning vid 51 tillfällen har i visst fall bestämts till ett kraftigt bötesstraff.

Referat i fulltext

RH 2015:5 (Vilandeförklaring)

2014-12-08

Överklagat beslut att vilandeförklara ett mål till dess fråga i annan rättegång avgörs. Fråga om det är av synnerlig vikt att frågan i den andra rättegången först avgörs.

Referat i fulltext

RH 2015:14 (Rättshjälp)

2014-12-05

Under målets handläggning i tingsrätten förändrades en rättssökandes inkomster på ett sådant sätt att denne inte längre var berättigad till rättshjälp. Fråga om i vilken utsträckning den rättssökande skulle åläggas att återbetala kostnaderna för rättshjälpen till staten.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 854 (Resning, Brottspåföljd, Ne bis in idem, Åtalsprövning)

2014-12-05

Resning. En tilltalad har dömts för flera liknande brott som sammantagna har ansetts vara grova. Målet ska resas i fråga om en del av dem. Om en fördelaktigare bedömning av dessa delar hade gjorts redan i brottmålet, skulle de återstående delarna sannolikt ha hänförts till en mildare straffbestämmelse. Resning har därför ansetts kunna ske också för bedömning av vilken brottsbeteckning och straffbestämmelse som ska tillämpas i de återstående delarna. En särskild åtalsprövning har beaktats och föranlett resning inte bara i frågan hur gärningarna ska bedömas utan i hela ansvarsfrågan i aktuella delar.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 844 (Preskription, Konkurs, Fordran)

2014-12-05

En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till konkursboet.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 838 (Forum, Rättegångshinder, Avvisning, Rättskraft)

2014-12-04

Forum. Om en kärande åberopar flera grunder till stöd för ett och samma yrkande och domstolen är behörig att pröva någon av dessa, så är domstolen därmed behörig att pröva även övriga grunder om ingen av dessa omfattas av en regel om exklusivt forum.

Referat i fulltext

RH 2014:67

2014-12-04

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 788 (Arvode till konkursförvaltare, Jäv, Företagsrekonstruktör)

2014-12-03

En konkursförvaltare har inte fullgjort skyldigheten enligt 7 kap. 1 § fjärde stycket konkurslagen att underrätta tillsynsmyndigheten om omständigheter som kunde medföra jäv för honom. Underlåtenheten har inte i sig ansetts kunna inverka på arvodet.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 798 (Arvode till konkursförvaltare)

2014-12-03

Konkursförvaltararvode. Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort noggranna överväganden på grundval av ett adekvat beslutsunderlag som kan granskas i efterhand, bör förvaltaren i regel anses ha handlat med tillräcklig omsorg även om det senare visar sig att åtgärden var ofördelaktig. En eventuell nedsättning av förvaltarens arvode ska relateras till denifrågavarandeåtgärden och inte till den totala förvaltningen.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 808 (Förtal, Straffrihet, Social adekvans)

2014-12-03

Universitetsstudenter har i en uppsats lämnat uppgifter om en viss persons brottslighet utan att det funnits skälig grund för uppgifterna. Uppgiftslämnandet har bedömts utgöra förtal. Undantagsregeln om social adekvans har inte medfört straffrihet.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 760 (Skadetänd, Avtal, Kommission, Preskription, Transport, Tredjemanavtal, Utomobligatoriskt avtal)

2014-11-28

Har vid en kontraktskedja parten i det främre ledet råkat ut för en sakskada, kan han på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsakat skadan, om inte något annat följer av en särskild rättsregel eller föranleds av avtal.-En speditör med förmedlaransvar har ingått ett fraktavtal med tredje man för uppdragsgivarens räkning men i eget namn. Uppdragsgivaren har ansetts inte kunna på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund få bättre rätt mot den tredje mannen än vad han skulle ha haft om den tredje mannen hade kunnat göra gällande fraktavtalet mot honom. En bestämmelse i fraktavtalet om preskription efter ett år har tillämpats även i fråga om ett krav på ersättning på grund av stöld av anställda.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 755 (Parkering)

2014-11-12

Parkeringsmål. En placering av en parkeringsskiva eller motsvarande vid en ruta i någon av de främre dörrarna på ett fordon uppfyller kravet att beviset ska vara placerat framtill. 3 kap. 49 a § andra stycket 3 trafikförordningen.

Referat i fulltext

RH 2015:4 (Hyresnämndsmål, Hyressättning, Ändring av hyresvillkor, Direkt jämförelse, Påtaglighetsrekvisitet)

2014-10-30

Hyresnämndsmål. Fråga om hyressättning för lägenheter i Varberg. Hovrätten fann att åberopade jämförelselägenheter kunde tjäna som underlag för en direkt jämförelse och biföll hyresvärdens yrkande om ny hyra. I målet förekom prövningslägenheter och jämförelselägenhet där skillnaden i yta översteg vad som enligt tidigare praxis ansetts utgöra en acceptabel ytskillnad. Hovrätten, som uttalade att hänsyn skulle tas även till lägenheternas utformning och storlek, ansåg att ytskillnaden inte var så stor att en direkt jämförelse var utesluten på den grunden. Även fråga om hyran för vissa jämförelselägenheter kunde anses utgöra enstaka topphyror och om tidpunkten för när den nya hyran skulle börja gälla.

Referat i fulltext

RH 2015:3 (Klander av testamente, Förverkande av rätt att ta arv)

2014-10-24

I tingsrätten förde V.F.R. och C.M.R. dels en talan om klander av testamente, dels en talan om förverkande avL.R:srätt att ta testamente. Tingsrätten avvisade käromålet i dess helhet med hänvisning till att V.F.R. och C.M.R. godkänt det aktuella testamentet. I sitt avgörande berörde tingsrätten emellertid inteV.F.R:sochC.M.R:stalan om förverkande. Hovrätten ansåg att en talan om förverkande av testamente kan föras oberoende av en klandertalan, att tingsrätten brustit i att motivera sitt avgörande i denna del och att rättegångsfel därför förekommit vid tingsrätten. Även fråga om testamentstagarnas godkännanden kunde betraktas som ogiltiga med hänvisning till avtalslagens allmänna ogiltighetsregler och förutsättningsläran.

Referat i fulltext

RH 2014:38 (Olaga frihetsberövande, Människorov)

2014-10-08

Att en person genom våld och hot har förmåtts att stjäla varor åt annan har inte ansetts innebära "att tvinga honom eller henne till tjänst" enligt 4 kap. 1 § brottbalken. Gärningen har i stället bedömts som olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § första stycket brottsbalken och olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket brottsbalken.

Referat i fulltext

RH 2015:13 (Förlängning av hyresavtal, God sed i hyresförhållande, Standardhöjande åtgärder, Hyra)

2014-07-04

Hyresnämndsmål. En hyresvärd har utfört standardhöjande renoveringsåtgärder i en lägenhet. Hyresvärden har varken fått hyresgästernas godkännande eller hyresnämndens tillstånd till åtgärderna. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet när hyresgästerna förklarat att de inte accepterar den framtida höjningen av hyran för lägenheten. Hovrätten har ansett att det strider mot god sed i hyresförhållanden att hyresförhållandet upphör.

Referat i fulltext

RH 2014:66

2014-06-25

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:65

2014-06-05

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:65

2014-06-05

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2015:12 (Bostadsrätt, Ingrepp i lägenhet, Godkännande av stämmobeslut, Avvisande av ansökan, Om- eller tillbyggnad)

2014-03-26

Hyresnämndsmål. En bostadsrättsförening har ansökt om att hyresnämnden ska godkänna ett stämmobeslut om byte av fönster. Fråga om fönsterbyte är en sådan förändring av bostadsrättshavares bostadsrättslägenhet på grund av om- eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614) kräver, om inte bostadsrättshavaren samtycker, att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet och att hyresnämnden ger sitt godkännande.

Referat i fulltext

RH 2014:64

2014-03-06

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:63

2014-02-07

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:62

2014-01-24

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2015:2 (Framkallande av fara för annan)

2013-10-29

En hivinfekterad man har haft oskyddade samlag med fyra olika kvinnor utan att informera dem om sin hivsmitta. Fråga om det funnits förutsättningar att döma mannen till ansvar för framkallande av fara för annan när han under den tid som åtalen avser haft en välinställd behandling mot hiv med antiviral medicinering.

Referat i fulltext

RH 2015:1 (Misshandel, Samtycke till brott)

2013-08-22

En man har åtalats för grov misshandel efter att vid sexuellt umgänge med målsägandena tagit stryptag på dem, med följd att de blivit medvetslösa. Fråga om gärningarnas rubricering och om betydelsen av att målsägandena samtyckt till gärningarna.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation