lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

RH 2016:17 (Åtgärdsföreläggande, Hyresnämndsmål, Bevisbörda)

2016-02-29

Hovrätten har funnit att hyresnämnden haft fog för att besluta om åtgärdsföreläggande. Det ankommer då på hyresvärden att visa att de åtgärder som denne vidtagit efter hyresnämndens beslut är sådana att föreläggandet ska upphävas. Om hyresvärden inte kan visa detta, får hyresgästen anses ha fullgjort sin bevisbörda och hyresnämndens beslut ska då stå fast.

Referat i fulltext

RH 2016:16 (Resning, Utmätning, Utmätningsförbud, Fängelselag)

2016-02-09

En utmätning av en intagens fordran på permissionsmedel och disponibla medel hos Kriminalvården har ansetts uppenbart strida mot lag.

Referat i fulltext

RH 2016:15 (Bostadsrätt, Fastställelsetalan)

2016-01-26

En bostadsrättsförening har reparerat kök och badrum i en översvämningsskadad lägenhet, vilken skada bostadsrättshavaren inte själv bidragit till. Föreningens skyldighet gällande ytskikten i dessa utrymmen har varit att återställa dessa till det skick som förelåg när denna skyldighet uppkom. Vid avgörande av denna fråga har den bevisregeln tillämpats att hovrätten utgått från att lägenheten var i gott skick då denna skyldighet uppkom och att den som påstår att lägenheten avviker från detta skick har bevisbördan för detta. Lägenheten skulle återställas i gott skick. Ett sådant domslut är tillräckligt bestämt för att kunna ligga till grund för verkställighet.

Referat i fulltext

RH 2016:14 (Intrång i förvar)

2016-01-18

Ansvar för intrång i förvar harådömtsen föreståndare på ungdomshem för att hon öppnat en försändelse från en svensk domstol till en intagen innan försändelsen gavs till denne. Även fråga om skadestånd för kränkning.

Referat i fulltext

RH 2016:13 (Hyresnämndsmål, Evakueringslägenhet, Avflyttningsåläggande)

2016-01-13

Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade under renovering av prövningslägenheten flyttat till en evakueringslägenhet. Hyresgästen återvände inte till prövningslägenheten vid tidpunkten för återflytt och hyresvärden sade upp hyresavtalet för prövningslägenheten. Hovrätten fann att ett avflyttningsåläggande beträffande prövningslägenheten kunde omfatta även evakueringslägenheten.

Referat i fulltext

RH 2016:12 (Ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare)

2016-01-08

Överförmyndarnämnden har beslutat om riktlinjer som bl.a. angett ett tak för milersättning i syfte att möjliggöra för anhöriga och vänner på längre avstånd att vara god man under förutsättning att milersättningen inte tillåts bli oskäligt hög. Fråga om överförmyndarnämnden enligt 12 kap. 16 § första stycket föräldrabalken genom egna riktlinjer har kunnat begränsa rätten för förordnade förmyndare, gode män och förvaltare till ersättningar för utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1129 (Förverkande av villkorligt medgiven frihet, Narkotikabrott)

2015-12-30

Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Att det har skett en klart konstaterbar mildring av påföljdspraxis efter den tidigare domen ska beaktas vid bedömningen av om ett förverkande framstår som oskäligt (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1129 (Förverkande av villkorligt medgiven frihet, Narkotikabrott)

2015-12-30

Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Att det har skett en klart konstaterbar mildring av påföljdspraxis efter den tidigare domen ska beaktas vid bedömningen av om ett förverkande framstår som oskäligt (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1129 (Förverkande av villkorligt medgiven frihet, Narkotikabrott)

2015-12-30

Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Att det har skett en klart konstaterbar mildring av påföljdspraxis efter den tidigare domen ska beaktas vid bedömningen av om ett förverkande framstår som oskäligt (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1097 (Upphovsrätt, Verkshöjd, TV-utsändning, Idrottsevenemang)

2015-12-29

För att en tv-utsändning av ett idrottsevenemang ska anses ha verkshöjd krävs att innehållet i sändningen i sådan mån går utöver vad som är givet utifrån de förutsättningar som följer av själva matchen eller tävlingen, att innehållet kan betecknas som resultatet av ett eget intellektuellt skapande.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1086 (Fastighetsmäklare, Fastighet, Företagsförmedling, Mäklare)

2015-12-23

En mäklare förmedlade försäljning av tillgångarna i en företagsrörelse, däribland en fastighet. Mäklaren var inte registrerad som fastighetsmäklare. Fråga om straffbestämmelsen för underlåten registrering i fastighetsmäklarlagen (2011:666) kan tillämpas.

Referat i fulltext

RH 2016:11 (Straffmyndighet, Åldersbestämning)

2015-12-22

Tre unga män utan fastställd identitet har åtalats för grov våldtäkt. Fråga om vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av deras ålder, dels för bedömning av straffmyndighet, dels vid påföljdsval och straffmätning.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1072 (Condictio)

2015-12-22

En leverantör har enligt läran omcondictioindebitiansetts skyldig att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms som fakturerats men som visat sig sakna stöd i bestämmelserna om mervärdesskatt.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1040 (Totalentreprenad, Fordringsöverlåtelse, Ansvarsbegränsning, Överlåtelseförbud, Vårdslöshet, Entreprenad)

2015-12-22

Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1053 (Frihetsberövande, Ersättning, Arresteringsorder)

2015-12-22

Vid frihetsberövande inför beslut om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder har staten inte strikt ansvar enligt 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 991 (Skiljeavtal, Skiljeförfarande, Skiljedom, Avtalstolkning, Skiljenämnd)

2015-12-21

Skiljeförfarande. Parterna kan i förväg avtala att det inte ska finnas någon möjlighet att med stöd av 36 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande föra talan mot en skiljedom som innebär att skiljenämnden vid en prövning enligt 2 § har ansett sig obehörig att pröva tvisten. Frågan om parterna har träffat ett sådant avtal ska bedömas enligt allmänna principer för avtals ingående.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1008 (Falsk tillvitelse, Kränkning, Brottslighetens art, Brottspåföljd)

2015-12-21

Falsk tillvitelse. Straffvärde och brottslighetens art. Även fråga om kränkningsersättningens storlek.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1024 (Skyddstillsyn, Våldtäkt, Sexuellt ofredande, Fängelse, Samhällstjänst, Unga lagöverträdare)

2015-12-21

En 18-åring har dömts för bl.a. våldtäkt. Om påföljden hade bestämts till fängelse skulle straffet ha blivit ett år. Straffmätningsvärdet i förening med brottslighetens art har gjort detoundgängligenpåkallat att en ådömd skyddstillsyn förenas med fängelse i tre månader.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 976 (Klagorätt, Gruvdrift, Detaljplan)

2015-12-18

Rätt för gruvföretag att överklaga beslut om detaljplan.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 961 (Fast egendom, Fastighetstillbehör, Byggnadstillbehör, Accession, Teleledningar)

2015-12-18

Teleledningar och tillhörande utrustning som installerats i marken och i byggnader har inte blivit fastighets- eller byggnadstillbehör enligt jordabalken.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 918 (Provision, Mäklare)

2015-12-17

En mäklare har krävt provision för ett avtal som uppdragsgivaren ingått med en anvisad köpare. Avtalet har ingåtts under en senare mäklares uppdragstid. Kravet på provision har avslagits, eftersom den senare mäklarens arbete ansetts ha haft avgörande betydelse för avtalets tillkomst.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 939 (Samfällighetsförening, Gemensamhetsanläggning, Klander)

2015-12-17

Klander av föreningsstämmobeslut. En samfällighetsförening, som förvaltar en gemensamhetsanläggning för båtbryggor, båtuppläggning och parkering, har ansetts bedriva en i förhållande till sitt ändamål främmande verksamhet genom att förse anläggningen med en el- och ljusanordning som inte hade någon tidigare motsvarighet. Föreningens beslut om el- och ljusanordning har därför upphävts.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 899 (Skadeståndsansvar, Rättighetskränkning, Horisontell effekt, Europakonventionen)

2015-12-17

Kan kränkning av Europakonventionen genom en facklig stridsåtgärd medföra skadeståndsansvar?

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 948 (Våldtäkt mot barn, Sexuellt utnyttjande av barn, Straffmätning, Påföljdsbestämning)

2015-12-17

Brottsrubricering, straffmätning och påföljdsbestämning vid samlag med barn.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 895 (Grovt rattfylleri, Påföljd, Straffvärde, Alkoholkoncentration)

2015-12-14

Grovt rattfylleri. En mycket hög alkoholkoncentration medför att gärningen har ett straffvärde som överstiger fängelse i en månad, även om inga andra försvårande omständigheter föreligger.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 882 (Ne bis in idem, Resning)

2015-12-10

Resning har beviljats i ett mål som sist har avgjorts av Högsta domstolen. Med hänvisning till instansordningen har det i resningsärendetförordnatsatt målet ska tas upp i hovrätten.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 885 (Företagsbot, Eftergift, Jämkning, Särskild avgift, Utlänning)

2015-12-10

En enskild näringsidkare som har haft en utlänning utan arbetstillstånd anställd har fått betala en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen. Ett åläggande av även företagsbot har bedömts medföra att den samlade reaktionen skulle bli oproportionerligt sträng. Företagsbot har därför eftergetts.

Referat i fulltext

RH 2016:10 (Hyresnämndsmål, Godkännande av förbättringsarbeten, Nödvändig processgemenskap, Domförhet)

2015-12-07

Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid en ansökan om godkännande av förbättringsarbeten i hyresnämnden. Eftersom bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades. Till viss del även fråga om hyresnämndens sammansättning vid sammanträdet.

Referat i fulltext

RH 2016:9 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Komplementbostad, Besittningsskydd, Hyresvillkor)

2015-12-04

Hyresnämndsmål. I hyresavtalet fanns ett hyresvillkor som gav hyresgästerna rätt att använda prövningslägenheten för komplementboende. Hyresvillkoret medförde ett starkare besittningsskydd för hyresgästerna än vad som följer av 12 kap. jordabalken. Frågan i målet var om det krävdes att hyresvillkoret ändrades innan frågan om förlängning av hyresavtalet kunde prövas. Hovrätten gjorde bedömningen att det inte fanns något hinder att pröva förlängningstvisten och att förekomsten av hyresvillkoret skulle bedömas inom ramen för den intresseavvägning som ska göras mellan hyresvärdens och hyresgästens intresse av förlängning av hyresavtalet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 862 (Tolkning av avtal, Preskription, Entreprenad)

2015-12-03

Tolkning av preskriptionsbestämmelse i allmänna bestämmelser (ABT 94 kap. 6 § 13).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 851 (God man)

2015-11-26

Bedömning av behovet av god man för en person med nedsatt hälsotillstånd. 11 kap. 4 § föräldrabalken.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 846 (Överklagande, Processens ram, Rättegångskostnad)

2015-11-26

Omfattning av överklagande till hovrätt rörande rättegångskostnader i tingsrätt.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 839 (Utmätning, Beneficium, Aktier)

2015-11-26

Marknadsnoterade aktier har inte - med en analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna tas undan som beneficium vid utmätning.

Referat i fulltext

RH 2016:7 (Straffmätning)

2015-11-20

Fråga om straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts i tiden före en i Polen meddelad och verkställd dom.

Referat i fulltext

RH 2016:8

2015-11-20

Bestämmelsen i 4 kap. 10 e § trafikförordningen (1998:1276), som föreskriver att en förare av ett motordrivet fordon får ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet, har ansetts böra tolkas så, att användning av kommunikationsutrustning under färd får ske endast om det kan ske på ett trafiksäkert sätt och att sådan användning är otillåten inte endast när den ger upphov till en konkret trafikfara utan även när användningen innebär en s.k. abstrakt fara för trafiksäkerheten.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 826 (Samlag med avkomling, Brottspåföljd, Böter, Straffvärde, Villkorlig dom)

2015-11-20

Samlag med avkomling. Straffvärde och brottslighetens art. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Också fråga rörande tillämpningen av 34 kap. 1 § första stycket brottsbalken när den tidigare påföljden är skyddstillsyn med samhällstjänst.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 811 (Bokföringsbrott, Bokföringsskyldighet, Näringsverksamhet)

2015-11-19

Underlåtenhet att bokföra olagliga affärshändelser. För frågan om bokföringsbrott förekommit saknar det betydelse om affärshändelserna företagits som en integrerad del i en annars laglig näringsverksamhet liksom om det har bedrivits annan näringsverksamhet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 798 (Svensk domsrätt, Varumärken, Förbudstalan)

2015-11-13

Svensk domsrätt har ansetts föreligga i mål om förbudstalan avseende varumärkesanvändning.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 786 (Utmätning, Betalning av utmätta medel, Säkerhet)

2015-11-11

Kravet i 13 kap. 14 § 5 utsökningsbalken på säkerhet för utbetalning av influtna medel har inte ansetts gälla vid anspråk från en tredje man som gör gällande bättre rätt till utsökningsfordringen.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 769 (Billighetsskäl, Häktning, Restriktioner, Straffmätning, Brottspåföljd)

2015-11-11

Långvarig häktning med restriktioner som inneburit isolering har vid straffmätningen beaktats som ett billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § brottsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 763 (Utmätning, Bankkonto, Samäganderätt)

2015-11-06

Utmätning av medel på bankkonto som gäldenären har gemensamt med en annan person. Fråga om betydelsen av att hälften av behållningen på samma konto utmättes för gäldenärens skulder ett halvår tidigare.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 741 (Avtalstolkning, Partneravtal)

2015-11-06

Tolkning av ett avtal med ett stort antal parter.

Referat i fulltext

RH 2016:6 (Preskriptionsavbrott, Preskriptionsbrytande innehåll, Återskapade handlingar)

2015-10-26

Fråga om vilka krav som kan uppställas på bevisning för att påvisa att preskriptionsavbrott har skett när delar av de handlingar som åberopats varit återskapade.

Referat i fulltext

RH 2016:5 (Beviskrav, Häktning)

2015-10-23

En man åtalades för bl.a. mord, men frikändes av tingsrätten och försattes på fri fot. Åklagaren överklagade domen och yrkade att mannen, som inte kunde delges vare sig överklagandet eller kallelse till huvudförhandling, skulle häktas på nytt. Fråga har uppkommit om förutsättningarna för bevisupptagning vid häktningsförhandling och innebörden av beviskravet ”på sannolika skäl” vid hovrättens prövning av häktningsfrågan.

Referat i fulltext

RH 2016:4 (Adoption)

2015-07-16

Särskild anledning till adoption av 22-åring, i strid mot hennes mors samtycke, har inte ansetts finnas. Relationen har visserligen ansetts vara sådan som krävs för att adoption ska tillåtas, men det förhållandet att begäran om adoption avsett en vuxen person samt att en adoption skulle upphäva alla juridiska band med den biologiska familjen på moderns sida har ansetts tala emot adoption med sådan tyngd att tillstånd till adoption inte ska ges.

Referat i fulltext

RH 2016:3 (Rättegångskostnader, Edition, Hyresmål)

2015-05-21

I mål om förlängning av hyresavtal avslogs hyresgästens yrkande mot tredje man om edition. Tredje mans yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslogs.

Referat i fulltext

RH 2016:2 (Intrångsundersökning, Upphovsrättsligt skydd, Intrång, Proportionalitet)

2015-04-10

Fråga om det finns tillräckliga skäl att tillgripa intrångsundersökning i bostadsutrymme.

Referat i fulltext

RH 2016:1 (Skiljeförfarande, Edition)

2014-11-10

Edition i skiljeförfarande.Ejsynnerliga skäl att utge handlingar innehållande yrkeshemligheter. Fråga om utgivande av handlingar till annan än editionssökanden. Även fråga om s.k. materiell edition.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation