lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

RH 2016:50

2016-08-31

Straffvärdebedömning och påföljdsval vid misshandel begången mot en förtroendevald politiker.

Referat i fulltext

RH 2016:49 (Hyresnämndsmål, Förverkande, Vägrat tillträde)

2016-08-30

Hyresnämndsmål. En hyresgäst har vägrat hyresvärden tillträde till lägenheten för en besiktning inför en kommande ombyggnad. Hovrätten har funnit att besiktningen har varit en sådan besiktning som ger hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten. Eftersom hyresgästen hade informerats om besiktningen i tillräckligt god tid innan den skulle ske, och saknade giltig ursäkt för att inte bereda hyresvärden tillträde, har hovrätten funnit att hyresavtalet är förverkat.

Referat i fulltext

RH 2016:43 (Rån, Motvärn, Bar gärning, Tilltalads ålder, Utvisning)

2016-08-23

Motvärnsfallet av rån. Fråga om målsägandes åtgärd för återtagande av tillgripen egendom har skett på bar gärning. Även fråga om tilltalads ålder och om utvisning.

Referat i fulltext

RH 2016:47 (Brott mot utlänningslagen, Utvisning, Återreseförbud)

2016-07-29

En person som tidigare utvisats med återreseförbud ankom med flyg till Skavsta flygplats från Italien. Fråga om personen uppehållit sig i Sverige i strid mot bestämmelsen i 20 kap. 2 § första stycket utlänningslagen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 779 (Svensk domsrätt, Internationella rättsförhållanden, Förmögenhetsforum)

2016-07-15

Svensk domsrätt har i mål om betalning på grund av en borgensförbindelse inte förelegat på den grunden att svaranden hade en kontofordran på 888 kr mot en bank här i landet. Men svensk domstol har ansetts behörig på grund av tvistens anknytning till Sverige.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 763 (Uppsåt, Likgiltighetsuppsåt, Mord, Synnerligen grov misshandel, Vållande till annans död)

2016-07-14

Likgiltighetsuppsåt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 746 (Otillåten avfallstransport, Avfall, Export för återvinning, Farligt avfall, Försök till oaktsamhetsbrott)

2016-07-14

Otillåten avfallstransport. Tillika fråga om försök till oaktsamhetsbrott.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 737 (Taleändring)

2016-07-12

Taleändring. Ändring i högre rätt från en fullgörelsetalan till en fastställelsetalan har inte tillåtits.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 714 (Rättegångskostnad, Företagsbot, Privat försvarare, Offentlig försvarare)

2016-07-11

Ersättning för privat försvarare vid talan om företagsbot.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 719 (Brottspåföljd, Grov misshandel, Unga lagöverträdare, Utvisning, Ålder)

2016-07-11

Påföljdsbestämning i ett fall där den tilltalades ålder inte varit klarlagd.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 702 (Anmälningsskyldighet, Underlåtenhetsbrott, Subjektiv täckning, Straffrättsvillfarelse)

2016-07-07

När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra något, t.ex. en anmälningsskyldighet, krävs subjektiv täckning i förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 689 (Avtalstolkning, Köpebrev, Köpekontrakt, Köp av fast egendom)

2016-07-05

Tolkning av avtal om köp av fast egendom. När köpekontrakt och köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av avtalsinnehållet.

Referat i fulltext

RH 2016:44 (Domstolsärenden, Materiell processledning)

2016-07-01

Om ett överklagande i ett domstolsärende inte uppfyller de formella kraven enligt ärendelagen ska en domstol ge parten möjlighet att komplettera sitt överklagande när det utan närmare analys bedöms att det finns en viss möjlighet till framgång med överklagandet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 680 (Artskyddsbrott, Legalitetsprincipen)

2016-06-30

Artskyddsbrott. En person har åtalats för att han salufört skinn av prärievarg (canislatrans) under förespegling att det var exemplar av varg (canislupus). Varg är, i motsats till prärievarg, en skyddad art. Utformningen av den i målet tillämpliga delen av straffbestämmelsen om artskyddsbrott i 29 kap. 2 b § miljöbalken, som i aktuellt avseende hänvisar till den s.k. CITES-förordningen, har ansetts strida mot det i legalitetsprincipen ingående kravet på att straffbestämmelser måste vara i tillräcklig grad tydliga. Personen har därför frikänts.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 674 (Befordringsrisk, Folkbokföringsadress, Registeradress, Bygglov)

2016-06-23

Enligt 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen (2010:900) ska i visst fall ett meddelande om bygglov "skickas" till bl.a. ägare av angränsande fastighet. Adressaten har ansetts stå inte bara den s.k. befordringsrisken, utan också risken för att den officiella adressen (folkbokföringsadressen för privatpersoner respektive registeradressen för juridiska personer) är felaktig, om inte särskilda omständigheter föranleder till annat.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 668 (Domvilla)

2016-06-23

Domvilla. I ett mål om mäklarprovision har hovrätten underlåtit att pröva alla de moment som ett bifall till käromålet förutsatte, eftersom hovrätten inte hade uppfattat svarandens invändningar i dessa delar. Detta har ansetts utgöra domvilla.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 661 (Pant)

2016-06-22

Pantsättning av fordran på visst jordbruksstöd. Sakrättsligt skydd för panten har uppkommit redan vid ansökningen om stödet ochdenuntiationen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 649 (Strafflags tillämplighet i tiden, Blankettstraffbud, Jaktbrott, Myndighetsbeslut, Typgodkännande)

2016-06-22

Grunderna för 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken har tillämpats när det straffbara området har inskränkts genom att domstol har upphävt ett myndighetsbeslut att återkalla typgodkännandet av ett fångstredskap.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 641 (Utvidgat förverkande, Förverkande, Narkotikabrott)

2016-06-22

Förutsättningar för utvidgat förverkande av sedlar som har påträffats i samband med narkotikainnehav.

Referat i fulltext

RH 2016:46 (Egenmäktighet med barn, Vårdnad om barn, Vård enligt LVU, Legalitetsprincipen, Skadestånd, Kränkning)

2016-06-22

Fråga om bestämmelsen om straff för egenmäktighet med barn är tillämplig när ett barn som har omhändertagits för vård enligt LVU bortförs innan det har överlämnats till de utsedda vårdgivarna och vården således inte har kunnat påbörjas. Tillika fråga om skadestånd för kränkning till barnet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 635 (EU-stöd, Utmätning)

2016-06-21

EU-stöd som har utgetts för särskilt angivet ändamål, men varit beroende av motprestation i form av nedlagda kostnader, har ansetts inte omfattat av utmätningsförbudet i 5 kap. 6 § utsökningsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 625 (Handelsbolag, Fordran, Skifte, Likvidation)

2016-06-20

En bolagsman som har betalat en bolagsskuld saknar enligt 2 kap. 12 § handelsbolagslagen rätt att på grund av betalningen göra en fordran gällande mot någon annan bolagsman annat än som en del i den slutreglering som ska ske genom skifte. Det gäller också när bolaget har upplösts efter underskottskonkurs.

Referat i fulltext

RH 2016:42 (Parkeringsanmärkning, Betalning, Sms-betalning, Sms-biljett, Parkeringsavgift)

2016-06-20

En bilist betalade föreskriven parkeringsavgift genom en s.k. sms-biljett. Enligt instruktioner på platsen skulle fordonets registreringsnummer anges vid betalning. Bilisten angav emellertid endast de tre första tecknen i registreringsnumret. Fråga är om bilisten därmed betalat avgiften på det sätt som anges på platsen och därmed uppfyllt sina skyldigheter enligt 3 kap. 49 a § andra stycket 1 trafikförordningen.

Referat i fulltext

RH 2016:41 (Stadfäst förlikning, Talan om ränta)

2016-06-17

Svaranden skulle enligt en stadfäst förlikning senast en viss dag betala ett visst kapitalbelopp. Det angavs vidare bl.a. att parternas samtliga mellanhavanden var slutligt reglerade. När betalning inteerladespå angiven dag har en därefter väckt talan där den tidigare käranden begärde dröjsmålsränta på kapitalbeloppet inte ansetts vara omfattad av rättskraften i det tidigare avgörandet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 609 (Likvidation, Aktiebolag, Likvidator, Skadestånd)

2016-06-17

Likvidation av aktiebolag. En skuld får i princip anses vara tvistig när någon påstår sig ha en fordran på bolaget och likvidatorn inte accepterar betalningsskyldighet. En likvidator som har skiftat ett bolags tillgångar utan att avsätta pengar till betalning av en sådan skuld har ansetts handla oaktsamt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 596 (Kränkande behandling, Kränkningsersättning, Skadestånd)

2016-06-16

En lärare utdelade under en lektion ett slag med öppen hand mot en elevs kind. Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 587 (Rättegångskostnad, Säkerhet)

2016-06-15

En kärande med hemvist i Sverige kan inte åläggas att ställa säkerhet för rättegångskostnader, även om talan skulle avse ett anspråk bakom vilket det finns en intressent som i sig hade varit skyldig att ställa säkerhet.

Referat i fulltext

RH 2016:40 (Bilbältesförseelse, förseelse mot trafikförordningen)

2016-06-14

Undantagsbestämmelsen i 4 kap. 10 § punkten 2 trafikförordningen (1998:1276) har inte ansetts tillämplig när föraren av personbil glömt eller inte haft tillgång till särskild skyddsanordning för barn då det i fordonet funnits förutsättningar att använda sådan utrustning.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 563 (Vägtransport, CMR, Skadestånd)

2016-06-14

Internationell vägtransport. Frågor rörande transportörs ansvar för skada under transport.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 540 (Förmedling av bostadslägenheter, Artbrott, Brottspåföljd, Bokföringsbrott)

2016-06-14

Två personer har i stor omfattning bedrivit olaglig förmedling av bostadslägenheter. Frågor om straffvärde och brottslighetens art vid brott mot 12 kap. 65 a § jordabalken. Även fråga om bestämmande av gemensam påföljd för flera brott när det finns ett påtagligt samband mellan brotten.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 553 (Vapenbrott, Grovt vapenbrott, Billighetsskäl)

2016-06-14

Grovt vapenbrott. Frågor om straffvärde och påföljd.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 465 (Internationellt köp, Fel, Bevisbörda, Beviskrav, CISG, Förbehåll)

2016-06-10

Internationellt köp. Bevisbörda och beviskrav beträffande den sålda varans avtalsenlighet vid riskövergången. Även fråga om ett förbehåll om rätt att väcka talan om skadestånd ska tas in i domslutet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 482 (Besittingsskydd)

2016-06-10

En underrättelse till hyresgästen enligt 12 kap. 58 § jordabalken ska lämnas även när uppsägningen görs med stöd av 12 kap. 46 § utsökningsbalken efter köp av fastigheten på exekutiv auktion.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 490 (Privatkopieringsersättning, Mobiltelefoner)

2016-06-10

Rätt till privatkopieringsersättning enligt upphovsrättslagen förutsätter att upptagningsanordningarna har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering och att de kan antas komma till sådan användning i en inte oväsentlig omfattning. Mobiltelefoner av visst slag har ansetts omfattade av ersättningsrätten.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 453 (Tjänstefel, Häktning)

2016-06-09

En åklagare och en domare som inte uppmärksammade att förutsättningar för häktning inte längre förelåg har dömts för tjänstefel.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 442 (Arvsberättigad)

2016-06-01

Bestämmelsen om rätt tillefterarvi 3 kap. 8 § äktenskapsbalken omfattar också fall då efterarvsrätt för den som är arvsberättigad har föreskrivits även i testamente. Det gäller i den mån testamentet inte utesluter en tillämpning av bestämmelsen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 429 (Företagsbot, Grundskoleverksamhet, Näringsverksamhet)

2016-05-30

Arbetsmiljöbrott i samband med undervisning i kommunal grundskola har ansetts inte kunna föranleda företagsbot.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 414 (Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Ersättning för tidsspillan och utlägg, Tingsställe)

2016-05-25

Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till offentlig försvarare (I) respektive målsägandebiträde (II). Betydelsen av att en tingsrätt har flera tingsställen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 414 (Offentlig försvarare, Målsägandebiträde, Ersättning för tidsspillan och utlägg, Tingsställe)

2016-05-25

Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till offentlig försvarare (I) respektive målsägandebiträde (II). Betydelsen av att en tingsrätt har flera tingsställen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 402 (Bostadsrätt, Äganderättsövergång, Årsavgift)

2016-05-25

Den som säljer en bostadsrätt blir inte fri från sin skyldighet att betala årsavgift till föreningen förrän bostadsrätten har övergått till köparen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 389 (Resning, Miljömål, Ärende)

2016-05-24

Fråga om resning enligt ärendelagen. Det ligger på resningsdomstolen att rättsligt kvalificera de omständigheter som sökanden har åberopat och pröva dem enligt de resningsgrunder som domstolen anser vara tillämpliga. Om domstolen kommer fram till att resning inte kan beviljas genom en tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser, ska domstolen därför pröva om de åberopade omständigheterna utgör synnerliga skäl för resning enligt ärendelagen. Det gäller även om sökanden inte har åberopat ärendelagens regel.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 395 (Resning, Ärende, Plan- och)

2016-05-24

Fråga om resning enligt ärendelagen i ett detaljplaneärende. Det har inte ansetts möjligt att partiellt resa ett detaljplaneärende utan medgivande av kommunen. Ärendelagens regel om resning på grund av synnerliga skäl ska tillämpas med särskild restriktivitet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 369 (Offentlig upphandling, Skadestånd, Beslut om avbrytande)

2016-05-18

Offentlig upphandling. Skadestånd för utebliven vinst har ansetts kunna utgå när ett felaktigt tilldelningsbeslut har fått till följd att upphandlingen avbrutits. Även fråga om betydelsen av en förvaltningsrätts dom om överprövning vid bedömningen av om upphandlande myndighet har följt bestämmelserna i LOU samt fråga om jämkning av skadeståndet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 358 (Offentlig upphandling, Skadestånd)

2016-05-18

Rätt till skadestånd enligt lagen om offentlig upphandling förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget.

Referat i fulltext

RH 2016:45 (Jäv, Domförhet, Rättegångsfel, Vilandeförklaring, Återförvisning)

2016-05-11

Under pågående huvudförhandling i ett brottmål tog en i målet tjänstgörande nämndeman kontakt per e-post med en av polisens utredare och uttalade sig berömmande om dennes arbetsinsats i målet. Tingsrätten ansåg att nämndemannen var jävig och beslöt att hon inte längre skulle delta vid målets avgörande. Härefter begärde två av de tilltalade att huvudförhandlingen skulle tas om eftersom omständigheterna var sådana att de var ägnade att rubba förtroendet även för resterande ledamöter i den aktuella sammansätningen. Fråga om så var fallet; tillika om rättens sammansättning vid prövning av denna jävsfråga.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 346 (Fel i fastighet)

2016-05-11

Fel i fastighet? En fasadkonstruktion visade sig vara bristfällig i fråga om fuktsäkerhet. Men när huset uppfördes var konstruktionen allmänt godtagen i branschen och förenlig med gängse tolkning av den gällande byggnormen. Fastigheten har därför inte avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet.

Referat i fulltext

RH 2016:39 (Obehörigt avvikande från trafikolycksplats, Smitning)

2016-05-09

Åtal för s.k. smitning, genom att den tilltalade avvikit från en allvarlig trafikolycka utan att lämna uppgift om namn och adress eller i övrigt göra vad som krävdes med anledning av olyckan, har inte bedömts stå i strid med artikel 6 i Europakonventionen och Europadomstolens praxis rörande rätten att inte behöva lämna kriminellt belastande uppgifter om sig själv.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 341 (Målsägandebiträde, Överprövning)

2016-05-04

Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att biträda målsäganden vid överprövning av en åklagares beslut om förundersökning eller åtal.

Referat i fulltext

RH 2016:48 (Billighetsskäl, Företagsbot, Försvårande av skattekontroll, grovt brott, Näringsförbud, Sanktionskumulation, Skattebrott, grovt)

2016-04-28

En tilltalad har dömts för grovt skattebrott och för försvårande av skattekontroll, grovt brott, samt meddelats näringsförbud. Påföljden har bestämts till fängelse. Ett den tilltalade närstående aktiebolag har ålagts att betala företagsbot. Näringsförbudet och företagsboten har inverkat vid bestämmandet av påföljd för den tilltalade. Påföljden för den tilltalade har däremot inte påverkat storleken av företagsboten.

Referat i fulltext

RH 2016:38 (Tvångsförsäljning, Förverkande av bostadsrätt, Delgivning, Domvilla)

2016-04-28

Rättegångsfel har inte ansetts föreligga när Kronofogdemyndigheten inte formellt delgett den tidigare bostadsrättshavaren underrättelsen om bostadsrättsföreningens ansökan om tvångsförsäljning och ansökan har grundats på en lagakraftvunnen exekutionstitel.

Referat i fulltext

RH 2016:37 (Culpa, Culparegeln, Nöd)

2016-04-27

En nödställd skadevållare, som i eget intresse uppoffrat tredjemans egendom, har enligt allmänna rättsprinciper ansetts skyldig att ersätta uppkommen skada oberoende av culpa. Motsvarande har ansetts gälla för den som handlat i s.k.putativnöd.

Referat i fulltext

RH 2016:36 (Rättegångskostnad, Umgänge med barn, Onödig rättegång, Försumlig processföring, Solidarisk ersättningsskyldighet för ombud)

2016-04-14

I mål om umgänge med barn har kärandens talan lämnats utan bifall. Fråga om denna varit skyldig att ersätta svarandens rättegångskostnad bl.a. på grund av att hon inlett onödig rättegång. Prövningen har gjorts mot bestämmelsen i 6 kap. 22 § andra stycket föräldrabalken om det förelegat särskilda skäl för sådan ersättningsskyldighet.

Referat i fulltext

RH 2016:51 (Hyresnämndsmål, Åtgärdsföreläggande, Brister i underhållsskyldighet, Hinder och men i nyttjanderätt)

2016-04-06

Hyresnämndsmål. Hyresgästerna gjorde gällande att hyresvärden hade eftersatt underhållet i prövningslägenheten och begärde att hyresvärden skulle åläggas att byta ut trasiga persienner i köket. Hovrätten konstaterade att det inte krävs att det föreligger hinder eller men i nyttjanderätten vid åtgärdsföreläggande p.g.a. eftersatt underhåll. Hovrätten kom vidare fram till att helhetsintrycket ska ligga till grund för bedömningen av om underhållet är eftersatt samt att en enskild försliten nyttighet inte kan leda till ett åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § första stycket 2 jordabalken.

Referat i fulltext

RH 2016:32 (Avvisning av överklagande, Avskiljande av post)

2016-04-06

En handling har inte ansetts vara avskild för en viss domstol när handlingen av postkontoret sorterats i lådor med post endast avsedd för domstolen, därför att postens befordran av handlingen ännu inte hade avslutats. Detta har ansetts gälla trots att den fortsatta postbefordran föranletts av ett avtal som träffats mellan domstolen och posten om utkörning.

Referat i fulltext

RH 2016:34 (Hyresnämndsmål, Förlängning av förhandlingsordning, Olika hyresvärdar, Partsbyte på hyresgästorganisationssidan)

2016-04-05

Hyresnämndsmål. Tvist om förlängning av förhandlingsordning. Part till förhandlingsordningen på hyresgästorganisationssidan var en hyresgästförening som inte längre existerade. Hovrätten har konstaterat att partsbyte på hyresgästorganisationssidan kan ske genomkonkludenthandlande från hyresvärdens sida. Avtal om förhandlingsordning gäller även för ny hyresvärd. Hovrätten har funnit att det inte var något hinder mot förlängning av förhandlingsordningen även om husen som omfattades av förhandlingsordningen numera innehades av tre olika hyresvärdar.

Referat i fulltext

RH 2016:35 (Vårdslöshet i trafik, Utryckningsfordon, Särskild försiktighet)

2016-04-05

K.P. har under utryckning med ambulans framfört ambulansen mot rött ljus i en trafikkorsning, varvid en kollision med ett annat fordon skett. Har K.P. iakttagit den särskilda försiktighet som krävts när han under utryckning körde mot rött ljus?

Referat i fulltext

RH 2016:33 (Innehållsförfalskning, Gåvobrev, Bevisbörda, Beviskrav, Ocker)

2016-03-22

Vid påstående om innehållsförfalskning av gåvobrev har gåvogivaren ansetts ha bevisbördan för att handlingens text har ändrats efter undertecknandet och sålunda inte gett uttryck för någon gåvoavsikt. Beviskravet har utformats så att gåvogivaren ska göra detta övervägande sannolikt. Även fråga om ocker.

Referat i fulltext

RH 2016:31 (Adoption)

2016-03-18

En surrogatmoder hade utomlands befruktats med en svensk mans spermier och en utomstående kvinnas ägg och födde därefter tvillingar. Mannen är fastställd fader och vårdnadshavare till barnen. Frågan var om mannens hustru skulle få adoptera barnen. Hovrätten tillät adoptionen.

Referat i fulltext

RH 2016:30 (Umgänge med barn, Kostnadsfördelning i anledning av umgängesresor)

2016-02-29

En boendeförälder har inte ansetts ha ett rättsligt intresse av att få en kostnadsfördelning beträffande umgängesresor fastställd i domstol när det primära betalningsansvaret för sådana kostnader låg kvar hos umgängesföräldern.

Referat i fulltext

RH 2016:28 (Hyresnämndsmål, Avvisande av talan, Beräkning av tidsfrist)

2016-01-29

Hyresnämndsmål. Vid beräkningen av den tid inom vilken en hyresvärd ska hänskjuta en förlängningstvist till hyresnämnden enligt 12 kap. 49 § första stycket jordabalken har lagen (1930:137) om beräkning av lagstadgad tid ansetts tillämplig.

Referat i fulltext

RH 2016:29 (Grov fridskränkning, Grov kvinnofridskränkning)

2016-01-29

Förutsättningar har bedömts inte föreligga att döma man som fällts till ansvar för flera misshandelsgärningar mot kvinna i ett parförhållande som varat knappt tre månader för något av fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § brottsbalken.

Referat i fulltext

RH 2016:27 (Bodelningsförrättare, Internationella rättsfärhållanden, Lis)

2016-01-25

Hovrätten har inte ansett det föreligga särskilda skäl för svensk domstol att ta upp en fråga om förordnande av bodelningsförrättare när ett konkurrerande domstolsförfarande samtidigt pågår i USA.

Referat i fulltext

RH 2016:26 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Juridisk persons besittningsskydd, Migrationsverket)

2015-12-08

Hyresnämndsmål. Fråga om juridisk persons besittningsskydd. Ett kommunalt bostadsbolag sade upp hyresavtalen för 15 lägenheter som hyrdes av Migrationsverket. Migrationsverket har ansetts ha ett skyddsvärt intresse av att få fortsätta upplåta prövningslägenheterna till asylsökande som väger över hyresvärdens intresse av att hyra ut lägenheterna till sökande i den kommunala bostadskön.

Referat i fulltext

RH 2016:25 (Varumärke, Vite)

2015-11-05

Fråga om utformningen av vitesförbud vid intrång i gemenskapsvarumärken. Hovrätten har begränsat vitesförbudet till den användning som var visad i målet och till sådana förfoganden av varor som omfattas av artikel 9.2 varumärkesförordningen. Vid fastställandet av vitesbeloppet har hovrätten, förutom varumärkeshavarens intresse av att varumärket inte används olovligen, beaktat även risken för att allmänheten missleds att köpa varumärkesförfalskade produkter.

Referat i fulltext

RH 2016:24 (Narkotikasmuggling)

2015-10-02

Straffvärdet avTramadolhar ansetts böra beräknas med utgångspunkt i straffvärdet av cannabis.

Referat i fulltext

RH 2016:23 (Olovlig parkering, Kontrollavgifts skälighet, Parkeringstillstånds synlighet, Skyltning av villkor)

2015-09-29

Ett fordon har stått uppställt på ett parkeringsområde. Parkeringstillstånderfordrades. Det är utrett att fordonsägaren hade ett giltigt parkeringstillstånd, men att detta inte låg väl synligt i fordonet. Fordonsägaren gjorde invändning om att kravet på synlig placering inte framgick av skyltningen på platsen. Fråga också om huruvida det var tillräckligt att fordonsägaren i efterhand kunde visa upp att han innehade ett parkeringstillstånd.

Referat i fulltext

RH 2016:22 (Avhysning, Förverkande, Deposition)

2015-09-11

Missbruk av den depositionsrätt som följer av 12 kap. 21 § jordabalken har inte ansetts kunna leda till att hyresrätten är förverkad.

Referat i fulltext

RH 2016:21 (Överflyttning av barn, Haagkonventionen, Beviskrav)

2015-06-17

Överflyttning av barn enligt 1980 års Haagkonvention. Fråga bl.a. om barnet - som sökanden påstått men motparten förnekat - befann sig i Sverige och vad denna fråga hade för betydelse för prövningen av ansökan om överflyttning. Hovrätten fann, till skillnad från tingsrätten, att det av utredningen i målet måste framgå att barnet finns i Sverige för att en ansökan om överflyttning ska bifallas.

Referat i fulltext

RH 2016:20 (Hyresnämndsmål, Avskrivning)

2015-06-01

Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev hyresnämnden ärendet. Hyresnämnden hade dessförinnan tillåtit sökanden att delta i sammanträdet på telefon utan att upplysa sökanden om vad som kunde inträffa om han uteblev. Hovrätten undanröjde därför avskrivningsbeslutet.

Referat i fulltext

RH 2016:19 (Hyresnämndsmål, Hyresavtal, Avflyttningsåläggande)

2015-02-24

Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ålägga en hyresgäst att flytta från lägenheten när hyresgästen påstår att avflytting redan har skett.

Referat i fulltext

RH 2016:18 (Rättegångsombud, Rättegångsförseelse)

2014-09-26

Tingsrätten har avvisat ett rättegångsombud och dömt honom för rättegångsförseelse till penningböter. Hovrätten har funnit att ombudets uttalanden i skrift med anklagelser om brott, som inte bara avsett motparten i målet och dennes ombud utan även tredje man, inte haft någon relevans för prövningen av målet och inte heller varit i proportion till syftet som de skulle tjäna. Hovrätten fastställde därför beslutet om rättegångsförseelse. Hovrätten fann dock att ombudet genom uttalandena inte visat prov på olämplighet i sådan utsträckning att han bör avvisas som ombud.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation