lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2014 s. 750 (Äktenskapsskillnad, Betänketid, Särlevnad)

2014-11-12

Särlevnad före äktenskapet ska beaktas vid prövning av om en dom på äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 737 (Kör- och vilotid, Legalitetsprincipen, Blankettstraffbud, Vägunderhållstransport)

2014-10-24

Tid då vägunderhållstransport utförs ska inte ingå vid beräkningen av sådan körperiod som enligt regleringen om kör- och vilotider medför krav på rast. Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 731 (Förvaltarskap, Utredningsskyldighet, Läkarintyg)

2014-10-21

Innebörden av domstolens utredningsskyldighet i ärenden om upphörande av förvaltarskap.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 699 (Skakvåld, Beviskrav, Misshandel)

2014-10-16

För att det av endast det förhållandet, att vissa kroppsskador föreligger, ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att dessa har orsakats av någon på ett visst angivet brottsligt sätt, måste krävas att slutsatsen vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för. Samtidigt måste det vara i praktiken uteslutet att det finns någon annan tänkbar förklaring till skadorna.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 684 (Fullmakt, Behörighet, Befogad tillit, Avtalslagen)

2014-10-10

Fullmakt. En person i chefsställning för en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel är i regel behörig att företa sådana rättshandlingar som normalt vidtas i och för verksamhetsgrenens vardagliga fortgång, om chefspositionen av företagsledningen har tydliggjorts utåt. Ett förlikningsavtal har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts vara av sådan vardaglig natur.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 677 (Rättegångskostnad, Utfärdande av stämning, Återkallelse)

2014-10-03

Även då ett dispositivt tvistemål avgörs genom avskrivning, avvisning eller omedelbar dom innan stämning har utfärdats, har svaranden rätt att få ett yrkande om ersättning för rättegångskostnad prövat. Tingsrätten behöver dock ge svaranden en särskild möjlighet att framställa ett sådant yrkande bara om det har förekommit någon kontakt direkt mellan tingsrätten och svaranden. Svarandens rätt till ersättning omfattar åtgärder som kan få betydelse för frågan om rättegångshinder föreligger eller för andra ställningstaganden innan stämning har utfärdats.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 664 (Gärningsbeskrivning)

2014-10-01

En gärningsbeskrivning har genom tolkning ansetts innefatta ett visst gärningsmoment. Tolkningen har bedömts ligga inom ramen för vad som kan godtas från rättssäkerhetssynpunkt eftersom den tilltalade haft möjlighet att försvara sig även i fråga om det aktuella gärningsmomentet.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 669 (Säkerhet, Rättegångskostnader, Bankgaranti, Rätt till domstolsprövning, Utländsk kärande, Europakonventionen)

2014-10-01

När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens rättegångskostnader bör hänsyn tas till alla faktorer som är relevanta för bedömningen av vilka kostnader som svaranden kan antas få ersatta. En tidsbegränsad bankgaranti kan normalt inte godtas. Det krav på säkerhet som har ställts har inte ansetts stå i strid med kärandens rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 658 (Unga lagöverträdare, Ungdomsreduktion, Dagsböter, Penningböter)

2014-09-26

En sjuttonåring har för narkotikabrott dömts till 30 dagsböter, vilket motsvarade brottets straffvärde. Bestämmelsen i 29 kap. 7 § brottsbalken om s.k. ungdomsreduktion har inte ansetts medföra att straffet ska sättas ned till penningböter.

Referat i fulltext

RH 2014:37 (Jaktbrott, Normprövning, Egendomsskydd)

2014-09-23

En medlem i en sameby åtalades för jaktbrott, bestående i att han brutit mot ett för jakten gällande villkor som länsstyrelse föreskrivit i ett beslut om tilldelning av älg (licens). Jakten skedde på s.k. dubbelregistrerad mark (privatägd mark ovan odlingsgränsen där även privat markägare har jakträtt). Villkoret innebar att den tilltalade var tvungen att komma överens med den privata markägaren innan han utövade den älgjakt som licensbeslutet avsåg. Villkoret ansågs, mot bakgrund av egendomsskyddet och kravet på att föreskrifter som medför ingrepp i enskilds ekonomiska förhållanden ska meddelas genom lag, sakna lagstöd. Den tilltalade frikändes därför från åtalet.

Referat i fulltext

RH 2014:36 (Falskt larm)

2014-09-12

Fråga om falskt larm har varit att bedöma som grovt brott (bombhot i centrala Stockholm).

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 651 (Edition, Bevisning)

2014-09-11

Fråga om förutsättningar för edition i mål om prisavdrag.

Referat i fulltext

RH 2014:32 (Våldtäkt, Uppsåt)

2014-09-08

Fråga om uppsåtsbedömning i åtal för våldtäkt när den tilltalade invänt att han befunnit sig i ett sovande tillstånd när han genomförde samlaget. Invändningen har inte ansetts så orimlig att den kunnat lämnas utan avseende och inte heller har motbevisats av åklagaren.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 643 (Sambor, Bodelning, Bodelningsförrättare, Återkallelse)

2014-09-05

När den ena parten begär bodelning efter ett samboförhållande behöver den andra parten inte göra det. Om den ena parten återkallar begäran, får det verkan för den andra parten först när denne förklarar sig avstå från bodelning eller avståendet framgår på något annat sätt.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 629 (Diskrimineringsersättning, Utbildning, Preskription)

2014-07-11

Med "den påtalade handlingen" i 6 kap. 6 § diskrimineringslagen ska förstås den påstådda överträdelse som åberopas till grund för ett anspråk på diskrimineringsersättning. Preskriptionsfristen för en talan om ersättning för diskriminering i samband med antagning till utbildning har ansetts börja löpa först när antagningsförfarandet avslutades. Samma dag avgjordes målen T 3808-13, T 3809-13 och T 3811-13 på likartat sätt.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 621 (Skuldsanering)

2014-07-09

Skuldsanering. Ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedlem har betydelse endast för frågan om gäldenären har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 580 (Varumärke, Varumärkesintrång, Varumärkesanvändning)

2014-07-09

Varumärkesintrång har inte ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 604 (Aktiebolagslagen, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, Kapitalskydd, Olovlig vinstutdelning, Handelsbolag, Kommanditbolag)

2014-07-09

Ett kommanditbolag, med ett aktiebolag som komplementär, har pantsatt en fastighet till säkerhet för åtaganden som aktiebolagets moderbolag gjort mot en bank. Kommanditbolaget har fört talan mot banken om ogiltigförklaring av pantsättningen under påstående att denna har inneburit olovlig vinstutdelning från aktiebolaget enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen (1975:1385). Talan har ogillats, eftersom kommanditbolaget har ansetts inte kunna grunda någon rätt mot banken på dessa regler.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 578 (Rättegångskostnad, Rättegångsfel, Motpart, Utmätning)

2014-07-07

När tredje man överklagar en utmätning och gör gällande att egendomen tillhör honom är gäldenären normalt inte att anse som motpart i utmätningsärendet.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 545 (Fastighetsbildning, Fastighetsreglering, Medgivande)

2014-07-07

Utrymmet för en fastighetsägare att frånfalla ett medgivande till fastighetsreglering som har lämnats under förrättningen är starkt begränsat.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 559 (Varumärkesintrång, Brottlighetens art, Brottspåföljd, Artvärde, Straffvärde)

2014-07-04

Varumärkesintrång. Straffvärde och brottslighetens art.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 537 (Företagsrekonstruktion, Ackord, Fordring)

2014-07-03

Ackord i samband med företagsrekonstruktion. En borgenär har fått en fordring hos gäldenärsföretaget på grund av att företaget, efter det att rekonstruktionsförfarandet har inletts, underlät att fullfölja ett före förfarandet ingånget avtal. Fordringen har ansetts omfattad av ackordet.

Referat i fulltext

RH 2014:35 (Avtal: Konsumenttjänst)

2014-06-30

Ett bostadshus har uppförts av en byggfirma. De makar som anlitat byggfirman har påstått att den elinstallatör som utfört elinstallationer har gjort det som underentreprenör till byggfirman. Då det förekommit omständigheter som gett elinstallatören anledning att närmare undersöka makarnas vilja att träffa avtal med elinstallatören har det, i frånvaro av skriftligt avtal eller annat som tydligt visat en gemensam partsavsikt, inte ansetts styrkt att elinstallatören träffat något avtal med makarna om tilläggsarbeten i den aktuella entreprenaden. Det förhållandet att utredningen talat för att det heller inte träffats något avtal om underentreprenad mellan byggföretaget och elinstallatören medför ingen annan bedömning.

Referat i fulltext

RH 2014:31 (Narkotikabrott, Brottspåföljd)

2014-06-24

Olovlig framställning av mindre mängd cannabis avsedd för eget bruk har bedömts som ringa narkotikabrott. Även fråga om bötesstraffets nivå.

Referat i fulltext

RH 2014:34 (Bevisvärdering, Folkmord, Folkrättsbrott, Skadestånd, Tillämplig lag, Ändring av talan)

2014-06-19

Fråga om ansvar för folkmord och grovt folkrättsbrott. Även fråga om lagval vid talan om skadestånd när den skadegörande handlingen har ägt rum utomlands.

Referat i fulltext

RH 2014:30 (Avhysning, Elastiska lägenheter, 12 kap. 45 § 1 st. 3 JB)

2014-06-13

Fråga om hyresätt till bostadslägenhet saknade besittningsskydd på grund av att lägenheten utgjorde en del av upplåtarens egen bostad, 12 kap. 45 § första stycket 3 jordabalken.

Referat i fulltext

RH 2014:27 (Bevisbörda, Underskriftsförfalskning)

2014-06-04

Vid en invändning i ett fordringsmål om att gäldenärens underskrift är förfalskad har den som påstår att namnteckningen är äkta i regel bevisbördan för detta. Denna huvudregel har ansetts gälla i ett mål avseende ersättning för ett telefonabonnemang.

Referat i fulltext

RH 2014:33

2014-05-26

På fast egendom avsedd för bostadsändamål har utförts åtgärder för om- och tillbyggnad som varit bygglovspliktiga. Efter att fastigheten sålts har det förhållandet att bygglov saknats ansetts utgöra fel i fastigheten. Köparna har ansetts kunna utgå ifrån att bygglov funnits och har alltså inte haft någon undersökningsplikt i det avseendet. Även fråga om beräkning av prisavdragets storlek.

Referat i fulltext

RH 2014:28 (Häktning, Sannolika skäl)

2014-05-09

Omfattningen av hovrättens prövning av en häktningsfråga efter fällande dom i tingsrätten.

Referat i fulltext

RH 2014:29 (Nöd, Nödsituation, Rån, Tvång)

2014-05-09

En person som utfört ett rån under sådant tvång att han befunnit sig i en nödsituation har, bl.a. med hänsyn till att han ingått i en kriminell gruppering, inte ansetts kunna gå fri från straffansvar enligt bestämmelserna om nöd m.m.

Referat i fulltext

RH 2014:26 (Återvinning i konkurs, Talerätt)

2014-03-11

Borgenär, som med konkursförvaltarens medgivande fört talan om återvinning i konkurs, har inte ansetts vara behörig att gå i svaromål när en återvinningsgäldenär framställer krav på motprestationsvillkor.

Referat i fulltext

RH 2014:24 (Avvisande av överklagande)

2014-02-27

Klaganden har, i mål som handläggs enligt 52 kap. rättegångsbalken, efter överklagandetidens utgång framställt ändringsyrkanden som går utöver vad som yrkats i överklagandet. Fråga om dessa ändringsyrkanden kan tas upp till prövning.

Referat i fulltext

RH 2014:25 (Bostadsrätt, Optionsavtal)

2014-02-27

Ett skriftligt avtal, varigenom en bostadsrättsförening förband sig att vid en senare tidpunkt låta en person få ett antal lägenheter som vid avtalstillfället var upplåtna med hyresrätt upplåtna på sig med bostadsrätt, har bedömts som ett giltigt optionsavtal. Även frågor om styrelsen varit behörig, om optionsavtalet utgjort en otillåten köpeskilling och om preskription.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation