lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2016 s. 332 (Preskription, Bevisning, Verkställ)

2016-04-29

Preskriptionsavbrott. Om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 320 (Resning, EU-domstolen, Förhandsavgörande)

2016-04-27

Fråga om ett brottmål kan resas av det skälet att rättstillämpningen inte stämmer överens med senare avgöranden i EU-domstolen och Högsta domstolen eller därför att Högsta domstolen avslog en begäran om att det skulle hämtas in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 303 (Hyra, Hyresnedsättning, Bristfällighet, Radon, Reklamation)

2016-04-26

Att halten radon i en hyreslägenhet översteg ett av Socialstyrelsen angivet riktvärde har ansetts ägnat att medföra ett allvarligt och befogat obehag för de boende. Förhållandet har bedömts som ett men i nyttjanderätten.-Normalt har hyresgästen inte rätt till hyresnedsättning innan han eller hon påtalar bristen.-Även fråga om nedsättningens storlek.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 288 (Utländsk rätt)

2016-04-26

Tillämpning av utländsk rätt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 279 (Narkotikasmuggling, Brottspåföljd, Svamp)

2016-04-22

Narkotikasmuggling (svamp innehållande ämnetpsilocin). Gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgraden.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 264 (Skiljeförfarande, Behörighet, Behörighetsprövning, Fastställelsetalan)

2016-04-21

Skiljeförfarande. Såväl en skiljenämnds som en domstols prövning enligt 2 § lagen om skiljeförfarande kan omfatta samtliga frågor som avser skiljenämndens behörighet. Också fråga om tillämpning av 13 kap. 2 § rättegångsbalken

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 262 (Prövningstillstånd)

2016-04-19

Prövningstillstånd i Högsta domstolen har med stöd av 54 kap. 10 § andra stycket rättegångsbalken meddelats i ett mål där överklagandet skedde efter det att prövningstillstånd (prejudikatdispens) hade meddelats i huvudmålet men innan det målet avgjordes.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 237 (Bostadsrätt, Avtalstolkning, Friskrivning, Köp av lös egendom, Köplagen, Reklamation, Undersökningsplikt)

2016-04-05

Köplagen. Sedan bostadsrätten till en kontorslokal överlåtits mellan två näringsidkare, har köparen krävt prisavdrag med påståendet att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Arean hade angetts i en annons och i en objektsbeskrivning. Areauppgiften har ansetts utgöra en avtalad egenskap, oavsett att uppgiften enligt beskrivningen har kommit från bostadsrättsföreningen. Eftersom uppgiften har varit preciserad, har köparen ansetts kunna åberopa att arean var för liten, trots en begränsad undersökning före köpet och trots en allmänt hållen friskrivning från säljarens sida. Det har emellertid ansetts att köparen borde ha märkt felet och reklamerat tidigare.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 222 (Konsumenttjänst, Felavhjälpande, Prisavdrag)

2016-04-05

En näringsidkare som utfört en konsumenttjänst felaktigt har erbjudit sig att avhjälpa felen. För att acceptera erbjudandet har konsumenten ställt villkor som har gått utöver vad som omfattades av parternas avtal. Det har ansetts att konsumenten har avvisat näringsidkarens erbjudande om felavhjälpande utan att ha särskilda skäl för det. Rätt till prisavdrag har därför inte förelegat.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 212 (Upphovsrätt, Avbildning, Överföring)

2016-04-04

Bestämmelsen i 24 § första stycket 1 upphovsrättslagen, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, ger inte en innehavare av en databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus, rätt att överföra verken via internet till allmänheten. Huruvida förfogandet sker i kommersiellt syfte saknar betydelse.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 202 (Narkotikabrott, Förverkande, Värdeförverkande, Vinning, Utbyte)

2016-03-31

Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid överlåtelse av narkotika ska avdrag för inköpskostnader normalt ske från vederlaget.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 189 (Delgivning, Domvilla)

2016-03-30

Frågor vid klagan över domvilla huruvida delgivning har skett (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 189 (Delgivning, Domvilla)

2016-03-30

Frågor vid klagan över domvilla huruvida delgivning har skett (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 189 (Delgivning, Domvilla)

2016-03-30

Frågor vid klagan över domvilla huruvida delgivning har skett (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 169 (Legalitetsprincipen, Bokföringsbrott, Filial)

2016-03-29

Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 142 (Trafikskada, Trafikskadeersättning, Motorredskap)

2016-03-23

Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i samband med ett lyft har inte ansetts vara skada i följd av trafik.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 149 (Sjörättsmål, Godstransport, Preskription)

2016-03-23

Bestämmelsen om preskription vid befordran av gods till sjöss har ansetts vara tillämplig när godset gått förlorat efter det att transportören tagit emot det i lastningshamnen men innan själva transporten påbörjats. Preskriptionstiden har i ett sådant fall ansetts börja löpa vid tidpunkten för transportörens underrättelse om att godset gått förlorat.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 140 (Advokatärende, Inhibition)

2016-03-16

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har beslutat att utesluta en advokat ur samfundet. Nämnden harförordnatatt beslutet genast ska verkställas. Ett sådant beslut kan inhiberas av Högsta domstolen. Skäl för inhibition saknades.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 129 (Sexuellt ofredande, Subsid)

2016-03-15

Tillämpningen av bestämmelsen i 6 kap.10 § brottsbalken om sexuellt ofredande.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 129 (Sexuellt ofredande, Subsid)

2016-03-15

Tillämpningen av bestämmelsen i 6 kap.10 § brottsbalken om sexuellt ofredande.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 107 (Emissionsgaranti, Nyemission, Avtalsbrott, Skadestånd)

2016-03-14

Nyemission. Under förutsättning att ett avtal om s.k. emissionsgaranti är skriftligt och garanten vid avtalets ingående har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 95 (Missbruk av urkund, Brottets art, Brottspåföljd, Gradindelning, Straffvärde, Villkorlig dom)

2016-03-11

Missbruk av urkund i samband med förarprov. Gradindelning, straffvärde och brottslighetens art.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 87 (Rättegångskostnad, Avvisning)

2016-03-10

Högre rätts beslut om fördelning av rättegångskostnader i en särskilt överklagad fråga om avvisning har ansetts inte hindra att dessa kostnader även beaktas vid den slutliga fördelningen av kostnaderna i målet. Också fråga om tillämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 84 (Återupptagande av mål, Laga förfall)

2016-03-09

Fråga om laga förfall.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 80 (Utlämning)

2016-02-29

Hinder mot utlämning har inte ansetts föreligga i ett fall där domen baserats på en överenskommelse mellan den dömde och åklagaren (s.k.pleabargaining).

Referat i fulltext

RH 2016:17 (Åtgärdsföreläggande, Hyresnämndsmål, Bevisbörda)

2016-02-29

Hovrätten har funnit att hyresnämnden haft fog för att besluta om åtgärdsföreläggande. Det ankommer då på hyresvärden att visa att de åtgärder som denne vidtagit efter hyresnämndens beslut är sådana att föreläggandet ska upphävas. Om hyresvärden inte kan visa detta, får hyresgästen anses ha fullgjort sin bevisbörda och hyresnämndens beslut ska då stå fast.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 73 (Skuldsanering, Tredjemanspant)

2016-02-25

Att tredjemanspant har ställts för en fordran medför inte att fordringen är undantagen från skuldsanering.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 64 (Obehörighetsförklaring, Rättegångsombud)

2016-02-24

Avvisning av rättegångsombud.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 51 (Överlåtelseförbud, Avtalstolkning, Skiljeförfarande, Rättsfaktum)

2016-02-24

Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har överskridit sitt uppdrag.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 39 (Bedrägeri, Skada, Budgivning, Skadeståndsberäkning)

2016-02-24

En person har lämnat falska bud vid försäljning av en bostadsrätt vilket påverkat det pris som köparna har betalat för bostadsrätten. Handlandet har utgjort ett vilseledande som medfört skada och vinning. Förutsättningarna för ansvar för bedrägeri har därmed varit uppfyllda. Även fråga om skadeståndsberäkningen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 30 (Knivförbudslagen)

2016-02-17

Knivförbudslagen. Medförande av en matlagningskniv i en handväska på allmän plats har i visst fall ansetts befogat och därmed inte brottsligt.

Referat i fulltext

RH 2016:16 (Resning, Utmätning, Utmätningsförbud, Fängelselag)

2016-02-09

En utmätning av en intagens fordran på permissionsmedel och disponibla medel hos Kriminalvården har ansetts uppenbart strida mot lag.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 18 (Resning, Falsk utsaga, Identitet)

2016-02-04

En man har under en fiktiv identitet förklarats vara far till ett barn genom en dom som vunnit laga kraft. Resning har beviljats i faderskapsmålet på yrkande av barnet eftersom domen i fråga om identiteten har grundats på falsk bevisning.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 3 (Mord, Brottspåföljd, Legalitetsprincipen, Livstids fängelse)

2016-02-03

Straffet för mord. Fråga om den lagändring som år 2014 gjordes i 3 kap. 1 § brottsbalken har medfört att rättsläget förändrats (jfr NJA 2013 s. 376).

Referat i fulltext

RH 2016:15 (Bostadsrätt, Fastställelsetalan)

2016-01-26

En bostadsrättsförening har reparerat kök och badrum i en översvämningsskadad lägenhet, vilken skada bostadsrättshavaren inte själv bidragit till. Föreningens skyldighet gällande ytskikten i dessa utrymmen har varit att återställa dessa till det skick som förelåg när denna skyldighet uppkom. Vid avgörande av denna fråga har den bevisregeln tillämpats att hovrätten utgått från att lägenheten var i gott skick då denna skyldighet uppkom och att den som påstår att lägenheten avviker från detta skick har bevisbördan för detta. Lägenheten skulle återställas i gott skick. Ett sådant domslut är tillräckligt bestämt för att kunna ligga till grund för verkställighet.

Referat i fulltext

RH 2016:14 (Intrång i förvar)

2016-01-18

Ansvar för intrång i förvar harådömtsen föreståndare på ungdomshem för att hon öppnat en försändelse från en svensk domstol till en intagen innan försändelsen gavs till denne. Även fråga om skadestånd för kränkning.

Referat i fulltext

RH 2016:13 (Hyresnämndsmål, Evakueringslägenhet, Avflyttningsåläggande)

2016-01-13

Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade under renovering av prövningslägenheten flyttat till en evakueringslägenhet. Hyresgästen återvände inte till prövningslägenheten vid tidpunkten för återflytt och hyresvärden sade upp hyresavtalet för prövningslägenheten. Hovrätten fann att ett avflyttningsåläggande beträffande prövningslägenheten kunde omfatta även evakueringslägenheten.

Referat i fulltext

RH 2016:12 (Ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare)

2016-01-08

Överförmyndarnämnden har beslutat om riktlinjer som bl.a. angett ett tak för milersättning i syfte att möjliggöra för anhöriga och vänner på längre avstånd att vara god man under förutsättning att milersättningen inte tillåts bli oskäligt hög. Fråga om överförmyndarnämnden enligt 12 kap. 16 § första stycket föräldrabalken genom egna riktlinjer har kunnat begränsa rätten för förordnade förmyndare, gode män och förvaltare till ersättningar för utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.

Referat i fulltext

RH 2016:11 (Straffmyndighet, Åldersbestämning)

2015-12-22

Tre unga män utan fastställd identitet har åtalats för grov våldtäkt. Fråga om vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av deras ålder, dels för bedömning av straffmyndighet, dels vid påföljdsval och straffmätning.

Referat i fulltext

RH 2016:10 (Hyresnämndsmål, Godkännande av förbättringsarbeten, Nödvändig processgemenskap, Domförhet)

2015-12-07

Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid en ansökan om godkännande av förbättringsarbeten i hyresnämnden. Eftersom bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades. Till viss del även fråga om hyresnämndens sammansättning vid sammanträdet.

Referat i fulltext

RH 2016:9 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Komplementbostad, Besittningsskydd, Hyresvillkor)

2015-12-04

Hyresnämndsmål. I hyresavtalet fanns ett hyresvillkor som gav hyresgästerna rätt att använda prövningslägenheten för komplementboende. Hyresvillkoret medförde ett starkare besittningsskydd för hyresgästerna än vad som följer av 12 kap. jordabalken. Frågan i målet var om det krävdes att hyresvillkoret ändrades innan frågan om förlängning av hyresavtalet kunde prövas. Hovrätten gjorde bedömningen att det inte fanns något hinder att pröva förlängningstvisten och att förekomsten av hyresvillkoret skulle bedömas inom ramen för den intresseavvägning som ska göras mellan hyresvärdens och hyresgästens intresse av förlängning av hyresavtalet.

Referat i fulltext

RH 2016:7 (Straffmätning)

2015-11-20

Fråga om straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts i tiden före en i Polen meddelad och verkställd dom.

Referat i fulltext

RH 2016:8

2015-11-20

Bestämmelsen i 4 kap. 10 e § trafikförordningen (1998:1276), som föreskriver att en förare av ett motordrivet fordon får ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet, har ansetts böra tolkas så, att användning av kommunikationsutrustning under färd får ske endast om det kan ske på ett trafiksäkert sätt och att sådan användning är otillåten inte endast när den ger upphov till en konkret trafikfara utan även när användningen innebär en s.k. abstrakt fara för trafiksäkerheten.

Referat i fulltext

RH 2016:6 (Preskriptionsavbrott, Preskriptionsbrytande innehåll, Återskapade handlingar)

2015-10-26

Fråga om vilka krav som kan uppställas på bevisning för att påvisa att preskriptionsavbrott har skett när delar av de handlingar som åberopats varit återskapade.

Referat i fulltext

RH 2016:5 (Beviskrav, Häktning)

2015-10-23

En man åtalades för bl.a. mord, men frikändes av tingsrätten och försattes på fri fot. Åklagaren överklagade domen och yrkade att mannen, som inte kunde delges vare sig överklagandet eller kallelse till huvudförhandling, skulle häktas på nytt. Fråga har uppkommit om förutsättningarna för bevisupptagning vid häktningsförhandling och innebörden av beviskravet ”på sannolika skäl” vid hovrättens prövning av häktningsfrågan.

Referat i fulltext

RH 2016:4 (Adoption)

2015-07-16

Särskild anledning till adoption av 22-åring, i strid mot hennes mors samtycke, har inte ansetts finnas. Relationen har visserligen ansetts vara sådan som krävs för att adoption ska tillåtas, men det förhållandet att begäran om adoption avsett en vuxen person samt att en adoption skulle upphäva alla juridiska band med den biologiska familjen på moderns sida har ansetts tala emot adoption med sådan tyngd att tillstånd till adoption inte ska ges.

Referat i fulltext

RH 2016:3 (Rättegångskostnader, Edition, Hyresmål)

2015-05-21

I mål om förlängning av hyresavtal avslogs hyresgästens yrkande mot tredje man om edition. Tredje mans yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslogs.

Referat i fulltext

RH 2016:2 (Intrångsundersökning, Upphovsrättsligt skydd, Intrång, Proportionalitet)

2015-04-10

Fråga om det finns tillräckliga skäl att tillgripa intrångsundersökning i bostadsutrymme.

Referat i fulltext

RH 2016:1 (Skiljeförfarande, Edition)

2014-11-10

Edition i skiljeförfarande.Ejsynnerliga skäl att utge handlingar innehållande yrkeshemligheter. Fråga om utgivande av handlingar till annan än editionssökanden. Även fråga om s.k. materiell edition.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation