lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2015 s. 233 (Konsumentköp, Bevisbörda, Beviskrav, Fel, Undersökning)

2015-04-17

Konsumentköp. Beviskrav och betydelsen av köparens undersökning.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 232 (Återställande av försutten tid, Överklagandehänvisning, Giltig ursäkt, Laga förfall)

2015-04-14

Återställande av försutten tid. En part som fått en ofullständig överklagandehänvisning har inte vidtagit någon åtgärd för att skaffa sig kompletterande information. Giltig ursäkt för underlåtenhet att överklaga i rätt tid har inte ansetts föreligga.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 222 (Förhör utom rätta, Rätt till rättvis rättegång, Rättegångsfel)

2015-04-10

Om en domstol grundar sitt avgörande endast eller huvudsakligen på uppgifter som en person har lämnat vid förhör utom rätta utan att den tilltalade har haft tillfälle att ställa frågor till denne och inte heller kan anses ha avstått från sin rätt, föreligger det ett rättegångsfel. Fråga om den tilltalade har avstått från denna rätt.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 218 (Forum, Skyddade personuppgifter, Sekretess, Hänvisning)

2015-04-09

Reservforum enligt 6 kap. 17 § föräldrabalken. När foruminvändning görs och barnet har skyddade personuppgifter är Stockholms tingsrätt behörig.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 211 (Utmätning, Umgängeskostnad, Förbehållsbelopp, Normalbelopp)

2015-04-08

Löneutmätning. Kostnader som uppstår i samband med att ett barn återkommande vistas hos en förälder ska beaktas vid beräkningen av förbehållsbeloppet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 199 (Skade)

2015-04-02

En person har olovligen avverkat fyra uppvuxna tallar på en annan persons villafastighet. Gärningen har bedömts som skadegörelse av normalgraden och påföljden har bestämts till böter. Vid en beräkning av skadeståndet har det inte ansetts möjligt att återanskaffa likvärdiga träd. Skadeståndet har därför, utöver vedvärdet, bestämts med utgångspunkt i en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 186 (Lägenhetsarrende, Skriftkrav, Uppsägning)

2015-04-01

Skriftkrav vid uppsägning av lägenhetsarrende.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 180 (Personuppgift, Sekretess)

2015-03-31

Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 155 (Undanröjande av skyddstillsyn, Skyddstillsyn, Samhällstjänst, Muntlig)

2015-03-27

Undanröjande av skyddstillsyn. 1. Har parterna olika uppfattningar om sakförhållandena eller om de kan leda till undanröjande av en skyddstillsyn, har den dömde en principiell rätt till muntlig förhandling också i hovrätten. Detsamma gäller om oenigheten rör vilken påföljd som ska ersätta skyddstillsynen. 2. Utgångspunkten ska vara att om en samhällstjänst har misskötts så är det fråga om grov misskötsamhet som kan ligga till grund för ett undanröjande av skyddstillsynen. Det bör dock normalt krävas att övervakningsnämnden har vidtagit åtminstone någon åtgärd, t.ex. meddelat den dömde en varning, som har visat sig verkningslös för att ett undanröjande ska vara berättigat.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 166 (Tystnadsplikt, Beviskrav, Meddelarfrihet, Tryckfrihet)

2015-03-27

Brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 141 (Bevisverkan, Bevisning, Rättskraft)

2015-03-25

Fråga om en brottmålsdoms betydelse i en senare brottmålsrättegång som rör delvis samma förhållanden som den tidigare brottmålsrättegången.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 132 (Konkurs, Konkursförvaltare, Arvode)

2015-03-24

Arvode till konkursförvaltare. Även om åtgärder som förvaltaren vidtar för försäljning av fast egendom är från allmän synpunkt nyttiga, gäller inte för sådana åtgärder något undantag från kravet på förmånlig och snabb avveckling av konkursboet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 110 (Konsument, Funktionsansvar, Småhusentreprenad, Totalentreprenad, Fel i entreprenad)

2015-03-19

Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 98 (Parkering, Kontrollavgift)

2015-03-18

Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som tas ut på grund av olovlig parkering, även om någon annan ägde bilen vid den tidpunkt då parkeringen skedde. Även fråga om eftergift av kontrollavgift vid kommuns flyttning av fordonsvrak.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 86 (Skadestånd, Kränkningsersättning, Kränkning, Förtal, Privatliv)

2015-03-16

Kränkningsersättning vid grovt förtal. En film som visade ett samlag har utan medgivande lagts ut på s.k. porrsajter på internet. Vid ersättningens bestämmande har beaktats att handlingen har inneburit en allvarlig kränkning inte bara av den skadelidandes anseende och självkänsla utan även av hennes privatliv.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation