lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2016 s. 332 (Preskription, Bevisning, Verkställ)

2016-04-29

Preskriptionsavbrott. Om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 320 (Resning, EU-domstolen, Förhandsavgörande)

2016-04-27

Fråga om ett brottmål kan resas av det skälet att rättstillämpningen inte stämmer överens med senare avgöranden i EU-domstolen och Högsta domstolen eller därför att Högsta domstolen avslog en begäran om att det skulle hämtas in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 303 (Hyra, Hyresnedsättning, Bristfällighet, Radon, Reklamation)

2016-04-26

Att halten radon i en hyreslägenhet översteg ett av Socialstyrelsen angivet riktvärde har ansetts ägnat att medföra ett allvarligt och befogat obehag för de boende. Förhållandet har bedömts som ett men i nyttjanderätten.-Normalt har hyresgästen inte rätt till hyresnedsättning innan han eller hon påtalar bristen.-Även fråga om nedsättningens storlek.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 288 (Utländsk rätt)

2016-04-26

Tillämpning av utländsk rätt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 279 (Narkotikasmuggling, Brottspåföljd, Svamp)

2016-04-22

Narkotikasmuggling (svamp innehållande ämnetpsilocin). Gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgraden.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 264 (Skiljeförfarande, Behörighet, Behörighetsprövning, Fastställelsetalan)

2016-04-21

Skiljeförfarande. Såväl en skiljenämnds som en domstols prövning enligt 2 § lagen om skiljeförfarande kan omfatta samtliga frågor som avser skiljenämndens behörighet. Också fråga om tillämpning av 13 kap. 2 § rättegångsbalken

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 262 (Prövningstillstånd)

2016-04-19

Prövningstillstånd i Högsta domstolen har med stöd av 54 kap. 10 § andra stycket rättegångsbalken meddelats i ett mål där överklagandet skedde efter det att prövningstillstånd (prejudikatdispens) hade meddelats i huvudmålet men innan det målet avgjordes.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 237 (Bostadsrätt, Avtalstolkning, Friskrivning, Köp av lös egendom, Köplagen, Reklamation, Undersökningsplikt)

2016-04-05

Köplagen. Sedan bostadsrätten till en kontorslokal överlåtits mellan två näringsidkare, har köparen krävt prisavdrag med påståendet att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Arean hade angetts i en annons och i en objektsbeskrivning. Areauppgiften har ansetts utgöra en avtalad egenskap, oavsett att uppgiften enligt beskrivningen har kommit från bostadsrättsföreningen. Eftersom uppgiften har varit preciserad, har köparen ansetts kunna åberopa att arean var för liten, trots en begränsad undersökning före köpet och trots en allmänt hållen friskrivning från säljarens sida. Det har emellertid ansetts att köparen borde ha märkt felet och reklamerat tidigare.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 222 (Konsumenttjänst, Felavhjälpande, Prisavdrag)

2016-04-05

En näringsidkare som utfört en konsumenttjänst felaktigt har erbjudit sig att avhjälpa felen. För att acceptera erbjudandet har konsumenten ställt villkor som har gått utöver vad som omfattades av parternas avtal. Det har ansetts att konsumenten har avvisat näringsidkarens erbjudande om felavhjälpande utan att ha särskilda skäl för det. Rätt till prisavdrag har därför inte förelegat.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 212 (Upphovsrätt, Avbildning, Överföring)

2016-04-04

Bestämmelsen i 24 § första stycket 1 upphovsrättslagen, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, ger inte en innehavare av en databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus, rätt att överföra verken via internet till allmänheten. Huruvida förfogandet sker i kommersiellt syfte saknar betydelse.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 202 (Narkotikabrott, Förverkande, Värdeförverkande, Vinning, Utbyte)

2016-03-31

Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid överlåtelse av narkotika ska avdrag för inköpskostnader normalt ske från vederlaget.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 189 (Delgivning, Domvilla)

2016-03-30

Frågor vid klagan över domvilla huruvida delgivning har skett (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 189 (Delgivning, Domvilla)

2016-03-30

Frågor vid klagan över domvilla huruvida delgivning har skett (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 189 (Delgivning, Domvilla)

2016-03-30

Frågor vid klagan över domvilla huruvida delgivning har skett (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 169 (Legalitetsprincipen, Bokföringsbrott, Filial)

2016-03-29

Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 142 (Trafikskada, Trafikskadeersättning, Motorredskap)

2016-03-23

Trafikskadeersättning. Skada orsakad av att en mobilkran (motorredskap) välte i samband med ett lyft har inte ansetts vara skada i följd av trafik.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 149 (Sjörättsmål, Godstransport, Preskription)

2016-03-23

Bestämmelsen om preskription vid befordran av gods till sjöss har ansetts vara tillämplig när godset gått förlorat efter det att transportören tagit emot det i lastningshamnen men innan själva transporten påbörjats. Preskriptionstiden har i ett sådant fall ansetts börja löpa vid tidpunkten för transportörens underrättelse om att godset gått förlorat.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 140 (Advokatärende, Inhibition)

2016-03-16

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har beslutat att utesluta en advokat ur samfundet. Nämnden harförordnatatt beslutet genast ska verkställas. Ett sådant beslut kan inhiberas av Högsta domstolen. Skäl för inhibition saknades.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 129 (Sexuellt ofredande, Subsid)

2016-03-15

Tillämpningen av bestämmelsen i 6 kap.10 § brottsbalken om sexuellt ofredande.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 129 (Sexuellt ofredande, Subsid)

2016-03-15

Tillämpningen av bestämmelsen i 6 kap.10 § brottsbalken om sexuellt ofredande.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 107 (Emissionsgaranti, Nyemission, Avtalsbrott, Skadestånd)

2016-03-14

Nyemission. Under förutsättning att ett avtal om s.k. emissionsgaranti är skriftligt och garanten vid avtalets ingående har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 95 (Missbruk av urkund, Brottets art, Brottspåföljd, Gradindelning, Straffvärde, Villkorlig dom)

2016-03-11

Missbruk av urkund i samband med förarprov. Gradindelning, straffvärde och brottslighetens art.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 87 (Rättegångskostnad, Avvisning)

2016-03-10

Högre rätts beslut om fördelning av rättegångskostnader i en särskilt överklagad fråga om avvisning har ansetts inte hindra att dessa kostnader även beaktas vid den slutliga fördelningen av kostnaderna i målet. Också fråga om tillämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 84 (Återupptagande av mål, Laga förfall)

2016-03-09

Fråga om laga förfall.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 80 (Utlämning)

2016-02-29

Hinder mot utlämning har inte ansetts föreligga i ett fall där domen baserats på en överenskommelse mellan den dömde och åklagaren (s.k.pleabargaining).

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 73 (Skuldsanering, Tredjemanspant)

2016-02-25

Att tredjemanspant har ställts för en fordran medför inte att fordringen är undantagen från skuldsanering.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 64 (Obehörighetsförklaring, Rättegångsombud)

2016-02-24

Avvisning av rättegångsombud.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 51 (Överlåtelseförbud, Avtalstolkning, Skiljeförfarande, Rättsfaktum)

2016-02-24

Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har överskridit sitt uppdrag.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 39 (Bedrägeri, Skada, Budgivning, Skadeståndsberäkning)

2016-02-24

En person har lämnat falska bud vid försäljning av en bostadsrätt vilket påverkat det pris som köparna har betalat för bostadsrätten. Handlandet har utgjort ett vilseledande som medfört skada och vinning. Förutsättningarna för ansvar för bedrägeri har därmed varit uppfyllda. Även fråga om skadeståndsberäkningen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 30 (Knivförbudslagen)

2016-02-17

Knivförbudslagen. Medförande av en matlagningskniv i en handväska på allmän plats har i visst fall ansetts befogat och därmed inte brottsligt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 18 (Resning, Falsk utsaga, Identitet)

2016-02-04

En man har under en fiktiv identitet förklarats vara far till ett barn genom en dom som vunnit laga kraft. Resning har beviljats i faderskapsmålet på yrkande av barnet eftersom domen i fråga om identiteten har grundats på falsk bevisning.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 3 (Mord, Brottspåföljd, Legalitetsprincipen, Livstids fängelse)

2016-02-03

Straffet för mord. Fråga om den lagändring som år 2014 gjordes i 3 kap. 1 § brottsbalken har medfört att rättsläget förändrats (jfr NJA 2013 s. 376).

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation