lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2016 s. 933 (Domstols behörighet, Skattefordran, Preskription)

2016-11-11

Behörighetsfördelning mellan förvaltningsdomstol och allmän domstol rörande prövning av frågor om preskription av skattefordringar.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 922 (Handräckning, Särskild handräckning, Läkarvårdsersättning)

2016-11-10

En ansökan om särskild handräckning har ansetts inte kunna bifallas beträffande ett landstings begäran om att en läkare enligt 26 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska lämna upplysningar och visa upp patientjournaler samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 900 (Passagerartransport, Montrealkonventionen, Ideell skada, Preskription, Försening)

2016-11-08

Transport av passagerare med flyg enligt Montrealkonventionen. Försening har inte ansetts ge rätt till ersättning för ideell skada i form av förlorad fritid. Även fråga om domstol på eget initiativ ska beakta specialpreskription.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 891 (Skattebrott, Fara för skatteundandragande)

2016-11-04

Det åligger allmän domstol att självständigt ta ställning till frågor om skattskyldighet även om saken har prövats inom ramen för en skatteprocess. Vid prövning av åtal för grovt skattebrott har fara för skatteundandragande förelegat, trots att förutsättningarna för eftertaxering inte var uppfyllda avseende de aktuella beloppen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 880 (Förgripelse mot tjänsteman, Myndighetsutövning, Parkeringsvakt, Åtalsjustering, Åtalspreskription)

2016-11-04

Angrepp på parkeringsvakt som utfärdar kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering utgör inte förgripelse mot tjänsteman. Även fråga om åtalspreskription efter åtalsjustering.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 868 (Förhandsbesked, Proportionalitetsprincipen, Detaljplan)

2016-11-03

Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid prövning av ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 859 (Dopningsbrott, Grovt dopningsbrott, Påföljd)

2016-11-01

Grovt dopningsbrott. Rubricering, straffvärde och påföljd.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 851 (Resning)

2016-10-28

Resningsärende. En person dömdes till sluten ungdomsvård, varvid domstolarna utgick från att han var 16 år vid tiden för brottet. Resning har därefter sökts till nackdel för den tilltalade på den grunden att han enligt nya uppgifter var 20 år när han begick brottet och att strängare påföljdsbestämmelser sannolikt skulle ha tillämpats, om uppgifterna hade lagts fram i brottmålet. Resningsbestämmelsen i 58 kap. 3 § första stycket 2 rättegångsbalken - som tar sikte på väsentligt strängare straffbestämmelser - har ansetts inte kunna utvidgas till att omfatta situationer där det är en för den tilltalade mindre förmånlig påföljdsbestämmelse som skulle ha tillämpats för det fall att de nya omständigheterna eller bevisen hade lagts fram. Ansökan har därför avslagits.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 844 (Utmätning, Skuldsanering, Upphävande av skuldsanering, Laga kraft)

2016-10-26

Ett beslut om att upphäva en skuldsanering måste få laga kraft innan en borgenär, vars fordran omfattats av skuldsaneringen, kan få utmätning på grund av den ursprungliga exekutionstiteln.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 841 (Advokat, Stadgar, Inträde)

2016-10-20

Inträde i Sveriges advokatsamfund. Kravet på att en sökande ska ha gått igenom praktisk utbildning för advokatverksamhet har inte ansetts uppfyllt av en jurist som hade drivit verksamhet som franchisetagare.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 832 (Arrende, Medling, Villkorsprövning)

2016-10-19

Bostadsarrende. Jordägare ansökte om hänskjutande av arrendetvist till arrendenämnden med yrkande om "Medling vid förlängning av arrendeavtal". Ansökan har med hänsyn till vad som anfördes i anslutning till hänskjutandet ansetts vara en ansökan om prövning av arrendevillkor.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 819 (Våldtäkt)

2016-10-11

Två män har var för sig, men i en följd, genomfört samlag och jämförliga sexuella handlingar med en målsägande som har befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Genom att fler än en person på detta sätt har förgripit sig på målsäganden och med hänsyn till omständigheterna i övrigt har våldtäkten bedömts som grov.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 799 (Avkastningsränta, Condictio indebiti, Mervärdesskatt)

2016-10-04

Ett tryckeri har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldigt att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms. Fråga om avkastningsränta på beloppet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 798 (Utländsk skiljedom)

2016-09-29

I ärende om verkställighet av utländsk skiljedom får part i Högsta domstolen åberopa också omständighet eller bevis som inte har lagts fram tidigare.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 796 (Målsägandebiträde, Resning, Förundersökning)

2016-09-16

I ett resningsärende, där förundersökningen inte har återupptagits, har målsäganden förelagts att yttra sig över ansökan. Eftersom åklagaren inte uppträder på målsägandens vägnar, har målsägandebiträdeförordnatsmed stöd av grunderna för lagen om målsägandebiträde.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 791 (Åberopsbörda)

2016-09-02

En skadegörare har ansetts haåberopsbördanför omständigheter som kunde föranleda ett frångående av den s.k. bruttometoden vid beräkning av skadestånd för inkomstförlust. Skadegörarens inställning, att det yrkade beloppet inte kundevitsordas, innebar inte att han hade fullgjort dennaåberopsbörda.

Referat i fulltext

RH 2016:50

2016-08-31

Straffvärdebedömning och påföljdsval vid misshandel begången mot en förtroendevald politiker.

Referat i fulltext

RH 2016:49 (Hyresnämndsmål, Förverkande, Vägrat tillträde)

2016-08-30

Hyresnämndsmål. En hyresgäst har vägrat hyresvärden tillträde till lägenheten för en besiktning inför en kommande ombyggnad. Hovrätten har funnit att besiktningen har varit en sådan besiktning som ger hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten. Eftersom hyresgästen hade informerats om besiktningen i tillräckligt god tid innan den skulle ske, och saknade giltig ursäkt för att inte bereda hyresvärden tillträde, har hovrätten funnit att hyresavtalet är förverkat.

Referat i fulltext

RH 2016:43 (Rån, Motvärn, Bar gärning, Tilltalads ålder, Utvisning)

2016-08-23

Motvärnsfallet av rån. Fråga om målsägandes åtgärd för återtagande av tillgripen egendom har skett på bar gärning. Även fråga om tilltalads ålder och om utvisning.

Referat i fulltext

RH 2016:47 (Brott mot utlänningslagen, Utvisning, Återreseförbud)

2016-07-29

En person som tidigare utvisats med återreseförbud ankom med flyg till Skavsta flygplats från Italien. Fråga om personen uppehållit sig i Sverige i strid mot bestämmelsen i 20 kap. 2 § första stycket utlänningslagen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 779 (Svensk domsrätt, Internationella rättsförhållanden, Förmögenhetsforum)

2016-07-15

Svensk domsrätt har i mål om betalning på grund av en borgensförbindelse inte förelegat på den grunden att svaranden hade en kontofordran på 888 kr mot en bank här i landet. Men svensk domstol har ansetts behörig på grund av tvistens anknytning till Sverige.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 763 (Uppsåt, Likgiltighetsuppsåt, Mord, Synnerligen grov misshandel, Vållande till annans död)

2016-07-14

Likgiltighetsuppsåt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 746 (Otillåten avfallstransport, Avfall, Export för återvinning, Farligt avfall, Försök till oaktsamhetsbrott)

2016-07-14

Otillåten avfallstransport. Tillika fråga om försök till oaktsamhetsbrott.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 737 (Taleändring)

2016-07-12

Taleändring. Ändring i högre rätt från en fullgörelsetalan till en fastställelsetalan har inte tillåtits.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 714 (Rättegångskostnad, Företagsbot, Privat försvarare, Offentlig försvarare)

2016-07-11

Ersättning för privat försvarare vid talan om företagsbot.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 719 (Brottspåföljd, Grov misshandel, Unga lagöverträdare, Utvisning, Ålder)

2016-07-11

Påföljdsbestämning i ett fall där den tilltalades ålder inte varit klarlagd.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 702 (Anmälningsskyldighet, Underlåtenhetsbrott, Subjektiv täckning, Straffrättsvillfarelse)

2016-07-07

När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra något, t.ex. en anmälningsskyldighet, krävs subjektiv täckning i förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 689 (Avtalstolkning, Köpebrev, Köpekontrakt, Köp av fast egendom)

2016-07-05

Tolkning av avtal om köp av fast egendom. När köpekontrakt och köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av avtalsinnehållet.

Referat i fulltext

RH 2016:44 (Domstolsärenden, Materiell processledning)

2016-07-01

Om ett överklagande i ett domstolsärende inte uppfyller de formella kraven enligt ärendelagen ska en domstol ge parten möjlighet att komplettera sitt överklagande när det utan närmare analys bedöms att det finns en viss möjlighet till framgång med överklagandet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 680 (Artskyddsbrott, Legalitetsprincipen)

2016-06-30

Artskyddsbrott. En person har åtalats för att han salufört skinn av prärievarg (canislatrans) under förespegling att det var exemplar av varg (canislupus). Varg är, i motsats till prärievarg, en skyddad art. Utformningen av den i målet tillämpliga delen av straffbestämmelsen om artskyddsbrott i 29 kap. 2 b § miljöbalken, som i aktuellt avseende hänvisar till den s.k. CITES-förordningen, har ansetts strida mot det i legalitetsprincipen ingående kravet på att straffbestämmelser måste vara i tillräcklig grad tydliga. Personen har därför frikänts.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 674 (Befordringsrisk, Folkbokföringsadress, Registeradress, Bygglov)

2016-06-23

Enligt 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen (2010:900) ska i visst fall ett meddelande om bygglov "skickas" till bl.a. ägare av angränsande fastighet. Adressaten har ansetts stå inte bara den s.k. befordringsrisken, utan också risken för att den officiella adressen (folkbokföringsadressen för privatpersoner respektive registeradressen för juridiska personer) är felaktig, om inte särskilda omständigheter föranleder till annat.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 668 (Domvilla)

2016-06-23

Domvilla. I ett mål om mäklarprovision har hovrätten underlåtit att pröva alla de moment som ett bifall till käromålet förutsatte, eftersom hovrätten inte hade uppfattat svarandens invändningar i dessa delar. Detta har ansetts utgöra domvilla.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 661 (Pant)

2016-06-22

Pantsättning av fordran på visst jordbruksstöd. Sakrättsligt skydd för panten har uppkommit redan vid ansökningen om stödet ochdenuntiationen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 649 (Strafflags tillämplighet i tiden, Blankettstraffbud, Jaktbrott, Myndighetsbeslut, Typgodkännande)

2016-06-22

Grunderna för 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken har tillämpats när det straffbara området har inskränkts genom att domstol har upphävt ett myndighetsbeslut att återkalla typgodkännandet av ett fångstredskap.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 641 (Utvidgat förverkande, Förverkande, Narkotikabrott)

2016-06-22

Förutsättningar för utvidgat förverkande av sedlar som har påträffats i samband med narkotikainnehav.

Referat i fulltext

RH 2016:46 (Egenmäktighet med barn, Vårdnad om barn, Vård enligt LVU, Legalitetsprincipen, Skadestånd, Kränkning)

2016-06-22

Fråga om bestämmelsen om straff för egenmäktighet med barn är tillämplig när ett barn som har omhändertagits för vård enligt LVU bortförs innan det har överlämnats till de utsedda vårdgivarna och vården således inte har kunnat påbörjas. Tillika fråga om skadestånd för kränkning till barnet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 635 (EU-stöd, Utmätning)

2016-06-21

EU-stöd som har utgetts för särskilt angivet ändamål, men varit beroende av motprestation i form av nedlagda kostnader, har ansetts inte omfattat av utmätningsförbudet i 5 kap. 6 § utsökningsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 625 (Handelsbolag, Fordran, Skifte, Likvidation)

2016-06-20

En bolagsman som har betalat en bolagsskuld saknar enligt 2 kap. 12 § handelsbolagslagen rätt att på grund av betalningen göra en fordran gällande mot någon annan bolagsman annat än som en del i den slutreglering som ska ske genom skifte. Det gäller också när bolaget har upplösts efter underskottskonkurs.

Referat i fulltext

RH 2016:42 (Parkeringsanmärkning, Betalning, Sms-betalning, Sms-biljett, Parkeringsavgift)

2016-06-20

En bilist betalade föreskriven parkeringsavgift genom en s.k. sms-biljett. Enligt instruktioner på platsen skulle fordonets registreringsnummer anges vid betalning. Bilisten angav emellertid endast de tre första tecknen i registreringsnumret. Fråga är om bilisten därmed betalat avgiften på det sätt som anges på platsen och därmed uppfyllt sina skyldigheter enligt 3 kap. 49 a § andra stycket 1 trafikförordningen.

Referat i fulltext

RH 2016:41 (Stadfäst förlikning, Talan om ränta)

2016-06-17

Svaranden skulle enligt en stadfäst förlikning senast en viss dag betala ett visst kapitalbelopp. Det angavs vidare bl.a. att parternas samtliga mellanhavanden var slutligt reglerade. När betalning inteerladespå angiven dag har en därefter väckt talan där den tidigare käranden begärde dröjsmålsränta på kapitalbeloppet inte ansetts vara omfattad av rättskraften i det tidigare avgörandet.

Referat i fulltext

RH 2016:40 (Bilbältesförseelse, förseelse mot trafikförordningen)

2016-06-14

Undantagsbestämmelsen i 4 kap. 10 § punkten 2 trafikförordningen (1998:1276) har inte ansetts tillämplig när föraren av personbil glömt eller inte haft tillgång till särskild skyddsanordning för barn då det i fordonet funnits förutsättningar att använda sådan utrustning.

Referat i fulltext

RH 2016:45 (Jäv, Domförhet, Rättegångsfel, Vilandeförklaring, Återförvisning)

2016-05-11

Under pågående huvudförhandling i ett brottmål tog en i målet tjänstgörande nämndeman kontakt per e-post med en av polisens utredare och uttalade sig berömmande om dennes arbetsinsats i målet. Tingsrätten ansåg att nämndemannen var jävig och beslöt att hon inte längre skulle delta vid målets avgörande. Härefter begärde två av de tilltalade att huvudförhandlingen skulle tas om eftersom omständigheterna var sådana att de var ägnade att rubba förtroendet även för resterande ledamöter i den aktuella sammansätningen. Fråga om så var fallet; tillika om rättens sammansättning vid prövning av denna jävsfråga.

Referat i fulltext

RH 2016:39 (Obehörigt avvikande från trafikolycksplats, Smitning)

2016-05-09

Åtal för s.k. smitning, genom att den tilltalade avvikit från en allvarlig trafikolycka utan att lämna uppgift om namn och adress eller i övrigt göra vad som krävdes med anledning av olyckan, har inte bedömts stå i strid med artikel 6 i Europakonventionen och Europadomstolens praxis rörande rätten att inte behöva lämna kriminellt belastande uppgifter om sig själv.

Referat i fulltext

RH 2016:48 (Billighetsskäl, Företagsbot, Försvårande av skattekontroll, grovt brott, Näringsförbud, Sanktionskumulation, Skattebrott, grovt)

2016-04-28

En tilltalad har dömts för grovt skattebrott och för försvårande av skattekontroll, grovt brott, samt meddelats näringsförbud. Påföljden har bestämts till fängelse. Ett den tilltalade närstående aktiebolag har ålagts att betala företagsbot. Näringsförbudet och företagsboten har inverkat vid bestämmandet av påföljd för den tilltalade. Påföljden för den tilltalade har däremot inte påverkat storleken av företagsboten.

Referat i fulltext

RH 2016:38 (Tvångsförsäljning, Förverkande av bostadsrätt, Delgivning, Domvilla)

2016-04-28

Rättegångsfel har inte ansetts föreligga när Kronofogdemyndigheten inte formellt delgett den tidigare bostadsrättshavaren underrättelsen om bostadsrättsföreningens ansökan om tvångsförsäljning och ansökan har grundats på en lagakraftvunnen exekutionstitel.

Referat i fulltext

RH 2016:37 (Culpa, Culparegeln, Nöd)

2016-04-27

En nödställd skadevållare, som i eget intresse uppoffrat tredjemans egendom, har enligt allmänna rättsprinciper ansetts skyldig att ersätta uppkommen skada oberoende av culpa. Motsvarande har ansetts gälla för den som handlat i s.k.putativnöd.

Referat i fulltext

RH 2016:36 (Rättegångskostnad, Umgänge med barn, Onödig rättegång, Försumlig processföring, Solidarisk ersättningsskyldighet för ombud)

2016-04-14

I mål om umgänge med barn har kärandens talan lämnats utan bifall. Fråga om denna varit skyldig att ersätta svarandens rättegångskostnad bl.a. på grund av att hon inlett onödig rättegång. Prövningen har gjorts mot bestämmelsen i 6 kap. 22 § andra stycket föräldrabalken om det förelegat särskilda skäl för sådan ersättningsskyldighet.

Referat i fulltext

RH 2016:51 (Hyresnämndsmål, Åtgärdsföreläggande, Brister i underhållsskyldighet, Hinder och men i nyttjanderätt)

2016-04-06

Hyresnämndsmål. Hyresgästerna gjorde gällande att hyresvärden hade eftersatt underhållet i prövningslägenheten och begärde att hyresvärden skulle åläggas att byta ut trasiga persienner i köket. Hovrätten konstaterade att det inte krävs att det föreligger hinder eller men i nyttjanderätten vid åtgärdsföreläggande p.g.a. eftersatt underhåll. Hovrätten kom vidare fram till att helhetsintrycket ska ligga till grund för bedömningen av om underhållet är eftersatt samt att en enskild försliten nyttighet inte kan leda till ett åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § första stycket 2 jordabalken.

Referat i fulltext

RH 2016:34 (Hyresnämndsmål, Förlängning av förhandlingsordning, Olika hyresvärdar, Partsbyte på hyresgästorganisationssidan)

2016-04-05

Hyresnämndsmål. Tvist om förlängning av förhandlingsordning. Part till förhandlingsordningen på hyresgästorganisationssidan var en hyresgästförening som inte längre existerade. Hovrätten har konstaterat att partsbyte på hyresgästorganisationssidan kan ske genomkonkludenthandlande från hyresvärdens sida. Avtal om förhandlingsordning gäller även för ny hyresvärd. Hovrätten har funnit att det inte var något hinder mot förlängning av förhandlingsordningen även om husen som omfattades av förhandlingsordningen numera innehades av tre olika hyresvärdar.

Referat i fulltext

RH 2016:35 (Vårdslöshet i trafik, Utryckningsfordon, Särskild försiktighet)

2016-04-05

K.P. har under utryckning med ambulans framfört ambulansen mot rött ljus i en trafikkorsning, varvid en kollision med ett annat fordon skett. Har K.P. iakttagit den särskilda försiktighet som krävts när han under utryckning körde mot rött ljus?

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation