lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

RH 2014:68

2014-12-19

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:67

2014-12-04

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 750 (Äktenskapsskillnad, Betänketid, Särlevnad)

2014-11-12

Särlevnad före äktenskapet ska beaktas vid prövning av om en dom på äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid.

Referat i fulltext

RH 2014:46 (Mord, Straffmätning)

2014-11-07

Betydelsen vid straffmätningen av den tilltalades höga ålder. Påföljden för en 77-årig man som gjort sig skyldig till mord har bestämts till fängelse tio år.

Referat i fulltext

RH 2014:57 (Förvaltare enligt föräldrabalken, Rättegångsfel)

2014-11-06

Ett ärende om anordnande av förvaltarskap avgjordes slutligt vid tingsrätten av annan domare än den som tidigare lett sammanträde i ärendet. Förfarandet har ansetts utgöra rättegångsfel. Eftersom felet inte inverkat på ärendets utgång har dock tingsrättens beslut inte undanröjts.

Referat i fulltext

RH 2014:47 (Skuldsanering)

2014-10-28

Skuldsanering har inte beviljats därför att skulderna bl.a. hänför sig till allvarlig brottslighet och därtill hörande skadeståndsskyldighet.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 737 (Kör- och vilotid, Legalitetsprincipen, Blankettstraffbud, Vägunderhållstransport)

2014-10-24

Tid då vägunderhållstransport utförs ska inte ingå vid beräkningen av sådan körperiod som enligt regleringen om kör- och vilotider medför krav på rast. Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen.

Referat i fulltext

RH 2014:59 (Skadestånd, Jämkning av vårdnadshavares skadeståndsansvar)

2014-10-22

Skäl för jämkning av vårdnadshavares skadeståndsansvar har inte ansetts föreligga när barnet visserligen varit omhändertaget enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) men bosatt i hemmet vid tiden för brottet.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 731 (Förvaltarskap, Utredningsskyldighet, Läkarintyg)

2014-10-21

Innebörden av domstolens utredningsskyldighet i ärenden om upphörande av förvaltarskap.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 699 (Skakvåld, Beviskrav, Misshandel)

2014-10-16

För att det av endast det förhållandet, att vissa kroppsskador föreligger, ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att dessa har orsakats av någon på ett visst angivet brottsligt sätt, måste krävas att slutsatsen vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för. Samtidigt måste det vara i praktiken uteslutet att det finns någon annan tänkbar förklaring till skadorna.

Referat i fulltext

RH 2014:40 (Rättegångskostnad, Konkurs)

2014-10-14

Sedan en gäldenärerlagtfull betalning för konkursfordringen och sökanden återkallat konkursansökningen, har ärendet skrivits av. Sökanden har ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 684 (Fullmakt, Behörighet, Befogad tillit, Avtalslagen)

2014-10-10

Fullmakt. En person i chefsställning för en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel är i regel behörig att företa sådana rättshandlingar som normalt vidtas i och för verksamhetsgrenens vardagliga fortgång, om chefspositionen av företagsledningen har tydliggjorts utåt. Ett förlikningsavtal har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts vara av sådan vardaglig natur.

Referat i fulltext

RH 2014:38 (Olaga frihetsberövande, Människorov)

2014-10-08

Att en person genom våld och hot har förmåtts att stjäla varor åt annan har inte ansetts innebära "att tvinga honom eller henne till tjänst" enligt 4 kap. 1 § brottbalken. Gärningen har i stället bedömts som olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § första stycket brottsbalken och olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket brottsbalken.

Referat i fulltext

RH 2014:38 (Olaga frihetsberövande, Människorov)

2014-10-08

Att en person genom våld och hot har förmåtts att stjäla varor åt annan har inte ansetts innebära "att tvinga honom eller henne till tjänst" enligt 4 kap. 1 § brottbalken. Gärningen har i stället bedömts som olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § första stycket brottsbalken och olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket brottsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 677 (Rättegångskostnad, Utfärdande av stämning, Återkallelse)

2014-10-03

Även då ett dispositivt tvistemål avgörs genom avskrivning, avvisning eller omedelbar dom innan stämning har utfärdats, har svaranden rätt att få ett yrkande om ersättning för rättegångskostnad prövat. Tingsrätten behöver dock ge svaranden en särskild möjlighet att framställa ett sådant yrkande bara om det har förekommit någon kontakt direkt mellan tingsrätten och svaranden. Svarandens rätt till ersättning omfattar åtgärder som kan få betydelse för frågan om rättegångshinder föreligger eller för andra ställningstaganden innan stämning har utfärdats.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 664 (Gärningsbeskrivning)

2014-10-01

En gärningsbeskrivning har genom tolkning ansetts innefatta ett visst gärningsmoment. Tolkningen har bedömts ligga inom ramen för vad som kan godtas från rättssäkerhetssynpunkt eftersom den tilltalade haft möjlighet att försvara sig även i fråga om det aktuella gärningsmomentet.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 669 (Säkerhet, Rättegångskostnader, Bankgaranti, Rätt till domstolsprövning, Utländsk kärande, Europakonventionen)

2014-10-01

När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens rättegångskostnader bör hänsyn tas till alla faktorer som är relevanta för bedömningen av vilka kostnader som svaranden kan antas få ersatta. En tidsbegränsad bankgaranti kan normalt inte godtas. Det krav på säkerhet som har ställts har inte ansetts stå i strid med kärandens rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 658 (Unga lagöverträdare, Ungdomsreduktion, Dagsböter, Penningböter)

2014-09-26

En sjuttonåring har för narkotikabrott dömts till 30 dagsböter, vilket motsvarade brottets straffvärde. Bestämmelsen i 29 kap. 7 § brottsbalken om s.k. ungdomsreduktion har inte ansetts medföra att straffet ska sättas ned till penningböter.

Referat i fulltext

RH 2014:39 (Skiljedom)

2014-09-24

Skiljeman ansåg sig inte vara behörig att pröva denifrågavarandetvisten. Vinnande part underrättades inte av skiljemannen att förfarandet därmed skulle kunna komma att avslutas. Skiljemannens underlåtenhet att informera härom medförde att den vinnande parten inte fick ersättning för sina kostnader. Hovrätten ändrade skiljedomen och tillerkände vinnande part ersättning för kostnaderna i skiljeförfarandet.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 651 (Edition, Bevisning)

2014-09-11

Fråga om förutsättningar för edition i mål om prisavdrag.

Referat i fulltext

RH 2014:58 (Rättegångskostnader, Återförvisning, Avvisning, 18 kap. 4 § rättegångsbalken)

2014-09-08

Rättegångskostnaderna i en avvisningsfråga har varit betydande. När svaranden var förlorande i denna del men vinnande i huvudsaken har vardera parten, med tillämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken, fått bära sin rättegångskostnad vid tingsrätten.

Referat i fulltext

NJA 2014 s. 643 (Sambor, Bodelning, Bodelningsförrättare, Återkallelse)

2014-09-05

När den ena parten begär bodelning efter ett samboförhållande behöver den andra parten inte göra det. Om den ena parten återkallar begäran, får det verkan för den andra parten först när denne förklarar sig avstå från bodelning eller avståendet framgår på något annat sätt.

Referat i fulltext

RH 2014:45 (Förlängning av hyresavtal, Ombyggnadsåtgärder, Självhjälp, Skälighetsbedömning, Europakonventionen, Barnkonventionen)

2014-07-14

Hyresnämndsmål. Hyresgästerna har vidtagit omfattande ombyggnadsåtgärder i lägenheten utan hyresvärdens tillstånd. Hyresgästerna gör gällande rätten till självhjälp. Hovrätten har ansett att hyresgästerna har åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäster i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Vid skälighetsbedömningen har Barnkonventionen och artikel 8 i Europakonventionen beaktats.

Referat i fulltext

RH 2014:66

2014-06-25

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:61 (Tingsnotarie, Behörighet, Domförhet, Konkurs)

2014-06-10

Fråga om tingsnotarie har ansetts vara behörig att i samband med avskrivning av konkurs besluta om arvodesersättning till förvaltare när frågan om ersättningens storlek varit tvistig.

Referat i fulltext

RH 2014:44 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Brand, Risk för upprepning)

2014-06-09

Hyresnämndsmål. Hovrätten ansåg att hyresgästen allvarligt åsidosatt sina skyldigheter genom sitt agerande i samband med en brand i lägenheten. Hovrätten konstaterade att risken för upprepning bör vägas in när frågan om hyresavtalet upphörande bedöms. För att risken för upprepning ska vara beaktansvärd krävs enligt hovrätten att omständigheterna vid en samlad bedömning typiskt sett och med viss styrka tala för en sådan risk. Hovrätten ansåg att det förhållandet att hyresgästen inte hade vidtagit de åtgärder som krävdes för att förvissa sig om att branden inte var ordentligt släckt inte i sig innebar att det fanns en reell risk för att hyresgästen på nytt skulle orsaka en brand i lägenheten. Vad som sammantaget hade framkommit om risken för framtida bränder var enligt hovrättens mening inte tillräckligt för slutsatsen att det fanns en beaktansvärd risk för framtida bränder orsakade av hyresgästen. Hyresgästens agerande i samband med branden var enligt hovrätten inte tillräckligt för att hyresavtalet skäligen skulle upphöra på den grunden.

Referat i fulltext

RH 2014:65

2014-06-05

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:65

2014-06-05

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:43 (Hyresnämndsmål, Hyressättning, Hyressättningsmodell)

2014-05-02

Hyresnämndsmål. Fråga om hyressättning för lägenheter i en fastighet på Kungsholmen i Stockholm. Hyresvärden begärde hyreshöjningar på mellan fyra och femton procent samt motiverade höjningarna främst med att fastigheten ligger i ett område som är attraktivt och hänvisade till den s.k. Stockholmsmodellen där hyresmarknadens parter i Stockholm delat in Storstockholm i olika zoner beroende på läge. Hovrätten konstaterar att parterna i hyresförhandlingar får tillämpa olika modeller men om parterna inte kommer överens kan hyresnämnd och hovrätten i sin bedömning inte tillämpa andra förutsättningar än dem som hyresförhandlingslagen och 12 kap. jordabalken ger.

Referat i fulltext

RH 2014:42 (Hyresnämndsmål, Rättegångsfel)

2014-03-14

Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har funnit att hyresrätten varit förverkad utan att detta har åberopats av hyresvärden. Hovrätten konstaterade att det har ankommit på hyresnämnden att genom processledning utreda vilken upphörandegrund eller vilka upphörandegrunder som gjorts gällande i målet. Det har därmed förekommit ett rättegångsfel som inte kan läkas i hovrätten. Hovrätten fann därför att hyresnämndens beslut skulle undanröjas och att målet skulle återförvisas till hyresnämnden.

Referat i fulltext

RH 2014:56 (Grovt vapenbrott, Rubricering)

2014-03-11

Vapenbrott har bedömts som grovt.

Referat i fulltext

RH 2014:41 (Häktning, EU-rätt)

2014-03-11

Med beaktande av likabehandlingsprincipen inom EU-rätten ansåg hovrätten att det inte fanns förutsättningar att häkta en EU-medborgare på grund av flyktfara, när denne blev dömd till fängelse tre månader för grovt rattfylleri.

Referat i fulltext

RH 2014:55 (Bevisbörda, Beviskrav)

2014-03-10

Fråga om bevisbördans placering och bevisningens styrka vid tvist huruvida visst bokföringsmaterial återlämnats från uppdragstagaren till uppdragsgivaren.

Referat i fulltext

RH 2014:64

2014-03-06

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:54 (Brott mot sjölagen, Sjörättsmål)

2014-02-17

Åtal för brott mot sjölagen bestående i att den tilltalade från ett fartygs brygga framfört fartyget med sådan hastighet att omgivningen störts. Då fartygets befälhavare, som kommit upp på bryggan kort före händelsen, inte befunnits ha övertagit ansvaret för fartygets framförande från den tilltalade, som var vakthavande befäl vid det aktuella tillfället, har denne dömts i enlighet med åtalet.

Referat i fulltext

RH 2014:63

2014-02-07

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:53 (Gärningsbeskrivning, Narkotikabrott)

2014-01-28

I gärningsbeskrivningen för ett åtal om ansvar för eget bruk av narkotika har åklagaren angett att den tilltalade har ”tagit” narkotika. Fråga om åtalet varit tillräckligt tydligt utformat för att den tilltalade ska kunna dömas för gärningen (I och II).

Referat i fulltext

RH 2014:53 (Gärningsbeskrivning, Narkotikabrott)

2014-01-28

I gärningsbeskrivningen för ett åtal om ansvar för eget bruk av narkotika har åklagaren angett att den tilltalade har ”tagit” narkotika. Fråga om åtalet varit tillräckligt tydligt utformat för att den tilltalade ska kunna dömas för gärningen (I och II).

Referat i fulltext

RH 2014:52 (Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB)

2014-01-28

Hovrätten har efter en proportionalitetsbedömning avslagit en ansökan om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken då det inte har gått att bortse från risken för att sökanden har försökt utnyttja reglerna om säkerhetsåtgärder på ett sätt som inte har varit avsett av lagstiftaren.

Referat i fulltext

RH 2014:62

2014-01-24

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2014:60 (Brott mot or)

2014-01-08

Innehav och användande av s.k. bengalisk eld och rökfackla under en fotbollsmatch har ansetts utgöra ett ringa fall för vilket ansvar för brott mot ordningslagen inte ska dömas ut.

Referat i fulltext

RH 2014:48 (Jaktbrott, Böter)

2014-01-08

En bilförare har sammanstött med ett vildsvin och har, efter att ha rådfrågat biluthyraren, kommit att anmäla händelsen till polisen först dagen efter. Detta har bedömts som förseelse mot jaktlagen. Fråga om påföljden för brottet kan stanna vid penningböter trots att dagsböter är normalpåföljden.

Referat i fulltext

RH 2014:51 (Delgivning, Straffmätning, Tillträdesförbud)

2013-11-27

Fråga om delgivning av beslut om tillträdesförbud har skett på lämpligt sätt. Också fråga om straffmätning vid överträdelse av sådant förbud.

Referat i fulltext

RH 2014:50 (Säkerhet för rättegångskostnader, Verkställighet av utländsk skiljedom)

2013-09-27

En utländsk juridisk person har förelagts att ställa säkerhet för rättegångskostnader i mål om verkställighet av utländsk skiljedom.

Referat i fulltext

RH 2014:49 (Bevisning, Avvisande av bevisning)

2013-03-01

Ett försäkringsbolag, för vilket åklagaren i tingsrätten fört talan om enskilt anspråk, har först i hovrätten, dit målet överklagats endast i skadeståndsdelen, åberopat viss bevisning. Hovrätten har ansett att försäkringsbolaget har haft giltig ursäkt för att först i hovrätten åberopa bevisningen och har meddelat prövningstillstånd.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation