lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2015 s. 1129 (Förverkande av villkorligt medgiven frihet, Narkotikabrott)

2015-12-30

Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Att det har skett en klart konstaterbar mildring av påföljdspraxis efter den tidigare domen ska beaktas vid bedömningen av om ett förverkande framstår som oskäligt (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1129 (Förverkande av villkorligt medgiven frihet, Narkotikabrott)

2015-12-30

Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Att det har skett en klart konstaterbar mildring av påföljdspraxis efter den tidigare domen ska beaktas vid bedömningen av om ett förverkande framstår som oskäligt (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1129 (Förverkande av villkorligt medgiven frihet, Narkotikabrott)

2015-12-30

Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Att det har skett en klart konstaterbar mildring av påföljdspraxis efter den tidigare domen ska beaktas vid bedömningen av om ett förverkande framstår som oskäligt (I-III).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1097 (Upphovsrätt, Verkshöjd, TV-utsändning, Idrottsevenemang)

2015-12-29

För att en tv-utsändning av ett idrottsevenemang ska anses ha verkshöjd krävs att innehållet i sändningen i sådan mån går utöver vad som är givet utifrån de förutsättningar som följer av själva matchen eller tävlingen, att innehållet kan betecknas som resultatet av ett eget intellektuellt skapande.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1086 (Fastighetsmäklare, Fastighet, Företagsförmedling, Mäklare)

2015-12-23

En mäklare förmedlade försäljning av tillgångarna i en företagsrörelse, däribland en fastighet. Mäklaren var inte registrerad som fastighetsmäklare. Fråga om straffbestämmelsen för underlåten registrering i fastighetsmäklarlagen (2011:666) kan tillämpas.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1072 (Condictio)

2015-12-22

En leverantör har enligt läran omcondictioindebitiansetts skyldig att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms som fakturerats men som visat sig sakna stöd i bestämmelserna om mervärdesskatt.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1040 (Totalentreprenad, Fordringsöverlåtelse, Ansvarsbegränsning, Överlåtelseförbud, Vårdslöshet, Entreprenad)

2015-12-22

Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1053 (Frihetsberövande, Ersättning, Arresteringsorder)

2015-12-22

Vid frihetsberövande inför beslut om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder har staten inte strikt ansvar enligt 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 991 (Skiljeavtal, Skiljeförfarande, Skiljedom, Avtalstolkning, Skiljenämnd)

2015-12-21

Skiljeförfarande. Parterna kan i förväg avtala att det inte ska finnas någon möjlighet att med stöd av 36 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande föra talan mot en skiljedom som innebär att skiljenämnden vid en prövning enligt 2 § har ansett sig obehörig att pröva tvisten. Frågan om parterna har träffat ett sådant avtal ska bedömas enligt allmänna principer för avtals ingående.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1008 (Falsk tillvitelse, Kränkning, Brottslighetens art, Brottspåföljd)

2015-12-21

Falsk tillvitelse. Straffvärde och brottslighetens art. Även fråga om kränkningsersättningens storlek.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 1024 (Skyddstillsyn, Våldtäkt, Sexuellt ofredande, Fängelse, Samhällstjänst, Unga lagöverträdare)

2015-12-21

En 18-åring har dömts för bl.a. våldtäkt. Om påföljden hade bestämts till fängelse skulle straffet ha blivit ett år. Straffmätningsvärdet i förening med brottslighetens art har gjort detoundgängligenpåkallat att en ådömd skyddstillsyn förenas med fängelse i tre månader.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 976 (Klagorätt, Gruvdrift, Detaljplan)

2015-12-18

Rätt för gruvföretag att överklaga beslut om detaljplan.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 961 (Fast egendom, Fastighetstillbehör, Byggnadstillbehör, Accession, Teleledningar)

2015-12-18

Teleledningar och tillhörande utrustning som installerats i marken och i byggnader har inte blivit fastighets- eller byggnadstillbehör enligt jordabalken.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 918 (Provision, Mäklare)

2015-12-17

En mäklare har krävt provision för ett avtal som uppdragsgivaren ingått med en anvisad köpare. Avtalet har ingåtts under en senare mäklares uppdragstid. Kravet på provision har avslagits, eftersom den senare mäklarens arbete ansetts ha haft avgörande betydelse för avtalets tillkomst.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 939 (Samfällighetsförening, Gemensamhetsanläggning, Klander)

2015-12-17

Klander av föreningsstämmobeslut. En samfällighetsförening, som förvaltar en gemensamhetsanläggning för båtbryggor, båtuppläggning och parkering, har ansetts bedriva en i förhållande till sitt ändamål främmande verksamhet genom att förse anläggningen med en el- och ljusanordning som inte hade någon tidigare motsvarighet. Föreningens beslut om el- och ljusanordning har därför upphävts.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 899 (Skadeståndsansvar, Rättighetskränkning, Horisontell effekt, Europakonventionen)

2015-12-17

Kan kränkning av Europakonventionen genom en facklig stridsåtgärd medföra skadeståndsansvar?

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 948 (Våldtäkt mot barn, Sexuellt utnyttjande av barn, Straffmätning, Påföljdsbestämning)

2015-12-17

Brottsrubricering, straffmätning och påföljdsbestämning vid samlag med barn.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 895 (Grovt rattfylleri, Påföljd, Straffvärde, Alkoholkoncentration)

2015-12-14

Grovt rattfylleri. En mycket hög alkoholkoncentration medför att gärningen har ett straffvärde som överstiger fängelse i en månad, även om inga andra försvårande omständigheter föreligger.

Referat i fulltext

RH 2015:59 (Nödvärn, Bar gärning, På annat sätt försökt hindra återtagande, Uppenbart oförsvarligt)

2015-12-14

N.R. har utdelat två batongslag mot ett fordon, med följd att två rutor på fordonet krossats. I fordonet har två gärningsmän färdats med en stulen ljusramp. N.R. har gjort gällande att hon handlat i nödvärn.-1. Har N.R. sökt återta egendomen på bar gärning?-2. Har gärningsmännen på annat sätt än genom våld eller hot om våld försökt hindra N.R. från att återta egendomen?-3. HarN.R:sagerande varit uppenbart oförsvarligt?

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 882 (Ne bis in idem, Resning)

2015-12-10

Resning har beviljats i ett mål som sist har avgjorts av Högsta domstolen. Med hänvisning till instansordningen har det i resningsärendetförordnatsatt målet ska tas upp i hovrätten.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 885 (Företagsbot, Eftergift, Jämkning, Särskild avgift, Utlänning)

2015-12-10

En enskild näringsidkare som har haft en utlänning utan arbetstillstånd anställd har fått betala en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen. Ett åläggande av även företagsbot har bedömts medföra att den samlade reaktionen skulle bli oproportionerligt sträng. Företagsbot har därför eftergetts.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 862 (Tolkning av avtal, Preskription, Entreprenad)

2015-12-03

Tolkning av preskriptionsbestämmelse i allmänna bestämmelser (ABT 94 kap. 6 § 13).

Referat i fulltext

RH 2015:61 (Mordbrand, Straffvärde)

2015-12-03

Ett mordbrandsbrott har bedömts som mindre allvarligt. Även fråga om straffvärde.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 851 (God man)

2015-11-26

Bedömning av behovet av god man för en person med nedsatt hälsotillstånd. 11 kap. 4 § föräldrabalken.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 846 (Överklagande, Processens ram, Rättegångskostnad)

2015-11-26

Omfattning av överklagande till hovrätt rörande rättegångskostnader i tingsrätt.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 839 (Utmätning, Beneficium, Aktier)

2015-11-26

Marknadsnoterade aktier har inte - med en analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna tas undan som beneficium vid utmätning.

Referat i fulltext

RH 2015:60 (Avvisande av yrkande, Vårdnad om barn)

2015-11-25

I mål mellan socialnämnden och barnets vårdnadshavare om överflyttning av vårdnad om barn till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken har den ena vårdnadshavaren framställt ett yrkande om ensam vårdnad om barnet enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken utan att väcka talan om det. Eftersom yrkandet om ensam vårdnad ryms inom den prövning som domstolen ändå har att göra i målet har det tillåtits.

Referat i fulltext

RH 2015:65 (Undanröjande av brottspåföljd)

2015-11-23

Vid bestämmande av påföljd har det inte befunnits föreligga hinder mot att tillämpa bestämmelsen i 34 kap. 1 § första stycket 3 brottsbalken då den tidigare påföljden utgjorts av villkorlig dom meddelad genom strafföreläggande.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 826 (Samlag med avkomling, Brottspåföljd, Böter, Straffvärde, Villkorlig dom)

2015-11-20

Samlag med avkomling. Straffvärde och brottslighetens art. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Också fråga rörande tillämpningen av 34 kap. 1 § första stycket brottsbalken när den tidigare påföljden är skyddstillsyn med samhällstjänst.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 811 (Bokföringsbrott, Bokföringsskyldighet, Näringsverksamhet)

2015-11-19

Underlåtenhet att bokföra olagliga affärshändelser. För frågan om bokföringsbrott förekommit saknar det betydelse om affärshändelserna företagits som en integrerad del i en annars laglig näringsverksamhet liksom om det har bedrivits annan näringsverksamhet.

Referat i fulltext

RH 2015:67

2015-11-17

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 798 (Svensk domsrätt, Varumärken, Förbudstalan)

2015-11-13

Svensk domsrätt har ansetts föreligga i mål om förbudstalan avseende varumärkesanvändning.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 786 (Utmätning, Betalning av utmätta medel, Säkerhet)

2015-11-11

Kravet i 13 kap. 14 § 5 utsökningsbalken på säkerhet för utbetalning av influtna medel har inte ansetts gälla vid anspråk från en tredje man som gör gällande bättre rätt till utsökningsfordringen.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 769 (Billighetsskäl, Häktning, Restriktioner, Straffmätning, Brottspåföljd)

2015-11-11

Långvarig häktning med restriktioner som inneburit isolering har vid straffmätningen beaktats som ett billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § brottsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 763 (Utmätning, Bankkonto, Samäganderätt)

2015-11-06

Utmätning av medel på bankkonto som gäldenären har gemensamt med en annan person. Fråga om betydelsen av att hälften av behållningen på samma konto utmättes för gäldenärens skulder ett halvår tidigare.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 741 (Avtalstolkning, Partneravtal)

2015-11-06

Tolkning av ett avtal med ett stort antal parter.

Referat i fulltext

RH 2015:36 (Förverkande, Värdeförverkande, Påföljd)

2015-10-16

Vid förverkande enligt 36 kap. 1 § brottsbalken av utbyte av stöldbrott ska värdet bedömas utifrån det tillgripnas värde vid brottstillfället, i aktuellt mål de tillgripna varornas pris. Det förhållande att det tillgripna senare kan komma att säljas vidare till ett lägre pris på den svarta marknaden saknar betydelse vid bedömningen av brottsutbytets storlek. I aktuellt mål har det förhållandet heller inte beaktats inom ramen för bedömningen av om förverkandet av brottsutbytet är uppenbart oskäligt.

Referat i fulltext

RH 2015:66 (Aktiebolag, Artbrott, Bokföring, Brott mot aktiebolagslagen, Brottspåföljd, Bulvan, Döljande av verklig företrädare, Målvakt)

2015-10-01

En person har vid ett stort antal tillfällen förvärvat svårt skuldsatta aktiebolag och uppsåtligen och utan godtagbara skäl åtagit sig uppdrag som styrelseledamot i bolagen trots att han inte haft för avsikt att ta del av sådan verksamhet som enligt lag ankommer på styrelseledamot i ett aktiebolag. Åtgärden har ansetts ha varit ägnad att dölja vem eller vilka som utövar eller har utövat den faktiska ledningen av bolaget. Påföljden har bestämts till villkorlig dom jämte samhällstjänst. Personen har också ålagts näringsförbud.

Referat i fulltext

RH 2015:35 (Grovt rattfylleri, Rubricering och påföljd)

2015-09-30

En person har dömts för att ha fört personbil med en alkoholkoncentration i sin utandningsluft som uppgått till 0,49 milligram per liter. Fråga om brottet ska bedömas som grovt rattfylleri med hänsyn till att körningen inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten och om vilken påföljd som ska bestämmas för brottet.

Referat i fulltext

RH 2015:64 (Ofredande, Politisk tillhörighet, Medlemskap i politiskt parti)

2015-09-24

En person har dömts för ofredande genom att i en annan persons namn ansöka om och betala medlemskap i ett politiskt parti som den andre personen inte sympatiserade med. Fråga om agerandet har inneburit ett ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700).

Referat i fulltext

RH 2015:43 (Gåvoutfästelse, Kvittning, Löpande skuldebrev, Förvärv genom arv)

2015-09-10

Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige borgenären till kvittning gentemot ny innehavare av ett löpande skuldebrev. Skuldebrevslagens bestämmelser om löpande skuldebrev har inte ansetts analogt tillämpliga när skuldebrevet förvärvats genom arv.

Referat i fulltext

RH 2015:54 (Samäganderättslagen, Försäljning av fastighet, Villkor i gåvobrev)

2015-09-09

En fastighet har överlåtits till tre bröder genom gåva. I gåvobrevet uppställdes ett villkor om att fastighetsägarnas samägande av fastigheten inte ska vara underkastat reglerna i samäganderättslagen (1904:48 s. 1). Fråga om villkoret även gäller för bröstarvingarna till den ene brodern efter att han avlidit och de förvärvat hans fastighetsandel genom arv.

Referat i fulltext

RH 2015:55 (Mened, Ansvarsfrihet, Närstående)

2015-09-08

Förutsättningar för ansvarsfrihet enligt 15 kap. 4 § andra stycket brottsbalken för mened har inte ansetts föreligga när den tilltalade själv tagit initiativ till att lämna osann vittnesutsaga i mål om trafiknykterhetsbrott,oaktatatt han rätteligen varit att anse som närstående till den i trafikmålet tilltalade och därmed enligt 36 kap. 13 § rättegångsbalken inte bort avlägga ed. Även fråga omnärståendebegreppeti 36 kap. 3 § rättegångsbalken.

Referat i fulltext

RH 2015:48 (Vapenbrott, Leksakspistol)

2015-08-27

Fråga om en verklighetstrogen leksakspistol är att betrakta som ett skjutvapen i den mening som avses i l kap. 2 § vapenlagen (1996:67), alternativt ett föremål som är att jämställa med skjutvapen i enlighet med l kap. 3 § samma lag, eller om pistolen i stället är att betrakta som en uppenbart ofarlig leksak som därmed faller utanför vapenlagens tillämpningsområde.

Referat i fulltext

RH 2015:68

2015-08-21

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2015:37 (Kvarsittanderätt, Återtagande av medgivande i högre rätt)

2015-08-20

Hustrun medgav i tingsrätten mannens yrkande om intermistisk kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden. Tingsrätten beslutade därefter i enlighet med medgivandet. Hustrun har i hovrätten återtagit sitt medgivande. Hovrätten har funnit att omständigheterna för återtagandet varit sådana att det inte kan beaktas.

Referat i fulltext

RH 2015:42 (Preskription, Accessorisk preskriprion, Medandsvar enligt aktiebolagslagen, Personligt betalningsansvar)

2015-07-02

I den mån ett aktiebolags ansvar mot en borgenär bortfallit på grund av preskription, kan borgenären inte med framgång vända sig till den som är medansvarig för bolagets förpliktelser enligt 25 kap. 18 § eller 19 § aktiebolagslagen (2005:551). Medansvaret är således, i likhet med vad som gäller ansvar på grund av ett borgensåtagande, identiskt med bolagets och föremål för s.k. accessorisk preskription. Borgenären kan därför inte åstadkomma ett preskriptionsavbrott gentemot bolaget genom att vända sig mot en medansvarig styrelseledamot eller aktieägare personligen. Detta gäller även om bolaget har upplösts innan fordringarna har preskriberats mot detsamma. Hovrättens bedömning avser rättsläget före införandet av 25 kap. 20 a § aktiebolagslagen, som trädde ikraft den 1 maj 2013.

Referat i fulltext

RH 2015:69

2015-06-08

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2015:47 (Försök till brott)

2015-06-08

Det är fortfarande möjligt att döma för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel när försöket sker utan nyckel eller datorutrustning och avser personbilar.

Referat i fulltext

RH 2015:39 (God man, Jäv, Entledigande)

2015-06-04

Fråga om en god man enligt föräldrabalken är fortsatt lämplig för sitt uppdrag när den enskilde gett bort egendom av betydande värde till den gode mannens barn.

Referat i fulltext

RH 2015:38 (Talerätt, Minoritetsaktieägare, Inlösentvist, Aktiebolagslagen, Aktiebok)

2015-05-04

En minoritetsaktieägare väckte talan i Stockholms tingsrätt mot en skiljedom angående fastställande av lösenbelopp i ett mål om inlösen av aktier enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Fråga uppkom om aktieägaren hade talerätt trots att han inte var införd i bolagets aktiebok. Hovrätten kom fram till att så var fallet.

Referat i fulltext

RH 2015:56 (Människorov, Straffmätning, Påföljdsval)

2015-04-30

Straffmätning och påföljdsval i mål om människorov, mindre grovt brott.

Referat i fulltext

RH 2015:70

2015-04-22

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2015:45 (Bevisbörda, Beviskrav, Underskriftsförfalskning)

2015-04-21

I ett fordringsmål har gäldenären invänt att namnteckningen på ett åberopat fordringsbevis är förfalskad. Hovrätten har betraktat frågan om namnteckningens äkthet som ett processuellt rättsfaktum i en särskild bevisbörderegel, där ett äkta fordringsbevis utlöser en presumtion för att det finns ett lån. För att presumtionen ska utlösas har det ansetts ankomma på borgenären att göra gäldenärens undertecknande övervägande sannolikt.

Referat i fulltext

RH 2015:57 (Kränkande fotografering, Straffvärde, Skadestånd)

2015-03-25

Fråga om straffvärde och skadestånd för kränkning vid brottet kränkande fotografering.

Referat i fulltext

RH 2015:50 (Tvångsförsäljning, Förverkande av bostadsrätt)

2015-03-23

I ärende om tvångsförsäljning har en av bostadsrättshavaren undertecknad uppsägningsbekräftelse medfört att hovrätten ansåg att förverkandefrågan var klar och att bostadsrättshavaren var skild från lägenheten.

Referat i fulltext

RH 2015:63 (Klander av skiljedom, Utseende av skiljemän, Likabehandling)

2015-03-20

Klander av skiljedom. Fråga om Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut inte iakttog likabehandlingsprincipen genom att utse en skiljeman som käranden tidigare hade utsett, men inte någon av de två skiljemän som svarandeparterna var för sig hade utsett.

Referat i fulltext

RH 2015:71

2015-03-17

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

Referat i fulltext

RH 2015:40 (Anstiftan av brott, Medverkan till brott, Gärningsbeskrivning, Utvidgat)

2015-03-05

Tilltalad har dömts för anstiftan av mord till livstids fängelse. I målet har bl.a. uppkommit frågor om medverkansansvar, om gärningsbeskrivningen varit tillräckligt konkretiserad samt om vilken inverkan på prövningen ett tidigare mot annan person ogillat mordåtal för samma gärning skulle få.

Referat i fulltext

RH 2015:52 (Bostad, Bostadsrätt, Bodelning, Samägande)

2015-02-27

När, vid upplösningen av ett samboförhållande, den ena sambon självmant flyttar från en gemensamt ägd bostadsrättslägenhet, har den flyttande sambon ansetts betalningsskyldig till den andra sambon för bostadsrättens kostnader, fram till dess att bostadsrätten kunnat säljas,oaktatatt den andra sambon ensam bott kvar i lägenheten.

Referat i fulltext

RH 2015:49 (Felparkeringsavgift, Parkeringsanmärkning, Allmän plats)

2015-01-08

Parkeringsanmärkning. Begreppet allmän plats i 3 kap. 48 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) har getts samma innebörd som i plan- och bygglagen (2010:900) vid parkeringsförbud på allmän plats i terräng inom tättbebyggt område.

Referat i fulltext

RH 2015:62 (Avlämnande)

2014-12-19

Fråga om vad som bör krävas för att en vara som finns hos tredje man ska anses avlämnad enligt 6 § konsumentköplagen.

Referat i fulltext

RH 2015:46 (Brott mot medborgerlig frihet, Högmålsbrott)

2014-11-19

Brott mot medborgerlig frihet?

Referat i fulltext

RH 2015:41 (Grov narkotikasmuggling)

2014-11-05

Vid narkotikasmuggling avtramadolhar gränsen för grovt brott utifrån sort och mängd ansetts gå vid två kilo verksam substans.

Referat i fulltext

RH 2015:53 (Firmarätt, Hävning av firmaregistrering, Förväxlingsrisk, Registreringshinder)

2014-10-23

Fråga om en firmaregistrering stred mot firmalagen på grund av förväxlingsrisk med andra kännetecken och om det även i övrigt fanns förutsättningar att häva registreringen. Hovrättens bedömning innefattar även tillåtligheten av att som registreringshinder åberopa av annan innehaft kännetecken.

Referat i fulltext

RH 2015:44 (Specifikation, Bättre rätt till lös egendom, Byggnad på annans mark)

2014-09-29

Kärandena var ägare till en timmerstuga belägen på Kronans överloppsmark. Andra personer har förvärvat en fastighet till vilken den aktuella stugan i köpehandlingen upptagits som tillbehör. Dessa personer har därefter rivit stugan, som inte var i användbart skick, och återuppbyggt den. Svarandena har senare förvärvat fastigheten. Då bearbetningen av stugan har ansetts vara så genomgripande att svarandena förvärvat äganderätten till den genom s.k. specifikation, har kärandenas talan om bättre rätt till stugan och om handräckning lämnats utan bifall.

Referat i fulltext

RH 2015:58 (Anslutningsöverklagande, Tillåtlighet av anslutningsöverklagande)

2014-06-30

En part i ett tvistemål har överklagat tingsrättens avgörande inom treveckorsfristen. Samma part har sedan överklagat domen även anslutningsvis. Anslutningsöverklagandet har tillåtits eftersom det ursprungliga överklagandet endast avsett tingsrättens avgörande i fråga om rättegångskostnader.

Referat i fulltext

RH 2015:51 (Artskyddsbrott, Straffrättsvillfarelse)

2014-03-11

Artskyddsbrott avseende huggormar? Även fråga om straffrättsvillfarelse.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation