lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

RH 2016:78 (Särskild företrädare för barn)

2016-12-20

Fråga om förutsättningarna för attförordnaen särskild företrädare för barn (jfr RH 2016:77).

Referat i fulltext

RH 2016:80 (Hyresnämndsmål, Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad, Hyresavtal, Besittningsskydd, Återbetalning av hyra)

2016-12-12

Hyresnämndsmål. Parterna ingick ett tidsbestämt hyresavtal med möjlighet till förlängning före det att lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad trätt i kraft. Efter lagens ikraftträdande ingick parterna ett nytt hyresavtal. Hyresgästen ansökte vid hyresnämnden om återbetalning av för mycket erlagd hyra. Hyresvärden yrkade att hyresgästens ansökan skulle avvisas eftersom lagen om uthyrning av egen bostad var tillämplig på det nya hyresavtalet. Hovrätten konstaterade att en hyresvärd genom att avstå från att förlänga ett hyresavtal och i stället säga upp hyresgästen och teckna ett nytt avtal skulle kunna kringgå reglerna i 12 kap. jordabalken om bl.a. besittningsskydd. Hovrätten ansåg därför att även om parterna ingick ett nytt hyresavtal efter ikraftträdandet innebar det i praktiken att hyresgästen fick den förlängning som angavs i det första hyresavtalet. Hovrätten konstaterade att lagen om uthyrning av egen bostad inte var tillämplig på hyresavtalet och ansökan skulle därför inte avvisas.

Referat i fulltext

RH 2016:79 (EU-rätt, Utvisning på grund av brott, EU-stadgan)

2016-12-09

När det konstateras att personen gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott som en överfallsvåldtäkt är det i allmänhet en indikation på att personen även i framtiden kan vara beredd att begå sådana handlingar. Det är därmed möjligt att redan utifrån detta brott dra slutsatsen att gärningsmannen, en tredjelandsmedborgare med ett barn som är svensk medborgare och bosatt i Sverige, utgör ett verkligt och allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Hinder mot utvisning har därmed inte ansetts föreligga.

Referat i fulltext

RH 2016:81 (Hyresnämndsmål, Förverkande, Störningar)

2016-12-05

Hyresnämndsmål. Fråga om hyresrätten är förverkad trots att det förflutit lång tid mellanrättelseanmaningenoch uppsägningen. Hovrätten har funnit att hyresvärdens kontakter med hyresgästen och sociala myndigheter i tiden mellanrättelseanmaningenoch uppsägningen inneburit att hyresgästen inte med fog kunnat få uppfattningen att hyresvärden inte såg med allvar på störningarna. Att hyresvärden har avvaktat viss tid med att säga upp hyresavtalet har därför inte ansetts utgöra hinder mot att hyresrätten blir förverkad.

Referat i fulltext

RH 2016:75 (Hyresnämndsmål, Överlåtelse av hyresrätt, Varaktigt sammanboende, Bevisbörda, Beviskrav)

2016-11-25

Hyresnämndsmål. En son sammanbodde med sin mor under två och ett halvt år innan hon flyttade till ett vårdboende. Modern var 88 år gammal när sammanboendet inleddes och led av Alzheimers sjukdom. Hovrätten har funnit att ett sammanboende under två och ett halvt år inte uppfyller varaktighetsrekvisitet och att moderns flytt till vårdhemmet inte utgjorde en sådan plötslig och oförutsedd händelse som skulle kunna leda till att varaktighetsrekvisitet trots allt var uppfyllt.

Referat i fulltext

RH 2016:60 (Del)

2016-11-22

En person som var kraftigt påverkad av alkohol när information om förenklad delgivning lämnades till henne av en polisman, har ansetts inte kunna delges stämning och kallelse i målet i tingsrätten genom förenklad delgivning.

Referat i fulltext

RH 2016:74 (Skadestånd)

2016-11-11

Modern till en sju år gammal dotter mördades. Skadestånd för psykiskt lidande har ansetts kunna utgå till dottern, trots att hon ännu inte hade underrättats om att modern mördats.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 933 (Domstols behörighet, Skattefordran, Preskription)

2016-11-11

Behörighetsfördelning mellan förvaltningsdomstol och allmän domstol rörande prövning av frågor om preskription av skattefordringar.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 922 (Handräckning, Särskild handräckning, Läkarvårdsersättning)

2016-11-10

En ansökan om särskild handräckning har ansetts inte kunna bifallas beträffande ett landstings begäran om att en läkare enligt 26 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska lämna upplysningar och visa upp patientjournaler samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 900 (Passagerartransport, Montrealkonventionen, Ideell skada, Preskription, Försening)

2016-11-08

Transport av passagerare med flyg enligt Montrealkonventionen. Försening har inte ansetts ge rätt till ersättning för ideell skada i form av förlorad fritid. Även fråga om domstol på eget initiativ ska beakta specialpreskription.

Referat i fulltext

RH 2016:59 (God man för ensamkommande barn)

2016-11-07

Det har inte ansetts lämpligt att den som är ledamot i ett utskott inom den kommunala förvaltningen som hanterar frågor hänförliga till ensamkommande barn utses som god man för ett sådant barn i samma kommun.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 891 (Skattebrott, Fara för skatteundandragande)

2016-11-04

Det åligger allmän domstol att självständigt ta ställning till frågor om skattskyldighet även om saken har prövats inom ramen för en skatteprocess. Vid prövning av åtal för grovt skattebrott har fara för skatteundandragande förelegat, trots att förutsättningarna för eftertaxering inte var uppfyllda avseende de aktuella beloppen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 880 (Förgripelse mot tjänsteman, Myndighetsutövning, Parkeringsvakt, Åtalsjustering, Åtalspreskription)

2016-11-04

Angrepp på parkeringsvakt som utfärdar kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering utgör inte förgripelse mot tjänsteman. Även fråga om åtalspreskription efter åtalsjustering.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 868 (Förhandsbesked, Proportionalitetsprincipen, Detaljplan)

2016-11-03

Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid prövning av ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen.

Referat i fulltext

RH 2016:73 (Talerätt, Faderskap)

2016-11-02

Talan om att faderskapserkännande ska förklaras sakna verkan har avvisats, trots att den utpekade mannen enligt DNA-analys bevisats inte vara far till barnet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 859 (Dopningsbrott, Grovt dopningsbrott, Påföljd)

2016-11-01

Grovt dopningsbrott. Rubricering, straffvärde och påföljd.

Referat i fulltext

RH 2016:77 (Särskild företrädare för barn, Utredningsskyldighet)

2016-10-31

Fråga om vilket underlag som ska finnas vid beslut om att utse en särskild företrädare för barn enligt lagens lydelse fr.o.m. den 1 januari 2013 och domstolens utredningsskyldighet avseende detta.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 851 (Resning)

2016-10-28

Resningsärende. En person dömdes till sluten ungdomsvård, varvid domstolarna utgick från att han var 16 år vid tiden för brottet. Resning har därefter sökts till nackdel för den tilltalade på den grunden att han enligt nya uppgifter var 20 år när han begick brottet och att strängare påföljdsbestämmelser sannolikt skulle ha tillämpats, om uppgifterna hade lagts fram i brottmålet. Resningsbestämmelsen i 58 kap. 3 § första stycket 2 rättegångsbalken - som tar sikte på väsentligt strängare straffbestämmelser - har ansetts inte kunna utvidgas till att omfatta situationer där det är en för den tilltalade mindre förmånlig påföljdsbestämmelse som skulle ha tillämpats för det fall att de nya omständigheterna eller bevisen hade lagts fram. Ansökan har därför avslagits.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 844 (Utmätning, Skuldsanering, Upphävande av skuldsanering, Laga kraft)

2016-10-26

Ett beslut om att upphäva en skuldsanering måste få laga kraft innan en borgenär, vars fordran omfattats av skuldsaneringen, kan få utmätning på grund av den ursprungliga exekutionstiteln.

Referat i fulltext

RH 2016:84 (Domskäl, Rättegångsfel, Återförvisning)

2016-10-25

Bristfälliga domskäl i en brottmålsdom har ansetts utgöra rättegångsfel. Tingsrättens dom har undanröjts, även i fråga om skadestånd som inte varit överklagat till hovrätten, och målet återförvisats till tingsrätten. Fråga om vilka krav som kan ställas på domskälen i en brottmålsdom.

Referat i fulltext

RH 2016:72 (Hyresnämndsmål, Uppsägning, Ogiltig uppsägning, Klart och entydigt innehåll i uppsägning)

2016-10-24

Hovrätten har funnit att en uppsägning inte uppfyller kraven på ett klart och entydigt innehåll. Därmed har uppsägningen ansetts vara ogiltig.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 841 (Advokat, Stadgar, Inträde)

2016-10-20

Inträde i Sveriges advokatsamfund. Kravet på att en sökande ska ha gått igenom praktisk utbildning för advokatverksamhet har inte ansetts uppfyllt av en jurist som hade drivit verksamhet som franchisetagare.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 832 (Arrende, Medling, Villkorsprövning)

2016-10-19

Bostadsarrende. Jordägare ansökte om hänskjutande av arrendetvist till arrendenämnden med yrkande om "Medling vid förlängning av arrendeavtal". Ansökan har med hänsyn till vad som anfördes i anslutning till hänskjutandet ansetts vara en ansökan om prövning av arrendevillkor.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 819 (Våldtäkt)

2016-10-11

Två män har var för sig, men i en följd, genomfört samlag och jämförliga sexuella handlingar med en målsägande som har befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Genom att fler än en person på detta sätt har förgripit sig på målsäganden och med hänsyn till omständigheterna i övrigt har våldtäkten bedömts som grov.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 799 (Avkastningsränta, Condictio indebiti, Mervärdesskatt)

2016-10-04

Ett tryckeri har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldigt att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms. Fråga om avkastningsränta på beloppet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 798 (Utländsk skiljedom)

2016-09-29

I ärende om verkställighet av utländsk skiljedom får part i Högsta domstolen åberopa också omständighet eller bevis som inte har lagts fram tidigare.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 796 (Målsägandebiträde, Resning, Förundersökning)

2016-09-16

I ett resningsärende, där förundersökningen inte har återupptagits, har målsäganden förelagts att yttra sig över ansökan. Eftersom åklagaren inte uppträder på målsägandens vägnar, har målsägandebiträdeförordnatsmed stöd av grunderna för lagen om målsägandebiträde.

Referat i fulltext

RH 2016:71 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Fängelsestraff)

2016-09-14

Hyresnämndsmål. Hyresgästen var frihetsberövad och skulle villkorligt friges tidigast tre år efter hovrättens prövning. Permission kunde beviljas tidigast cirka ett år efter hovrättens prövning. Hovrätten fann att hyresgästen saknade behov av lägenheten. Vid skälighetsbedömningen har bl.a. artikel 8 i Europakonventionen och Barnkonventionen beaktats. (Jfr RH 1996:104).

Referat i fulltext

RH 2016:58 (Kränkande fotografring, Utnyttjande av barn för sexuell posering)

2016-09-02

En läkare har under läkarundersökningar smygfilmat ett stort antal skolpojkar när de bl.a. blottat sina könsorgan. På flera av filmerna har även sjuksköterskor, vårdnadshavare och andra medföljande synts. Fråga om agerandet att smygfilma barnen är att bedöma som utnyttjande av barn för sexuell posering. Även fråga om undersökningsrummen utgjort sådant annat liknande utrymme som omfattas av bestämmelsen om kränkande fotografering.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 791 (Åberopsbörda)

2016-09-02

En skadegörare har ansetts haåberopsbördanför omständigheter som kunde föranleda ett frångående av den s.k. bruttometoden vid beräkning av skadestånd för inkomstförlust. Skadegörarens inställning, att det yrkade beloppet inte kundevitsordas, innebar inte att han hade fullgjort dennaåberopsbörda.

Referat i fulltext

RH 2016:57 (Hyresnämndsmål, Särskilt allvarlig störning, Störningar i boendet)

2016-08-31

Hovrätten har funnit att en hyresgäst som på ett grönområde utanför prövningsfastigheten misshandlat en boende i ett intilliggande hus har gjort sig skyldig till en särskilt allvarlig störning i boendet och därmed förverkat hyresavtalet. Det har inte krävts att hyresgästen kände till att handlingen riktade sig mot en kringboende för att den ska anses utgöra en störning i boendet. Hovrätten har också uttalat att ett hyresavtals upphörande mellan två parter inte är att anse som lagföring eller straff.

Referat i fulltext

RH 2016:65 (Patentintrång, Interimistiskt vitesförbud i patentmål, Bevisbörda i patentmål)

2016-08-31

Fråga om interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång när intrångssvaranden väckt ogiltighetstalan och invänt att patentet inte är giltigt. Hovrätten har bedömt att presumtionen för patentets giltighet inte kunde upprätthållas när tingsrätten genom en dom i ett annat mål förklarat patentet ogiltigt. Denna bedömning har gjorts trots att ogiltighetsdomen inte hade vunnit laga kraft. Det har därför ankommit på intrångskäranden att göra sannolikt att patentet kommer att stå sig vid en slutlig prövning.

Referat i fulltext

RH 2016:52 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Betalningsförsummelse)

2016-08-02

Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av bestämmelsen ompreklusioni 12 kap. 51 § andra stycket jordabalken. Hovrätten fann att bestämmelsen för sin tillämpning förutsätter att en förlängningstvist har avgjorts genom hyresnämnds eller domstols beslut och konstaterade därmed att Kronofogdemyndighetens beslut att efter hyresvärdens återkallelse skriva av ärenden om handräckning mot hyresgästen med anledning av obetalda hyror inte är sådana beslut som enligt bestämmelsen leder tillpreklusionav omständigheter som har åberopats eller har kunnat åberopas i ärendena.

Referat i fulltext

RH 2016:70 (Patent, Interimistiskt vitesförbud)

2016-07-15

Hovrätten har avslagit patenthavarens yrkande om ändring av tingsrättens beslut idomatt upphäva ett interimistiskt vitesförbud. Genom domen, som patenthavaren överklagat också i huvudsaken, ogiltigförklarade tingsrätten patentet. Hovrätten har bedömt att det inte längre finns en presumtion för ett giltigt patent och att patenthavaren, för att visa sannolika skäl för patentets giltighet, behöver påvisa att tingsrättens avgörande i frågan om ogiltighet är uppenbart felaktigt eller att det tillkommit nya omständigheter eller bevisning som innebär att patentet sannolikt är giltigt.

Referat i fulltext

RH 2016:63 (Hyresnämndsmål, Bostadsförvaltning, Tillstånd att ta upp lån mot säkerhet i form av panträtt i fastigheten, Tillstånd att låta inteckna fastigheten)

2016-07-11

Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att lämna en förvaltare enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) tillstånd att ta upp lån mot säkerhet i form av panträtt i fastigheten och låta inteckna fastigheten.

Referat i fulltext

RH 2016:54 (Europeisk arresteringsorder, Överförande av verkställighet av straff)

2016-07-06

Hinder har förelegat mot att översända en brottmålsdom till en annan EU-stat för verkställighet när det återstått mindre än sex månader att avtjäna av straffet och det inte funnits särskilda skäl för ett översändande.

Referat i fulltext

RH 2016:69 (Företagsbot, Ne bis in idem, Sanktionskumulation)

2016-06-29

Företagsbot för aktiebolageftergavs. Bolagets ende aktieägare hade dömts till strängare påföljd än böter för det brott som företagsboten skulle avse. Företagsboten skulle därför leda till en oönskad sanktionskumulation som var alltför ingripande för den dömde aktieägaren.

Referat i fulltext

RH 2016:64 (Hyresnämndsmål, Särskild förvaltning, Rättegångskostnader)

2016-06-16

Hyresnämndsmål. Fråga om rättegångskostnader i mål om särskild förvaltning där Hyresgästföreningen återkallat sitt överklagande. Enligt 35 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) har fastighetsägare som vinner besvärsmål rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Om Hyresgästföreningen är motpart kan sådan ersättning betalas av staten. Hovrätten har funnit att fastighetsägaren kan få ersättning av staten även för det fall att Hyresgästföreningen återkallar sin talan i hovrätten.

Referat i fulltext

RH 2016:68 (Patentintrång, Interimistiskt vitesförbud i patentmål, Bevisbörda i patentmål)

2016-06-16

Fråga om interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång. Hovrätten har bedömt att presumtionen för ett patents giltighet inte kunde upprätthållas när patentet hade upphävts av registreringsmyndigheten. Denna bedömning har gjorts trots att beslutet att upphäva patentet hade överklagats och patentet därmed alltjämt var i kraft. Det har därför ankommit på intrångskäranden att göra sannolikt att patentet kommer att stå sig vid en slutlig prövning.

Referat i fulltext

RH 2016:55 (Översändande av dom)

2016-06-15

I ärenden om översändande avdompå frihetsberövande påföljd enligt 2 § 2 st. 2 eller 3 § 2 st. 2 lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen ankommer det på Kriminalvården att presentera utredning som visar att den dömde kommer att utvisas till det land som myndigheten avser att översända domen till.

Referat i fulltext

RH 2016:62 (Hyresnämndsmål, Godkännande av förbättringsarbeten, Avvikelser från)

2016-04-20

Hyresnämndsmål. En hyresvärd har lämnats tillstånd att i samband med ett stambyte få byta ut befintlig inredning och vitvaror i hyresgästernas kök samt att installera ett nytt ventilationssystem och elektriska handdukstorkar i badrummen. Hovrätten konstaterar att när åtgärderna har samband med ett stambyte är utrymmet för att vägra tillstånd på grund av hyresgästintresset att behålla befintlig inredning ofta begränsat. De avvikelser, avseende lägenhetens utformning och inredning, jämfört med när hyresavtalet ingicks som genomförandet av en förbättrings- eller ändringsåtgärd kan leda till kan inte i sig tillmätas någon betydelse vid prövningen av om tillstånd ska lämnas. Med hänsyn till att hyresvärden har ett tungt vägande intresse av att genomföra de åtgärder som kan antas leda till hyreshöjningar och med beaktande av att hyresgästerna är skyddade mot opåkallade hyreshöjningar genom bruksvärdessystemet och bestämmelserna om infasning av nya hyror (trappning) är det inte på grund av hyreshöjningarna oskäligt mot hyresgästerna att ändringsåtgärderna vidtas.

Referat i fulltext

RH 2016:61 (Hyresnämndsmål, Ändring av hyresvillkor, Hyressättning, Infasning av nya hyror, "Malmömodellen")

2016-04-15

Hyresnämndsmål. Fråga om hyressättning för lägenheter i Malmö. Lägenheter för vilka hyrorna bestämts efter andra kriterier än vad som är gängse har ansetts inte kunna ligga till grund för en direkt jämförelse. Om en hyresgäst har accepterat en viss hyreshöjning får vid infasning av den nya hyran den utgående hyran inte vid något tillfälle understiga det av hyresgästen medgivna beloppet. När den nya hyran överstiger den medgivna hyran med ett lågt belopp saknas anledning att fasa in den nya hyran.

Referat i fulltext

RH 2016:53 (God man, Förvaltare, Fullmakt)

2016-04-06

Bedömning av behovet av god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 § respektive 7 § föräldrabalken för en person med nedsatt hälsotillstånd. Även fråga om betydelsen av att personens make sedan tidigare har fullmakt att företräda denne.

Referat i fulltext

RH 2016:83 (Godmanskap, God man, Ställföreträdare, Syssloman, Entledigande, Överförmyndare)

2016-03-11

Samarbetsproblem och svårigheter att rekrytera ny ställföreträdare har inte ansetts utgöra skälig orsak för en god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken att bli entledigad från uppdraget innan en ny god man har utsetts. Tillämpning av bestämmelsen i 11 kap. 19 a § föräldrabalken.

Referat i fulltext

RH 2016:67 (Förenklade tvistemål, Rådgivning, Rättegångskostnad)

2016-02-04

För att ersättning ska utgå för rättslig rådgivning i ett förenklat tvistemål ska den rättsliga rådgivningen inhämtats externt. En part har därför inte rätt till ersättning när rådgivning lämnats av någon som är anställd av parten. Detsamma gäller för en kommun när rådgivning lämnats av kommunens gemensamma juristavdelning.

Referat i fulltext

RH 2016:56 (Talerätt, Underhållsbidrag till barn)

2016-01-15

Den möjlighet som en förälder har att i mål om vårdnad eller boende föra talan om underhållsbidrag åt barnet saknas i mål som enbart gäller umgänge.

Referat i fulltext

RH 2016:66 (Vite, Utdömande av vite, Omprövning av vitesföreläggande)

2015-12-29

I mål om utdömande av vite har det inte ansetts föreligga hinder mot att ompröva beslutet om vitesföreläggande då den part som föreläggandet riktats mot saknat möjlighet att få det materiellt överprövat.

Referat i fulltext

RH 2016:85 (Myndighetsutövning, Skadestånd)

2015-12-22

Ett landstings beslut att neka en vårdsökande magnetkameraundersökning har inte ansetts utgöra myndighetsutövning. Förutsättningar har därför inte förelegat att ålägga landstinget att betala skadestånd enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen.

Referat i fulltext

RH 2016:82 (Bodelningsförrättare, Entledigande)

2015-12-18

Entledigande av bodelningsförrättare.

Referat i fulltext

RH 2016:76 (Lagfart, Inskrivning i fastighetsregistret, Bodelning)

2015-09-04

Lagfartsansökan. Förvärv av fastighetsandel genom bodelningsavtal har ansetts beroende av villkor att mottagaren övertog inteckningslån. Det har därmed funnits skäl att vilandeförklara ansökan om lagfart.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation