lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2015 s. 233 (Konsumentköp, Bevisbörda, Beviskrav, Fel, Undersökning)

2015-04-17

Konsumentköp. Beviskrav och betydelsen av köparens undersökning.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 232 (Återställande av försutten tid, Överklagandehänvisning, Giltig ursäkt, Laga förfall)

2015-04-14

Återställande av försutten tid. En part som fått en ofullständig överklagandehänvisning har inte vidtagit någon åtgärd för att skaffa sig kompletterande information. Giltig ursäkt för underlåtenhet att överklaga i rätt tid har inte ansetts föreligga.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 222 (Förhör utom rätta, Rätt till rättvis rättegång, Rättegångsfel)

2015-04-10

Om en domstol grundar sitt avgörande endast eller huvudsakligen på uppgifter som en person har lämnat vid förhör utom rätta utan att den tilltalade har haft tillfälle att ställa frågor till denne och inte heller kan anses ha avstått från sin rätt, föreligger det ett rättegångsfel. Fråga om den tilltalade har avstått från denna rätt.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 218 (Forum, Skyddade personuppgifter, Sekretess, Hänvisning)

2015-04-09

Reservforum enligt 6 kap. 17 § föräldrabalken. När foruminvändning görs och barnet har skyddade personuppgifter är Stockholms tingsrätt behörig.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 211 (Utmätning, Umgängeskostnad, Förbehållsbelopp, Normalbelopp)

2015-04-08

Löneutmätning. Kostnader som uppstår i samband med att ett barn återkommande vistas hos en förälder ska beaktas vid beräkningen av förbehållsbeloppet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 199 (Skade)

2015-04-02

En person har olovligen avverkat fyra uppvuxna tallar på en annan persons villafastighet. Gärningen har bedömts som skadegörelse av normalgraden och påföljden har bestämts till böter. Vid en beräkning av skadeståndet har det inte ansetts möjligt att återanskaffa likvärdiga träd. Skadeståndet har därför, utöver vedvärdet, bestämts med utgångspunkt i en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 186 (Lägenhetsarrende, Skriftkrav, Uppsägning)

2015-04-01

Skriftkrav vid uppsägning av lägenhetsarrende.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 180 (Personuppgift, Sekretess)

2015-03-31

Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 155 (Undanröjande av skyddstillsyn, Skyddstillsyn, Samhällstjänst, Muntlig)

2015-03-27

Undanröjande av skyddstillsyn. 1. Har parterna olika uppfattningar om sakförhållandena eller om de kan leda till undanröjande av en skyddstillsyn, har den dömde en principiell rätt till muntlig förhandling också i hovrätten. Detsamma gäller om oenigheten rör vilken påföljd som ska ersätta skyddstillsynen. 2. Utgångspunkten ska vara att om en samhällstjänst har misskötts så är det fråga om grov misskötsamhet som kan ligga till grund för ett undanröjande av skyddstillsynen. Det bör dock normalt krävas att övervakningsnämnden har vidtagit åtminstone någon åtgärd, t.ex. meddelat den dömde en varning, som har visat sig verkningslös för att ett undanröjande ska vara berättigat.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 166 (Tystnadsplikt, Beviskrav, Meddelarfrihet, Tryckfrihet)

2015-03-27

Brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen.

Referat i fulltext

RH 2015:11 (Underårig, Samtycke att driva rörelse)

2015-03-26

Fråga om samtycke till föräldrar till sextonårig pojke att låta denne driva bokföringspliktig rörelse som enskild näringsidkare.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 141 (Bevisverkan, Bevisning, Rättskraft)

2015-03-25

Fråga om en brottmålsdoms betydelse i en senare brottmålsrättegång som rör delvis samma förhållanden som den tidigare brottmålsrättegången.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 132 (Konkurs, Konkursförvaltare, Arvode)

2015-03-24

Arvode till konkursförvaltare. Även om åtgärder som förvaltaren vidtar för försäljning av fast egendom är från allmän synpunkt nyttiga, gäller inte för sådana åtgärder något undantag från kravet på förmånlig och snabb avveckling av konkursboet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 110 (Konsument, Funktionsansvar, Småhusentreprenad, Totalentreprenad, Fel i entreprenad)

2015-03-19

Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 98 (Parkering, Kontrollavgift)

2015-03-18

Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som tas ut på grund av olovlig parkering, även om någon annan ägde bilen vid den tidpunkt då parkeringen skedde. Även fråga om eftergift av kontrollavgift vid kommuns flyttning av fordonsvrak.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 86 (Skadestånd, Kränkningsersättning, Kränkning, Förtal, Privatliv)

2015-03-16

Kränkningsersättning vid grovt förtal. En film som visade ett samlag har utan medgivande lagts ut på s.k. porrsajter på internet. Vid ersättningens bestämmande har beaktats att handlingen har inneburit en allvarlig kränkning inte bara av den skadelidandes anseende och självkänsla utan även av hennes privatliv.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 82 (Återställande av försutten tid, Överlämnande, Laga förfall)

2015-03-12

En ansökan om återställande av försutten tid har avvisats av hovrätten i stället för att med tillämpning av 10 kap. 20 a § rättegångsbalken överlämnas till Högsta domstolen, som var behörig domstol. En ny ansökan gavs därefter in till Högsta domstolen inom den frist som gällde för överklagande av avvisningsbeslutet. Den nya ansökan har ansetts ha kommit in till Högsta domstolen samma dag som den kom in till hovrätten.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 72 (Utmätning, Bostadsrätt, Samägande)

2015-03-12

Den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken är tillämplig vid utmätning av andel i bostadsrätt. (Jfr NJA 1995 s. 478.) Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.

Referat i fulltext

RH 2015:19 (Klander av bolagsstämmobeslut, Rättegångshinder, Talerätt)

2015-03-11

Fråga om regleringen i 7 kap. 50 § aktiebolagslagen medför att domstolen ska göra en talerättsprövning och avvisa käromålet på grund av rättegångshinder för det fall en obehörig person för en talan om klander av bolagsstämmobeslut.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 62 (Rättegångskostnad, Försvarare)

2015-03-11

Rätt till ersättning för privat försvarare när den tilltalade har frikänts. Om en tilltalad på grund av målets beskaffenhet får anses ha haft fog för att anlita en särskilt kvalificerad försvarare, så har han rätt till ersättning för den faktiska försvararkostnaden förutsatt att kostnaden är skälig enligt allmänna sysslomanna-rättsliga principer. Om en offentlig försvarare efterträds av en privat, så inverkar det inte på den tilltalades rätt till ersättning för försvararkostnaden annat än om den private försvararen inte har nyttiggjort sig det arbete som den offentlige försvararen har utfört.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 45 (Vapenbrott, Anskaffarfrihet, Regeringsformen, Europakonventionen, Publicistiskt stycke, Påföljdsbestämning)

2015-03-04

En journalist har i samband med ett reportage gjort sig skyldig till vapenbrott. Det publicistiska syftet har vid påföljdsbestämningen ansetts vara en förmildrande omständighet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 41 (Utlämning, Utevarodom, Rätten till försvar)

2015-02-25

Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har förelegat beträffande en person som dömts till ett långvarigt fängelsestraff i sin utevaro utan att ha underrättats om hur anklagelsen mot honom slutligt kom att utformas och efter att ha delgetts kallelse till förhandling enbart genom kungörelsedelgivning.

Referat i fulltext

RH 2015:10 (Ersättning enligt 17 § rättshjälpslagen ()

2015-02-12

Part som beviljats rättshjälp har i mål om vårdnad om barn, m.m. som bevisning åberopat ett av en beteendevetare upprättat utlåtande över den vid tingsrätten inhämtade vårdnads-, boende- och umgängesutredningen. Utredningen har inte ansetts skäligen påkallad för att ta tillvara partens rätt. Parten har därför inte ansetts berättigad till ersättning enligt 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) för utlåtandet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 31 (Skyddande av brottsling, Ansvarsfrihet)

2015-02-11

Skyddande av brottsling. Räckvidden av straffbestämmelsen i 17 kap. 11 § brottsbalken och innebörden av ansvarsfrihetsregeln i paragrafens femte stycke.

Referat i fulltext

RH 2015:9 (Brott mot fiskelagen, Olovligt fiske, Fiskeredskap, Legalitetsprincipen)

2015-02-05

Överträdelse mot ett av enskild fiskerättsinnehavare bestämt förbud mot användningen av vissa fiskeredskap har inte ansetts utgöra brott enligt fiskelagen.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 24 (Smuggling, Narkotikasmuggling, Brottspåföljd)

2015-02-05

Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.

Referat i fulltext

RH 2015:18 (Direkt jämförelse, Annan ort, Skälig hyra, Infasning, Trappning, Anstånd, Retroaktiv hyra)

2015-01-30

Hyresnämndsmål. Lägenheter i fastigheter belägna på Kungsholmen och Södermalm har ansetts vara direkt jämförbara med lägenheter i fastigheter belägna i Sundbyberg.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 3 (Entreprenad, Standardavtal)

2015-01-27

Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Vid en fackmässig bedömning enligt kap. 1 § 8 ska entreprenören beakta sådana förhållanden inom arbetsområdet som är troliga.

Referat i fulltext

RH 2015:17 (Klander av skiljedom, Klandergrund, Klanderfrist, Tidsfrist, Dispositivt rättegångshinder)

2015-01-23

Klander av skiljedom. Fråga om när svaranden har att framställa en invändning om att käranden efter den i 34 § tredje stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande föreskrivna klanderfristens utgång har åberopat en ny klandergrund till stöd för sin talan.

Referat i fulltext

RH 2015:16 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Uppsägning, Underrättelse, Delgivning)

2015-01-21

Hyresnämndsmål. En hyresvärd gjorde gällande att en bostadshyresrätt var förverkad på grund av obetalda hyror. Eftersom hyresvärden inte visat att hyresgästerna fått del av underrättelse om återvinningsfrist enligt 12 kap. 44 § första stycket 1 jordabalken kunde hyresgästerna inte skiljas från hyresrätten med stöd av 12 kap. 46 § första stycket 1 jordabalken.

Referat i fulltext

RH 2015:15 (Dataintrång, Register, Rättegångskostnader)

2015-01-12

En anställd har olovligen installerat dataprogrammet Google Talk i en arbetsdator. Fråga har uppkommit om han därigenom ”infört en uppgift i register” i den mening som avses i 4 kap. 9 c § brottsbalken och därmed gjort sig skyldig till dataintrång. Även fråga om målsäganden haft rätt till ersättning för sina rättegångskostnader.

Referat i fulltext

RH 2015:8 (Målsägandebiträde, Ersättning till målsägandebiträde)

2015-01-08

Ett målsägandebiträdes uppdrag har ansetts omfatta vissa kontakter med presumtiva vittnen.

Referat i fulltext

RH 2015:7 (Grovt vapenbrott, Automatkarbin)

2014-12-22

Grovt vapenbrott bestående i innehav av automatkarbin med tillhörande ammunition har ansetts ha ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år och sex månader.

Referat i fulltext

RH 2015:6 (Verkställighet, Verkställbarhet, Föräldraskap, Fullmakt)

2014-12-19

Tingsrättenförordnadei dom angående barns boende att förälder med ensam vårdnad om barnen skulle underteckna en fullmakt som skulle ge den andre föräldern rätt att få information rörande barnen från förskola, dagis och skola. Fråga om förordnandet varit lagligen grundat och om det kan verkställas enligt 21 kap. föräldrabalken.

Referat i fulltext

RH 2015:5 (Vilandeförklaring)

2014-12-08

Överklagat beslut att vilandeförklara ett mål till dess fråga i annan rättegång avgörs. Fråga om det är av synnerlig vikt att frågan i den andra rättegången först avgörs.

Referat i fulltext

RH 2015:14 (Rättshjälp)

2014-12-05

Under målets handläggning i tingsrätten förändrades en rättssökandes inkomster på ett sådant sätt att denne inte längre var berättigad till rättshjälp. Fråga om i vilken utsträckning den rättssökande skulle åläggas att återbetala kostnaderna för rättshjälpen till staten.

Referat i fulltext

RH 2015:4 (Hyresnämndsmål, Hyressättning, Ändring av hyresvillkor, Direkt jämförelse, Påtaglighetsrekvisitet)

2014-10-30

Hyresnämndsmål. Fråga om hyressättning för lägenheter i Varberg. Hovrätten fann att åberopade jämförelselägenheter kunde tjäna som underlag för en direkt jämförelse och biföll hyresvärdens yrkande om ny hyra. I målet förekom prövningslägenheter och jämförelselägenhet där skillnaden i yta översteg vad som enligt tidigare praxis ansetts utgöra en acceptabel ytskillnad. Hovrätten, som uttalade att hänsyn skulle tas även till lägenheternas utformning och storlek, ansåg att ytskillnaden inte var så stor att en direkt jämförelse var utesluten på den grunden. Även fråga om hyran för vissa jämförelselägenheter kunde anses utgöra enstaka topphyror och om tidpunkten för när den nya hyran skulle börja gälla.

Referat i fulltext

RH 2015:3 (Klander av testamente, Förverkande av rätt att ta arv)

2014-10-24

I tingsrätten förde V.F.R. och C.M.R. dels en talan om klander av testamente, dels en talan om förverkande avL.R:srätt att ta testamente. Tingsrätten avvisade käromålet i dess helhet med hänvisning till att V.F.R. och C.M.R. godkänt det aktuella testamentet. I sitt avgörande berörde tingsrätten emellertid inteV.F.R:sochC.M.R:stalan om förverkande. Hovrätten ansåg att en talan om förverkande av testamente kan föras oberoende av en klandertalan, att tingsrätten brustit i att motivera sitt avgörande i denna del och att rättegångsfel därför förekommit vid tingsrätten. Även fråga om testamentstagarnas godkännanden kunde betraktas som ogiltiga med hänvisning till avtalslagens allmänna ogiltighetsregler och förutsättningsläran.

Referat i fulltext

RH 2015:13 (Förlängning av hyresavtal, God sed i hyresförhållande, Standardhöjande åtgärder, Hyra)

2014-07-04

Hyresnämndsmål. En hyresvärd har utfört standardhöjande renoveringsåtgärder i en lägenhet. Hyresvärden har varken fått hyresgästernas godkännande eller hyresnämndens tillstånd till åtgärderna. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet när hyresgästerna förklarat att de inte accepterar den framtida höjningen av hyran för lägenheten. Hovrätten har ansett att det strider mot god sed i hyresförhållanden att hyresförhållandet upphör.

Referat i fulltext

RH 2015:12 (Bostadsrätt, Ingrepp i lägenhet, Godkännande av stämmobeslut, Avvisande av ansökan, Om- eller tillbyggnad)

2014-03-26

Hyresnämndsmål. En bostadsrättsförening har ansökt om att hyresnämnden ska godkänna ett stämmobeslut om byte av fönster. Fråga om fönsterbyte är en sådan förändring av bostadsrättshavares bostadsrättslägenhet på grund av om- eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614) kräver, om inte bostadsrättshavaren samtycker, att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet och att hyresnämnden ger sitt godkännande.

Referat i fulltext

RH 2015:2 (Framkallande av fara för annan)

2013-10-29

En hivinfekterad man har haft oskyddade samlag med fyra olika kvinnor utan att informera dem om sin hivsmitta. Fråga om det funnits förutsättningar att döma mannen till ansvar för framkallande av fara för annan när han under den tid som åtalen avser haft en välinställd behandling mot hiv med antiviral medicinering.

Referat i fulltext

RH 2015:1 (Misshandel, Samtycke till brott)

2013-08-22

En man har åtalats för grov misshandel efter att vid sexuellt umgänge med målsägandena tagit stryptag på dem, med följd att de blivit medvetslösa. Fråga om gärningarnas rubricering och om betydelsen av att målsägandena samtyckt till gärningarna.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation