lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2013 s. 931 (Resning, Mord, Ny bevisning)

2013-11-01

Resning. I mål om resning till nackdel för den tilltalade har åklagaren ansetts ha haft giltig ursäkt för att inte tidigare åberopa då kända vittnesuppgifter. Ettårsfristen för att ansöka om resning på grund av nya omständigheter eller nya bevis har inte hindrat att viss sådan bevisning fått åberopas, trots att den varit äldre än ett år. Det har ansetts sannolikt att den tilltalade skulle ha dömts enligt åtalet om de nya omständigheterna och den nya bevisningen hadeförebringatsunder rättegången.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 922 (Skyddstillsyn, Fängelse, Art, Straffvärde)

2013-11-01

En tilltalad har dömts för misshandel med ett straffvärde om fängelse tio månader. Med hänsyn till brottets straffvärde i förening med dess art har det ansetts varaoundgängligenpåkallat att en ådömd skyddstillsyn förenas med fängelse.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 909 (Offentlig upphandling, Skadestånd, Preskription)

2013-10-31

Skadeståndsregler i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling utesluter inte skadestånd enligt skadeståndslagen. En fordran på ett sådant skadestånd är inte underkastad specialpreskription enligt lagen om offentlig upphandling.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 904 (Rättegångsombud, Ombud, Redbarhet, Avvisande av ombud)

2013-10-30

En f.d. advokat har dömts två gånger för brott, varav det första begicks för ca tolv år sedan och de senare, som var mindre allvarliga, för ca tre år sedan. Brottsligheten har ansetts inte ge tillräckligt underlag för en bedömning att personen inte uppfyller det krav på redbarhet som ställs på rättegångsombud.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 894 (Utsökning, Återgång, Preskription, Verkställighet)

2013-10-29

Vid återgång enligt 3 kap. 22 § utsökningsbalken av verkställighet ska bestämmelserna i 3 kap. 21 § tillämpas. Den ursprungliga borgenären kan därmed göra invändning om att återgångskravet är preskriberat. Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då utmätningen av medlen från den ursprungliga gäldenären medförde att pengarna fördes över till borgenären.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 894 (Utsökning, Återgång, Preskription, Verkställighet)

2013-10-29

Vid återgång enligt 3 kap. 22 § utsökningsbalken av verkställighet ska bestämmelserna i 3 kap. 21 § tillämpas. Den ursprungliga borgenären kan därmed göra invändning om att återgångskravet är preskriberat. Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då utmätningen av medlen från den ursprungliga gäldenären medförde att pengarna fördes över till borgenären.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 894 (Utsökning, Återgång, Preskription, Verkställighet)

2013-10-29

Vid återgång enligt 3 kap. 22 § utsökningsbalken av verkställighet ska bestämmelserna i 3 kap. 21 § tillämpas. Den ursprungliga borgenären kan därmed göra invändning om att återgångskravet är preskriberat. Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då utmätningen av medlen från den ursprungliga gäldenären medförde att pengarna fördes över till borgenären.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 886 (Stämpelskatt, Gåva, Tillskott, Fastighet, Aktieägartillskott)

2013-10-23

Stämpelskatt. För att ett tillskott av en fastighet till ett aktiebolag ska utgöra en gåva krävs att gåvoavsikten avser det förvärvande bolaget. Utgångspunkten är att ett aktiebolagsrättsligt tillskott inte utgör en gåva utan ska föranleda stämpelskatt. Samma dag avgjordes mål Ö 5528-12 på likartat sätt.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 867 (Rättslig hjälp, Beslag, Sekretess, Företagshemlighet)

2013-10-18

Rättslig hjälp med beslag på begäran av myndighet i Storbritannien. Ett omfattande beslag av skriftliga handlingar och av digitalt lagrad information som kopierats har ansetts vara lagligen grundat. Villkor har ställts för att hindra att sekretesskyddade uppgifter blir offentliga. Även fråga om återlämnande av den beslagtagna egendomen när det brittiska förfarandet har avslutats.-Åklagare får häva ett beslag som har prövats av rätten enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 842 (Skadestånd, Anklagelseakt, Legalitetsprincipen, Fel eller försummelse, Medvållande, Ren förmögenhetsskada, Ideell skada, Rättsmedel, Gottgörelse)

2013-10-18

Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt Europakonventionen när en miljösanktionsavgift har dömts ut trots att tillräckliga påståenden rörande förutsättningarna för ett sådant ansvar inte hade framställts i målet.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 830 (Konkurs)

2013-10-14

Ett konkursbos beslut enligt 3 kap. 9 § första stycket konkurslagen att inte överta gäldenärens talan om fastställelse av att ett avskedande var ogiltigt har ansetts omfatta även gäldenärens anspråk på utebliven lön och semesterersättning.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 829 (Avliden tilltalad, Fullföljd av talan, Undanröjande av brottspåföljd, Avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond, Prövningstillstånd, Överklagande)

2013-10-09

Prövningstillstånd krävs inte för att undanröja påföljd och avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond när den tilltalade har avlidit under den tid som målet handlades i Högsta domstolen.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 822 (Otillbörligt gynnande av borgenär, Avhändande, Obestånd, Oredlighet mot borgenärer)

2013-10-07

Ägaren av ett aktiebolag har före bolagets konkurs betalat ut upparbetad marknadsmässig lön till sig själv. Förfarandet har inte ansetts innefatta ett sådant avhändande som avses i 11 kap. 1 § brottsbalken (oredlighet mot borgenärer) utan har i stället bedömts som otillbörligt gynnande av borgenär enligt 11 kap. 4 § brottsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 816 (Domvilla)

2013-09-20

Fråga om en klagan över domvilla har getts in inom den i 59 kap. 2 § andra stycket RB föreskrivna fristen om sex månader från det att klaganden fick kännedom om avgörandet. En omständighet av betydelse för bedömningen har ansetts vara om det sedan mer än sex månader föreligger för klaganden iakttagbara yttre förhållanden som klart ger vid handen att ett avgörande av detifrågavarandeslaget har fattats.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 795 (Ledningsrätt, Allmän plats, Telekommunikation, Förhandlingsplikt)

2013-09-19

Att det finns alternativa upplåtelseformer hindrar i normalfallet inte ledningsrätt. Sådan rätt förutsätter inte heller att sökanden först har försökt komma överens med markägaren. Att ansökningen avser allmän plats är inte i sig något hinder mot ledningsrätt.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 813 (Ogrundad talan)

2013-09-19

Fråga om det har funnits förutsättningar att med tillämpning av 42 kap. 5 § rättegångsbalken ogilla ett käromål utan att utfärda stämning. Begreppet uppenbart ogrundat i bestämmelsen ska ges en tolkning som svarar mot de låga krav som gäller för att en tvist ska anses seriös och reell i den mening som avses med artikel 6.1 i Europakonventionen.

Referat i fulltext

NJA 2013 s. 783 (Sakägare, Fastighetsreglering, Nyttjanderätt)

2013-09-11

Ägarna till en byggnad har påstått nyttjanderätt till den mark där byggnaden står. Eftersom påståendet inte har varit uppenbart ogrundat har ansetts att de vid fastighetsreglering rörande marken ska behandlas som sakägare. Även fråga om en anvisning bör lämnas i samband med återförvisning till Lantmäteriet om att byggnadens ägare ska beredas tillfälle att väcka talan om nyttjanderätten.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation