lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2017 s. 1164 (Upphovsrätt, Privat bruk, Privatkopieringsersättning)

2017-12-29

Privatkopieringsersättning. Ersättningsrätten kan omfatta en produkt som utgör en kombination av tekniskt fri-stående komponenter, även om ingen av dem eller bara en av dem är särskilt ägnad för privatkopiering. De belopp som anges i upphovsrättslagen utgör en utgångspunkt när nivån på ersättningen bestäms. Den ersättningsskyldige har bevisbördan för att det finns skäl för att sätta ned ersättningen.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1208 (Personskada, Sveda och värk, Psykiskt lidande)

2017-12-29

Fråga om bestämmande av ersättning för sveda och värk som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1195 (Reklamation, Passivitet, Lojalitet, Fastighetsköp, Fel i fastighet)

2017-12-29

Fråga om en fastighetsköpare-även om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder-på grund av passivitet har förlorat sin rätt till påföljd för fel i fastigheten genom att inte underrätta säljaren om felet.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1140 (Konkurs, Rådighetsförlust, Skattebetalning)

2017-12-28

Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen när den utförts med utnyttjande avI) checkräkningskredit respektiveII) innestående kontomedel.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1140 (Konkurs, Rådighetsförlust, Skattebetalning)

2017-12-28

Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2§§konkurslagen när den utförts med utnyttjande avI) checkräkningskredit respektiveII) innestående kontomedel.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1135 (Konkursansökan, Rättegångskostnad, Återkallelse)

2017-12-27

En person, som inte gett in deklaration enligt skatteförfarandelagen, har med hänsyn till omständigheterna ansetts skyldig att ersätta kostnaden för en konkursansökan som återkallats efter det att han fullgjort sin deklarationsskyldighet.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1123 (Utmätning, Försäkringsersättning, Avskiljande, Olycksfallsförsäkring, Trafikskadeersättning)

2017-12-22

Ersättning från en olycksfallsförsäkring och en trafikskadeförsäkring har satts in på ett bankkonto. Fråga om skydd mot utmätning.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1094 (Bevisbörda, Försträckning, Penninglån)

2017-12-22

Försträckning? Fråga om bevisbördan i en situation där det står klart att en överföring har skett men det råder delade meningar om överföringens innebörd.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1105 (Bevisbörda, Beviskrav, Elektronisk underskrift av låneavtal, Obehörig anvädning av avancerad elektronisk underskrift)

2017-12-22

En elektronisk låneförbindelse har undertecknats genom en avancerad elektronisk underskrift. Innehavaren av underskriften har invänt att denna använts obehörigen av någon annan. Det har ansetts att långivaren måste visa att det är den påstådda avancerade elektroniska underskriften som har använts. Om så sker måste innehavaren av underskriften göra antagligt att användandet av underskriften skett obehörigen.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1086 (Rättegångsfel, Processledning)

2017-12-22

Rättegångsfel. Åklagaren har vid en huvudförhandling i hovrätten inte framställt ett i tingsrätten anfört alternativt gärningspåstående med ett anknutet enskilt anspråk. Med hänsyn till omständigheterna i målet har det ansetts att hovrätten genom materiell processledning borde ha klarlagt omfattningen av åklagarens talan.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1129 (Barnmisshandel, Aga, Gradinledning, Misshandel)

2017-12-22

Fråga om gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden vid misshandel av barn.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1065 (Diskriminering)

2017-12-21

En regional kollektivtrafikmyndighet har ansetts tillhandahålla tjänsten bussresa i diskrimineringslagens mening, trots att ett bussbolag faktiskt utfört den aktuella tjänsten. Den regionala myndigheten har i förhållande till kunderna uppträtt som utförare av tjänsten.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1053 (Penningtvättsbrott, Skadestånd)

2017-12-21

Skadeståndsskyldighet vid penningtvättsbrott

Referat i fulltext

NJA 2017 s.1070 (NJA 2017:99) (Förverkande, Domännamn, Upphovsrätt)

2017-12-21

Rätten till ett domännamn utgör egendom som kan förverkas.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1045 (Anteckning i fastighetsregistret, Inskrivningsmyndighet, Gåva, Förbehåll)

2017-12-20

En anteckning i fastighetsregistret om att förvärvet av en fastighet genom gåva var förenat med förbehåll kan tas bort om det inte framgår av anteckningen vad förbehållet avser och gåvobrevet inte kan återfinnas.

Referat i fulltext

NJA 2017 s.1033 ( NJA 2017:95) (Förrättningskostnad, Särskild handräckning, Särskild avgift, Kostnad för förstöring av egendom)

2017-12-19

Sökandens ansvar för förrättningskostnader vid särskild handräckning.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 1029 (Nämndeman, Domförhet, Domvilla)

2017-12-15

En nämndeman var på grund av ändrad folkbokföringsadress inte behörig att delta i tingsrättens avgörande. Fråga om tingsrättens och hovrättens domar ska undanröjas på grund av domvilla.

Referat i fulltext

NJA 2017 s.1101 ( NJA 2017:93) (Skadestånd, Revisor, Aktiebolag)

2017-12-15

Fråga om revisor har ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) mot styrelseledamot på grund av brister i revisionen.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 999 (Särskild handräckning)

2017-12-07

Ansökan om särskild handräckning med anledning av att svaranden hade hindrat sökanden från fortsatt användning av en väg som gick över svarandens fastighet. Frågor rörande bl.a. svarandens påstående om samtycke samt krav på proportionalitet.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 981 (Talan mot bolagsstämmobeslut, Aktiebok, Aktiebolag, Talerätt)

2017-12-07

Styrelsen i ett aktiebolag har, med anledning av uppgifter om att en aktieägare överlåtit sina aktier, på eget initiativ strukit aktieägaren i aktieboken. Strykningen har bedömts sakna laglig grund och aktieägaren har därför behållit sin rätt att föra talan mot stämmobeslut i aktiebolaget.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 975 (Utlämning, Asyl, Flykting, Politiska förhållanden, Skyddsbehövande)

2017-11-30

Utlämning. En turkisk man fick år 2005 avslag på ansökan om politisk asyl i Sverige, men beviljades status som skyddsbehövande. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i utlämningsärendet har det ansetts att det inte finns tillräckliga garantier för att mannen inte kommer att drabbas av förföljelse av svår beskaffenhet om han lämnas ut till Turkiet för lagföring av brott.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 966 (Övergrepp i rättssak)

2017-11-29

Straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak har ansetts omfatta samtliga uppgifter i en utsaga och inte enbart sådana som har betydelse för utredningen.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 938 (Skadeskånd, Kränkningsersättning, Sveda och värk)

2017-11-24

Kränkningsersättning ska som utgångspunkt bestämmas efter de principer som gäller vid tiden för fastställande av ersättningen. Ersättning för sveda och värk ska som utgångspunkt bestämmas efter de principer som gällde vid tidpunkten för skadans uppkomst. (Jfr NJA 1997 s. 315.)

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 955 (Rättegångsfel, Målsägandeförhör, Förhör, Ljud- och bildupptagning)

2017-11-24

Fråga om det har förekommit rättegångsfel genom att en målsägande förhörts vid huvudförhandling i brottmål genom ljud- och bildupptagning utan att framträda i bild.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 905 (Varumärke, EU-varumärke, Intrång, Förväxlingsrisk)

2017-11-22

Risk för förväxling mellan varumärken? Betydelsen av kravet på verkligt bruk inom fem år efter registreringen av ett EU-varumärke.

Referat i fulltext

NJA 2017 s.882 ( NJA 2017:85) (Återvinning, Insolvens, Ond tro)

2017-11-21

Vid återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har det subjektiva rekvisitet, att medkontrahenten borde ha känt till gäldenärens insolvens, ansetts innefatta en undersökningsplikt för medkontrahenten i de situationer där omständigheterna är ägnade att väcka misstankar om gäldenärens insolvens.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 872 (Nöd, Narkotikabrott)

2017-11-20

Att cannabis har odlats i smärtlindringssyfte har inte medfört ansvarsfrihet med stöd av bestämmelsen om nöd i 24 kap. 4 § BrB. Även fråga om rubricering och påföljd.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 857 (Säkerhet för rättegångskostnader)

2017-11-17

Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. Frågor rörande handläggningen. Även fråga om gemensam säkerhet var godtagbar.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 842 (Häk)

2017-11-17

Tjänstefel. Domare har ansetts skyldig att, när den s.k. 96-timmarsfristen överskridits, initiera att anhållningsbeslut hävs. Något felaktigt frihetsberövande har dock inte ansetts föreligga sedan häktningsförhandling hållits och beslut om häktning meddelats.

Referat i fulltext

NJA 2017 s.824 ( NJA 2017:81) (Skadeståndsansvar, Offentlig verksamhet, Felaktiga upplysningar, Kommun)

2017-11-14

Kommuns skadeståndsansvar för felaktiga upplysningar. Om en kommuns företrädare till en enskild har lämnat ett entydigt och konkret besked som har varit felaktigt, bör utgångspunkten vara att detta har berott på fel eller försummelse. Det ligger då på kommunen att visa på omständigheter som innebär att det trots den felaktiga uppgiften inte har förelegat fel eller försummelse på det allmännas sida. När det finns omständigheter som i ett enskilt fall talar mot skadeståndsansvar, får detta beaktas inom ramen för prövningen av om det finns särskilda skäl för ansvar.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 814 (Narkotikabrott, Synnerligen grovt narkotikabrott, Rubricering, Straffvärde, Gradindelning)

2017-11-09

Grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott?

Referat i fulltext

NJA 2017 s.806 ( NJA 2017:79) (Människosmuggling)

2017-11-08

Människosmuggling bör som regel anses som ringa brott om annat inte är bevisat än att det rör sig om en engångsföreteelse, avser enstaka utlänningar och sker utan ersättning, och det inte finns några omständigheter som talar för en annan bedömning.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 780 (Vite, Preskription)

2017-11-07

l mål om utdömande av vite ska rätten, inom ramen för sin materiella prövning, självmant beakta att vitet är preskriberat (9 § tredje stycket viteslagen).

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 784 (Överförande av straffverkställighet, Villkorlig frigivning)

2017-11-07

Överförande av straffverkställighet till Lettland. Fråga om ett överförande ska anses olämpligt med hänsyn till skillnader avseende reglerna om villkorlig frigivning.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 794 (Synnerligen grovt vapenbrott, Grovt vapenbrott, Straffvärde, Gradindelning)

2017-11-07

Tre personer har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunitionpå allmän plats. Brottet har bedömts som grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott.

Referat i fulltext

NJA 2017 s.769 ( NJA 2017:75) (Skuldebrev, Elektroniskt skuldebrev)

2017-11-02

Ett elektroniskt skuldebrev ställt till viss man eller order kan anses vara ett löpande skuldebrev endast under förutsättning att en gäldenär som erlägger betalning kan på informationsteknisk väg ställas i samma säkra position som när anteckning sker på en skuldebrevshandling eller när han återfår handlingen.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 760 (Skiljeförfarande)

2017-10-27

Skiljeförfarande. Vid talan mot en skiljedom som innebär att förfarandet avslutas därför att en av parterna inte har ställt sin andel av säkerheten för skiljemännens ersättning, har det ansetts inte ankomma på domstol att pröva om säkerheten behövdes. Den part som inte ställde sin andel av säkerheten har vid fördelning av kostnaderna ansetts vara förlorande part.

Referat i fulltext

NJA 2017 s.754 ( NJA 2017:73) (Övergångsbestämmelser)

2017-10-26

Fråga om det funnits skäl att avvika från ordalydelsen i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skuldsaneringslagen (2016:675).

Referat i fulltext

NJA 2017 s.741 ( NJA 2017:72) (Skuldsanering)

2017-10-19

Skuldsanering. Frågor rörande betydelsen av gäldenärens brottslighet.

Referat i fulltext

NJA 2017 s.735 ( NJA 2017:71) (Hyra)

2017-10-13

Att en klagande i ett hyresmål har avhysts innebär inte i sig att överklagandet ska avvisas.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 730 (Domvilla)

2017-10-11

Klagan över domvilla enligt ärendelagen. Det ligger på domstolen att rättsligt kvalificera de omständigheter som sökanden har åberopat. Om domstolen kommer fram till att klagan över domvilla inte kan bifallas genom en tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser, kan domstolen alltså ha att pröva huruvida omständigheterna kan utgöra grund för resning enligt ärendelagen och då pröva om omständigheterna utgör synnerliga skäl för resning

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 724 (Avvisning av överklagande)

2017-10-10

Förutsättningarna för att avvisa ett överklagande i brottmål när den tilltalade inte har kunnat delges överklagandet.

Referat i fulltext

NJA 2017 s.708 ( NJA 2017:68) (Avstyckning)

2017-10-06

Avstyckning. Det bör inte vara uteslutet att även skogsmark som är intressant för det aktiva skogsbruket tillförs en bostadsfastighet på landsbygden, om det behövs för att tillgodose bostadsfastighetens ändamål, exempelvis för uttag av virke och ved för husbehov. När marken behövs för uttag av virke och ved får den dock bara med viss marginal överstiga bostadsfastighetens behov. När skogsmarken inte är intressant för det aktiva skogsbruket, bör hinder inte möta mot att låta sådan mark ingå i något högre utsträckning. En bostadsfastighet med komplement av skogsmark kan bestå av mer än ett skifte.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 701 (Häktning)

2017-10-05

Med hänsyn till arten av föreliggande kollusionsfara har en placering av en 16-årig misstänkt på ett ungdomshem enligt 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga inte ansetts utgöra sådan betryggande övervakning som har kunnat ersätta häktning. Även fråga om synnerliga skäl för häktning.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 690 (Bokföringsbrott)

2017-10-04

Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Fråga om en hälftendelägare i ett fåmansaktiebolag har varit faktisk företrädare för bolaget.

Referat i fulltext

NJA 2017 s.677 ( NJA 2017:64) (Utlämning)

2017-09-18

Fråga om utlämning för straffverkställighet. En utlämning till Bosnien och Hercegovina har ansetts inte vara oförenlig med artikel 6 i Europakonventionen om rätt till en rättvis rättegång. För att brott mot artikel 6 ska anses föreligga vid utlämning krävs att den dömde har utsatts för en flagrant orättvisa. Så är fallet om brottet mot artikel 6 är så grundläggande att den rätt som garanteras i artikeln helt tillintetgjorts eller att kärnan i rätten har ödelagts.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 346 (Medansvar, Rättskraft, Bevisverkan, Lagakraftvunnet avgörande)

2015-06-09

Betydelsen av en lagakraftvunnen dom på betalningsskyldighet mot ett aktiebolag vid prövningen av en styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation