lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2015 s. 631 (Husrannsakan, Beslag, Elektronisk informationsbärare, Digital information, Elektronisk handling)

2015-08-18

Frågor rörande husrannsakan på en tidningsredaktion i syfte att genom beslag av en elektronisk informationsbärare få tillgång till digitala fotografier.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 624 (Personuppgifter, Sekretess, Dagboksblad, Allmän handling)

2015-07-13

Utlämnande av domstols dagboksblad i elektronisk form.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 605 (Informationsföreläggande, Varumärke, Proportionalitetsbedömning, Förhandsavgörande)

2015-07-13

Prövningen av en begäran om informationsföreläggande riktad mot en påstådd intrångsgörare.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 600 (Ne bis in idem, Resning, Skattetillägg)

2015-07-10

Ne bis in idem. Resningsärende. Ettpåförtoch därefter undanröjt eller på annat sätt borttaget skattetillägg utgör hinder mot åtal. Den omständigheten att en tilltalad har utsatts för prövning i två förfaranden har inte ansetts vara en sådan allvarlig kränkning som krävs för resning i brottmålet (jfr NJA 2013 s. 746). Resning har ändå beviljats med hänsyn till omständigheterna i målet (jfr NJA 2014 s. 854).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 587 (Ne bis in idem, Körkort, Trafikbrott, Grovt rattfylleri)

2015-07-09

Ne bis in idem. Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott strider inte mot artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 578 (Låneförbud, Aktiebolag, Suppleant)

2015-07-09

Låneförbudet i aktiebolagslagen. Vid bedömningen av om ett penninglån har lämnats i strid med låneförbudet är förhållandena vid tidpunkten för låneavtalets ingående avgörande. En styrelsesuppleant ska vid tillämpning av låneförbudet jämställas med en styrelseledamot.

Referat i fulltext

RH 2015:27 (Talerätt, Exekutiv försäljning)

2015-07-09

En person som har ropat in en bostadsrätt vid exekutiv försäljning har haft rätt att överklaga försäljningen.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 566 (Bostadsrätt, Braskamin, Särskild handräckning)

2015-07-08

Bostadsrättshavare har installerat en braskamin i sin lägenhet genom att ansluta den till en kanal i den skorstensstock som går igenom lägenheten. Det har ansetts att kanalen inte är en del av bostadsrättshavarnas lägenhet och att de därmed inte hade rätt att ansluta kaminen till denna.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 558 (Arvskifte, Dödsbo)

2015-07-07

Arvskifte. Vid värderingen av aktier kan en skiftesman ta hänsyn till den realisationsvinstskatt som en försäljning av aktierna kan beräknas medföra för den som får aktierna på sin lott.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 552 (Intervention, Aktieägare)

2015-07-06

Förutsättningar för rätt till intervention.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 546 (Adoption, Utredningsskyldighet, Materiell processledning)

2015-06-30

Domstolens utredningsskyldighet i ärenden om adoption.

Referat i fulltext

RH 2015:25 (Likvidation)

2015-06-30

Sedan ett aktiebolag efter avslutad konkurs upplösts har framkommit att bolaget vid tiden för konkursens avslutande hade en fordran som inte omfattades av konkursen. Ansökan av person som berördes av fordran om att bolaget skulle försättas i likvidation för att tillvarata denna tillgång har lämnats utan bifall.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 536 (Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning)

2015-06-25

En kurator vid en ungdomsmottagning har haft samtalskontakt med en ung kvinna som sökt hjälp för psykiska problem. Efter en tid har det förekommit sexuella handlingar mellan de båda. Det har ansetts att ett sådant beroendeförhållande som avses i bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inte har förelegat.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 527 (Verkställighet, Hinder mot verkställighet, Rättelse)

2015-06-23

Verkställighet av en dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft. Domen innehöll räknefel som påverkade betalningsförpliktelsen. Sedan tingsrätten beslutat att felen inte kunde rättas med stöd av 17 kap. 15 § rättegångsbalken, har det ansetts inte föreligga hinder mot fortsatt verkställighet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 512 (Vitesförbud, Utdömande av vite, Tillräknande, Upphovsrätt, Immaterialrättsligt skydd)

2015-06-18

Utdömande av vite vid upphovsrättsligt intrång. En vitesadressat har tillräknats handlande av en tredje man.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 501 (Sexuellt övergrepp mot barn, Legalitetsprincipen)

2015-06-12

Att få ett barn att utföra en sexuell handling på sig själv har ansetts vara att genomföra en sexuell handling med barnet på det sätt som är straffbart enligt bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6 kap. 6§.

Referat i fulltext

RH 2015:24 (Flyttning av fordon, Bevisbörda, Beviskrav)

2015-06-08

Den registrerade ägaren till ett fordon har mot kommunens krav på ersättning för kostnader för bl.a. flyttning enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall invänt att han sålt fordonet innan kostnaderna uppkommit. Fråga om vem som ska anses som ägare vid tillämpning av bestämmelserna om ersättningsskyldighet för kostnader enligt den lagen.

Referat i fulltext

RH 2015:22 (Utmätning, Bostadskostnad, Hyreskostnad, Beneficium)

2015-05-28

Vid utmätning av banktillgodohavande har bostadshyror som vid utmätningstillfället redan varit förfallna till betalning inte tillgodoräknats gäldenären som beneficium; även fråga om vilket belopp som i ett sådant fall normalt ska tillgodoräknas en gäldenär som beneficium för levnadskostnader.

Referat i fulltext

RH 2015:26 (Asperationsprincipen, Straffmätning)

2015-05-25

Fråga om tillämpning av den s.k. asperationsprincipen vid straffmätning av flera, i princip, likartade gärningar.

Referat i fulltext

RH 2015:33 (Framkallande av fara för annan, Skadestånd, Kränkningsersättning)

2015-05-19

Två föräldrar har dömts till ansvar för framkallande av fara för annan, bestående i att de av grov oaktsamhet utsatt sin tvåårige son för livsfara genom att lämna denne ensam i en bil parkerad i solen. Påföljden har bedömts inte kunna stanna vid böter. Även fråga om sonen varit berättigad till skadestånd enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207).

Referat i fulltext

RH 2015:31 (Hyresnämndsmål, Särskilt allvarlig störning, Störning i boendet)

2015-05-13

Hyresnämndsmål. En hyresgäst har utsatt en granne för visst våld. Händelsen har utspelats cirka 30-40 meter från ingången till trapphuset. Frågorna i målet är om händelsen har utspelats så långt från fastigheten att den inte kan bedömas som en störning i boendet och om det som förevarit utgjort en särskilt allvarlig störning.

Referat i fulltext

RH 2015:30 (Försäkringsersättning, Bevisbörda, Beviskrav)

2015-05-12

En person har skadats svårt i en trafikolycka och yrkat ersättning ur trafik- och olycksfallsförsäkringar. Försäkringsbolagen har gjort gällande att ersättningen skajämkasdå käranden själv orsakat olyckan genom att köra grovt rattfull. Käranden har förnekat att han kört bilen. Fråga om vem som har bevisbördan för att käranden kört bilen och vilket beviskrav som ska gälla.

Referat i fulltext

RH 2015:29 (Hyresnämndsmål, Parabolantenn, Yttrandefrihet, Vårdplikt, Ordningsregler)

2015-04-24

Hyresnämndsmål. Frågan om en hyresgäst åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas då han inte, trotsanmodan, inom utsatt tid monterat ner en parabolantenn som satt på husfasaden i strid med hyresavtalets allmänna villkor.

Referat i fulltext

RH 2015:28 (Hyresnämndsmål, Fastställande av förvaltararvode, Betalningsansvar för förvaltararvode)

2015-04-23

Hyresnämndsmål. En fastighet var ställd under särskild förvaltning efter beslut av hyresnämnden. Under tid den särskilda förvaltningen pågick överläts fastigheten. På ansökan av den nye ägaren beslutade hyresnämnden att den särskilda förvaltningen skulle upphöra. Den av hyresnämnden utsedde särskilde förvaltaren begärde hos nämnden att redovisningen skulle godkännas och att begärt förvaltararvode skulle fastställas. Frågan i målet är om den ursprunglige eller den nye ägaren till fastigheten ska betala förvaltararvodet när överskott saknats i förvaltningen, varför arvodet inte till någon del kunde tas ur avkastningen.

Referat i fulltext

RH 2015:21 (Försök till brott)

2015-04-02

Var köp av beslagtagen narkotika ett straffbart försök till narkotikabrott?

Referat i fulltext

RH 2015:23 (Skadestånd, Sakskada)

2015-03-19

Efter att ha gjort en repa på sidan av en personbil genom att dra med en nyckel mot bilen, har personen i fråga dömts för skadegörelse och ålagts skadeståndskyldighet för hela reparationskostnaden trots att det redan före den i målet aktuella skadegörelsen fanns flera repor av samma slag på samma ställen på bilen. Fråga om skadeståndsskyldighet vid uppsåtlig skadegörelse av redan skadad egendom, konkurrerande skadeorsaker och begreppet färdig skada.

Referat i fulltext

RH 2015:20 (Felparkeringsavgift)

2014-11-28

Lokal trafikföreskrift avseende avgiftsbelagd parkering utmed viss vägsträcka har inte ansetts utmärkt på sådan del av vägsträckan som utmärkts som ändamålsplats för lastning och lossning under viss tid, när parkering skett utanför denna tid.

Referat i fulltext

RH 2015:34 (Intressekonflikt, Jäv, Offentlig försvarare, Rättegångsfel, Rättegångskostnader, Återförvisning)

2014-03-31

En intressekonflikt har bedömts föreligga mellan en offentlig försvarare och hans huvudman i ett mål om ekonomisk brottslighet. Den offentlige försvararen hade tidigare haft uppdrag kopplade till två medtilltalade i målet. Uppdragen hade visst samband med delar av åtalet. Försvararen bedömdes på grund av olika lojaliteter inte kunna tillvarata huvudmannens intressen. Hovrätten ansåg att det utgjorde ett rättegångsfel av tingsrätten att döma i målet trots intressekonflikten. Tingsrättens dom undanröjdes och målet återförvisades i sin helhet till tingsrätten. Hovrätten beslutade också att försvararen på grund av försummelse skulle ersätta staten och vissa tilltalade för rättegångskostnader i hovrätten och ansåg att det inte fanns utrymme för jämkning.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation