lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2017 s. 113 (Jämkning av avtalsvillkor, Ansvarsbegränsning, Grov vårdslöshet, Besiktning)

2017-02-24

Frågan om en ansvarsbegränsning i ett avtal om en s.k. överlåtelsebesiktning av en bostadsfastighet är verksam har bedömts med tillämpning av 36 § avtalslagen. Med hänsyn till omständigheterna har tillräckliga skäl för jämkning inte ansetts föreligga.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 138 (Grov vårdslöshet i trafik, Straffmätning, Ålder)

2017-02-24

Straffmätning vid grov vårdslöshet i trafik i förening med grovt rattfylleri. Fråga också om straffet ska lindras med hänsyn till den tilltalades ålder (70 år).

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 102 (Giltig ursäkt, Renskötselrätt, Resning)

2017-02-23

Fråga om resning i mål om renskötselrätt.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 89 (Nedsättning av medel, Solidariskt betalningsansvar, Utsökning, Verkställighet)

2017-02-22

Verkställighet avdommed solidariskt betalningsansvar. Fråga om rätten till nedsatta medel hos Kronofogdemyndigheten, när det solidariska ansvaret efter överklaganden har sänkts för några av gäldenärerna.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 94 (Stadfäst förlikning, Tolkning av)

2017-02-22

En stadfäst förlikning ska tolkas objektivt. Om det i en förlikning finns otydligheter eller ofullständigheter som kan leda till problem vid verkställigheten, bör rätten försöka avhjälpa detta genom frågor och påpekanden. En arbetsgivare har genom att göra skatteavdrag vid utbetalning av en förlikningsersättning till arbetstagaren fullgjort sin betalningsskyldighet enligt den stadfästa förlikningen.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 75 (Upphovsrätt, Bearbetning, Fotografiskt verk, Konstverk)

2017-02-21

En konstnär använde ett fotografiskt verk som förebild när han gjorde en oljemålning. Det fotografiska verket omvandlades i sådan utsträckning att konstnären åstadkom ett nytt och självständigt konstverk. Hans förfogande över målningen utgjorde därmed inte intrång i upphovsrätten till det fotografiska verket.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 61 (Återbetalningsskyldighet, Ekonomiskt underlag, Rättegångskostnad, Rättshjälpsavgift)

2017-02-17

Fråga om tillämpning av 31 kap. 1 § rättegångsbalken avseende kostnader i lägre rätt.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 55 (Prövningstillstånd i hovrätt)

2017-02-13

Prövningstillstånd i hovrätt. Om flera personer, som i tingsrätten har dömts för brott på i allt väsentligt samma utredningsunderlag, har överklagat tingsrättens dom i skuldfrågan och något överklagande ska prövas i sak, bör prövningstillstånd meddelas för samtliga, om det inte finns särskilda skäl mot det. Gemensamt försök till stöld (I). Felaktig uppgift om bilförare; olovlig körning respektive bedrägeri (II).

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 55 (Prövningstillstånd i hovrätt)

2017-02-13

Prövningstillstånd i hovrätt. Om flera personer, som i tingsrätten har dömts för brott på i allt väsentligt samma utredningsunderlag, har överklagat tingsrättens dom i skuldfrågan och något överklagande ska prövas i sak, bör prövningstillstånd meddelas för samtliga, om det inte finns särskilda skäl mot det. Gemensamt försök till stöld (I). Felaktig uppgift om bilförare; olovlig körning respektive bedrägeri (II).

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 68 (Betalningsföreläggande, Tilläggsavgift, Ansökningsavgift)

2017-02-09

Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har överlämnats till tingsrätt, även om det överlämnade målet vid tingsrätten handläggs som flera tvistemål enligt rättegångsbalken.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 45 (Påföljd, Narkotikabrott, Skyddstillsyn, Samhällstjänst)

2017-02-08

Påföljden för innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 9 (Utebliven vinst, Bevisning, Interimistiskt förbud, Skadestånd, Skadeberäkning, Skadebegränsningsskyldighet, Varumärke)

2017-02-07

Utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst.

Referat i fulltext

NJA 2017 s. 3 (Sakägare, Bostadrättshavare, Klagorätt, Återställande av försutten tid, Bygglov)

2017-01-04

Begreppet kända sakägare i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen omfattar även berörd bostadsrättshavare. Det meddelande som kungörs enligt 9 kap. 41 a § rörande ett beslut om beviljat bygglov ska därför skickas också till sådan bostadsrättshavare.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1195 (Auktion, Internet, Re)

2016-12-29

Vid en internetauktion har inga särskilda försäljningsvillkor utöver lägsta pris angetts. Avtal har ansetts uppkomma med den som lämnat högsta budet genom att den av säljaren angivna sluttiden för auktionen passerats.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1186 (Konkurs, Förvaltararvode, Sakkunnigt biträde, Uppdragsavtal, Skadestånd)

2016-12-28

Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt, ska frågan om förvaltarens ansvar för boets skada prövas genom klander av slutredovisningen och inte inom ramen för prövningen av hans arvode. Det gäller också när boets kostnad för en sakkunnig som har biträtt i konkursförvaltningen påstås ha blivit alltför hög.-Även fråga om hur arvode ska bestämmas när förvaltaren har brustit i omsorg avseende viss förvaltningsåtgärd.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1169 (Rättegångskostnader, Avskrivning, Återkallelse, Konkursansökan)

2016-12-28

Ersättning för rättegångskostnader vid avskrivning på grund av återkallelse av konkursansökan.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1176 (Solidariskt ansvar, Eftergift, Regress)

2016-12-28

Solidariskt ansvar för penningskuld. En borgenär, someftergersin fordran mot en gäldenär utan övriga gäldenärers samtycke, kan som utgångspunkt inte längre göra gällande medgäldenärernas ansvar för gäldenärens andel, i den utsträckning som gäldenären befrias genom eftergiften.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1165 (Kroppsbesiktning, Åldersbedömning, Straffmyndighet)

2016-12-23

Bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om ett brott, utgör inte lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1157 (Blodundersökning, DNA-undersökning, Faderskap)

2016-12-22

Rätten till respekt för privat- och familjelivet i artikel 8 i Europakonventionen har ansetts inte kunna läggas till grund för ett förordnande om DNA-undersökning vid utredning av faderskap i ett fall som inte omfattas av lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1132 (Fordran, Mervärdesskatt, Fordringsöverlåtelse)

2016-12-22

Fråga om betalningsskyldighet för mervärdesskatt efter överlåtelse av nedskriven kundfordran.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1143 (Brottsrubricering, Stöld)

2016-12-22

Grov stöld? Fråga om rubricering av ett stort antal stölder av handbagage på tåg.-Även fråga om tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken vid justering av gärningsbeskrivningen i högre rätt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1093 (Reachförordningen, Kemisk produkt, Kvantitativa importrestriktioner, Miljömål)

2016-12-21

Skyldigheten att anmäla införsel av kemiska produkter till Kemikalieinspektionens produktregister har ansetts förenlig med EU:s Reachförordning och bestämmelserna om förbud mot kvantitativa importrestriktioner i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1057 (Samäganderätt, Kostnadsansvar, Skuldansvar, Bodelning)

2016-12-20

Samäganderätt. Ägarna till samägd egendom presumeras svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övrigas samtycke vidtar för förvaltning eller förbättring av egendomen. I målet hade en av två makar ådragit sig en skuld för förbättringsarbeten på en samägd fastighet. Vid bodelning med anledning av den andra makens död ansågs ansvaret för skulden delat.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1074 (Condictio)

2016-12-20

En person lämnade vid betalning för skatt av misstag uppgifter som medförde att beloppet krediterades annans skattekonto, som därmed kom att visa överskott. Detta togs i anspråk genom utmätning för kontohavarens skulder till enskilda borgenärer. Av läran omcondictioindebitihar ansetts följa att Skatteverket inte behövde återbetala det mottagna beloppet till betalaren.

Referat i fulltext

RH 2016:78 (Särskild företrädare för barn)

2016-12-20

Fråga om förutsättningarna för attförordnaen särskild företrädare för barn (jfr RH 2016:77).

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1047 (Bolagsman, Handelsbolag, Utträde, Lösenbelopp)

2016-12-15

Sedan en bolagsman har utträtt ur ett handelsbolag hindrar bestämmelsen i 2 kap. 12 § handelsbolagslagen inte att han eller hon mot en annan bolagsman gör gällande fordringar som har sin grund i bolagsförhållandet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1035 (Dröjsmålsränta, Offentligt biträde, Räntelagen)

2016-12-14

Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens principer för dröjsmålsränta har ansetts tillämpliga på biträdets fordran. Fordringen har i räntehänseende ansetts förfallen till betalning trettio dagar efter ersättningsbeslutet.

Referat i fulltext

RH 2016:80 (Hyresnämndsmål, Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad, Hyresavtal, Besittningsskydd, Återbetalning av hyra)

2016-12-12

Hyresnämndsmål. Parterna ingick ett tidsbestämt hyresavtal med möjlighet till förlängning före det att lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad trätt i kraft. Efter lagens ikraftträdande ingick parterna ett nytt hyresavtal. Hyresgästen ansökte vid hyresnämnden om återbetalning av för mycket erlagd hyra. Hyresvärden yrkade att hyresgästens ansökan skulle avvisas eftersom lagen om uthyrning av egen bostad var tillämplig på det nya hyresavtalet. Hovrätten konstaterade att en hyresvärd genom att avstå från att förlänga ett hyresavtal och i stället säga upp hyresgästen och teckna ett nytt avtal skulle kunna kringgå reglerna i 12 kap. jordabalken om bl.a. besittningsskydd. Hovrätten ansåg därför att även om parterna ingick ett nytt hyresavtal efter ikraftträdandet innebar det i praktiken att hyresgästen fick den förlängning som angavs i det första hyresavtalet. Hovrätten konstaterade att lagen om uthyrning av egen bostad inte var tillämplig på hyresavtalet och ansökan skulle därför inte avvisas.

Referat i fulltext

RH 2016:79 (EU-rätt, Utvisning på grund av brott, EU-stadgan)

2016-12-09

När det konstateras att personen gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott som en överfallsvåldtäkt är det i allmänhet en indikation på att personen även i framtiden kan vara beredd att begå sådana handlingar. Det är därmed möjligt att redan utifrån detta brott dra slutsatsen att gärningsmannen, en tredjelandsmedborgare med ett barn som är svensk medborgare och bosatt i Sverige, utgör ett verkligt och allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Hinder mot utvisning har därmed inte ansetts föreligga.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1031 (Uteslutning, Advokat, Advokatverksamhet, Advokatsamfundet)

2016-12-08

En advokat som uppmanat en klient att begå brott har ansetts uppsåtligen ha gjort orätt i advokatverksamheten. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

Referat i fulltext

RH 2016:81 (Hyresnämndsmål, Förverkande, Störningar)

2016-12-05

Hyresnämndsmål. Fråga om hyresrätten är förverkad trots att det förflutit lång tid mellanrättelseanmaningenoch uppsägningen. Hovrätten har funnit att hyresvärdens kontakter med hyresgästen och sociala myndigheter i tiden mellanrättelseanmaningenoch uppsägningen inneburit att hyresgästen inte med fog kunnat få uppfattningen att hyresvärden inte såg med allvar på störningarna. Att hyresvärden har avvaktat viss tid med att säga upp hyresavtalet har därför inte ansetts utgöra hinder mot att hyresrätten blir förverkad.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1024 (Häktning, Flyktfara, Likabehandlingsprincipen, Diskrimineringsförbud inom EU)

2016-11-30

En unionsmedborgare som är medborgare och har hemvist i ett annat unionsland än Sverige dömdes här för narkotikasmuggling till fängelse i tre månader. Det bestämdes i domen att han på grund av flyktfara skulle stanna kvar i häkte. Häktningsbeslutet har ansetts inte strida mot den unionsrättsliga principen om likabehandling.

Referat i fulltext

RH 2016:75 (Hyresnämndsmål, Överlåtelse av hyresrätt, Varaktigt sammanboende, Bevisbörda, Beviskrav)

2016-11-25

Hyresnämndsmål. En son sammanbodde med sin mor under två och ett halvt år innan hon flyttade till ett vårdboende. Modern var 88 år gammal när sammanboendet inleddes och led av Alzheimers sjukdom. Hovrätten har funnit att ett sammanboende under två och ett halvt år inte uppfyller varaktighetsrekvisitet och att moderns flytt till vårdhemmet inte utgjorde en sådan plötslig och oförutsedd händelse som skulle kunna leda till att varaktighetsrekvisitet trots allt var uppfyllt.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1011 (Bevisbörda, Konsument, Näringsidkare, Konsumenttjänst)

2016-11-22

Konsumenttjänst. Näringsidkaren har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.

Referat i fulltext

RH 2016:60 (Del)

2016-11-22

En person som var kraftigt påverkad av alkohol när information om förenklad delgivning lämnades till henne av en polisman, har ansetts inte kunna delges stämning och kallelse i målet i tingsrätten genom förenklad delgivning.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1001 (Utlämning, Preskription, Åtalspreskription)

2016-11-18

Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har ansetts föreligga på grund av åtalspreskription enligt svensk rätt. Frågan om preskriptionen har avbrutits genom en åtgärd i ett annat land har bedömts som om åtgärden ägt rum här i landet.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 1004 (Återställande av försutten tid, Delgivning, Laga förfall, Vitesföreläggande)

2016-11-18

Återställande av försutten tid. Ett vitesföreläggande har ansetts som ett föreläggande för en part att fullgöra något personligen. Delgivning kunde därför inte ske med ombudet, och parten hade inte anledning att förlita sig på att ombudet skulle informeras. Laga förfall att överklaga föreläggandet i rätt tid har ansetts inte föreligga.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 981 (Preklusion, Kallelseförfarande, Okända borgenärer, Skattefordran, Likvidation)

2016-11-17

Preklusion enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Omständigheterna var inte sådana att det var visat att gäldenären känt till att det fanns en fordran. Preklusion hade därför inträtt av en fordran på skatt enligt skatteflyktslagen.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 994 (Företagsbot, Utlänningslagen, Jämkning, Eftergift)

2016-11-17

När det tas ut en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen av den som har haft en utlänning anställd trots att denne saknat arbetstillstånd, finns det i regel skäl att efterge företagsbot.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 962 (Ekonomisk förening, Uteslutning, Skadestånd)

2016-11-11

En ekonomisk förening kan hållas skadeståndsansvarig för en obefogad uteslutning av medlem.

Referat i fulltext

RH 2016:74 (Skadestånd)

2016-11-11

Modern till en sju år gammal dotter mördades. Skadestånd för psykiskt lidande har ansetts kunna utgå till dottern, trots att hon ännu inte hade underrättats om att modern mördats.

Referat i fulltext

RH 2016:59 (God man för ensamkommande barn)

2016-11-07

Det har inte ansetts lämpligt att den som är ledamot i ett utskott inom den kommunala förvaltningen som hanterar frågor hänförliga till ensamkommande barn utses som god man för ett sådant barn i samma kommun.

Referat i fulltext

NJA 2016 s. 945 (Skadestånd, Partiell sakskada, Reperationskostnad, Sakskada)

2016-11-03

Skadestånd vid partiell skada på byggnad.

Referat i fulltext

RH 2016:73 (Talerätt, Faderskap)

2016-11-02

Talan om att faderskapserkännande ska förklaras sakna verkan har avvisats, trots att den utpekade mannen enligt DNA-analys bevisats inte vara far till barnet.

Referat i fulltext

RH 2016:77 (Särskild företrädare för barn, Utredningsskyldighet)

2016-10-31

Fråga om vilket underlag som ska finnas vid beslut om att utse en särskild företrädare för barn enligt lagens lydelse fr.o.m. den 1 januari 2013 och domstolens utredningsskyldighet avseende detta.

Referat i fulltext

RH 2016:84 (Domskäl, Rättegångsfel, Återförvisning)

2016-10-25

Bristfälliga domskäl i en brottmålsdom har ansetts utgöra rättegångsfel. Tingsrättens dom har undanröjts, även i fråga om skadestånd som inte varit överklagat till hovrätten, och målet återförvisats till tingsrätten. Fråga om vilka krav som kan ställas på domskälen i en brottmålsdom.

Referat i fulltext

RH 2016:72 (Hyresnämndsmål, Uppsägning, Ogiltig uppsägning, Klart och entydigt innehåll i uppsägning)

2016-10-24

Hovrätten har funnit att en uppsägning inte uppfyller kraven på ett klart och entydigt innehåll. Därmed har uppsägningen ansetts vara ogiltig.

Referat i fulltext

RH 2016:71 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Fängelsestraff)

2016-09-14

Hyresnämndsmål. Hyresgästen var frihetsberövad och skulle villkorligt friges tidigast tre år efter hovrättens prövning. Permission kunde beviljas tidigast cirka ett år efter hovrättens prövning. Hovrätten fann att hyresgästen saknade behov av lägenheten. Vid skälighetsbedömningen har bl.a. artikel 8 i Europakonventionen och Barnkonventionen beaktats. (Jfr RH 1996:104).

Referat i fulltext

RH 2016:58 (Kränkande fotografring, Utnyttjande av barn för sexuell posering)

2016-09-02

En läkare har under läkarundersökningar smygfilmat ett stort antal skolpojkar när de bl.a. blottat sina könsorgan. På flera av filmerna har även sjuksköterskor, vårdnadshavare och andra medföljande synts. Fråga om agerandet att smygfilma barnen är att bedöma som utnyttjande av barn för sexuell posering. Även fråga om undersökningsrummen utgjort sådant annat liknande utrymme som omfattas av bestämmelsen om kränkande fotografering.

Referat i fulltext

RH 2016:57 (Hyresnämndsmål, Särskilt allvarlig störning, Störningar i boendet)

2016-08-31

Hovrätten har funnit att en hyresgäst som på ett grönområde utanför prövningsfastigheten misshandlat en boende i ett intilliggande hus har gjort sig skyldig till en särskilt allvarlig störning i boendet och därmed förverkat hyresavtalet. Det har inte krävts att hyresgästen kände till att handlingen riktade sig mot en kringboende för att den ska anses utgöra en störning i boendet. Hovrätten har också uttalat att ett hyresavtals upphörande mellan två parter inte är att anse som lagföring eller straff.

Referat i fulltext

RH 2016:65 (Patentintrång, Interimistiskt vitesförbud i patentmål, Bevisbörda i patentmål)

2016-08-31

Fråga om interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång när intrångssvaranden väckt ogiltighetstalan och invänt att patentet inte är giltigt. Hovrätten har bedömt att presumtionen för patentets giltighet inte kunde upprätthållas när tingsrätten genom en dom i ett annat mål förklarat patentet ogiltigt. Denna bedömning har gjorts trots att ogiltighetsdomen inte hade vunnit laga kraft. Det har därför ankommit på intrångskäranden att göra sannolikt att patentet kommer att stå sig vid en slutlig prövning.

Referat i fulltext

RH 2016:52 (Hyresnämndsmål, Förlängning av hyresavtal, Betalningsförsummelse)

2016-08-02

Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av bestämmelsen ompreklusioni 12 kap. 51 § andra stycket jordabalken. Hovrätten fann att bestämmelsen för sin tillämpning förutsätter att en förlängningstvist har avgjorts genom hyresnämnds eller domstols beslut och konstaterade därmed att Kronofogdemyndighetens beslut att efter hyresvärdens återkallelse skriva av ärenden om handräckning mot hyresgästen med anledning av obetalda hyror inte är sådana beslut som enligt bestämmelsen leder tillpreklusionav omständigheter som har åberopats eller har kunnat åberopas i ärendena.

Referat i fulltext

RH 2016:70 (Patent, Interimistiskt vitesförbud)

2016-07-15

Hovrätten har avslagit patenthavarens yrkande om ändring av tingsrättens beslut idomatt upphäva ett interimistiskt vitesförbud. Genom domen, som patenthavaren överklagat också i huvudsaken, ogiltigförklarade tingsrätten patentet. Hovrätten har bedömt att det inte längre finns en presumtion för ett giltigt patent och att patenthavaren, för att visa sannolika skäl för patentets giltighet, behöver påvisa att tingsrättens avgörande i frågan om ogiltighet är uppenbart felaktigt eller att det tillkommit nya omständigheter eller bevisning som innebär att patentet sannolikt är giltigt.

Referat i fulltext

RH 2016:63 (Hyresnämndsmål, Bostadsförvaltning, Tillstånd att ta upp lån mot säkerhet i form av panträtt i fastigheten, Tillstånd att låta inteckna fastigheten)

2016-07-11

Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att lämna en förvaltare enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) tillstånd att ta upp lån mot säkerhet i form av panträtt i fastigheten och låta inteckna fastigheten.

Referat i fulltext

RH 2016:54 (Europeisk arresteringsorder, Överförande av verkställighet av straff)

2016-07-06

Hinder har förelegat mot att översända en brottmålsdom till en annan EU-stat för verkställighet när det återstått mindre än sex månader att avtjäna av straffet och det inte funnits särskilda skäl för ett översändande.

Referat i fulltext

RH 2016:69 (Företagsbot, Ne bis in idem, Sanktionskumulation)

2016-06-29

Företagsbot för aktiebolageftergavs. Bolagets ende aktieägare hade dömts till strängare påföljd än böter för det brott som företagsboten skulle avse. Företagsboten skulle därför leda till en oönskad sanktionskumulation som var alltför ingripande för den dömde aktieägaren.

Referat i fulltext

RH 2016:64 (Hyresnämndsmål, Särskild förvaltning, Rättegångskostnader)

2016-06-16

Hyresnämndsmål. Fråga om rättegångskostnader i mål om särskild förvaltning där Hyresgästföreningen återkallat sitt överklagande. Enligt 35 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) har fastighetsägare som vinner besvärsmål rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Om Hyresgästföreningen är motpart kan sådan ersättning betalas av staten. Hovrätten har funnit att fastighetsägaren kan få ersättning av staten även för det fall att Hyresgästföreningen återkallar sin talan i hovrätten.

Referat i fulltext

RH 2016:68 (Patentintrång, Interimistiskt vitesförbud i patentmål, Bevisbörda i patentmål)

2016-06-16

Fråga om interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång. Hovrätten har bedömt att presumtionen för ett patents giltighet inte kunde upprätthållas när patentet hade upphävts av registreringsmyndigheten. Denna bedömning har gjorts trots att beslutet att upphäva patentet hade överklagats och patentet därmed alltjämt var i kraft. Det har därför ankommit på intrångskäranden att göra sannolikt att patentet kommer att stå sig vid en slutlig prövning.

Referat i fulltext

RH 2016:55 (Översändande av dom)

2016-06-15

I ärenden om översändande avdompå frihetsberövande påföljd enligt 2 § 2 st. 2 eller 3 § 2 st. 2 lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen ankommer det på Kriminalvården att presentera utredning som visar att den dömde kommer att utvisas till det land som myndigheten avser att översända domen till.

Referat i fulltext

RH 2016:62 (Hyresnämndsmål, Godkännande av förbättringsarbeten, Avvikelser från)

2016-04-20

Hyresnämndsmål. En hyresvärd har lämnats tillstånd att i samband med ett stambyte få byta ut befintlig inredning och vitvaror i hyresgästernas kök samt att installera ett nytt ventilationssystem och elektriska handdukstorkar i badrummen. Hovrätten konstaterar att när åtgärderna har samband med ett stambyte är utrymmet för att vägra tillstånd på grund av hyresgästintresset att behålla befintlig inredning ofta begränsat. De avvikelser, avseende lägenhetens utformning och inredning, jämfört med när hyresavtalet ingicks som genomförandet av en förbättrings- eller ändringsåtgärd kan leda till kan inte i sig tillmätas någon betydelse vid prövningen av om tillstånd ska lämnas. Med hänsyn till att hyresvärden har ett tungt vägande intresse av att genomföra de åtgärder som kan antas leda till hyreshöjningar och med beaktande av att hyresgästerna är skyddade mot opåkallade hyreshöjningar genom bruksvärdessystemet och bestämmelserna om infasning av nya hyror (trappning) är det inte på grund av hyreshöjningarna oskäligt mot hyresgästerna att ändringsåtgärderna vidtas.

Referat i fulltext

RH 2016:61 (Hyresnämndsmål, Ändring av hyresvillkor, Hyressättning, Infasning av nya hyror, "Malmömodellen")

2016-04-15

Hyresnämndsmål. Fråga om hyressättning för lägenheter i Malmö. Lägenheter för vilka hyrorna bestämts efter andra kriterier än vad som är gängse har ansetts inte kunna ligga till grund för en direkt jämförelse. Om en hyresgäst har accepterat en viss hyreshöjning får vid infasning av den nya hyran den utgående hyran inte vid något tillfälle understiga det av hyresgästen medgivna beloppet. När den nya hyran överstiger den medgivna hyran med ett lågt belopp saknas anledning att fasa in den nya hyran.

Referat i fulltext

RH 2016:53 (God man, Förvaltare, Fullmakt)

2016-04-06

Bedömning av behovet av god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 § respektive 7 § föräldrabalken för en person med nedsatt hälsotillstånd. Även fråga om betydelsen av att personens make sedan tidigare har fullmakt att företräda denne.

Referat i fulltext

RH 2016:83 (Godmanskap, God man, Ställföreträdare, Syssloman, Entledigande, Överförmyndare)

2016-03-11

Samarbetsproblem och svårigheter att rekrytera ny ställföreträdare har inte ansetts utgöra skälig orsak för en god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken att bli entledigad från uppdraget innan en ny god man har utsetts. Tillämpning av bestämmelsen i 11 kap. 19 a § föräldrabalken.

Referat i fulltext

RH 2016:67 (Förenklade tvistemål, Rådgivning, Rättegångskostnad)

2016-02-04

För att ersättning ska utgå för rättslig rådgivning i ett förenklat tvistemål ska den rättsliga rådgivningen inhämtats externt. En part har därför inte rätt till ersättning när rådgivning lämnats av någon som är anställd av parten. Detsamma gäller för en kommun när rådgivning lämnats av kommunens gemensamma juristavdelning.

Referat i fulltext

RH 2016:56 (Talerätt, Underhållsbidrag till barn)

2016-01-15

Den möjlighet som en förälder har att i mål om vårdnad eller boende föra talan om underhållsbidrag åt barnet saknas i mål som enbart gäller umgänge.

Referat i fulltext

RH 2016:66 (Vite, Utdömande av vite, Omprövning av vitesföreläggande)

2015-12-29

I mål om utdömande av vite har det inte ansetts föreligga hinder mot att ompröva beslutet om vitesföreläggande då den part som föreläggandet riktats mot saknat möjlighet att få det materiellt överprövat.

Referat i fulltext

RH 2016:85 (Myndighetsutövning, Skadestånd)

2015-12-22

Ett landstings beslut att neka en vårdsökande magnetkameraundersökning har inte ansetts utgöra myndighetsutövning. Förutsättningar har därför inte förelegat att ålägga landstinget att betala skadestånd enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen.

Referat i fulltext

RH 2016:82 (Bodelningsförrättare, Entledigande)

2015-12-18

Entledigande av bodelningsförrättare.

Referat i fulltext

RH 2016:76 (Lagfart, Inskrivning i fastighetsregistret, Bodelning)

2015-09-04

Lagfartsansökan. Förvärv av fastighetsandel genom bodelningsavtal har ansetts beroende av villkor att mottagaren övertog inteckningslån. Det har därmed funnits skäl att vilandeförklara ansökan om lagfart.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation