lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

NJA 2015 s. 494 (Företagshypotek, Aktier, Inteckningsunderlag)

2015-06-18

Företagshypotek. Aktier, oavsett om de är avsedda för allmän omsättning eller inte, är undantagna från inteckningsunderlaget.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 466 (Intervention, Bolagsstämma, Nullitetstalan, Ställföreträdare, Klandertalan)

2015-06-18

Talan mot beslut om styrelseval på den grunden att beslutet har fattas på en sammankomst som inte utgör bolagsstämma.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 482 (Skadestånd, Vårdnadshavare, Förälder, Principalansvar, Jämkning)

2015-06-18

Fråga om jämkning av en förälders skadeståndsansvar för brott begångna av barnet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 433 (Skiljeavtal, skiljeförfarande, skiljedom, Partsbehörighet)

2015-06-17

Verkställighet av utländsk skiljedom. Om parternas utredning ger stöd för att en verkställighetsförklaring skulle kunna vara uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen (ordrepublic), bör domstolen särskilt uppmärksamma parterna på detta och ge dem möjlighet att utveckla sina ståndpunkter i den frågan. Också fråga om rätt motpart (jfr NJA 2014 s. 125).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 438 (Ogiltighetstalan, Konkurrensbrott, Skiljedom)

2015-06-17

Ogiltighetstalan mot en skiljedom på konkurrensrättslig grund.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 417 (Brottspåföljd, Dubbla förfaranden, Kompensation, Långsam handläggning, Näringsförbud, Sen lagföring, Ne bis in idem)

2015-06-17

Fråga om kompensation i ett brottmål för kränkning av den enskildes rätt enligt Europakonventionen att inte blilagfördeller straffad två gånger för samma brott (nebis in idem). Om situationen rättas till genom att åtalet avvisas därför att det finns ett slutligt avgörande om samma sak i ett annat straffrättsligt förfarande, har den enskilde inte ansetts ha rätt till ytterligare kompensation. Sker avvisningen i högre rätt och leder den till återförvisning, ska handläggningen ske med särskild skyndsamhet för att vara förenlig med rätten till rättegång inom skälig tid.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 405 (Gärningsbeskrivning, Åtal, Stöld, Försök till stöld)

2015-06-16

Ett gärningspåstående om att den tilltalade har gjort sig skyldig till fullbordad stöld har ansetts innefatta ett påstående om även försök till stöld. Eftersom den tilltalade i förväg hade fått reda på att bestämmelserna om försök till stöld skulle kunna vara tillämpliga och beretts möjlighet att anpassa sitt försvar efter detta har det inte funnits något hinder för domstolen att döma för försök till stöld.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 374 (Rättegångskostnader, Utmätning, Rättvis rättegång)

2015-06-12

En enskild som vinner ett överklagat utmätningsmål som avser fordran på skatt, böter eller liknande har rätt till ersättning av staten för rättegångskostnader som har varit befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet. (Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.)

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 393 (Djurskydd, Omhändertagarkostnader, Ersättning, Särskilda skäl)

2015-06-12

Ett antal hundar har omhändertagits enligt djurskyddslagen. Särskilda skäl har inte ansetts föreligga att befria djurhållarna från omhändertagandekostnaderna.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 386 (Reformatio)

2015-06-12

Reformatioinpejus? Bestämmande av påföljd för misshandel av normalgraden.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 365 (Försäkring, Företagsförsäkring, Avtalsvillkor, Suspensionsklausul)

2015-06-11

Förutsättningar för tillämpning av en s.k. suspensionsklausul vid företagsförsäkring.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 359 (Bristtäckningsansvar, Hänskjutande av)

2015-06-10

Bristtäckningsansvar har inte ansetts kunna aktualiseras när ett helägt dotterbolag lämnat s.k. koncernbidrag till moderbolaget genom nedsättning av en fordran på moderbolaget. Också fråga om betydelsen av att något yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen inte lämnats av dotterbolagets styrelse inför beslutet om koncernbidrag.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 352 (Rättshjälp, Biträdesersättning, Rättsskydd)

2015-06-09

Rättshjälp. När ett besked har lämnats om att rättsskydd begärts, får tidpunkten för beskedet läggas till grund för prövning av rättshjälpsbiträdets ersättning för arbete före ansökan, om ansökan har gjorts utan dröjsmål efter försäkringsbolagets avböjande.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 346 (Medansvar, Rättskraft, Bevisverkan, Lagakraftvunnet avgörande)

2015-06-09

Betydelsen av en lagakraftvunnen dom på betalningsskyldighet mot ett aktiebolag vid prövningen av en styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 323 (Pågående markanvändning, Egendomsskydd, Miljöbalken, Natturreservat, Intrångsersättning)

2015-06-08

Ersättning när mark tas i anspråk för naturreservat. När beslutet om naturreservat medför att åkerbruk och bete inte kan återupptas på mark som under lång tid legat i träda har beslutet ansetts avsevärt försvåra en "pågående markanvändning" (31 kap. 4 § miljöbalken).

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 298 (Anskaffarfrihet, Fotograferingsförbud, Lagprövning, Skyddsobjekt, Beslag, Förverkande)

2015-06-05

Lagprövning. Yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet har ansetts hindra en tillämpning av skyddslagens bestämmelse om beslag.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 312 (Aktiebolag, Konkurs, Styrelses behörighet, Styrelsesuppleant, Ställföreträdare, överklagande, Överklagande)

2015-06-05

Att ett aktiebolags styrelse inte uppfyller lagens eller bolagsordningens krav på styrelsesuppleant inverkar inte på styrelsens behörighet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 290 (Intervention, Testamente, Ändamålsbestämmelse, Dödsbo)

2015-06-04

Rätt svarandepart rörande en talan om ogiltighet av en testamentarisk ändamålsbestämmelse som ska verkställas före skifte är testators dödsbo. Frågan om bestämmelsens giltighet kan därför inte med verkan mot dödsboet avgöras genom en process mellan dödsbodelägarna. Dödsboet har följaktligen ansetts sakna befogat intresse av att intervenera i en sådan process.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 315 (Utländsk skiljedom, Verkställighet av utländskt avgörande)

2015-06-02

Erkännande och verkställighet av utländsk skiljedom. I ettskiljeförfarandehar mejl om förfarandet skickats till skiljesvarandens e-postadress. Han har därmed underrättats om förfarandet i sådan ordning att han har fått tillfälle att utföra sin talan.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 284 (Förfallet överklagande, Återupptagande)

2015-05-27

Förutsättningar för att förklara ett överklagande i ett brottmål förfallet.

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 275 (Tredskodom, Återställande av försutten tid, Giltig ursäkt, Laga förfall)

2015-05-18

Återställande av försutten tid. En tredskodom meddelades flera veckor efter det att tiden för skriftligt svaromål hade löpt ut. Tiden för att söka återvinning av tredskodomen har återställts när sökanden påstått att domen inte kommit fram. (Jfr NJA 2012 s. 435.)

Referat i fulltext

NJA 2015 s. 261 (Häktning, Proportionalitetsprincipen)

2015-05-11

Proportionalitetsprincipens tillämpning vid fortsatt utevarohäktning.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation