lagen.nu

Nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna

HFD 2017 ref. 57 (EU-rätt, Utdelningsbeskattning)

2017-10-16

Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag ska vara föremål för en inkomstbeskattning som är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag för att utdelningen från det ska tas upp till fem sjättedelar har ansetts utgöra en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 56 (Näringsbetingade andelar)

2017-10-06

En stiftelses innehav av marknadsnoterade andelar i en bank har inte ansetts vara näringsbetingat enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 55 (Arbetslöshetsförsäkring)

2017-09-27

En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 55 (Arbetslöshetsförsäkring)

2017-09-27

En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 45 (Förvaltningsprocess, Talerätt)

2017-06-30

En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett domstolsavgörande enbart av det skälet att avgörandets motivering medför att en process om upphandlingsskadeavgift ska initieras.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 53 (Art- och habita)

2017-06-29

Regeringen har beslutat föreslå Europeiska kommissionen att vissa områden väljs ut som Natura 2000-områden. Det förhållandet att regeringens beslut kan påverka pågående processer i Mark- och miljööverdomstolen medför inte att rätten till en rättvis rättegång har åsidosatts (I). I ett interimistiskt beslut hade Högsta förvaltningsdomstolen bedömt utgången vara oviss och förordnat att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla (II). Rättsprövning.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 50 (Skollagen)

2017-06-28

Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 44 (EU-rätt, Socialförsäkringsbalken)

2017-06-28

Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 46 (Skattereduktion, Skatteförfarandelagen, Överklagbarhet)

2017-06-26

När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 46 (Skattereduktion, Skatteförfarandelagen, Överklagbarhet)

2017-06-26

När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 48 (Delgivning, Rättsprövning)

2017-06-26

I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten (I). Kravet att ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla som avses med delgivningen, är inte uppfyllt om meddelandet skickas endast till en myndighet eller kommun (II).

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 43 (Bostadstillägg, Socialförsäkringsbalken)

2017-06-22

Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 47 (Arbetslöshetsförsäkring)

2017-06-22

Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 54 (Förvaltningsprocess, Skatteförfarandelagen, Talerätt)

2017-06-22

Fråga om Allmänna ombudet hos Skatteverkets rätt att överklaga.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 42 (Bevisning, Vård av unga)

2017-06-20

Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om vård med stöd av LVU.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 51 (Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstlagen)

2017-06-14

Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 51 (Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstlagen)

2017-06-14

Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 51 (Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstlagen)

2017-06-14

Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 49 (Arbetslöshetsförsäkring)

2017-06-01

En person som är registrerad på en universitetsutbildning har ansetts delta i utbildning i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 48 (Delgivning, Rättsprövning)

2017-04-25

I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten (I). Kravet att ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla som avses med delgivningen, är inte uppfyllt om meddelandet skickas endast till en myndighet eller kommun (II).

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 52 (Förvaltningsprocess, Talerätt)

2017-04-07

Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation