lagen.nu

Nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna

HFD 2017 ref. 15 (Allmän handling, Tryckfrihetsförordningen)

2017-04-04

En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndigheten anlitat fristående konsultföretags arbete att handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens räkning och därmed utgjort allmänna handlingar.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 14 (Marknadsvärde, Uttagsbeskattning)

2017-03-31

Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungerande marknad, kan marknadsvärdet bestämmas genom en kostnadsbaserad beräkningsmetod.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 7 (EU-rätt, Lotterilagen, Rättsprövning)

2017-03-15

Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 6 (Arbetshjälpmedel, Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken)

2017-03-14

Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 6 (Arbetshjälpmedel, Arbetsmiljölagen, Socialförsäkringsbalken)

2017-03-14

Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 13 (Förvaltningsprocess, Läkemedelslagen, Mellandom)

2017-03-13

Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förvaltningsprocessen.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 5 (Djurförbud, Djurskyddslagen)

2017-03-10

Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 11 (Arbetslöshetsförsäkring)

2017-02-24

Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 9 (Avkastningsskatt, Kupongskatt, Pensionsfond)

2017-02-22

Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 9 (Avkastningsskatt, Kupongskatt, Pensionsfond)

2017-02-22

Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 12 (Företrädaransvar, Skatteförfarandelagen)

2017-02-22

Fråga om det finns förutsättningar för att ålägga en styrelseledamot, tillika trafikansvarig, betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 4 (Civila rättigheter, Rättsprövning)

2017-02-20

Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 3 (Skattskyldighet, Skolverksamhet)

2017-02-15

En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 2 (Civila rättigheter, Rättsprövning)

2017-02-14

Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 1 (Fåmansföretag, Kvalificerade andelar)

2017-02-06

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 8 (Kvalificerade andelar)

2017-01-31

Fråga om ersättning som ett bolag erhåller för tjänster som tillhandahålls bolagsägarens tidigare arbetsgivare ska beskattas hos bolagsägaren personligen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Referat i fulltext

HFD 2017 ref. 10 (Alkoholskatt, Ledsagardokument, Punktskattekontroll: Sanktionsavgift, Transporttillägg)

2017-01-04

Fråga om förekomsten av felaktiga uppgifter i ett ledsagardokument som lämnas ut till Tullverket vid transportkontroll innebär att föreskrivet förenklat ledsagardokument inte tillhandahålls Tullverket och om transporttillägg i så fall ska tas ut.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 89 (Art- och habitatdirektivet, Jaktförordningen)

2016-12-30

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 89 (Art- och habitatdirektivet, Jaktförordningen)

2016-12-30

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 89 (Art- och habitatdirektivet, Jaktförordningen)

2016-12-30

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 89 (Art- och habitatdirektivet, Jaktförordningen)

2016-12-30

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 89 (Art- och habitatdirektivet, Jaktförordningen)

2016-12-30

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 89 (Art- och habitatdirektivet, Jaktförordningen)

2016-12-30

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 87 (Assistansersättning, LSS)

2016-12-27

En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 87 (Assistansersättning, LSS)

2016-12-27

En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 87 (Assistansersättning, LSS)

2016-12-27

En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 87 (Assistansersättning, LSS)

2016-12-27

En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 88 (Avfallsskatt)

2016-12-23

En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd. Varje delområde har ansetts utgöra en egen avfallsanläggning vid tillämpningen av lagen om skatt på avfall.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 88 (Avfallsskatt)

2016-12-23

En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd. Varje delområde har ansetts utgöra en egen avfallsanläggning vid tillämpningen av lagen om skatt på avfall.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 88 (Avfallsskatt)

2016-12-23

En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd. Varje delområde har ansetts utgöra en egen avfallsanläggning vid tillämpningen av lagen om skatt på avfall.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 85 (Likabehandlingsprincipen, Offentlig upphandling)

2016-12-22

Vid offentlig upphandling är likabehandlingsprincipen av avgörande betydelse för vilka ändringar som kan ske av ett avtals innehåll under avtalstiden.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 84 (Fängelselagen, Förvaltningsprocess)

2016-12-21

Kriminalvården har rätt att återkalla ett meddelat besökstillstånd med stöd av bestämmelserna i fängelselagen.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 83 (Förvaltningsprocess, Omprövning, Socialförsäkringsbalken)

2016-12-21

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte begärts i tid.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 86 (Föräldrapenning, Socialförsäkringsbalken)

2016-12-20

En förälder till ett kroniskt sjukt barn har inte rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av barnet då barnets anpassade förskola är stängd och kommunen inte erbjuder något lämpligt alternativ.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 82 (Mervärdesskatt, Sjukvård)

2016-12-02

Internetbaserad sjukvård där legitimerade läkare diagnostiserar och behandlar patienter utan att träffa dem fysiskt har ansetts vara undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 80 (Personalvårdsförmån)

2016-12-01

Arbetsgivarens delfinansiering av ett medlemskap hos ett friskvårdsföretag som, förutom möjlighet till fysisk träning, även ger fri tillgång till bl.a. relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Referat i fulltext

HFD 2016 ref. 81 (Kassaregister, Kontrollavgift)

2016-11-30

Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation