lagen.nu

Nya rättsfall från Migrationsöverdomstolen

MIG 2018:6

2018-04-10

Omständigheter som i praxis bedömts medföra behov av internationellt skydd för ett barn har inte ansetts skyddsgrundande för en person som fyllt 18 år.

Referat i fulltext

MIG 2018:5

2018-03-27

För att en utlänning ska kunna beviljas uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i en annan EU-stat krävs inte att familjen ska vara bildad redan i den andra EU-staten.

Referat i fulltext

MIG 2018:4

2018-03-05

I mål om familjeåterförening där anknytningspersonen är flykting måste försiktighet iakttas när det gäller att hänvisa familjemedlemmar till hemlandets myndigheter för att skaffa identitetshandlingar. Bevislättnad har därför beviljats avseende familjemedlemmarnas identiteter.

Referat i fulltext

MIG 2018:3

2018-01-29

Prövningen av en statslös persons skyddsskäl bör i så stor utsträckning som möjligt likna den prövning som sker för personer med medborgarskap. Om en statslös asylsökande har vistats i flera länder innan ankomsten till Sverige bör prövningen som regel ta sin utgångspunkt i det land där sökanden senast vistades innan ankomsten hit. Om detta land ska anses vara den sökandestidigare vanliga vistelseort får bedömas utifrån en sammantagen prövning av dennes anknytning till landet. Har den asylsökande en sådan relation till det landet att det kan betraktas som dennes tidigare vanliga vistelseort ska skyddsskälen bedömas i förhållande till detta land.För att en statslös person ska anses åtnjuta skydd eller bistånd från UNRWA ska denne ha begagnat sig av detta skydd strax innan ankomsten till Sverige.

Referat i fulltext

MIG 2018:2

2018-01-24

Vid rekryteringtillen tjänst som universitetslektor har rekryteringsåtgärderna riktats mot en begränsad krets av personer i EU/EES och Schweiz. Förfarandet har ansetts förenligt med principen om unionsföreträde.

Referat i fulltext

MIG 2018:1

2018-01-09

Ett beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat i samband med ett beslut om avvisning får i regel inte överklagas till Migrationsöverdomstolen.

Referat i fulltext

MIG 2017:29

2017-12-22

Migrationsverket har inte visat att det har funnits synnerlig anledningatt anta att en asylsökande under sin militärtjänstgöring har gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten.Han har därför inte ansetts utesluten från att anses som flykting.

Referat i fulltext

MIG 2017:28

2017-12-21

En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om utlänningen inte uppfyller en eller flera av de i 16 e § tillfälliga lagen uppställda förutsättningarna. Migrationsverket är därför skyldigt att ta upp en sådan ansökan till prövning i sak och inte avvisa den.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation