lagen.nu

Nya rättsfall från Migrationsöverdomstolen

MIG 2017:23

2017-12-05

Om en asylsökandesom ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först efter det att den mottagande medlemsstaten har accepterat återtagandet,får förvaret bestå i högst två månader.

Referat i fulltext

MIG 2017:22

2017-11-21

Vid bedömningen av vad som är skälig ersättningtill ett offentligt biträdeför utläggska beaktas både om utlägget avser en kostnad som uppdraget har krävt och om kostnaden är rimlig. Ersättning för utlägg avseendetolkkostnader som uppdraget har krävt måste åtminstone ersättas med det belopp som motsvarar minsta bokningsbaratolktid.

Referat i fulltext

MIG 2017:21

2017-11-14

En viss fördröjning av ett ärendes handläggning kan inte anses vara särskilda skäl för att frångå en utlännings önskemål om att ett visstoffentligt biträde ska förordnas.

Referat i fulltext

MIG 2017:20

2017-10-30

En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat ska inte avvisas utan prövas i sak om Migrationsverket samtidigt som denna ansökan handläggs också prövar en asylansökan för sökandens barn och barnet beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting i Sverige.

Referat i fulltext

MIG 2017:19

2017-10-27

Vid beslut om avskiljande och placering av en förvarstagen

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation