lagen.nu

Nya rättsfall från Migrationsöverdomstolen

MIG 2018:3

2018-01-29

Prövningen av en statslös persons skyddsskäl bör i så stor utsträckning som möjligt likna den prövning som sker för personer med medborgarskap. Om en statslös asylsökande har vistats i flera länder innan ankomsten till Sverige bör prövningen som regel ta sin utgångspunkt i det land där sökanden senast vistades innan ankomsten hit. Om detta land ska anses vara den sökandestidigare vanliga vistelseort får bedömas utifrån en sammantagen prövning av dennes anknytning till landet. Har den asylsökande en sådan relation till det landet att det kan betraktas som dennes tidigare vanliga vistelseort ska skyddsskälen bedömas i förhållande till detta land.För att en statslös person ska anses åtnjuta skydd eller bistånd från UNRWA ska denne ha begagnat sig av detta skydd strax innan ankomsten till Sverige.

Referat i fulltext

MIG 2018:2

2018-01-24

Vid rekryteringtillen tjänst som universitetslektor har rekryteringsåtgärderna riktats mot en begränsad krets av personer i EU/EES och Schweiz. Förfarandet har ansetts förenligt med principen om unionsföreträde.

Referat i fulltext

MIG 2018:1

2018-01-09

Ett beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat i samband med ett beslut om avvisning får i regel inte överklagas till Migrationsöverdomstolen.

Referat i fulltext

MIG 2017:29

2017-12-22

Migrationsverket har inte visat att det har funnits synnerlig anledningatt anta att en asylsökande under sin militärtjänstgöring har gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten.Han har därför inte ansetts utesluten från att anses som flykting.

Referat i fulltext

MIG 2017:28

2017-12-21

En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om utlänningen inte uppfyller en eller flera av de i 16 e § tillfälliga lagen uppställda förutsättningarna. Migrationsverket är därför skyldigt att ta upp en sådan ansökan till prövning i sak och inte avvisa den.

Referat i fulltext

MIG 2017:27

2017-12-20

Den omständigheten att en annan EU-stat har beviljat en utlänning status som subsidiärt skyddsbehövande utgör inte hinder för svenska myndigheter att, efter prövning av skyddsbehovet i förhållande till hemlandet, besluta att verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning ska ske genom att utlänningen sänds till sitt hemland.

Referat i fulltext

MIG 2017:26

2017-12-18

Innan en tredjelandsmedborgare beviljas en Schengenvisering måste en kontroll göras av om alla medlemsstater erkänner den aktuella resehandlingen för införande av visering. Att en sådan kontroll har gjorts måste framgå av handlingarna.

Referat i fulltext

MIG 2017:24

2017-12-13

En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta under fyra år har saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden. Vid en helhetsbedömningav anställningsvillkoren under de tidigare tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd bedömts vara uppfyllda.

Referat i fulltext

MIG 2017:25 (Litteratur:)

2017-12-13

En utlänning har haft tidsbegränsat arbetstillstånd under två år och har under en del av denna period haft en lön som understigit kollektivavtalsenlig lön. Vid prövningen av en ansökan om förlängning av arbetstillståndet har han efter en helhetsbedömning av anställningsvillkoren bedömts uppfylla de grundläggande villkoren för arbetstillstånd under den tidigare tillståndperioden.

Referat i fulltext

MIG 2017:23

2017-12-05

Om en asylsökandesom ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först efter det att den mottagande medlemsstaten har accepterat återtagandet,får förvaret bestå i högst två månader.

Referat i fulltext

MIG 2017:22

2017-11-21

Vid bedömningen av vad som är skälig ersättningtill ett offentligt biträdeför utläggska beaktas både om utlägget avser en kostnad som uppdraget har krävt och om kostnaden är rimlig. Ersättning för utlägg avseendetolkkostnader som uppdraget har krävt måste åtminstone ersättas med det belopp som motsvarar minsta bokningsbaratolktid.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation