lagen.nu

Nya rättsfall från Migrationsöverdomstolen

MIG 2017:10

2017-04-27

Dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgarskapkanmedges när det inte rimligen kan krävas av den sökande att denne uppsöker sitt hemlandsambassad eller reser till hemlandet för att skaffa giltig passhandlingoch det inte heller finns andra möjligheter för denne att styrka sin identitet.

Referat i fulltext

MIG 2017:9

2017-04-12

Om utgången i målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som den enskilde lämnat, är utrymmet för att inte hålla muntlig förhandling om sådan begärts mycket begränsat

Referat i fulltext

MIG 2017:8

2017-03-28

Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör beviljas en utlänning som gör gällande att han eller hon har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning måste en sammanvägning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet göras. Vid bedömningen måste alltid prövas om utlänningen tillhör den personkrets som omfattas av bestämmelsen. Kravet på ordnad försörjning innebär att utlänningen ska kunna visa dels att han eller hon kan tillgodose sina egna behov med god marginal, dels att försörjningen är varaktigt tryggad.

Referat i fulltext

MIG 2017:7

2017-03-21

En utlänning som tidigare bl.a. har vistats illegalt i Sverige och sökt asyl i felaktig identitet har vid ansökan om svenskt medborgarskap nekats dispens från kravet på fem års hemvist trots att han uppfyller de kriterier som enligt praxis i regel medför att dispens ges (tre års hemvist och två års äktenskap med en svensk medborgare).

Referat i fulltext

MIG 2017:6

2017-03-17

Det våld ochdeandraövergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land är avsådan karaktäratt dettamåste anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och situationen i landetsamtnär barnet saknar föräldrar, släkt eller annat nätverkliksomlokalkunskap om landetfinnsdet en sådan individuell och specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ skyddsstatusförklaring ska beviljas.

Referat i fulltext

MIG 2017:5

2017-03-03

En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viseringskodexen har under en tidigare vistelse i Sverige med visering beviljats uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagens regler om förlängning av ett pågående besök. Den omständigheten innebär inte i sig att det finns rimliga tvivel på utlänningens avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut eller tillförlitligheten hos dennes utsagor.

Referat i fulltext

MIG 2017:4

2017-02-24

En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen eftersom det direkt av lagtexten framgår att anknytningspersonen ska vara utländsk medborgare.

Referat i fulltext

MIG 2017:4

2017-02-24

En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen eftersom det direkt av lagtexten framgår att anknytningspersonen ska vara utländsk medborgare.

Referat i fulltext

MIG 2017:3

2017-02-22

Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så kallade rutinmässiga åtgärder.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation