lagen.nu

Nya rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

MÖD 2017:42 (Planenlig)

2017-10-12

Bygglov för gatukök ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det är förenligt med en detaljplan att bygga ett mindre gatukök inom ett område som enligt detaljplanen utgör en allmän plats, gatumark. Domstolen har vid bedömningen utgått från den allmänna platsens funktion inom det aktuella området.

Referat i fulltext

MÖD 2017:41 (Jäv, Samrådsyttrande, Myndighetsutövning)

2017-09-12

Detaljplan ----- Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun antog en detaljplan som möjliggjorde byggande av bostadshus. Under det samrådet yttrade sig kommunstyrelsen och tillstyrkte att planen antogs. Kommunstyrelsens yttrande fattades på delegation av ett kommunalråd. Samma kommunalråd var även vice ordförande i den kommunala stiftelse som skulle uppföra bostadshusen. Mark- och miljööverdomstolen fann att en jävssituation förelegat. Med hänsyn till att yttrandet inte var att anse som myndighetsutövning medförde undantaget i 6 kap. 27 § första stycket första meningen kommunallagen att nämndens planbeslut inte skulle upphävas på grund av jäv i samband med handläggningen.

Referat i fulltext

MÖD 2017:43 (Ansökan om avstyckning, Avstyckning, Behörig sökande, Fastighetsägare, Fastighetens ägare, Ogiltig fastighetsöverlåtelse, Bättre rätt till del av fastighet, Stadfäst förlikning, Rättskraft)

2017-06-27

Avvisad ansökan om avstyckning ----- En dom om bättre rätt till del av fastighet har inte kunnat läggas till grund för en ansökan om avstyckning när den åberopade köpehandlingen inte uppfyller jordabalkens formkrav.

Referat i fulltext

MÖD 2017:40 (Gemensamhetsanläggning, Väg, Tillfartsväg, Utfartsväg, Tillfart, Utfart, Båtnad, Båtnadsvillkoret, Väsentlig betydelse, Egendomsskyddet, Angeläget allmänt intresse)

2017-06-09

Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det var av väsentlig betydelse för två fastigheter att få tillgång till en befintlig väg som gick över fastigheterna. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att båtnadsvillkoret var uppfyllt i fallet med hänvisning till att det är mer resurs- och kostnadseffektivt att flera fastigheter delar på kostnaderna för anläggande och underhåll av en gemensam väg jämfört med att de anlägger och underhåller egna utfartsvägar. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning för vägen har inte ansetts strida mot egendomsskyddet.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation