lagen.nu

Nya och andrade lagar

Lag (2016:97) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:64, bet. 2015/16:TU8, rskr. 2015/16:142
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:97
Rubrik
Lag (2016:97) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar

2016-02-27

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Förarbeten
Prop. 2015/16:64, bet. 2015/16:TU8, rskr. 2015/16:142, direktiv 2013/53/EU
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:96
Övergångsbestämmelse

Lag (2016:95) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Omfattning
ändr. 1, 6 §§;nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:95
Rubrik
Lag (2016:95) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Lag (2016:94) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§;ny 3 a §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:94
Rubrik
Lag (2016:94) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Lag (2016:93) om ändring i rättegångsbalken

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Omfattning
ändr. 27 kap. 2, 33 §§
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:93
Rubrik
Lag (2016:93) om ändring i rättegångsbalken

Lag (2016:91) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:51, bet. 2015/16:SkU15, rskr. 2015/16:144
Ikraft
2016-04-01
Omfattning
ändr. 3 kap. 30 g §, 5 kap. 9 §;ny 3 kap. 20 a §, rubr. närmast före 3 kap. 20 a §
SFS-nummer
2016:91
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:91) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Lag (2016:68) om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 4 § i 2015:865
SFS-nummer
2016:68
Rubrik
Lag (2016:68) om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Lag (2016:67) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 8 kap. 1 §
SFS-nummer
2016:67
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2016:67) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Lag (2016:66) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 8 kap. 1 §
SFS-nummer
2016:66
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2016:66) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:65
Rubrik
Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Lag (2016:64) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §, 34 kap. 9 a, 9 c §§, 38 kap. 1 §;nya 10 kap. 22 §, 23 kap. 8 §, rubr. närmast före 10 kap. 22 §
SFS-nummer
2016:64
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2016:64) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2016:63) om ändring i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 2, 4, 12 §§
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:63
Rubrik
Lag (2016:63) om ändring i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling

Lag (2016:62) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
ändr. 30 kap. 4 b, 5, 30 §§
SFS-nummer
2016:62
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter i ärenden hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:62) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2016:61) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 21 kap. 2 §
SFS-nummer
2016:61
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2016:61) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2016:60) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 9, 10 §§, 4 kap. 30, 39, 40, 41, 49 §§, 5 kap. 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 10 §, 11 kap. 5, 8 §§, 12 kap. 10 §, 13 kap. 18 §, 14 kap. 36 §, 15 kap. 37 §, 20 kap. 21 §, 22 kap. 4, 14, 20, 21 §§, 30 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 10 §;nya 1 kap. 10 a, 10 b §§, 5 kap. 12 a §
SFS-nummer
2016:60
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2016:60) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Lag (2016:59) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; utfärdad den 4 februari 2016.

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:59
Rubrik
Lag (2016:59) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; utfärdad den 4 februari 2016.

Lag (2016:58) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 4 kap. 11, 12, 14 §§
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:58
Rubrik
Lag (2016:58) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Lag (2016:57) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:57
Rubrik
Lag (2016:57) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2016:56) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:56
Rubrik
Lag (2016:56) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Lag (2016:55) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:55
Rubrik
Lag (2016:55) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Lag (2016:54) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 16 §§
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:54
Rubrik
Lag (2016:54) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Lag (2016:53) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 9, 22 §§
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:53
Rubrik
Lag (2016:53) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

Lag (2016:52) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 25 §§
SFS-nummer
2016:52
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2016:52) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
upph. 2 kap., 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 9 kap. 2, 4 §§;ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22 §§, 5 kap. 1, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast 4 kap. 16 § , rubr. till 9 kap, rubr. närmast före 9 kap. 1, 3 §§;nya 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6 c, 7, 8, 10, 12, 13 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 20 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 2, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 24, 27, 29 §§
SFS-nummer
2016:51
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Lag (2016:50) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:50
Rubrik
Lag (2016:50) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Lag (2016:49) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 5 kap. 4, 8 §§
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:49
Rubrik
Lag (2016:49) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Lag (2016:48) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2016-02-27

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:48
Rubrik
Lag (2016:48) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2016:47) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

2016-02-25

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 5 kap. 4, 8 §§
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:47
Rubrik
Lag (2016:47) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Lag (2016:46) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

2016-02-25

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:46
Rubrik
Lag (2016:46) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Lag (2016:45) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

2016-02-25

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:45
Rubrik
Lag (2016:45) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Lag (2016:44) om ändring i utsökningsbalken

2016-02-25

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:44
Rubrik
Lag (2016:44) om ändring i utsökningsbalken

Lag (2016:43) om ändring i föräldrabalken

2016-02-25

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 13 kap. 19 §, 14 kap. 21 §, 16 kap. 10 a §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:43
Rubrik
Lag (2016:43) om ändring i föräldrabalken

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

2016-02-16

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten
Prop. 2015/16:54, bet. 2015/16:AU4, rskr. 2015/16:128
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:38

Lag (2016:37) om ändring i rättegångsbalken

2016-02-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:39, bet. 2015/16:JuU2, rskr. 2015/16:141
Omfattning
ändr. 6 kap. 6 a §, 33 kap. 6 §, 35 kap. 13 §, 36 kap. 16, 19 §§, 42 kap. 16 §, 43 kap. 3, 8, 13 §§, 46 kap. 3, 6, 13 §§, 47 kap. 20 §, 50 kap. 19, 21, 23 §§, 51 kap. 13, 19, 1, 23 §§, 55 kap. 8, 11, 14 §§, 56 kap. 13 §;nya 50 kap. 12 b §, 54 kap. 12 a §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:37
Rubrik
Lag (2016:37) om ändring i rättegångsbalken

Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

2016-02-16

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2015/16:71, bet. 2015/16:SoU4, rskr. 2015/16:133
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:35

Lag (2016:29) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

2016-02-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:65, bet. 2015/16:SfU10, rskr. 2015/16:132
Omfattning
ändr. 2 kap. 8, 18 §§
Ikraft
2016-02-12
SFS-nummer
2016:29
Rubrik
Lag (2016:29) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Lag (2016:28) om ändring i socialförsäkringsbalken

2016-02-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:65, bet. 2015/16:SfU10, rskr. 2015/16:132
Omfattning
ändr. 114 kap. 17 §
Ikraft
2016-02-12
SFS-nummer
2016:28
Rubrik
Lag (2016:28) om ändring i socialförsäkringsbalken

Utlänningsdatalag (2016:27)

2016-02-16

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L7
Förarbeten
Prop. 2015/16:65, bet. 2015/16:SfU10, rskr. 2015/16:132
Ikraft
2016-02-12
SFS-nummer
2016:27

Lag (2016:22) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2016-02-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:46, bet. 2015/16:CU11, rskr. 2015/16:129
Omfattning
ny 7 a §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:22
Rubrik
Lag (2016:22) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2016:18) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

2016-02-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2014/15:127, bet. 2015/16:SoU3, rskr. 2015/16:124
Ikraft
2016-04-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 3, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §;nya 6 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 a §
SFS-nummer
2016:18
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
  • 2. Spermier som har donerats före ikraftträdandet får inte utan skriftligt samtycke från spermiegivaren användas vid en insemination eller en befruktning utanför kroppen av en ensamstående kvinna.
Rubrik
Lag (2016:18) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Lag (2016:17) om ändring i föräldrabalken

2016-02-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2014/15:127, bet. 2015/16:SoU3, rskr. 2015/16:124
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 7, 9 §§
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:17
Rubrik
Lag (2016:17) om ändring i föräldrabalken

Lag (2016:15) om ändring i skollagen (2010:800)

2016-02-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:23, bet. 2015/16:UbU8, rskr. 2015/16:127
Omfattning
ändr. 2 kap. 21 §;ny 2 kap. 22 b §, rubr. närmast före 2 kap. 22 b §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:15
Rubrik
Lag (2016:15) om ändring i skollagen (2010:800)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation