lagen.nu

Nya och andrade lagar

Lag (2018:206) om ändring i lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:206
Rubrik
Lag (2018:206) om ändring i lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser

Lag (2018:205) om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
ändr. 13, 15, 16 §§, rubr. närmast före 9 §;nya 4 a, 12 a §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:205
Rubrik
Lag (2018:205) om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd

Lag (2018:200) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

2018-04-19

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:74, bet. 2017/18:SkU13, rskr. 2017/18:200
Ikraft
2020-01-01
Omfattning
ändr. bil. 1
SFS-nummer
2018:200
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

/Upphör att gälla U:2020-01-01/ Bilaga 1

Stockholms kommun

 • 1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

Stockholms innerstad

/Kartan är inte med här/

Essingeleden

/Kartan är inte med här/

 • 2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från Lindhagensgatan.

Dag före helgdag och under juli månad ska ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Stockholms innerstad

Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.30–6.59 15
7.00–7.29 25
7.30–8.29 35
8.30–8.59 25
9.00–9.29 15
9.30–14.59 11
15.00–15.29 15
15.30–15.59 25
16.00–17.29 35
17.30–17.59 25
18.00–18.29 15
Essingeleden
Tider Skattebelopp
klockan kronor
6.30–6.59 15
7.00–7.29 22
7.30–8.29 30
8.30–8.59 22
9.00–9.29 15
9.30–14.59 11
15.00–15.29 15
15.30–15.59 22
16.00–17.29 30
17.30–17.59 22
18.00–18.29 15
 • 3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 105 kronor. Lag (2014:248).

/Träder i kraft I:2020-01-01/ Bilaga 1

Stockholms kommun

 • 1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

Stockholms innerstad

/Kartan är inte med här/

Essingeleden

/Kartan är inte med här/

 • 2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från Lindhagensgatan.

Dag före helgdag ska, om inget annat framgår av tredje eller fjärde stycket, ingen skatt tas ut.

Skatt ska tas ut för

– dag före långfredagen,

– dag före Kristi himmelsfärdsdag, och

– dag före alla helgons dag.

Skatt ska även tas ut för, om de infaller på en vardag utom lördag,

– dag före första maj och

– dag före nationaldagen.

Under juli månad ska ingen skatt tas ut förutom för de fem första vardagarna utom lördag i den månaden.

Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Med högsäsong avses 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Med lågsäsong avses övrig tid.

Stockholms innerstad

Tider klockan Skattebelopp kronor lågsäsong Skattebelopp kronor högsäsong
6.00–6.29 15 15
6.30–6.59 25 30
7.00–8.29 35 45
8.30–8.59 25 30
9.00–9.29 15 20
9.30–14.59 11 11
15.00–15.29 15 20
15.30–15.59 25 30
16.00–17.29 35 45
17.30–17.59 25 30
18.00–18.29 15 20
Essingeleden
Tider klockan Skattebelopp kronor lågsäsong Skattebelopp kronor högsäsong
6.00–6.29 15 15
6.30–6.59 22 27
7.00–8.29 30 40
8.30–8.59 22 27
9.00–9.29 15 20
9.30–14.59 11 11
15.00–15.29 15 20
15.30–15.59 22 27
16.00–17.29 30 40
17.30–17.59 22 27
18.00–18.29 15 20
 • 3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong. Lag (2018:200).

Rubrik
Lag (2018:200) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2018:191) om ändring i järnvägslagen (2004:519)

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:191
Rubrik
Lag (2018:191) om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Lag (2018:188) om ändring i lagen (2016:1375) om ändring i lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
utgår 2016:1375 den 2018-07-01
SFS-nummer
2018:188
Rubrik
Lag (2018:188) om ändring i lagen (2016:1375) om ändring i lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik

Lag (2018:187) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Omfattning
nuvarande 18,19 §§ betecknas 19, 20 §§, rubr. närmast före 18, 19 §§ sätts närmast före 19, 20 §§;ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:187
Rubrik
Lag (2018:187) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Lag (2018:186) om ändring i lagen (2010:974) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
utgår 2010:974 den 2018-07-01
SFS-nummer
2018:186
Rubrik
Lag (2018:186) om ändring i lagen (2010:974) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

Lag (2018:185) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:185
Rubrik
Lag (2018:185) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Omfattning
ändr. 11, 20 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:184
Rubrik
Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Lag (2018:182) om ändring järnvägstrafiklagen (2018:181)

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2018:182
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 • 2. Ändringarna i bilagan får sättas i kraft vid olika tidpunkter.
Rubrik
Lag (2018:182) om ändring järnvägstrafiklagen (2018:181)

Järnvägstrafiklag (2018:181)

2018-04-14

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L3
Förarbeten
Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:181
Övergångsbestämmelse

Lag (2018:177) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:177
Rubrik
Lag (2018:177) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lag (2018:176) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207, direktiv 2009/110/EG
Ikraft
2018-05-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 6, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 och 29 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5, 13, 21, 22, 27 §§;nya 3 kap. 19 a, 29 a §§, 5 kap. 4 a §
SFS-nummer
2018:176
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.
 • 2. Den som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att driva verksamhet som institut för elektroniska pengar får fortsätta verksamheten till och med den 1 november 2018. För att fortsätta verksamheten efter det datumet krävs ett nytt tillstånd. Om en ansökan om tillstånd har getts in till Finansinspektionen före den 1 november 2018, får den berörda personen dock fortsätta med verksamheten till dess att ansökan har prövats slutligt. Om Finansinspektionen bedömer att förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda ska Finansinspektionen meddela tillstånd oavsett om någon ansökan om det gjorts eller inte. Finansinspektionen ska informera den berörda personen innan tillstånd meddelas.
Rubrik
Lag (2018:176) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Lag (2018:174) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:174
Rubrik
Lag (2018:174) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2018:173) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:173
Rubrik
Lag (2018:173) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2018:172) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 a §, 8 kap. 2 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:172
Rubrik
Lag (2018:172) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Lag (2018:171) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:171
Rubrik
Lag (2018:171) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (170) om ändring i lagen (2017:342) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

2018-04-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Omfattning
ändr. 4 a kap. 5 §
SFS-nummer
2018:170
Rubrik
Lag (170) om ändring i lagen (2017:342) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Lag (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

2018-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207, direktiv (EU) 2015/2366
Omfattning
nuvarande 5 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§ betecknas 5 kap. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59 §§;ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 4 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 5 §§, de nya 5 kap. 28, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 59 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 21, 22, 27 §§, rubr. till 7 kap, rubr. närmast före 3 kap. 19, 21, 23 §§, 4 kap. 3, 20 §, 5 kap. 5 §, 8 kap 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 6, 9, 13, 16, 17, 30, 31, 32 §§ sätts närmast före 5 kap. 28, 31, 35, 38, 39, 54, 55, 57 §§, rubr. närmast före 5 kap. 23 § sätts närmast före 5 kap. 44 §, rubr. närmast före 5 kap. 10, 25, 27, 33 §§ sätts närmast före 5 kap. 32, 47, 50, 59 §§;nya 5 a, 5 b kap., nya 1 kap. 1 a, 6 a, 6 b, 9, 10, 11 §§, 3 kap. 18 a, 28 a §§, 4 kap. 3 a, 4 a, 4 b, 7 a, 8 a, 21, 22 §§, 5 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49, 52, 56, 58, 60 §§, 7 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 23 e §, rubr. närmast före 1 kap. 6, 7, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 3 a, 21, 22 §§, 5 kap. 7, 8, 14, 15, 20, 23, 27, 45, 58, 60 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:175
Rubrik
Lag (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Lag (2018) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2018-04-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 b §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:168
Rubrik
Lag (2018) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Lag (2018:167) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2018-04-12

Författningstext

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest till 2016:61
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:167
Rubrik
Lag (2018:167) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2018:165) om ändring i brottsbalken

2018-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:73, bet. 2017/18:JuU20, rskr. 2017/18:204
Omfattning
ändr. 13 kap. 5 a §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:165
Rubrik
Lag (2018:165) om ändring i brottsbalken

Lag (2018:164) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

2018-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:164
Rubrik
Lag (2018:164) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Lag (2018:163) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186
Omfattning
ändr. 25 kap. 18 §;ny 25 kap. 17 e §, rubr. närmast före 25 kap. 17 e §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:163
Rubrik
Lag (2018:163) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

2018-04-12

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:162

Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

2018-04-12

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 2017/18:67, bet. 2017/18:JuU23, rskr. 2017/18:206
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:160
Tidsbegränsad
2020-01-01

Lag (2018:148) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2018-03-29

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 2017/18:173
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 §
SFS-nummer
2018:148
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:148) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2018:147) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

2018-03-29

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 2017/18:173
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 30, 33 §§
SFS-nummer
2018:147
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:147) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Lag (2018:143) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2018-03-29

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:40, bet. 2017/18:SoU18, rskr. 2017/18:176
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 5 §;nya 7 kap. 5 a, 5 b §§
SFS-nummer
2018:143
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:143) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Lag (2018:136) om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

2018-03-29

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:23, bet. 2017/18:UU9, rskr. 2017/18:163
Omfattning
ändr. 6, 22, 24 a §§;nya 8, 22 a §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:136
Rubrik
Lag (2018:136) om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2018:135) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

2018-03-29

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:23, bet. 2017/18:UU9, rskr. 2017/18:163
Ikraft
2018-04-15
Omfattning
nuvarande 23 a § betecknas 38 §;ändr. 1, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 20 b, 27 §§, den nya 38 §, rubr. närmast före 23 a § sätts närmast 38 §;nya 27 a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
SFS-nummer
2018:135
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:135) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Lag (2018:131) om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

2018-03-22

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:56, bet. 2017/18:AU6, rskr. 2017/18:165, direktiv 2014/50/EU
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:131
Övergångsbestämmelse

Lag (2018:126) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

2018-03-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:51, bet. 2017/18:CU11, rskr. 2017/18:166
Ikraft
2018-04-21
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 2 a §§;nya 1 kap. 2 b, 2 c §§ 3 kap. 8 a §
SFS-nummer
2018:126
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:126) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Lag (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

2018-03-22

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:51, bet. 2017/18:CU11, rskr. 2017/18:166
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:125
Övergångsbestämmelse

Lag (2018:122) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-03-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164
Ikraft
2018-04-01
Omfattning
ändr. 51 kap. 1, 11, 12 §§;ny 51 kap. 11 a §
SFS-nummer
2018:122
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:122) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2018:120) om ändring i rättegångsbalken

2018-03-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:58, bet. 2017/18:JuU12, rskr. 2017/18:162, direktiv 2016/343/EU
Omfattning
ändr. 46 kap. 15 a §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:120
Rubrik
Lag (2018:120) om ändring i rättegångsbalken

Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-03-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164
Ikraft
2018-04-01
Omfattning
ändr. 9 a §
SFS-nummer
2018:113
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2018:108) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

2018-03-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:53, bet. 2017/18:AU5, rskr. 2017/18:160
Omfattning
ändr. 34, 47 §§;ny 34 a §
Ikraft
2018-07-02
SFS-nummer
2018:108
Rubrik
Lag (2018:108) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Lag (2018:107) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

2018-03-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:53, bet. 2017/18:AU5, rskr. 2017/18:160
Ikraft
2018-07-02
Omfattning
upph. 27, 33 §§;ändr. 7, 26, 31, 32, 44 a, 46 b §§;nya 13 b, 44 b §§
SFS-nummer
2018:107
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:107) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2018:105) om ändring i skollagen (2010:800)

2018-03-03

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:24, bet. 2017/18:UbU9, rskr. 2017/18:155
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 16 kap. 11 a, 11 c §§;nya 10 kap. 8 a §, 12 kap. 8 a §, 19 kap. 10 a §, rubr. närmast före 10 kap. 8 a §, 12 kap. 8 a §
SFS-nummer
2018:105
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:105) om ändring i skollagen (2010:800)

Lag (2018:94) om ändring i riksdagsordningen

2018-03-01

Författningstext

Förarbeten
Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154
Omfattning
ändr. 6 kap. 8 §, 7 kap. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:94
Rubrik
Lag (2018:94) om ändring i riksdagsordningen

Lag (2018:93) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-03-01

Författningstext

Förarbeten
Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154
Omfattning
ändr. 41 kap. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:93
Rubrik
Lag (2018:93) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:92) om ändring i lagen (2018:90) om om insyn i finansiering av partier

2018-03-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:92
Rubrik
Lag (2018:92) om ändring i lagen (2018:90) om om insyn i finansiering av partier

Lag (2018:91) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

2018-03-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153
Ikraft
2018-04-01
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
SFS-nummer
2018:91
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:91) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier

2018-03-01

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:90
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
 • 2. Genom lagen upphävs lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier.
 • 3. Den nya lagen tillämpas första gången i fråga om intäktsredovisning för kalenderåret 2018 när det gäller intäkter som har kommit in till verksamheten efter den 31 mars 2018 eller det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 mars 2018.
 • 4. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om intäktsredovisning för kalenderår till och med kalenderåret 2018 när det gäller intäkter som har kommit verksamheten till godo före den 1 april 2018 eller för räkenskapsår som har inletts före den 1 april 2018.
 • 5. Efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i den nya lagen i stället för bestämmelserna i den upphävda lagen, om det leder till att förseningsavgift eller särskild avgift inte ska tas ut eller ska tas ut med ett lägre belopp.

Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2018-03-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:63, bet. 2017/18:TU7, rskr. 2017/18:152, direktiv 2006/126/EG
Ikraft
2018-03-01
Omfattning
upph. 3 kap. 14 c §;ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
SFS-nummer
2018:86
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Lag (2018:85) om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)

2018-03-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:85
Rubrik
Lag (2018:85) om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)

Lag (2018:84) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-03-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150
Omfattning
ny 36 kap. 5 a §, rubr. närmast före 36 kap. 5 a §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:84
Rubrik
Lag (2018:84) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:70) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:70
Rubrik
Lag (2018:70) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Lag (2018:69) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156, direktiv 2014/66/EU
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:69
Rubrik
Lag (2018:69) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Lag (2018:68) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:68
Rubrik
Lag (2018:68) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Lag (2018:67) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156, direktiv 2014/66/EU
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a, 8 a §§, 5 kap. 5, 18 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §;ny 6 kap. 2 b §, nytt 6 b kap.
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:67
Rubrik
Lag (2018:67) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Lag (2018:60) om ändring i postlagen (2010:1045)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:41, bet. 2017/18:TU4, rskr. 2017/18:146
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 5 §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:60
Rubrik
Lag (2018:60) om ändring i postlagen (2010:1045)

Lag (2018:59) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:42, bet. 2017/18:CU5, rskr. 2017/18:138
Ikraft
2018-04-21
Omfattning
ändr. 8 kap. 20, 21 §§, 11 kap. 26 §, 13 kap. 16 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 6, 11 §§
SFS-nummer
2018:59
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar som har släppts ut på marknaden före den 21 april 2018 och för linbaneanläggningar som har installerats före den 21 april 2018.
Rubrik
Lag (2018:59) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Lag (2018:54) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Ikraft
2018-06-01
Omfattning
ändr. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 26 §§;nya 11 a, 18 a §§, rubr. närmast före 18 a §
SFS-nummer
2018:54
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder ikraft den 1 juni 2018.
 • 2. Ärenden som inletts vid Polismyndigheten men ännu inte avgjorts före ikraftträdandet handläggs enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2018:54) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Ikraft
2018-06-01
Omfattning
ändr. 27 a, 30, 31, 32, 34, 35 §§
SFS-nummer
2018:53
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut att omhänderta ett djur har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Lag (2018:52) om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143
Omfattning
ändr. 1 kap. 15 §;ny 1 kap. 15 a §, rubr. närmast före 1 kap. 15 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:52
Rubrik
Lag (2018:52) om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Lag (2018:51) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143
Omfattning
ändr. 1 kap. 15 §;ny 1 kap. 15 a §, rubr. närmast före 1 kap. 15 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:51
Rubrik
Lag (2018:51) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

Lag (2018:50) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143
Omfattning
ändr. 2 kap. 21 §;nya 6 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:50
Rubrik
Lag (2018:50) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:31
Rubrik
Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2018:30) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Omfattning
nuvarande 9 kap. 8 c § betecknas 9 kap. 8 d §;ändr. 1 kap. 16 §, den nya 9 kap. 8 d §;ny 9 kap. 8 c §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:30
Rubrik
Lag (2018:30) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Lag (2018:29) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:38, bet. 2017/18:KU18, rskr. 2017/18:139
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:29
Rubrik
Lag (2018:29) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Lag (2018:28) om ändring i vallagen (2005:837)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:38, bet. 2017/18:KU18, rskr. 2017/18:139
Ikraft
2018-03-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 9, 16, 17, 20 §§, 3 kap. 7 §, 4 kap. 23 §, 5 kap. 8 §, 7 kap. 4, 5 §§, 9 kap. 7 §, 14 kap. 22, 23, 25 §§, 15 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 13 §§;ny 15 kap. 16 §
SFS-nummer
2018:28
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Lagen tillämpas första gången inför och vid ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige 2018.
Rubrik
Lag (2018:28) om ändring i vallagen (2005:837)

Lag (2018:24) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:24
Rubrik
Lag (2018:24) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Lag (2018:23) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140
Omfattning
upph. 3 kap. 10 §, ändr. 6 kap. 3 §;ny 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 §, 6 kap. 7 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:23
Rubrik
Lag (2018:23) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

2018-02-01

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:29, bet. 2017/18:SoU10, rskr. 2017/18:136
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:9
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation