lagen.nu

Nya och andrade lagar

Lag (2016:1032) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 5, 11 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1032
Rubrik
Lag (2016:1032) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Lag (2016:1031) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32, direktiv 2014/17/EU
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
nuvarande 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§ betecknas 55, 56, 57, 58, 59, 60 §§;ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 32, 33, 36, den nya 60 §, rubr. närmast före nuvarande 49, 54 §§ sätts närmast före den nya 55 resp. 60 §;nya 5 a, 6 a, 7 a, 9 a, 10 a, 12 a, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 20 a, 20 b, 20 c, 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 6 a, 13 a, 20 a, 51 §§
SFS-nummer
2016:1031
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2016:1031) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Lag (2016:1030) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 30 kap. 5 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1030
Rubrik
Lag (2016:1030) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2016:1029) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 4, 5, 12 §§, 3 kap. 7 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1029
Rubrik
Lag (2016:1029) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lag (2016:1028) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:3
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1028
Rubrik
Lag (2016:1028) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1027
Rubrik
Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2016:1026) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1026
Rubrik
Lag (2016:1026) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (2016:1025) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1025
Rubrik
Lag (2016:1025) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

2016-12-01

Författningstext

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32, direktiv 2014/17/EU
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1024
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. En kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en kreditförmedlare från ett land utanför EES som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande driver och har rätt att driva verksamhet med kreditgivning eller kreditförmedling av bostadskrediter får driva verksamheten utan tillstånd enligt denna lag fram till den 1 januari 2018.
 • 3. En kreditförmedlare från ett annat land inom EES som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande driver och har rätt att driva verksamhet i Sverige med kreditförmedling av bostadskrediter får driva verksamheten enligt denna lag fram till den 1 januari 2018, trots att kreditförmedlaren inte har rätt att driva verksamheten med stöd av 3 kap. 6 §.
 • 4. Ett företag som före den 20 mars 2014 har påbörjat verksamhet som avses i denna lag ska uppfylla kraven i 4 kap. 2 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 6 senast den 1 januari 2018.
 • 5. Sanktionsavgift enligt 6 kap. 6 § får tas ut endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.

Lag (2016:1017) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2016:1017
Rubrik
Lag (2016:1017) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Lag (2016:1016) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2016:1016
Rubrik
Lag (2016:1016) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Lag (2016:1015) om ändring i firmalagen (1974:156)

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Omfattning
ändr. 10, 13, 14 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2016:1015
Rubrik
Lag (2016:1015) om ändring i firmalagen (1974:156)

Lag (2016:1014) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2016:1014
Rubrik
Lag (2016:1014) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (2016:1013) om personnamn

2016-12-01

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet
Förarbeten
Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2016:1013
Övergångsbestämmelse

Lag (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16
Omfattning
ändr. 20 §
SFS-nummer
2016:1010
Rubrik
Lag (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

Lag (2016:2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
2016:1009
Rubrik
Lag (2016:2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

Lag (2016:1008) om ändring i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16
Omfattning
ändr. 27 kap. 6 §
SFS-nummer
2016:1008
Rubrik
Lag (2016:1008) om ändring i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

2016-12-01

Författningstext

Omfattning
ändr. bil. 2
SFS-nummer
2016:1007
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2016:994) om ändring i minerallagen (1991:45)

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 11 §
SFS-nummer
2016:994
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2016:994) om ändring i minerallagen (1991:45)

Lag (2016:993) om upphävande av lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
upph.
SFS-nummer
2016:993
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Tillstånd (koncession) som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande. Tillstånden ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken.
 • 3. För tillstånd (koncessioner) som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller 19–33 och 37 §§ i den upphävda lagen fortfarande.
 • 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden som har inletts före den 1 januari 2017 och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
Rubrik
Lag (2016:993) om upphävande av lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

Lag (2016:992) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2016:992
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
Rubrik
Lag (2016:992) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (2016:991) om ändring i miljöbalken

2016-12-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 11 kap. 13, 23 §§
SFS-nummer
2016:991
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bearbetningskoncessioner som har meddelats med stöd av lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

Bilaga 1 Har upphävts genom lag (2001:1079).

Bilaga 2 Har upphävts genom lag (2001:1079).

Rubrik
Lag (2016:991) om ändring i miljöbalken

Lag (2016:980) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

2016-11-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:181, bet. 2016/17:NU5, rskr. 2016/17:20
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:980
Rubrik
Lag (2016:980) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

Lag (2016:979) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

2016-11-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:181, bet. 2016/17:NU5, rskr. 2016/17:20
Omfattning
ändr. 26 m, 26 p, 45 b §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:979
Rubrik
Lag (2016:979) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

2016-11-24

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L3
Förarbeten
Prop. 2015/16:181, bet. 2016/17:NU5, rskr. 2016/17:20, direktiv 2014/26/EU
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:977
Övergångsbestämmelse
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation