Prop. 1930:122

('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 3, 6 och 18 §§ i förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt',)

Kungl. Majlis proposition Nr 122.

1

0

Nr 122.

i )

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om ändrad lydelse av 3, 6 och 18 §§ i förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt; given Stockholms slott den 14 februari 1930.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till förordning om ändrad lydelse av 3, 6 och 18 §§ i förordningen den 2 juni 1922 om automobilskatt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

Adolf Dahl.

Bihang till riksdagens protokoll 1930. 1 sami.

97

höft. (Nr 122.)

1

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

2

6

Förslag

till

förordning om ändrad lydelse av 3, 6 och 18 §§ i förordningen den

2 juni 1922 (nr 260) om autoniobilskatt.

Härigenom förordnas, att 3, 6 oell 18 §§ i förordningen den 2 juni 1922

om automobilskatt skola kava följande ändrade lydelse:

3 $.

Skatteplikt för automobil inträder med den kalendermånad, under vilken

automobilen första gången i automobilregister införes. Varder automobilen,

innan den registrerats, i avbidan därå använd i trafik lika med registrerad

automobil, skall dock skatten utgå från och med den kalendermånad, var­

under den tagits i bruk. Skatteplikten upphör med utgången av den ka­

lendermånad, under vilken automobilen ur automobilregister avförts utan

att hava blivit i annat sådant register införd.

Inträffar i------ - — registret intagen.

6

§.

Inträder skatteplikt under löpande kalenderår, skall för det året skatten

utgå med belopp, motsvarande vad av skatten för helt kalenderår belöper å

den eller de kalendermånader, skatteplikten gäller.

Ändras automobils beskaffenhet under löpande kalenderår, skall därav

föranledd höjning av skatten beräknas från och med den kalendermånad,

under vilken ändringen skett. Av enahanda anledning föranledd sänk­

ning av skatten beräknas från och med nästföljande kalendermånad.

18 §.

Efter vilka grunder samt på vad sätt den, som tillverkar eller bedriver

handel med automobiler, skall erlägga skatt för användande i trafik av

automobil, som av honom hålles till salu, så ock om och i vad mån skatt

skall utgå för automobil, som för tillfälligt brukande i riket från utlandet

införts, bestämmes av Konungen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1931.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

3

Utdrag av protokoll över finansärenden, hållet inför Hans Kungl.

Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å Stockholms slott

den 14 februari 1930.

Närvarande:

Statsministern

Lindman,

ministern för utrikes ärendena

Trygger,

statsråden

Lubeck, Beskow, Lundvik, Borell, von Steyern, Malmberg, Lindskog, Bissmark, Johansson, Dahl.

Efter gemensam beredning med chefen för kommunikationsdeparte­ mentet anmäler chefen för finansdepartementet, statsrådet Dahl, av sär skilda inom kommunikationsdepartementet tillkallade sakkunniga för revision av motorfordonsförordningen (1927 års motorfordonssakkunniga) den 10 mars 1928 avgivet betänkande (Statens offentliga utredningar 1928:11) i den del det innefattar förslag till vissa ändringar i förord­ ningen örn automobilskatt m. m. samt anför:

Enligt förordningen örn automobilskatt den 2 juni 1922 utgår skatt allenast för motorfordon, som blivit här i riket registrerat. Skatteplikten inträder med det kalenderkvartal, under vilket automobilen första gången i automobilregister införes, samt upphör med utgången av det kalender­ kvartal, under vilket automobilen ur automobilregister avförts utan att hava blivit i annat sådant register införd. Inträder skatteplikt under löpande kalenderår, skall för det året skatten utgå med belopp, motsva­ rande vad av skatten för helt kalenderår helöper å det eller de kalender­ kvartal skatteplikten gäller. Ändras automobils beskaffenhet under lö­ pande kalenderår, skall därav föranledd höjning av skatten beräknas från och med det kalenderkvartal, under vilket ändringen skett. Av ena­ handa anledning föranledd sänkning av skatten beräknas från och med nästföljande kalenderkvartal. Automobil, för vilken skatt icke blivit be­ hörigen erlagd, må ej brukas förrän skatten blivit betald. Enligt kun görelsen den 12 december 1924 angående uppbörd av automobilskatt m. m skall, då motorfordon anmäles till registrering, intill årets slut belöpan­ de skatt inbetalas hos registreringsmyndigheten.

Enligt förordningen örn motorfordon den 15 juni 1923, § 9 inom. 2, är den, som tillverkar eller bedriver handel med motorfordon, frikallad från registreringsplikt beträffande automobil, som av honom förvaras å lager eller hålles till salu. Såsom undantag från huvudregeln i § 8 mom. 1 i förordningen, att automobil ej må tagas i bruk, innan den blivit registre­ rad, gäller den bestämmelsen i § 8 mom. 3, att automobil — sedan den efter

godkänd besiktning blivit försedd med besiktningsskylt, som blivit av

besiktningsman vederbörligen plomberad — må användas, dels i vanlig

trafik i avbidan på registrering under en tid av högst tre veckor från

det plomberingen verkställts, dels för provkörning utan inskränk­

ning till tiden av den, som tillverkar eller bedriver handel med motorfor­

don, såvitt gäller automobil, som av honom hålles till salu. Av dessa be­

stämmelser, jämförda med av mig åberopade skatteföreskrifter, framgår,

att tillverkare av och handlande med motorfordon äro fria från erläggan­

de av automobilskatt för fordon, som av dem hållas till salu och användas

för provkörning, samt att såväl dessa som envar köpare kunna i

vanlig trafik använda automobil under tre veckor utan att skatt bli­

vit betald. Kontrollen å att skatt överhuvudtaget blir erlagd vilar dels å

skyldigheten att vid straffansvar anmäla fordon till registrering inom

fjorton dagar från det fordonet förvärvats (motorfordonsförordningen

§ 9 mom. 2 jämförd med § 43), dels å skyldigheten att, likaledes vid straff­

ansvar, under färd å fordonet medföra det senast bekomna automobil-

skattekvittot (förordningen örn automobilskatt 9 §).

Kungl. Majit har tidigare i dag, efter hemställan av chefen för kommu­

nikationsdepartementet, beslutat föreslå riksdagen att antaga förslag till

motorfordonsförordning, däri upptagits bestämmelser syftande åt dels att

tillverkare av och handlande med motorfordon erhålla större frihet att

i rörelse få nyttja motorfordon utan föregående registrering, dock mot

skyldighet att erlägga skatt efter vad därom kunde stadgas, dels ock

att köpare av motorfordon, som vill taga fordonet i bruk, innan det re­

gistrerats, skall dessförinnan hava erlagt skatt för detsamma intill årets

slut. Bestämmelserna äro föranledda — förutom av förslaget örn införan

de av så kallad typbesiktning av motorfordon — såväl av de olägenheter,

de nuvarande föreskrifterna förorsakat både automobilliandlare och tra­

fikanter, som ock av de missbruk i syfte att undandraga staten skatt, var­

till föreskrifterna givit anledning. I ett av 1927 års motorfordonssak-

kunniga utarbetat preliminärt utkast till förslag örn vissa ändringar i

motorfordonsförordningen, varöver vederbörande myndigheter samt åt­

skilliga inom motorvärlden verkande organisationer avgivit yttrande,

framliöllo de sakkunniga —- efter att hava erinrat örn sitt förslag att for­

don, som tillhörde besiktigad typ, icke vidare skulle behöva föras till be­

siktningsman för besiktningsskylts plombering —- i huvudsak följande:

»Då ifrågasatt anordning för plombering av besiktningsskylt skulle kun­

na leda till missbruk därhän, att handlanden icke blott vid provkörning utan

även eljest nyttjade automobilen i trafik utöver de medgivna tre veckorna

och då jämväl i övrigt gällande bestämmelser örn besiktningsskylt synts i

flera avseenden mindre tillfredsställande, har frågan örn besiktningsskyl-

tarna i hela dess vidd upptagits till övervägande. De sakkunniga hava

därvid till en början undersökt, huruvida man icke borde kunna fordra

att vagnen, i det ögonblick den lämnar handlanden, vore registrerad och

skatt för densamma erlagd, likaväl som det av särskilda sakkunniga ifrå­

gasatts, att fordonet vore ansvarsförsäkrat och premie därför erlagd. Men

4

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

5

även om man icke kunde gå så långt, borde man till förhindrande av ett mindre nogräknat bruk av besiktningsskylt kunna fordra, att vagnen vöre åsatt en skylt, för vilken utginge en mot automobilskatten svarande avgift. Den korta tid, som stått de sakkunniga till buds, har icke medgivit en me­ ra ingående utredning av de med detta problem sammanhängande frågor. Emellertid liava de sakkunniga ansett sig redan nu kunna framlägga ett förslag i den riktning, att väl köparen av en automobil bibehålies vid rätten att i avbidan på sökt registrering få köra automobilen med besikt­ ningsskylt under tre veckor, medan försäljaren ålägges att hava automo­ bil, som av honom hålles till salu eller eljest användes i hans rörelse, för­ sedd med särskild skatteskylt. För denna har synts böra årligen utgå ett belopp, närmast avsett att svara mot medeltalet av den automobilskatt, som kan beräknas belöpa å de av försäljaren i hans rörelse använda auto- mobilerna. Avgiften lärer för enkelhetens skull böra fixeras till visst be­ lopp, förslagsvis 100 kronor, som skulle fastställas av Kungl. Mait. Med detta förslag kan den från handlandehåll påtalade begränsningen i rätten att föra automobil med besiktningsskylt, nämligen i och för »provkör­ ning», i stort sett bortfalla. Samtidigt vinnes den fördelen, att en bestämd skillnad kommer att framstå mellan s. k. firmakörning, å.ena sidan, och privatkörning under tre veckor i avbidan på sökt registrering, å andra si­ dan, något som är av betydelse icke minst beträffande fordon av besikti­ gad typ, vilka på sätt ovan framhållits, komma att sakna besiktningsmans plombering.»

I yttrande över utkastet anförde svenska automobilhandlareföreningen i denna del bland annat:

»Hittills gällande bestämmelser rörande besiktningsskyltar hava lett till synnerligen stort besvär icke endast för automobillirmorna utan även för myndigheterna. En person, som köpt en automobil av en automobil- firma, vilken sistnämnda lått automobilen besiktigad exempelvis 8—14 dagar före försäljningen, har i många fall icke hunnit få automobilen inregistrerad, innan den förut fastslagna 3-veckors fristen utlupit. Ve­ derbörande automobilägare har mycket ofta i god tro och i brist på till­ räcklig upplysning kört automobilen med besiktningsskylt även efter de tre veckornas utgång. Möjlighet har ju funnits till ombesiktning men dylik har såsom nedan angives även vägrats. I många fall hava automo- bilfirmorna, då automobil försålts, efter det 3 veckor förflutit sedan be- siktningsskyltens påsättning och plombering, låtit ombesiktiga automo­ bilen för att därigenom skaffa köparen den nödvändiga 3-veckors fristen. Myndigheterna hava emellertid på sina håll icke medgivit dylik ombe­ siktning utan förklarat denna vara olaglig oell möjlighet har sålunda icke förefunnits för automobilfirman att vidare använda ifrågavarande besiktningsskylt. Vidare hava automobillirmorna rättighet att använda besiktningsskyltar å sina automobiler endast för provkörningar och denna bestämmelse Ilar lett till en oändlighet av kontroverser mellan myndig heterna och automobillirmorna. Det har naturligtvis varit lagstiftarens mening, att automobilförsäljaren skulle kunna köra till en kund och från denna, men i otaliga fall har stämning och böter blivit resultatet av kör­ ning från kunden. Ej heller har i de liesta fall en försäljare medgivits att köra från en ort till en annan. Vi förstå mycket väl, att lagstiftaren sökt inskränka på rätten till besiktningsskyltar, i synnerhet som en använd­ ning av denna har medfört skattefrihet för automobilen, under den tid besiktningsskylten använts. Vi måste beklagligtvis medgiva, att kont™

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

verserna rörande besiktningsskyltarna icke alltid varit beroende på för­

ordningens bestämmelser eller på misstydning från ena eller andra si­

dan. Vi äro tvärtom medvetna örn att icke så få såväl privatpersoner

som automobilafiärer flerstädes i landet missbrukat besiktningsskyltarna,

och för vår del vilja vi gärna i den mån det är oss möjligt bidraga till att

missbruk förekommas. Vi tillåta oss därför föreslå att skyltfrågan ord­

nas på följande sätt:

1) Varje automobilägare, som önskar få automobil inregistrerad, skall

på postkontor inbetala ett belopp motsvarande den på hans automobil

belöpande skatten. Detta belopp gireras av postkontoret till den läns­

styrelse, hos vilken automobilen skall inregistreras. Automobilägaren er­

håller kvitto å beloppet, vilket kvitto motsvarar det vanliga skattekvittot

för automobilen och med detta kvitto skall automobilägaren vara berätti­

gad att föra automobilen till sin hemort med besiktningsskylten, evad den­

na gäller typbesiktigad eller icke typbesiktigad automobil. Vid hem­

komsten skall han hos Konungens befallningshavande ansöka örn inre­

gistrering i vanlig ordning. Då Konungens belallningshavande genom

postgirering erhållit kännedom örn köpet av automobilen, har han också

därigenom möjlighet kontrollera att ansökan om inregistrering inlämnas.

2) Automobilliandlaren skall hava rättighet lösa tillräckligt antal skatte

skyltar, vilka lämpligen böra hava samma form som de vanliga igenkän

ningsmärkena, men målade antingen i annan färg än dessa eller försedda

med ett tillägg, såsom exempelvis det amerikanska märket, vilket för

automobilfirmorna är D-L (dealer). Automobilfirman bör hava rättighet

att använda dessa skyltar å sina egna vagnar, evad de användas för prov­

körning eller icke och oavsett örn automobilen är typbesiktigad eller be

siktigad på vanligt sätt, d. v. s. icke typgodkänd. För icke typgodkända

automobiler skall automobilliandlaren utöver skatteskylten å automobi­

len för av besiktningsman åsatt vanlig besiktningsskylt. Genom godkän­

nande av vårt förslag vinnes enligt vår mening:

_ a) att de privata automobilägarna snarast möjligt låta inregistrera

sina automobiler. I och med att skattskyldigheten är fullgjord linnes

för automobilägaren ingen som helst anledning köra med den röda skyl­

ten, utan han torde i regeln vara rätt så angelägen att snarast möjligt

få sitt eget igenkänningsmärke.

b) att automobiliirmorna, sedan de genom skattens erläggande erhållit

rätt använda skatteskyltar eller rättare firmaskyltar, kunna köra sina

automobiler när som helst och var som helst utan att riskera att anställd

personal av oförstånd eller annorledes utsätter firman för ansvar, obehag'

och kostnader.

.Det torde för staten vara det viktigaste att oändligt mycket lättare än

hittills kunna kontrollera besiktningsskyltarnas användning såväl hos

den privata automobilägaren som hos automobilfirmorna. Vi förmoda,

att myndigheternas räfst efter besiktningsskyltarna i första hand varit

grundat på den helt naturliga avsikten att se till att alla i trafik gående

automobiler, vilka äro skattskyldiga, även erlägga skatt. I och nied att

skatten erlagts av såväl den privata automobilägaren som automobilfir-

man bortfaller som ovan sagts, varje skäl att missbruka besiktningskyl­

tarna. Dessa komma sålunda otvivelaktigt att användas i endast obe­

tydlig utsträckning gentemot hittills och även på denna grund blir myn­

digheternas arbete högst väsentligt minskat.

De sakkunniga hava föreslagit, att avgiften för den skatteskylt, som

K

7

automobilfirmorna skulle få rättighet använda, skulle utgå med 100 kro­

nor per skylt eller pär skyltar. Föreningen anser detta belopp vara för

högt. Det torde vara ostridigt, att automobiltirmorna genom sin rörelse,

vilken även innebär en stark propaganda för automobilismen, både di­

rekt och indirekt tillföra staten stora inkomster. Ä andra sidan torde med

bestämdhet kunna sägas, att de automobiler, som firmorna använda för

sin rörelse, d. v. s. provkörningar och dylikt, icke på långt när tillrygga­

lägga de sträckor, genomsnittligt taget åtminstone, som de privata auto-

mohilägarnas automobiler och även därför bör avgiften för skatteskyltar-

na sättas till rimligt belopp. Det synes därför föreningen endast rättvist,

att avgiften för skatteskyltar icke sättes högre än den lägsta skatteavgif-

ten för automobil i privat ägo eller 80 kronor. Föreningen framhåller

även, att avgiften för skatteskylt bör kunna erläggas kvartalsvis eller

rättare för de kvartal som återstå av löpande år, då skylten förvärvats

av myndigheterna, eller med andra ord att för en skylt, som tages i bruk

under första kvartalet under året, skall erläggas hel årsskatt eller 80

kronor, för skylt som tagea i bruk under andra kvartalet tre kvartals

skatt eller 60 kronor o. s. v.»

Jämväl kungl, automobilklubben uttalade sig i enahanda riktning

samt yttrade:

»Nuvarande bestämmelser angående firmors rätt att utan att erlägga

skatt få föra motorfordon med röd skylt har av polismyndigheterna icke

sällan tillämpats så strängt och i vuss mån så oformligt, att nyssnämnda

rätt praktiskt taget förvägrats firmorna. I föreliggande förslag har de

sakkunnigas avsikt säkerligen varit, att genom att utkräva skatt för

alla ’firma’-automobiler i trafik, undanröja nyssnämnda missförhåliande.

Förslaget torde dock kunna giva anledning till missförhållanden av

nyssnämnd art, enär firmorna endast få föra automobil, försedd med

skatteskylt, ’i och för rörelsen’. Det skulle vara lyckligare och mera

rättvist, örn denna begränsning beträffande rättigheten för firma att föra

automobil helt bortfölle.

Den rättighet, som enligt förslaget tillkommer försäljarna, att plom­

bera försåld vagn, för att därigenom köparen skall kunna tillgodogöra

sig en tid av tre veckor för att ordna inregistrering av fordonet, kan möj­

ligen komma att missbrukas av mindre nogräknade och ansvarskännande

försäljare. Till undanröjande av sådan olägenhet vore det önskvärt, örn

sakkunnige kunde finna en praktisk och enkel utväg för att skatt, i lik­

het med vad som föreslagits beträffande försäkring, måste vara erlagd

för varte automobil, innan den blir använd i trafik. Härigenom torde

otvivelaktigt en av de största och allvarligaste erinringarna mot den före­

slagna formen av typbesiktning och densammas tillämpning helt bort­

falla.»

Slutligen ifrågasatte länsstyrelsen i Södermanlands län, att fordonet

skulle registreras och skatt för detsamma erläggas, innan köparen använde

detsamma i trafik.

Efter den ytterligare undersökning, som de sakkunniga därefter hade

tillfälle att företaga i ämnet, framlade de i sitt ovannämnda år 1928 av­

givna betänkande, såvitt nu är i fråga, förslag till

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

8

1. förordning om ändrad lydelse av 3, 6 och 18 §§ i förordningen den

2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt,

2. kungörelse örn ändrad lydelse av 5—7 §§ i kungörelsen den 12 de­

cember 1924 (nr 513) angående uppbörd av automobilskatt m. m., samt

3. kungörelse angående särskild skatt i vissa fall för användande i tra­

fik av motorfordon, som icke inregistrerats.

Jämväl över dessa förslag hava ovannämnda myndigheter m. fl. av­

givit yttrande, därvid förslagen i huvudsak lämnats utan erinringar.

De framlagda författningsförslagen innebära i huvudsak följande:

Huvudregeln, att automobilens (respektive motorcykelns) intagande i

automobilregistret är grundläggande för skattepliktens inträde, bibehålies.

Till förmån för trafikanterna föreslås, att skatten skall räknas månadsvis

i stället för såsom nu kvartalsvis. I enlighet härmed skall skatten utgå från

och med ingången av den månad — i stället för så som nu det kvartal —

varunder automobilen registrerats. Varder emellertid automobilen tagen i

bruk, innan den registrerats, skall skatten löpa från och med den månad,

varunder den tagits i bruk. Den framtlyttning av tiden för1 skattens utgå­

ende, som härigenom ifrågasättes, gör sig gällande allenast i de fall, att

automobilen tagits i bruk redan före ingången av den månad, varunder

den införts i registret. Slutligen skall Kungl. Majit äga bestämma efter

vilka grunder och på vad sätt skatt skall utgå för nyttjande i trafik av

motorfordon, som tillverkare av eller handlande med motorfordon håller

till salu. I sistnämnda hänseende föreslå de sakkunniga, att skatten per

år bestämmes till etthundra kronor för automobil och tjugu kronor för

motorcykel, att skatt skall erläggas för det antal fordon av varje slag,

som tillverkare eller handlande efter anmälan till vederbörande länssty­

relse önskar samtidigt kunna taga i bruk i rörelsen, samt att, därest

nämnda antal under löpande kalenderår ökas, skatten utgår för det året

och det antal, ökningen avser, med belopp, motsvarande vad av skatten

för helt kalenderår belöper å det eller de kalenderkvartal, som återstå

av året, däri inbegripet det kvartal, varunder ökningen skett.

Till kontroll därå, att föreslagna bestämmelser efterlevas, föreslå de

sakkunniga dels att besiktningsskylt, som städse skall vara åsatt icke

registrerat fordon, icke må av polismyndighet utlämnas till annan än till­

verkare eller handlande, varom här är fråga, med mindre vederbörande er­

lagt skatt för fordonet intill årets slut, samt att tillverkaren eller hand­

landen ej heller må vid straffansvar till köpare eller annan utlämna skylt,

med mindre denne uppfyllt enahanda villkor i fråga örn fullgjord

skattskyldighet (motorfordonsförordningen 8 § 3 mom), dels att till­

verkare och handlande skall vid straffansvar hava å fordonet anbragt

särskild skatteskylt, medelst plomb fäst vid besiktningsskylten, dels ock

att köpare av automobil skall vid straffansvar i avbidan på erhållande

av registrering under färd medföra det interimskvitto, han — i regel av^

postverket — erhållit å skattens inbetalning.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

I övrigt tillåter jag mig i detta ämne hänvisa till de sakkunnigas be­

tänkande.

De av de sakkunniga i huvudfrågan föreslagna ändringarna synas

mig väl ägnade att undanröja de olägenheter, som hittills rått på före­

liggande område. Särskilt lärer förslaget örn skattens beräknande må­

nadsvis i stället för såsom nu kvartalsvis, därest det genomföres, bidraga

till minskande av frestelsen att uppskjuta tiden för fordonets anmälan

till registrering i syfte att undgå någon tids skatt. Jag tillstyrker allt­

så, att förslaget örn ändring i automobilskatteförordningen framlägges

för riksdagen. Däremot torde fråga örn erforderliga följdföreskrif-

ter och dessas utformande i detalj icke nu behöva upptagas till slutlig

prövning i detta sammanhang. De av de sakkkunniga i detta hänseende

framlagda håda författningsförslagen torde få fogas som bilaga vid detta

protokoll.

Departementschefen uppläser härefter omförmälda förslag till förord­

ning örn ändrad lydelse av 3, 6 och 18 §§ i förordningen den 2 juni 1922

(nr 260) örn automohilskatt samt hemställer, att Kungl. Majit måtte före­

slå riksdagen att antaga samma förslag.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda

hemställan behagar Hans Kungl. Höghet Kronprin-

sen-Regenten bifalla och förordnar, att proposition i

ämnet av den lydelse bilaga vid detta protokoll ut­

visar skall avlåtas till riksdagen.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

9

Ur protokollet:

Kurt Björklund.

2

Bihang till riksdagens protokoll 19,'iO.

1 sami.

97 höft. (Nr 122.)

10

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

Bilaga.

Förslag

till

kungörelse om ändrad lydelse av 5—7 §§ i kungörelsen den 12 december

1924 (nr 518) angående uppbörd av automobilskatt m. m.

Härigenom förordnas, att 5—7 §§ i kungörelsen den 12 december 1924

angående uppbörd av automobilskatt m. m. skola hava följande ändrade

lydelse:

5 i

Hå motorfordon anmäles till registrering eller dessförinnan tages i

bruk, inbetalas hos registreringsmyndigbeten intill årets slut belöpande

skatt kontant eller eljest i den ordning, som gäller för inbetalning i all­

mänhet till registreringsmyndigbeten.

Vid anmälan-----------behörigt kvitto.

6

§.

1 mom. Automobilskattekvitto med — (förutvarande 6 §)------- under

lås.

2 mom. Vid utfärdande — (förutvarande 7 §)------ kronan gällande.

7*.

Varder motorfordon, innan det registrerats, i avbidan därå använt i tra­

fik lika med registrerad automobil, må, utan hinder av vad i 6 § sagts, av

postverket eller annan myndighet i vanlig ordning utfärdat kvitto å in­

betalning till registreringsmyndigbeten av belopp, svarande mot uppgiven

skatt för fordonet intill årets slut, gälla såsom behörigt automobilskatte­

kvitto, dock högst under tre veckor. Vid fordonets registrering erhålles

hos registreringsmyndigbeten, mot avlämnande av interimskvittot, som

makuleras, av denna i vederbörlig ordning utfärdat automobilskattekvitto.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1931.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 122.

11

Bilaga.

Förslag

till

kungörelse angående särskild skatt i vissa fall för användande i trafik

av motorfordon, som icke registrerats, m. m.

Härigenom förordnas som följer:

1

*.

Den, som tillverkar eller bedriver handel med motorfordon, skall för användande i trafik av motorfordon, som av honom hålles till salu, er­ lägga särskild skatt.

Skatt skall utgå årligen med ett belopp av etthundra kronor för automo­ bil och tjugu kronor för motorcykel samt erläggas för det antal fordon av varje slag, som tillverkaren eller handlanden efter anmälan till veder­ börande länsstyrelse önskar samtidigt kunna taga i bruk i rörelsen. Var­ der nämnda antal under löpande kalenderår ökat, utgår för det året och det antal ökningen avser skatten med belopp, motsvarande vad av skatten för helt kalenderår belöper å det eller de kalenderkvartal, som återstå av året, däri inbegripet det kvartal, varunder ökningen skett.

Anmälan, som i föregående stycke sägs, skall innehålla uppgift å den firma, varunder rörelsen drives, samt det elier de slag av fordon, som föras i handeln.

2

§.

Skatt, som i 1 § sägs, skall inbetalas hos länsstyrelsen kontant eller eljest i den ordning, som gäller för inbetalning i allmänhet till länsstyrelse.

Å för varje fordon erlagt skattebelopp meddelas av länsstyrelsen kvitto, upptagande förutom beloppet vederbörande tillverkares eller handlandes namn, den tid, vilken avgiften avser, samt dagen för inbetalningen.

3 *.

Mot avlämnande av kvitto, som i 2 § sägs, erhåller tillverkare eller handlande, som i 1 § avses, hos polismyndigheten i orten särskild skylt (skatteskylt) i dubbla exemplar, som medelst plomb av polismyndigheten fästes vid erhållen besiktningsskylt.

Bekommen skatteskylt för det ena året skall mot avlämnande av veder­ börligt kvitto, varom i 2 § sägs, hos polismyndigheten utbytas under de­ cember månad mot skylt för nästa år, vilken skylt må nyttjas jämväl un­ der nämnda månad.

Örn skyldighet för tillverkare eller handlande, varom nu är fråga, att under färd föra skatteskylt å motorfordon, som av honom hålles till salu och icke registrerats, gäller vad i motorfordonsförordningen är stadgat örn förande av besiktningsskylt.

12

4 §.

Skatteskylt skall hava det utseende, som utvisas av härvid fogade lii

laga, samt hava bokstäverna AH anbragta på sätt bilagan utvisar i svart

färg å botten, vars färg, särskild för automobil och särskild för motor­

cykel, för varje år fastställes av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i sam­

råd med riksräkenskapsverket. Nämnda ämbetsverk bestämma tillika

den in- eller påstämpling, som ur kontrollsynpunkt må vara erforderlig.

Skatteskyltar tillhandahållas polismyndigheter efter rekvisition bos

väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, som i samråd med riksräkenskapsver­

ket meddelar de närmare bestämmelser örn redovisning av bekomna skyl­

tar, dessas förteckning och utlämnande nr. m., som må vara erforderliga.

5§.

Belopp, som jämlikt motorfordonsförordningen skall nedsättas för er­

hållande av besiktningsskylt, skall utgöra tio kronor för varje par skyltar.

För skatteskylt skall nedsättas enahanda belopp.

Kungl. Maj.ts proposition Nr 122.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1931.

300660. Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, 1930.