Prop. 1948:9

('med hemställan om be\xad myndigande för Kungl. Maj.t att vidtaga åtgärder för ökning av statsverkets andel i totalisator-, tipsoch lotterimedel',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 9.

1

Nr 9.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med hemställan om be­

myndigande för Kungl. Maj.t att vidtaga åtgärder för ökning av statsverkets andel i totalisator-, tipsoch lotterimedel; given Stockholms slott den 3 ja­ nuari 19b8.

Kungl. Maj :t får härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF.

Ernst Wigforss.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 19b8.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Wigforss, Möller, Sköld, Quensel, Gjöres, Danielson, Vougt, Zetter­berg, Nilsson, Sträng, Ericsson, Mossberg, Weijne, Kock.

Efter gemensam beredning med cheferna för jordbruks- och handels­ departementen anmäler chefen för finansdepartementet, statsrådet Wig­ forss,

fråga om ökning av statsverkets andel i totalisator-, tips- och lotteri-

medel.

Föredraganden anför därvid följande.

Enligt lotteriförordningen den 19 maj 1939 (nr 207) må lotteri om pen­ ningar eller penningars värde ej utan tillstånd av Kungl. Maj :t för allmän­ heten anordnas i andra fall eller i annan ordning än som stadgas i nämnda förordning. Såsom lotteri anses bl. a. varje företag, däri efter lottning,

Bihang till riksdagens protokoll 1948. 1 samt. Nr 9.

2

Kungi. Maj:ts proposition nr 9.

gissning eller vadhållning vinst kan erhållas av en eller flera deltagare till

högre värde än det, som erhålles av en var deltagare.

Vad angår totalisatormedlen har rätt att anordna vadhållning

medelst totalisator i samband med kapplöpningar eller travtävlingar bru­

kat av Kungl. Maj :t —• på föredragning av chefen för jordbruksdeparte­

mentet — medgivas för ett år i sänder; och i samband därmed ha vissa före­

skrifter meddelats rörande dispositionen över de vid kapplöpningarna och

travtävlingarna inflytande totalisatormedlen. I sistnämnda hänseende har

stadgats, att av insatsernas totala belopp skulle innehållas 20 procent, var­

för vinnarnas andel i totalbeloppet sålunda utgjorde 80 procent av insat­

serna.

Rörande fördelningen av nyssnämnda andel om 20 procent av insatser­

nas totalbelopp har Kungl. Maj :t meddelat särskilda föreskrifter dels i brev

den 30 maj 1941 såvitt angår vid travtävlingar inflytande totalisatormedel

och dels i brev den 13 april 1945 i fråga om totalisatormedel, som inflyta

vid kapplöpningar. Enligt dessa föreskrifter skall viss, i breven närmare

angiven del — minst 2 och högst 17 procent av totalomsättningen — in­

levereras till statsverket, medan återstoden får av anordnare av vadhåll­

ningen användas för anskaffande av priser vid kapplöpningar och travtäv­

lingar in. in.

Genom särskilda beslut den 30 december 1947 har Kungl. Maj :t med stöd

av lotteriförordningen medgivit, att vissa sammanslutningar finge under

år 1948 vid offentliga kapplöpningar eller travtävlingar anordna vadhåll­

ning medelst totalisator. I nämnda beslut har Kungl. Maj :t tillika föreskri­

vit, såvitt anginge kapplöpningar eller travtävlingar vilka komine att avhål­

las under januari—mars månader 1948,

att

det skulle åligga anordnare av

vadhållning medelst totalisator att av de insatser som gjordes för delta­

gande i vadhållningen innehålla ett belopp motsvarande 20 procent av in­

satssumman, samt

att

anordnare av vadhållning skulle äga av sålunda inne­

hållet belopp för anskaffande och tillhandahållande av pris vid tävlingarna

och till bestridande av andra omkostnader för desamma tillgodogöra sig

vad som återstode sedan för statsverkets räkning avdragits så stor andel,

som angivits i Kungl. Maj :ts beslut den 13 april 1945 och den 30 maj 1941

angående fördelningen av vid kapplöpningar respektive travtävlingar in­

flytande totalisatormedel. Därjämte har Kungl. Maj :t i besluten den 30 de­

cember 1947 förklarat att, såvitt anginge kapplöpningar och travtävlingar

som komme att avhållas under april—december månader 1948, Kungl.

Maj :t framdeles komme att meddela föreskrifter i nu berörda hänseenden.

Beträffande tipsmedlen har Kungl. Maj :t genom resolution den 17

juni 1943 — på föredragning av chefen för handelsdepartementet — bevil­

jat aktiebolaget tipstjänst tillstånd under tiden den 1 juli 1943—den 30

juni 1948 att för allmänheten anordna vadhållning i samband med idrotts-

tävlingar, dock ej hästtävlingar. I samma resolution har vidare föreskri­

vits, att av de vid vadhållning inflytande insatsbeloppen 50 procent skulle

Kungl. Maj.-ts proposition nr 9.

3

användas såsom vinstutdelning till de i vadhållningen deltagande, att högst 25 procent finge disponeras för bolagets omkostnader och att vad som åter- stode av bolagets årsvinst efter avsättning till reservfond, skattereserv och utdelning till aktieägare skulle årligen insättas å statsverkets checkräkning i riksbanken.

Vad slutligen angår lotteri in edlen har Kungl. Maj :t genom reso­ lution den 3 december 1943 — likaledes på föredragning av chefen för han­ delsdepartementet — beviljat svenska penninglotteriet aktiebolag tillstånd att under åren 1944—1953 bedriva penninglotterirörelse. I resolutionen har tillika föreskrivits bl. a., att bolaget skulle för allmänheten anordna lotteri med dragning varje månad, att lottsedelspriset skulle utgöra 10 kronor samt att vad av vinsten å bolagets rörelse återstode efter fondavsättningar och utdelning till aktieägarna skulle inbetalas till statskontoret att användas på sätt Kungl. Maj:t närmare föreskreve. Enligt vad i resolutionen vidare stadgats ägde Kungl. Maj :t, om så funnes lämpligt, företaga ändring i de i resolutionen upptagna bestämmelserna.

Såsom framgår av vad jag förut denna dag anfört (se propositionen nr 5 med förslag till förordning om särskild automobilskatt, m. m.) har 1947

års konsumtionsskatieberedning

i skrivelse den 20 december 1947 fram­

lagt förslag om vissa skärpningar av den indirekta beskattningen; och har beredningen därvid bl. a. föreslagit höjning av statens andel i totalisator-, tips- och lotterimedlen.

Vid nämnda skrivelse har beredningen fogat visst utredningsmaterial, av vilket här må återgivas följande.

I fråga om totalisator medlen har i en inom beredningen upp­ rättad

promemoria

intagits följande tablå:

1944 1945

1946 1947

(miljoner kronor)

Insatser............................................................................

44-20

56-30 65-60 70-16

därav till: vinnare (80

%)

.................................

35-36

45-04 52-48 5613

organisationer...................................

5-04 5-96 6-62 6-86

statsverket ..........................................

3-80

5-30 6-50

7-17

Summa 44-20 56-30

65-60

7016

Statsverkets andel i procent av insatserna ...

8-60

%

9-41

%

9-91

%

10-22

%

Under hänvisning till de för år 1946 redovisade totalisatormedlen har i promemorian anförts, att därest en sådan ändring vidtoges i fördelningen mellan vinnarna och statsverket, att procenttalen 80 resp. 20 utbyttes mot procenttalen 60 resp. 40 skulle härigenom — med oförändrade insatser — eu inkomstökning för statsverket uppkomma med (20

%

av 65,60 =) 13

milj. kronor per år.

Beredningen har vidare överlämnat en inom

lantbruksstijrelsen

upprät­

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 9.

tad promemoria angående ifrågasatt sänkning av vinnarnas andel från 80

till 60 procent av insatserna. I promemorian anföres bl. a. följande.

Med visshet kan förutsägas, att insatserna skulle gå ned genom den ifrå­

gasatta åtgärden. Den övervägande delen av publiken bevistar helt säkert

icke travtävlingar eller kapplöpningar enbart för spelets skull utan av sam­

ma skäl, som förestava besök vid andra, med totalisatorspel icke förenade

sport- eller idrottstävlingar. Denna helt övervägande del av publiken gör

sina insatser på totalisatorn mera för att öka spänningen av ett lopp än av

vinstbegär. Genom sina insatser på 2 eller 5 kronor bidrager den emellertid

i mycket hög grad till den totala omsättningssumman. Om ett högre avdrag

än 20 procent, vilket nu är fastställt, skulle göras, komme detta enligt er­

farenheter från andra länder att medföra en avsevärd nedgång i omsätt­

ningen. Odds skulle nämligen under dessa förutsättningar säkerligen nor­

malt bliva så låga, att vinstmöjligheterna på de smärre insatsbeloppen vä­

sentligt komme att reduceras eller helt upphöra. Under sådana förhållan­

den är det tydligt, att bidragen till totalisatoromsättningen från denna

övervägande kategori av publiken efter hand skulle utebliva. Därmed skulle

också totalisatoromsättningen till sin väsentliga del komma att bero av de

»professionella» spelarnas insatser och spelet skulle därmed icke blott

sjunka i omfattning utan även bliva av mer hasardartad natur, en utveck­

ling, som ur många synpunkter ingalunda vore önskvärd. De minskade

vinstmöjligheterna vid totalisatorspelet, som bleve följden av den ifrågasatta

ändringen, skulle därjämte säkerligen draga med sig allvarlig risk för att

illegal vadhållning genom privata bookmakers började florera. Härigenom

skulle dels betydande belopp kunna undandragas statsverket och dels den

för varmblodig hästavel så betydelsefulla hästsporten bringas i misskredit.

Erfarenheterna från utlandet äro härvidlag av stort intresse. Danmark ut­

gör i detta hänseende ett typiskt exempel. De danska statsmakterna ha i

avsikt att bereda staten större inkomster av totalisatorn i flera etapper höjt

ifrågavarande procenttal — senast år 1947 till 36. Följden av detta har bli­

vit en allt starkare nedgång av totalisatoromsättningen. Därtill har den

illegala vadhållningen genom bookmakers, som redan efter tidigare höj­

ningar börjat vinna insteg, i och med det 36-procentiga avdragets införande

tagit en skrämmande stor omfattning. De danska polismyndigheterna upp­

skatta sålunda det belopp, som under år 1947 undandragits den legala

totalisatorn och olagligt omsatts hos bookmakers, till icke mindre än 12

miljoner kronor.

Även i andra länder gå erfarenheterna i samma riktning. I Norge var av­

draget tidigare liksom här 20 procent. En under kriget genomförd höjning

till 30 procent har emellertid bidragit till, att de norska totalisatoromsätt-

ningarna under de senaste två åren sjunkit till inemot 75 procent av de

förut vanliga.

Det torde av dessa exempel få anses fastslaget, att ett avdrag av 20 pro­

cent på omsättningen är det maximum, som icke bör överskridas, om ett

totalisatorväsen, baserat på sunda principer, skall kunna upprätthållas. Man

kan icke bortse från den risken, att en höjning av nu gällande avdragspro-

cent skulle komma att medföra en så betydande nedgång i totalisatorom­

sättningen, att tävlingsorganisationernas verksamhet, sedd på längre sikt,

skulle äventyras eller helt omöjliggöras.

Beträffande tipsmedlen har i eu inom beredningen upprättad

pro­

memoria

intagits följande tablå:

Kungl. Maj:ts proposition nr 9.

Aktiebolaget tipstjänst.

1944/45

1945/43

1946/47 1947/48

Milj. kr.

%

Milj. kr.

%

Milj. kr.

%

Milj. kr.

Inkomster-.

Tipsinsatser..................

3222

45-65

49-40

50-00

Övriga inkomster ...

0-19

0'18

0-20

(beräknat

Summa

32 41

45-83

49-60

belopp)

Fördelning av utgifterna:

Vinnare........................

13-5G 41-8

19-03 41-5 20-77 41-9

Statsverket:

Vinstskatt...............

2-55

3.79

3-93

Vinstmedel............. 10-87 13-42 41-4

16.03 19-82 43-3 17-05 20-98

42-3

Omkostnader.............

543 16-8

6-98 15-2

7-85 15-8

Summa

82-41

100-o

45-83

100

0

49-60 lOO-o

I sistnämnda

promemoria

har i fråga om tipsmedlen anförts bl. a. föl­

jande.

Tipsinsatsen utgör 25 öre per rad, dock att vid den s. k. »blå-vita» tipp- ningen betalas 30 öre per rad. Av sistnämnda belopp användes 5 öre till välgörande ändamål (för Finlands krigsinvalider). Under första halvåret 1948 kommer den »blå-vita» tippningen — som sedan 1942 inbringat över en miljon kronor — att ersättas med en »röd-vit» tippning till förmån för Europahjälpen.

Omsättningen på tips i Sverige var andra veckan i december 1947 om­ kring 1,5 milj. kronor. Maximiomsättningen per vecka nåddes strax före julen 1946 med omkring

1,6

milj. kronor.

I promemorian har vidare anförts, att därest avgiften för rätt att deltaga i tippningstävlan höjdes från 25 till 30 öre per rad och ökningen i sin helhet redovisades till statsverket, det kunde antagas att statsverket häri­ genom skulle tillföras tipsmedel med ytterligare (20

%

av 50 milj. kr. =)

10 milj. kronor per år.

Vad slutligen angår lotterimedlen har i en inom beredningen upp­ rättad

promemoria

anförts bl. a. följande:

Antalet lottsedlar per dragning hade utgjort år 1938 omkring 300 000 och år 1942 omkring 650 000. Till dragningen i december 1946 hade sålts 1 180 000 lottsedlar och till dragningen i december 1947 1 220 000.

Svenska penninglotteriet aktiebolags inkomster och utgifter under de senaste åren framgå av följande tablå:

1944

1945

1946

1947

m i 1 j o n e r kronor

Försålda lottsedlar......................

101-60

109-25

125-55

135-80

Beloppet fördelas sålunda:

Vinster (66

%)

........................ 66-99

72-11

82-86

89-68

Statsverket (31

%)

...............

31-47

33-87

38-92

42-10

Bolagets kostnader (3 #).. 3-04 101-50

327 109.25 377 125-55 407 135-80

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 9.

Statsverkets inkomster från bolaget har under kalenderåren 1944—47 upp­

gått till nedan angivna belopp:

1944

1945

1946

1947

miljoner kronor

Statsverkets andel i bruttot (31

%)

....................

31-47

33-87

38-92

42-10

Vinstutdelning från bolaget till statsverket ..

3-56

3-86

4-16

4-00

Lotterivinstskatt .........................................................

10 22

10-97

12-76

13-60

Summa

45-25

4S-70

55-84

59-70

Dessa totalbelopp utgöra i procent av brutto-

försäljningen av lottsedlar.................................

44-58

%

44-58

%

44-48

%

43-96

%

Priset per lottsedel var åren 1896—1917 10 kronor. Detta pris höjdes sist­

nämnda år till 11 kronor och år 1927 till 12 kronor. Från och med år 1938

har priset ånyo utgjort 10 kronor per lottsedel.

Därest priset per lottsedel höjes från 10 till 12 kronor per styck, och ök­

ningen i sin helhet redovisas till statsverket, kan det antagas att stats­

verket härigenom skulle tillföras lotterimedel med (20

%

av 125 milj.

kr. =) 25 milj. kronor.

I sin förenämnda skrivelse den 20 december 1947 har

1947 års konsum-

tionsskatteberedning

föreslagit

dels

beträffande totalisatormedlen att sådan ändring vidtoges i fråga om

fördelningen av insatserna, att statsverket tillgodofördes — utöver den andel

som enligt hittills gällande föreskrifter redovisats till statsverket — 20 pro­

cent av insatsernas totalbelopp,

dels

i fråga om tipsmedlen att avgiften för rätt att deltaga i s. k. tippnings-

tävlan höjdes med ett belopp om 5 öre — vilket skulle oavkortat tillfalla

statsverket — eller alltså från 25 till 30 öre för varje rad,

dels ock

såvitt angår lotterimedlen att priset för lottsedel i svenska pen­

ninglotteriet aktiebolag höjdes från 10 till 12 kronor, vilken prishöjning helt

borde tillkomma statsverket.

Beredningen — vars förslag i nu angivna delar är enhälligt — har vidare

uttalat, att statsverket genom de föreslagna åtgärderna skulle beredas in­

komstökningar med respektive 13, 10 och 25 miljoner kronor per år. Änd­

ringarna borde vidtagas i fråga om totalisatormedlen från och med den 1

april 1948, beträffande tipsmedlen från och med juli 1948 och såvitt angår

lotterimedlen från den 15 april 1948.

Departementschefen. Såsom framgår av den proposition (nr 5) med för­

slag till förordning om särskild automobilskatt, m. m., om vars avlåtande

till riksdagen Kungl. Maj :t förut denna dag fattat beslut, tillstyrker jag de

av konsumtionsskatteberedningen föreslagna skärpningarna av den indi­

rekta beskattningen m. m., dock med en viss jämkning beträffande totali­

satormedlen. I enlighet härmed föreslår jag nu, att åtgärder vidtages för

ökning av statsverkets andel i totalisator-, tips- och lotterimedel. Såvitt an­

går totalisatormedlen anser jag mig böra stanna vid att förorda att till stats­

verket inleveraras sådana medel med -— utöver den andel som enligt hittills

gällande föreskrifter redovisats till statsverket — 10 procent av insatsernas

totalbelopp. Vidare förordar jag att statsverket, på sätt beredningen föresla­

git, tillgodoföres dels ytterligare tipsmedel genom höjning av avgiften för

rätt att deltaga i tippningstävlan från 25 till 30 öre för varje rad och dels

ytterligare lotterimedel genom höjning av priset för lottsedel i svenska

penninglotteriet aktiebolag från 10 till 12 kronor. De genom nämnda höj­

ningar inflytande beloppen böra oavkortade tillkomma statsverket.

Nu berörda åtgärder torde, såvitt angår totalisatormedlen, böra genom­

föras på så sätt, att Kungl. Maj :t — i överensstämmelse med vad som förut­

satts i Kungl. Maj :ts förut omnämnda beslut den 30 december 1947 angå­

ende tillstånd att under år 1948 anordna vadhållning medelst totalisator

vid kapplöpningar och travtävlingar — meddelar nya föreskrifter om för­

delningen av totalisatormedlen att tillämpas från och med april 1948. I

fråga om tipsmedlen torde särskild överenskommelse böra träffas mellan

Kungl. Maj:t och aktiebolaget tipstjänst rörande den förut berörda höj­

ningen av priset för rätt att deltaga i tippningstävlan från 25 till 30 öre

per tipsrad, vilken höjning bör genomföras från och med den 1 juli 1948. Vad

slutligen angår lotterimedlen torde Kungl. Maj :t böra föreskriva att priset

för lottsedlar i svenska penninglotteriet aktiebolag, vilka säljas till drag­

ningarna i maj 1948 och senare, skall utgöra 12 i stället för 10 kronor per

styck.

De föreslagna ändringarna rörande fördelningen av totalisator-, tips-

och lotterimedel böra underställas riksdagens godkännande.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj :t i

proposition till riksdagen måtte hemställa om bemyndigande för Kungl.

Maj :t att vidtaga åtgärder för ökning av statsverkets andel i totalisator-^

tips- och lotterimedlen på nedan angivna sätt, nämligen

1) genom överföring till statsverket av — utöver de belopp som enligt hit­

tills gällande föreskrifter skola till statsverket överföras — ytterligare 10

procent av insatserna vid totalisatorspel, vilken ändring bör träda i till-

lämpning den 1 april 1948;

2) genom höjning av priset för deltagande i av aktiebolaget tipstjänst

anordnade tippningstävlingar från 25 till 30 öre för varje rad, vilken höj­

ning bör genomföras från och med den 1 juli 1948; samt

3) genom höjning av priset för lottsedel i svenska penninglotteriet aktie­

bolag från 10 till 12 kronor för varje lottsedel, vilken höjning bör gälla

i fråga om lottsedlar som försäljas till dragningen i maj 1948 och senare

dragningar.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att till

riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

Kunql. Maj.ts proposition nr 9.

7

Ur protokollet:

Carl Olov Sommar.