Prop. 1966:15

('angående överlåtelse av staten tillhörig mark',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 15 år 1966

1

Nr 15

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående överlåtelse av

staten tillhörig mark; given Stockholms slott den 3 januari 1966.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragan­ de departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Olof Palme

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställs om riksdagens bemyndigande att godkänna av telestyrelsen och järnvägsstyrelsen ingångna avtal avseende försäljning av staten tillhörig mark.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 samt. Nr 15

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 år 1966

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet in­

för Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1966.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Kling, Edenman, Johansson, Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme, Lundkvist, Gustafsson.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Palme, anmäler — efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter — frågor om

överlåtelse av staten tillhörig mark

och anför.

Televerket

[1] Försäljning av mark i Norrköping

Telestyrelsen

(skr 16/3 1965) bär för Kungl. Maj :ts prövning överläm­

nat ett mellan styrelsen och Norrköpings kommunala fastighetsaktiebolag den 20 januari och den 22 februari 1965 ingånget köpekontrakt, enligt vil­ ket styrelsen — under förutsättning av Kungl. Maj :ts godkännande — för en köpeskilling av 500 000 kr. till bolaget överlåter tomten nr 7 i kvarteret Klinten i Norrköping. Beträffande den närmare innebörden av avtalet tor­ de få hänvisas till handlingarna.

Av telestyrelsens skrivelse framgår att ifrågavarande tomt har en areal av 4 712 in2 och att i försäljningen ingår tre på tomten under åren 1921 och 1922 uppförda bostadshus inrymmande sammanlagt 27 lägenheter. Då hu­ sen inte längre behövs som bostäder åt personal vid televerket och då fas­ tigheten dessutom medför förlust för verket, har styrelsen ansett, att en försäljning bör komma till stånd. Fastigheten har ett taxeringsvärde av 420 000 kr., varav 70 000 kr. avser marken.

Byggnadsstyrelsen

har i yttrande till telestyrelsen förklarat, att det inte

finns något statligt behov av ifrågavarande fastighet.

Bostadsstyrelsen,

som i ärendet hört länsbostadsnämnden i Östergöt­

lands län, har inte något att erinra mot den angivna köpeskillingen 500 000 kr.

om

3

Departementschefen

Jag tillstyrker den av telestyrelsen föreslagna försäljningen och hem­ ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalet om för­ säljning av tomten nr 7 i kvarteret Klinten i Norrköping.

Kungl. Maj.ts proposition nr 15 år 1966

Statens järnvägar

[2] Försäljning av mark i Solna

Järnvägsstyrelsen

(skr 3/11 1965) bär för Kungl. Maj :ts prövning över­

lämnat ett mellan styrelsen och Mjölkcentralen, Lantmännens mjölkförsälj- ningsförening u. p. a., den 5 och 26 oktober 1965 ingånget köpeavtal, en­ ligt vilket styrelsen — under förutsättning av Kungl. Maj :ts godkännande — för en köpeskilling av 666 920 kr. till föreningen överlåter ett område om 3 420,1 m2 av stadsägan nr 52 i Solna. Området skall enligt förslag till änd­ rad tomtindelning ingå i tomten nr 2 i kvarteret Albydal inom stadsdelen Råsunda i staden. Beträffande den närmare innebörden av avtalet torde få hänvisas till handlingarna.

Av järnvägsstyrelsens skrivelse framgår att området är avsett för indu­ striändamål. övrig mark inom angivna kvarter ägs till större delen av Mjölk­ centralen. Det genom avtalet överlåtna området är inte åsatt taxeringsvärde. Styrelsen har efter jämförelse med annan likvärdig tomtmark inom staden ansett sig böra förorda ett pris av 195 kr./m2, vilket motsvarar en köpeskil­ ling av 666 920 kr. för området.

Byggnadsstyrelsen

har i yttrande förklarat, att styrelsen inte har något

att erinra mot ifrågavarande försäljning.

Departementschefen

Jag tillstyrker den av järnvägsstyrelsen föreslagna försäljningen och hem­ ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalet om för­ säljning av ett område av stadsägan nr 52 i Solna.

[3] Försäljning av mark i Linköpings stad samt i Kärna och Vreta klosters kommuner

Järnvägsstyrelsen

(skr 18/11 1965) bär för Kungl. Maj :ts prövning över­

lämnat ett mellan styrelsen och Linköpings stad den 2 och 15 november 1965 ingånget köpeavtal, enligt vilket styrelsen — under förutsättning av Kungl. Maj :ts godkännande — för en köpeskilling av 430 000 kr. till staden överlåter vissa markområden, som tidigare utgjort spår- och stationsområ­

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 15 år 1966

den för de nedlagda järnvägslinjerna Linköping—Fågelsta samt Linkö­ ping—Ringstorp. Avtalet avser två områden om tillhopa ca 7,5 ha av stads- ägan nr 1763 i Linköping samt 40 fastigheter i Kärna och Vreta klosters kommuner med en sammanlagd areal av ca 12,8 ha. Beträffande den närma­ re innebörden av avtalet torde få hänvisas till handlingarna.

Av järnvägsstyrelsens skrivelse framgår att Linköpings stad skall använ­ da ifrågavarande mark för bl. a. framdragning av en vattenledning. I för­ säljningen ingår stationshuset i Vreta kloster och tre banvaktsstugor. Vär­ det av marken har uppskattats till 342 500 kr. och av byggnaderna till 87 500 kr.

Stadsfullmäktige i Linköping har den 30 november 1965 godkänt avtalet genom beslut, som vunnit laga kraft.

Byggnadsstyrelsen

har i yttrande till järnvägsstyrelsen förklarat, att det

inte finns något statligt behov av ifrågavarande markområden.

Departemen tschefen

Jag tillstyrker den av järnvägsstyrelsen föreslagna försäljningen och hem­ ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalet om för­ säljning av vissa markområden in. m. i Linköpings stad samt i Kärna och Vreta klosters kommuner.

[4] Försäljning av mark i Kristinehamn

Järnvägsstyrelsen

(skr 26/11 1965) har för Kungl. Maj :ts prövning över­

lämnat ett mellan styrelsen och byggmästaren K. I. Linné i Kristinehamn den 17 och 25 november 1965 ingånget köpeavtal, enligt vilket styrelsen — under förutsättning av Kungl. Maj:ts godkännande — för en köpeskil­ ling av 615 000 kr. till Linné överlåter stadsägan nr 135 i Kristinehamn. Be­ träffande den närmare innebörden av avtalet torde få hänvisas till hand­ lingarna.

Av järnvägsstyrelsens skrivelse framgår att i försäljningen ingår ett på fastigheten år 1919 uppfört bostadshus i fyra våningar, vilket inrymmer 48 två- och trerumslägenheter med en sammanlagd våningsyta av 4 148 m2. Hyrorna för dessa uppgick år 1964 till 72 700 kr. och drifts- och underhålls­ kostnaderna till 80 000 kr. Taxeringsvärdet för fastigheten är 720 000 kr., varav 160 000 kr. avser markvärde. Fastigheten har tidigare utbjudits till försäljning, men först nu bär ett godtagbart anbud kunnat erhållas.

Byggnadsstyrelsen

har i yttrande till järnvägsstyrelsen förklarat, att det

inte finns något statligt behov av fastigheten.

Bostadsstyrelsen

har inte haft något att erinra mot den överenskomna kö­

peskillingen.

5

Departementschefen

Jag tillstyrker den av järnvägsstyrelsen föreslagna försäljningen och hem­ ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalet om för­ säljning av stadsägan nr 135 i Kristinehamn.

[5] Försäljning av mark i Borås

Järnvägsstyrelsen

(två den 26/11 1965 daglecknade skrivelser) har för

Kungl. Maj :ts prövning överlämnat två mellan styrelsen och Borås stad den 12 och 24 november 1965 resp. den 19 oktober och den 25 november 1965 ingångna köpeavtal, enligt vilka styrelsen — under förutsättning av Kungl. Maj :ts godkännande — till staden försäljer vissa markområden i Borås.

Enligt det förstnämnda avtalet överlåter styrelsen för en köpeskilling av 1 250 000 kr. ett område om ca 38 000 m2, vilket omfattar stadsägorna nr 1713, 1718, 1822, 1823, 1824, 1825 och 5786 samt delar av stadsägorna nr 3 och 5. Genom det andra avtalet överlåts för en köpeskilling av 491 000 kr. fem områden om tillhopa 8 090 m2 av stadsägan nr 3 och fyra områden om sammanlagt 2 146,9 m2 av stadsägan nr 5. Beträffande den närmare inne­ börden av avtalen torde få hänvisas till handlingarna.

Av järnvägsstyrelsens skrivelse om förstnämnda överlåtelse framgår att i denna ingår byggnaderna i den på ifrågavarande område belägna verkstads- aniäggningen vid Ähaga. Driften vid anläggningen har upphört den 1 maj 1965. _ De av styrelsen genom det andra avtalet överlåtna markområdena skall av staden disponeras för framdragande av motorväg genom staden. Marken har tidigare använts av statens järnvägar för spårförbindelser mel­ lan Borås centralstation och järnvägsverkstaden vid Ähaga.

Stadsfullmäktige i Borås bär genom särskilda beslut den 16 september 1965 godkänt avtalen. Besluten har vunnit laga kraft.

Byggnadsstyrelsen

har i yttrande till järnvägsstyrelsen förklarat, att det

inte finns något statligt behov av ifrågavarande markområden.

Departementschefen

Jag tillstyrker de av järnvägsstyrelsen föreslagna försäljningarna och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtalen om för­ säljning av vissa markområden in. in. i Borås.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Bo Holmquist

Kungl. Maj:ts proposition nr 15 är 1966

MARCUS BOKTR. STHLM 1966 650870