Prop. 1970:202

('med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sank\xad tioner mot Rhodesia',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

1

Nr 202

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sank­ tioner mot Rhodesia; given Stockholms slott den 6 november 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogat förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sanktioner mot Rhodesia.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Lennart Geijer

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen om vissa sanktioner mot Rhodesia gäller till utgången av år 1970. Avsikten var att lagen då skulle ersättas av en allmän och permanent lag för genomförande av säkerhetsrådets resolutioner om sanktioner. Sådan lag­ stiftning hinner inte genomföras före 1970 års utgång. I propositionen före­ slås därför att giltighetstiden för lagen om vissa sanktioner mot Rhodesia förlängs till utgången av år 1971.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 202

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

Förslag

till

Lag

om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sanktioner

mot Rhodesia

Härigenom förordnas, att lagen (1969:232) om vissa sanktioner mot

Rhodesia, vilken gäller längst till utgången av år 1970, skall äga fortsatt

giltighet så länge Konungen ej annat förordnat, dock längst till utgången av

år 1971.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

3

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet på Stockholms slott den 30 oktober 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng,

Andersson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson, Feldt.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om fortsatt giltighet av lagen om vissa sanktioner mot Rhodesia och anför.

Enligt Förenta Nationernas stadga kan FN:s säkerhetsråd under vissa förhållanden besluta om eller rekommendera sanktioner av icke-militär natur i syfte att upprätthålla eller återställa internationell fred och säker­ het. Stat som är medlem i FN är enligt FN :s stadga skyldig att godta och verkställa säkerhetsrådets beslut om sådana sanktioner.

Den 11 november 1965 avgav regeringen i den dåvarande brittiska kolo­ nien Sydrhodesia (i det följande kallad Rhodesia) en ensidig självständig- hetsförklaring. I anslutning härtill rekommenderade säkerhetsrådet i två resolutioner i november 1965 FN :s medlemsstater att genomföra vissa sank­ tioner mot Rhodesia. Dessa rekommendationer kunde genomföras i Sverige främst med stöd av Kungl. Maj :ts allmänna ekonomiska lagstiftningsmakt.

De två resolutionerna aktualiserade frågan om att införa särskild lagstift­ ning som för vårt lands vidkommande ger möjlighet att genomföra säker­ hetsrådets beslut och rekommendationer om sanktioner av icke-militär na­ tur. Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 25 februari 1966 tillkal­ lade dåvarande chefen för justitiedepartementet tre sakkunniga för utred­ ning av denna lagstiftningsfråga. De sakkunniga antog namnet FN-lagkom- mittén.

Den 16 december 1966 antog säkerhetsrådet en för medlemsstaterna bin­ dande resolution om ytterligare sanktioner mot Rhodesia. En del av reso­ lutionen kunde Sverige efterkomma med stöd av en särskild FN-lag på sjö­ fartens område (SFS 1966: 158, giltig till utgången av juni 1971, se SFS 1970: 107). För att resolutionen i övrigt skulle kunna efterkommas krävdes allmän lag, beslutad av Kungl. Maj :t och riksdagen gemensamt. Med anled­ ning därav uppdrog Kungl. Maj :t i februari 1967 åt FN-lagkommittén att skyndsamt särskilt utreda frågan om lagstiftning av provisorisk karaktär

för att göra det möjligt för Sverige att uppfylla sina förpliktelser enligt reso­

lutionen.

I mars 1968 avlämnade kommittén en promemoria med förslag till sådan

lagstiftning. På grundval av denna genomfördes lagen (1969:232) om vissa

sanktioner mot Rhodesia (Rhodesialagen). Lagen utformades så, att den

omfattar också de åtgärder som påkallas av en av säkerhetsrådet den 29

maj 1968 antagen ny resolution rörande ytterligare sanktioner mot Rhode­

sia. Rhodesialagen trädde i kraft den 11 juni 1969 och är alltjämt i kraft.

Lagen har gjort det möjligt för Sverige att fullt ut efterkomma säkerhets­

rådets fram till tiden för lagens ikraftträdande antagna resolutioner rörande

sanktioner mot Rhodesia (prop. 1969: 78, U1LU 1, rskr 289).

Rhodesialagen innehåller regler om förbud av olika slag. Sålunda för­

bjuds bl. a. införsel till och utförsel från Rhodesia av alla slags varor samt

vissa åtgärder som främjar eller är ägnade att främja sådan införsel eller

utförsel (2 och 3 §§). Från införselförbuden undantas bl. a. varor som är

avsedda för medicinskt bruk. I fråga om vara som härrör från Rhodesia

och har utförts därifrån efter Rhodesialagens ikraftträdande får inte före­

tas rättshandling avseende ekonomiskt mellanhavande (4 §). Sådan vara

får inte heller transporteras. I lagen förbjuds också betalning eller kredit-

givning till Rhodesia samt luftfart med anknytning till Rhodesia (5 och

6 §§). Lagen innehåller också bestämmelser om straff för den som uppsåt-

ligen eller av grov oaktsamhet bryter mot något av förbuden (8 §). För

utomlands begången gärning kan ansvar ådömas, förutom svensk medbor­

gare, utlänning som har begått brottet på svenskt fartyg eller luftfartyg.

Även vissa bestämmelser om förverkande av egendom på grund av brott

samt om särskild åtalsprövning ingår i lagen (9—11 §§). Denna innehåller

slutligen en regel om avvisning av utlänning som skäligen kan antas ha

hemvist i Rhodesia (12 §).

Rhodesialagen gäller så länge Kungl. Maj :t inte har förordnat annat,

dock längst till utgången av år 1970. Anledningen till att giltighetstiden

begränsades var att en allmän och permanent sanktionslag beräknades

kunna träda i kraft den 1 januari 1971 och då ersätta Rhodesialagen. Be­

myndigandet för Kungl. Maj :t att före giltighetstidens utgång förordna om

upphävande av lagen infördes för att lagen snabbt skulle kunna upphävas

för det fall att säkerhetsrådet före utgången av år 1970 skulle häva sank­

tionerna mot Rhodesia.

I april 1970 avlämnade FN-lagkommittén betänkandet Svensk FN-lag,

Sanktioner och deras genomförande (SOU 1970: 19), med förslag till lag

om vissa internationella sanktioner (FN-lag). Den föreslagna lagen är av­

sedd att möjliggöra för Kungl. Maj :t att för Sveriges del snabbt efterkomma

säkerhetsrådets resolutioner om sanktioner av icke-militär natur, mot

vilken stat de än riktas. Betänkandet har remissbehandlats och övervägs

f. n. inom justitiedepartementet.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1970

5

Det har visat sig inte vara möjligt att förelägga 1970 års riksdag propo­

sition med förslag till lagstiftning på grundval av kommittéförslaget i så­

dan tid att riksdagen hinner ta ställning till förslaget före riksdagssessio-

nens slut. Arbetet på lagstiftningen är dock så långt framskridet att propo­

sition i ämnet kommer att kunna föreläggas 1971 års vårriksdag.

De resolutioner som har föranlett Rhodesialagen är fortfarande i kraft.

Lagen bör därför fortfara att gälla till dess de beslutade sanktionerna upp­

hävs av säkerhetsrådet eller en permanent sanktionslagstiftning träder i

kraft. Med hänsyn till vad nyss anförts rörande arbetet på eu permanent

FN-lag bör giltighetstiden förlängas t. o. in. den 31 december 1971. Kungl.

Maj :t bör även i fortsättningen ha möjlighet att före giltighetstidens ut­

gång upphäva lagen, om säkerhetsrådet dessförinnan skulle häva sanktio­

nerna. Skulle en permanent FN-lag träda i kraft före utgången av år 1971,

bör Rhodesialagen givetvis upphävas vid ikraftträdandet.

Sedan Rhodesialagen trädde i kraft har säkerhetsrådet den 18 mars 1970

antagit en ny resolution om sanktioner mot Rhodesia. Resolutionen innehål­

ler både bindande beslut och rekommendationer. Det bindande beslut som

här är av intresse ålägger medlemsstaterna atl omedelbart bryta alla diplo­

matiska, konsulära, kommersiella, militära och andra förbindelser med den

olagliga regeringen i Rhodesia samt bryta alla förekommande transportför­

bindelser till eller från Rhodesia. I de delar av resolutionen som innefattar

endast rekommendationer uppmanas medlemsstaterna bl. a. att vidta lämp­

liga åtgärder på det nationella planet för att tillse att ingen handling som

utförs av representanter för eller institutioner under den olagliga regeringen

i Rhodesia skall ges något erkännande av medlemsstaternas myndigheter.

Medlemsstaterna uppmanas också att vidta alla ytterligare icke-militära

åtgärder som är möjliga enligt FN-stadgan för att komma till rätta med

situationen i Rhodesia.

De åtgärder som Sverige redan har vidtagit med anledning av säkerhets­

rådets tidigare resolutioner angående sanktioner mot Rhodesia är så långt­

gående att vårt land får anses därigenom ha i nöjaktig utsträckning upp­

fyllt också besluten och rekommendationerna i den senaste resolutionen.

Det saknas därför anledning att i detta sammanhang föra in bestämmelser

om ytterligare sanktionsåtgärder i lagen.

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats

förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sanktio­

ner mot Rhodesia. Förslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta

ärende som bilaga.1

.lag hemställer, att lagrådets yttrande över lagförslaget inhämtas enligt

87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

1 Bilagan, som är likalydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, har uteslutits här.

6

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1970

7

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 5 november 1970.

Närvarande:

f. d. justitierådet Regner,

regeringsrådet Martenius,

justitierådet

Bernhard,

justitierådet

Hesser.

Enligt lagrådet den 4 november 1970 tillhandakommet utdrag av proto­

koll över justitieärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Herti­

gen av Halland, i statsrådet den 30 oktober 1970 hade Kungl. Maj :t förord-

nat, att enligt 87 § regeringsformen lagrådets utlåtande skulle inhämtas

över upprättat förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om

vissa sanktioner mot Rhodesia.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

hovrättsassessorn Hans Olsson.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 6 november 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

S

träng

,

Andersson, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist,

Geijer,

Odhnoff, Wickman, Morerg, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets yttrande över

förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sanktio­

ner mot Rhodesia.

Föredraganden upplyser, att lagrådet lämnat lagförslaget utan erinran,

och hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att

antaga förslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 70U84