Prop. 1978/79:119

om vissa frågor rörande forskning och forskarutbildning

Prop 1978/79: 119 Regeringens proposition

1978/79: 119

om vissa frågor rörande forskning och forskarutbildning;

beslutad den 22 februari 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll denna dag.

På regeringens vägnar OLA ULLSTEN JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås på grundval av forskningsrådsutredningens be- tänkande (SOU 1977: 52) Forskningspolitik vissa åtgärder för att förbättra planeringen inom forskningsområdet.

Vidare föreslås att resurserna för samhällsriktad forskningsinformation förstärks med 4 milj. kr.

Arbetstagarorganisationerna föreslås få ökat inflytande över beslut i forskningsfrågor. Arbetstagarorganisationerna skall således vara före- trädda inom bl. a. styrelsen för teknisk utveckling (STU) och i styrelserna för instituten för kollektiv forskning (branschforskningsinstituten). Arbets- tagarorganisationernas möjligheter att ta initiativ till forskning skall för- bättras genom att högst 5 milj. kr. ur arbetarskyddsfonden får disponeras för stöd till detta.

Sekretariatets för framtidsstudier anknytning till regeringskansliet före-

' slås upphöra. Framtidsstudieverksamheten föreslås i stället anknytas till FRN.

Vidare läggs i propositionen fram vissa förslag på grundval av forskarut- bildningsutredningens betänkande (SOU l977: 63) Fortsatt högskoleutbild- ning.

Behörigheten till forskarutbildning föreslås delas in i allmän behörighet och särskild behörighet. Grundläggande högskoleutbildning omfattande minst 80 poäng skall ge allmän behörighet för tillträde till forskarutbild- ning. Kraven för särskild behörighet skall fastställas av fakultetsnämnd. Utbildningsutbudet på nivån ovanför grundläggande högskoleutbildning föreslås breddas genom att påbyggnadsutbildningar inrättas. För utveck-

ling och drift av överbryggande kurser för dem som har allmän men inte ] Riksdagen [978/79. I saml. Nr 119

Prop. 1978/79: 119

|»)

särskild behörighet till forskarutbildning samt för planering av och försöks- verksamhet med påbyggnadsutbildningar föreslås att 2 milj. kr. anvisas.

Ytterligare 75 utbildningsbidrag för doktorander föreslås inrättade.

Ansvaret för de nu av STU finansierade kontaktsekretariaten föreslås föras över på högskolan.

Särskilda medel — 7.5 milj. kr. — föreslås anvisas för att underlätta för universitetslektorer att aktivt delta i forskning. innehavare av tjänster som förste assistent skall i fortsättningen i tjänsten även kunna arbeta med forskning.

För viss förstärkning av högskolans forskingsorganisation föreslås att 2 milj. kr. anvisas.

Vidare föreslås att möjligheter öppnas för vissa förändringar i fakultets- nämndernas sammansättning.

Prop. 1978/79: 119

Lagförslag _ Förslag till

Lag om ändring i högskolelagen(1977: 218)

Härigenom föreskrives att 16. 23 och 24 åå högskolelagen(19771218) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 å .. Verksamheten inom högskolan skall ledas av lokala styrelser, rektors- ämbeten. linjenämnder, fakultetsnämnder, sektionsnämnder samt styrel- ser för institutioner och andra arbetsenheter.

Vid lu'igskoleenlteten inom jord- bruksdepartementets verksam/tets- områdc får i stället för fakultets- nämnder och sektionsnämnder fin- nas andra organ enligt vad som för- eskrives [ 25 5.

I ställetförfakultetsnämnder och sektionsnämnder får finnas andra organ enligt vad sonzjöreskrii's i 23 35 fjärde stycket och 25 9".

23 5 För forskarutbildningen och forskningen vid högskolan inom utbild- ningsdepartementets verksamhetsområde skall finnas fakultetsnämnder och sektionsnämnder.

Fakultetsnämnds verksamhet skall avse ett särskilt vetenskapsområde (fakultet) i en högskoleregion. Sektionsnämnds verksamhet skall avse en del av en fakultet (sektion) i en högskoleregion.

Fakultetsnämnd och sektionsnämnd skall inom sitt verksamhetsområde l. planera forskarutbildningen,

2. handlägga övriga frågor om vad forskarutbildningen skall innehålla och om hur forskarutbildningen skall organiseras, samt 3. handlägga vissa frågor om planering av forskningen.

För sådan forskning och forskar- utbildning som ej avser ett särskilt vetenskapsområde får finnas andra organ än fakultetsnämnder och sektionsnämnder. Föreskrifter om dessa andra organ meddelas av re- geringen eller myndighet som rege— ringen utser.

245

[ fakultetsnämnd och sektions- nämnd skall ingå företrädare för verksamheten inom nämndens verksamhetsområde. Företrädare för de anställda och de studerande inom fakultetsnämnds och sek- tionsnämnds verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden.

I fakultetsnämnd och sektions- nämnd skall ingå företrädare för verksamheten inom nämndens verksamhetsområde. Företrädare för de anställda och de studerande inom fakultetsnämnds och sek- tionsnämnds verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden.

Prop. 1978/79: 119 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I _l'akultetsnt'imnd och sektions- I fakultetsnämnd och sektions- nämnd kan ingå företrädare för så- nämnd kan ingå företrädare för dantjorsknings— och utvecklingsar- I. sådant forsknings- och ut- hete utanför högskolan som har an- vecklingsarbete utanför högskolan knytning till nämndens verksam- som har anknytning till nämndens hetsområde. verksamhetsområde.

2. sådan grundläggande högsko- leutbildning som saknar represen- tation ifakultetskollegiet,

3. allmänna intressen.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1979.

Prop. 1978/79:119 5

Utdrag UTBILDNINGSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde

1979-02-22

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Ro- manus. Mundebo, Wikström. Friggebo. Wirtén, Huss, Rodhe. Wahlberg, Hansson. Enlund, Lindahl, Winther, De Geer, Blix, Cars. Gabriel Ro- manus, Tham. Bondcstam

Föredragande: statsrådet Wikström

Proposition om vissa frågor rörande forsknings och forskarutbildning

1 Inledning Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade dåvarande statsrå— det Moberg den 30 maj 1972 sakkunniga' för att utreda frågor rörande forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. De sakkunniga antog benämningen fbrskningsrådsutredningen (FRU, U 1972: 02). FRU överlämnade i april 1975 betänkandet (SOU 1975: 26) Forsknings- råd.

FRU fick genom tilläggsdirektiv ijuni 1974 och i april 1975 i uppdrag att bl. a. utreda formerna för stöd till långsiktsmotiverad forskning och under- söka och bedöma förutsättningarna för en långsiktig forskningsplanering.

FRU överlämnade i november 1977 betänkandet (SOU 1977: 52) Forsk- ningspolitik jämte bilagor (SOU 1977: 53—55). En nulägesbeskrivning bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I. En sammanfattning av FRU:s betänkande bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

Efter remiss har yttranden över FRU:s betänkande avgetts av brotts- förebyggande rådet. datainspektionen, styrelsen för internationell utveck- ling, beredningen för u-landsforskning, överbefälhavaren, försvarets ma— terielverk. försvarets forskningsanstalt (FOA), socialstyrelsen, sjuk- vårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri),

' Riksdagsledamoten Ulla Ekelund. professorn Bengt Gustafsson. riksdagsledamo- ten Lars Gustafsson. professorn Lars lngelstam. dåvarande riksdagsledamoten redaktören Kerstin Jordan. professorn Kerstin Lindahl-Kiessling. riksdagsledamo- ten Ove Nordstrandh. riksdagsledamoten Gunnar Richardson, f.d. universitets- kanslern Nils Gustav Rosén (ordförande). professorn Torgny Segerstedt samt riks- dagsledamoten Roland Sundgren.

Prop. 1978/79: 119

televerket. transportforskningsdelegationcn. Sveriges meteörologiska och hydrologiska institut. statistiska centralbyrån (SCB). konjunkturinstitutet, statskontoret riksrevisionsverket (RRV), nämnden för san'thällsinforma- tion, riksarkivet, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. na- turhistoriska riksmuseet. universitets- och högskoleämbetet (UHÄ), som överlämnat yttranden från lokala och regionala högskoltiamyndigheter. utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH). skolöverstyrel- sen (SÖ). svenska unescorådet, styrelsen för sekretariatet för framtidsstu- dier, statens livsmedelsverk. ftskeristyrelsen, statens nziturvårdsverk. Sveriges lantbruksuniversitet. konsumentverket. patent— ochl' registrerings- verket. arbetsmarknadsstyrelsen. styrelsen för arbetarsllkyddsfonden, centrum för arbetslivsfrågor. statens råd för byggnadsforskning. statens institut för byggnadsforskning. statens planverk. statens indulstriverk, Sve- riges geologiska undersökning, nämnden för energiproduktillonsforskning, statens kärnkraftsinspektion. styrelsen för teknisk utveckling (STU), sta— tens råd för vetenskaplig information och dokumentation E(SINFDOK), statens delegation för rymdverksamhet. fot'skningsrådsnäninden (FRN). medicinska forskningsrådet (MFR), humanistisk— samhälls'vetenskapliga forskningsrådet (HSFR). naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), forskningsbiblioteksrådet. statens råd för skogs- och jordbruksforskning (SJFR), lärartjänstutredningen, delegationen för energiforskning, decen- traliseringsutredningen, statens väg- och traiikinstitut, statenils geotekniska institut. Svenska handelskammareförbundet. Vetenskapsakådemien, Ing- enjörsvetenskapsakademien (IVA). Nordforsk, Riksföreningen mot can— cer, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet. Svenska läkare- sällskapet. Sveriges industriförbund, Sveriges Radio AB. Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/SR. Landsor- ganisationen i Sverige (LO), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Svensk uppfinnareförening och Centerns ungdomsförbund !(CUF). Här- j'amte har inkommit ett antal skrivelser med anledning av betänkandet. En sammanställning av remissyttrandena över FRU:s betänkaride bör fogas

till protokollet 1 detta ärende som bilaga 3 l

Med stöd av Kungl. Maj. ts bemyndigande tillkallade dåvarande statsrå- det Zachrisson den l9juni 1974 sakkunniga' med uppdrag att utreda vissa frågor rörande forskarutbildningen m. rn. De sakkunniga antog benämning- enforskaruthi/dningsutredningen (FUN. U 1974:()6). '

FUN avgav i juni 1975 delbetänkandet (Ds U 1975: 11 ) Utbildningsbi- drag för doktorander. .

Genom beslut den 14 augusti 1975 erhöll FUN tilläggsdirektiv med utgångspunkt 1 riksdagens beslut om reformering av högskoleutbildningen.

FUN överlämnade i november 1977 betänkandet (SOU 1977:63) Fort—

' Riksdagsledamoten Anna Eliasson. riksdagsledamoten Arne Gadd (ordförande) riksdagsledamoten Anita Gradin, professorn Kerstin 1 indahl- Kiessling, professorn David Magnusson. docenten Bengt Karlberg och professorn Rune Lagneborg.

Prop. 1978/79: 119 7

satt högskoleutbildning. En sammanfattning av betänkandet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4.

Efter remiss har yttranden över FUN:s betänkande avgetts av brottsförebyggande rådet, beredningen för u-landsforskning, försvarets materielverk, försvarets forskningsanstalt (FOA). socialstyrelsen, som hön nämnden för läkares vidareutbildning, sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri). transportforskningsdelega- tionen, statistiska centralbyrån (SCB), konjunkturinstitutet, statskontoret, riksrevisionsverket (RRV), statens personalnämnd, riksarkivet, riksanti- kvarieämbetet och statens historiska mttseer, naturhistoriska riksmuseet, universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). som överlämnat yttranden från lokala och regionala högskolemyndigheter, utrustningsnämnden för uni- versitet och högskolor (UUH). centrala studiestödsnämnden (CSN). skol- överstyrelsen (SÖ), styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier, statens livsmedelsverk, ftskeristyrelsen, statens naturvårdsverk, Sveriges lant- bruksuniversitet. konsumentverket, patent- och registreringsverket, ar- betsmarknadsstyrelsen. arbetarskyddsstyrelsen, styrelsen för arbetar- skyddsfonden. centrum för arbetslivsfrågor. statens råd för byggnads- forskning. statens institut för byggnadsforskning, statens planverk, statens industriverk, Sveriges geologiska undersökning. nämnden för energipro- duktionsforskning. styrelsen för teknisk utveckling (STU), statens råd för vetenskaplig information och dokumentation (SlNFDOK), statens delega- tion för rymdverksamhet, forskningsrådsnämnden (FRN), medicinska forskningsrådet (MFR), humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrå- dct (HSFR). naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), statens råd för skogs- och jordbruksforskning (SJFR), studiestödsutredningen, lärar- tjänstutredningen, Värd 77, expertgruppen för regional utredningsverk- samhet_ delegationen för energiforskning. statens bakteriologiska labora- torium. statens väg- och traftkinstitut. statens geotekniska institut, Handelshögskolan i Stockholm, Svenska handelskammareförbundet, Ve- tenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Riksförening- en mot cancer, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svens- ka läkaresällskapet, Sveriges industriförbund, Tjänstemännens centralor- ganisation (TCO), Centralorganisationcn SACO/SR, Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges förenade studentkårer (SFS), Centerns ungdomsförbund (CUF) och Moderata ung- domsförbundet. Härjämte har inkommit ett antal skrivelser med anledning av betänkandet. En sammanställning av remissyttrandena över FUN:s betänkande bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5. Vidare har Vetenskapsakademien. Vitterhetsakademien och ingenjörsakademien inkommit med en skrivelse om behovet av en översyn av det vetenskapliga arbetets ställning i Sverige.

För överblickens och sammanhangets skull behandlar jag i det följande åtskilliga frågor i vilka det ankommer på regeringen eller berörda myndig- heter att besluta.

Prop. 1978/79: 119 g

Föredragandens överväganden 1. Allmänt

Forskning och utvecklingsarbete (FoU) bedrivs i olika miljöer och under skilda förutsättningar. Det svenska FoU-systemet kan i stora drag sägas bestå av universitet och högskolor, forskningsrådsorganisationen, den sektoriella FoU-organisationen samt näringslivet.

Finansieringen av FoU-verksamheten sker också på flera olika sätt: genom direkta statsanslag till organ som har utförande av FoU som huvud- uppgift eller som ett led i sin myndighetsfunktion inom en viss samhälls- sektor. genom statsbidrag till organ av forskningsrådstyp som i sin tur för- delar en stor del av anslagen till de enheter som utför forskningen och genom bidrag och uppdrag till de FoU-utförande enheterna från fonder och stiftelser eller från bl. a. företag.

Ungefär hälften av all FoU-verksamhet och större delen av forskningen i landet finansieras över statsbudgeten. På uppdrag av styrelsen för teknisk utveckling (STU) och statens råd för byggnadsforskning har statis- tiska centralbyrån (SCB) analyserat 1978 års budgetproposition med av- seende på anslagen till FoU (statliga anslag till forskning och utveckling 1978/79 och aktuella trender under de senaste åren. En analys av 1978 års budgetproposition och vissa jämförelser med motsvarande analyser av- seende 1975 och 1977 års budgetpropositioner. SCB 1978-11—15). I denna undersökning. som f. n. är den mest aktuella. anges de statliga utgifterna för FoU för budgetåret 1978/79 till 5,055 miljarder kr., vilket är 3,2 % av de totala budgeterade statsutgifterna för detta budgetår.

Nära tre fjärdedelar av FoU-anslagen kanaliseras genom tre departe- ment. nämligen utbildningsdepartementet (32 %), försvarsdepartementet (20 %) och industridepartementet (20 %). Den närmare fördelningen på departement framgår av följande tabell.

Tabell 1. Beräknade anslag i 1978 års budgetproposition. Fördelning på departe- ment.

Departement Milj. kr. % Justitie 6,9 0,1 Utrikes 136,1 2,7 Försvars 985,5 19,5 Social 327,5 6,4 Kommunikations (inkl. affärsverk) 150,6 3,0 Ekonomi 18,6 0,4 Budget 118,4 2,3 Utbildnings 1 608,4 31,8 Jordbruks 431,4 8,5 Handels 4,1 0 1

(forts.)

Prop. 1978/79: 119 9

Tabell 1. (Forts.) . Ändamål Milj. kr. %

Arbetsmarknads 71,0 1,4 Bostads 134,9 2,7 Industri (inkl. affärsverk) 1 025,2 20,3 Kommun 7,7 0,2 Ovrigt 28,0 0,6 Totalt 5 054,4 100,0

SCB har även gjort en ändamålsindelning av anslagen och då funnit att den största andelen eller 38 % anvisades för att främja allmän vetenskap- lig utveckling, framför allt forskning vid universitet och högskolor och forskning stödd av forskningsråd. Den närmare fördelningen på ändamål framgår av följande tabell.

Tabell 2. Beräknade FoU-anslag i 1978 års budgetproposition. Fördelning på ändamål.

Ändamål Milj. kr. % ]. Näringslivets utveckling 382,2 7,6 ]. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 94,9 1,9 2. Industriell verksamhet m. m. 287,8 5,7

II. Ojentlig service m. m. 1 562,5 30,9 3. Energi- och vattenförsörjning 464,9 9,2 4. Transport och kommunikationer 166,3 3,3 5. Boendemiljö, samhällsplanering 91,7 1,8 6. Fysisk miljö, naturvård 86,3 1,7 7. Hälso- och sjukvård 313,8 6,2 8. Socialvärd, social miljö, trygghet 91,6 1,8 9. Kultur, massmedia, fritid 15,3 0,3 10. Undervisning 73,0 1,4 11. Arbetsmiljö, persona15kydd 107,1 2,1 12- Offentlig förvaltning, samhällsservice [33,6 2,6 13. Utforskning av jorden och atmosfären 18,9 0,4

III. Allmän vetenskaplig utveckling 1 925,1 38,1 14. Allmän vetenskaplig utveckling 1 925,1 38,1 IV. Rymdforskning och försvar 1 184,7 23,4 15. Rymdforskning 87,6 1,7 16. Försvar ] 097,1 21,7

Samtliga ändamål 5 054,4 100,0

Den FoU-verksamhet som finansieras av det svenska näringslivet är sannolikt minst lika omfattande som den som får medel över statsbud- geten men har sin tyngdpunkt i utvecklingsarbete. Vidare finansieras FoU av privata fonder och stiftelser av olika slag och av kommuner och lands- ting.

FoU-verksamhetens stora omfattning är redan den skäl för att forsk- ningsfrågor skall ägnas stor uppmärksamhet och intresse. Också andra faktorer bidrar till att intresset för forskningsfrågor är stort. En orsak är otvivelaktigt oron för den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen. Många har stora förhoppningar att forskningen skall kunna bidra till lös- ningen av olika problem som har samband härmed. Det ökade intresset för ”livskvalitet” har också kommit att omfatta de intellektuella och kul— turella aktiviteter som forskning innebär och ger upphov till.

Prop. 1978/79: 119 ,0

Finansiering av FoU år 1975 inklusive FoU utförd i utlandet (Mkr.)

Finansieringskålla Teknisk och Samhällsve- Totalt naturveten- tenskaplig skaplig FoU och humanis- tisk FoU Näringslivet 2 991,4 13,5 3 004,9 Den offentliga sektorn (FoU som Hnansieras över stats- budgeten") 2 385,7 215,1 2 600,8 Privata, ideella organisatio- ner, vetenskapliga samman- slutningar, medicinska, hu- manitära hjälporgan m.m. 102,3 45,0 147,3 Totalt 5 479,4 273,6 5 753,0

Källa: SCB (International Survey of the Resources Devoted to Research and Experimental Development in 1975).

Liksom det finns många olika motiv för forskning och för intresset för forskning finns det många olika former för forskning. Många har försökt sig på olika slag av klassificeringar eller systematiseringar av forskning eller forskningspolitik. I bl. a. forskningsrådsutredningens (U 1972102, FRU) betänkande ( SOU 1977:52 ) Forskningspolitik diskuteras detta. Resonemang kring indelningsgrunder, klassificering etc. förekommer ock- så i många av remissyttrandena över FRUzs betänkande och forskarutbild- ningsutredningens (U 1974:06, FUN) betänkande ( SOU 1977:63 ) Fortsatt högskoleutbildning. Det finns inte anledning att här ta ställning för den ena eller andra principen. Däremot är det viktigt att peka på forskningens mångfald och variationsrikedom när det gäller syfte, innehåll, verksam- hetsformer och metoder.

Vad som också bör uppmärksammas är att vi ännu har rätt liten kunskap om forskning: hur den påverkas av olika organisationsformer, vad som påverkar möjligheterna till framgångsrik forskning etc. För den fortsatta utbyggnaden av forskningsverksamheten behövs otvetydigt mer forskning om forskning. En viss sådan verksamhet bedrivs redan. Inom forsknings- rådsnämnden (FRN) arbetar en delegation för studier av forskning och forskningsorganisation. I sammanhanget kan nämnas att användnings- området för resurserna för forskning och utvecklingsarbete för högskolan numera innefattar också området forskning och forskarutbildning och inte som tidigare endast grundläggande högskoleutbildning.

FRU och FUN avlämnade sina betänkanden ungefär samtidigt, hösten 1977. Båda betänkandena har varit föremål för en omfattande remiss- behandling. FRU:s förslag gäller främst den övergripande forsknings- planeringen och förutsättningarna för denna. Vidare behandlar FRU bl. a. frågor som allmän och samhällsinriktad information om forskning och forskningsresultat, löntagarorganisationernas representation i sektoriella FoU-organ och deras möjligheter att initiera forskning samt den fortsatta

Prop. "1978/79: 119 * 1 1

framtidsstudieverksamhetens organisation. FUN lägger fram förslag om bl.a. nya regler för behörighet till forskarutbildning, studiefinansiering inom forSkarutbildning och breddat utbildningsutbud över grundutbild- ningsnivån. FUN tar därutöver upp frågor som gäller högskolans samver- kan med forskning och utvecklingsarbete utanför högskolan. Vidare be- handlar FUN utformningen av tjänsteorganisationen samt planerings- och ledningsorganisationen för högskolans forskning och forskarutbildning.

1 FUN:s betänkande tas också upp frågor om samspelet mellan forsk- ning och grundläggande högskoleutbildning. De förslag som presenterats av FRU och FUN gäller stora och väsent- liga frågor, däribland riksdagens och regeringens möjligheter att ange rikt- linjer för plancringen av forskningen och att fördela resurser till denna. Förslagen är dock i så måtto begränsade att de. i enlighet med direktiven för utredningarna, dels främst gäller offentligt finansierad FoU, dels i första hand avser organisatoriska frågor i vid bemärkelse och inte forsk- ningens omfattning och inriktning. Jag kommer i det följande att redovisa mina ställningstaganden till FRU:s och FUN:s förslag. Dessa förslag bör kunna bilda utgångspunkter för vidareutvecklingen av forskning och forskarutbildning i Sverige. Som jag kommer att närmare belysa i det föl- jande återstår dock vissa viktiga frågor, som måste behandlas i annat sammanhang. Jag vill här endast peka på lärartjänstutredningens (U l977:04) pågående arbete. Likaså arbetar forskningssamverkanskom- mittén (U 1978: 01, FOSAM) med frågor som är centrala både ur all- män forskningspolitisk synvinkel och för högskolan. De förslag som lagts fram i årets budgetproposition är ett uttryck för regeringens vilja att öka stödet till forskning och utvecklingsarbete. Jag vill här erinra om att dessa förslag med avseende på utbildningsdeparte- mentets verksamhetsområde innebär en ökning av resurserna för forskning och forskarutbildning med ca 56 milj. kr. Vidare kommer i proposition om byggnadsarbeten m.m. inom utbild- ningsdepartementets verksamhetsområde att föreslås bl. a. att 15 milj. kr. anvisas för finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning. 1 proposition om ett centralt organ för informationsförsörjning kommer att föreslås att 7 milj. kr. anvisas för informations- och dokumentations- verksamhet. Det gäller här åtgärder som i hög grad kommer forskningen till godo. Jag avser att i det följande föreslå att sammanlagt ca 19 milj. kr. an- visas för vissa åtgärder för förbättrad forskningsplanering och forskar- utbildning m. m. Anslagen till forskning och forskarutbildning inom utbildningsdeparte- mentets område kommer således enligt förslagen för budgetåret 1979/80 att öka med sammanlagt ca 100 milj. kr. Detta är en medelsförstärk- ning som till helt övervägande del går direkt till forskningen. Vidare kommer jag i det följande att förorda att högst 5 milj. kr.

Prop. 1978/79: 119 |")

ställs till förfogande för stöd till arbetstagarorganisationernas initiering av forskning.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen i proposition om vissa åtgärder för att främja sysselsättningen i Norrbotten föresla- git en förstärkning med 6 milj. kr. av resurserna för forskning och forskarutbildning vid högskolan i Luleå.

Jag går nu över till att behandla vissa allmänna frågor som aktualiserats av FRU.

FRU anser att sektorsprincipen, dvs. systemet att olika sektorsmyndig- heter finansierar forsknings- och utvecklingsarbete inom sina resp. områ- den, bör bibehållas. FRU redovisar vissa synpunkter på den sektoriella FoU-organisationen. FRU förordar bl. a. att den sektoriella FoU-verk- samheten knyts till ansvariga myndigheter och inte till departementen. Vidare framhåller FRU att fristående sektoriella FoU-organ normalt bör undvikas med hänsyn till de nackdelar som ligger i en sämre kontakt mel- lan forskning och sektorsplanering, splittringen av forsknings- och utveck- lingsresurser och den mer svåröverskådliga organisation som blir följden av en satsning på nya och ofta små fristående enheter för FoU. FRU på- pekar också att det är viktigt att den FoU-planerande och initierande verk- samheten vid myndigheterna tillförs kompetens utifrån och inte ensidigt präglas av den ansvariga organisationens föreställningsramar och dagliga verksamhet.

Ilikhet med remissinstanserna delar jag FRU:s uppfattning att sektors- principen bör bibehållas och utvecklas. De synpunkter på den sektoriella FoU-verksamhetens organisation som FRU fört fram är. vilket utred- ningen också påpekat, av den karaktären att de inte kan tas till utgångs- punkt för omedelbara åtgärder av typ förändringar i existerande organi- sation, ny lagstiftning etc. Frågan om den sektorsanknutna forskningens organisation kan givetvis inte lösas en gång för alla. Det bör inom en viss samhällssektor ankomma på för sektorn ansvariga departement och myn- digheter att föreslå och svara för konkreta förändringar av FoU-organisa- tionen. Sådana förändringar måste med största sannolikhet föregås av detaljerade studier av sektorns behov och olika förutsättningar för FoU- verksamheten inom sektorn. De resonemang som förs i FRU:s betänkande bör kunna tjäna som ledning för sådana utredningsinsatser och visar även på problem som bör kunna beaktas i det fortsatta arbetet.

Jag vill i detta sammanhang beröra några frågor som ett bibehållande av sektorsprincipen kan ge anledning till. För det första förtjänar det att på nytt erinras om att forskning som finansieras av sektorsorgan till sin veten- skapliga natur inte i någon väsentlig utsträckning skiljer sig eller bör skilja sig från annan forskning inom högskoleorganisationen. Jag syftar då på att sektorsforskningen självfallet bör vara underkastad samma ve- tenskapliga kriterier och ha likartade behov av metodutveckling och teoribildning. Kraven på dess vetenskapliga nivå och dess kritiska

Prop. 1978/79: 1 19 13

granskningsförmåga måste vara lika starka som för annan forskning. En grundförutsättning för sektorsfinansierad forskning är vidare att den forskande personalen utbildas inom högskolan. Det är först under sådana omständigheter som sektorsforskningen blir av särskilt värde för den sektors utveckling som den skall tjäna och den koppling till ut- vecklingsarbete som är naturlig. Det som ger den sektoriellt finansierade forskningen inom högskoleorganisationema en särskild karaktär är främst valet av problemområden. Sektorsforskningen måste styras av de problem som skall lösas för att sektorn skall kunna utvecklas. Själv- fallet kan det dock även utan att sektoriella myndigheter är enga- gerade i finansieringen förekomma att forskning inom högskolan organi- seras med utgångspunkt i samhällssektorer och samhällsproblem.

Av vad jag här har anfört följer att planeringen av sektorsforskning- ens utveckling och utbyggnad måste ske på ett sådant sätt att nära sam- v-erkan kan åstadkommas mellan denna och högskolans internt initierade forskning både för att säkerställa den vetenskapliga halten i forskningen och för att dimensionering och inriktning av forskarutbildning och annan kunskapsutveckling samt uppbyggnad av övriga forskningsre- surser skall kunna ske på ett för helheten tillfredsställande sätt.

Jag har i årets budgetproposition framhållit att Sverige är ett ur forsk- ningssynpunkt litet land. Det är därför i högsta grad angeläget att de resur- ser —- personella och andra — som finns tillgängliga för forskning och utvecklingsarbete utnyttjas så rationellt som möjligt. I de flesta fall torde det därför, som FRU framhåller, vara lämpligt att även den forskning som finansieras av sektorsorgan utförs inom högskolan. Denna väg att genomföra sektorsforskning bör således i allmänhet väljas framför t. ex. att inrätta särskilda forskningsinstitut.

Samarbetet mellan högskolans forskning och sektorsforskning kan försvåras om sektorsforskning bedrivs i Särskilda institut. Ett svagt ut- vecklat samarbete med högskolans forskning kan leda till att instituten efter en viss tid hamnar i en isolerad forskningsmiljö som hämmar me— todutveckling och teoribildning. Man måste även beakta att det är svå- rare att avveckla en viss forskningsverksamhet inom ramen för en fri- stående organisation.

När särskilda institut i framtiden inrättas bör det därför vara institut som har en betydande bredd i sin forskningsverksamhet och en nära samverkan med högskolans forskning både när det gäller utnyttjande av resurser och utbyte av forskande personal. Särskilt viktigt är att vägarna för idéutbyte och ömsesidig granskning av forskningsresultat hålls öppna.

Det förhållningssätt till sektorsforskningen som jag här har redovisat ställer också vissa krav på utvecklingen av högskolans forskning. En av högskolans huvuduppgifter är självfallet att utveckla den disciplinoriente- ' rande forskningen. Denna är i många avseenden grundläggande för ut-

Prop. 1978/79: 119 14

vecklingen av ny kunskap. Samtidigt med att ny kunskap vinns utvecklas givetvis också indelningen i discipliner. Det är också angeläget att utveckla forskningsområden där företrädare för skilda discipliner samverkar, dvs. mångvetenskaplig forskning. En sådan ordning kan i många fall vara nöd- vändig för att i högskolans forskning kunna ta upp och belysa samhälls- problem av skilda slag.

För att sektorsforskningen med framgång skall kunna utnyttja högsko- lans forskningsresurser är en förstärkning av den sistnämnda utvecklingen nödvändig. Den kan ske på skilda sätt. Jag vill här som exempel erinra om den temaorienterade forskningsorganisationen vid universitetet i Lin- köping som regeringen har lagt fram förslag om i budgetpropositionen och inrättandet av professurer i socialt arbete och inom arbetsvetenskap- ligt inriktad forskning. Det är således angeläget att högskolan strävar efter att stödja framväxten av problemorienterad forskning såväl i form av forskningsgrupper av typ centrum för tvärvetenskap i Göteborg och det forskningspolitiska programmet i Lund som temaorienterade forsknings- program och forskartjänster med anknytning till olika problemområden. Därigenom skapar den bättre förutsättningar att bära upp och samverka med sektorsforskningen. Det är heller knappast någon tillfällighet att sam- verkan mellan sektorsforskning och högskolans forskning har nått bety- dande omfattning på områden där forskningsorganisationen är förhål- landevis problemorienterad. Det gäller bl. a. de medicinska och tekniska fakulteterna. Avvägningen mellan disciplinerienterad och problemorien- terad forskning blir därmed en viktig fråga i såväl den övergripande som den lokala forskningsplaneringen.

Jag vill i detta sammanhang framhålla att en utbyggnad av den sek- toriella forskningen måste grundas på ett bättre planeringsunderlag än vad vi i regel har i dag. Detta gäller framför allt samordningen mellan den sek- toriella forskningen och den allmänna kunskapsutvecklande forskningen inom högskolan samt inte minst forskarutbildningen. Det är enligt min mening mycket viktigt att ett sådant beslutsunderlag tas fram. Jag kom- mer i det följande att förorda åtgärder med detta syfte.

Jag har nyss nämnt att högskolans uppgifter inom det svenska FoU- systemet är flerfaldiga. Högskolan skall svara för allmänt kunskapsutveck- lande forskning. Vidare skall inom högskolan utföras forskning som ini- tieras och finansieras av sektorsorgan, näringslivet eller andra uppdrags- givare. Högskolan har också ansvaret för forskarutbildningen. Jag har vidare framhållit att Sverige ur forskningssynvinkel är ett litet land. Det är därför nödvändigt, som jag har betonat i budgetpropositionen ( prop. 1978/79: 100 bil. 12), att de resurser som står och kan komma att ställas till förfogande för högskolans forskning underkastas en sådan planering och prioritering att splittring av dem undviks. En viktig utgångspunkt för denna planering är enligt min mening att fasta resurser för forskning inom högskolan även under den tid som nu är överblickbar bör vara koncentre-

Prop. 1978/79: 119 15

rade till de sju högskoleorter som f.n. har enheter med fast forsknings- organisation. Dessa är de sex universitetso'rterna _— Stockholni. Uppsa- la, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå samt Luleå. En geogra- fisk koncentration av fasta forskningsresurser skall inte på något sätt uppfattas som ett hinder för att forskningsverksamhet mera tillfälligt bedrivs också på andra högskoleorter än dessa sju. Jag vill vidare fram- hålla att forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning kan utvecklas på flera olika sätt även om den inte kan byggas på direkt samband med fasta forskningsresurser.

Flera skäl talar för att samtliga vetenskapsområden inte kan vara före- trädda på alla sju högskoleorterna med fast forskningsorganisation. Hög- skoleenhetemas forskningsverksamhet måste profileras. Det finns f. n. en rad ämnen som har så få forskarstuderande och lärare/forskare att det kan ifrågasättas om de varaktigt förmår fylla minimiförutsättningarna för en fast forskningsorganisation. Jag utgår från att universitets- och högskolcämbetet (UHÄ) i sitt planeringsarbete prövar möjligheterna att koncentrera de fasta resurserna för forskning och forskarutbildning i sådana ämnen till färre högskoleenheter.

I både FRU:s och FUN:s betänkanden samt i många av remissyttran- dena diskuteras balansen mellan rörliga och fasta resurser för forskning inom högskolan.

Jag har i årets budgetproposition föreslagit avsevärda förstärkningar av högskolans fasta forskningsorganisation. Förslagen innebär bl. a. att 23 nya tjänster som professor inrättas. att vissa professurer som nu är personliga görs permanenta och att vissa lärartjänster omvandlas till professurer. Vidare har jag i budgetpropositionen beräknat medel för förstärkning av basresurserna. dvs. resurserna för biträdespersonal. materiel. bibliotek m.m.

Jag har i årets budgetproposition även framhållit att forskningsråds- organisationens verksamhet är av utomordentlig betydelse för förnyelse av den vetenskapliga verksamheten. Detta förutsätter att forskningsråden kan behålla och helst öka rörligheten i användningen av sina resurser. I budgetpropositionen föreslås därför att en rad verksamheter som nu be- kostas av forskningsrådsmedel förs över till högskoleorganisationen. Det rör sig här om verksamheter som har byggts upp under en lång följd av år och som kan bedömas vara av sådan kvalitet och tillgodose sådana stadigvarande behov att de bör införlivas med den fasta forskningsorga- nisationen. I budgetpropositionen har jag vidare räknat med en betydande förstärkning av forskningsrådens medel.

Riksdagen beslöt vid 1975/76 års riksmöte om en reformerad forsk- ningsrådsorganisation inom utbildningsdepartementets verksamhetsom- råde från den 1 mars 1977. Flertalet ledamöter i forskningsråden utses av forskare inom högskolan. De första valen till den nya forskningsråds- organisationen genomfördes vintern 1976/77 under stark tidspress. Bl. a.

Prop. 1978/79: 119 16

till följd härav blev de administrativa svårigheterna på några håll påtag- liga. Organisationskommittén (U 1976:O7) för forskningsråden, som hade till uppgift att förbereda den nya forskningsrådsorganisationen, har på grundval av erfarenheterna från den första valomgången och med hänsyn till de förändrade förutsättningar som den nya högskoleorganisationen ger lagt fram förslag om bestämmelser för valen till forskningsråden. För- slaget har remissbehandlats. Det ankommer på regeringen att meddela behövliga bestämmelser om dessa val. Jag återkommer därför i annat sammanhang till regeringen i denna fråga. Min strävan kommer givetvis därvid att vara att åstadkomma regler som är både enkla och möjliggör medverkan av breda grupperi valen av rådsledamöter. Nästa val kommer att äga rum våren 1980.

I samband med reformeringen av forskningsråden inrättades forsk- ningsrådsnämnden (FRN). Genom FRN har ett organ av helt nytt slag tillförts det svenska FoU-systemet. Nämnden kommer att behöva tid för att utveckla lämpliga arbetsformer. FRN har i förslag till an- slagsframställning för budgetåret 1979/80 redovisat en omfattande planeringsverksamhet. De insatser som nämnden planerar eller redan har inlett gäller enligt min mening angelägna områden. De visar också att värdefullt samarbete inletts över sektors- och ämnesgränserna.

FRU konstaterar i sitt betänkande att de privata stiftelsernas och fon- dernas anslagsgivning endast i något fall är av den storleksordningen att ett mer avgörande inflytande på FoU-systemet kan utövas av en enskild stiftelse. Tillsammantagna betyder dock tillskotten från stiftelser och fon- der, vars medel till övervägande del går till mottagare inom högskolan, ett inte oväsentligt bidrag till högskoleforskningen, särskilt den medicinska. Eftersom stiftelserna endast i ringa mån ägnar sig åt aktiv marknadsföring är det sannolikt att de endast kommer i kontakt med en mindre del av de forskare som planerar eller bedriver från stiftelsens synpunkt angelägna projekt. Både stiftelserna och de aktiva forskarna har således intresse av bättre information om stiftelsernas möjligheter att finansiera FoU. En- ligt min mening bör det ankomma på FRN att försöka förbättra infor- mationen i detta avseende.

Det internationella FoU-samarbetet griper in i all slags forskning. En rad motiv för organiserat FoU-samarbete på internationell bas kan fram- hållas. Det finns t. ex. forskning som är extremt dyrbar och som ett enskilt land har svårt att bygga upp egna resurser för. Unika resurser för viss typ av forskning kan finnas i ett visst land och flera länder har intresse av att utnyttja dessa resurser. Flera länder kan ha gemensamma problem eller gemensamma förhållanden som lämpar sig för samordnade eller gemen- samma forskningsinsatser.

Ett genomgående problem vid alla större insatser i internationellt FoU- samarbete är avvägningen mellan internationella och nationella insatser. Ytterst bör denna avvägning, enligt min mening, göras av dem som har till

Prop. 1978/79: 119 [7

uppgift att göra motsvarande avvägningar mellan olika forskningsinsatser inom landet.

En viktig forskningspolitisk fråga gäller inflytandet över forskningen. Vem eller vilka skall få vara med och påverka vilka beslut. Diskussionen om inflytande över forskningen för olika grupper har ofta vävts samman med diskussion om ”forskningens frihet". Enligt min mening bör man i en diskussion om inflytandet över forskningen skilja mellan å ena sidan val av vetenskaplig metod, teoriutveckling, resultatredovisning m.m. och å andra sidan val av problemområde som bör belysas. Det första ledet bör, enligt min mening, förbehållas en inomvetenskaplig prövning. Den ve- tenskapliga kompetensen måste där få vara avgörande. ] det andra le- det, som ju ytterst rör resursfördelningcn, är det angeläget att stärka inflytandet från andra grupper än forskarna själva. Detta är naturligt inom sektorsforskningen. Denna distinktion blir inte lika lätt att till- lämpa på högskolans forskning. Där vävs de båda leden ibland sam- man på ett sådant sätt att det är svårt att särskilja dem.

Jag vill här erinra om att jag nyss har framhållit att en av högskolans viktigaste uppgifter är att utveckla ny kunskap. Detta är med mitt synsätt, såvitt gäller kunskap som utvecklas genom forskning. ett område där de inomvetenskapliga aspekterna måste få stor tyngd. Inflytandet över forsk- ningen från allmänintresset bör därför på detta område sättas in framför allt på mera övergripande nivåer än när det gäller sektorsforskningen. Det sker i dag genom att riksdagen beslutar om resurser till fakulteter och forskningsrådsområden samt om fasta resurser såsom professurer. inves- teringar i byggnader m. m. Högskolestyrelserna, i vilka allmänintressena är företrädda. yttrar sig över fakultetsnämndernas förslag till anslagsfram- ställningar och väger därvid samman olika fakultetsnämnders önskemål. Enligt min mening bör denna ordning i huvudsak bestå. Vad jag nu har anfört utesluter självfallet inte att man inom högskolan strävar efter att utveckla nya kunskaper inom forskningsområden som har betydelse för lösningen av aktuella samhällsproblem. Mina förslag i de senaste budget- propositionerna och vad jag i det föregående har anfört om behovet av närmare samverkan mellan högskolan och sektorsforskningen visar att jag fäster stor vikt vid detta. Den styrning av resurser och den vidgning av högskolans kontakter med omvärlden som fordras härför bör åstadkom- mas med andra åtgärder än sådana som kan uppfattas som en begränsning av den vetenskapliga kompetensen hos organ vars främsta uppgift är att prioritera utifrån vetenskapliga kriterier. Jag återkommer senare till dessa frågor.

När det gäller forskningsrådsorganisationen vill jag erinra om att riks- dagen 1976 beslutade om hur avvägning mellan forskarnas och allmän- intressenas inflytande skulle ske. Jag anser inte att de hittillsvarande er- farenheterna ger någon grund för att nu ändra denna avvägning. Såväl högskoleorganen som forskningsråden har möjligheter att till sig knyta

Prop. 1978/79: 119 18

arbetsgrupper och experter som företräder även externa intressen. Jag anser att denna väg bör prövas i större utsträckning för att därigenom forskarna skall få bredare underlag för avvägningar om forskningsområ- dens omfattning och inriktning.

När det gäller sektorsforskningen är förhållandet som jag nyss har an- tytt ett annat. Syftet med denna forskning är ju att utveckla sektorn. Denna forskning måste därför styras utifrån sektorns behov. Det är därför enligt min mening angeläget att andra grupper än forskarna där får en stark ställning när det gäller prioriteringsfrågor, val av forskningsområden etc.

Jag kommer i det följande att förorda ökad representation för arbets- tagarorganisationerna i vissa sektoriella FoU-organ. Jag kommer även att före-slå vissa åtgärder till stöd för dessa organisationers möjligheter att bl. a. initiera forskning.

En viktig förutsättning för att andra än forskarna själva skall få reella möjligheter att utöva inflytande över forskningens omfattning och inrikt- ning är information till olika grupper om forskning och forskningsresultat. Informationen om forskning har också en vidare aspekt. Vår samhälls- utveckling bygger i betydande utsträckning på resultat av tidigare forsk- ning. Vi har tagit i bruk och kommer att ta i bruk allt mer komplicerade tekniker på skilda områden. Detta leder lätt till att de demokratiska be- slutsprocesserna indirekt kommer att styras av högt kvalificerade specia- lister med kunskap om teknik och forskningsresultat som inte har gjorts förståeliga för en bredare allmänhet. Därigenom riskeras i första hand att en allt djupare kunskapsklyfta uppstår mellan beslutande instanser och den allmänhet, som besluten rör, och i förlängningen givetvis en för- troendeklyfta mellan beslutsfattare och allmänhet. Den kritik som de senaste åren har riktats mot teknik och naturvetenskap har troligen delvis sin grund i en sådan utveckling. Enligt min mening bör denna kritik inte uppfattas som antiintellektuell, vilket ibland har förekommit, utan som uttryck för ett ur demokratisk synvinkel riktigt krav på att få en bättre information om forskningsresultat och deras tänkbara tillämpningar. Jag anser därför att en förbättrad forskningsinformation är ytterst ange- lägen både för att skapa förståelse för forskningens villkor och möjlig— heter och för att få en insiktsfull debatt om och ett demokratiskt infly- tan över forskningen. Jag kommer därför i det följande att föreslå att 4 milj. kr. anvisas för förbättrad forskningsinformation.

Jag går nu över till att behandla vissa allmänna frågor med anledning av FUN:s förslag.

I flera av remissyttrandena över FUN:s förslag uttrycks oro över den minskande rekryteringen till'fördjupningsstudier.

När FUN tillkallades år 1974 var det bl. a. av det skälet att antalet stu- derande inom forskarutbildningen ansågs överstiga vad som kunde 'be- dömas rimligt med hänsyn till möjligheterna under avsevärd tid framöver

Prop. 1978/79: 119 19

för forskarutbildade att få anställningar som svarade mot utbildningen. Både det dåvarande universitetskanslersämbetet och Centralorganisationen SACO/SR hade i skrivelser till regeringen redovisat farhågor angående detta.

Inom flertalet fakulteter t. ex. teknisk. medicinsk och lantbruksveten- skaplig —— var antalet nybörjare i forskarutbildning högre läsåret 1977/78 än läsåret 1970/71. Inom de filosofiska fakulteterna har tillströmningen till forskarutbildning dock minskat.

FUN:s förslag rörande dimensioneringen av forskarutbildningen och remissyttrandena över detta visar hur svårt det är att avgöra vilken om- fattning forskarutbildningen bör ha. Enligt min mening har vi f. n. knap- past underlag för att bedöma om antalet doktorander i dag generellt är för litet, lagom eller för högt. Det förefaller dock sannolikt att rekryte- ringen till vissa ämnen är alltför begränsad och att det därför på längre sikt kan uppstå brist på personer med forskarutbildning inom vissa om- råden.

Antalet studerande i kurser på den nivån att de leder till behörighet för forskarutbildning är för de filosofiska fakulteternas del en av de faktorer som påverkar rekryteringen till forskarutbildning. Den minskande till- strömningen till sådana kurser är oroande. Även för andra verksamhets- områden än forskningen behövs personer med fördjupad utbildning inom något ämnesområde. Jag har i budgetpropositionen framhållit angelägen- heten av att utbudet av grundläggande utbildning planeras så att bättre möjligheter erbjuds de studerande att nå sådan ämnesfördjupning som fordras för tillträde till forskarutbildning. Av särskild betydelse i detta sammanhang är de allmänna utbildningslinjerna. Syftet med dessa är i huvudsak att ge förberedelse för yrkesverksamhet inom skilda yrken och yrkesområden. Det är viktigt att linjerna ges en utformning som stimulerar de studerande att söka till dem. Enligt min mening skulle en förbättring av många linjer i denna riktning kunna åstadkommas om de studerande inom linjen kunde erbjudas möjlighet till en ämnesfördjupning som också täcker eventuella särskilda förkunskapskrav för tillträde till forskarutbild- ning. Förutom att detta sannolikt skulle innebära en generell kvalitetshöj- ning av utbildningen skulle det också förbättra de studerandes möjligheter att efter utbildningen välja mellan att gå ut i arbetslivet och att fortsätta med forskarutbildning. Jag utgår mot denna bakgrund från att UHÄ i sitt utbildningsplanearbete noga prövar möjligheterna att i ökad utsträckning låta fördjupningsstudier ingå i allmänna utbildningslinjer.

Rekryteringen till forskarutbildning påverkas givetvis också av arbets- villkoren för doktorander och i forskarkarriären. Jag vill här framhålla att en attraktiv uppläggning av-forskarutbildningen och en gynnsam forsk- ningsmiljö främst åstadkoms genom åtgärder som de lokala högskole- myndigheterna råder över.

Prop. 1978/79: 119 20

2. F orskningsplanering

FRU:s huvudförslag innebär att regeringen en gång per valperiod skall lägga fram en principproposition om den samlade FoU-politiken, ett rege- ringens FoU-program. för riksdagen. Programmet skall avse en femårs- period och planeringen alltså göras rullande.

FRU betonar att ambitionsnivån i planeringen kommer att vara be- roende av de politiska bedömningarna i regering och riksdag, av den all- männa debatten, av möjligheterna att få fram relevant information liksom av de erfarenheter som planeringsarbetet successivt ger.

Som exempel på de huvuddelar som en principproposition om FoU- politiken bör kunna innehålla anger FRU ställningstaganden i aktuella forskningspolitiska frågor av principiell räckvidd och förslag till riksdagen i konkreta frågor som är aktuella vid tidpunkten för propositionens av- givande. Vidare föreslås att propositionen innehåller redogörelser för ak- tuella utredningsarbeten inom området och en fyllig redovisning för FoU-

arbetets omfång och inriktning i Sverige i forskningspolitiskt relevanta termer.

Ett principiellt viktigt inslag i ett regeringens FoU-program är enligt FRU en samlad redogörelse för den anslagsutveckling inom olika om- råden som regeringen räknar med under den period programmet avser. ] tillämpliga fall bör redogörelsen också redovisa vilken inriktning rege- ringen anser önskvärd inom viktigare områden. Genom att prioriteringar för olika områden görs synliga, jämförbara och motiverade underlättas enligt FRU den forskningspolitiska diskussionen och stimuleras de FoU- ansvariga myndigheternas flerårsplanering.

FRU:s grundläggande uppfattning är alltså att sektorsprincipen inom FoU-systemet inte bör överges men att den sektoriella FoU-politiken måste kompletteras med i ordets egentliga mening övergripande FoU- politiska beslut. Remissinstanserna delar FRU:s uppfattning att sektors- principen bör bibehållas och majoriteten tillstyrker också att regeringen regelbundet skall lägga fram FoU-program för riksdagen. Remissinstan- serna diskuterar endast i ringa mån innehållet i FoU-programmet. I den mån så sker understryks ofta att det bör avse övergripande frågor och inte bör bli alltför detaljerat. Värdet av den av FRU föreslagna redovis- ningen av beräknad anslagsutveckling under en kommande femårsperiod understryks dock från många håll. Flera remissinstanser understryker också att FoU-programmen bör innehålla analyser av sambanden mellan forskning inom olika områden och behovet av forskarutbildade.

För egen del får jag anföra följande. I ett FoU-system byggt på sektorsprincipen är definitionsmässigt en totalt sammanhållen och centraliserad FoU-politik omöjlig. Den komplet- tering av den sektoriella FoU-politiken som regelbundna, sammanhållande FoU-propositioner enligt FRU:s förslag innebär kan då inte heller drivas så långt att sektorsprincipen överges.

Prop. 1978/79: 119 21

Som också FRU betonar måste konstateras att samordningsbehovet inte på något sätt är totalt. Ansvar och förmåga att ta vara på nya och oförut- sedda möjligheter och att angripa nya problem måste även fortsättningsvis spridas i hela FoU-systemet. Sektorsvis gjorda bedömningar måste allt- jämt utgöra hörnstenar i FoU-politiken också om forskningspolitiken kompletteras med mer sektorsövergripande bedömningar.

Obestridligt och av central betydelse är att alla beslutsfattare inom forsk- ningsområdet, däribland riksdag och regering. behöver en bättre överblick och information om avslutad, pågående och planerad forskning än de i dag har. Innehållet i en sådan förbättrad information om forskning kan givet- vis skifta mellan olika organ och nivåer. Även om den nu aktuella frågan gäller informationsbehovet hos regering och riksdag är det givetvis så att ett förbättrat informationsflöde till dessa nivåer i skiftande grad kan ut- nyttjas av forskningsråd och sektorsorgan liksom av näringslivet i dess FoU-planering. De olika slag av beslut i FoU-frågor som i dag normalt fattas av regering och riksdag ger en utgångspunkt för informations- behoven på statsmaktsnivå. Det gälleri huvudsak följande kategorier.

Det viktigaste instrumentet för statsmakternas styrning av FoU är att anvisa medel. I det svenska systemet sker detta mestadels i mycket grova termer och de ansvariga myndigheterna fördelar på eget ansvar medel till t. ex. projekt. Som exempel kan nämnas att forskningsrådsorganisationen inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde anvisas endast fyra anslag: till medicinsk. naturvetenskaplig och humanistisk-samhällsveten- skaplig forskning samt till forskningsrådsnämnden.

Informationen är även på denna nivå i dag knappast tillräcklig och framför allt inte tillräckligt överblickbar. Proportionerna mellan forskning och utvecklingsarbete är ofta svåra att få fram och först på senare år har det genom särskilda analyser i efterhand varit möjligt att efter något sånär enhetliga principer få fram någorlunda säkra uppgifter om de totala stat- liga satsningarna på FoU i statsbudgeten.

Vidare fattar riksdag och regering vissa beslut om investeringar i bygg- nader och utrustning, som är av stor betydelse för möjligheterna att be- 'driva olika slag av forskning.

Regering och riksdag fattar även en rad beslut om organisation och verksamhets/ormar när det gäller statligt finansierad forskning. Informa- tion om olika verksamhets- och organisationsformer och deras konsekven- ser, framför allt inom den sektoriellt organiserade delen av FoU-systemet, när det gäller samarbete och gränsdragning mellan olika organ. möjlig- heterna till kvalitetsbedömningar och relevansprövning liksom kopplingen mellan FoU och verksamheten är viktig för alla avgöranden av detta slag. Det nu existerande FoU-systemet har växt fram utan långsiktig och sam- ordnad planering. FoU-strukturen är därför i hög grad oenhetlig. Syste- matisk utvärdering och en i ökad grad överblickbar struktur bör ge för- bättrade möjligheter till väl avvägda beslut rörande t. ex. graden av sek- torisering och myndighetsanknytning etc.

Prop. 1978/79: 119 22

Riksdag och regering påverkar också FoU-verksamhetens inriktning genom att inrätta tjänster som professor i högskolan. Även om dessa tjänsters ämnesbenämningar ofta görs ganska vida och kan täcka skiftande forskningsinriktningar, påverkas härigenom för mycket lång tid forsk- ningens allmänna inriktning och inte minst forskarutbildningen i avsevärd grad. Ökad kunskap om inte minst de sektoriellt motiverade behoven av forskarutbildad personal vore här av stort värde.

Riksdag och regering påverkar FoU-verksamhetens omfattning och in- riktning också genom direkta viljeyttringar i mer konkreta frågor t. ex. genom att ange att vissa belopp skall gå till viss slags forskning eller genom att peka ut områden där forskningen bör intensifieras eller projekt som bör genomföras. Sådana uttalanden har när det gäller forskningsråden under utbildningsdepartementet hittills gjorts i relativt liten omfattning men är naturligt nog vanligare när det gäller sektoriell FoU, t. ex. inom energiforskningen. Viktiga områden för direkta viljeyttringar gäller vidare samarbetsavtal med andra länder på forskningens område och deltagande i internationella samarbetsprojekt. Beroende på omfattningen får de spe- cificerade prioriteringar som görs effekter av i princip samma karaktär som de medelsanvisningar som jag nyss har berört. Även i detta sam- manhang gäller alltså att omfattande och långsiktiga satsningar inom t. ex. ett sektoriellt område inverkar på behovet av forskning inom andra när- liggande sektoriella områden eller området grundforskning. Den infor- mation som behövs kan alltså gälla både den aktuella prioriteringen själv och dess konsekvenser på andra FoU-områden.

Forskningsfrågornas mångskiftande karaktär gör det knappast möjligt att i detalj ange vad som fordras för att riksdag och regering skall få ett bättre beslutsunderlag i de forskningsfrågor där de har att besluta. Det beror -— förutom på de sakfrågor som aktualiseras, t. ex. via högskolans, forskningsrådens och sektorsorganens eget planeringsarbete samt inter- nationellt — i hög grad på ambitionsnivån i det planeringsarbete i in- tegrerande syfte som regeringen anser önskvärt och möjligt att bedriva. lnformationsbehovet måste alltså fortlöpande analyseras och ambitions- nivån stegvis anpassas till planeringskapacitet och informationsmöj- ligheter.

Inte minst möjlighetema att få fram efterfrågad information kan visa sig vara en begränsande faktor. Jag vill återigen betona att samordnings- behovet inte på något sätt är totalt; såväl kraven på utrymme för en helt fri och i dominerande grad forskarstyrd forskning som kraven på sekto- riella initiativ och problemdefinitioner gör en centralisering och hård pla- nering orimlig.

En annan faktor av stor betydelse gäller tidpunkten för information. analys, planering och beslut. FRU:s förslag om samlade FoU-propositio- ner en gång per valperiod innebär att riksdagen och regeringen skulle kunna fatta långsiktigare beslut än vad som nu normalt sker i det årliga

Prop. 1978/79: 119 23

budgetarbetet. En rad beslut skulle naturligtvis även fortsättningsvis be- höva fattas i anslutning härtill men då mot bakgrund av de mer långsik- tiga och principiella beslut som en FoU-proposition enligt FRU:s modell skulle kunna ge upphov till.

Även i detta sammanhang finns enligt min mening vissa problem som behöver övervägas ytterligare mot bakgrund av erfarenheterna av ett ut- ökat planeringsarbete. Hit hör t. ex. karaktären av myndigheternas an- slagsframställningar under de år då ett regeringens FoU-program löper. En annan fråga gäller möjligheterna att snabbt fånga upp och fatta beslut om nya eller tidigare obeaktade problem; att planeringen görs rullande underlättar dock väsentligt möjligheterna härtill. En bundenhet för rege- ring och riksdag i detta avseende måste emellertid undvikas. En planering som finge sådana effekter skulle i själva verket motverka sitt eget syfte.

Enligt min mening bör riksdag och regering rikta ökad uppmärksamhet mot de långsiktiga och övergripande FoU-frågorna för att skapa förbätt- rad överblick och sammanhang i det långt sektoriserade svenska FoU- systemet. Det bör ske i full medvetenhet om de svårigheter som faktiskt föreligger när det gäller informationsinhämtande och analys av samband, konsekvenser etc. i ett så vitt förgrenat system. FRU:s förslag om rege- ringsprogram för FoU anser jag varai huvudsak väl avvägt. Det bör där- för prövas och successivt ge erfarenheter till ledning för ett fortsatt arbete. Ambitionsnivån måste dock anpassas inte bara till kravet på balans mellan sektorisering och överblick utan också till föreliggande infomations- och analysmöjligheter. Det finns inte anledning att redan nu närmare fixera den lämpliga ambitionsnivån i dessa avseenden erfarenheten av ett första FoU-program måste bli vägledande för den fortsatta utvecklingen.

FRU har föreslagit att regeringen i de av utredningen förordade FoU- programmen skall lägga fram samlade redogörelser för den anslagsutveck- ling för olika områden som regeringen räknar med för en femårsperiod. Ettårsbudgetering är regel för statligt finansierad verksamhet. Detta bör ' dock inte hindra att regeringen, t. ex. i en forskningsproposition av det slag jag här har skisserat, redovisar vissa långsiktiga överväganden av- seende forskningen utan att för den skull precisera anslagsbelopp för längre perioder.

En viktig effekt av regelbundna FoU-program, utöver förbättrade pla- neringsmöjligheter för myndigheter med ansvar för FoU, bör enligt min mening bli en intensifierad politisk och allmän debatt om forskningsfrågor både i riksdagen och annorstädes. En insiktsfull, kontinuerlig och all- män diskussion i dessa frågor är av avgörande betydelse för FoU-sy- stemets vitalitet.

En annan viktig effekt är att de sektoriella organens satsning på mera långsiktigt syftande projekt ökar — erfarenheten har i många fall visat behovet härav. En ytterligare viktig effekt blir att systemet ökar möjlig- heterna för Sverige att bedöma intresset av att delta i internationellt orga-

Prop. 1978/79: 119 34

niserat samarbete. Man kan räkna med att sådant samarbete blir allt van- ligare i fortsättningen, både på ett nordiskt och på ett vidare internationellt plan.

Z.] Arbetet inom regeringskansliet m. m.

FRU diskuterar formerna för samordning m.m. av forskningsfrågor inom regeringskansliet. FRU avvisar tanken på ett särskilt departement för forskningsfrågor och föreslår att en interdepartemental arbetsgrupp, be- stående av tjänstemän i ansvarig ställning skall leda arbetet med att ut- arbeta det av utredningen föreslagna FoU-programmet.

Jag delar FRU:s uppfattning att ett särskilt departement för forsknings- frågor inte är lämpligt. Forskningsfrågorna bör som hittills höra till de departement som svarar för de olika verksamhetsområden som forsk- ningen ägnas. Till utbildningsdepartementets roll återkommer jag i det följande.

Med hänsyn till den förbättrade redovisning av beslutsunderlag i forsk- ningsfrågor m.m. och de regelbundet återkommande forskningsproposi- tioner som jag förordat i det föregående behöver formerna för samarbete i forskningsfrågor inom regeringskansliet ses över. Det ankommer på rege- ringen att besluta om arbetsformerna i regeringskansliet. FRU:s förslag och remissinstansernas synpunkter på detta har enligt min mening gett värdefulla uppslag för fortsatt diskussion om arbetsformerna. Det är na- turligt att de återkommande forskningspropositionema förbereds i sam- arbete med berörda myndigheter och organisationer.

FRU framhåller att ett planeringsarbete som syftar till de av utred- ningen föreslagna regelbundna FoU-programmen måste bedrivas kon- tinuerligt och att ansvaret för att hålla samman planeringsarbetet och utan avbrott följa samordningsaspektema på FoU-frågorna måste ges en orga- nisatorisk bas inom regeringskansliet. FRU anser att utbildningsdeparte- mentet bör utgöra administrativ bas för planeringsarbetet.

De remissinstanser som yttrar sig i frågan tillstyrker i regel FRU:s för- slag.

I enlighet med FRU:s förslag bör utbildningsdepartementet svara bl. a. för att samordningen i forskningsfrågorna förbättras och för att åtgärder vidtas för att ta fram bättre underlag för regeringens och riksdagens beslut i forskningsfrågor.

Eventuella förändringar i organisationen på myndighetsnivå måste bli beroende av hur pass omfattande myndigheternas medverkan i arbetet med att ta fram underlag för regeringens och riksdagens beslut kan komma att bli. Den närmare utformningen av detta arbete måste avvaktas innan man kan ta ställning till sådana förändringar. Jag utgår dock från att even- tuella förändringar kan ske inom ramen för befintliga resurser.

Forskningsrådsnämnden kommer vid bifall till mina förslag i det föl- jande att få ansvaret för flera nya uppgifter. I nämnden ingår nu före-

l'rop. 1978/79: 119 2 5

trädare för bl. 3. de politiska partierna och arbetstagarorganisationerna. Antalet ledamöter i nämnden bör enligt min mening utökas och företrä- dare för Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), kommuner och lands- ting ingå i nämnden.

Enligt FRU:s bedömning kan ett bevarande av forskningsbercdningen i dess nuvarande form inte grundas på uppgiften att vara samordnings- instrument för FoU-politiken eller rådgivare till regeringen i FoU-politiska frågor. Ett bevarande av forskningsberedningen kan dock, framhåller FRU. motiveras av andra skäl, t. ex. ett fortsatt behov av informella dis- kussioner mellan berörda statsråd och företrädare för forskningen i sam- hället.

Ett mycket litet antal remissinstanser nämner forskningsberedningen i sina yttranden.

Regeringen har enligt min mening även i fortsättningen behov av kon- taktorgan mellan regeringen och forskarna. Forskningsberedningen bör kunna fylla rollen som ett sådant kontaktorgan och vara ett forum för informella diskussioner i forskningsfrågor. Genom denna direktkontakt kan synpunkter och förslag från forskarhåll oförmedlat delges regeringen. Forskningsfrågor av skilda slag aktualiseras inom så gott som samtliga departements verksamhetsområden. Med hänsyn bl. a. härtill är det enligt min mening lämpligt att forskningsberedningen knyts till regeringens sam- ordnande organ, statsrådsberedningen, och att statsministern är ordfö- rande i forskningsberedningen. Jag har i denna fråga samrått med stats- ministern. Ledamöterna i beredningen bör utses för begränsad tid, t. ex. tre år. och det normala bör vara att ledamöterna inte omförordnas. Det an- kommer på regeringen att besluta i dessa frågor.

2.2. Riksdagen och F oU-frågorna

FRU konstaterar att riksdagens arbete genom författningsreformen och den därvid införda utskottsorganisationen blivit starkt sektoriserat och att till följd härav FoU-frågor kommit att behandlas i flera olika utskott. Möjligheterna till överblick över FoU-frågorna är enligt utredningens be- dömning inte tillräckliga. Även möjligheterna att få fram kvalificerad men bearbetad forskningsinformation som rör sakfrågor är begränsade. Det kan f.ö. noteras att det var på riksdagens initiativ som FRU i tilläggs- direktiv fick uppdraget att undersöka förutsättningarna för en långsik- tig forskningsplanering.

FRU föreslår att nya insatser görs för att förbättra möjligheterna till både forskningspolitisk information och forskningsbaserad sakinformation för de enskilda riksdagsledamöterna och för partigrupperna. Riksdagens upplysningstjänst bör få ökad möjlighet att förse riksdagens ledamöter med bearbetad information om aktuellt forskningsläge inom olika om- råden genom översikter. granskning av forskningsrapporter etc. FRU före- slår att 0,5 milj. kr. anvisas upplysningstjänsten för denna serviceverksam-

Prop. 1978/79: 119 26

het, varav även utskotten och riksdagens inre förvaltning i övrigt kan dra nytta. FRU anser vidare att en ökning av partigruppsstöd-et är befogad för att ge partigrupperna och särskilt de av stödets konstruktion gynnade oppositionspartierna möjligheter att inhämta kvalificerad information om forskning. FRU anser sig inte böra föreslå det belopp med vilket stödet bör öka. Denna avvägning bör göras av riksdagens egna organ.

FRU:s förslag rörande riksdagen och FoU-frågorna behandlas endast i ett mindre antal remissyttranden. I flertalet av dessa tillstyrks den före- slagna förstärkningen av riksdagens upplysningstjänst. Den föreslagna ökningen av partigruppsstödet tillstyrks också av flera remissinstanser men i denna fråga redovisar också flera instanser tveksamma eller kri- tiska synpunkter.

De förslag som FRU fört fram rörande riksdagen och FoU-frågorna gäller frågor i vilka riksdagen beslutar utan förslag från regeringen. En av riksdagen tillsatt utredning rörande riksdagens arbetsformer har nyligen lagt fram förslag som rör bl.a. de frågor som FRU aktualiserat. Riks- dagen kommer således att få ta ställning till de berörda frågorna i sam- band med behandlingen av förslag från utredningen om riksdagens arbets- former.

3. FoU-statistik

FRU föreslår att ökade insatser görs för att skapa en heltäckande FoU- statistik. Särskilt viktigt anser FRU det vara att en reguljär och löpande FoU-statistik över forskningen inom högskolan kommer till stånd.

FRU förordar att den interdepartementala arbetsgrupp, som av utred- ningen har föreslagits få ansvar för samordningsarbetet för regeringens FoU-program, får ett samordnande ansvar även för utveckling av den reguljära svenska FoU-statistiken.

Flertalet remissinstanser anser det värdefullt med en förbättrad FoU- statistik. Ett antal remissinstanser avstyrker dock FRU:s förslag, bl. a. med motiveringen att de stora insatser som måste göras för att en sådan statistik skall bli meningsfylld inte skulle ge ett utbyte som står i rimlig proportion till insatta medel. I några remissyttranden föreslås att FRN — i stället för den interdepartementala arbetsgruppen — får ansvar för FoU-statistikens omfattning och inriktning. ”Driftansvaret” för statistiken föreslås åvila statistiska centralbyrån (SCB). Flera organ inom högskolan befarar att en utvidgad FoU-statistik kommer att öka institutionernas administrativa belastning och kritiserar utredningen för att den inte har uppskattat institutionernas kostnader i samband med uppgiftslämnandet. Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) är tveksamt till om den av FRU skisserade ambitionsnivån för FoU-statistiken ryms inom den av FRU angivna kostnadsramen (0,7 milj. kr.). UHÄ anser också att

Prop. 1978/79: 119 ”77

kostnaderna för att utveckla system för FoU-statistiken skulle vara be- tydande.

Redan i dag svarar SCB för en ganska omfattande statistikproduktion aVseende FoU.

För ställningstagande till frågan om omfattning, inriktning och utform- ning av FoU—statistik är det, enligt min mening. angeläget att ha ett bättre underlag än vad FRU redovisat om behovet av FoU-statistik av olika slag.

FRU:s betänkande redovisar befintligt utbud av FoU-statistik. men diskuterar inte närmare vilken efterfrågan på eller vilket behov av FoU- statistik som finns. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt FRN att tillsammans med SCB undersöka vilket statistiskt material olika tänkbara användare behöver. Viktiga frågor som måste klarläggas är också vid vilka tidpunkter uppgifterna behövs och hur pass aktuella uppgifterna måste vara för att vara av intresse för användarna. På grundval av dessa uppgifter om behovet och efterfrågan på FoU-sta- tistik bör FRN i samråd med bl.a. SCB och UHÄ utarbeta förslag till omfattning, inriktning och utformning av den samlade FoU-statistiken.

Som FRU har framhållit saknas egentlig FoU-statistik för högskolan. Det torde stå klart att åtgärder för att förbättra FoU-statistiken bör sättas in här. I samband med högskolereformen infördes för högskolan ett nytt anslagssystem som bl. a. innebär att medel för grundläggande högskole- utbildning och medel för forskning/forskarutbildning anvisas under skilda anslag. I detta nya anslagssystem borde det finnas goda möjlighe- ter att ur befintlig ekonomisk redovisning eller med hjälp av anpassning- ar i denna sammanställa statistik över FoU inom högskolan. Jag kom- mer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att i samråd med bl.a. riksrevisionsverket (RRV) och SCB utreda möjlig- hcterna att med hjälp av högskolans ekonomi-administrativa rutiner er- hålla statistik över FoU inom högskolan.

FRU har föreslagit att den av utredningen förordade interdepartemen- tala arbetsgruppen skall ha ansvaret för FoU-statistiken. Enligt min me- ning gäller det dock här uppgifter av en sådan karaktär att de snarare bör ligga på någon myndighet än på regeringsnivå. Det ovannämnda utred- ningsarbetet bör ge underlag för ställningstagande till frågan hur samord- ning m.m. av FoU-statistiken organisatoriskt skall utformas. Jag delar den uppfattning som flera remissinstanser redovisat att de lösningar som bör eftersträvas inte får medföra en onödig administrativ belastning för institutionerna inom högskolan.

4. Forskningsregistrering

FRU föreslår att ett sammanhållet datoriserat register över FoU-projekt skapas, vilket bör innefatta alla statligt stödda FoU-projekt och så långt

Prop. 1978/79: 119 28

det visar sig möjligt även FoU-projekt som det privata eller offentligt ägda näringslivet stöder och bedriver.

Ansvaret för registrets uppbyggnad och löpande anpassning till nya krav. programansvaret. föreslås ligga på ett organ med centralt ansvar för planering av FoU, t. ex. den av FRU föreslagna interdepartementala arbetsgruppen, UHÄ eller FRN. Även anknytning till ett centralt biblio- teksorgan anser FRU tänkbar. Driftansvaret kan. enligt FRU, eventuellt läggas på miljödatanämnden. Det slutliga valet av teknik och organisation föreslås ske först efter en försöksverksamhet. FRU föreslår att en sådan inleds. FRU beräknar de årliga kostnaderna för driften av ett FoU-register till 1,5—2 milj. kr.

Ett stort antal remissinstanser tillstyrker FRU:s förslag om registrering av pågående FoU. men det är också många som avvisar förslaget. De som tillstyrker förslaget gör det oftast med allmänna motiveringar: ett sådant register skulle vara ”värdefullt", ”av stor vikt för forskningen” etc. De som avstyrker anger ofta mer specifika skäl. Som exempel på argument som förts fram kan nämnas följande: det är tveksamt om strategisk plane- ring är bäst betjänt av register över projekt, många av dem små —- någon överblick skapas inte automatiskt på det sättet; det är svårt att förutse vilka uppgifter om forskning som kan komma att behövas i skilda sam- manhang och som därför borde finnas i registret; det är svårt att hitta ändamålsenlig klassificering; risken är stor att uppgiftsinsamlandet skulle ta sådan tid att registret alltid var föråldrat eller i varje fall att man aldrig kunde vara säker på att registret var aktuellt; registrering av forsknings- projekt som skulle omfatta ett någorlunda stort antal uppgifter skulle innebära merarbete för dem som skall lämna uppgifterna —— FRU har inte uppskattat kostnaderna för detta; det administrativa arbetet blir inte obe- tydligt, centralt och för uppgiftslämnarna; det är tveksamt om de stora insatser som krävs för att inrätta och vidmakthålla ett rapporteringssystem motsvaras av nyttan av ett sådant system.

Register över pågående FoU-projekt fyller flera funktioner: de kan bl. a. bidra till att ”dubbelforskning” undviks och de kan ge informa- tion om forskning till olika myndigheter och grupper, däribland dem som skall planera och fatta beslut om forskning. Det finns således skäl som talar för registrering av FoU-projekt. Vissa av de svårigheter och risker —— t. ex. för onödig och dyrbar byråkratisering -— med FoU-registre- ring, som många remissinstanser pekat på, är dock enligt min mening i högsta grad reella och måste beaktas när förslag om FoU-registrering prövas.

I FRU:s betänkande och framför allt i expertbilagan (SOU 1977: 54) till betänkandet om forskningsregistrering (Information om pågående forskning) redovisas hur omfattande utbudet av information i register- fortn om FoU-projekt redan i dag är. En inventering som FRU gjort av- seende FoU—verksamhet med statligt stöd visade på existensen av närmare

Prop. 1978/79: 119 29

200 kataloger och listor sammanställda efter skiftande principer. Det finns dock f. n. ingen motsvarande kartläggning av behovet av ovh efterfrågan på information i registerform om FoU-projekt. Det är enligt min mening knappast rimligt att ta ställning till frågan om register över FoU-projekt utan uppgifter om vilka behov olika tänkbara användare har av informa- tion ur ett sådant register: vilka uppgifter behöver de eller skulle i varje fall vara av intresse för dem, vilka indelningsgrunder/klassificeringssystem är de intresserade av, hur pass aktuella måste uppgifterna vara, vid vilka tidpunkter behöver de uppgifterna, i vilken form vill de ha dem etc.

Riksdagen beslöt hösten 1978 att en delegation för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning skall inrättas. Delegationen skall ha som huvuduppgift att svara för dels övergripande samordning och pla- nering av informationsförsörjningen, dels forsknings- och utvecklings- arbete inom denna. En organisationskommitté (U 1978: 10) har till- kallats för att förbereda inrättandet av delegationen. Det fortsatta ut— redningsarbete jag här har skisserat har nära samband med arbetet inom organisationskommittén och delegationen. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt organisationskom- mittén för vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet att i sam- råd med FRN kartlägga behovet hos olika tänkbara användare av registeruppgifter om forskningsprojekt.

FRU redovisar att ett sammanhållet register skulle bli mycket omfat- tande. Det skulle uppskattningsvis innehålla 20 000——25 000 registrerings- poster (projekt eller avhandlingsämnen). I den till FRU:s betänkande fogade expertbilagan om forskningsregistrering framhålls att en heltäc- kande samkatalog för svensk FoU skulle dels vara ohanterlig att använda. dels bli mycket kostsam att framställa. I expertbilagan pekas bl. a. på ett alternativ med flera samverkande FoU-register. Detta alternativ utgår från existerande register med kompletteringar för vissa ämnesområden eller sektorer som i dag inte omfattas av något registreringssystem. Någon form av fördelningsplan föreslås upprättas varigenom ansvariga organ enligt frivillig överenskommelse utses för insamlings- och registrerings- arbete avseende bestämt avgränsade ämnes/sektorsområden. En central myndighet föreslås följa den löpande utvecklingen på området och föreslår ansvariga institutioner inom nya ämnesområden. Utformningen och innehållet i registren samordnas.

En sådan lösning är enligt min mening tilltalande. I det nyssnämnda utredningsuppdraget bör ingå att pröva i vad mån redovisade behov kan tillgodoses genom befintliga register, som samordnas bl. a. så att de alla innehåller ett visst minimum av information om enskilda projekt -— och eventuellt kompletteras.

Informationen om befintliga register behöver sannolikt förbättras och registren göras lättillgängliga. En tänkbar möjlighet är att det på universi- tetsbiblioteken och t. ex. riksdagsbiblioteket finns förteckningar över alla

Prop. 1978/79: 1 19 30

FoU-register och kopior av i varje fall vissa register av mer allmänt in- tresse. Hur resultaten av redan utfört och kommande registreringsarbete skall kunna utnyttjas bättre och av fler måste vara en väsentlig fråga i det nyssnämnda utredningsarbetet.

En fråga som uppmärksammats av många remissinstanser är om ett eventuellt FoU-register också skall omfatta uppgifter om den forskning som inte finansieras med offentliga medel. De allmänna motiv som hittills anförts för FoU-registrering behovet av information till skilda grupper, angelägenheten att försöka undvika dubbelarbete _— talar för att en FoU- registrering bör vara så fullständig som möjligt. En rad särskilda problem — bl. a. i fråga om sekretessen —— är dock förknippade med att försöka få en eventuell FoU-registrering fullständig även i vad avser privatfinansie- rad forskning. Hur pass angeläget det är att lösa dessa problem och vilka åtgärder som skall sättas in för å örsöka göra det är enligt min mening beroende av vilket behov av uppgifter för skilda ändamål som olika tänk- bara registeranvändare kan ha. Ett slutligt ställningstagande till frågan om hur pass fullständig FoU-registrering som skall eftersträvas i detta av- seende bör därför anstå till den nyss nämnda kartläggningen av efterfrågan på uppgifter i registerform om FoU-projekt är klar.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att frågan om ett register över nordiska forskningsprojekt har diskuterats av de nordiska utbildnings- ministrarna.

5. Samhällsriktad forskningsinformation

FRU konstaterar att det inom flera olika sektorer har kunnat utvecklas en effektiv nyttjarinformation om forskning men att den allmänna forskningsinformationen inte är väl till- godosedd.

FRU föreslår att FRN ges ett ansvar för och resurser till stöd för infor- mationsprojekt, populärvetenskapliga publikationer, stipendier etc. inom detta område. Det förutsätts att ansvar för forskningsinformation liksom hittills vilar på en rad olika organ som FRN kan stödja och samarbeta med.

Inledningsvis bör, enligt utredningen, 4 milj. kr. årligen ställas till FRN:s förfogande för detta ändamål. FRN föreslås inrätta en delegation för att behandla dessa frågor i vilken skall ingå representanter för olika intressen inom området.

De remissinstanser, som berör frågan, är positiva till åtgärder för att förbättra den samhällsriktade forskningsinformationen. Man pekar på att formerna för forskningsinformation är och bör vara —- många. En rad remissinstanser framhåller den egna verksamhetens betydelse i detta av- seende. Riksarkivet. riksantikvarieämbetet och statens historiska museer samt forskningsbiblioteksrådet framhåller resp. arkivens. museernas och bibliotekens betydelse för spridning av forskningsinformation. Styrelsen

Prop. 1978/79: 119 3,

för teknisk utveckling (STU) erinrar om sina kontaktsekretariat. Kommun- förbundet anser att förbundets kurs- och konferensverksamhet samt för- bundets tidskrift Kommunaktuellt spelar en betydelsefull roll när det gäl- ler inforrnation om pågående forskning etc. Flertalet tillstyrker att FRN får ett ansvar för att samordna och initiera samhällsinriktad fosknings- information samt att det inom FRN inrättas en särskild delegation för detta ändamål. Några instanser avstyrker dock —— de förordar att de FoU-finansierande och -utförande organen själva får/svara för informa- tionen om den egna FoU-verksamheten.

Frågan om resurser för forskningsinformation berörs framför allt i yttranden från organ inom högskolan. I ett stort antal yttranden framhålls således att medelstillskott behövs till högskolenheterna om de skall kunna fylla sin uppgift i informationssammanhang. Enligt UHÄ bör de av ut- redningen föreslagna resurserna för forskningsinformation inledningsvis fördelas dels på F RN, dels på universiteten och vissa högskolor.

Många olika grupper behöver och har intresse av information om forsk- ning. Det gäller givetvis dem som på olika sätt direkt skall använda sig av forskningens resultat. Information till sådana grupper _— nyttjarinforma- tion enligt FRU:s benämning omfattas inte av FRU:s förslag. FRU framhåller att det redan finns väl fungerande system för nyttjarinforma- tion. Jag kan dela uppfattningen att nyttjarinformationen fungerar till- fredsställande inom flera områden, t. ex. jordbruksområdet och byggnads- området. Andra områden förefaller dock mindre väl tillgodosedda. Det gäller t. ex. en stor del av den forskning som bedrivs inom utbildnings- departementets verksamhetsområde. En svårighet när det gäller denna forskning är att hitta avgränsade målgrupper för nyttjarinformation. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt FRN att i samarbete med bl. a. UHÄ undersöka vilka behov av nyttjarinforma- tion som inte är tillfredsställande tillgodosedda och att lämna förslag i fråga om hur de problem som eventuellt kan vara förknippade med utökad nyttjarinformation skall lösas. FRN bör i anslutning till detta uppdrag även kunna ta initiativ till t. ex. försöksverksamhet med utvidgad nyttjar- information eller initiera andra åtgärder i syfte att sprida nyttjarinforma- tion om forskning. Kostnaderna för dessa ändamål bör bestridas inom ramen för det belopp för forskningsinfortnation som jag kommer att före- slå i det följande.

FRU:s förslag avseende forskningsinformation gäller vad som utred- ningen kallar samhällsriktad forskningsinformation. Sådan information har många mottagare, såsom politiker, administratörer, lärare, folkbild- ningsorganisationer, journalister m. fl. och sist men inte minst allmänheten.

I alltför många fall får endast forskaren själv och en ytterst begränsad grupp personer del av resultaten av ett forskningsarbete. Flera skäl talar för en utbyggnad av den allmänna samhällsriktade forskningsinformatio- nen. Den nya kunskap som forskningen frambringar kan oavsett den

Prop. 1978/79: 119

direkta användbarheten och nyttan av forskningsresultaten ge de en- skilda kulturell och intellektuell stimulans.

Forskningen är till stor del finansierad med offentliga medel. Medbor- garna har därför rätt att fortlöpande få information om FoU-verksam- heten. Forskningsresultat kan på kort eller lång sikt påverka olika delar av samhällslivet. Det är rimligt att de som direkt eller indirekt kommer att beröras av dessa konsekvenser också har möjligheter att få information om orsakerna. Också sett ur forskningens synvinkel är en förbättrad sam- hällsriktad allmän forskningsinformation angelägen. Sådan information är en förutsättning för utveckling av kontakter med olika grupper, varige- nom synpunkter på verksamheten kan komma fram och aktuella forsk- ningsbehov redovisas.

Det finns exempel på mycket fina insatser för att sprida information om forskning och forskningsresultat. Jag vill här nämna tidskriften Forsk- ning och framsteg. Radio och TV har understundom utomordentliga po- pulärvetenskapliga inslag, vissa tidningar likaså. Vid universitetet i Upp- sala har man haft goda erfarenheter av den s. k. SAMSUS-verksamheten. Universitetet i Göteborg har tillsammans med Vetenskapsakadcmien och UHÄ genomfört bl. a. en omfattande informationsinsats avseende havs- forskning, riktad till skolelever, journalister och andra opinionsbildande grupper samt allmänheten. Med anledning av FN:s barnår har universi- teten och berörda högskolor tagit initiativ för att sammanställa och publi- cera information om all pågående barnforskning. Dessa forskningskata- loger kommer att utnyttjas för utställningar, föreläsningsserier, konferen- ser för forskare och andra berörda grupper, seminarier för journalister rn. fl. Forskningsinformation i form av populärvetenskapliga föreläsnings- serier har under senare år prövats med gott resultat, bl. a. av universitetet i Stockholm i samarbete med studieförbund. Flera av universiteten och några högskolor har vidare haft mycket uppskattad och framgångsrik s. k. "öppet hus”-verksamhet, bl. a. med stöd av UHÄ. Mycket återstår dock att göra. Den samhällsriktade forskningsinformationen har länge varit eftersatt. Det är enligt min mening mycket viktigt att denna informations- verksamhet utvidgas. Jag kommer i det följande att föreslå att för budget- året 1979/80 4 milj. kr. anvisas för information om forskning. Medlen bör användas för stöd till informationsprojekt, populärvetenskapliga publika- tioner etc.

Det torde knappast vara möjligt att utan direkt kontakt med forskningen veta vad det finns att informera om och vad informationen bör innehålla. En stor del av informationen om forskning måste — som bl. a. UHÄ framhållit framställas i direkt kontakt med den miljö där forskningen bedrivs och under aktiv medverkan av de berörda forskarna.

Alla berörda myndigheter och organ inom FoU-området måste ha an- svar för att det informeras om den verksamhet de bedriver. Jag vill i detta sammanhang erinra om att enligt högskolelagen(1977:218) skall högsko-

Prop. 1978/79: 119 33

lan sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete. Högskolan skall enligt högskolelagen också sprida kännedom om vilka erfarenheter och kunskaper som har vunnits och om hur dessa erfarenheter och kunskaper skall kunna tillämpas. Jag anser det angeläget att förstärka högskolemyn- digheternas resurser för forskningsinformation. En del av den förstärkning för forskningsinformation jag nu beräknar bör därför komma högskole- enheterna till del.

Det är samtidigt nödvändigt att något organ får ett särskilt samord- ningsansvar för information om forskning. Detta organ skall svara bl.a. för utveckling och spridning av informationsmetoder. samordning av större informationsprojekt, utvärdering samt initiering av nya informa- tionsinsatser. Jag delar FRU:s uppfattning att FRN bör få ett sådant an- svar. FRN har redan i dag enligt sin instruktion till uppgift att verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids. FRN:s verk- samhetsområde spänner över alla vetenskapsområden och sektorer. Vidare har FRN kontakter och samarbete med ett mycket stort antal myndigheter och organ inom FoU-området. FRN bör disponera de särskilda medlen för forskningsinformation.

Jag har nyss nämnt att det enligt högskolelagen åvilar högskoleen- heterna att bedriva information om forskning. Det är angeläget att denna verksamhet stimuleras ytterligare. Jag förordar därför att av de medel som anvisas FRN för forskningsinformation för budgetåret 1979/80 2 milj. kr. avsätts för stöd till högskoleenheternas information om forskning. Stödet bör gälla information om särskilt omfattande forsk- ningsprojekt eller forskning som kan bedömas ha speciellt allmänin- tresse eller avse utveckling av nya former för forskningsinformation. Medlen bör efter ansökan fördelas av FRN.

Jag återkommer senare till regeringen med förslag om att uppdra åt FRN att genomföra den nu berörda verksamheten. Frågor om forsk- ningsinformation bör inom FRN beredas i nära kontakt med såväl forskare som informatörer och mottagare av forskningsinformation, t. ex. genom en särskild delegation som nämnden inrättar.

Inom naturvetenskapliga forskningsrådet finns en redaktionstjänst, som bl. a. svarar för vissa uppgifter i samband med spridning av vetenskapliga tidskrifter. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt FRN att i samråd med forskningsråden pröva frågan hur dessa arbetsuppgifter bäst utförs för rådsorganisationen som helhet.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har i sitt remissytt- rande över FRU:s förslag påpekat att kunskaperna om bästa sättet att in- formera om forskning alltjämt är fragmentariska och att experiment och skiftande ansatser därför bör uppmuntras. I Sveriges radios remissyttrande framhålls vikten av att forska kring för- och nackdelar hos skilda kanaler som förmedlare av forskningsinformation. förutom massmedia även t. ex. - utbildningsväsendet, intresseorganisationer och folkrörelser.

Prop. 1978/79: 119 34

I några länder —— t. ex. Norge och Frankrike har undersökningar gjorts om allmänhetens önskemål i fråga om information om forskning. Dessa undersökningar har visat på ett stort intresse för lättförståelig infor- mation om bl.a. medicinsk forskning. Någon motsvarande undersökning har inte gjorts i Sverige. Eftersom det således råder viss osäkerhet både om lämpliga former för forskningsinformation och om vilka områden som är mest angelägna att informera om är det lämpligt att medlen för forsknings- information också kan användas för att bekosta undersökningar rörande dessa frågor.

Det står dock klart att alla gruppers behov och önskemål i fråga om forskningsinformation inte kan tillgodoses på. samma sätt. Många olika former av information måste prövas. Jag vill här särskilt betona vikten av att åtgärder vidtas för att få fram lättillgänglig information om forsk- ning och vetenskap till barn och ungdom. Jag kommer att föreslå rege- ringen att uppdra åt FRN att i samråd med andra berörda myndigheter undersöka möjligheterna att ge ut en populärvetenskaplig tidskrift för barn och ungdom och överväga andra insatser riktade till dessa.

Sedan några år ges med statligt stöd försöksvis ut framför allt skönlitte- ratur i upplagor som är mycket billiga, de 5. k. femkronorsböckerna i serien ”En bok för alla”. Litteraturfrämjandet har låtit utvärdera utgivningen de två första åren och överlämnat en rapport därom till utbildningsdeparte- mentet. Rapporten remissbehandlas f. n. FRN bör få i uppdrag också att i samråd med statens kulturråd undersöka möjligheterna att på motsva- rande sätt ge ut populärvetenskaplig litteratur. Resultatet av FRN:s över- väganden bör föreligga i sådan tid att det kan behandlas i samband med ställningstagande till utvärderingen av den skönlitterära utgivningen och frågan om de permanenta formerna för denna.

Mycket stora belopp ställs årligen till forskningens förfogande genom forskningsråden. FRN bör tillsammans med forskningsråden komma fram till lämpliga former för att till olika intressenter sprida kännedom om den rådsfinansierade forskningen.

6. Arbetstagarinflytande och arbetstagarorganisationernas möjligheter att initiera forskning

Mot bakgrund av en redovisning av arbetstagarorganisationernas repre- sentation i FoU-ansvariga organ föreslår FRU att dessa skall ges ökat inflytande i sektoriella FoU-organ. Forskningsråden bör i ökad utsträck- ning låta intressenter utanför fackmännens krets delta i beredningen av forskningsärenden.

FRU föreslår vidare att centrum för arbetslivsfrågor, numera arbetsliVs- centrum, ges ett samlat ansvar för att förmedla stöd till arbetstagarorgani- sationernas initiering av FoU och att medel ställs till förfogande härför. De insatser som utredningen föreslår skall kunna f'nansieras via dessa

Prop. 1978/79: 119 35

medel är bl. a. engagemang av forskare för utarbetande av forskningspro- gram, kunskapsöversikter. kursverksamhet. kontaktforskare till disposition för organisationerna, remissarbete inom områden som rör vetenskapliga frågor och stöd till förberedelser för ställningstaganden i FoU-organ. ln- satserna bör bekostas av medel som ställs till centrums förfogande antingen via arbetarskyddsfonden eller genom en separat anvisning till centrum. Kostnaderna beräknar FRU till 1,5—2 milj. kr. i ett inledningsskede.

Många remissinstanser däribland LO, TCO och SACO/SR anser att arbetstagarinflytandet generellt bör stärkas inom det svenska FoU- arbetet genom representation i olika FoU-organ. Andra anser att en sådan ökning av arbetstagarorganisationernas inflytande bör begränsas till ar- betslivsfrågor. Det framhålls också att andra intressen med lika stor rätt skulle kunna ställa krav på representation. vilket skulle kunna leda till att antalet ledamöter i olika FoU-organ blev ohanterligt stort.

Förslaget att tilldela arbetstagarorganisationerna ett särskilt stöd för att initiera forskning, vilket skall fördelas genom arbetslivscentrum, mottas i allmänhet positivt. FRN menar att ett sådant stöd även kan ges åt en rad andra organisationer. LO och TCO föreslår att de medel som anslås för detta ändamål i stället skall fördelas mellan huvudorganisationerna och att dessa scdan fördelar medlen på medlemsorganisationer och aktiviteter. LO och TCO föreslår vidare att stödet ges en omfattning av minst 5 milj. kr. för att sedermera ökas. Sveriges industriförbund, SAF och Svenska handelskammarförbundet anser att eventuellt nödvändigt särstöd för arbetstagarinitierad forskning väl ryms inom FRN:s nuva- rande ansvarsområde.

Det ökade intresset för forskningsfrågor har även kommit till uttryck i arbetstagarorganisationernas verksamhet. Förutom att företrädare för organisationerna har deltagit i den forskningspolitiska diskussionen har t. ex. LO gett ut en skrift: Forskningen en fråga för fackförenings- rörelsen. Vidare har en av TCO tillsatt forskningsnämnd utarbetat en rapport, Forskningen och tjänstemännen, vilken skall behandlas på TCO:s kommande kongress. Även inom Centralorganisationcn SACO/ SR förbereds ett forskningspolitiskt program.

Arbetstagarorganisationerna är i dag representerade i ett stort antal, men långt ifrån alla, myndigheter och organ inom FoU-området.

Som exempel på organ där arbetstagarorganisationerna är represente- rade kan nämnas arbetarskyddsfonden. arbetarskyddsstyrelsen, brottsföre- byggande rådet. delegationen för energiforskning. expertgruppen för regio- nal utredningsverksamhet, expertgruppen för utredningsverksamhet i ar- betsmarknadsfrågor, konsumentverket, statens arbetsklinik, statens in- dustriverk, statens kulturråd, statens livsmedelsverk, statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens råd för skogs- och. jordbruksforskning, Sveriges geologiska undersökning, Sözs pedagogiska nämnd, transport- forskningsdelegationen. institutet för social forskning, jordbrukstekniska

Prop. 1978/79: 119 36

institutet, nämnden för skogsteknisk forskning, statens institut för bygg— nadsforskning, grafiska forskningslaboratoriet, institutet för vatten- och luftvårdsforskning, institutet för verkstadsteknisk forskning, möbelinstitu— tet och svenska träforskningsinstitutet.

Vidare ingår företrädare för arbetstagarorganisationerna i vissa organ inom högskolan, t. ex. UHÄ:s styrelse och planeringsberedningar. Före- trädare för de anställda har rätt att ingå i alla beslutande organ inom hög- skoleenheterna.

Arbetstagarorganisationerna har också andra möjligheter att påverka beslut i FoU-frågor än genom direkt deltagande i beslutande organ. Jag vill här peka på remissförfarandet. Med hänsyn till det intresse varmed forskningsfrågor möts inom organisationerna och det kunnande som där börjat byggas upp i sådana frågor är det naturligt att arbetstagarorganisa- tionernas yttranden inhämtas i en rad frågor inom FoU-området.

Många grupper är mer eller mindre berörda av forskningsfrågor och det säger sig självt att alla inte kan få vara företrädda i de myndigheter och organ som beslutar i forskningsfrågor. Arbetstagarorganisationerna är så- ledes inte de enda som skulle kunna göra anspråk på representation i dessa sammanhang. Flera skäl talar dock för att av intressenter utanför forskar- samhället arbetstagarorganisationerna i många fall kan resa särskilda an- språk på representation. Arbetstagarorganisationerna företräder mycket breda intressegrupper. Deras medverkan i olika FoU-organ torde komma att tillföra behandlingen av FoU-frågor många värdefulla synpunkter. Samtidigt kan denna medverkan göra det möjligt för organisationerna att bland sina medlemmar skapa större förståelse för forskningens villkor. Organisationemas motparter —— arbetsgivarna — råder över en mycket stor del av den samlade FoU-verksamhetens omfattning och inriktning.

Jag har förståelse för önskemålen om utökad arbetstagarrepresentation. Det är dock knappast rimligt att arbetstagarorganisationerna skall vara företrädda i alla myndigheter och organ inom FoU-området. Det är vik- tigt att representanter i myndighetsstyrelser och andra organ utväljs så att de med sin kunskap och erfarenhet får möjlighet att på ett aktivt sätt bidra till verksamhetens måluppfyllelse. I vissa av dessa organ förefaller arbets- tagarrepresentation inte att vara mer angelägen eller naturlig än represen- tation för andra grupper. Frågan om arbetstagarrepresentation måste be- dömas från fall till fall. Eftersom många organ är sammansatta utifrån en princip om balans mellan olika intressen kan en ökad representation för löntagarna i vissa fall kräva att representationen för andra grupper också prövas eller att hela sammansättningen ses över. Hänsyn måste också tas till mandatperioderna för dem som sitter i olika organ. Åtgärderna för att i rimlig utsträckning öka arbetstagarorganisationernas representation i FoU-organ måste därför vidtas successivt.

Ett av de organ som nämnts i diskussionen om utökad arbetstagarrepre- sentation är styrelsen för teknisk utveckling (STU). Det är otvivelaktigt så

Prop. 1978/79: 119 37

att många aspekter på den tekniska utvecklingen i företagen och samhället som helhet är av stor betydelse för de fackliga organisationerna. Jag finner det vara naturligt att den arbetstagarrepresentation som sedan länge finns i ett antal nämnder och grupper för olika teknikområden inom STU ut- vidgas till central nivå inom verket. Det är därför med tillfredsställelse jag konstaterar att arbetstagarintressen fått en bred representation i två centrala policyskapande råd som helt nyligen har tillsatts inorn STU, näm- ligen det tekniskt-industriella rådet och det tekniskt-vetenskapliga rådet.

Som jag tidigare har redovisat finns det arbetstagarrepresentanter i några av de kollektiva forskningsinstitut, vars verksamhet finansieras ge- mensamt av näringslivet och staten. Jag anser att det finns skäl för en utvidgad arbetstagarrepresentation i denna grupp av institut. främst i de institut som har anknytning till industribranschen. Sådana representanter bör kunna ingå bland de statliga representanter i institutens styrelser som varje år utses av STU. Det ankommer på regeringen att vidta de åtgärder som kan vara erforderliga i detta avseende. Jag har i dessa frågor samrått med chefen för industridepartementet.

Det kan självfallet vara motiverat att arbetstagarorganisationerna blir representerade också i andra sammanhang. Genom att låta företrädare för arbetstagarorganisationerna delta i behandlingen av FoU-frågor kan be- rörda myndigheter så långt möjligt tillgodogöra sig de kunskaper och er- farenheter och det intresse för forskningsfrågor som finns inom arbets- tagarorganisationerna. Verksamheten torde härigenom i många fall kunna tillföras nya idéer och synsätt till nytta inte bara för arbetstagarorganisa- tionerna.

Jag övergår nu till att behandla frågan om arbetstagarorganisationernas möjligheter att initiera forskning. Även med en utökad arbetstagarrepre- sentation i olika organ inom FoU-området kommer organisationerna att ha begränsade möjligheter att ta initiativ till forskning inom för dem ange- lägna områden. Organisationerna bör ha reella möjligheter att komma in i den forskningsplanerande processen på ett tidigare stadium än det där det gäller att prioritera olika av forskare föreslagna projekt.

Arbetstagarorganisationerna bör därför få ett särskilt stöd för att ini- tiera forskning. FRU har föreslagit att ett sådant stöd i initialskedet skall vara av storleksordningen 1,5—2 milj. kr. samt att de skall förmedlas av arbetslivscentrum. Enligt min mening är dock arbetarskyddsfonden bättre lämpad att svara för fördelningen av medel för denna typ av verksamhet. Jag föreslår därför efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdeparte- mentet att fonden tillförs denna uppgift samt att ett belopp om högst 5 milj. kr. får disponeras ur fondens kapitalbehållning för denna verksamhet under budgetåret 1979/80. Medlen bör. i överensstämmelse med FRU:s förslag, kunna användas för utarbetande av forskningsprogram, kunskaps- översikter, kursverksamhet, remissarbete inom områden som rör veten- skapliga frågor, stöd till förberedelser för ställningstaganden i FoU-organ

Prop. 1978/79: 119 38

m.m. Ingen begränsning i fråga om ämnesval. forskningsinriktning etc. bör gälla för den arbetstagarinitierade forskningen.

Jag är inte nu beredd att ta ställning till hur dessa medel bör fördelas mellan berörda arbetstagarorganisationer för användning i ovan angivna system. Principen för fördelning mellan berörda arbetstagarorganisa— tioner bör övervägas ytterligare av styrelsen för arbetarskyddsfonden till- sammans mcd organisationerna. Det är enligt min mening viktigt att verksamheten kan bedrivas utan överdriven byråkrati och detaljgransk- ning. Det centrala är att genom arbetstagarorganisationerna kunna upp- täcka och stimulera forskning kring frågor som är angelägna för dessa. Det bör ankomma på styrelsen, som redan har erfarenhet av medelsför- delning mellan berörda organisationer, att ange de riktlinjer för medels- disposition som fordras. Jag utgår från att dessa skall innebära bl. a. att organisationerna i efterhand skall redovisa hur medlen använts.

F ramtidsstudier

Framtidsstudier började introduceras och debatteras på allvar i Sverige under 1960-talets senare hälft. År 1971 tillsattes en arbetsgrupp. knuten till forskningsberedningen, för att behandla frågan om framtidsforskning. Arbetsgruppen presenterade sina överväganden i betänkandet (SOU 197259) Att välja framtid. Efter remissbehandling av arbetsgruppens be- tänkande inrättades år 1973 ett tillfälligt sekretariat för framtidsstudier. knutet till statsrådsberedningen. Formellt utgjorde sekretariatet en kom- mitté under justitiedepartementet. Till arbetet knöts en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. Referensgruppen ombildades år 1975 till en styrelse för sekretariatet för framtidsstudier. Styrelsen blev formellt en kommitté under utbildningsdepartementet. Sekretariatet har genomfört ett flertal såväl större som mindre framtidsstudier. Budgetåret 1978/79 har över statsbudgeten anvisats 3 672 000 kr. för framtidsstudier.

FRU diskuterar olika alternativ i fråga om den organisatoriska utform- ningen av den fortsatta framtidsstudievetksamheten. Utredningen föreslår att en delegation för framtidsstudier inrättas med i huvudsak den ställning och de uppgifter som sekretariatet för framtidsstudier erhöll efter omorga- nisationen 1975.

I en reservation till FRU:s betänkande föreslås att delegationen för framtidsstudier får ställning som myndighet med en styrelse med bred parlamentarisk representation.

De remissinstanser som uttalar sig generellt om framtidsstudieverksam- heten ser i allmänhet positivt på denna och vill att den skall fortsätta. I fråga om den organisatoriska formen för verksamheten —-— kommitté eller myndighet —— är opinionen splittrad. En knapp majoritet föredrar myndighetsalternativet.

Som argument för detta anförs främst vikten av att verksamheten

Prop. 1978/79: 119 39

garanteras stor självständighet. Styrelsen för sekretariatet för framtids— studier diskuterar för- och nackdelar med båda lösningarna. Fördelen med myndighetsformen är enligt sekretariatet att den ger en klarare ställ- ning främst i statsrättsligt hänseende. Myndighetslösningen medför dock, enligt sekretariatet, vissa praktiska och ekonomiska nackdelar. Styrelsen förordar därför kommittéformen. Styrelsen önskar bibehålla namnet "sekretariatet för framtidsstudier".

Jag delar FRU:s och remissinstansernas uppfattning att framtidsstudie- verksamheten bör fortsätta. Sekretariatet för framtidsstudier har i prak- tiken arbetat mycket självständigt även om det formellt varit knutet till regeringskansliet. Sekretariatet har knappast fungerat som direkt rådgivare till regeringen. Det har framför allt haft betydelse som idégivare för den allmänna debatten. Det är också i fortsättningen främst denna roll fram- tidsstudierna bör spela. Verksamheten bör då både formellt och reellt ha en så självständig ställning som möjligt. Den nuvarande kommittéfonnen kan inte sägas uppfylla alla krav i dessa hänseenden.

Det är lämpligt att också den fortsatta verksamheten leds av ett organ i vilket ingår parlamentariker inte bara från regerings- utan också från oppositionspartier. Det är en mindre lämplig konstruktion att en penna- nent verksamhet under en sådan parlamentarisk ledning bedrivs inom ramen för regeringskansliet. t. ex. i kommittéform. Den fortsatta framtids- studieverksamheten bör således organiseras fristående från regerings- kansliet.

FRN har i dag ansvaret för bl. a. långsiktsmotiverad forskning. En de- legation för sådan forskning är knuten till FRN. FRN svarar även för det 'svenska medlemskapet i Internationella institutet för tillämpad system- analys (IIASA). Båda dessa verksamheter är näraliggande framtidsstudie- verksamheten.

Jag har i det föregående redovisat min syn på frågan om ökad repre- sentation för arbetstagarorganisationerna i myndigheter och organ inom FoU-området. Framtidsstudieverksamhetcn är av sådant intresse för ar- betstagarna att arbetstagarorganisationerna bör vara företrädda i det organ som ansvarar för verksamheten. Jag har tidigare påpekat att par- lamentariker bör ingå i ledningen för framtidsstudieverksamheten. Bland ledamöterna i FRN finns såväl parlamentariker som företrädare för arbetstagarnas huvudorganisationer. FRN har således en sammansätt- ning som gör den väl lämpad att svara för framtidsstudieverksamheten.

FRN bör enligt min mening i fortsättningen ansvara även för den verk- samhet som idag bedriVS av sekretariatet för framtidsstudier. Därigenom ökar möjligheterna att samordna framtidsstudierna med verksamheten inom angränsande områden och att effektivt utnyttja tillgängliga resurser. Jag utgår från att framtidsstudieverksamheten också skall kunna bibehålla och vidareutveckla de inhemska och internationella kontakter som det nuvarande sekretariatet byggt upp. Nu pågående projekt i framtidsstudie-

Prop. 1978/ 79: 119 40

sekretariatets regi skall givetvis fullföljas utan hinder av förändringen i framtidsstudieverksamhetens organisatoriska ställning.

Som sekretariatet för framtidsstudier redovisat i sitt remissyttrande är vissa praktiska problem förknippade med att den studieprocess och det kontaktnät som nu finns förs över till ny huvudman. Inför en anknytning av verksamheten till FRN bör också bl. &. formerna för samordning med den långsiktsmotiverade forskningen prövas närmare. Som FRN har an- fört är framtidsstudier "inte i sig själv forskning och kan inte ersätta eller ersättas av forskning". Jag delar detta synsätt. Enligt min mening kan mot denna bakgrund speciella hänsyn behöva tas vid framtidsstudiernas sam- ordnande med FRN:s övriga verksamhet. För att dessa problem skall hinna lösas bör en förändring av sekretariatets organisatoriska ställning inte träda i kraft förrän den 1 juli 1980. Jag kommer senare att föreslå regeringen att uppdra åt FRN att i samråd med sekretariatet för framtids- studier förbereda framtidsstudieverksamhetens inordnande i F RN och att senast i samband med förslag till anslagsframställning för budgetåret 1980/81 redovisa de förslag som kan behöva underställas regering och riksdag.

Teknik värde rin g/ konsekvensanalys

Insikten har vuxit det senaste decenniet om att många beslut inom främst de tekniska och teknologiska områdena har träffats utan att kon- sekvenserna i andra och tredje led tillräckligt uppmärksammats. Denna insikt i förening med oron för att teknik och teknologiska system i vid mening inte längre kan kontrolleras och att konsekvenserna av dem inte längre är övervägande positiva har lett till önskemål om förbättrade meto- der att förutse konsekvenser av nya system/teknikvärdering. FRU har haft i uppdrag bl.a. att överväga frågor rörande teknikvär- dering. Området är svåravgränsat och metodiskt instabilt och utredningen diskuterar bl. a. avgränsningsfrågan; utredningen förordar att termen konsekvensanalys används som svensk benämning och markerar därmed att den avser en strävan att tidigt identifiera och varna för negativa följder av tekniska och sam- hällsorganisatoriska system identifiera och beskriva konsekvenserna även i andra och tredje led av sådana system inom alla samhällsområden och för alla grupper i sam- hället. Utredningens förslag och rekommendationer när det rör konsekvens- analys innebär att — ökade insatser bör göras i fråga om utbildning oeh forskning om för-

hållandet mellan teknik och samhälle konsekvensanalys bör ske såväl inom näringslivet som inom den

offentliga sektorns olika grenar. Konsekvensanalys inom näringslivet bör offentliggöras

Prop. 1978/79: 119 41

när det gäller statliga myndigheter m. fl. remissväsendet bör kunna ut- göra en bas för ökade insatser —- konsekvensanalys bör prövas genom att aktuella frågor remitteras till flera remissorgan från olika samhälls- sektorer med uppdrag åt dess organ att gemensamt avge utlåtande (storremisser)

något institut för konsekvensanalys inte bör inrättas. Den föreslagna delegationen för framtidsstudier bör ha ett allmänt ansvar för att be- vaka och ta initiativ till konsekvensanalyser fristående från sektors- organen. Remissinstanserna är i allmänhet positiva till FRU:s förslag om kon- sekvensanalys.

Konsekvensanalys skall, som FRU framhållit, skapa bättre underlag för beslut. Svårigheterna att åstadkomma en konsekvensanalys som tjänar detta syfte är uppenbara. Jag vill dock också beröra vissa andra svårig- heter.

En svårighet är att en stor del av den utveckling som skapat behovet av konsekvensanalys sker utan att samhällsorganen alls fattar några beslut. Vid sidan av stora reformer på t. ex. det sociala området eller när det gäl- ler stora beslut om investeringar från samhällets sida i tekniska system sker en successiv utveckling genom en rad små beslut fattade av enskilda människor som konsumenter eller enskilda företag som importörer och fabrikanter, genom utvecklingen av administrativa rutiner inom enskilda myndigheter och företag och inte minst genom en internationell utveck- ling opåverkbar på ett nationellt plan. Vad det här gäller är alltså inte bara att identifiera långsiktiga konsekvenser av olika system utan också att skapa bcslutspunktcr och beslutsmekanismer så att åtgärder kan vid- tas om konsekvensanalys ger anledning härtill. Det är sig en första rangens politisk fråga som rör grundläggande ideologiska och samhällsor- ganisatoriska problem. Några generella åtgärder kan knappast vidtas för att skapa nya "belysningspunkter". Sådana måste skapas av regering och riksdag i varje särskilt fall och under hänsynstagande till förhållandena inom de områden som berörs.

Andra svårigheter hänger samman med att målkonflikter eller olika bedömningar av konsekvensanalysens resultat kan komma att mer eller mindre omöjliggöra ett bestämt och långtgående beslutsfattande.

Det finns anledning att varna för en övertro på effekterna av konse- kvensanalys. Det självklara faktum att konsekvensanalys i sig inte löser frågan om hur resultaten skall kunna omsättas i beslut är dock inget skäl att inte åtminstone försöka ta fram det beslutsunderlag som konsekvens- analys avses utgöra. Jag delar remissinstansernas uppfattning att FRU med sina förslag angående konsekvensanalys pekat på angelägna åtgärder. Förslagen är dock av den karaktären att de inte nu kräver något beslut av riksdagen. Enligt min mening bör de utgöra riktlinjer för fortsatt ar- bete såväl inom regeringskansliet som inom berörda myndigheter. Jag

Prop. 1978/79: 119 42

har i det föregående förordat att FRN får ansvar för den fortsatta verk- samheten med framtidsstudier. FRU har pekat på att konsekvensana- lyserna har nära samband med framtidsstudierna. FRN bör även få ett allmänt ansvar för att bevaka och ta initiativ till konsekvensanalyser fri- stående från sektorsorganen.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att det vid universitetet i Lin- köping byggs upp en temaorienterad forskningsorganisation. Ett av dessa teman gäller teknik och social förändring. Enligt det program som ut- arbetats för forskningen inom temat skall där eftersträvas en ökad kun- skap om vilka metoder som kan användas vid bedömningar av teknikut- vecklingen och vari deras begränsningar består. Forskningsinsatserna skall även avse konsekvensstudier av teknik, varvid uppmärksamheten också skall riktas på frågor kring möjligheterna att förutsäga nya tekni- ker. [ programmet för temat framhålls att en viktig uppgift är att ge in- formation om forskning inom temat. Medel för den temaorienterade forskningen i Linköping har beräknats i årets budgetproposition.

Jag går nu över till att behandla de frågor rörande forskarutbildning m. m. som tagits upp av FUN. Mina förslag i det följande läggs fram efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet och bör i tillämpliga delar gälla även Sveriges lantbruksuniversitet.

7. Rekrytering till forskarutbildning

Rekryteringen till' forskarutbildning ökade kraftigt under senare hälften av 1960-talet och i början av 1970-talet. Tillströmningen till olika fakul- tetsområden under 1970-talet framgår av följande tabell.

Nybörjare i forskarutbildning kalenderåren 1970 och 1971 samt läsåren 1972/73—1977/78

Fakultet (motsv.) 1970 1971 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 Teologisk 23 23 31 37 31 34 30 57 Juridisk 14 27 15 46 29 39 30 51 Medicinsk 302 348 333 623 567 456 557 597 Odontologisk 51 43 52 36 28 41 51 45 Humanistisk 396 457 498 498 431 438 346 412 Samhällsvetenskapligl 847 806 579 530 440 463 497 526 Matematisk-naturveten-

skaplig 446 399 406 390 403 385 391 402 Teknisk 378 346 428 440 468 541 453 447 Handelshögskola 44 20 18 20 25 20 43 20 Skogshögskola 10 13 8 9 17 13 16 12 Veterinärhögskola 14 19 8 19 16 17 20 22 Lantbrukshögskola 38 17 21 28 50 49 48 30 Farmaceutisk 19 32 32 24 20 20 24 27 Summa 2 582 2 550 2 429 2 700 2 525 2 516 2 506 2 648

* Exklusive nybörjare i psykologutbildning (skattat antal för år 1970 och 1971). Källor: SCB, SM U 197422 och 37, 1975:17, 31 och 34, 1976:17 och 33, 197733, [978125 och opublicerat material.

Prop. 1978/79: 1.19 43

Tillströmningen har under 1970-talet legat på i stort sett oförändrad nivå. De senast tillgängliga siffrorna visar att totalt sett tillströmningen nu är något högre än 1970.

Antalet närvarande studerande var höstterminen 1969 drygt 9000. Sedan höstterminen 1971 har antalet närvarande legat relativt stabilt på 11000—12000. Antalet närvarande forskarstuderande inom olika fa- kultetsområden framgår av följande tabell. Det bör dock beaktas att dessa siffror aVSer närvarande individer och inte tar hänsyn till dessas mycket varierande grad av studieaktivitet.

Antal närvarande studerande i forskarutbildning höstterminerna 1960, 1963, 1966, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977 och 1978.

Fakultet (motsv.) 1960 1963 1966 1969 1971 1973 1975 1977 197817

Teologisk 108 127 86 83 103 135 143 141 169 Juridisk 20 32 48 57 75 94 114 147 166 Medicinsk 416 638 683 988 1 306 1 509 1 701 1 926 1 934 Odontologisk 17 35 45 77 153 191 181 193 188 Humanistisk 1 205 1 812 1 284 1 642 2 040 2 116 2 260 2 326 2 357 Samhällsveten-

skapliga _ 1 119 2 261 4 273 2 344 2 414 2 554 2 659

Matematisk-na- turvetenskaplig 842 1 237 1 778 2 285 2 356 2 571 2 505 2 401 2 366 Teknisk 429 640 847 1 288 1 554 1 641 1 782 1 950 2004 Handelshögskola 43 72 98 122 97 94 78 83 35 Skogshögskola 7 14 32 67 85 65 68 71 76 Veterinärhögskola 17 24 30 47 62 53 46 66 72 Lantbrukshögskola 62 84 88 151 187 179 208 231 219 Farmaceutisk 11 23 31 71 96 118 109 108 111 Summa 3177 4 738 6169 9139 12 387 11 110 11609 12120 12 293

4 Exklusive studerande för psykologexamen. & Anm. ht 1978 preliminära siffror. Källor: SCB. PM 1974:3, SM U 1976:42, 1977:7 och 10, 197825 och opublicerat material.

Den kraftiga expansionen av antalet forskarstuderande borde vid mitten av 1970-talet ha resulterat i en ökning av examinationen. Någon sådan ökning har dock inte inträffat. Antalet avlagda forskarexamina redovisas i följande tabell.

Prop. 1978/79: 119 44

Avlagda forskarexamina läsåren 1969/70—-—1976/77 efter studioinriktning

Fakultet (motsv.) 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/770 Teologisk 19 30 21 13 17 7 7 16 Juridisk 15 9 10 8 15 4 6 4 Medicinsk 133 139 172 174 318 165 189 183 Odontologisk 6 7 2 11 25 11 10 24 Humanistisk 158 201 193 154 130 108 74 87 Samhällsvetenskapliga 142 239 294 233 164 138 118 106 Matematisk-naturve-

tenskaplig 355 461 365 285 263 200 163 185 Teknisk 177 239 196 202 218 116 145 108 Handelshögskola 11 8 10 14 1 1 13 8 10 Skogshögskola 5 7 10 9 3 11 6 7 Veterinärhögskola 7 7 4 10 12 14 7 1 Lantbrukshögskola 22 31 19 19 13 18 15 11 Farmaceutisk 8 32 13 10 4 13 12 10

Summa 1 058 1 410 1 309 1 142 1 193 818 760 752

" Exklusive psykologexamina. ** Anm. läsåret 1976/77 preliminära siffror. Källor: SCB, SM U 1975:31, 1976242, 1977le och 38 och opublicerat material.

Stora skillnader föreligger mellan fakulteterna i fråga om antalet stu- derande i forskarutbildning. Mycket få forskarstuderande finns exempel- vis inom juridisk fakultet. Inom samhällsvetenskaplig fakultet har skett en kraftig ökning av antalet studerande efter grundexamen, främst beroende på att antalet studerande för psykologexamen stigit betydligt. (Studerande för psykologexamen ingår inte i här redovisade tabeller.)

Antalet forskarstuderande vid medicinsk fakultet motsvarar ungefär en femtedel av antalet studerande på läkarlinjen. Inom denna fakultet har också ökningen i antalet avlagda examina varit betydande och i stort motsvarat den ökade tillströmningen. Även matematisk-naturvetenskap- lig fakultet har en i förhållande till omfattningen av den grundläggande utbildningen omfattande forskarutbildning.

Forskarutbildningen inom de skilda fakulteterna domineras i flera fall av ett fåtal ämnen. Inom humanistisk fakultet har ämnen som historia, engelska, konstvetenskap och litteraturvetenskap mycket stora andelar av det totala antalet registrerade forskarstuderande. Ämnena sociologi, psykologi och pedagogik vid samhällsvetenskaplig fakultet studeras av sammanlagt ca 50 procent av samtliga närvarande forskarstuderande inom fakulteten. Om studerande för psykologexamen inkluderas blir be- teendevetenskapernas dominans än mer markerad.

Tillströmningen till vissa ämnen i forskarutbildningen är mycket liten och har i några fall nära nog upphört. Detta är en följd bl.a. av att en vikande andel av de studerande i grundutbildningen läser de högre kurser som ger behörighet för forskarutbildning.

Den snedfördelning vad gäller kön och social bakgrund som kan konsta-

Prop. 1978/79: 119 45

teras för den grundläggande utbildningen återfinns också inom forskar- utbildningen. Färre kvinnor än män' fortsätter med forskarutbildning efter avslutad grundutbildning. Drygt en tredjedel av de studerande inom grundutbildningen är kvinnor medan endast en fjärdedel av de forskar- studerande är kvinnor. Ökningen i snedfördelningen mellan könen mellan grundutbildning och forskarutbildning varierar emellertid mellan olika delar av högskolan. l ämnen där kvinnorna har liten representation på grundläggande nivå. t. ex. naturvetenskapliga och tekniska. minskar an- delen på forskarutbildningsnivå mindre än inom ämnen där kvinnorna är väl representerade på grundläggande nivå. Proportionellt sett färre kvinnor än män har försörjning under studietiden i form av tjänst i projekt. som universitetslärare eller som assistent eller amanuens.

Snedfördelningen vad gäller social bakgrund är svårare att fastställa. Det sedan länge kända faktum att varje utbildningsval i en lång utbild- ningskedja tenderar att förstärka snedfördelningen gäller även forskar- utbildningen. Förändringarna i fråga om socialgruppstillhörighet är emel- lertid mindre mellan grundutbildning och forskarutbildning än t. ex. mel- lan gymnasieskola och högskola. Här föreligger emellertid stora variatio- ner, såväl inom grundutbildning som inom forskarutbildning.

Åldersfördelningen hos de forskarstuderande har ändrats under senare år. Genomsnittsåldern har ökat, bl. a. till följd av att genomsnittsåldern ökat för de studerande inom grundläggande högskoleutbildning. Genom- snittsåldern varierar något mellan olika fakulteter. Genomsnittligt yngst är forskarstuderande vid farmaceutisk fakultet och genomsnittligt äldst studerande vid teologisk fakultet.

De förändringar i forskarutbildningens omfattning och inriktning samt andra strukturella förändringar som har redovisats översiktligt i det före- gående har inte relaterats till förändringar i samhällets samlade FoU- insatser. Även om det faktiska sambandet är svårt att fastställa, är det uppenbart att den ökade satsningen på FoU under hela efterkrigstiden har haft en stor betydelse för tillväxten av forskarutbildningen. FoU-verk- samheten har också verkat styrande på tillströmningen till och inriktningen av forskarutbildning.

Möjligheterna att finansiera forskarutbildning liksom framtidsutsik- terna för dem som gått igenom forskarutbildning torde för de flesta stu- derande ha en avgörande betydelse för beslut att övergå till forskarutbild- ning. De ekonomiska villkoren under utbildningen torde också på ett av- görande sätt påverka studieintensiteten. Åtta procent av de forskarstu- derande har lärartjänst inom högskolan. Drygt tio procent av samtliga aktiva forskarstuderande har f. n. utbildningsbidrag (tidigare doktorand- stipend'ium). Knappt var fjärde forskarstuderande har tjänst som assistent eller amanuens och en mindre del bedriver sina studier parallellt med tjänstgöring i externfinansierade projekt. I vissa fall innebär anställning' i projekt att de studerande kan bedriva sin forskarutbildning på heltid.

Prop. 1.978/79: 119 46

Några exakta bedömningar av de olika finansieringsformcrnas betydelse för studieintensiteten kan inte göras.

Förändringar på arbetsmarknaden har också påverkat forskarutbild- ningens kvantitativa tillväxt. Under vissa perioder, särskilt under 1970- talets första år, var arbetslösheten bland universitets- och högskoleutbildad arbetskraft relativt hög. Det finns anledning att förmoda att vissa forskar— studerande i brist på vad de ansett vara adekvat sysselsättning sökt sig till forskarutbildning.

FUN diskuterar i sitt betänkande olika faktorer som skulle kunna bidra till en vidgad rekrytering till forskarutbildning. FUN föreslår bl. a. föt- jande. Forskningsförberedande moment införs i grundläggande utbildning som f. n. saknar sådana. Högskolans forskning och forskarutbildning bred- das disciplinärt och tematiskt till områden som har särskild relevans för utbildningslinjer som hittills saknat eller haft svag anknytning till hög- skolans forskningsorganisation. Studieplaner och studieorganisation ut- vecklas i syfte att definiera etappavgångar inom forskarutbildning och på— byggnadsutbildning samt att underlätta deltidsstudier. Statliga myndig- heter med sektoriellt ansvar för FoU får skyldighet att medverka till del- tidsarbete för tjänstemän som önskar gå igenom forskarutbildning.

FUN framhåller vidare bl.a. att en väsentlig faktor när det gäller re- krytering till forskarutbildningen är arbetsmarknadens formella och reella värdering av utbildningen.

FUN pekar även på att kön och social bakgrund verkar styrande också på rekryteringen till forskarutbildningen. Vidare erinrar FUN om att för- ändringari rekryteringen till den grundläggande utbildningen har medfört att forskarutbildningens traditionella rekryteringsunderlag minskat främst vid de filosofiska fakulteterna.

FUN:s huvudförslag i fråga om rekryteringen till forskarutbildning gäller behörigheten till sådan utbildning. FUN förordar att reglerna för behörighet skall avse dels allmän behörighet, dels särskild behörighet. Allmän utbildningslinje omfattande minst 80 poäng skall ge allmän be- hörighet för tillträde till forskarutbildning. Kraven för särskild behörighet i form av förkunskaper i ämne eller ämnen. erfarenheter och andra för- utsättningar skall fastställas särskilt för varje ämne och högskoleenhet i forskarutbildningen. Vid utformningen av de särskilda förkunskapskra- ven för forskarutbildningen skall stort avseende fästas vid att upprätt- hålla nuvarande kvalitetsnivå.

Erfarenhet av yrkesverksamhet av betydelse för den aktuella utbild- ningen skall enligt FUN kunna krävas om detta är motiverat av utbild- ningens inriktning. Yrkeserfarenhet skall kunna tillmätas betydelse också vid urval mellan sökande.

Allmänna riktlinjer för utformningen av de särskilda förkunskapskra- ven inom en fakultet skall, enligt utredningen, anges av UHÄ i utbildnings- plan för forskarutbildningen inom fakulteten. Kraven för särskild behörig-

Prop. 1973/79: 119 47

het skall anges i studieplan som fastställs av en av FUN föreslagen forskar- utbildningsnämnd.

FUN framhåller att skillnaden mellan allmän och särskild behörighet många gånger kommer att vara stor. Omfattande åtgärder måste därför. enligt utredningen. sättas in för att göra övergång till forskarutbildning till en realistisk möjlighet för studerande inom hela högskolan. För utveckling och i vissa fall drift av ”överbryggande kurser” m. rn. förordar FUN att 10 milj. kr. anvisas.

Frågor om urval mellan sökande och antagning till forskarutbildning föreslås åvila en antagningsnämnd på varje institution.

Remissinstanserna intar i allmänhet en positiv inställning till en breddad rekrytering till forskarutbildning. Det framhålls i remissyttrandena bl. a. att en breddning kan ge forskning och forskarutbildning nya impulser. Det betonas vidare att även den traditionella rekryteringen måste förbätt- ras. Några remissinstanser påpekar att det är angeläget att fler kvinnor genomgår forskarutbildning. I några remissvar redovisas farhågor för sviktande underlag för rekrytering till forskarutbildning genom att antalet studerande som bedriver fördjupningsstudier minskar och att andelen äldre och deltidsstuderande i grundutbildningen ökar.

Ett antal remissinstanser anser att forskarutbildningen bör tillmätas större värde både formellt och reellt vid tillsättning av tjänster. Detta före-

” ”

slås gälla "tjänster i allmänhet”, ”statliga tjänster , tjänster vid statliga forskningsinstitutioner utanför högskolan”, "tjänster som överläkare och biträdande överläkare" samt "tjänster som övertandläkare och biträdande övertandläkare". Landstingsförbundet redovisar dock farhågor för ökade kostnader till följd av höjda krav för olika tjänster.

Förslaget om etappavgångar stöds av bl. a. UHÄ och flera organ inom högskolan. TCO ansluter sig till etti en reservation till FUN:s betänkande framfört förslag om ett inledande år efter vilket beslut om fortsatt hög- skoleutbildning fattas.

Flertalet remissinstanser accepterar förslaget att behörigheten skall avse dels allmän behörighet. dels särskild behörighet. Några anser att studier motsvarande 80 poäng inom lokala och individuella linjer samt enstaka kurser också bör ge allmän behörighet. Vidare påpekas att det inom hög- skolan finns varianter av utbildningslinjer, som bygger på yrkeserfarenhet eller på utbildning utanför högskolan och därför är något kortare än den reguljära allmänna utbildningslinjen, och att dessa varianter bör bedömas på samma sätt som den ”normala" varianten av resp. linje. Centerns ung- domsförbund menar att arbetslivserfarenhet måste vara ett krav för all- män behörighet till forskarutbildning.

Flera av de remissinstanser som accepterar FUN:s förslag poängterar att den särskilda behörigheten måste utformas så att det inte blir någon kvalitetssänkning inom forskarutbildningen. Detta framhålls av bl. a. FRN, STU. Ingenjörsvetenskapsakademien och SACO/SR.

Prop. 1978/79: 119 48

FUN:s förslag om allmän och särskild behörighet avstyrks av vissa remissinstanser. Några anser att den allmänna behörighetsnivån blir för låg. Andra uppehåller sig vid att skillnaden mellan den allmänna och den särskilda behörigheten i många fall skulle bli stor och anser av denna an- ledning att den allmänna behörigheten är meningslös.

Beträffande de av FUN förordade ”överbryggande kurserna” påpekar några remissinstanser, däribland statskontoret. RRV och Sveriges lant- bruksuniversitet, att de skulle bli svårgenomförbara och resurskrävande. Det anses bl. a. att behovet av sådan utbildning bör tillgodoses inom be- fintligt kursutbud.

FUN:s förslag i fråga om antagning avstyrks av de flesta remissinstan- serna, vanligen med motiveringen att institutionsstyrelsen eller prefekten som hittills bör kunna ansvara för antagningen. Några av dem som till- styrker vill att i den föreslagna antagningsnämnden utöver handledarna skall ingå ”'allmänrepresentanter”. ”*studeranderepresentanter”. ”represen- tanter för sjukvårdshuvudmännen” etc.

För egen del vill jag anföra följande. Stor enighet råder om forskningens betydelse för vårt samhälle. För att forskningen skall kunna uppfylla de krav och förväntningar som ställs på den är det angeläget att de för forskning mest lämpade kan rekryteras till forskningsarbete. Det är enligt min mening i högsta grad angeläget att forskarbegåvningarna kan tas till vara. De studerande i forskarutbild- ningen rekryteras f. n. så gott som uteslutande från dem som gått igenom de traditionella universitets- och högskoleutbildn-ingarna. Inom många områden rekryteras alltför få kvinnor till forskarutbildning. Vidare är studerande med viss social bakgrund underrepresenterade bland dok- toranderna. Att rekryteringen till forskarutbildning på detta sätt är mer eller mindre starkt begränsad till vissa kategorier innebär att många individer som väl skulle lämpa sig för forskningsarbete och som skulle kunna ha mycket att tillföra forskningen går förlorade för forskningen. Det är ett slöseri med begåvningsresurser som vi inte har råd med.

Jag delar FUN:s och remissinstansernas uppfattning att rekryteringen till forskarutbildning bör breddas. Genom ett bredare rekryteringsunder- lag ökar möjligheterna att i forskarutbildning få in dem som bäst lämpar sig för forskning.

Forskningens probleminriktning bestäms i stor utsträckning av forskarna själva. Brister i rekryteringen kan innebära att många angelägna frågor inte uppmärksammas alls eller inte uppmärksammas i tid inom forsk- ningen. En breddad rekrytering till forskarutbildning kan bidra till att det i forskningsarbetet kommer in individer med andra erfarenheter, egen- skaper, kontakter etc. än huvuddelen av dagens forskare. Detta bör kunna få betydelse för val och behandling av forskningsproblem.

En naturlig följd av att vissa yrkesgrupper har utbildats inom universi-. tet och högskolor har varit att forskningsverksamhet har utvecklats i an-

Prop. 1978/79: 119 49

slutning till dessa utbildningar. Jag ser det som en fördel för forskningen att högskolan nu har fått en vidare omfattning. Det är sålunda enligt min mening angeläget att det sker en kunskapsutveckling även i direkt anslutning till de nya högskoleutbildningarna. Jag vill här erinra om de åtgärder som har vidtagits för att utveckla forskning inom områdena socialt arbete och vårdarbete.

En breddad rekrytering till forskarutbildning åstadkoms givetvis inte med ett enda beslut. Myndigheter och organ på alla nivåer måste arbeta för att förverkliga detta.

Flera av de förslag som FUN fört fram gäller åtgärder som beslutas på myndighetsnivå. Det gäller bl. a. de olika förslagen om forskningsanknyt- ning och studieorganisation etc. Jag anser att FUN pekat på angelägna åtgärder. Jag utgår från att berörda myndigheter beaktar FUN:s förslag i sitt fortsatta arbete.

Innan jag behandlar FUN:s huvudförslag avseende rekryteringen till forskarutbildning, dvs. förslaget om nya behörighetsregler, vill jag kom- mentera några av de övriga förslag som FUN för fram.

FUN har föreslagit att studieplaner och studieorganisation för forskar- utbildning utvecklas i syfte att definiera etappavgångar inom forskar- utbildning. Detta tillstyrks av remissinstanserna. Jag finner det sannolikt att nya kategorier lättare kan komma att delta i forskarutbildning om denna inte upplevs som ett stort och långsiktigt åtagande och om det finns möjlighet att tillgodoräkna sig studier på forskarutbildningsnivå även om de inte omfattar en hel forskarutbildning. Detta är enligt min mening ett starkt argument för att försöka utveckla etappavgångar inom forskar- utbildning. Det är knappast troligt att lämpliga etappavgångar kan identi- fieras inom alla områden. Etappavgångarna måste utformas så att de pas- sar både forskarutbildningen och arbetsmarknaden. De måste således dels utgöra naturliga, avslutande moment inom forskarutbildningen, dels ge en utbildning som svarar mot ett arbetsmarknadsbehov. Jag kommer att i annat sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt berörda myndigheter att utreda inom vilka områden etappavgångar skulle vara lämpliga samt utarbeta förslag till sådana etappavgångar. Frågan om särskilda examens- benämningar skall knytas till sådana etapputbildningar som här kan bli aktuella bör prövas i detta sammanhang.

FUN har vidare föreslagit att studieorganisationen i forskarutbild- ningen utvecklas i syfte att underlätta deltidsstudier. Sannolikt skulle även goda möjligheter till deltidsstudier kunna bidra till ökad rekryte- ring till forskarutbildning. Redan i dag studerar en stor del av dok- toranderna i praktiken på deltid. Utbildningen är dock oftast inte orga- niserad för deltidsstudier. Jag anser att det är viktigt att FUN:s förslag beaktas av berörda myndigheter. Möjligheter för den enskilde att få le- digt från sitt arbete för att delta i forskarutbildning ges bl.a. genom lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Denna

4 Riksdagen 1978/79. ] saml. Nr 119

Prop. 1978/79: 119 50

är ett stöd för både dem i offentlig tjänst och dem i enskild tjänst som vill ta ledigt för att studera. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att lärare har viss rätt till tjänstledighet för fördjupningsstudier.

FUN föreslår att forskarutbildning formellt och reellt skall ges ökat meritvärde. FUN har med rätta påpekat att de kunskaper som forskar- utbildning ger inte bara gäller ett oftast mycket specifikt ämnesområde. Forskarutbildning ger också kritisk skolning, förmåga att förstå och kom- municera FoU, förmåga till självständigt arbete m.m., allt färdigheter som kan användas och vara till nytta inom många områden. Det kan där- för finnas anledning att förutsättningslöst pröva om det med hänsyn till såväl värdet av genomgången forskarutbildning för tjänsten och verksam— heten i fråga som stimulanseffekten på rekryteringen till forskarutbildning kan vara berättigat att för vissa typer av statliga och kommunala tjänster kräva forskarutbildning eller ge sådan utbildning särskilt meritvärde. Denna prövning måste dock beakta de allmänna strävandena inom yrkes- livet att inte ställa upp högre krav för en befattning än arbetet motiverar. Dessa frågor är enligt min mening angelägna framför allt för arbetsmark- nadens parter.

Jag går nu över till att behandla FUN:s huvudförslag avseende rekry- tering till forskarutbildning, dvs. förslaget om nya regler för behörighet till sådan utbildning.

Jag anser i likhet med flertalet remissinstanser att det av FUN föreslagna systemet med dels allmän behörighet, dels särskild behörighet bör genom- föras. Motsvarande konstruktion tillämpas i fråga om reglerna för be- hörighet till grundläggande högskoleutbildning.

FUN har föreslagit att endast allmän linje inom grundläggande hög- skoleutbildning skall ge behörighet. Flera remissinstanser, däribland UHÄ. förordar dock att allmän behörighet skall nås också på lokal och indivi- duell linje. Jag delar remissinstansernas uppfattning. Kravet för allmän behörighet bör vara studier motsvarande 80 poäng inom allmän, lokal eller individuell utbildningslinje. Variant av allmän linje där de stude- rande på grund av sina förkunskaper ges en kortare utbildning än vad som är regel bör bedömas på samma sätt som den normala utformningen av linjen; ger denna 80 poäng eller mer skall även variant ge allmän be- hörighet till forskarutbildning även om studiernas omfattning motsvarar lägre poängtal än 80. Självfallet skall när särskilda skäl föreligger dispens kunna ges från de behörighetsregler jag nu har förordat.

I likhet med UHÄ vill jag framhålla värdet av möjligheten att inrätta individuella utbildningslinjer för studerande som siktar på forskarutbild- ning i ämnen som inte normalt förekommer i allmänna linjer.

I fråga om allmän behörighet till forskarutbildningen för dem som gått igenom enstaka kurser vill jag också i likhet med UHÄ framhålla att behörigheten bör grundas på den grundläggande utbildningens totala omfattning och innehåll. Kravet på viss bredd i förutbildningen liksom på

Prop. 1978/79: 119 5|

viss fördjupning inom området för forskarutbildningen måste upprätt- hållas. Vcdcrbörandc fakultetsnämnd bör inom ramen för riktlinjer som kan komma att anges av UHÄ kunna fastställa riktlinjer för till- godoräknande av bl. a. enstaka kurser.

Med den nu tillstyrkta ordningen kommer flertalet av de linjer som genom högskolereformen kommit att tillhöra högskolan att ge allmän be- hörighet för forskarutbildning.

Den allmänna behörigheten innebär behörighet till forskarutbildning inom samtliga fakulteter oberoende av området för den behörighets- givande grundutbildningen.

En speciell fråga som diskuterats av FUN och i några remissyttranden är huruvida viss yrkeserfarenhet skall krävas för allmän behörighet. Jag instämmer i FUN:s slutsats att det inte är rimligt att generellt kräva yrkes- erfarenhet före forskarutbildning. Det bör dock framhållas att det för vissa utbildningar antagligen kan vara av stort värde med sådan erfarenhet. Yrkeserfarenhet bör där det bedöms lämpligt kunna krävas för att ge sär- skild behörighet för forskarutbildning. Yrkeserfarenhet av betydelse för forskarutbildningen bör också kunna tillgodoräknas vid urval till forskar- utbildning.

Det är självfallet viktigt att behörighetskraven utformas så att kvalitet i forskarutbildningen garanteras. De särskilda behörighetskraven kommer här att spela en viktig roll. Det är enligt min mening önskvärt att undvika formalism vid precisering av de särskilda behörighetskraven. Det vikti- gaste måste sålunda vara att en forskarstuderande uppfyller kraven i vad avser förkunskapernas innehåll och inte i fråga om en viss formell doku- mentation av kunskaperna. Givetvis bör endast nödvändiga förkun- skaper krävas.

De särskilda behörighetskraven bör liksom regler för urval mellan sökande till forskarutbildning fastställas av berörd fakultetsnämnd. UHÄ bör svara för allmänna riktlinjer både för de särskilda behörighetskraven och för urvalsreglerna. Vid utformningen av de särskilda behörighetskra- ven och urvalsreglema bör en strävan vara att beakta sådana kunskaper och erfarenheter som skulle kunna underlätta för kvinnor och andra i dag underrepresenterade grupper att få tillträde till forskarutbildning.

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag har anfört i årets budget- proposition. Jag framhöll där att utbudet av enstaka kurser i större ut- sträckning än nu borde planeras så att kurser inom ett visst område bygger på varandra eller kompletterar varandra. Det är önskvärt att den som börjar med en kortare kurs också skall kunna fördjupa eller bredda sina kunskaper inom det område den inledande kursen tillhör. Detta skulle bl. a. kunna bredda vägen för studerande att nå sådan ämnesfördjupning som krävs för tillträde till forskarutbildning.

Ett problem för rekryteringen till forskarutbildning inom de filosofiska fakulteterna utgörs i dag av den låga tillströmningen till fördjupnings-

Prop. 1978/79: 119 52

studier,, dvs. till kurser på vad som tidigare betecknades som 60-poängs- nivå. lnom vissa ämnen har härigenom rekryteringsunderlaget för fors- karutbildning drastiskt minskat. Det är enligt min mening högst sanno— likt att ökade fördjupningsstudier skulle vara av värde inte bara för möjligheterna att rekrytera doktorander utan också för den grundläg- gande högskoleutbildningen i sig och för de studerandes kommande yrkes- verksamhet. Som jag förut framhållit utgår jag från att UHÄ noga prövar möjligheterna att i ökad utsträckning inrymma fördjupningsstudier i de allmänna utbildningslinjerna.

Flertalet remissinstanser anser den av FUN föreslagna antagnings- nämnden onödig. Jag finner det angeläget att inte inom högskolan skapa nya organ. av vilka behovet inte är klart dokumenterat. Jag kommer i det följande vid min behandling av frågor om planerings- och ledningsorgani- sation även att ta upp frågan om organisation för antagningen till forskar- utbildning. Jag vill här endast framhålla att jag anser att handledarnas bedömning måste tillmätas stor vikt och att de måste ges tillfälle att delta i antagningsproceduren.

De nya reglerna för behörighet till forskarutbildning kan inte genom- föras utan vissa förberedelser vid bl. a. berörda högskolemyndigheter. Också ur de studerandes synvinkel är det angeläget att förändringar i be- hörighetsreglerna inte genomförs alltför snabbt. Det är enligt min mening rimligt att de nya reglerna för behörighet till forskarutbildning börjar till- lämpas den 1 juli 1980.

Skillnaden mellan allmän och särskild behörighet till forskarutbildning kommer i många fall att vara stor. FUN har föreslagit att särskilda "över- bryggande" kurser skall komma till stånd för att göra övergång till forskar- utbildning till en realistisk möjlighet för dem som har allmän men inte särskild behörighet. Det utbildningsbehov det här är fråga om kommer att bli ytterst mångskiftande. Behovet av kompletterande utbildning för att nå särskild behörighet för forskarutbildning inom ett visst ämne kommer i många fall att kunna tillgodoses inom ramen för utbudet av enstakakurser eller genom att den studerande t. ex. bereds möjlighet att gå igenom en del av en utbildningslinje. Jag utgår från att berörda högskolemyndigheter så långt möjligt kommer att bistå de studerande bl. a. vid uppläggningen av de studier det här kan bli fråga om. För vissa grupper av studerande kan det vara lämpligt att man anordnar särskilda kurser som leder till behörig- het för forskarutbildning inom ett visst ämne. Jag kommer i annat sam- manhang att föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att analysera frågan om för vilka grupper det kan finnas klart definierade utbildningsbehov av detta slag som är av en sådan storleksordning att de bör mötas genom att särskilda kurser anordnas. Jag kommer i det följande att beräkna medel för utveckling och försöksvis drift av sådana kurser. På sikt bör emellertid detta slag av kurser ingå i högskolans normala utbud av utbildning och medel härför räknas inom de reguljära anslagen.

Prop. 1978/79: "119 53

8. Breddat utbildningsutbud

Forskarutbildningen förberedde länge främst för verksamhet inom forskning och undervisning. Samhällsutvecklingen har medfört ökade be- hov av personer med högt kvalificerad utbildning även för verksamhet som ligger utanför den traditionella arbetsmarknaden för forskarutbilda- de. Dessa behov har i viss utsträckning täckts med forskarutbildade. Sam- tidigt har det emellertid vuxit fram krav på att högskolan skall ge en mer differentierad högre utbildning som är bättre anpassad till verksamhet utanför högskolan. I dag finns inom några områden utbildning som byg- ger på grundläggande högskoleutbildning utan att vara forskarutbildning. Som exempel kan nämnas psykologutbildning efter grundutbildningen, samhällsekonomisk påbyggnadsutbildning och specialistutbildning vid teknisk fakultet. Härutöver finns inom den grundläggande högskoleut— bildningen påbyggnadslinjer, vilka bygger på genomgången allmän ut- bildningslinje eller motsvarande.

FUN föreslår att fortsatt högskoleutbildning som inte är forskarutbild- ning benämns påbyggnadsutbildning. FUN ger inte konkreta förslag om nya utbildningar utan anger förslag till riktlinjer och ramar för ett utveck- lingsarbete. Dessa riktlinjer innebär att påbyggnadsutbildning skall

— bygga på grundläggande utbildning om minst 80 poäng ha ett klart definierat utbildningsmål med inriktning mot kvalificerad yrkesverksamhet i en viss funktion eller ett visst område — utformas som en sammanhängande utbildning med i förväg angiven omfattning — omfatta minst ett och ett halvt års heltidsstudier eller deltidsstudier av motsvarande omfattning

inrättas med utgångspunkt i arbetsmarknadens behov — inrättas endast om utbildningsbehovet kan antas ha sådan varaktighet

och omfattning att ett inte alltför litet antal studerande kan utbildas under en följd av år.

FUN framhåller att utbildningen i vissa fall kommer att ha stark an- knytning till den grundläggande utbildningen och i andra fall till forskar- utbildningen. FUN föreslår därför att det i varje enskilt fall skall beslutas om den grundläggande utbildningens eller forskarutbildningens regel- system i tillämpliga delar skall gälla för påbyggnadsutbildningen.

Ansvaret för initiering och övergripande planering av påbyggnadsutbild- ning föreslår utredningen skall åvila regionstyrelserna. Ansvaret för detalj- planering och genomförande skall av regionstyrelsen överlämnas till an- tingen linjenämnd eller av FUN föreslagen forskarutbildningsnämnd. Regionstyrelsernas verksamhet bör, enligt FUN, bedrivas i nära kontakt med UHÄ, som också föreslås få möjlighet att i undantagsfall upphäva beslut om att starta viss påbyggnadsutbildning.

För utveckling av och försöksverksamhet med påbyggnadsutbildningar

Prop. 1978/79: 119 54

föreslår FUN en förstärkning av medlen till regionstyrelserna och till pedagogiskt utvecklingsarbete med sammanlagt 4 milj. kr.

Så gott som samtliga remissinstanser framhåller det angelägna i att på- byggnadsutbildningar kommer till stånd. De pekar dock även på vissa problem: det krävs resurser för att få igång sådana utbildningar. Det kan vara svårt att åstadkomma ”lämpliga utbildningspaket”. FUN:s förslag innebär enligt somliga remissinstanser alltför oklara avgränsningar mellan grundutbildning, påbyggnadsutbildning och forskarutbildning. Vissa av dem som tillstyrker FUN:s förslag betonar att påbyggnadsutbildningen inte får inrättas på den grundläggande högskoleutbildningens eller forskar- utbildningens bekostnad.

De riktlinjer för påbyggnadsutbildningarna som FUN har angett till- styrks i allmänhet. Några remissinstanser anser det dock vara onödigt att föreskriva en minimilängd på 80 poäng.

I några yttranden framhålls att påbyggnadsutbildning bör kunna utgöra en etapp inom forskarutbildning.

Ett fåtal remissinstanser tar upp frågan om studiefinansiering: några anser att den bör ske som för grundutbildningen. dvs. med studiemedel, medan några förordar utbildningsbidrag som för forskarutbildningen.

FUN:s förslag att regionstyrelserna skall åläggas ansvar för planering och inrättande av påbyggnadsutbildningar kritiseras av ett stort antal remissinstanser. I stället föreslås att UHÄ och/eller högskolestyrelserna får detta ansvar.

UHÄ anser att påbyggnadsutbildning organisatoriskt bör vara en del av den grundläggande utbildningen och att det nuvarande systemet med på- byggnadslinjer i stort sett är ändamålsenligt. Medel för verksamheten bör, enligt UHÄ, anvisas under anslagen till grundläggande högskoleutbildning.

Flera motiv finns enligt min mening för en breddning av utbildnings- utbudet ovanför den nuvarande grundläggande högskoleutbildningen. Arbetsmarknaden har behov av kvalificerad personal för sådan verksam- het där den egentliga forskarutbildningens inriktning mot forskningsverk- samhet inte är helt ändamålsenlig, men där utbildning utöver nuvarande grundläggande högskoleutbildning krävs. Det finns vidare behov av utbild- ning som bygger på utbildningslinjer som genom högskolereformen förts till högskolan och som f. n. saknar naturlig fortsättning över grundutbild- ningsnivån. Det är således angeläget att fler sådana utbildningar kommer till stånd. Jag utgår från att den mycket positiva inställning till FUN:s förslag om påbyggnadsutbildning som har kommit till uttryck i remiss- yttranden också innebär att konkreta förslag till nya utbildningar kommer att utarbetas.

Jag delar UHÄ:s uppfattning att de nuvarande reglerna för påbyggnads- linjer är ändamålsenliga även för utbildning av detta slag. Högskoleutbild- ning som bygger på genomgången utbildningslinje. inte är forskarutbild-

Prop. 1978/79: 119 55

ning och har en omfattning av minst 20 poäng bör betecknas som påbygg- nadslinje. För dessa linjer bör de nuvarande bestämmelsernå i högskole- förordningen gälla. Till påbyggnadslinjer kommer således att höra såväl de av FUN diskuterade längre och i vissa avseenden mera kvalificerade påbyggnadsutbildningarna som kortare däribland vissa befintliga påbyggnadslinjer. Något behov av en terminologisk eller organisatorisk åtskillnad mellan dessa utbildningar finns enligt min mening inte.

Utbildningsbidragen för doktorander bör. enligt min mening. förbehål- las dem som deltar i forskarutbildning. Finansieringen av studierna inom påbyggnadsutbildning bör ske på samma sätt som normalt för grund- utbildningen. dvs. med studiemedel. Många som deltar i denna typ av ut- bildning kommer sannolikt att studera på deltid, parallellt med yrkesarbete.

Jag delar UHÄ:s uppfattning att det med hänsyn till påbyggnadslinjer- nas karaktär framstår som naturligt att de planeras i anslutning till den grundläggande utbildningen. vars planerings- och ledningsorgan bl. a. innehåller företrädare för yrkeslivet och för allmänna intressen. Det nor- mala bör därför vara att påbyggnadslinjer liksom nu ses som en del av grundläggande högskoleutbildning. I enlighet med UHÄ:s förslag bör på- byggnadslinjer också kunna vara lokala. Möjligheten till lokala linjer inne- bär att de lokala högskoleorganen får ansvar också för initiering av nya påbyggnadsutbildningar.

De principer för påbyggnadsutbildningarnas inordnande i högskolans studieorganisation som jag här har förordat leder bl. a. till att psykolog- utbildningen efter grundutbildningen bör bli en påbyggnadslinje och att medel för denna linje fortsättningsvis bör anvisas under anslaget till Ut- bildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken. Jag utgår från att UHÄ återkommer med de förslag som erfordras i samband med sina förslag till anslagsframställning för budgetåret 1980/81. En överföring av medlen för psykologutbildningen efter grundutbildningen till sektorsansla- get ger möjligheter till en samplanering av denna utbildning och psykolog- linjen. Jag utgår från att UHÄ med stöd av det bemyndigande jag förordat i årets budgetproposition för budgetåret 1979/80 gör de omfördelningar av utbildningskapacitet och resurser mellan dessa båda linjer som kan vara påkallade.

Jag kommer i det följande att beräkna medel för planering av och för- söksverksamhet med påbyggnadsutbildning av det slag som FUN har be- handlat. Medel för reguljär verksamhet med sådan utbildning bör, i över- ensstämmelse med vad UHÄ har förordat, anvisas under berörda anslag till grundläggande högskoleutbildning. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag i årets budgetproposition har anfört om behovet av ompriori- teringar inom ramen för redan givna resurser. Vid utformningen av nya påbyggnadslinjer bör givetvis noggrant prövas möjligheterna att finansiera dessa genom sådana omprioriteringar.

Prop. 1978/79: 119 56

9. Studiefinansiering

Studiestöd inom forskarutbildning utgår f.n. i form av utbildnings- bidrag för doktorander, stipendiering inom ramen för assistent- och amanuenstjänster samt studiemedel. Innevarande budgetår finns 1 306 utbildningsbidrag för doktorander. Utbildningsbidrag ansluter belopps- mässigt till Utbildningsbidragen inom arbetsmarknadsutbildningen. Tjäns- ter som assistent och amanuens inrättas genom lokala beslut inom ramen för de reguljära anslagen till högskolan. FUN redovisar i sitt betänkande att antalet sådana tjänster i februari 1975 uppgick till 4 000. FUN be- räknar att det motsvarar ca 2 860 heltidstjänster som assistent. Studieme- del utnyttjas enligt undersökningar som gjorts av FUN endast i obetyd- lig utsträckning av studerande inorn forskarutbildning.

Tjänsterna som assistent och amanuens inrättas med hänsyn till den grundläggande högskoleutbildningens behov. Antalet tjänster och deras ämnesinriktning är således beroende av grundutbildningen. Tjänsterna är avsedda främst för studerande som bedriver forskarutbildning. Tjänst- göringen för assistenter och amanuenser skall läggas upp så att de dels får möjlighet att bedriva aktiva studier i sådan omfattning att de kan avlägga doktorsexamen inom fem år, dels kan medverka i resp. institutions utbild- nings- och forskningsverksamhet. Tjänstgöringsskyldigheten uppgår för assistent till 1 000 timmar per år, för förste amanuens till 600 timmar per år och för andra och tredje amanuens till 400 timmar per år. Assistent- tjänsten anses vara heltidstjänst, förste amanuenstjänsten halvtidstjänst och andre och tredje amanuenstjänsterna deltidstjänster.

Såväl assistent- som amanuenstjänsterna innehåller ett stipendiemoment. Det studiestöd som innehavare av assistent- och amanuenstjänst erhåller varierar dock med typ av tjänst. Amanuenserna har avsevärt mindre sti- pendiedel (280, 186 resp. 40 timmar per läsår) i sina tjänster än inne- havare av assistenttjänst (760 timmar per läsår).

Assistent- och amanuenstjänsterna förutsätter deltidsstudier. Som en följd av att en stor del av resurserna för studiestöd inom forskarutbild- ningen är låst till dessa tjänster saknar många forskarstuderande i realite- ten möjligheter att välja mellan heltids- och deltidsstudier.

FUN förordar att samhällets särskilda studiestöd för studerande i forskarutbildning utformas som utbildningsbidrag för doktorander. Ut- bildningsbidragen skall kunna utgå vid såväl heltids- som deltidsstudier. Studiestöd utgår därvid i proportion till den tid som ägnas åt utbildningen. Utbildningsbidrag skall kunna utgå för en tid som motsvarar fyra års heltidsstudier, dock längst åtta år.

Den resurs för studiefinansiering som nu är bunden till assistent- och amanuenstjänsterna bör enligt FUN föras samman med befintliga medel för utbildningsbidrag för doktorander. FUN förutsätter att medel för åter- stående del av assistent- och amanuenstjänsterna anvisas för samma ända- mål som i nuvarande system.

Prop. 1978/79: 119 57

FUN föreslår att assistent- och amanuenstjänsterna i nuvarande form avvecklas. I stället bör tjänsteorganisationen inom högskolan kompletteras med en ny typ av tjänst, som kopplas till studiefinansieringssystemet inom forskarutbildningen. Tjänsten föreslås vara en halvtidstjänst. som i lik- het med nuvarande asSistent- och amanuenstjänster förenas med tjänst- göringsskyldighet i form av undervisning, forskning eller allmänt institu- tionsarbete. Tjänsten skall enligt utredningen. förenas med utbildnings- bidrag för doktorander. vilket därvid skall utgå med hälften av fullt bidrag. FUN föreslår att den nya tjänsten benämns assistenttjänst. Förordnande- tidens längd för innehavare av den nya assistenttjänsten föreslås bli regle- rad i lag.

Medel för utbildningsbidrag bör enligt utredningen inledningsvis anvisas under ett särskilt anslag i stadsbudgeten. Fördelningen mellan fakulteter förutsätts samordnas med beslut om dimensionering av forskarutbildning. lnom fakulteterna skall utbildningsbidragen, enligt FUN:s förslag, för- delas mellan ämnen och institutioner av den av FUN föreslagna forskar- utbildningsnämnden. Fördelningen mellan sökande föreslås åläggas en av FUN föreslagen antagningsnämnd för forskarutbildning vid varje insti- tution.

Övergången till det nya systemet bör, enligt utredningen, ske på ett så- dan sätt att studiestödets volym beräknad som hela bidragsår behålls oför- ändrad. Härutöver föreslås antalet utbildningsbidrag öka med 250 under en treårsperiod. Kostnaderna för denna ökning uppgår med nu gällande bidragsbelopp till sammanlagt ca 10 milj. kr. FUN beräknar att omvand- lingen av stipendiedelen inom assistent- och amanuenstjänsterna till ut- bildningsbidrag för doktorander kommer att medföra en kostnadsökning på ca 7 milj. kr.

FUN:s förslag har mötts av en blandad remissopinion. Framför allt har den föreslagna nya assistenttjänsten väckt invändningar. Många remiss- instanser vill att nuvarande assistent- och amanuenstjänster skall finnas kvar. Andra poängterar att den icke stipendierade delen av assistent- och amanuenstjänsterna bör användas för olika arbetsuppgifter utan koppling till studiefinansieringen av forskarutbildningen.

I flera remissyttranden bl. a. de från UHÄ, SACO/SR och TCO förordas att nuvarande system med utbildningsbidrag ersätts av ett system med doktorandtjänster.

Studiefinansieringen är en faktor av stor betydelse för rekryteringen till forskarutbildning. En förutsättning för att studiestödet skall kunna utnytt- jas för att stimulera tillströmningen är givetvis att det ger de studerande ekonomisk trygghet på en i förhållande till andra grupper i samhället realistisk nivå. En alltför låg nivå på studiestödet medför att stora uppoff- ringar i privat konsumtion och levnadsstandard krävs av den studerande under utbildningstiden. Detta kan påverka urvalet av forskarstuderande negativt.

Prop. 1978/79: 119 58

En godtagbar ekonomisk standard är också en förutsättning för att den studerande skall kunna koncentrera sig på sina studier.

Flera remissinstanser har förordat olika slag av förbättringar i det nu- varande systemet med utbildningsbidrag för doktorander. Bl. a. har dok— torandtjänster i olika former föreslagits ersätta utbildningsbidragen. Jag anser att denna fråga bör utredas ytterligare innan ställning tas. Jag har med stöd av regeringens bemyndigande uppdragit åt lärartjänstutredningen (U 1977:04) att bl. a. belysa de effekter olika sätt att finansiera forskar- utbildningen har när det gäller rekryteringen till utbildningen och stu- diernas bedrivande. Därvid skall jämförelser göras mellan bl. a. de nu- varande utbildningsbidragcn och de föreslagna doktorandtjänsterna. Ut- redningen skall föreslå lämplig form för studiefinansiering.

Tills vidare bör det nuvarande systemet med utbildningsbidrag för dok- torander bestå. Endast en mindre del av de forskarstuderande kan i dag finansiera sina studier med utbildningsbidrag. Det är enligt min mening angeläget att antalet utbildningsbidrag ökar. Jag kommer i det följande att föreslå att för budgetåret 1979/80 medel beräknas för ytterligare 75 ut- bildningsbidrag. Kostnaderna för dessa uppgår med nuvarande bidrags- belopp till ca 3,4 milj. kr.

FUN har föreslagit att utbildningsbidragen mer direkt än vad som f. n. sker skall användas som ett instrument för dimensioneringen av forskar- utbildningen inom olika områden. Detta skulle ske genom att berörda fakultetsorgan inte som f. n. fördelar utbildningsbidragen mellan individer efter ansökan från dessa utan i stället fördelar utbildningsbidragen på insti- tutioner. Innehavare av utbildningsbidrag skall därefter utses inom institu- tionen. Enligt min bedömning saknas f. n. underlag för den typ av beslut som FUN avser. Antalet utbildningsbidrag är också än så länge så litet i förhållande till det stora antalet ämnen inom flera fakulteter att en fördelning ämnesvis skulle kunna leda till stora orättvisor mellan de forskarstuderande. Syftet med utbildningsbidragen bör i första hand vara att rekrytera och ta till vara forskarbegåvningar oavsett inriktning, inte att styra forskningen till vissa ämnen. Jag anser därför att utbild- ningsbidragen även i fortsättningen bör fördelas av fakultets/sektions- nämnderna mellan doktorander.

Vissa förändringar i de regler som gäller för utbildningsbidragen för doktorander bör enligt min mening genomföras. Det ankommer på rege- ringen att besluta om dessa förändringar. För överblickens skull redovisar jag dock mina överväganden i detta sammanhang.

För en del forskarstuderande kan under hela eller delar av utbildnings- tiden deltidsarbete inom eller utom högskolan parallellt med doktorand- studierna vara att föredra framför heltidsstudier.

Utbildningsbidrag för doktorander bör kunna utgå under hela normal- studietiden för doktorsexamen. dvs. fyra år. Studerande som bedriver del- tidsstudier bör kunna uppbära del av utbildningsbidrag. Utbildningsbidrag

Prop. 1978/79: 119 59

bör i sådana fall kunna utgå under den tid som motsvarar fyra års heltids- studier. För att motverka en stark splittring av resurserna och orimligt långa studietider bör dock utbildningsbidrag aldrig kunna utgå under längre tid än åtta år, dvs. för vad som motsvarar halvtidsstudier. Det bör dock vara möjligt för en studerande att under en del av utbildningen upp- bära lägst 25 procent av helt utbildningsbidrag.

Enligt nu gällande bestämmelser får studerande som uppbär utbildnings- bidrag fullgöra högst 100 timmar schemalagd lärartjänstgöring eller högst 200 timmar annat arbete under ett läsår, om inte särskilda skäl föreligger. Även fortsättningsvis bör gälla att studerande som innehar helt utbild- ningsbidrag skall bedriva studierna på heltid. Möjligheterna att ha arbete vid sidan av studierna bör därför, enligt min mening, begränsas. Stude- rande med helt utbildningsbidrag bör sålunda endast i undantagsfall med— ges fullgöra undervisning eller annat arbete som överstiger 10 procent av full tjänst. Denna begränsning bör gälla oavsett arbetets karaktär. För en sådan skärpning i förhållande till nu gällande bestämmelser talar att tvingande ekonomiska skäl endast undantagsvis torde kunna anföras för mer omfattande förvärvsarbete.

Erfarenheterna sedan utbildningsbidragen infördes den 1 juli 1976 har visat att tillämpningen av sjuk- och föräldraförsäkringen för studerande som uppburit utbildningsbidrag inte fungerat tillfredsställande. På grund av regelsystemets utformning och det förhållandet att många forskarstu- derande haft ingen eller endast liten inkomst året före det första stipendie- året har sjuk- och föräldrapenning utgått med lägsta belopp.

De bestämmelser angående sjuk- och föräldrapenning som gäller för innehavarna av utbildningsbidrag för doktorander är desamma som gäller för innehavare av vissa andra former av studiestöd, t. ex. utbildningsbidra- gen inom arbetsmarknadsutbildningen. Det är en omfattande fråga att ändra reglerna för sjuk- och föräldraförsäkringen med avseende på samt- liga kategorier som det här gäller. Enligt bestämmelserna för utbildnings- bidrag för doktorander får utbildningsbidrag utgå utan hinder av att den studerande fullgör militärtjänstgöring eller är ledig för barnsbörd. Detta gäller dock endast om tjänstgöringen eller ledigheten omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår.

Som jag har nämnt är reglerna för sjuk- och föräldrapenning desamma för dem som uppbär utbildningsbidrag för doktorander som för dem som har utbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbildningen. En ändring av reglerna för en av dessa grupper kan därför få konsekvenser också för den andra gruppen. Mot denna bakgrund är jag inte nu beredd att förorda någon ändring av reglerna för sjuk- och föräldrapenning för dem som upp- bär utbildningsbidrag för doktorander. Jag vill dock betona att jag anser att det är angeläget att finna en lösning på de problem jag här har be- rört. Genom det nyssnämnda uppdraget till lärartjänstutredningen har denna till uppgift att pröva också denna fråga.

Prop. 1978/79: 119 60

10. Dimensionering av forskarutbildningen

FUN framhåller att de avgörande besluten om forskarutbildningens dimensionering bör fattas på politisk nivå. FUN föreslår att ett dimensio- neringssystem införs där dimensioneringsbesluten skall avse dels resurs- ramar. dels intervall för antalet examinerade alltså inte antalet forskar- studerande under en längre tidsperiod, förslagsvis fem år.

Miniminivån föreslås bestämmas av det antal forskarutbildade som krävs för att besätta ämnesspecifika befattningar inom dels högskolan, gymnasieskolan och vissa forskningsinstitutioner, dels den övriga offent- liga och —- i viss utsträckning —— den privata FoU-verksamheten. Minimi- nivån skall anges för varje ämne eller grupp av ämnen inom en fakultet. Maximinivån bestäms, enligt utredningen, ytterst av de tillgängliga resur- serna och skall anges för varje fakultet. Inom den ram som anges av mi- nimi- och maximinivåerna skall den av FUN föreslagna forskarutbild- ningsnämnden — med beaktande av de studerandes önskemål, tillgängliga handledarresurser och föreliggande möjligheter att omfördela resurser — varje år fastställa antalet tillgängliga utbildningsplatser.

FUN föreslår att fakultets- och forskarutbildningsnämnderna, på grundval av institutionernas förslag, skall utarbeta underlag för beslut om minimi- och maximinivåer. Fakultetsorganens bedömningar skall redo- visas i förslagen till anslagsframställning. Med utgångspunkt i detta mate- rial och i en långsiktig forsknings- och forskarutbildningsplanering skall UHÄ utarbeta underlag för statsmakternas dimensioneringsbeslut.

Många remissinstanser avvisar FUN:s förslag till dimensionerings- system. Systemet anses vara ”en typisk skrivbordskonstruktion,'som en- bart skulle leda till administrativt merarbete” och det sägs vara ”mycket komplicerat och svårt att överblicka”. Det arbete som måste läggas ned för att komma fram till minimi- och maximinivåerna anses inte kunna komma att stå i rimlig proportion till vinsteri form av ett något bättre planerings- underlag.

Andra kritiska synpunkter som redovisas är följande: risken med mini- miberäkningarna är att behovet underskattas eftersom endast helt kända faktorer tas med i beräkningen; samtidigt är det möjligt att institutioner- nas tillgängliga resurser i vissa stora undervisningsämnen sätter alltför höga maximigränser. Fem år är vidare en alltför kort planeringsperiod.

Många remissinstanser förordar dagens system med möjligheter att be- gränsa antagningen på grund av bristande handledarresurser. Flera fram- håller också att det är mer angeläget att med positiva åtgärder stimulera rekryteringen inom bristområden än att i detalj dimensionera forskar- utbildningen inom högskolan.

UHÄ föreslår en femårig försöksperiod, först därefter bör beslut fattas om metoder och ambitionsnivå för arbetet med dimensioneringsfrågor.

Dagens förhållanden när det gäller dimensioneringen av forskarutbild-

Prop. 1978/79: 119 61

ningen är enligt min mening ingalunda idealiska. Det torde stå klart att en bättre planering av forskarutbildningen skulle vara högst angelägen. Det gäller här långa och dyrbara utbildningar. och ur både individernas och samhällets synpunkt är det viktigt att undvika felsatsningar.

FUN har i fråga om dimensioneringen av forskarutbildningen oveder- sägligen haft en mycket svår arbetsuppgift. FUN:s förslag i fråga om dimensioneringen av forskarutbildning har som nämnts blivit hårt kritise- rat av remissinstanserna. Förslaget har också enligt min mening vissa brister.

En särskild svårighet vid utformning av ett dimensioneringssystem för forskarutbildning och i viss mån också annan högskoleutbildning är hur ett sektorsbestämt behov av arbetskraft skall översättas till ett disciplinindelat utbildningssystem. Den modell FUN har använt för di— mensionering av forskarutbildning påminner starkt om den modell som tillämpas inom den grundläggande högskoleutbildningen. Det finns emel- lertid i detta avseende en avgörande skillnad mellan grundläggande utbild- ning och forskarutbildning. Den består i att de allmänna utbildningslin- jerna utformas utifrån förhållandevis bestämda yrkesfunktioner inom en arbetsmarknadssektor. Därigenom ges också en någorlunda fast grund för att bestämma arbetsmarknadens behov av utbildade. Detta skall sedan vägas samman med efterfrågan från de studerande. Utbildningarna kom- mer genom sin utformning att täcka var och en ett flertal discipliner. Forskarutbildningen har däremot för det första inte samma klara målpå arbetsmarknaden i form av yrkesfunktioner. Själva utbildningen är vidare ytterst sällan mångdisciplinär utan innebär fördjupning i en enda disci- plin. Detta ger upphov till vissa problem. Hur skall t. ex. industrins behov av forskarutbildade fördelas på utbildning inom det stora antal forskar- utbildningsämnen som finns vid teknisk fakultet? Eller för att ta ett annat exempel: hur skall museernas behov av forskarutbildad personal fördelas på den rad ämnen som är tänkbara här: etnografi. arkeologi. egyptologi, historia, historisk osteologi, konstvetenskap, musikvetenskap, socialantro- pologi m. fl.?

Eftersom varje vetenskaplig disciplin har ringa eller liten utbytbarhet är det således mycket viktigt att behovet av forskarutbildade kan tolkas per disciplin.

Av vad jag har anfört framgår att det föreligger betydande svårigheter att beräkna eller ens överslagsmässigt bedöma såväl en miniminivå som en maximinivå. Jag vill här endast erinra om de svårigheter som har varit för- knippade med dimensioneringen av lärarutbildningen trots att arbetsmark- naden för lärare är förhållandevis väl kartlagd. Till detta vill jag slutligen foga ytterligare en aspekt. Både miniminivån och maximinivån skall be- räknas för hela landet för olika ämnen av mycket skiftande storlek och dessutom fördelas på de orter där forskarutbildning inom ämnena sker. Någon analys av hur detta praktiskt skall gå till och vad konsekvenserna

Prop. 1978/79: 119 62

blir för såväl rekrytering av studerande som utbud av forskarutbildade har utredningen inte redovisat.

UHÄ har i sitt remissyttrande framhållit att beslut om metoder m.m. för dimensionering av forskarutbildning bör föregås av en relativt omfat- tande försöksverksamhet. Jag delar helt denna uppfattning. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att belysa möjligheterna att genom olika modeller förbättra planeringen av forskar- utbildningens dimensionering. UHÄ bör som en första etapp av uppdraget redovisa vilken eller vilka olika modeller som bör prövas och hur en för- söksverksamhet bör utformas. Försöksverksamheten bör sikta till att klar- lägga dels samarbetsformer och planeringsmetoder, dels vilket underlag som behövs för en aktiv planering för att tillgodose såväl arbetslivets som samhällets behov i övrigt av forskning inom skilda områden. Försöken bör helst omfatta ett helt forskningsområde (en eller flera fakulteter). Sam-' tidigt måste ett studium göras av arbetsmarknaden för olika typer av forskarutbildade i landet.

I uppdraget till UHÄ bör ingå att i samråd med andra berörda myndig- heter komma med förslag om hur bl. a. sektorsorganens behov av forskar- utbildad personal bäst skall kunna beaktas vid planeringen av forskning och forskarutbildning inom högskolan.

En väsentlig del av beslutsunderlaget när det gäller forskarutbildningens dimensionering är uppgifter om rekryteringsunderlaget för forskarutbild- ningen, dVS, bl. a. uppgifter om hur många studerande som går igenom för- djupningsstudier inom olika ämnen. Detta måste beaktas vid utformningen av den framtida högskolestatistiken såvitt avser grundläggande utbildning. Utredningen (U 1975:14) om studiedokumentation och statistik för hög- skolan (STUDOK) utarbetar förslag angående denna. Tills vidare måste det i första hand ankomma på högskoleenheterna att göra vad de kan för att det inom den grundläggande högskoleutbildningen skall kunna utbildas ett tillräckligt antal studerande för att forskarrekryteringen skall säkras. Jag vill här erinra om vad jag i det föregående har anfört beträffande möj- ligheterna att låta fördjupade studier inom ett eller flera ämnen ingå i all- männa utbildningslinjer. Jag vill i detta sammanhang anmäla att jag ser en översyn av högskolestatistiken såvitt avser studerande i forskarutbildning som naturlig mot bakgrund av dels mina ställningstaganden i det före- gående, dels nyssnämnda utredningsarbete med statistik rörande den grundläggande utbildningen. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt SCB och UHÄ att i samråd göra en sådan översyn.

11. Samverkan med FoU utanför högskolan

Jag har inledningsvis framhållit att många skäl talar för att forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige, oavsett finansieringskälla. så långt möjligt bör förläggas till högskolan. En sådan samordning mellan FoU inom och

Prop. 1978/79: 119 63

utom högskolan bidrar till ett effektivt utnyttjande av landets samlade personella. ekonomiska och materiella resurser för forskning. Därigenom breddas också forskningens inriktning inom högskolan och skapas förut- sättningar för ett vidgat ämnes- och problemurval inom forskarutbild- ningen.

Högskolan samverkar redan idag med FoU utanför högskolan genom externt finansierade forskningsprojekt som förläggs till högskolan, genom forskarutbildning i samarbete med institutioner som bedriver forskning samt genom deltids- eller korttidsanställning av forskare som huvudsak- ligen är verksamma utanför högskolan. Intensifiering och vidareutveck- ling av dessa kontakter främjas inte i första hand genom föreskrifter från riksdag och regering. Det är enligt min mening angeläget att berörda myn- digheter så långt möjligt försöker stimulera olika former av samverkan mellan forskning och forskarutbildning inom högskolan och forsknings- och utvecklingsarbete utanför högskolan.

Genom forskningssamverkan skall högskolans egen verksamhet tillföras nya verksamhetsområden, nya forskningsinriktningar. Det behöver knap- past sägas att detta inte får leda till att externa FoU-intressen får ett av- görande inflytande över inriktning och utförande av forskningen och forskarutbildningen inom högskolan. Det är bl. a. ur denna synpunkt vik- tigt att högskolan själv förfogar över tillräckligt stora resurser för forsk- ning och forskarutbildning. Jag vill här framhålla den kraftiga förstärk- ning av dessa resurser som förslagen i årets budgetproposition kommer att medföra.

FUN har redovisat en rad förslag som syftar till utökade kontakter mel- lan högskolan och skilda delar av samhället. Det övervägande antalet remissinstanser ser mycket positivt på ökad samverkan med FoU utanför högskolan. Många remissinstanser betonar att högskolans basresurser måste förstärkas dels för att garantera en rimlig balans mellan grundforsk- ning och tillämpad forskning, dels för att möjliggöra en effektiv samver- kan med sektorsorgan. Många förslag som FUN har fört fram har dock i remissyttrandena blivit föremål för kritiska synpunkter. I fråga om flera av de förslag som FUN har lämnat är det av olika skäl olämpligt att fatta beslut nu. Andra förslag gäller åtgärder vilka det inte ankommer på riks- dag och regering att besluta om. För överblickens skull redovisar jag dock i det följande samtliga FUN:s förslag rörande samverkan med FoU utanför högskolan.

För forskningsprojekt som utförs på uppdrag av utomstående skall hög- skolan, liksom idag, kräva full kostnadstäckning. FUN föreslår att avtal om forskningssamarbete skall kunna innehålla föreskrift om tidsbegrän- sad sekretess. Fakultetsnämnden föreslås få vetorätt i frågor om avtal om forskningssamarbete.

FUN lämnar förslag till regler som skall gälla vid extern finansiering av projekt inom högskolan. De föreslagna reglerna innebär bl. a. att avtal

Prop. 1978/79: 1 19 64

upprättas mellan högskolestyrelsen och den utomstående parten under medverkan av den eller de forskare som skall utföra arbetet.

I fråga om vem som skall sluta avtal är meningarna delade i remissytt- randena. Bl. a. UHÄ förordar en trepartskonstruktion. dvs. avtal mellan finansiären. högskolestyrelsen och forskaren. Andra tycker att avtal borde kunna slutas på institutionsnivå. Några remissinstanser kommenterar fa- kultetsnämndens vetorätt i de fall institutioner slutit avtal; både till- och avstyrkanden förekommer. Flertalet av de remissinstanser som berör frå- gan om sekretess tillstyrker en tidsbegränsad sådan. Några avvisar dock helt möjligheten till sekretess.

FUN:s förslag om regler för uppdragsforskning berör centrala delar av FOSAM:s utredn'ingsuppdrag. Enligt min mening är det angeläget att frågan om vilka regler som bör gälla för uppdragsforskningen får den ytterligare genomlysning som FOSAM:s arbete kommer att leda till. Beslut rörande sådana regler bör således inte fattas förrän resultatet av FOSAM:s arbete föreligger.

Enligt vad jag har inhämtat kommer chefen för justitiedepartementet att i annat sammanhang föreslå regeringen att för rideagen lägga fram förslag om ny sekretesslag. ] det sammanhanget kommer även frågan om sekretess för uppdragsverksamhet inom statliga myndigheter, däribland högskolemyndigheterna, att behandlas.

FUN har vidare lämnat förslag rörande arbetstagares rätt till uppfin- ningar. F. n. har lärare vid universitet och högskolor rätt till sina uppfin- ningar och forskningsresultat. För övriga anställda inom högskolan samt för anställda inom annan offentlig eller privat verksamhet gäller att arbets- givaren har rätt till s. k. tjänsteuppfinningar samt viss rätt även till upp- finningar som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde men som inte är tjänsteuppfinningar. De anställda har härvid rätt till skälig ersätt- ning för sitt arbete.

FUN föreslår bl. a. att den rätt till egna uppfinningar och forsknings- resultat som f. n. tillkommer lärare inom högskolan utsträcks till att om- fatta också övriga högskoleanställda samt studerande.

De remissinstanser som har yttrat sig i frågan om rätten till uppfin- ningar förordar enhetliga regler för skilda arbetstagare inom högskolan. Flertalet tillstyrker utredningens förslag att även andra än lärare skall kunna få egen exklusiv rätt till forskningsresultaten.

Hösten 1977 tillkallade chefen för justitiedepartementet efter rege- ringens bemyndigande en utredare med uppdrag att utreda frågor rörande rätten till arbetstagares uppfinningar (Ju l977:15). Enligt sina direktiv skall denna utredning bl. a. behandla förhållandena inom högskolan. Frå- gan om rätt till uppfinningar m. m. för anställda inom högskolan kommer alltså att behandlas i samband med att ställning tas till de förslag som denna utredning lägger fram.

FUN föreslår även att högskolan ges ökade resurser för att inrätta

Prop. 1978/79: 119 65

tjänster som adjungerad professor. Många remissinstanser stöder detta förslag. Bl.a. STU framhåller dock att den hittillsvarande verksamheten bör utvärderas innan verksamheten byggs ut.

] FOSAM:s uppdrag ingår också att utvärdera verksamheten med adjungerade professorer och lägga fram de förslag utvärderingen kan för- anleda. Jag är inte beredd att förorda förändringar i verksamheten innan FOSAM:s förslag föreligger.

Vidare föreslår FUN att högskoleanställda lärare skall kunna beviljas tjänstledighet under begränsad tid för verksamhet i forskning utanför högskolan. Förslaget tillstyrks av de remissinstanser som berör frågan.

Jag vill här erinra om att regeringen har utfärdat vissa bestämmelser om tjänstledighet som gäller för alla statligt anställda /KCirk (l970:388, omtryckt 197411018) om tjänstledighet med C-avdrag m. m./. Däri anges normer för vissa slag av tjänstledigheter. Tjänstledighet för att inneha en- skild tjänst t. ex. inom FoU-verksamhet utanför högskolan skall normalt medges för [80 dagar. Detta antal dagar får dock överskridas bl.a. om önskemål om längre ledighet sammanfaller med myndighetens intresse. I den mån det ligger i högskolemyndigheternas intresse att forskarna under viss tid deltar i FoU-verksamhet utanför högskolan är således FUN:s syfte tillgodosett genom de generella bestämmelserna om tjänstledighet.

FUN förordar också dels att forskarstuderande engageras i FoU utan- för högskolan, dels att forskare som är verksamma utanför högskolan i ökad utsträckning anlitas som handledare inom forskarutbildningen. Båda dessa förslag tillstyrks av de remissinstanser som yttrat sig i detta hän- seende.

Inga formella hinder finns för de av FUN föreslagna åtgärderna. Det är inte helt ovanligt att forskarstuderande under sitt avhandlingsarbete deltar i FoU utanför högskolan. Mer sällsynt är det troligen att externa handledare utnyttjas inom forskarutbildningen. Mycket talar dock för att båda dessa kontaktformer kan verka stimulerande för forskarutbildningen. Samarbetet bör bygga på positivt intresse från alla berörda. Sådant intresse kan knappast manas fram genom påbud från regering och riksdag.

Jag utgår från att den positiva inställning till förslagen som kommit till uttryck i remissyttrandena innebär att berörda myndigheter på alla sätt försöker stimulera samarbete i dessa frågor.

På grundval av riksdagsbeslut med anledning av prop. 1968z68 har STU. med början år 1969, inrättat ett antal kontaktsekretariat vid vissa högskolor. Kontaktsekretariaten skall främja kontakterna mellan hög- skoleforskningen och näringslivet till gagn för båda parter. Det innebär att näringslivet. särskilt småföretagen och uppfinnarna, skall stimuleras att i sin produktutveckling använda de resurser som finns vid högskole- enheter och andra forskningsinstitut. Kontaktsekretariaten skall också- medverka till att resultaten från högskoleforskningen ges en praktisk till-

5 Riksdagen 1978/79. ] saml. Nr 119

Prop. 1978/79: 119 66

lämpning i näringslivet. Sekretariaten är knutna till resp. högskolas eller universitets centrala administration. Budgetåret 1978/79 har STU beräknat ca 1,7 milj. kr. för basverksamheten vid samtliga sekretariat. Härtill kom- mer planerad förstärkning av sekretariaten för en produktutvecklings- service.

FUN föreslår att kontaktsekretariaten förs över till högskolan och knyts till regionstyrelserna. Sekretariatens verksamhet föreslås omfatta hela högskolan och rikta sig till alla delar av samhällslivet. Vidare föreslås att sekretariaten tillförs ytterligare resurser.

Flertalet remissinstanser förordar att den av STU initierade kontakt- verksamheten förs över till högskolan och byggs ut så att den kan avse all verksamhet inom högskolan. Remissinstanserna avvisar så gott som en- hälligt förslaget att kontaktsekretariaten knyts till regionstyrelserna. Det poängteras att verksamheten måste förläggas så nära forskarna och den verksamhet som berörs som möjligt. Bl. a. UHÄ och FRN förordar att kontaktverksamheten förläggs till de högskoleenheter där det bedrivs forskning.

Forskning får inte vara någon exklusiv verksamhet. Den måste bedrivas i nära kontakt med dem som på olika sätt har behov av den. Forskningens resultat måste spridas bl. a. till dem som kan använda dem och dra nytta av dem.

STU bedriver genom kontaktsekretariaten inom det tekniska området en verksamhet som enligt min mening behövs för all forskning inom hög- skolan. Kontaktsekretariatet finns idag vid universiteten i Uppsala, Lin- köping. Lund och Umeå, tekniska högskolan i Stockholm. Chalmers tek- niska högskola och högskolan i Luleå. Efter samråd med chefen för in- dustridepartementet biträder jag i princip FUN:s förslag och föreslår att kontaktsekretariatens basorganisation förs över till högskolan. Häri in- begriper jag då inte den verksamhet som avser ren produktutvecklings- service. Denna bör även fortsättningsvis finansieras via STU:s anslag. Kontaktsekretariatens verksamhet bör kunna omfatta all verksamhet inom högskolan.

Det är väsentligt att kontaktsekretariaten även i fortsättningen har till huvuduppgift att koppla samman de resurser som finns inom högskolan med de behov som finns inom näringslivet och andra avnämarkategorier liksom att göra högskolan uppmärksam på de utvecklingstendenser som finns ute i samhället. Även fortsättningsvis bör kontaktsekretariaten be- träffande teknisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet hålla en nära kontakt med STU och de regionala utvecklingsfonderna när det gäller planering av verksamheten och kontakter med företag. Tillsätt- ning av sådana kontaktsekreterartjänster bör också ske efter samråd med dessa organ.

I likhet med remissinstanserna anser jag det mindre lämpligt att kon- taktsekretariaten knyts till regionstyrelserna. Kontaktsekretariaten bör ha

Prop. 1978/79: 119 67

så nära kontakt som möjligt med organ som direkt svarar för forskning. De bör därför knytas till högskoleenheter med fast forskningsorganisation. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt STU och UHÄ att i samråd behandla de organisatoriska och praktiska frågor m. m. som är förknippade med att kontaktsekretariaten förs över till hög- skolan. Jag förutsätter att myndigheterna lägger fram de förslag som kan erfordras i sådan tid att överföringen av verksamheten till högskolan kan äga rum budgetåret 1980/81.

FUN har också föreslagit att forskare/lärare vid vissa institutioner skall kunna ges partiell befrielse från övriga tjänsteåligganden för informations- och kontaktverksamhet. Medel för detta ändamål bör. enligt utredningen, disponeras av regionstyrelserna.

Många remissinstanser stöder detta förslag, men betonar att högskole- styrelserna. inte regionstyrelserna, bör ha ansvaret för verksamheten. Några remissinstanser anser att förslaget är alltför byråkratiskt.

Informations- och kontaktverksamhet är, som jag tidigare framhållit. en viktig del av arbetet inom högskolan. Jag vill erinra om att högskolan enligt högskolelagen har till uppgift bl. a. att sprida kännedom om arbetet inom högskolan och resultatet av detta arbete. Jag utgår från att de som har det direkta ansvaret för högskolans samlade verksamhet ytterst högskolestyrelserna -— disponerar tillgängliga resurser. däribland forskares och lärares tjänstetid, på ett sådant sätt att också detta åliggande fullgörs på ett tillfredsställande sätt. Formerna för högskolans informa- tions- och kontaktverksamhet kan komma att påverkas av resultaten av det arbete som f. n. bedrivs inom två utredningar. Lärartjänstutredningen behandlar bl. a. frågor om arbetsuppgifter m. m. för innehavare av lärar- tjänster inom högskolan. FOSAM har i uppdrag att bedriva försöks- verksamhet med näringslivskontakt för forskare.

FUN har slutligen föreslagit att FRN skall tillhandahålla organisationer och företag, som saknar egen kompetens och egna resurser för att beställa forskning. viss service när det gäller problemanalys, kontakter med lämp- liga forskningsinstitutioner samt ansökningar och anslag till projekt.

FRN bör, enligt utredningen, ges resurser för att svara för kostnaderna för problemanalyser och efter sedvanlig prövning av ansökan om an- slag att finansiera projekt som kan komma att initieras.

Endast ett mindre antal remissinstanser har yttrat sig om detta. De flesta av dem är tveksamma till förslaget. Bl. a. Sveriges industriförbund. Svenska handelskammareförbundet och SAF anser förslaget alltför byrå- kratiskt.

Jag har i det föregående föreslagit att de nuvarande av STU finansie- rade kontaktsekretariaten förs över till högskolan och att deras verksam- het utvidgas till att omfatta hela högskolan. Dessa kontaktsekretariat bör kunna tillgodose stora delar av de servicebehov för organisationer och företag som FUN pekar på. I det föregående har jag även föreslagit att

Prop. 1978/79: 119 68

medel ställs till förfogande för stöd till arbetstagarorganisationcrnas initiering av forskning. Även detta torde i högsta grad bidra till att uppnå syftet med FUN:s förslag.

Den försöksverksamhet med näringslivskontakt för forskare som f. n. bedrivs genom FOSAM bör enligt min mening kunna ge värdefulla er- farenheter i fråga om lämplig omfattning och inriktning av samt former för de av FUN åsyftade kontakterna och samverkan mellan forskare och företag.

12. Tjänsteorganisation

Forskningens viktigaste resurs är självfallet den personal som arbetar inom forskningen. Det är av stor betydelse att dessa är de för forsk- ningsarbete mest lämpade och att de arbetar under förhållanden som i så hög grad som möjligt stimulerar och underlättar deras verksamhet. En betydelsefull faktor både för rekryteringen till forskningsarbete och för arbetsvillkoren för forskarna är de anställningsvillkor i vid bemär- kelse som erbjuds dem som arbetar inom forskning. Utformningen av tjänsteorganisationen för forskarna —— forskarkarriären —- är således en mycket viktig fråga.

FUN:s förslag till tjänsteorganisation innebär i korthet följande. Tjänsteorganisationen föreslås omfatta tre tjänstekategorier nämligen professor, docent och forskarassistent. Därutöver föreslås att fasta tjänster skall tillkomma för högskolans uppdragsverksamhet inom områden där denna verksamhet kontinuerligt har en betydande omfattning. Någon för- ändring av professorstjänsternas innehåll föreslås inte.

Nuvarande tjänster som universitetslektor och docent skall, enligt för- slaget, föras samman till en ny tjänst, benämnd docent. Den nya tjänsten skall ha huvudsaklig inriktning mot den grundläggande utbildningen. Innehavare av tjänst som docent skall efter prövning i varje enskilt fall ges särskild tid för forskning inom ramen för sin tjänst. Resurser för ända- målet skall disponeras av fakultetsnämnden och fördelas mellan sökande på grundval av en vetenskaplig prövning av föreslagna projekt. Inne- havare, som bereds tid för forskning, befrias helt eller delvis från under- visningsskyldigheten. Vid fördelningen av den givna resursen skall fakul- tetsnämnden prioritera långsiktigt planerad och genomförd forskning av det slag som präglat de nuvarande tjänsterna som docent.

Med hänsyn till den nya docenttjänstens inriktning föreslås att beford- ringsgrundema utformas så att lika vikt fästs vid vetenskaplig och peda- gogisk meritering.

Tjänsterna som forskarassistent föreslås bibehållas med oförändrat in- nehåll. För att ytterligare markera tjänstens karaktär av genomgångs- tjänst föreslås en fyraårig förordnandeperiod utait möjlighet till omför- ordnande.

Prop. 1978/79: 119 69

Kostnaderna för de föreslagna förändringarna av tjänsteorganisationen beräknar FUN till ca 8 milj. kr. Därutöver föreslås resursförstärkningar i form av ökat antal tjänster som forskarassistent och ytterligare resurser för att bereda innehavare av docenttjänst tillfälle till forskning med sam- manlagt ca 17 milj. kr.

FUN:s förslag till tjänsteorganisation har i hög grad uppmärksammats av remissinstanserna. Meningarna om förslaget har varit delade. Många instanser anser att frågan om tjänsteorganisation för forskning och forskarutbildning inom högskolan måste ses i samband med tjänsteorgani- sationen för den grundläggande högskoleutbildningen.

Jag vill först redovisa min allmänna syn på lärartjänsteorganisationen. Den utbildning som ges på högskolenivå måste ha anknytning till forsk— ning. Frågan om forskningsanknytning och olika former för att få sådan anknytning har diskuterats i samband med högskolereformen. I prop. 1975:9 om reformering av högskoleutbildningen m.m. framhölls att uni- versitetslektorer (motsv.) borde ges tillfälle att inom ramen för tillgängliga resurser deltaga i forskning och forskarutbildning.

Enligt min mening bör lärartjänsteorganisationen i sig medverka till ett starkt samband mellan forskning och utbildning. Den kategoriindelning som idag gäller, med tjänster som är avsedda företrädesvis för forskning/ forskarutbildning resp. företrädesvis eller enbart för grundläggande ut- bildning, måste därför ifrågasättas.

En huvudprincip vid utformningen av den framtida tjänsteorganisatio- nen bör vara att forskning/forskarutbildning och grundläggande utbild- ning -— i varierande omfattning skall kunna ingå i arbetsuppgifterna för alla innehavare av lärartjänst inom högskolan. Den mångsidiga verksam- heten inom högskolan kräver en flexibel tjänsteorganisation, där utform- ningen av tjänsterna kan anpassas efter lokala förhållanden.

De regler för anställningstrygghet m. ni. som normalt gäller på arbets- marknaden tillämpas i dag för flertalet anställda inom högskolan. En annan huvudprincip vid utformningen av tjänsteorganisationen bör vara att dessa regler så långt möjligt skall gälla för samtliga anställda inom högskolan.

En förbättrad anställningstrygghet inom högskolan skulle sannolikt för- bättra möjligheterna att rekrytera kvalificerad personal till högskolan. Trygga anställningsförhållanden bör vara mer attraktiva än de mindre trygga anställningsformer som idag gäller för vissa tjänster inom hög- skolan.

Det har ofta pekats på en konflikt mellan individens önskemål om trygg- het i anställningen och den nu gällande utökade anställningstryggheten å ena sidan och forskningens behov av förnyelse och flexibilitet å andra sidan. Jag vill kommentera detta motsatsförhållande något.

Vi måste först fråga oss vad vi menar med forskningens behov av för- nyelse. Enligt min mening måste i detta inbegripas såväl förnyelse av verk-

Prop. 1978/79: 119 70

samhetens inriktning —— uppslag till nya forskningsområden, nya forsk- ningsprojekt. arbetsformer och nya forskningsmetoder som förnyelse i form av nya infallsvinklar på etablerade områden och metoder.

Förnyelse av forskningen har ansetts böra ske genom att möjlighet öpp— nas för unga forskare, ofta representerande nya inriktningar och metoder, att koncentrerat och under en inte alltför kort tid ägna sig åt egen forsk- ning. Innehavarna av vissa tjänster — t. ex. docenttjänsterna — har endast kunnat förordnas för viss begränsad tid. Det finns givetvis skäl för denna form av förnyelse. Det är också viktigt att nyutexaminerade forskare får möjlighet att pröva sina krafter på egna självständiga uppgifter. I många fall är forskning och undervisning inom högskolan en lämplig verksamhet mellan studier och annat yrkesarbete. Jag har därför viss förståelse för de motiv som har legat bakom den tjänstestruktur som finns f.n. och som utvecklats ur ett stipendiesystem. Det finns dock också starka skäl som talar däremot. Det är enligt min mening tveksamt om en verksamhets behov av fömyelse behöver tillgodoses enbart genom tvångsmässigt utbyte av personal. All verksamhet torde i större eller mindre grad ha motsva- rande behov av förnyelse som forskningen. Det är dock enbart inom forsk- ningsområdet som behovet av förnyelse ansetts kunna tillgodoses endast genom utbyte av personer som är verksamma inom området. Andra möj- ligheter till förnyelse är t. ex. personalutveckling och arbetsbyte, s. k. job rotation.

Forskning organiseras i dag alltmer på samma sätt som verksamhet inom arbetslivet i övrigt. Det är nu länge sedan forskningen uteslutande bedrevs av ensamma forskare. Forskningen bedrivs i allt större utsträck- ning i projekt. där ”forskaren” bara är en av många anställda. Detta talar för att andra möjligheter till förnyelse än utbyte av forskarens person bör kunna fungera också inom forskningen.

Forskningen bör givetvis inte för sin förnyelse vara hänvisad enbart till de enskilda anställdas uppslagsrikedom utan också utnyttja möjligheterna att få idéer och impulser från andra än dem som är direkt verksamma inom forskningen. Jag vill i sammanhanget peka på att både högskole- organen och organen inom forskningsrådsorganisationen de senaste åren fått ändrad sammansättning. Bl. a. denna samverkan med företrädare för olika intressen i samhälls- och arbetslivet bör kunna ge utgångspunkter för en förnyelse också av forskningen. Som ytterligare exempel vill jag peka på de adjungerade professorerna vilka bör kunna bidra med idéer till ny inriktning av forskning vid högskolan.

Möjligheterna för dem som arbetar inom forskning att växla mellan forskningsarbete och annat arbete bör ökas. Övergång från forskning till annan verksamhet inom eller utom högskolan bör underlättas. Detta bör gälla för alla nivåer inom högskolan. Det är enligt min mening olyckligt att t. ex. professorstjänsterna inom högskolan i så stor utsträckning som nu ' är fallet upplevs som i ordets egentliga mening sluttjänster. De stora kun- skaper och erfarenheter som innehavarna av dessa tjänster besitter borde

Prop. 1978/79: 119 71

i större omfattning kunna komma andra verksamheter utanför högskolan till del genom att professorerna erbjuds attraktiva tjänster inom t.ex. näringslivet, den offentliga förvaltningen och organisationerna.

Det förslag som FUN lagt fram stämmer i vissa delar väl överens med de huvudprinciper för tjänsteorganisation och den syn på förnyelse inom forskningen som jag har redovisat ovan. Den av FUN föreslagna nya docenttjänsten omfattar både utbildning och forskning. Docenterna skall kunna växla mellan verksamhet av olika slag. Tjänsterna som docent skall innehas med tillsvidareförordnande. Det förslag som FUN lagt fram om forskarassistenttjänsterna inger dock farhågor att det 5. k. docenteländet flyttas till ett '*forskarassistentelände”.

Enligt min mening finns det mycket som talar för en mera enhetlig tjänstekonstruktion inom högskolan. En oundgänglig förutsättning för en "enhetstjänst" är dock att den utformas så att variationer med hänsyn till verksamhetens karaktär inom olika utbildnings- och forskningsområden blir möjliga.

Eftersom forskning/forskarutbildning och grundläggande utbildning i varierande omfattning skall kunna ingå i arbetsuppgifterna för alla inne- havare av lärartjänst inom högskolan bör tjänsteorganisationen för alla arbetsuppgifter inom högskolan som bör ankomma på lärare behandlas i ett sammanhang. Många remissinstanser har också, som jag nämnt, framhållit att det vore olyckligt att ta ställning till den närmare utform- ningen av tjänsteorganisationen för forskning/forskarutbildning inom högskolan innan det finns underlag också för ställningstagande till tjänsteorganisationens utformning, den grundläggande högskoleutbild- ningens utgångspunkter.

Lärartjänstutredningen arbetar sedan år 1977 med tjänsteorganisa- toriska frågor som främst rör den grundläggande högskoleutbildningen. Enligt min mening är det angeläget att de tjänsteorganisatoriska frå- gorna får en lösning inom rimlig tid. Regeringen har därför nyligen på mitt förslag gett utredningen tilläggsuppdrag att med utgångspunkt i de ovan redovisade huvudprinciperna för tjänsteorganisation samt i FUN:s förslag och remissyttrandena över detta redovisa ett samlat förslag till tjänsteorganisation för utbildning och forskning inom högskolan.

Vissa åtgärder inom det tjänsteorganisatoriska området bör dock vidtas redan nu.

Det har länge varit ett starkt önskemål att innehavarna av tjänster som universitetslektor och motsvarande tjänster som lektor skall erbjudas reella möjligheter att ägna sig åt forskning. Enligt min uppfattning finns bland dessa lärare många höga kvalificerade personer som skulle vara utomordentligt väl lämpade för att forska. I princip finns inget som hind- rar dessa från att hos t. ex. forskningsråden ansöka om medel för forsk- ningsprojekt. I praktiken är det dock svårare för universitetslektorerna än för flera andra grupper inom högskolan att göra detta. Lektorerna har på grund av sin mer omfattande undervisningsskyldighet således inte samma

Prop. 1978/79: 119 72

möjligheter som t. ex. docenterna att utarbeta projektplaner m.m. som skulle kunna konkurrera vid forskningsrådens anslagsutdelningar. Lekto- rernas möjligheter att utarbeta bl.a. kvalificerade projektplaner skulle underlättas om de kunde få tjänstledighet för detta. I dag finns inte resur- ser för sådana tjänstledigheter. Särskilda medel bör enligt min mening anvisas för de merkostnader som är förknippade med sådan tjänstledighet för universitetslektorer. Lektorerna har ofta även av kostnadsskäl ett ogynnsammare läge i konkurrensen hos forskningsråden. En lektor som söker anslag hos ett forskningsråd måste begära medel också för sin egen lön — lämpligen på en inom högskoleenheten särskilt inrättad forskar- tjänst — under den tid han är tjänstledig för projektet. En docent kan ut- föra projektet inom ramen för sin docenttjänst och med sin reguljära lön. Ett och samma projekt skulle alltså bli dyrare för forskningsrådet om det utfördes av en lektor än om det utfördes av en docent. Denna skillnad skulle försvinna om lektorn kunde få tjänstledigheten bekostad med sär- skilda medel. Jag kommer i det följande att föreslå att 7,5 milj. kr. anvisas för stöd till universitetslektorernas (motsv.) forskning. Medlen bör med hänsyn till bl.a. vad jag nyss har anfört användas för att bestrida de merkostnader som är förknippade med att lektorer beviljas tjänstledig- het för att bedriva forskning. Givetvis bör medlen kunna användas för sådana kostnader även för universitetslektorer vid högskoleenheter som saknar fast forskningsorganisation. Medlen bör enligt min mening dis- poneras av högskolesyrelserna vid högskoleenheter med fast forsknings- organisation. Regionstyrelserna bör disponera ett belopp avsett för dem som har tjänster vid högskoleenheter utan fast forskningsorganisation.

Universitetslektorer bör i större utsträckning än vad som nu sker ut- nyttjas i forskarutbildningen. Forskarassistenterna bör i gengäld kunna delta i undervisningen inom den grundläggande högskoleutbildningen. Med de färska erfarenheter av eget forskningsarbete som innehavarna av forskarassistenttjänster oftast har bör de kunna medverka till en förbätt- rad forskningsanknytning av grundutbildningen. Jag kommer i annat sam- manhang att föreslå regeringen att utfärda de ändringar i nuvarande. övergångsvis gällande bestämmelser som kan erfordras för att möjliggöra dessa förändringar i tjänstgöringen för universitetslektorer och forskar- assistenter. Berörda myndigheter bör så långt möjligt stimulera till att sådana nya möjligheter också kommer att utnyttjas.

Innehavare av docenttjänst, vars förordnandetid har gått ut, har i dag möjlighet att erhålla tjänst som förste assistent inom högskolan. Kostna- derna för tjänst som förste assistent bestrids med medel som högskolan disponerar för grundläggande högskoleutbildning. Enligt nu gällande be- stämmelser får tjänster som förste assistent inte bekostas med medel av- sedda för forskning och forskarutbildning. Innehavare av tjänster som förste assistent får i enlighet härmed inte i tjänsten ägna sig åt forskning. Detta kan enligt min bedömning ofta innebära ett stort slöseri med per- sonella resurser. De personer som det här är fråga om har ofta sina

Prop. 1978/79: 119 73

främsta erfarenheter från och förtjänster inom forskning. Det är då knap- past rimligt med ett generellt förbud mot att utnyttja dem för de arbets- uppgifter de ofta är bäst ägnade för. Reglerna för tjänsterna som förste assistent bör därför ändras så att innehavare av dessa tjänster även kan få ägna sig åt forskning. Beslut om för vilket slags verksamhet en viss tjänst som förste assistent skall vara avsedd, bör som hittills fattas av berörd högskolestyrelse och kostnaderna för tjänsten bestridas inom ramen för medel som disponeras av högskoleenheten. Jag kommer i annat sam- manhang att föreslå regeringen att utfärda de bestämmelser som er- fordras.

Jag vill här erinra om att jag i årets budgetproposition under fakultets- anslagen har beräknat medel för förstärkning av de rörliga resurserna för forskning och forskarutbildning vilket bl. a. ger ökade möjligheter att in- rätta extra tjänster för forskande personal. I budgetpropositionen har jag även beräknat en kraftig förstärkning av medlen för forskningsanknyt- ning. Dessa medel kan bl. a. nyttjas för att ge lärare inom utbildningar utan anknytning till fast forskningsorganisation möjligheter till kontakt med aktuellt forskningsarbete.

Jag kommer i det följande att föreslå att ytterligare 2 milj. kr. anvisas för förstärkning av högskolans forskningsorganisation. Dessa medel bör ge ökade möjligheter att inrätta extra tjänster för forskande personal. Medlen bör framför allt få disponeras av högskoleenheter där forsk- ningsorganisationen är under uppbyggnad.

Vidare vill jag i detta sammanhang erinra om att regeringen i år utfär- dat ändring av högskoleförordningen (19771263) av innebörd att tjänste- kategorierna professor och biträdande professor båda benämns professor.

FUN har i fråga om de tjänster som finansieras med medel från forsk- ningsråd anfört att råden måste ta det fulla ekonomiska ansvaret för de beslut de fattar. FUN vill inte acceptera nu gällande ordning där arbets- givaransvaret även för forskningsrådsfinansierade tjänster åvilar högsko- lan. Jag vill beträffande detta endast erinra om att FOSAM har till upp- gift att se över frågan om ansvars- och kostnadsfördelning mellan hög- skolan och forskningsråden.

13. Planerings— och ledningsorganisation

FUN:s förslag avseende planerings- och ledningsorganisation för forsk- ning och forskarutbildning inom högskolan berör såväl indelningen av verksamhetsområdet som ekonomiadministration och redovisning samt institutionell organisation.

FUN:s förslag i fråga om indelningen av verksamhetsområdet forskning och forskarutbildning innebär att indelningsgrunden skall kunna vara så- väl vetenskaplig samhörighet som teman samt att indelningen skall kunna förändras över tiden och variera mellan högskoleenheterna. Beslut om fakultetsindelning som inte kräver omläggning av anslagssystemet och

Prop. 1978/79: 119 74

därmed beslut av riksdagen föreslår utredningen skall fattas av UHÄ efter förslag från eller hörande av berörda institutioner och högskolestyrelser. Nuvarande sektioner bör, enligt FUN, inledningsvis kunna utgöra grund för fakultetsindelningen.

Det saknas inte positiva remissyttranden över FUN:s förslag till fakul- tetsindelning. Kritiska synpunkter förs dock fram, främst från företrädare för de medicinska, samhällsvetenskapliga och tekniska fakulteterna.

Fakultetsindelningen fyller framför allt två funktioner. För det första är fakultetsindelningen ett viktigt instrument för riksdagens och rege- ringens planering av forskningen och forskarutbildningen inom högsko- lan. Mcdel till forskning och forskarutbildning inom högskolan anvisas ju per fakultetsområde. För det andra avgör fakultetsindelningen om- fattningen och inriktningen av verksamhetsområdena för de organ inom fakulteterna som på det lokala planet bl. a. har att besluta i vissa frågor, fördela resurser m. m.

I dag finns nio fakultetsområden och nio anslag till forskning och forskarutbildning inom högskolan. nämligen humanistiska, teologiska, juridiska, samhällsvetenskapliga, medicinska, odontologiska, farmaceu- tiska, matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna.

Anslagssystemet för forskning och forskarutbildning inom högskolan innebär därmed en mer specificerad uppdelning av medlen än anslags- systemet för forskningsrådsorganisationen. För forskningsrådsorganisa- tionen anvisas medel under ett anslag till vart och ett av de tre forsknings- råden humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, medicinska forskningsrådet och naturvetenskapliga forskningsrådet —— samt ett anslag till forskningsrådsnämnden. Medel för teknisk forskning anvisas under det under industridepartementets huvudtitel uppförda anslaget till sty- relsen för teknisk utveckling. Det finns enligt min mening skäl som talar för att anslagssystemet bör vara mer detaljerat för högskolan än för forskningsrådsorganisationen. Högskolans anslag avser uppbyggnad och drift av en fast organisation och det är inte orimligt att regering och riksdag har ett mer ingående inflytande däröver än över områdesfördelningen av de i princip rörliga forsknings- medel som anvisas via forskningsrådsorganisationen.

En anslagsindelning i enlighet med FUN:s förslag skulle leda till betyd- ligt fler anslag till forskning och forskarutbildning inom högskolan. Enligt min bedömning har riksdagen och regeringen f.n. inte behov av en än mer ingående anslagsuppdelning avseende forskning och forskarutbild- ning inom högskolan. Eftersom den nuvarande fakultets- och sektions- indelningen också i huvudsak fungerat tillfredsställande med avseende på de uppgifter som fullgörs av lokala fakultetsorgan finns det, enligt min mening, inte f.n. skäl att besluta om en generellt ändrad sådan indelning.

Vid universitetet i Linköping förbereds f.n. en temaorienterad forsk- ningsorganisation. Denna forskning står utanför den sedvanliga disci-

Prop. 1978/79: 119 75

plinindelade fakultetsorganisationen. De uppgifter som ankommer på fakultetsorgan fullgörs av bl.a. temaråd. Ett bibehållande av den nu- varande fakultctsindelningen i stort bör. enligt min mening, inte inne- bära något hinder för en särskild organisation för t. ex. temaorienterad forskning. Den temaorienterade forskningen i Linköping bör hänföras till en särskild fakultet.

Jag övergår nu till att i korthet kommentera FUN:s förslag avseende ekonomiadministration och redovisning för forskning och forskarutbild- ning inom högskolan. FUN har här föreslagit att ekonomiadministration och redovisning skall omfatta samtliga resursströmmar inom högskolan. Högskolans ekonomiadministration och redovisning föreslås vidare vara baserad på projekt, där varje projekt hänförs till ämne och — då så är möjligt till problemområde, som definieras med utgångspunkt i sam- hällsintresset. Utredningen vill också att ekonomiadministration och redo- visning skall utformas så att det blir möjligt att lägga samman uppgifterna ämnesvis, fakultetsvis och problemområdesvis för hela högskolan.

Flera remissinstanser anser att FUN har föreslagit en onödigt hög ambi- tionsnivå för högskolans ekonomiadministration och redovisning. Bl.a. RRV tillstyrker införande av projektredovisning. En sådan redovisning förutsätter emellertid, framhåller verket, en fördelning av bl. a. lönekost- naderna på de olika projekten. UHÄ föreslår en försöksverksamhet med projektredovisning.

FUN:s förslag avseende ekonomiadministration och redovisning gäller i huvudsak frågor i vilka det ankommer på berörda myndigheter att be- sluta. För statlig verksamhet finns ett under 1970-talet infört ekonomi- administrativt system, statens ekonomiadministrativa system (SEA). På förslag av regeringen i prop. 1976/77:130 har riksdagen antagit riktlinjer för modernisering av det statliga budgetsystemet (FiU 1977/78:1. rskr 1977/78:19). Dessa innebär bl. a. att ekonomiadministrationen inom den civila statsförvaltningen skall förbättras genom successiv, myndighetsan- passad utveckling av SEA-systemet. Endast vissa av rutinerna i SEA-syste- met är obligatoriska för alla statliga myndigheter. I systemet ingår dock en rad frivilliga rutiner, som troligen skulle kunna tillgodose en stor del av FUN:s önskemål om förbättringar i ekonomiadministration och redovis- ning. Jag har tidigare angett att UHÄ och RRV bör få i uppdrag att stu- dera möjligheterna att ur systemen för ekonomiadministration och redovis- ning få fram uppgifter som kan tillgodose behov av FoU-statistik. De be- rörda myndigheterna bör även pröva möjligheterna att tillgodose de av FUN framförda förslagen om förbättringar i högskolans ekonomiadmi- nistration och redovisning.

En förbättrad redovisning av kostnaderna per forskningsprojekt är enligt min mening angelägen. Det är dock samtidigt viktigt att de olika rutiner som krävs i detta sammanhang utformas så att de inte ökar den administra- tiva bördan på institutionsnivå. Jag anser att en försöksverksamhet med projektredovisning bör inledas vid någon eller några fakulteter och hög-

Prop. 1978/79: 119 76

skoleenheter. Till grund för försöksverksamheten bör ligga den till FUN:s betänkande fogade rapporten från RRV angående ekonomisk redovisning. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ och RRV att svara för en sådan försöksverksamhet.

Jag tar nu upp FUN:s förslag rörande högskolans institutionella organi- sation. FUN har här lagt fram förslag som berör institutionerna. fakultets/ sektionsnivån och UHÄ. FUN:s förslag innebär att vissa nya organ skulle inrättas. FUN lämnar också förslag till sammansättning av organen. FUN utgår här ifrån en principiell uppfattning att det finns en gräns för vilka frågor inom forskningsområdet som företrädare för samhällsintressen bör engageras i. Företrädare för samhällsintressen bör främst återfinnas i hög- skolestyrelsen och på de regionala och centrala nivåerna inom högskole- . området. På institutions- och fakultetsnivåerna är. enligt FUN. de beslut som fattas av en sådan karaktär att de bör överlåtas till företrädare för forskarna.

FUN:s förslag i fråga om den institutionella organisationen har blivit föremål för många kommentarer i remissyttrandena. Vissa allmänna över- gripande synpunkter återkommer i flera yttranden. En sådan synpunkt, som återfinns i yttranden både från organ inom högskolan och från andra remissinstanser, är att FUN gör en alltför sträng åtskillnad mellan frågor som "samhällsintressena” skall få vara med och påverka och frågor som skall avgöras utifrån "vetenskapens intressen". FUN drar här en ganska skarp gräns vid fakultetsnivån — många remissinstanser anser detta vara en konstlad gräns. En annan vanlig synpunkt i remissyttrandena är att det finns mer än nog av organ av skilda slag inom högskolan och att man bör akta sig för att inrätta nya. De nya organ som FUN föreslår möts av myc- ket ringa entusiasm.

Högskolans institutionella organisation är redan i dag mycket differen- tierad och uppbyggd på ett stort antal organ. I linje med den allmänna strä- van att minska byråkratiseringen inom det statliga verksamhetsområdet som kommit till uttryck bl. a. i den antibyråkratiproposition som rege- ringen nyligen lagt fram bör det endast under mycket tvingande omstän- digheter inrättas ytterligare organ inom högskolan. Jag vill i detta sam- manhang erinra om de förslag som i betänkandet (DsU 1979: I.) En de- centraliserad högskola lagts fram av en inom utbildningsdepartementet tillkallad sakkunnig som gjort en översyn av befogenhetsfördelningen mellan olika myndigheter och organ inom högskolan. Förslagen remiss- behandlas för närvarande.

Jag vill erinra om vad jag inledningsvis har anfört om allmänintressenas inflytande i forskningsfrågor inom högskolan. I likhet med många remiss- instanser anser jag att någon skarp gräns inte går att dra mellan nivåer inom högskolans beslutshierarki som behandlar frågor med forskningspoli- tisk innebörd eller eljest är av sådan karaktär att representanter för all- männa intressen bör delta i behandlingen och nivåer som behandlar frågor som kan bedömas endast utifrån inomvetenskapliga kriterier.

Prop. 1978/79: 119 77

Enligt min mening är emellertid arbetsuppgifterna på fakultetsnivån i huvudsak sådana att bedömningar utifrån inomvetenskapliga kriterier här bör väga tyngst. Detta synsätt ligger till grund för de förslag an- gående sammansättningen av fakultets/sektionsnämnd, som jag kommer att redovisa i det följande.

FUN föreslår, som jag berört i det föregående, i fråga om organisatio- nen på institutionsnivå att ansvaret för antagning av studerande till forskarutbildning läggs på en antagningsnämnd vid varje institution. An- tagningsnämnden skall, enligt utredningen, bestå av handledarna vid in- stitutionen Vidare föreslås att antagningsbesluten skall fastställas av de av FUN föreslagna forskarutbildningsnämnderna.

Flertalet remissinstanser avvisar förslaget om en antagningsnämnd för forskarutbildning. De anser att i första hand institutionsstyrelsen bör kunna klara antagningen.

Enligt min bedömning föreligger inte tillräckliga skäl för att gå ifrån nu- varande ordning för antagning av studerande till forskarutbildning. Denna innebär att för varje institution högskolestyrelsen efter samråd med före- trädare för dem som är verksamma vid institutionen beslutar vilken av två modeller —- antagning genom institutionsstyrelsen eller genom prefekten som skall tillämpas. Handledarna vid institutionen bör självfallet delta i beredningen av frågor som rör antagning av forskarstuderande. Hur detta skall organiseras bör emellertid avgöras lokalt.

Huvuddelen av FUN:s förslag rörande den institutionella organisatio- nen gäller fakultetsnivån.

FUN:s förslag innebär i korthet följande. indelningen av fakulteter i sektioner avskaffas. F a k ul t e t 5 k 0 l l e gi e t bevaras med oförändrade uppgifter och oförändrad sammansättning.

En liten, forskardominerad f a k u ] tets n ä m n d skapas. Fakultets- nämnden skall bestå av dekanus och prodekanus, som väljs av fakultets- kollegiet. en, tre eller fem andra ledamöter som väljs av kollegiet, en före- trädare för de forskarstuderande och en för teknisk och administrativ personal inom fakulteten samt, om regionstyrelsen så beslutar, en före- trädare för grundläggande högskoleutbildning, som saknar eller har liten representation i fakultetskollegiet. Av de ledamöter som väljs av fakul- tetskollegict skall två, fyra resp. fem vara professor. Efter förslag från kollegiet och beslut av högskolestyrelsen skall en av de ledamöter som utses av kollegiet i stället kunna vara företrädare för FoU utanför hög- skolan.

Fakultetsnämnden skall ha övergripande planeringsuppgifter inom sitt verksamhetsområde samt avge petita till UHÄ angående forskningen och forskarutbildningen inom fakulteten.

En forskarutbildningsnämnd med självständigt ansvar för forskarutbildningen inrättas inom varje fakultet. Forskarutbildningsnämn- den skall bestå av dekanus, som är ordförande, samt två. tre eller fyra före-

Prop. 1978/79: 119 78

trädare för vardera fakultetskollegiet och de forskarstuderande.

Forskarutbildningsnämndens uppgifter skall vara att planera forskar- utbildningen och inom givna ramar besluta om dess innehåll, organisation och dimensionering samt att till fakultetsnämnden avge förslag till petita rörande forskarutbildningen.

Några remissinstanser berör fakultetskollegiet och framhåller vikten av att man inom berörda högskoleenheter vidtar åtgärder för att få kolle- gierna att fungera som fora för vetenskapliga kontakter och diskussioner.

Flertalet remissinstanser avstyrker förslaget att inrätta en särskild forskarutbildningsnämnd. I stället föreslås att forskarstuderande och grup- pen övrig personal får vidgat inflytande i fakultetsnämnden. Det mindre antal remissinstanser som är någorlunda positiva till förslaget om en forskarutbildningsnämnd anser i regel att en sådan nämnd skall vara un- derställd fakultetsnämnden eller fungera som ett beredningsorgan till fakultetsnämnden.

Några remissinstanser berör frågan om fakultetsnämndens storlek; de befarar att nämnden skall bli för liten för att kunna rymma representanter för alla tunga vetenskapsområden.

I frågan om fakultetsnämndens sammansättning redovisas i remissytt- randena en rad synpunkter. UHÄ förordar att andra grupper än profes— sorsgruppen ges en starkare ställning i fakultetsnämnden än enligt FUN:s förslag. Enligt UHÄ:s mening bör ytterligare erfarenheter av nuvarande ordning (dvs. en fakultetsnämnd bestående av dekanus, prodekanus, fem ytterligare ledamöter av fakultetskollegiet, två anställda, två studerande) avvaktas innan sammansättningen ändras. Möjligheter bör dock öppnas för att låta en ledamot ingå i nämnden som företrädare för gruppen ”övriga lärare”, dvs. lärare som inte ingår i fakultetskollegiet och som tjänstgör i utbildning. som saknar institutionell anknytning till forskning. Vidare bör med hänsyn till den inom vissa fakulteter betydande samver- kan med intressenter utanför högskolan möjlighet öppnas för represen- tation i fakultetsnämnden också för allmänna intressen.

TCO anser att representation för allmänna intressen i fakultetsnämn- derna skall vara regel och att denna kategori bör företrädas av två per- soner.

LO föreslår att i fakultetsnämndema skall ingå representation för yrkes- livet genom löntagarorganisationerna.

Statens råd för byggnadsforskning m.fl. anser att fakultetsnämnden obligatoriskt skall innehålla företrädare för relevanta samhällssektorer.

Flera remissinstanser, bl.a. regionstyrelser och vissa mindre högskole- enheter, vill att en företrädare för grundläggande högskoleutbildning, som saknar representation i fakultetskollegiet, skall ingå i nämnden.

Jag delar den uppfattning som kommit till uttryck i flertalet remissytt- randen. att planerings- och ledningsuppgifterna för forskning och forskar- utbildning inom en fakultet/sektion i en högskoleregion måste hållas sam- man och bör anförtros en nämnd. fakultets/sektionsnämnden. Fördel-

Prop. 1978/79: 119 79

ningen av uppgifter mellan fakultets- och sektionsorgan bör göras enligt nuvarande principer.

Fakultets/sektionsnämnden består f. n. av dekanus. prodekanus, fem ytterligare ledamöter av fakultets/sektionskollegiet, två företrädare för de anställda och två för de studerande. En av de fem ledamöter som väljs av fakultets/sektionskollegiet kan ersättas med en företrädare för FoU utan- för högskolan med anknytning till nämndens verksamhet. På motsvarande sätt kan en av företrädarna för de anställda ersättas med en företrädare för FoU utanför högskolan. De nuvarande reglerna för fakultets/sektions- nämnds sammansättning har gällt sedan år 1977. Ytterligare erfarenheter bör enligt min mening avvaktas innan principerna för sammansättningen ändras. Jag förordar dock, i överensstämmelse med vad UHÄ förordat. att viss möjlighet att komplettera fakultets/sektionsnämnden införs.

[ enlighet med FUN:s förslag bör möjlighet öppnas att i nämnden låta ingå en ledamot företrädande gruppen "övriga lärare" dvs. lärare som inte ingår i fakultetskollegiet och som tjänstgör i utbildning som saknar insti- tutionell anknytning till forskning. Det bör ankomma på högskolestyrel- sen att för resp. fakultet/sektion bedöma behovet av sådan representa- tion och efter samråd med regionstyrelsen utse ledamoten i fråga.

Vidare bör med hänsyn till den betydande samverkan med intressen— ter utanför högskolan som finns inom vissa fakulteter möjlighet öppnas för en representation i fakultets/sektionsnämnden också för allmänna in- tressen. Detta kan enligt min mening ha flera fördelar: förtroendet mellan allmänheten och forskningen ökar och kommunikationerna underlättas samtidigt som ny kompetens tillförs. Efter vad jag har erfarit är erfaren- heterna av representation för allmänna intressen inom den interimistiska forskningsorganisationen vid universitetet i Linköping enbart positiva. Såväl företrädare för arbetslivet som företrädare för sektorsmyndigheter etc. bör i detta sammanhang kunna ses som allmänrepresentanter. Repre- sentation för sjukvårdshuvudmannen i fakultetsnämnd med uppgifter på vårdområdet har förordats av vissa remissinstanser. Också på det tek- niska området torde i vissa fall starkt intresse finnas för en representa- tion för det omgivande samhället i fakultets/sektionsnämnd. Högskole- styrelsen bör, efter förslag av fakultets/sektionsnämnd, kunna besluta att en företrädare för allmänna intressen skall ingå i nämnden. Högskole- styrelsen bör också utse denna ledamot sedan förslag inhämtats i lämp- lig ordning. I den mån önskemål finns om större representation för all- männa intressen bör regeringen efter särskild framställning kunna med- ge detta i fråga om viss fakultets/sektionsnämnd.

Fakultets/sektionsnämnd kommer således enligt vad jag nyss har för- ordat att få följande sammansättning.

Ordinarie sammansättning

dekanus prodekanus

Prop. 1978/79: 119 80

5 ytterligare ledamöter av fakultets/sektionskollegiet av dessa skall. i överensstämmelse med nuvarande regler fyra vara professor, två vara professor, docent eller forskarassistent och en vara universitetslektor 2 företrädare för de anställda 2 företrädare för de studerande

Möjliga kompletteringar

1 av de 5 ledamöter som utses av fakultets/sektionskollegiet kan ersättas med en företrädare för FoU utanför högskolan i företrädare för de anställda kan ersättas med en företrädare för FoU utanför högskolan 1 företrädare för lärare som inte ingår i fakultets/sektionskollegiet och som tjänstgör i utbildning som saknar institutionell anknytning till forskning ] företrädare för allmänna intressen

För forskning och forskarutbildning som byggs upp med utgångspunkt i samhällsproblem eller samhällssektorer, t. ex. den temaorienterade forsk- ningen i Linköping, kan det vara motiverat med ett annorlunda samman- satt lednings- och planeringsorgan än fakultets- och sektionsnämnden. Re- geringen bör därför få möjlighet att i sådana fall ge särskilda regler om organ för ledning och planering av verksamheten. Förslag om dylika organ bör komma från vederbörande högskoleenhet och UHÄ.

Vad jag har anfört om fakultets- och sektionsnämnds sammansättning samt om möjligheten för regeringen att ge föreskrifter om andra organ för ledning och planering föranleder ändring i 16, 23 och 24 åå högskolelagen (19771218). Förslag till ändring bör fogas till detta protokoll.

Det kan eventuellt finnas anledning att återkomma till frågan om fakul- tetsnämndens sammansättning när ytterligare erfarenheter vunnits av denna ordning. Även med de möjligheter till komplettering av fakultets/sektionsnämn- den som jag här förordat kommer ledamöterna normalt att vara hämtade endast från en mindre del av samtliga ämnen m. m. inom nämndens verk- samhetsområde. Eftersom detta är ett förhållande som beklagats av många remissinstanser vill jag i detta sammanhang framhålla att fakultets/sek- tionsnämndema givetvis har möjlighet att inrätta olika slag av berednings- organ i vilka ingår representanter för ämnen etc. som inte är direkt före- trädda i nämnden.

I dag avger fakultets/sektionsnämnden till UHÄ förslag till anslags- framställning avseende forskning och forskarutbildning inom sina resp. verksamhetsområden. Berörda högskolestyrelser avger yttrande över dessa förslag. För övriga delar av verksamheten inom högskolan avger högskolestyrelsen förslag till anslagsframställning. Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom högskolan.

Jag ansluter mig till FUN:s förslag att högskolestyrelsen alltjämt i motsats till vad som gäller i fråga om grundläggande högskoleutbildning inte skall avge petita för forskning och forskarutbildning utan här yttra sig över fakultets/sektionsnämndernas förslag. I likhet med UHÄ vill jag emellertid framhålla att också detta yttrande måste ses som ett led i plane-

Prop. 1978/79: 119 31 ringsprocessen. Högskolestyrelsen bör vara ett väsentligt organ när det gäl- ler att väga olika förslag rörande forskning och forskarutbildning mot var- andra, dels från den grundläggande utbildningens och forskningsanknyt- ningens synpunkt, dels också från mera allmänna synpunkter på hög- skoleenhetens profil och samspelet mellan enhetens forskning och det omgivande samhället.

FUN föreslår att UHÄ får i uppgift att svara för långsiktig forsknings- planering och sammanställning av underlaget för statsmakternas beslut rörande högskolans forskning och forskarutbildning. Dessa uppgifter för- utsätter, framhåller utredningen, ett omfattande och nära samarbete framför allt med sektorsorgan, forskningsråd och FRN. Enligt FUN bör de nya uppgifterna få konsekvenser för UHÄ:s lednings- och kansli- organisation.

Remissinstanserna redovisar i fråga om förslagen rörande den centrala verksnivån vissa farhågor för utökad byråkrati. Samtidigt har remiss- instanserna dock förståelse för behovet av ökad samordning. överblick m. m. UHÄ framhåller i sitt remissyttrande att verket efter riksdagsbeslut med anledning av förslagen i FUN:s och FRU:s betänkanden bör få i upp- drag att utarbeta konkreta förslag till förändringar i UHÄ:s organisation och resurser. Det ankommer på UHÄ att inom ramen för befintliga resurser aktualisera de förändringar i den permanenta organisationen som kan behövas.

FUN föreslår vidare bl. a. att regeringen och riksdagen skall ange rikt- linjer för forskning och forskarutbildning genom forskningspolitiska pro- gram som fastställs per fakultet. Till grund för programmen skall ligga för- slag och bedömningar från högskolemyndigheterna. FUN menar att med en sådan ordning riksdagen och regeringen inte längre skulle behöva styra forskningsverksamhetens inriktning genom att fastställa ämnesinnehåll för högre tjänster.

FUN:s förslag rörande detta planerings- och styrinstrument har be- handlats endast i ett litet antal remissyttranden. UHÄ ser den av FUN skisserade ordningen som ett viktigt led i de på senare tid markerade strävandena att åstadkomma en dialog mellan de politiska instanserna och högskolans organ. UHÄ förklarar sig berett att medverka i en fort- satt diskussion om utformningen av sådana styrinstrument.

Statskontoret däremot anser att skäl talar för att regeringen och riks- dagen behåller möjligheterna att påverka forskningens inriktning genom ämnesbenämningar på professurer. Inriktningen inom ett visst vetenskaps- område har, enligt statskontoret, många gånger betydande konsekvenser i form av särskilda krav på teknisk personal, lokaler och utrustning. Sådana frågor bör därför inte avgöras på den lokala nivå inom högskolan som fakultetsnämnden representerar.

Som jag tidigare har framhållit har riksdagen och regeringen endast ett begränsat antal instrument till förfogande för planering och styrning av forskning och forskarutbildning inom högskolan. Oftast medger dessa in-

Prop. 1978/79: 1.19 32

strument endast planering och styrning i mycket grova termer. FUN har. enligt min mening, pekat på en intressant möjlighet att vidareutveckla for- merna för riksdagens och regeringens planering och styrning av forskning och forskarutbildning inom högskolan. De av FUN förordade dokumen- ten med mål och riktlinjer måste dock konkretiseras närmare. De för riks- dagen nyligen redovisade förslagen till program för den temaorienterade forskningen i Linköping är ett exempel på sådana mer konkreta måldoku- ment. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att på försök för några disciplinorienterade fakulteter utarbeta förslag till sådana dokument med mål och riktlinjer för verksamheten som FUN föreslår. Först när resultatet av några sådana försök föreligger och det finns underlag för att bedöma möjligheterna att utforma meningsfulla sådana dokument även inom en disciplinorienterad fakultetsorganisation kan ställning tas till frågan om ett system bör införas där forsknings- och forskarutbildningsverksamheten mera generellt styrs med hjälp av mål och riktlinjer som anges av riksdagen och regeringen.

14. Samspel forskning—grundutbildning

FUN för fram en rad förslag som syftar till att förverkliga ett samspel mellan forskningen och all grundläggande högskoleutbildning. Förslagen innebär bl. a.

att forskare inom högskolan medverkar vid utveckling av studieplaner och utbildningsutbudet — att självständigt arbete förs in i den grundläggande utbildningen i ökad utsträckning att lärarlag bildas för den grundläggande utbildningen med lärare från enheter med och enheter utan fast forskningsorganisation

att utbudet av enstaka kurser planeras så att det tillgodoser behoven hos dem som behöver komplettera sina förkunskaper i ett eller flera ämnen inför studier inom forskarutbildning att UHÄ ges i uppdrag att planera och genomföra ett program för fort- bildning av högskolelärare som i sin utbildning saknar forskningsan- knytande moment av det slag som förutsätts komma till inom all grundläggande utbildning — att undervisningsskyldigheten för universitetslektorer (den nya tjänsten som docent) minskas med minst 36 timmar att samtliga lärare inom högskolan ges administrativ anknytning till närmast berörda institution med fasta resurser för forskning att forskningsprojekt, som förläggs till orter utan fast forskningsorga- nisation, utformas på ett sådant sätt. att även lärare utan forskarutbild- ning ges tillfälle att medverka

_ att informella referensgrupper med anknytning till den grundläggande utbildningen och yrkeslivet inrättas i anslutning till forskningsprojekt att regionstyrelserna tilldelas ytterligare resurser för att främja kontak-

Prop. 1978/79: 119 33

ter mellan lärare och studerande vid enheter utan fast forsknings- organisation och enheter med sådan. Flertalet remissinstanser är positiva till FUN:s förslag rörande samspel forskning—grundutbildning. Några anser dock att FUN:s utgångspunkter i alltför hög grad har varit det traditionella universitetsområdet. TCO på- pekar t. ex. att FUN föreslår en generell nedskärning i undervisningsskyl- digheten för universitetslektorer om 36 timmar (läsår) för vilket kostna- derna beräknas till 17 milj. kr. För de andra lärargrupper som genom hög- skolereformen-förts till högskolan föreslås endast 2,5 milj. kr. avsättas för fortbildning som skall främja forskningsanknytningen. TCO framhåller att de båda grupperna är ungefär lika stora och att lärarna i den senare regel- mässigt har betydligt större undervisningsskyldighet än universitetslek- torerna.

Flertalet av FUN:s förslag rörande samspelet mellan forskning och grundutbildning gäller åtgärder som beslutas av berörda myndigheter själva. Förslagen visar enligt min mening på angelägna åtgärder och jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt be- rörda myndigheter att i sin fortsatta verksamhet beakta FUN:s förslag.

Några av förslagen gäller dock frågor i vilka det ankommer på rege- ringen och riksdagen att fatta beslut.

FUN har föreslagit att undervisningsskyldigheten för universitetslekto- rer minskas. Utredningen har också föreslagit att UHÄ ges i uppdrag att planera och genomföra ett program för fortbildning av högskolelärare som i sin utbildning saknar forskningsanknytande moment. Lärartjänst- utredningen har i uppdrag att behandla frågor om både lärarnas arbets- uppgifter och fortbildning och vidareutbildning av lärare. I dessa frågor bör således beslut fattas först när lärartjänstutredningens förslag före- ligger.

FUN har vidare föreslagit att regionstyrelserna tilldelas ytterligare re— surser för att främja kontakter mellan lärare och studerande vid enheter utan fast forskningsorganisation och enheter med sådan. Jag vill här erinra om att jag i årets budgetproposition föreslagit en kraftig förstärkning av de medel för forskningsanknytning som disponeras av regionstyrelserna.

15. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag, att regeringen föreslår riksdagen att

1. antaga ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i högskolelagen (l977: 218),

2. bemyndiga regeringen att i vissa fall besluta om särskild sam- mansättning av fakultets- eller sektionsnämnd,

3. godkänna de riktlinjer för forskningsplanering, forskningsinfor- mation. forskarutbildning m. m. som jag har förordat.

Prop. 1978/79: 119 84

16. Anslagsberäkning för budgetåret 1979/80

16.] Vissa kostnader i samband med fursknings/forskarutbildnings- re/orm

Nytt anslag förslag 18 953 000

I statsbudgeten för budgetåret 1979/80 bör under nionde huvudtiteln föras upp ett reservationsanslag benämnt Vissa kostnader i samband med forsknings/forskarutbildningsreform. Under detta anslag beräknar jag i överensstämmelse med vad jag tidigare anfört medel för följande ändamål.

Ändamål Belopp 1979/80

Samhällsriktad forskningsinformation 4 000 000 Utveckling och försöksvis drift av ”över- bryggande" kurser för studerande som söker sig till forskarutbildning och påbyggnads- utbildning från yrkesverksamhet och från utbildningslinjer som inte ger full 2 000 000 särskild behörighet för tillträde Utveckling och försöksvis drift av påbyggnads-

utbildningar

Ytterligare 75 utbildningsbidrag för 3 366 000 doktorander Förstärkning av högskolans forskningsorganisation 2 000 000 Finansiering av universitetslektorers tjänstledighet för forskning 7 500 000 Till regeringens disposition 87 000 18 953 000

Kostnaderna för de nya utbildningsbidragen bör bestridas från anslaget Utbildningsbidrag för doktorander som härigenom kommer att belastas med högre belopp än som beräknats i årets budgetproposition. Föreva- rande anslag bör med avseende på dessa kostnader fungera som täcknings— anslag för statsbudgeten.

De förslag jag redovisat i det föregående innebär ökade krav på utbild- ningsdepartementet när det gäller behandling av forskningsfrågor. För vissa förstärkningsåtgärder beräknar jag 87 000 kr.

FRN kommer vid bifall till mina förslag i det föregående att få ansvaret för flera nya uppgifter. Nämndens kansliresurser bör därför ökas. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen åtgärder i syfte att förstärka tjänsteorganisationen vid nämndens kansli.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

till Vissa kostnader i samband med forsknings/forskarutbildnings- reform för budgetåret 1979/80 under nionde huvudtiteln an- visa ett reservationsanslag av 18 953 000 kr.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1978/79: 119 ' 85

Nuläge

Den svenska FoU—organisationen kan, starkt förenklad, åskådliggöras som i figur ]. Längst ned de FoU-utförande institutionerna: universitet och högskolor. forskningsinstitut. forskningsavdelningar vid olika myndigheter och utvecklingsenheter inom industrin. Högre upp på bilden myndigheter och andra organisationer som har viktiga roller i fråga om samordning, planering eller finansiering av FoU—aktiviteter. Forskningsrådsutredningen har främst intresserat sig för de senare funktionerna och mindre för själva utförandet av forskning och utveckling. Några skarpa gränser kan dock inte heller här dras vare sig mellan olika typer av organisationer eller olika aktörer - en och samma organisation har ofta både FoU-planerande upp- gifter och en egen FoU-verksamhet och de som är verksamma på den FoU-utförande nivån bidrar i hög grad till planeringen genom att initiativen till framtida FoU-verksamhet i praktiken ofta kommer från dem.

1 det större FoU-systemet kan fyra viktiga delsystem med särskilda karakteristika urskiljas, nämligen

universitet och högskolor med en central planerande myndighet. univer- sitets- och högskoleämbetet, UHÄ

forskningsrådsorganisationen, som efter omorganisation 1977 består av ett medicinskt. ett naturvetenskapligt och ett humanistisk—samhällsveten- skapligt forskningsråd samt en samordnande, sidoställd myndighet. Forsk- ningsrådsnämnden, FRN, med uppgift att också aktivt initiera och samli- nansiera forskning

den sektoriella FoU-organisationen. dvs. myndigheter med uppgifter inom olika samhällssektorer som agerar för att få till stånd FoU som har relevans för respektive sektor, ofta med stöd av särskilt tilldelade resurser för FoU (hit räknas också kommunala myndigheter) samt

näringslivet (affärssektorn), som lägger ned stora resurser på utveck- lingsansträngningar och med stöd av tillgänglig statistik kan uppskattas finansiera hälften av den samlade FoU-verksamheten i landet.

Vid sidan härav gör bl.a. akademier, privata stiftelser och intresseor- ganisationer av olika slag kompletterande insatser.

Sammanhållande och styrande krafter i detta system utgör dels myndig- heter med planerande och samordnande uppgifter av typ UHÄ. FRN och STU, dels de olika departementen och särskilda delegationer (mer eller - mindre permanenta kommittéer) som knutits till vissa departement. Större FoU-politiska beslut måste självfallet fattas av riksdagen.

Riksdagens roll

Riksdagen fattar årligen beslut om statens utgifter och fastställer alltså även budgeten för sådan forskning och utveckling som finansieras via särskilda statsanslag. Den helt övervägande delen av resurserna för forsk- ning (men inte utveckling, eftersom utvecklingsresurserna till sin del finns inom den privata industrin) blir därför varje är föremål för riksdagens prövning. Det sker dock inte samlat utan i samband med att budgeten för respektive samhällssektor prövas (försvarsforskning behandlas således för sig, transportforskning för sig, social forskning för sig etc.). Frågorna bereds i riksdagen av de olika utskotten, som är organiserade på sakområ- den enligt följande och i stort speglar regeringens departement:

Stu'tn: ser och fonder UHÄ

nattlulztll'trr

STYRELSEN FÖR svsm. CES [ANT- BiiLKuUNl- VERSITQI

rO- .SlA'N'SSRÄDSOFl- GANiSAT'ONEN

limmad; UNIVERS]

/l öö

lllblllult'JOL

r—SJFRI

DEN SEKTOP." _LLn FoU OPGAlN SAi' .ONEF

Myndigheter Detegavtioner

Nnmnder

| KOMMUI-JER lj-xTJUSl'lN'G I

(:

FÖRETAGS-

SEKTOHN

Prop. 1978/79 Figur I.

119

86

Prop. 1978/79: 119 87

Konstitutionsutskottet Socialutskottet Finansutskottet Kulturutskottet - Skatteutskottet Utbildningsutskottet ] ustitieutskottet Trafikutskottet Lagutskottet Jordbruksutskottet Utrikesutskottet Näringsutskottet Försvarsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Socialförsäkringsutskottet Civilutskottet

För att behandla komplexa frågor har riksdagen möjlighet att bilda sammansatta utskott. men den möjligheten utnyttjas sällan. Den forskningspolitiska debatten i riksdagen blir av dessa skäl lätt splittrad. vilket också påtalats i flera motioner till riksdagen.

Tidigare har forskningsfrågorna normalt inte varit partiskiljande i sär- skilt hög grad, men under senare år har bl. a. miljövårdsdebatten, arbets- miljöfrågorna och energikrisen fört fram forskningsfrågorna i främsta ledet i den politiska debatten och lett till en ökad insikt om att forskning har sociala konsekvenser. Också framtidsforskningen har varit ett kontrover- siellt ämne.

Med den ökade insikten av forskningens betydelse har följt ökade krav på information från riksdagsmännens sida. Dessa krav har behandlats i en intern utredning inom riksdagen (riksdagens informationsutredning) och resulterat i ett särskilt stöd åt de politiska partiernas riksdagsgrupper för utredningsarbete m.m. och ett ökat stöd åt ett fristående sällskap (RIFO) som verkar för bättre kontakter mellan riksdagsmän och forskare.

Riksdagen har en egen upplysningstjänst, som huvudsakligen anlitas av enskilda riksdagsmän. särskilt från oppositionspartierna. Däremot anlitas den mera sällan av de olika utskotten. Dessa har andra sätt att inhämta information, bl.a. hearings.

FoU-frågarnas behandling i regeringen

Regeringen har en initiativtagande roll gentemot riksdagen och styr därigenom riksdagens arbete med olika frågor. Det gäller också forsknings- politiska frågor, som inom regeringen huvudsakligen ses som en angelä- genhet för respektive departement. Det stora antalet ärenden omöjliggör i de flesta fall realdiskussioner inom regeringen. Självfallet konsulterar de olika departementen vid behov varandra under beredningen.

När det gäller viktigare frågor av utpräglat politisk karaktär fungerar statsministern som samordningsminister.

När det gäller frågor om forskning och utveckling av särskild betydelse för olika samhällssektorer har dessa fördelats på respektive departement (sektorisering). I själva verket har nästan varje fackdepartement inom sitt ansvarsområde ett antal myndigheter eller andra organ med särskilda FoU- planerande eller FoU—utförande uppgifter. Särskilt betydelsefulla FoU- departement är. förutom utbildningsdepartementet, som har ansvar för universitet och högskolor samt de allmänna forskningsråden, industride- partementet (med bl. a. STU) och jordbruksdepartementet (jord- och skogsbruksforskning samt miljövårdsforskning).

Vid sidan av det ordinarie departementsarbetet finns andra former för beredning av forskningsfrågor, där samordningsmotivet i vissa fall spelar en viktig roll. Redan år 1962 inrättades ett organ för information i forsk- ningsfrågor till regeringen i form av forskningsberedningen.

Forskningsberedningen är numera knuten till ett fackdepartement, ut- ' bildningsdepartementet, i stället för som tidigare till statsrådsberedningen.

Prop. 1978/79: 119 88

Beredningen tjänar framför allt som ett forum för informella diskussioner i forskningsfrågor.

Den sektoriella Fo U-organisationen

Samhället har i allt större utsträckning tagit forskning och utveckling i sin tjänst för olika slag av angelägen verksamhet och för att lösa olika samhällsproblem. Ofta har forskningen kopplats till verksamheten inom en viss samhällssektor, vilket lett till uppkomsten av begreppet sektoriell forskning. Sektorsanknuten forskning syftar till att — ge underlag för formulering av mål inom en samhällssektor — identifiera och analysera alternativa vägar att uppnå målen samt — utveckla de metoder och redskap som behövs för att nå målen.

Den svenska FoU-organisationen präglas vid en internationelljämförel- se av en ovanligt långtgående sektorisering. Det finns särskilda organ för planering och/eller finansiering av bl. a. brottsförebyggande forskning. u- landsforskning, säkerhetspolitiska studier, fredsforskning, social forsk- ning, forskning kring sjukvård, transportforskning, trafikforskning. miljö- vårdsforskning, arbetsmarknadsforskning, invandrarforskning, forskning kring fysisk planering och regional utveckling, energiforskning, rymd- forskning, byggnadsforskning, industriell utveckling, skogs- och jord— bruksforskning, arbetarskyddsforskning (arbetsmiljöforskning), försvars- forskning, konsumentforskning m.m.

Inom varje sådant område finns ibland en rad organ med FoU-uppgifter. och ibland finns särskilda FoU-medel för relativt små, snävt avgränsade forskningsuppgifter. I en del fall finns särskilda organ för samordning av forskning och utveckling inom en sådan sektor, i andra fall samordnas verksamheten genom respektive departement.

Olikheterna i organisation m.m. förklaras dels med att verksamheten inom de olika sektorerna ställer särskilda krav, dels med att en sektorsan- knuten forskning växt fram vid olika tidpunkter inom de olika sektorerna och att organisationen påverkats av tillkomstperiodens forskningspolitiska synsätt och administrativa teon'er.

Som exempel kan nämnas att ansvaret för den sektorsanknutna forsk- ningen och utvecklingen ibland blivit en uppgift för den dominerande administrativa myndigheten inom sektorn. Så är fallet inom bl. a. skolsek- torn. I andra fall har särskilda forskningsmyndigheter skapats. t.ex. inom försvarssektorn. Ibland fördelas forskningsplaneringsuppgifterna på flera myndigheter. samtidigt som en existerande myndighet eller en särskild forskningsplaneringsmyndighet ges ett sammanhållande ansvar. Så är fal- let inom transportforskningsområdet.

Det finns ett behov av samordning mellan de statliga sektorsorganen och de kommunala myndigheterna (kommuner och landsting) i fråga om forsk- ning och utveckling av intresse för alla parter. Kommuner och landsting har i Sverige viktiga samhällsuppgifter. Så t. ex. är sjukvården till större delen ett ansvar för landstingen, medan kommunerna har hand om social- vård, barnomsorg, det grundläggande skolväsendet. renhållning, kommu- nala transporter m. m. Samtidigt finns inom flera av dessa områden statliga organ med övervakande, planerande och utvecklande uppgifter. Enligt sektorsprincipen bör emellertid utvecklingsarbete bedrivas i nära anslut— ning till den egentliga verksamheten, varför behov av samarbete och samordning uppstår. Än så länge är dock de kommunala myndigheternas engagemang iforskning blygsamt jämfört med de statliga insatserna.

Ett uttryck härför är att kommuner och landsting i relativt blygsam

Prop. 1978/79: 119 89

utsträckning bidrar tillfinansiering av forskning och utveckling över sina budgetar. I stället är finansieringen av den sektorsanknutna forskningen så gott som helt en angelägenhet för staten, varvid den helt dominerande principen är att forskningen finansieras över den statsbudget som varje år godkänns av riksdagen.

Inte heller här är bilden dock entydig. I vissa fall, t. ex inom byggforsk— ningsområdet och arbetarskyddsforskningen, spelar avgiftsfinansiering och en därtill kopplad fondbildning en dominerande roll. De forskningsre- surer som går till detta slags forskning blir alltså inte regelbundet utsatta för riksdagens prövning utan varierar med t. ex. efterfrågan på arbetskraft inom näringslivet. När lönesumman inom byggnadsbranschen ökar till följd av ökad sysselsättning eller höjda avtalsenliga löner ökar också anslagen till byggnadsforskning automatiskt. Samtidigt har de betalande beställarna/arbetsgivarna. och. när det gäller arbetarskyddsforskningen, även arbetsmarknadens organisationer i egenskap av intressenter beretts inflytande över hur resurser används.

Forskningsrådsorganisationen

De första forskningsråden i Sverige inrättades på I940-talet. Därmed skapades rörliga resurser, en "andra budget", för den typ av forskning som universitet och högskolor traditionellt ägnat sig åt, dvs. inomveten- skapligt betydelsefull forskning utan någon särskild anknytning till en viss samhällssektor. Det senare utesluter naturligtvis inte att forskningens re- sultat finner användning i en eller fiera samhällssektorer genom konkreta tillämpningar.

Forskningsråden introducerades under visst motstånd från dem som fruktade att universitetens inflytande på forskningsinriktning och forsk- ningsresurser skulle minska och att samhället skulle använda sig av de nya råden för att på ett otillbörligt sätt söka styra forskningen vid universitetet. Dessa farhågor har dock knappast besannats. I stället har råden tillvunnit sig forskarnas förtroende i hög grad.

Forskningsråden är formellt myndigheter och beteckningen används också för vissa organ som snarast tillhör den sektoriella FoU-organisatio— nen som t. ex.jord- och skogsbruksforskningsområdet. De allmänna forsk- ningsråden. som tillhör utbildningsdepartementets område, var fram till 1977 fem till antalet. Genom den reform som detta år genomfördes reduce- rades deras antal till tre, nämligen

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) medicinska forskningsrådet (MFR) naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR).

Samtidigt inrättades en särskild nämnd, forskningsrådsnämnden (FRN), för att i den p.g.a. den tilltagande specialiseringen alltmer komplexa och svåröverblickade forskningsmiljön knyta samman intressen och ta initiativ till forskning inom nya ur samhällssynpunkt angelägna områden som inte klart faller inom ett visst organs ansvarsområde. FRN har också medel för finansiering av projekt främst avsedda för samfinansiering av huvudsakli- gen större projekt tillsammans med en eller flera andra intressenter. Det kan vara något av forskningsråden men också ett eller flera sektorsorgan en viktig uppgift för FRN är att förmedla kontakter mellan forskningsråds- organisationen och den sektoriella FoU-organisationen. FRN förutsätts också göra viktiga insatser inom det internationella FoU-samarbetet och inom området allmän (samhällsriktad) information av forskning.

Prop. 1978/79: 119 90

[ rent administrativa angelägenheter skall FRN också ha en samordnan- de roll gentemot råden och verka för enhetliga rutiner m. m.

För forskningsråden innebar reformen, förutom sammanslagningen, att råden i fortsättningen utses genom val bland aktiva forskare vid universitet och högskolor, varigenom dessa gruppers inflytande i råden väsentligt breddats. Genom särskilda rådskonferenser i anslutning till valen skall också debatten kring forskningsrådens verksamhet stimuleras och policy- förklaringar avges.

Högskolan

Huvuddelen av den allmänna. kunskapsutvecklande forskningen utförs inom högskolan, som också svarar för forskarutbildningen. Högskoleen- heter med fast forskningsorganisation finns på sju orter: Stockholm, Upp- sala. Linköping, Lund, Göteborg. Umeå och Luleå.

Högskolans forsknings- och forskarutbildningsverksamhet är indelad i fakulteter. För närvarande finns humanistiska, teologiska, juridiska, sam— hällsvetenskapliga, medicinska. odontologiska, farmaceutisk, matematisk- naturvetenskapliga och tekniska fakulteter. Vid lantbruksuniversitetet finns lantbruksvetenskaplig, veterinärmedicinsk och skogsvetenskaplig fa- kultet.

Antalet forskartjänster vid universitet och högskolor har under perioden 1970—75 ökat med ca 200 % och uppgick år 1975 till 2 150. Antaletforskar— studerande har under perioden 1950—1970 ökat med 15 % per år. Det har således skett en kraftig expansion av forskningen inom högskolan. Under senare år har dock en tendens till nedgång märkts. År 1976 fanns ca 12600 forskarstuderande, vilket motsvarar ungefär 12% av samtliga studerande vid högskolan.

Expansionen har gjort det möjligt för universiteten att i stigande ut- sträckning åta sig FoU-uppdrag från näringslivet och den sektoriella FoU— organisationen, som i hög grad anlitar högskolan som forskningsutförande organisation. Genom den sektorsanknutna forskningens tillväxt ställs stora krav på forskningsresurser vid universitet och högskolor, som i det svens- ka systemet förutsätts kunna utföra alla typer av kvalificerad forskning. Från universiteten fristående forskningsinstitut har endast inrättats i be- gränsad omfattning, eftersom landets forskningsresurer inte onödigtvis bör splittras genom inrättande av mindre, från högskolan fristående forsk- ningsenheter.

Vid universitetet i Linköping införs ny, remainrikrad forskningsorgani- sation. Den nya forskningsorganisationen är i administrativt hänseende uppbyggd på nästan samma sätt som den traditionella. Olika samhällsin- tressen ges dock ett större inflytande över forskningen. I Linköping skall bedrivas forskning kring större teman. som fastställs av riksdagen. Dessa teman bryts ner i subteman i den långsiktiga planeringen och ett forsk- ningsprogram inom subtemat arbetas fram av forskare och forskarstuder- ande och fastställs av högskolans styrelse.

Vid sidan av högskolan under utbildningsdepartementet finns en särskild högskola för jordbrukssektorns behov som sorterar underjordbruksdepar- tementet. Organisatoriskt är denna uppbyggd på ett likartat sätt som hög- skolan under utbildningsdepartementet. En skillnad är dock att lantbruks- universitetet sorterar direkt under departementet, medan det för den övri- ga högskolan finns en central myndighet, UHÄ. UHÄ har framför allt samordnande och planerande arbetsuppgifter. Många av de uppgifter som' ålåg det tidigare centrala verket, universitetskanslersämbetet, har genom

Prop. 1978/79:119 9]

högskolereformen delegerats till de i samband med denna reform inrättade regionstyrelserna eller till högskoleenheterna.

Akademier och stiftelser

De vetenskapliga akademierna. Vetenskapsakadcmien, Vitterhetsaka- demien och lngenjörsvetenskapsakademien har viktiga uppgifter som sti- mulerande, kontaktskapande och informerande organ. Ingenjörsveten- skapsakademien har ansvaret för den svenska organisationen av veten- skapligt-tekniska attachéeri utlandet i samarbete med bl. a. STU. lngen av akademierna spelar någon nämnvärd roll förfinansiering av forskning.

Det gör däremot ett mindre antal stora privata stiftelser. varav Wallen- bergsstiftelsen står i särklass med en årlig utdelning av ca 20 milj. kr. Utdelningen går ofta till finansiering av särskilt dyrbar utrustning. som ibland samfinansieras med staten.

Det finns också ett stort antal mindre stiftelser (bortåt 700), som delar ut pengar till forskning. Särskilt vanligt är stöd till medicinsk forskning.

Forskning och utveckling inom näringslivet

Större delen av utvecklingsarbetet i Sverige utförs inom industrin. Av FoU-verksamheten inom industrin kan 10% betecknas som forskning me- dan resten är utvecklingsarbete. Verksamheten finansieras till 85% med egna medel. Karakteristisk är koncentrationen av FoU-verksamheten till större företag och till vissa industribranscher.

Internationellt samarbete

Det finns ett rikt utvecklat nät av kontakter mellan svenska FoU-organ och deras motsvarigheter i andra länder. I synnerhet samarbetet med de övriga nordiska länderna är livligt. Sverige deltar i FoU-samarbete inom ramen för FN och dess fackorgan. OECD och i någon mån de europeiska gemenskaperna liksom i samarbetsorganisationer som den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN). den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO). den europeiska konferensens för molekylärbiologi allmänna program (CEBM) och dess program för ett europeiskt laboratorium för molekylärbiologi (EM BL). De svenska forskningsråden och akademierna är medlemmar i internationella vetenskapliga unioner (lCSU) och forskningsrådens europeiska samar- betsorganisation (ESF). Dessutom finns bilaterala forskningsföreningar och forskningsstiftelser. ibland med anknytning till näringslivet. Universi- tetens forskare har ofta personkontakter med forskare vid institutioner i andra länder, ett informellt samarbete som utgör en viktig bas för det mer organiserade samarbete som förekommer.

Det mer organiserade internationella forskningssamarbetet kan gälla enskilda projekt eller större forskningsprogram, samordning av forsknings- insatser, samarbete i fråga om forskarutbildning. gemensam finansiering och gemensamma forskningsinstitutioner. Den största satsningen av detta slag är det svenska deltagandet i CERN. Härutöver finns det ett antal medelstora internationellt organiserade samarbetsprojekt inom främst det naturvetenskapliga området (EISCAT, EMBO rn. fl.). Det nordiska samar- betet har gett upphov till ett betydande antal gemensamma nordiska insti- tutioner för FoU. Det förekommer också att de nordiska forskningsråden samordnar sina aktiviteter.

Prop. 1978/79: 119 92

Forskningsrådsutredningen

Utgångspunkter

Forskningsrådsutredningen (FRU) anger i sitt betänkande (SOU 1977: 52) Forskningspolitik vissa grundläggande förutsättningar för en långsiktig forskningsplanering. I en kortfattad genomgång av begreppen forskning och utveckling betonar FRU — i nära anslutning till vad som framfördes i utredningens första betänkande (SOU 1975126) Forsknings- råd att all forskning så långt möjligt bör bedömas både med hänsyn till sin inomvetenskapliga betydelse och sin samhällsrelevans — egenskaper som all forskning hari varierande grad. Begreppskedjan grundforskning — riktad grundforskning — tillämpad forskning är enligt utredningens uppfatt- ning inte särskilt klargörande. Starka skäl talar emellertid för att hålla samman begreppsparet forskning och utveckling, FoU. Detta är, enligt FRU, viktigt som en markering av att utvecklingsarbete bör ske på hög kunskapsnivå, för att via utvecklingsarbete kunna identifiera kunskapsbe- hov som måste mötas med forskningsinsatser etc. Utredningen betonar starkt att försök till avgränsningar av FoU bör göras med stor försiktighet. Det intuitiva inslaget i all forskning, skapandet av kunskap på andra vägar än enbart intellektuella och också andra faktorer gör alla avgränsningsför— sök vanskliga.

Utredningen diskuterar också begreppet forskningspolitik och konstate- rar att samhällets ökande forskningsberoende och forskningens volymtill- växt under tiden efter andra världskriget skapat behov av en genomtänkt och sammanhängande grundval för alla de beslut som måste fattas av skilda samhällsorgan om forskningens finansiering, dess organisation, forskarutbildning. överförande av forskningsresultat till näringsliv och samhälle etc. Summan av alla faktiska förhållanden på detta område kan, enligt utredningen, naturligtvis också —- men då i mer inskränkt mening betecknas som samhällets forskningspolitik.

1 Sverige har en viss utveckling mot en helhetssyn på FoU-politiken ägt rum. ehuru förhållandevis sakta. Som utgångspunkt för analys av FoU- systemet i Sverige pekar utredningen på två grunduppfattningar doktri- ner om förhållandet mellan forskningen och samhället. Dessa synsätt är ana/_vsredskap de påverkar FoU-systemets uppbyggnad men kan knap- past tänkas helt renodlade i det verkliga livet. Den ena grunduppfattningen betonar forskningens egenvärde. Forsk- ningen ses som angelägen i sig själv och även om den är betydelsefull för samhället bör den inte styras annat än inifrån. Den motsatta doktrinen ser forskningen som medel. ett bland andra för att nå samhällsmål inom de sociala, ekonomiska och kulturella områdena etc. Dessa båda doktriner påverkar i olika blandningar och i skiftande grad FoU-systemets utformning men knappast någonsin med fullt genomslag. Den svenska situationen under de senaste decennierna präglas. enligt FRU, allmänt av en utveckling mot en forskningen-som-medeI-syn. Den sektorsanknutna FoU-organisationen dvs. den FoU-organisation som anknyter till samhällsorganen inom olika områden och den planering för samhällsverksamheten som där sker är präglad av denna syn men har inslag också av det andra synsättet. Utredningen påpekar att den nya

Prop. 1978/79: 119 93

rådsorganisationen genom forskningsrådsnämnden präglas av ökad tonvikt på "forskningen som medel" men framhåller att båda synsätten utnyttjas i svensk FoU-politik. '

Som ett avgörande problem i sammanhanget framhåller utredningen inflytandefrågorna, som får ett väsentligt olika innehåll beroende på vilken doktrin som präglar synsättet.

FRU påpekar att utredningens frågeställningar i hög grad varit aktuella även i andra länder. Exempel anförs från några OECD-länder där diskus- sionen på senare tid varit livlig i dessa frågor. På många håll arbetar man med problemen att finna avvägningar mellan en mer sammanhållen och en mer sektoriserad FoU-politik och med frågorna om hur forskningen skall inriktas mot viktiga samhällsområden.

Lösningarna och formerna skiftar. FRU betonar att det är omöjligt att överföra färdiga mönster från utlandet till Sverige förutsättningarna politiskt, konstitutionellt och kulturellt är starkt skiftande och det svenska administrativa systemet unikt.

Det svenska F () U-systemet

FRU redovisar en genomgång av det svenska FoU-systemet i syfte att inom olika områden peka på problem som har betydelse ur planeringssyn- punkt.

Utredningen diskuterar bl. a. hur riksdagen behandlar FoU-frågoma och riksdagens möjligheter dels att skapa sig överblick över forskningspolitiska problem, dels att få tillgång till forskningsbaserad sakinformation.

Utredningen konstaterar att riksdagens arbete genom författningsrefor- men och den därvid införda utskottsorganisationen blivit starkt sektori- serat och att till följd härav FoU-frågor kommit att behandlas i flera olika utskott. Möjligheterna till överblick över FoU-frågorna är enligt utredning- ens bedömning inte tillräckliga. Även möjligheterna att få fram kvalificerad men bearbetad forskningsinformation som rör sakfrågor är begränsade. Utredningen betonar att riksdagens roll i det parlamentariska systemet gör det nödvändigt att rikta kraven på tillräcklig information inte bara mot riksdagens egna organ utan även mot regeringen och regeringskansliet. I sammanhanget måste. enligt FRU. också uppmärksammas de enskilda ledamöternas och oppositionens särskilda behov.

För att belysa regeringens och regeringskansliet.? FoU-planering disku- terar utredningen främst det löpande samarbetet mellan departementen, budgetprocessen och forskningsberedningens roll.

FRU framhåller att utvecklingen av en sektoriell FoU-organisation har inneburit att flertalet departement inom sitt område har ett eller flera organ för FoU och i motsvarande mån har att hantera frågor av detta slag. Utredningen anser sig kunna konstatera att den sektoriella forskningens utveckling medfört starkt minskade möjligheter för regeringen att för hela FoU-området föra en sammanhållen politik där de olika sektorernas FoU- frågor kan passas in i ett sammanhängande mönster. Det finns knappast en enhetlig uppfattning om de grundläggande villkoren och principerna för det sektoriella FoU-arbetet och om vilka skillnader mellan olika områden som är motiverade, t. ex. av olikheter i den administrativa strukturen.

Forskningsberedningen tillkom 1962 och sågs då som ett instrument för samordning och långsiktig inriktning av forskningspolitiken. Den har dock inte utvecklats i denna riktning och utredningen anser att den med den konstruktion den fått inte heller har förutsättningar för en sådan roll.

Redskap för att skapa en överblick och samsyn som är grundläggande

Prop. 1978/79: 119 94

för långsiktigt syftande forskningspolitik på statsmaktsnivå måste, enligt FRU:s uppfattning. skapas inom regeringsapparaten.

Med utgångspunkt i en diskussion av begreppet sektoriell FoU -— dvs. sådan FoU som tar sin utgångspunkt i samhällsbchov inom olika områden -— ger utredningen en kort översikt av den sektoriella FoU-organisationens framväxt och en överblick över dagens organisation.

Utredningen tar vidare upp en del långsiktigt betydelsefulla problem till behandling. nämligen sektoriell FoU i förhållande till myndigheter och departement, samordningen mellan och inom sektorer, ansvarsfördelning- en stat-kommun-landsting, kopplingen mellan sektoriell FoU och sek- toriell planering samt finansieringen av sektorsanknuten forskning.

Enligt utredningen bör sektorsprincipen inte överges. Till ledning för arbetet inom sektorerna bör emellertid finnas klarare principer för den samlade FoU-organisationen vad gäller t.ex. myndigheternas och departe- mentens roll. formerna för finansiering m.m.

FRU anser att en anknytning av sektoriell FoU till ansvariga myndighe- ter bör eftersträvas i första hand. Härigenom ges en säkrare koppling till planering och utnyttjande än om de sektoriella FoU-organen är fristående.

Ett alternativ till myndighetsanknytning är en anknytning till fackdepar- tement. Enligt utredningens uppfattning kan dock inte behovet av en praktiskt förankrad sektoriell FoU tillgodoses utan myndighetsmedver- kan.

l frågan om finansiering anser utredningen att budgetfinansiering av statens utgifter bör vara det normala även för sektoriell FoU. Även kom- muner och landsting bör kollektivt kunna finansiera FoU.

Utredningen understryker forskningsrådsnämndens (FRN) samordnan- de roll och ser energiforskningsmodellen som en intressant lösning på samordningsbehoven över departementsgränserna. Bl.a. med hänsyn till de svårigheter som tycks följa med lösningen önskar utredningen en upp- följning och utvärdering av denna modell.

FRU anser att både kommunala och statliga myndigheter i ökad ut- sträckning bör samarbeta inbördes och med näringslivet (det statliga och privata) för att utveckla ny teknik och ny utrustning.

Utredningen framhåller även att beslut i t.ex. planerings- och organisa- tionsfrågor vad gäller sektoriell FoU i konkreta fall måste föregås av noggrann analys av de speciella förhållandena. De principer utredningen talar för måste kunna omprövas efterhand som nya organisationsmodeller utvecklas och kunskapen om existerande modeller förbättras.

Som en separat expertpromemoria har publicerats sex fallstudier från den undersökning Statskonsult AB utfört för utredningens räkning (SOU 1977: 53).

Forskningsrådsorganisationen behandlar FRU endast kortfattat efter- som den ingående genomlysts i utredningens första betänkande (SOU 1975: 26) och efter omorganisationen nu står inför ett nytt utvecklingsske- de. Huvuddrag och huvudprinciper i organisationen redovisas men främst läggs vikt vid långsiktigt betydelsefulla planeringsproblem som den nya rådsorganisationen kommer att möta. Utredningen pekar på vissa problem som inte lösts i samband med omorganisationen och som alltså ärvs. Det gäller bl. a. finansieringen av dyrbar vetenskaplig utrustning och frågan om täckning av under budgetåret stegrade lönekostnader.

Av de planeringsproblem som betingas av den nya organisationen pekar FRU på två. Det ena gäller inflytandefrågorna, dvs. hur det nya systemet för att utse vetenskapliga ledamöter i råden skall utvecklas till att bli det

Prop. 1978/79: 119 . 95

avsedda instrumentet för nära kontakt med forskarna vid universiteten. Det andra gäller FRN:s ställning.

FRU anser det viktigt att observera den fastlagda huvudprincipen att FRN så långt möjligt skall samfinansiera sina insatser med andra FoU— organ; risken om detta inte lyckas är att FRN endast blir ett nytt självständigt forskningsråd för samhällsrelevant forskning. Samtidigt vill utredningen uppmärksamma det problem som kan uppstå om till FRN knyts ett ansvar för vissa forskningsområden på så sätt att vissa precisera- de belopp för insatser läggs fast av statsmakterna. Nämnden måste kunna avväga storleken av sina insatser under fri samverkan med andra organ.

Utredningen tar även upp problem som berör universitetens och högsko- lornas planerinysfl'irutsiirtningar.

Forskningsrådsutredningen diskuterar i detta sammanhang tre problem- områden: utvecklingen av de fasta resurserna för forskning inom högskolan — avvägningen mellan fasta och rörliga resurser och högskoleorganisa- tionen som bas för sektorsanknuten FoU systemet för styrning av högskolans forskning.

Utredningen utgår från att även fortsättningsvis stora insatser av forskning och utveckling måste ske inom flera viktiga nya områden för att tillgodose människornas krav. Ett successivt ökande forskningsberoende kommer då i tecknet av rådande och förutsebar resursknapphet att ställa ökade krav på forskningsorganen att inom ramen för befintliga resurser tillgodose nya forskningsbehov. De redskap som i dag finns för denna omprioritering och nyorientering utan stimulans av ökade resurser främst den s.k. 569- prövningen är. enligt FRU:s bedömning knappast tillräckliga. En viktig uppgift i en långsiktig forskningsplanering är att finna positiva incitament för denna förändring.

Oavsett hur förnyelsen av högskolans forskning skall ske aktualiseras frågan om hur olika intressen samspelar i denna process. Utredningen betonar vid diskussionen av denna fråga att ett brett samarbete med intressenter utanför högskolan kring frågor som rör basorganisationens utveckling måste främjas. Det måste dock i detta samspel betonas att universitetsforskningens uppgift också är att vara en bas för och utveckla inomvetenskapligt betydelsefull forskning. Det balansproblem som förelig- ger här är viktigt att uppmärksamma, men det får inte förväxlas med en motsättning mellan "universitetens” och "samhällets" intressen. Genom intressebildens sammansatthet och de långsiktiga konsekvenserna blir ut- formningen av högskolans fasta organisation för forskning en i högsta grad forskningspolitisk fråga.

Den andra huvudfrågan som berörs gäller också den ett balansproblem. Genom forskningsråden och via de sektorsanknutna forskningsfinansie- rande organen tillförs högskolan tillfälliga projektanslag som kompletterar basresurserna och ofta är nödvändiga för att effektiv forskning skall kunna bedrivas. Avvägningen mellan fasta och rörliga resurser totalt och inom skilda områden är ett problem som aktualiseras i takt med att andelen rörliga resurser ökar. Utredningen finner det angeläget att detta problem uppmärksammas men konstaterar bl. a. att det förutsätter förbättrad redo- visning av forskningsvolym och forskningsfinansiering inom högskolan. Utredningen upprepar sitt i det tidigare betänkandet framförda förslag att överföringen från rörlig till fast finansiering skall prövas samlat förslags- vis vart tredje år genom gemensamma förslag av forskningsråden och högskolan.

Prop. 1978/79: 119 96

En annan aspekt av balansproblemet fasta-rörliga resurser uppmärksam— mar utredningen också. Det gäller hur kostnaderna skall fördelas mellan högskolan och de externa finansierande FoU-organen. Läget är på detta område oklart och FRU understryker behovet av en samlad utredning av dessa frågor. Därvid bör både forskningsrådens och den sektorsanknutna forskningens speciella roller i samband med universitetsforskningen upp- märksammas.

Utredningen kommer också in på frågan om när särskildaforskningsin- stitut bör inrättas respektive när högskolesystemet skall utnyttjas för att tillgodose nya eller speciella forskningsbehov. Trots att en viss enighet tycks råda om att institutsbildning bör undvikas och högskolan så långt möjligt utnyttjas inrättas då och då nya institut. Utredningen efterlyser kriterier för bedömningen av dessa frågor.

Även om en strävan bör vara att även fortsättningsvis utnyttja högsko- lan bör också institutens möjligheter att bedriva en vital forskning upp- märksammas. Särskilt understryker utredningen möjligheten att genom att skapa tillräckligt stora enheter få till stånd den rörlighet som anses vara ett av institutsforskningens mer svårbemästrade problem.

Utredningen konstaterar att de privata stiftelsernas och fondernas an- slagsgivning endast i något fall är av den storleksordningen att ett mer avgörande inflytande på FoU-systemet kan utövas av en enskild stiftelse. Tillsammantagna betyder dock tillskotten från stiftelser och fonder, vars medel till övervägande del går till mottagare inom högskolan. ett inte oväsentligt bidrag till universitetsforskningen. särskilt den medicinska. Informationen om stiftelsernas forskningsstödjande verksamhet är enligt utredningens bedömning knappast tillräcklig; både stiftelserna själva och forskarna torde ha intresse av en förbättrad information om deras möjlig- heter och intresseprofll.

Av de offentliga eller officiösa organen av stiftelsekaraktär eller liknande tar FRU bl.a. upp Riksföreningen mot cancer. Utredningen understryker sin tidigare redovisade uppfattning att huvudansvaret för cancerforskning- en bör ligga hos forskningsrådsorganisationen.

De vetenskapliga akademiernas viktiga uppgifter som stimulerande, kontaktskapande och informerande organ och deras betydelsefulla roll som internationella samarbetsorgan betonas av utredningen.

] detta sammanhang berör utredningen också den forskning för ideella folkrörelser som sedan år 1975 får stöd via en särskild delegation, vilken från år 1977 administrativt knutits till FRN. Utredningen framhåller att en låsning av medel i små ekonomiska ramar såsom skett inom detta område bör undvikas.

FRU lämnar även en på befintlig statistik baserad beskrivning av FoU- insatserna inom industrin, som förutom att de är de statistiskt bäst kart- lagda också är de mest betydande. FRU framhåller utvecklingsarbetets totala dominans över forskningen och det förhållandet att FoU-arbetet i hög grad är koncenterat till de stora företagen.

Utredningen diskuterar vidare företagens behov av sekretess kring FoU- arbetet. Avgörande är, enligt FRU, här den konkurrenssituation företagen arbetar i olika ägarförhållanden innebär därvid knappast någon avgöran- de skillnad. Frågan har emellertid stor principiell betydelse både för möj- ligheterna att påverka inriktningen av företagens FoU. för företagens möjligheter att lägga ut FoU—uppdrag till universitet och högskolor och inte minst för uppbyggnaden av det offentliga FoU-systemet.

Utredningen pekar på ett antal områden där näringslivets — främst

Prop. 1978/79: 119 97

industrins FoU-problematik har nära samband med allmänna forskningspolitiska problem. Det gäller bl. a. industrin och forskarutbild- ningen, gemensamt bruk av avancerad utrustning. branschforskningsinsti- tuten samt forskningsuppdrag till högskolan. En grundfråga när det gäller näringslivets FOU är dess betydelse för ekonomisk tillväxt och företagsut- veckling.

Utredningen diskuterar dessa frågor bl. a. i anslutning till en studie av lngenjörsvetenskapsakademien (IVA) om försvaret och den tekniska ut- vecklingen (IVA-rapport 97). En viktig tes i lVA:s rapport är att försvarets materielanskaffning när den innefattar utvecklingsuppdrag till näringslivet har en stark pådrivande effekt i utvecklingen av teknisk och annan kompe- tens inom företagen.

Försvarets materielanskaffning innebär i allmänhet att studier och ut- veckling beställs separat eller i ett paket inkluderat serieproduktion. Det är i allt väsentligt försvarets myndigheter som gör riskbedömningen och står för riskerna. Ofta elimineras härigenom den största risken — marknadsris- ken. Här finns en väsentlig skillnad gentemot utvecklingsarbete för civila ändamål.

Vid beställningar av försvarsmateriel kan en avsättning för produkter garanteras och utvecklingsinsatser som annars inte skulle kommit till stånd har därigenom kunnat genomföras.

IVA har framhållit att en liknande teknisk kompetensutveckling är inöj- lig även vid motsvarande civila beställningar. FRU understryker att sats- ningar på avancerad civil teknologi är en av de vägar som bör prövas när det gäller att främja den tekniska utvecklingen. I sammanhanget pekas på den betydelse som potentiella beställare som kommuner och landsting har. Näringslivets FoU måste enligt utredningen ses i sitt samband med de insatser som görs på det offentliga området. Information om företagens FoU-ansträngningar och behov av kompetens inom det offentliga FoU- området är nödvändig för att en planering och rimlig rollfördelning skall kunna komma till stånd. _

Inflytandet från samhällets sida och från de anställda på företagens FoU både när det gäller volym och inriktning är frågor vars långsiktiga betydel- se utredningen framhåller.

Det internationella FoU-samarbetet griper in i all slags forskning och på alla de områden som FRU behandlar. Utredningen uppmärksammar de speciella villkor under vilka en stor del av detta samarbete sker och de problem som kan vara förknippade därmed. FRU betonar att grunden för internationellt vetenskapligt samarbete är ett fritt informationsflöde och informella personliga kontakter mellan forskare.

Utredningen belyser det organiserade internationella FoU-arbetets former och problem.

I samband därmed diskuterar utredningen bl. a. planeringsproblem inom det internationella forskningssamarbetet.

Ett sådant problem gäller finansieringsprinciperna.

När det gäller stora internationella FoU-projekt ofta i samband med investeringar i tung utrustning uppkommer bl. a. frågan om sådana kan och bör finansieras inom ramen för de forskningsfinansierande organens normala anslag eller om särskilda medel skall ställas till förfogande. FRU anser att strävan bör vara att de FoU-ansvariga organen skall göra avväg- ningen mellan deltagande i internationella FoU-projekt om inhemsk forsk- ning. Utredningen anser dock att denna princip inte kommer att kunna genomföras helt; det kommer regelbundet att aktualiseras projekt som inte 7 Riksdagen 1978/79. ! saml. Nr I19

Prop. 1978/79: 119 98

rimligen kan finansieras på detta sätt utan att en alltför radikal nedskärning på andra områden sker.

Ett samarbete måste även i dessa frågor ske mellan olika svenska organ med ansvar inom området, och utredningen uppmärksammar FRN:s roll i sammanhanget.

Overviiganden och huvudförslag

FRU konstaterar att den sektoriserade FoU-organisationen och forsk- ningsfrågornas betydelse inom alla samhällsområden kan medföra en splittring av resurser och gränsdragningsproblem som måste uppmärksam- mas och motverkas.

De sektoriella FoU-principerna bör enligt utredningens uppfattning inte överges men det är utredningens bestämda slutsats att den sektoriella FoU-politiken måste kompletteras med i ordets egentliga mening övergri- pande FoU-politiska beslut. Ett nyckelbegrepp är ökad överblick och utredningen exemplifierar med följande områden där sådan är nödvändig för insiktsfulla beslut:

— fördelningen av FoU-resurser på olika områden forskarutbildningens inriktning och dimensionering avvägningen av FoU-organens ansvarsområden och FoU-organisatio- nens uppbyggnad

inflytandefrågorna.

Denna överblick och samordning måste åstadkommas på politisk nivå och utredningen framhåller att uppgiften i första hand är regeringens ansvar. Frågan om förutsättningarna för långsiktig forskningsplanering leder. en- ligt FRU, oundvikligen in på frågan om regeringsarbetets organisation och utredningen behandlar i detta sammanhang såväl frågan om ett forsknings- departement som forskningsberedningens roll.

Ett forskningsdepartement i den meningen att alla FoU-frågor skulle brytas ut ur de olika fackdepartementen betraktar utredningen som en orealistisk tanke och inte heller andra varianter av forskningsdepartement anser sig utredningen kunna rekommendera.

Forskningsberedningen i dess nuvarande form kan enligt utredningens bedömning inte tjäna som samordningsinstrument för FoU-politiken eller som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor — om den bevaras bör andra motiv ligga till grund härför.

Uppmärksamheten bör, enligt FRU, i första hand riktas mot processer och information som skapar större överblick. Utredningens huvudförslag är därför att regeringen regelbundet lägger fram princippropositioner för riksdagen om den samlade FoU-politiken. Dessa propositioner, regering- ens FoU-program, kan innehålla t. ex. ställningstagande i aktuella principfrågor, förslag till konkreta åtgärder och beslut, redovisning av aktuellt utredningsarbete, bearbetad statistisk redovisning av svensk FoU, — samlad redogörelse för den framtida anslagsutvecklingen inom det stat- liga FoU-området i form av planeringsramar utan bindningar till exakta belopp.

Regeringens FoU-program bör, enligt utredningen, avges en gång per valperiod — varje nyvald riksdag får därigenom tillfälle att diskutera FoU- politiken i dess helhet. Programmen bör avse en femårsperiod, varigenom planeringen blir rullande. Utredningen understryker att planeringsarbetet måste ske med stor flexibilitet och att samordningsbehovet inte på något

Prop. 1978/79: 119 99

sätt är totalt. Ansvar och initieringsförmåga måste alltfort spridas på djupet i FoU-systemet om detta skall fungera väl.

FRU anser att det inom regeringskansliet måste byggas upp ett kunnan— de för denna nya uppgift. Utredningen framhåller att fackdepartementen i flera fall behöver tillgång till ökad expertis inom sina respektive FoU- områden.

Ett sammanhållande ansvar för planeringsarbetet inom regeringskans- liet anser utredningen i första hand bör åläggas utbildningsdepartementet som bör bygga upp kompetens härför. Utredningenföreslår att en interde- partemental arbetsgrupp av tjänstemän i ansvarig ställning följer och leder det löpande arbetet med regeringens FoU—program.

Utredningen lägger även fram vissa förslag rörande riksdagen och FoU— frågorna. Utredningen avvisar tanken på ett särskilt forskningsutskott och ett forskningssekretariat med uppgift att betjäna samtliga utskott i forsk- ningsfrågor. Utredningen föreslår dock att nya insatser görs för att förbätt- ra möjligheten till både forskningspolitisk information och forskningsba— serad sakinformation för de enskilda riksdagsledamöterna och för parti— grupperna. Riksdagens upplysningstjänst föreslås få ökad möjlighet att förse riksdagens ledamöter med bearbetad information om aktuellt forsk- ningsläge inom olika områden genom översikter, granskning av forsknings- rapporter etc. Utredningen föreslår att 0.5 milj. kr. anvisas upplysnings— tjänsten för denna serviceverksamhet. varav även utskotten och riksda- gens inre förvaltning i övrigt kan dra nytta.

Den förstärkning av regeringskansliets planeringskapacitet på ett strate- giskt område som utredningens förslag skulle medföra aktualiserar, enligt FRU, frågan om oppositionspartiemas behov av särskilt stöd för att fullgö- ra sina uppgifter i den politiska processen. Utredningen anser att en ökning av partigruppstödet är befogad för att ge partigrupperna och särskilt de av stödets konstruktion gynnade oppositionspartierna möjligheter att inhämta kvalificerad information av det slag som här diskuteras. Utredning anser sig dock inte böra föreslå det belopp med vilket stödet bör öka. Denna avvägning bör. enligt FRU. göras av riksdagens egna organ. Vid avväg- ningen bör bl. a. prövas om proportionen mellan stödet till regerings- respektive oppositionspartierna är den rimliga.

FoU—statistik är av grundläggande betydelse för möjligheterna att upp- täcka förändringar i utvecklingen inom FoU-området. FRU föreslår att ökade insatser görs för att skapa en heltäckande FoU—statistik. Särskilt viktigt anser utredningen det vara att en reguljär (löpande) FoU-statistik över forskningen inom högskolan kommer till stånd.

Utredningen förordar att den interdepartementala arbetsgrupp som före- slagits få ansvar för samordningsarbetet för regeringens FoU-program får ett samordnande ansvar även för utveckling av den reguljära svenska FoU- statistiken. Detta motiveras, enligt FRU, av att FoU-statistik är ett red- skap av avgörande vikt vid de forskningspolitiska övervägandena som måste ske inom regeringen. Olika myndigheter bör som nu bevaka sina speciella intresseområden, medverka med sin kompetens vid utformningen av statistiken, beställa speciella undersökningar för sina egna behov etc. Statistiska centralbyrån bör som hittills medverka i utredningsarbetet och svara för insamlingsarbete och teknisk bearbetning.

Registrering av pågående forskning framstår, enligt FRU, som ett allt viktigare redskap för att skapa överblick över FoU-området. Utredningen framhåller att uppgifter om pågående forskningsprojekts inriktning, om- fattning. finansiering etc. är av betydelse både för forskarna själva och för

Prop. 1978/79: 119 100

specialister inom förvaltning och forskningsplanerande organ. För en all- män forskningspolitisk debatt och för initiering av forskning är det nödvän— digt att kunna få vetskap om var kompetens inom olika områden finns. Redan i dag görs betydande insatser på en rad håll för registrering av forskning men i brist på samordning finns ingen överblick över området. Utredningen föreslår att ett sammanhållet datoriserat register över på— gående FoU skapas som bör innefatta i princip all statligt stödd FoU och så långt det visar sig möjligt även FoU som det privata och offentligt ägda näringslivet stöder och bedriver.

FRU föreslår att ansvaret för registrets uppbyggnad och löpande anpass- ning till nya krav (programansvaret) skall ligga på ett organ med centralt ansvar för planering av FoU, t. ex. den av utredningen föreslagna interde- partementala arbetsgruppen, UHÄ eller FRN. Utredningen anser även att en anknytning till ett centralt biblioteksorgan är tänkbar. Det slutliga valet av teknik och organisation bör. enligt FRU. ske först efter en försöksverk- samhet. Utredningen föreslår att en sådan inleds. Som underlag för ställ- ningstagandet beträffande registrering av forskning har utredningen kunnat utnyttja en expertrapport ( SOU 1977:54 ) som publiceras samtidigt med FRU:s betänkande. ,

Det krav på vidgat inflytande över forskningens inriktning. som samhäl- lets forskningsberoende medför och som tar sig uttryck i breddad forsk- ningspolitisk debatt och ökad uppmärksamhet på forskningsfrågor över huvud t. ex. inom intresseorganisationer och ideella folkrörelser. innebär också betydande behov av information till mycket breda grupper av motta- gare.

lnom flera olika sektorer har en effektiv nyttjarinformation kunnat ut- vecklas men utredningen konstaterar att den allmänna forskningsinforma- tionen inte är väl tillgodosedd.

FRU erinrar om att till den nya högskolans uppgifter nu uttryckligen har lagts att informera om forskning och utvecklingsarbete och resultaten härav. Utredningen anser dock att resurser måste till för att denna uppgift skall kunna fullgöras.

FRU:s förslag tar sikte på att för allmän och samhällsriktad forsknings- information få till stånd ett system av samma slag som gäller för forsk- ningsrådens stöd till forskning.

Utredningen föreslår att FRN ges ett ansvar för och resurser till stöd för informationsprojekt, populärvetenskapliga publikationer, stipendier etc. inom detta område. FRU förutsätter att ansvar för forskningsinformation liksom hittills vilar på en rad olika organ som FRN kan stödja och samar- beta med.

FRU föreslår att inledningsvis 4 milj. kr. årligen ställs till FRN:s förfo- gande för detta ändamål. FRN bör, enligt utredningen, inrätta en delega- tion för att hantera dessa frågor med representation från olika intressenter inom området. Som underlag för sitt ställningstagande i denna fråga har utredningen en samtidigt med betänkandet publicerad expertrapport (SOU 1977: 55).

Utredningen har bl. a. haft i uppdrag att behandla arbetstagarorganisa- tionernas möjligheter att initiera forskning. Utredningen konstaterar att arbetstagarorganisationernas intresse för forskningsfrågor ökat starkt un- der senare år. Utredningen har vid överläggningar med företrädare för de tre stora arbetstagarorganisationerna dock funnit att dessa har svårigheter att formulera sina forskningsbehov och initiera forskningsinsatser.

Utredningen föreslår att arbetstagarorganisationerna skall ges ökat infly-

Prop. 1978/79: 119 101

tande i de sektoriella FoU—organen. Utredningen framhåller också att forskningsråden i ökad utsträckning bör låta intressenter utanför fackmän— nens krets delta i beredningen av forskningsärenden.

Representation i FoU-organ är emellertid. enligt FRU. inte tillräckligt för att skapa goda möjligheter att initiera forskning. Utredningen föreslår därför särskilda åtgärder för att skapa förbättrade kontakter mellan arbets- tagarorganisationerna och forskningen. Det nyinrättade Centrum för ar- betslivsfrågor bör, enligt FRU. få ett samlat ansvar för att förmedla stöd till arbetstagarorganisationernas initiering av FoU och medel bör ställas till förfogande för detta. Bland de insatser utredningen föreslår skall kunna finansieras via dessa medel är:

kontaktforskare till disposition för organisationerna, engagemang av forskare för utarbetande av forskningsprogram, — kunskapsöversikter, kursverksamhet, remissarbete inom områden som rör vetenskapliga frågor, — stöd till förberedelser för ställningstaganden i FoU-organ.

Insatserna bör, enligt FRU, bekostas av statsmedel som ställs till Cen- trums förfogande antingen via arbetarskyddsfonden eller genom särskild medelsanvisning till Centrum. Kostnaderna beräknar utredningen till 1,5— 2 milj. kr. iett inledningsskede. '

Framtidsstudier och konsekvensanalys

I ett separat avsnitt behandlar utredningen frågorna omframtidsstudier- nas organisation och s. k. teknikvärdering. En koppling mellan dessa båda frågor finner utredningen vara sakligt motiverad: teknikvärdering eller, med den benämningen utredningen föreslår. konsekvensanalys är närmast en del av framtidsstudierna.

Utredningen beskriver framväxten av framtidsstudier och karakteriserar dem som ett medel att minska den osäkerhet som präglar långsiktig plane- ring och medvetandegöra de målkonflikter och andra restriktioner som påverkar möjligheten att fatta långsiktiga beslut.

Den centrala frågan i utredningens uppdrag angående framtidsstudier gäller sekretariatets för framtidsstudier ställning. Utredningen redogör för dess tillkomst och verksamhet och berör den debatt som förts om sekreta- riatet i riksdagen.

FRU diskuterar tre huvudalternativ för sekretariatets ställning. Två av dem innebär att sekretariatet bevaras i någon form, ett att sekretariatet avskaffas och helt andra lösningar söks.

Utredningen föreslår att en delegation för framtidsstudier inrättas med i huvudsak den ställning och de uppgifter som sekretariatet för framtidsstu- dier erhöll efter omorganisationen 1975.

Utredningen förordar att termen konsekvensanalys används som svensk benämning för metoder att förutse konsekvenser av nya system (techno- logy assessment eller teknikvärdering). Utredningen föreslår i fråga om konsekvensanalys att — ökade insatser bör göras i fråga om utbildning och forskning om förhål- landet mellan teknik och samhälle konsekvensanalys bör ske såväl inom näringslivet som inom den offent- liga sektorns olika grenar. Konsekvensanalyser inom näringslivet bör offentliggöras — när det gäller statliga myndigheter m.fl. remissväsendet bör kunna utgöra en bas för ökade insatser konsekvensanalys bör prövas genom att aktuella frågor remitteras till flera remissorgan från olika samhälls-

Prop. 1978/79: 119 102

sektorer med uppdrag åt dessa organ att gemensamt avge utlåtande (storremisser) — något institut för konsekvensanalys inte bör inrättas. Den föreslagna delegationen för framtidsstudier bör ha ett allmänt ansvar för att bevaka och ta initiativ till konsekvensanalyser fristående från sektorsorgan.

Reservation

I en reservation av ledamöterna Lars Gustafsson, Kerstin Jordan, Kerstin Lindahl-Kiessling och Roland Lundgren föreslås att en delegation för framtidsstudier inrättas samt att denna delegation får ställning som myndighet med en styrelse med bred parlamentarisk representation.

Prop. 1978/79: 119 103

Remissyttrandena

Forskningsrådsutredningens betänkande (SOU 1977: 52) Forskningspolitik

Många remissinstanser har i sina remissyttranden över forskningsråds- utredningens (FRU) betänkande (SOU 1977: 52) Forskningspolitik fram- hållit forskningens stora betydelse samt behovet av ökade resurser för och insatser inom forskningen. Flera instanser beskriver också den egna FoU- verksamheten.

FRU beröms av flertalet remissinstanser för att dess betänkande ger en utförlig och bra bild av forskningssituationen i Sverige. Endast ett fåtal remissinstanser riktar någon kritik och då inte särskilt stark — mot FRU:s arbete.

Brottsförebyggande rådet anser att FRU analyserat förutsättningarna för en långsiktig forskningsplanering huvudsakligen med utgångspunkt i administrativa förhållanden och formella beslutsregler och mindre med hänsyn till möjligheterna att realisera de planer som görs upp. Brottsföre— byggande rådet pekar på den minskade tillströmningen till forskarutbild- ning. Den centrala frågan är. enligt rådet i vilken grad forskning blir planerbar och möjlig att styra med politiska beslut om forskarna blir få i förhållande till efterfrågan och därför i stark position att ställa villkor.

Bl. a. LO beklagar att forskningen i företagen, framför allt i industriföre- tagen har fått en begränsad behandling i FRU: s betänkande.

De resonemang som FRU för och de rekommendationer som utredning- en lägger fram i betänkandets inledande. i huvudsak beskrivande kapitel, accepteras i allmänhet.

Störst uppmärksamhet ägnas i detta sammanhang vad FRU skrivit om den sektoriella FoU-organisationen. Remissinstanserna delar FRU: 5 upp- fattning att den s. k. sektorsprincipen bör bibehållas. De flesta remissin- stanser anser att ansvaret för sektoriell FoU bör ligga hos berörda myndig- heter. Detta framförs av bl.a. beredningen för u-landsforskning, FOA, statskontoret. naturvårdsverket. konsumentverket och styrelsen för arbe— tarskyddsfonden.

Några remissinstanser talar dock mot att knyta sektoriell FoU till myn- digheter.

Lantbruksstyrelsen anser en sådan anknytning olämplig. Enligt styrel- sen visar erfarenheterna att det under sådana förhållanden kan bli svårt att bygga in inomvetenskaplig kompetens och kreativitet i verksamheten. Även SJFR avstyrker myndighetsanknytning. Statens väg- och trafikinsti- tat menar att ansvaret för sektoriell FoU inte bör läggas på verksnivå inom sektorer med många små myndigheter.

Enligt statens råd för byggnadsforskning lägger FRU alltför stor vikt vid den sektoriella FoU-verksamhetens myndighetsanknytning. Denna är, en- ligt rådet, självfallet av stor betydelse men får inte undanskymma att den sektoriella FoU-verksamheten också skall bidra till det konkreta. prak— tiska genomförandet av verksamheter inom sektorn. Byggnadsforskning har t. ex. som en viktig uppgift att förse planverket och bostadsstyrelsen med kunskapsunderlag för normering rn. m. Men den skall också ge bygg- branschen kunskaper för det rationella genomförandet av byggnadsverk- samheten och de planerande kommunerna kunskap och metoder för att

Prop. 1978/79: 119 104

verkställa planering. En direkt myndighetsanknytning är knappast lämplig om alla dessa intressenter skall tillgodoses.

Bl.a. centra/organisationen SACO/SR anser att organisationsformerna för sektoriell FoU bör ses över. Enligt organisationen bör FRN ges huvud- ansvaret för att se över den sektoriella forskningens inriktning, villkor och möjligheter.

Flertalet av de remissinstanser som tar upp frågan om att inrätta fristå- ende forskningsinstitut avstyrker sådana. Det gäller bl. a. UHÄ, lantbruks- universitetet, TCO och Centerns ungdomsförbund.

Några remissinstanser finner dock skäl tala för fristående forskningsin- stitut.

LO betonar värdet av särskilda forskningsinstitut. Enligt LO har dessa stora fördelar när det gäller målinriktning, smidig organisation och närhet till användarna.

Även arbetslivscentrmn, statens institut för byggnadsforskning och Ve- tenskapsakademien talar för fristående forskningsinstitut.

Andra frågor som inledningsvis behandlas i vissa remissyttranden gäller utöver "sektorsprincipen" internationellt forskningssamarbete. tung utrustning. överföringar från forskningsråd till högskolan, "täckningsan— slag" för forskningsrådsfinansierad verksamhet, forskningsrådens sam- mansättning. finansiering av cancerforskning, vissa stiftelsers ställning.

[ fråga om internationellt forskningssamarbete understryker FRN vikten av att FoU-finansierande organ själva prioriterar eventuella insatser i internationella samarbetsprojekt. I de fall där politiska beslut om deltagan- de i internationella samarbetsprojekt fattas måste sådana antingen ha före— gåtts av diskussioner med FoU-finansierande organ. där dessa visat sig villiga att deltaga vid finansiering av ett samarbete. eller måste medel anvisas för ett samarbete utöver de ordinarie anslagen.

Enligt STU kan mycket stora internationella FoU-projekt inte finansi- eras på forskningsråds- eller myndighetsnivå utan bör bli föremål för regeringsförslag.

Svenska Unescorådet poängterar att en internationell satsning måste följas av ett engagemang för motsvarande forskning inom landet.

Enligt centralorganisationen SACO/SR bör FRN stödja och medverka till svenskt deltagande i internationell forskning samt särskilt verka för att former och villkor för internationellt kunskapsutbyte utvecklas. STU delar FRU: s uppfattning att FRN kan tjäna som bas för den analys som måste föregå engagemang i internationella storprojekt.

I fråga om s. k. tung utrustning framhåller utrustningsnämnden för uni- versitet och högskolor att forskningsinstitutionerna måste ha tillgång till inte bara kvalificerad vetenskaplig personal utan också erforderlig forsk- ningsutrustning. Nämnden föreslår i fråga om tung utrustning att regering- en efter förslag av FRN eller berörda forskningsråd — av det budget- utrymme som forskningsråden årligen tilldelas avsätter medel för dyrbar forskningsapparatur genom att i utrustningsplanen för högskoleenheterna m. rn. föra upp kostnadsramar för respektive forskningsråd.

Vetenskapsakadcmien förordar att större belopp ställs till förfogande för dyrbar utrustning för att senare återbetalas ur berörda myndigheters årliga anslag.

Naturhistoriska riksmuseet menar att forskningsrådens trängda an- slagssituation gör att löneanslag prioriteras på bekostnad av bl. a. utrust- ning. Museet understryker behovet av utrustningsanslag för tung appara- tur.

Prop. 1978/79: 119 . .- - 105

Statskontoret anser att forskningsråden och högskolemyndigheterna ge- mensamt bör utarbeta förslag om överföring av projektfinansierad FoU- verksamhet från råden till högskolans basorganisation för forskning.

HSFR ställer sig positivt till tanken att vart tredje år göra en samlad översyn av behovet av överflyttningar av verksamheten från råd till hög- skola. _

NFR erinrar om att forskningsråden till skillnad från det helt övervä- gande flertalet statliga myndigheter inte är garanterade kompensation för merkostnader till följd av centralt träffade löneavtal. Härigenom försvåras enligt NFR rådens planering avsevärt. NFR anser att forskningsråden på samma sätt som t.ex. högskolan bör få kompensation för avtalsenliga löneökningar från det s. k. täckningsanslaget.

Enligt TCO borde forskningsråden ha en majoritet av allmänna intressen som fattar beslut om prioriteringar och besluten förberedas genom expert- bedömningar.

MFR framhåller att de resurser som tillförs cancerforskningen måste avvägas inom MFR mot resursbehoven för andra delar av den medicinska forskningen. Riksföreningen mot cancer bör, enligt rådet, inte får statligt stöd endast för föreningens upplysningsarbete.

Enligt MFR har de resurser som tillförts den medicinska forskningen genom stiftelser utgjort ett värdefullt tillskott bl.a. för anskaffning av dyrbar apparatur och resestipendier. MFR förordar mot bakgrund härav att FRN får i uppdrag att svara för en ökad och samlad information om stiftelsernas finansiering av forskning.

TCO finner det otillfredsställande att privata intressen genom olika stiftelser fått ett mycket stort inflytande över forskningen. FRU:s förslag om förbättrat samarbete mellan stiftelserna och forskningsråden samt om bättre överblick över stiftelsernas verksamhet är, enligt TCO, alltför be- gränsade.

Regeringens FoU-program

Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker FRU:s förslag att regering— en regelbundet skall lägga fram princippropositioner för riksdagen om den samlade FoU-politiken, FoU-program. Förslaget förordas således av bl. a. överbefälhavaren. försvarets materielverk, FOA, transportforskningsdele- gationen, konjunkturinstitutet, statskontoret, RRV, riksarkivet, riksanti— kvarieämbetet och statens historiska museer, sko/överstyrelsen, lant— bruksuniversitetet, konsumentverket, AMS, statens råd för byggnads— forskning, statens industriverk, statens kärnkraftinspektion, STU, UHÄ, flertalet organ inom högskolan, FRN, MFR. SJFR, Sveriges industriför— bund, Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska handelskammareför— bundet, Vetenskapsakademien, lngenjörsvetenskapsakademien, Riksföre— ningen mot cancer, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, TCO, centralorganisationen SACO/SR och Centerns ungdomsförbund.

Några exempel på de motiveringar som ges för stöd till FRU:s förslag. F OA anser att det föreslagna F oU-programmet bör kunna bli ett lämpligt instrument för strategisk överblick och styrning av forskningen från rege- ringens och riksdagens sida.

Statskontoret tillstyrker förslaget om en principproposition i forsknings— frågor, förslagsvis vart tredje år, som ett instrument för en långsiktig planering och samordning av samhällets FoU-insatser på olika områden.

Prop. 1978/79: 119 106

Härigenom skulle, enligt statskontoret, bättre förutsättningar skapas för en samlad bedömning redan på beredningsstadiet inom regeringskansliet sam- tidigt som dess kunskaper om aktuella FoU-projekt inom olika sektorer skulle främjas.

Lantbruksuniversitetet tillstyrker förslaget dels av de skäl som utred- ningen framför. dels därför att ett ställningstagande från riksdagen i forsk- ningsfrågor på längre Slkl i hög grad främjar universitetens och forsknings- rådens planering i forskningsfrågor.

Enligt STU:s mening är FoU-programmet ett nödvändigt instrument för att skapa överblick på politisk nivå över forskningsområdet. Det kan ses som en komplettering av den sektoriella FoU-politiken men samtidigt som en garanti för att riksdagen och dess utskott tillförsäkras erforderligt beredningsunderlag.

Riksfireningen mot cancer framhåller att en regelbunden redovisning av regeringens syn på de forskningspolitiska frågorna och en redogörelse för den väntade anslagsutvecklingen också är väsentlig för de forskningsfinan- sierande och forskningsutförande organen.

TCO ser det som mycket värdefullt att den samlade FoU-verksamheten i samhället, dess förutsättningar och betydelse förs upp till debatt på högsta politiska nivå och tillstyrker därför förslaget om FoU-program.

Centra/arganisationen SACO/SR delar FRU:s uppfattning att framläg- gande av FoU-program från regeringen bör leda till en bättre planering i FoU-frågor från berörda myndigheter. SACO/SR betonar att nya yttre former kan bidra till att öka engagemanget för forskningsfrågor. Samman- ställningen över olika sektorers FoU, regeringens FoU-program, kan där— för få betydelse genom att väcka och hålla vid liv ett allmänt intresse för forskningsfrågor. '

Några remissinstanser kringgärdar sin tillstyrkan av det av FRU före— slagna FoU-programmet med vissa reservationer.

FRN tillstyrker det föreslagna FoU-programmet, men framhåller att detta inte bara får innebära en formalisering utan måste ses som rekom- mendationer som syftar till en effektiv arbetsordning. Av detta följer, enligt FRN. att en förutsättning för att förslaget skall medföra den samord- ning och långsiktiga planering som i hög grad är nödvändig är att det finns intresse och politisk vilja att genomföra en aktiv forskningspolitik.

HSFR finner det rimligt att möjligheterna till långsiktig forskningsplane- ring på statsmaktsnivå förbättras. Enligt rådets mening är den lösning som FRN stannat för i princip förtjänstfull. Mycket kommer dock att bero på den närmare utformningen av relationerna mellan å ena sidan departemen- ten och å andra sidan de FoU-utförande organen liksom mellan de senare inbördes. Enligt HSFR: s mening kräver hithörande problem ytterligare noggrant övervägande.

Statens rådför byggnadsforskning är berett att tillstyrka FoU-program- met under förutsättning att det byggs upp med det konkreta huvudsyftet att överblicka samhällssektorernas samlade FoU-planer och att samordna högskolesystemets utveckling och forskarutbildningen med sektorverk- samheten.

NFR framhåller att det för rådets arbete och planering skulle vara av stort värde att känna till vilka resurser NFR kommer att disponera under en längre tid än ett budgetår. Ur NFR: s synpunkt skulle en redovisning av den kommande anslagsutvecklingen vara det mest värdefulla inslaget i ett FoU-program och det är framför allt FRU: s förslag om detta inslag som gör att NFR vill tillstyrka förslaget om FoU-program.

Prop. 1978/79: 119 , . _. 107

Förslaget om FoU-program avstyrks endast av ett fåtal remissinstanser, bl. a.fakit/tetsnämnden vid tekniska högskolan, teologiskafakultetsnämn- den i Uppsala samt naturvårdsverket.

Naturvårdsverket anser att syftet med den föreslagna forskningsproposi- tionen torde kunna uppnås på ett bättre sätt genom ett interdepartementalt samarbete. eventuellt i form av en interdepartemental arbetsgrupp.

Endast ett mindre antal remissinstanser går närmare in på innehållet i eventuella FoU-program.

FOA menar att FoU-programmen bör innehålla förslag om den långsik- tiga Utvecklingen av landets samlade forskningsresurser mot bakgrund av en analys av styrka och svagheter i den befintliga organisationen och förväntade framtida behov av kvalificerad forsknings-, utvecklings- och utredningskompetens inom olika områden i samhället. FOA nämner som exempel dels inriktning och dimensionering av högskolornas och forsk— ningsrådens grundläggande forskning och forskarutbildning, dels fördel- ning av den sektoriella forskningen på olika forskningsutförande organ. Däremot bör FoU-programmen inte närmare gå in på inriktningen och dimensioneringen av den målinriktade forskningen inom olika samhälls- sektorer.

Överbefälhavaren, försvarets materielverk, Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska handelskammareförbundet poängterar att FoU-programmet endast skall avse övergripande frågor och inte får bli för detaljerat.

FoU-programmet bör, enligt statskontorets mening, i huvudsak begrän- sas till information om och överblick över aktuella och planerade FoU- program. Större beslut om forskningsinrikting eller utbyggnad av forsk- ningskapacitet inom ett visst område är däremot ofta förknippade med annat reformarbete och bör därför, framhåller statskontoret, även i fort— sättningen föreläggas riksdagen i budgetproposition eller särproposition. En eventuell strävan att samla upp forskningspolitiska beslut i treårsinter— valler finner statskontoret helt orealistisk med hänsyn till den långa tid som normalt krävs för att verkställa mer genomgripande förändringar på FoU- området.

RRV tycker att ett FoU-program bör innehålla alternativa överväganden och ställningstaganden till framtida forskningssatsningar inom olika sek— torer och ämnesområden. Bl.a. bör programmet innehålla analyser av forskningsbeslutens koppling till och konsekvenser för forskarutbildning och näringspolitik.

NFR konstaterar att övervägande delen av det innehåll FRU föreslagit för FoU-programmet är faktasammanställningar och beskrivningar och inte förSIag till beslut av riksdagen. NFR pekar på att det vid FRU:s kontakter med företrädare för riksdagen framkommit att en förutsättning för att tid skall kunna aVsättas för reell behandling av ett dokument är att det innehåller ställningstaganden som kräver riksdagens beslut.

De flesta remissinstanser kommenterar inte den föreslagna periodicite— ten — en gång per valperiod, dvs. treårsintervall — för FoU-programmen. FoU-programmen skall, enligt FRU, avse en femårsperiod. De som berör denna fråga anser i allmänhet att tre år är för kort tid mellan FoU— programmen.

Överbefälhavaren. försvarets materielverk och Vetenskapsakademien anser att FoU-program bör läggas fram vart femte år. FOA menar att det bör vara tre—sex år mellan FoU-programmen.

Även Ingenjörsvetenskapsakademien anser att det bör vara längre mel- lan programmen än FRU föreslagit dock utan att ange något antal år.

Prop. 1978/”[_9: 119 _ 108

Enligt UHÄ vore det olyckligt om de ofta långsiktiga FoU-frågorna alltför ensidigt skulle knytas till den politiska utgången av varje riksdags- val. Resultatet kan, om det råder politiskt labila styrkeförhållanden, i sämsta fall bli en ökad ryckighet i prioriteringarna eller främst verbala nysatsningar vart tredje år på vad somjust då råkar vara i debattcentrum.

FRN tillstyrker treårsintervall och femårsperiod. men framhåller att hastiga omläggningar av forskningspolitiken även i ett femårsperspektiv kan få starkt negativa konsekvenser.

Av de remissinstanser som tar upp frågan om ett forskningsdepartement och en forskningsminister delar så gott som samtliga FRU:s negativa inställning. Det gäller bl.a. konjunkturinstitutet, STU och många organ inom högskolan.

Enligt universitetsstyrelsen i Stockholm bör man däremot allvarligt överväga att inrätta en statsrådspost, vars innehavare skulle vara särskilt ansvarig för forskningsfrågorna. Dessa frågor skulle härigenom få ökad politisk tyngd. Humanistiska ochjuridiska fakultetsnämnderna i Uppsala förespråkar en konsultativ statsrådspost för forskningsfrågor att inrättas inom utbildningsdepartementet. .

Ett mycket litet antal remissinstanser, t. ex. Vetenskapsakademien, TCO och LO nämner forskningsberedningen i sina yttranden. lngen föror- dar att beredningen finns kvar i nuvarande form.

Förslaget att inrätta interdepartemental arbetsgrupp som skall leda och samordna arbetet med regeringens FoU-program tillstyrks uttryckligen av bl.a. FOA, SCB, konjunkturinstitutet, statskontoret, riksantikvarieämbe- tet och statens historiska museer, lantbruksuniversitetet, konsumentver- ket. UHÄ ochflertalet organ inom högskolan samt centralorganisationen SACO/SR.

UHÄ anser att tillkomsten av en interdepartemental arbetsgrupp skapar vissa förutsättningar för en mer konsistent behandling av FoU-frågorna. Det är angeläget att det inom ramen för strävandena att ge ökad tyngd åt FoU-frågorna verkligen kommer till stånd ett aktivt informationsutbyte mellan departementen bl.a. för att skapa bättre insikt om samhällets FoU- behov och befintlig forskningskapacitet inom och utom högskolan, allt i syfte att åstadkomma en bättre central planering och framförhållning. Här kan arbetsgruppen spela en viktig roll. Däremot är det — om sektorsprinci- pen skall bestå inte möjligt att ge arbetsgruppen en reellt styrande och överordnat samordnande uppgift, t. ex. beträffande resursavvägningar mellan olika sektorers och departementsområdens FoU-satsningar.

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer menar att erfaren- heterna av en motsvarande samordning inom ramen för den fysiska riks- planeringen har varit mycket gynnsamma.

Enligt FOA bör syftet med den interdepartementala arbetsgruppen främst vara att skapa överblick över forskningsprogram och forskningsre- surser. Därigenom kan en gemensam referensram etableras för beredning av de forskningsfrågor som enligt sektorsprincipen åvilar olika fackdepar- tement. Gruppen bör därvid fungera som kontakt och samordningsorgan bl.a. vid den årliga budgetbehandlingen av forskningsfrågor.

Även statskontoret anser att den interdepartementala gruppens samord- ning inte bör begränsas till enbart en principproposition vart tredje år utan även gälla den årliga budgetpropositionen och övriga regeringsärenden som kan kräva forskningspolitiska överväganden av principiell betydelse. Däremot anser statskontoret — i motsats till FRU att gruppen inte bör tilldelas några verkställande uppgifter t. ex. i samband med reguljär FoU- statistik eller registrering av forskningsprojekt.

Prop. 1978/79: 119 l-- . 109

Flera remissinstanser som tillstyrker en interdepartemental arbetsgrupp anser att denna bör kompletteras med någon form av referensgrupp eller rådgivande expertgrupp.

MFR anser det angeläget att den interdepartementala arbetsgruppen till sig knyter en referensgrupp eller referensgrupper bestående av fram- stående forskare för att få synpunkter på avvägningar mellan olika forsk- ningsområden. Sådana åtgärder är. enligt MFR, mer effektiva än att låsa resurser för fast anställning av expertis inom regeringskansliet.

Sveriges industriförbund. Svenska arbetsgivareft'ireningen och Svenska handelskammareförbundet föreslår att den interdepartementala arbets- gruppen förstärks med en rådgivande expertgrupp med personer med god forskningserfarenhet från skilda delar av samhället. Särskilt bör industri- forskningen. som representerar mer än hälften av samhällets totala forsk- ning ges en bred representation.

Ingenjörsvetenskapsakademien föreslår att till gruppen knyts ett rådgi- vande expertorgan, bestående av framstående företrädare för forskning inom högskola, sektorsorgan och industri.

Enligt LO:s mening innebär utredningens förslag att departementstjäns- temännens inflytande på den övergripande FoU-planeringen blir alltför stort. LO föreslår att ett forskningsberedande organ knyts till departe- mentsgruppen. I detta organ bör representanter för samhället och löntagar- organisationerna ingå. Det forskningsberedande organet skall enligt LO, ha samma ställning och funktion som en utredning. Dess förslag bör efter sedvanlig remissbehandling bilda underlag för den forskningsproposition som enligt FRU: s förslag skall utarbetas av departementsgruppen.

Några remissinstanser är tveksamma till den föreslagna interdeparte- mentala arbetsgruppen. SCB anser det oklart vilken roll gruppen skall spela och att dess uppgifter är knapphändigt beskrivna. -

Vetenskapsakademien är inte övertygad om att FRU: s förslag väsentligt skulle förbättra den nuvarande planeringssituationen utan föreslår att frå- gan om den övergripande forskningsplaneringen på departementsnivå blir föremål för ytterligare överväganden. .

RRV föreslår att ett första FoU-program utarbetas inom en särskild forskningsprogramkommitté. Erfarenheterna av en sådan kommittés arbe- te bör därefter få avgöra forskningsplaneringens framtida organisatoriska utformning. Den av FRU föreslagna interdepartementala arbetsgruppen med utbildningsdepartementet som organisatorisk bas för planeringsarbe- tet kan vara en form, men även andra lösningar bör vara möjliga.

Ett fåtal remissinstanser, bl. a. några organ inom högskolan och TCO, avstyrker en interdepartemental arbetsgrupp.

Enligt TCO finns det en betydande risk att den allmänna debatten om FoU-politiken blir lidande med den föreslagna ordningen. TCO föreslår i stället att arbetet med FoU-programmet skall bedrivas i form av en rul- lande utredning med representation för breda samhällsintressen, däribland löntagarna. och remissbehandling av förslagen.

FRU:s förslag att ett sammmanhållande ansvar för planeringsarbetet inom regeringskansliet skall åläggas utbildningsdepartementet tillstyrks av bl. a.försvarets materielverk, FOA, konjunkturinstitutet, lantbruksuniver- sitetet, konsumentverket, STU och UHÄ.

UHÄ framhåller att det för FoU-planeringen på statsmaktsnivå också krävs en samlad överblick över forskarutbildningen. Av detta skäl och med hänsyn till den nyckelroll högskolan trots allt spelar i den samlade forskningsorganisationen är det. enligt UHÄ: s bedömning, rimligt att ut-

Prop. 1978/79: 119 110

bildningsdepartementet har det sammanhållande ansvaret för FoU-plane- ringen inom regeringskansliet.

Även för STU är sambandet forskning-forskarutbildning det avgörande argumentet för att förorda att utbildningsdepartementet ges planeringsan- svar i enlighet med FRU: s förslag.

Några alternativ till FRU: s förslag om utbildningsdepartementet föror— das dock också i remissyttrandena.

Bl. a. transportforskningsdelegationen. Sveriges industriförbund, S vens- ka arbetsgivareft'ireningen och Svenska handelskammareförbundet före- slår att den interdepartementala arbetsgruppen knyts till statsrådsbered- ningen. Att utbildningsdepartementet har det dominerande ansvaret för den statliga forskningen och forskarutbildningen talar. enligt Sveriges in- dustriförbund, Svenska arbetsgivarejöreningen och Svenska handelskam— mareförbundet, snarast för en annan anknytning så att gruppen friare kan framföra andra departements synpunkter, inklusive kritik av forskningsor- ganisationen vid högskolan.

Ingenjörsvetenskapsakademien framhåller att den ekonomiskt tunga forskning, som är nära knuten till materiell förnyelse i samhället hör till andra departement än utbildningsdepartementet, t. ex. industrideparte- mentet. Handläggningen av propositionsarbetet bör, enligt akademien, ske inom statsrådsberedningen. ekonomi- eller budgetdepartementen.

Den typ av FoU-planering som kan bli aktuell på regeringsnivå vill statskontoret betrakta som ett led i en övergipande långsiktig samhällspla- nering. Statskontoret finner därför en administrativ anknytning till ekono— midepartementet vara naturlig.

I några remissyttranden berörs myndigheternas medverkan i utarbetan- det av ett FoU-program.

STU understryker att regeringen vid arbetet med ett FoU-program kom- mer att vara starkt beroende av den planering som sker inom myndigheter och organ med ansvar för FoU. En följd måste bli att myndigheternas planering förstärks liksom kontakterna mellan dem och fackdepartemen- ten.

FRN framhåller att det är nödvändigt att regeringskansliets planering tidsmässigt blir en riktlinje för samtliga FoU—organs planering. En sådan samordning underlättar regeringskansliets arbete med FoU-propositionen men kommer även att underlätta överblicken över hela FoU-sektorn.

Enligt HSFR bör sektoriella organ, UHÄ och forskningsråden ges sen jämbördig position i planeringsprocessen och den nödvändiga samordning- en dem emellan ske i intimt samband med verksamheten inom regerings- kansliet.

Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska handelskatnmareförbundet anser det viktigt att arbetet med FoU-program- met inte kommer att innebära ytterligare krav på högskolan som, enligt dessa organisationer, redan idag belastas med oproportionerligt mycket administrativt arbete till följd av högskolereformen.

För FoU-planeringen på statsmaktsnivå kommer, enligt UHÄ, bl.a. vissa ämbetsverk att få en viktig roll i fråga om framtagning och strukture- ring av underlagsmaterial. Det måste vara naturligt att UHÄ får ett över- ordnat ansvar för forsknings- och forskarutbildningsstatistik.

Vetenskapsakadcmien menar att FRU skulle gjort grundligare studier av arbete med forskningspolitiska frågor i andra länder. Med hänsyn till att forskningen är internationell med breda internationella kontaktmönster anser akademien att mer än vad FRU velat acceptera finns att lära om forskningsadministration i andra länder med avancerad forskning.

Prop. 1978/79:119 . 111

Riksdagen och Fo U-frågorna

FRU:s resonemang och förslag rörande riksdagen och dess behandling av FoU-frågor kommenteras endast av ett fåtal remissinstanser.

Minst uppmärksamhet ägnas vad FRU skriver om utskottsbehandlingen och beredningen i övrigt inom riksdagen av FoU-frågor.

] likhet med utredningen anser STU att om regeringsprogram läggs fram detta kommer att i tillräcklig grad underlätta riksdagens arbete med FoU— frågori de olika fackutskotten m.m. Det är därför, enligt STU, följdriktigt att utredningen avvisar tanken på ett särskilt forskningsutskott liksom förslaget om ett forskningssekretariat som skulle betjäna samtliga utskott i forskningsärenden.

Ingenjörsvetenskapsakademien betonar vikten av att i ökad utsträck- ning knyta personer med kvalificerad teknisk-naturvetenskaplig utbildning till utskottens kanslier.

Något större uppmärksamhet ägnas FRU:s förslag om förstärkning av riksdagens upplysningstjänst. Detta tillstyrks av bl. a.]örsvarets materiel- verk, FOA, riksarkivet, lantbruksuniversitetet, STU, UHÄ, medicinska fakultetsnämnden vid karolinska institutet, konsistoriet vid universitetet i Uppsala, universitetsstyrelsen i Linköping, styrelser: för universitetet i Lund, FRN , MFR, Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareför— eningen och Svenska handelskammarejörbundet, Ingenjörsvetenskaps— akademien, centralorganisatimten SACO/SR och Centerns ungdomsför- bund.

FOA anser den föreslagna resursförstärkningen 0,5 milj. kr. blyg- sam med hänsyn till arbetsområdets omfattning.

lngenjörsvetenskapsakademien framhåller att RIFO fyller en viktig upp- gift, men akademien anser likväl att huvudansvaret för de enskilda riks- dagsledamöternas tillgång till kvalificerad forskningsinformation bör läg- gas på riksdagens upplysningstjänst. som måste ges resurser för detta.

Centralorganisationen SACO/SR tillstyrker förslaget om ökade resurser till riksdagens upplysningstjänst, men ser detta endast som komplement till den huvudsakliga kanalen för forskningsinformation nämligen forskarnas eget informationsarbete. Forskarna bör. betonar SACO/SR, ges bättre resurser att föra ut sina resultat. Det är mer fundamentalt för en bättre allmän FoU-information än ökade resurser till riksdagen och partierna.

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer anser att insatser för att förbättra forskningsinformationen till de enskilda riksdagsledamö- terna och till partigrupperna inte kan ses isolerade från forskningsinforma- tionen i samhället som helhet. En allmän förstärkning av denna är angelä- gen.

Det kan, enligt naturvårdsverkets uppfattning, vara motiverat att för- stärka riksdagens upplysningstjänst. Huvudansvaret för att forskningsre- sultat sammanställs och utvärderas bör emellertid ligga hos berörda an- slagsbeviljande organ. Kompetens för att klara sådana uppgifter bör såle- des inte i första hand finnas hos riksdagens upplysningstjänst.

Konjunkturinstitutet ställer sig tveksamt till förslaget rörande riksdagens upplysningstjänst. Det skulle medföra en verksamhet av så annorlunda art än den riksdagens upplysningstjänst nu svarar för att det skulle fordra helt andra personalresurser och ett helt annat sätt att arbeta.

En ökning av partigruppstödet att användas för information om forsk- ning tillstyrks av bl.a. Iantbruksuniversitetet, konsumentverket, UHÄ, FRN och Centerns ungdomsförbund. Enligt UHÄ:s bedömning är det av

Prop. 1978/79: 119 112

utomordentlig betydelse att riksdagen får praktiska möjligheter att i högre grad engagera sig i enbred diskussion om FoU—frågor särskilt med hänsyn till att regeringen genom sina FoU-propositioner annars riskerar att få en ensidigt styrande roll. Alla partier, inte minst de som befinner sig i opposi- tion måste få realistiska möjligheter att lägga fram konstruktiva ändrings- förslag och alternativ.

FRN understryker vikten av att partigruppstödet ökas för att på så sätt förbättra partiernas möjligheter till egen långsiktig forskningsplanering.

Ett par remissinstanser redovisar en avvaktande inställning till förslaget om ökat partigruppstöd.

STU menar att riksdagens egna organ bör pröva frågan om ökning av partigruppstödet för att förbättra möjligheterna att inhämta kvalificerad information i FoU-frågor.

Centralorganisationcn SACO/SR framhåller att utredningen inte beskri— vit hur ökat partigruppstöd skulle kunna förbättra partiernas kunskaper i forskningsfrågor. lnnan riksdagen beslutar om ökat stöd till partierna bör man se över med vilka konkreta åtgärder man kan få avsedd verkan.

Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska handelskammareförbundet avstyrker en öronmärkning av partigruppstö- det. En sådan detaljreglering är, enligt dessa organisationer, vare sig önskvärd eller praktiskt möjlig.

FoU-statistik

Många remissinstanser, däribland många organ inom högskolan,- fram- håller behovet av en förbättrad FoU-statistik. FRU:s förslag angående ökade insatser för att skapa en heltäckande FoU-statistik tillstyrks av överbefälhavaren, FOA, SCB, konjunkturinstitutet, statskontoret, RRV. riksarkivet, Iantbruksuniversitetet, UHÄ samt flertalet organ inom hög- skolan, konsumentverket, arbetarskyddsstyrelsen, styrelsen för arbetar- skyddsfonden, statens råd för byggnadsforskning, S TU. delegationen för rymdverksamhet, FRN, MFR. HSFR, SJFR. Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska handelskammareförbundet, Ingenjörsvetenskapsakademien, TCO m.fl.

Arhetarskyddsstyrelsen framhåller att en FoU-statistik som också inklu- derar industrins FoU-projekt skulle vara utomordentligt värdefull bl. a. för de miljövårdande myndigheternas möjligheter att planera sin egen forsk- ning.

- Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska handelskammareförbundet anser att det inte minst ur företagens synpunkt är väsentligt att man fortlöpande kan fastställa om internationellt sett rimliga resurser avsatts för grundläggande kunskaps- och metodutveck- ling, dvs. verksamheter som är nödvändiga för industrins produktutveck- ling samt för att upprätthålla våra vetenskapliga kontakter med omvärlden.

lngenjörsvetenskapsakademien framhåller att en förutsättning för att näringslivet och staten på bästa sätt skall kunna fördela resurser till forsk- ning och utvecklingsarbete är tillgång till beslutsunderlag i form av statistik över nuvarande resurser och deras fördelning på olika ändamål.

Konjunkturinstitutet hör visserligen till dem som vitsordar behovet att ökade insatser görs för att åstadkomma en heltäckande forskningsstatistik. men institutet pekar samtidigt på vissa problem, bl. a. i fråga om definitio- ner och gränsdragningar, som är förknippade med detta.

Tveksamma till FRU:s förslag rörande FoU-statistik är bl. a. riksanti- kvarieämbetet och naturvårdsverket.

Prop. 1978/79: 119 , ll3

Riksantikvarieämhetet menar att utvecklingen av en mer heltäckande forskningsregistrering måste ställas i relation till användningen. Enligt ämbetet visar erfarenheter att befintligt material inte utnyttjas i den grad som kunde väntas.

FRU:s förslag avstyrks av bl.a. odontologiska fakultetsnämnden vid karolinska institutet, fakultetsnämnden vid tekniska högskolan [ Stock- holm, styrelsen för högskolan i Luleå och NFR.

NFR anser att någon utvidgning av den svenska FoU-statistiken inte bör göras med mindre att det redovisas för vilka konkreta ändamål statistiken behövs. Enligt rådet är ett allmänt hänvisande till värdet av FoU-statistik inte tillräcklig grund för att avdela ytterligare resurser för sådan statistik.

I några remissyttranden anförs skilda synpunkter på utformningen av och innehållet i FoU—statistiken.

Konjunkturinstitutet understryker FRU:s uttalande att en förutsättning för att statistiken skall byggas ut är att en godtagbar kvalitet kan uppnås samt att det är viktigare att få en helhetsbild än att försöka uppnå ökad precision på delområden. Institutets erfarenhet är att ambitionen att t. ex. försöka täcka företag i alla storleksgrupper ibland endast ger ett falskt intryck av precision på grund av de stora slumpfel man därvidlag riskerar erhålla. Institutet vill att betydligt större möda än hittills läggs ned på en god presentation av statistiken.

Styrelsen för Umeå högskoleregion menar att statistikproduktionen bör ges en sådan utformning att så många myndigheter som möjligt kan ha nytta av den.

UHÄ delar FRU:s bedömning av vikten av ökade insatser för att skapa en heltäckande FoU-statistik. l likhet med utredningen anser UHÄ det särskilt väsentligt att en reguljär statistik över forskningen inom högskolan kommer till stånd.

SCB vill fästa uppmärksamheten på den diskussion av informationsbe- hoven som förs i forskarutbildningsutredningens (FUN) betänkande. SCB anser att det förslag till ekonomiadministrativt system för högskolan, som diskuteras av FUN, skulle utgöra ett väsentligt förbättrat underlag för resursstatistik för högskolan.

Försvarets materielverk anser att konkurrens- och sekretesskäl talar för att återhållsamhet bör iakttas när det gäller utökat statistiskt material från industrin.

Enligt statskontoret bör vid uppbyggnaden av FoU-statistiken särskild uppmärksamhet ägnas åt dels möjligheterna att förenkla uppgiftslämnan- det, dels nödvändigheten av att motivera statistikbehoven med konkreta ändamålsbeskrivningar.

Konsistoriet vid universitetet i Uppsala, juridiska fakultetsnämnden i Uppsala, odontologiska fakultetsnämnden i Umeå m.fl. anser att utform- ningen av statistiken måste ske i nära kontakt med forskningens organ och forskarna själva.

Förslagen om viss periodicitet i insamlandet av Fo U-statistik kommen— teras i några yttranden från organ inom högskolan. Farmaceutiska och matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnderna i Uppsala föresprå- kar en insamling av forskningsstatistik en gång per år. Färvaltningsnämnd I vid universitetet i Lund och matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i Lund anser däremot att insamlingen bör ske vartannat år.

Några remissinstanser anger den de anser bör ha ansvaret för FoU- statistiken. FOA. lantbruksuniversitetet, STU och Landstingsförbundet anser att den av FRU föreslagna interdepartementala arbetsgruppen bör ha 8 Riksdagen 1978/79. 1 saml. Nr 119

Prop. 1978/79: 119 114

programansvaret för FoU-statistiken. Om en interdepartemental arbets- grupp för övergripande samordning av regeringens FoU-program skapas bör denna grupp, enligt UHÄ, också få ansvar för FoU-statistikens omfatt— ning och inriktning. TCO har inte tillstyrkt en interdepartemental arbets- grupp med de befogenheter utredningen avsett, men anser dock att det sannolikt är lämpligt att en sådan grupp får ansvar för utveckling av den svenska FoU-statistiken.

Statskontoret förordar att FRN får det övergripande ansvaret för en fortsatt utveckling av svensk FoU-statistik.

Enligt LO:s mening bör ansvaret för vilken typ av statistik som skall tas fram falla på både regeringen och FRN.

Riksarkivet menar att samma organ bör ha hand om FoU-statistiken och det föreslagna forskningsregistret.

FRN anser det tveksamt om ansvaret för FoU-statistiken och forsk- ningsregistreringen bör läggas på skilda huvudmän. Utredningen föreslår att den interdepartementala arbetsgruppen får övergripande ansvar för FoU-statistiken medan frågan om ansvaret för forskningsregistreringen görs beroende av erfarenheterna från den föreslagna försöksverksamhe- ten. l avvaktan på dessa erfarenheter kan FRN nu biträda utredningens förslag.

Frågan om driftansvaret för FoU-statistiken berörs endast av ett mycket litet antal remissinstanser. FOA, statskontoret, lantbruksuniversitetet och UHÄ framhåller att detta ansvar bör åvila statistiska centralbyrån.

SJFR anser att ansvaret för FoU-statistiken liksom för forskningsregi- streringen bör ligga på den myndighet som har uppgifterna mest tillgängliga i sitt ordinarie arbete.

Några organ inom högskolan befarar att införandet av en heltäckande FoU-statistik kommer att öka institutionernas administrativa belastning. Sådana synpunkter redovisas av bl. a. matematisk-naturvetenskapliga fa- kultetsnämnderna i Stockholm och Uppsala, universitets-styrelsen iStock— holm och tekniska fakultetsnämnden i Lund.

Delegationenför rymdverksamhet framhåller att de aktiva forskarna bör belastas så litet som möjligt med statistikarbetet. Enligt delegationen har under många år improduktiva arbetsuppgifter av liknande slag i allt större utsträckning ålagts de arbetande forskarna till men för deras insatser inom det direkta forskningsarbetet.

Behovet av samordning mellan den svenska FoU-statistiken och interna- tionell statistik poängteras av bl. a. UHÄ och NORDFORSK. UHÄ erinrar om att Sverige inom såväl OECD som UNESCO och NORDFORSK aktivt deltagit i ansträngningarna att skapa en systematisk och internatio- nellt jämförbar FoU-statistik.

NORDFORSK vill fästa uppmärksamheten på de fördelar som kan uppnås genom nordiskt samarbete om FoU-statistikens teknik och termi- nologi.

De av FRU beräknade kostnaderna för FoU-statistiken kommenteras i flera yttranden från organ inom högskolan. Matematisk-naturvetenskapli- ga fakultetsnämnden i Stockholm kritiserar utredningen för att den inte uppskattat institutionernas kostnader i samband med uppgiftslämnandet. Bl. a. odontologiska fakultetsnämnden vid karolinska institutet understry- ker att medel avsedda för forskning inte får bekosta forskningsstatistiken.

UHÄ ställer sig tveksamt till om den av FRU skisserade ambitionsnivån ryms inom den angivna kostnadsramen. UHÄ framhåller även de betydan- de utvecklingskostnader som det föreslagna statistiksystemet medför, inte

Prop. 1978/79:119 . 115

minst om man skall kunna förverkliga kraven på flexibilitet och användar- anpassad presentation av resultaten etc.

F orskningsregistrering

Transportforskningsdelegationen, RR V, nämnden för samhällsforsk- ning, riksarkivet, naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet. konsu- mentverket, patentverket, arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). arbetar- skyddsstyrelsen, styrelsen för arbetarskyddsfonden, Sveriges geologiska undersökning, SINFDOK, UHÄ samt flertalet organ inom högskolan, forskningsrådsnämnden. MFR, SJFR, statens väg- och trafikinstitut. sta- tens geotekniska institut, forskningsnämnden inom Riksft'ireningen mot cancer. TCO och Centerns ungdomsförbund m.fl. stöder utredningens förslag om en sammanhållen datoriserad registrering av pågående forsk- ning och utvecklingsarbete.

Överbefälhavaren har inget att erinra mot utredningens förslag förutsatt att i projektet för forskningsregistrering beaktas de sekretesskrav försvars- makten ställer.

RRV förordar att en av verket föreslagen forskningsprogramkommitté får det övergripande ansvaret för utvecklings- och försöksverksamhet rörande forskningsregistrering. Forskningsprogramkommittén skall sam- råda med bl.a. statistiska centralbyrån, universitets- och högskoleämbetet och forskningsrådsnämnden. Det slutliga ställningstagandet till omfatt- ningen och inriktningen av forskningsregistreringen samt till hur lednings- och driftansvaret bör fördelas. bör kunna anstå till dess att forskningspro- gramkommittén avslutat sitt arbete.

Som exempel på de motiveringar som ges för stöd till forskningsregi- stren'ng kan nämnas följande.

Arbetsmarknadsstyrelsen anser att det för såväl utformningen av de forskningspolitiska programmen som nyttiggörandet av forskningsresulta- ten är viktigt att en heltäckande redovisning av pågående FoU-verksamhet kan göras. Förbättrad redovisning av och information om den forskning som bedrivs skapar inte bara förutsättningar för en bättre förankring av de forskningspolitiska besluten utan kan sannolikt också förbättra enskilda myndigheters och företags möjligheter att själva ta forskningsinitiativ och bedriva samarbete sinsemellan.

Sveriges geologiska undersökning påpekar att det i nuvarande läge finns en uppenbar risk för dubbelarbeten, särskilt på forskarutbildningsnivån.

SINFDOK anser att ett forskningsregister skulle ge värdefull informa- tion till användare av forskningsresultat och underlätta bevakning av spe- ciella områden.

Enligt patentverkets mening bör ett register vara värdefullt för dem som söker information om tekniskt utvecklingsarbete. Registret skulle sålunda kunna tjäna som ett nyttigt komplement till den information som patent- verket kan tillhandahålla om vunna resultat av forsknings- och utveck- lingsarbete.

Nämndenför samhällsinformation anser registrering vara av största vikt för forskningen inom samhällskommunikationsområdet. På grund av att denna forskning kan förekomma vid många olika institutioner är en över- blickbar registrering nödvändig 'för NSI som erfarenhetsinsamlande, erfa- renhetsförmedlande och samordnande organ.

Vissa remissinstanser förordar en mer ambitiös uppläggning av registret än FRU föreslagit.

Prop. 1978/79: 119 116

Transportforskningsdelegationen säger att. då det blir allt vanligare att forskningsprojekt föregås av en programskrivningsfas kan principerna för registrering måhända behöva utsträckas till att omfatta även program- skrivningsaktiviteter.

Flera remissinstanser, däribland konsumentverket, Sveriges geologiska undersökning. SINFDOK, forskningsnämnden inom Riksföreningen mot cancer, TCO och Centerns ungdomsförbund, mer eller mindre kräver att ett forskningsregister skall omfatta också den privatfinansierade forskning- en inom näringslivet.

Endast ett fåtal remissinstanser redovisar några synpunkter på registre- ringens utformning.

Naturvårdsverket anser att registreringen bör förankras sektoriellt. dvs. register bör byggas upp för miljövårdsforskning, energiforskning. etc. Det- ta bör ske efter enhetliga principer så att ett sektorsövergripande utnyttjan- de kan ske. Olika avnämare, inklusive sektorsmyndigheter, måste snabbt och på ett smidigt sätt kunna få information av olika slag från det nationella registret.- t.ex. via terminal. Det nationella registret bör inte i första hand leda till att kataloger publiceras sådana används sannolikt i mycket liten utsträckning utan till ett ADB-baserat sökregister.

Lantbruksuniversitetet finner det angeläget med en sektoriell indelning av registret.

Några remissinstanser, däribland SJFR, statens geotekniska institut och Sveriges radio, framhåller att befintliga register bör tas tillvara och införli- vas i en fortlöpande och utvidgad registrering av pågående forskning.

Även i fråga om hur arbetet med registreringen skall gå till och vem/vilka som skall ha ansvaret för registreringen är det endast ett fåtal remissinstan- ser-som redovisar några synpunkter.

För att undvika att uppgiftslämnarna. som ändå kommer att besväras med många blanketter, skall behöva lämna samma uppgifter flera gånger. bör enligt riksarkivets mening uppgifterna till FoU-statistiken och till forskningsregistret i görligaste mån samordnas. Praktiska skäl talar därför för att samma organ har hand om såväl FoU-statistiken som forskningsre- gistret.

Forskningsnämnden inom Riksföreningen mot cancer menar att antalet registeruppgifter bör anpassas så att insamlandet ej kompliceras och vad gäller högskolan bör vederbörande projektledare ansvara för uppgiftsläm- nandet och den lokala förvaltningen för insamlandet. " ' '

Lantbruksuniversitetet anser det lämpligt att varje myndighet och mot- svarande organ får ett inrapporteringsansvar för sin forskning.

SJFR anser att ansvaret för forskningsregistret bör ligga på den myndig- het som har uppgifterna mest tillgängliga i sitt ordinarie arbete.

Sveriges geologiska undersökning omtalar att den under senare år har byggt upp goda basresurser inom datasektorn och anser att den därför vore en lämplig central för forskningsregistrering inom det geovetenskapliga området.

Nämnden för samhällsinformation påpekar att det inom dess kansli pågår en uppbyggnad av ett system för erfarenhetsinsamling, lagring, bearbetning och förmedling inom området. Detta arbete förutses ske i nära samråd med det organ som ska svara för uppbyggnaden av FoU-registret.

Enligt arbetarskyddsstyrelsen synes FRN vara den lämpligaste instan— sen för programansvaret vad gäller FoU-'egistret med hänsyn till att utred- ningen föreslår att FRN ges ett ansvar för och resurser till stöd för informa- tion, stipendier, m.m. kring FoU. Den instans som ger stöd för informa-

Prop. 1978/79: 119 ' - 117

tionsprojekt m.m. torde ha största möjligheten till planering av sin stöd- verksamhet om den har snabb tillgång till information om pågående projekt och projektledare.

Även MFR föreslår att FRN får "programansvaret" för forskningsregi— stret.

Knappast några av dem som tillstyrker ett forskningsregister diskuterar kostnaderna för detta. Lantbruksuniversitetet anser dock de av FRN be- räknade kostnaderna alltför lågt tilltagna. Sveriges geologiska undersök- ning framhåller att särskilda resurser bör tillföras såväl för löpande regi- streringsverksamhet som för den engångsinsats som krävs för registrering av befintligt material.

UHÄ och vissa organ inom högskolan redovisar farhågor för att en utbyggd registrering kan komma att dra resurser från forskning och fors- karutbildning.

Några remissinstanser har vissa invändningar mot den föreslagna forsk- ningsregistreringen men tillstyrker den ändå. Det gäller t. ex. statens insti- tut för byggnadsforskning, statens plattverk och delegationen för energi- forskning.

Statens institut för byggnadsforskning anser att de svårigheter och tekniska problem som måste lösas för att ett registreringssystem skall fungera från såväl input— som outputsidan inte får underskattas. Ett even- tuellt system måste byggas upp i direkt anslutning till registreringsprin- ciper som tillämpas i andra länder. Endast som länk i en internationell utbyteskedja på detta område kan ett nationellt register tänkas göra nytta.

Plan verket förordar att man inledningsvis strävar efter att bygga upp och förbättra avnämarorienterade delsystem.

Delegationen för energiforskning påpekar att de hittillsvarande erfaren- - heterna i såväl Sverige (t.ex. miljöområdet) som utomlands leder till att man bör vara mycket försiktig med uppbyggnaden av stora och allmängil- tiga system.

Några remissinstanser t.ex. statens råd för byggnadsforskning och STU vill endast tillstyrka försöksverksamhet med forskningsregi- strering.

Byggforskningsrädet och STU anser båda att FRN bör svara för för- söksverksamheten.

Enligt STU bör vidare beslut om en systematisk forskningsregistrering fattas först sedan den av FRU föreslagna interdepartementala arbetsgrup- pen fått tillfälle att överväga behovet och framlägga slutligt förslag i ett regeringsprogram för FoU.

Frågan om forskningsregistrering behöver utredas ytterligare hävdar bl. a.försvarets materielverk, FOA, SCB, och SES.

SCB anser det helt nödvändigt att en mera ingående behovsanalys och en omfattande försöksverksamhet genomförs innan beslut fattas om upp- byggnaden av och innehållet i ett register. Med hänsyn till registrets potentiella betydelse som underlag för FoU-statistiken bör SCB medverkai ett sådant utvecklingsarbete. I sammanhanget bör även den organisatoris— ka ramen närmare utredas.

SFS ställer sig i princip positiva till det tänkta registret. Däremot betviv- lar SFS att detta register kan upprättas och kontinuerligt kompletteras med en rimlig ekonomisk och administrativ insats. Detta bör undersökas ytterli- gare innan beslut fattas. '

Brottsförebyggande rådet, datainspektionen, Spri, flera organ inom högskolan, NFR, centralorganisationen SACO/SR, statens provningsan-

Prop. 1978/79:119 118

stall, Handelshögskolan iStoekholm, statens strålskyddsinstitut och Sve- riges civilingenjörsförbund avvisar förslaget om central forskningsregi- strering.

Fakultetsnämnden vid KTH kan inte finna något rimligt behov av att inrätta ett centralt register för styrning av forskningen och det är osäkert om detta gagnar någon myndighet eller organisation.

Brottsförebyggande rådet menar att erfarenheterna från databanker inte är odelat gynnsamma om man inte har specifika och väl kartlagda använd- ningar för dem. Administrationsarbetet blir inte obetydligt, centralt och för de uppgiftslämnande organen. Det är tveksamt om strategisk planering är bäst betjänt med omfattande, eventuellt datorbaserade register över pro- jekt. många av dem små. Någon överblick skapas inte automatiskt på det sättet. Rådet föreslår att man utgår från existerande register eller projekt- kataloger, med vissa samordningsregler för att garantera täckning och ett visst minimum av information om enskilda projekt.

NFR pekar på svårigheterna att förutse vilka uppgifter om forskning som kan komma att behövas i skilda sammanhang och som därför torde finnas i registret. Vidare måste det, enligt NFR, vara mycket svårt att hitta ändamålsenligt klassificeringssystem för de uppgifter som eventuellt skulle ingå i ett register. Risken är stor att uppgiftsinsamlandet skulle ta sådan tid att registret alltid var föråldrat eller i varje fall att man aldrig kunde vara säker på att registret var aktuellt. Registrering av forskningsprojekt som skulle omfatta ett någorlunda stort antal uppgifter skulle innebära merar- bete för dem som ska lämna uppgifterna. FRN har inte uppskattat kostna- derna för detta, men enligt NFR:s mening skulle de uppgå till inte negliger- bara belopp.

Centra/organisationen SACO/SR och Sveriges civilingenjörsmrbund anser att det är tveksamt om de stora resursinsatser som kräVS för att

inrätta och vidmakthålla ett rapponeringssystem motsvaras av nyttan av ett sådant system. Aven statens provningsanstalt är tveksam till om en så omfattande organisation som behövs, särskilt för att hålla registret aktu- ellt, är värd sitt pris.

Handelshögskolan i Stockholm sammanfattar sina skäl mot det av FRU föreslagna forskningsregistret sålunda:

a. Standardiserade statistiska uppgifter om forskningens omfattning om än aldrig så heltäckande är f.n. inte adekvata som underlag för beslut om övergripande prioritering av forskningsområden.

b. Samordning mellan anslagsgivare blir meningsfull endast om den kan följas upp med åtminstone informella överenskommelser om principerna för anslagstilldelning. I den utsträckning dylika överenskommelser behö- ver baseras på analys av data om forskningsinriktning och liknande förhål- landen kan parterna självfallet framställa materialet om sin egen verksam- het.

c. Planering av stora satsningar kräver ett varierat och synnerligen intrikat datamaterial som bäst framtages för varje aktuellt problem.

Enligt statens strålskyddsinstitut har FRU starkt överdrivit svårigheter- na att få överblick över den svenska forskningen inom ett forskningsområ- de eller en sektor. I de allra flesta fall är insatserna relativt små och begränsade till ett fåtal institutioner och det system av forskningsöver- siktet, projektkataloger osv. som nu utges av forskningsråd och sektoriellt ansvariga organ gör det normalt möjligt att snabbt få den överblick som ett centralt register skulle ge. FRU har, enligt institutet, inte kunnat redovisa några påtagliga vinster med ett centralt register.

Prop. 1973/79: 119 i" 119

Samhällsriktadforskning.s'information

De remissinstanser. som berör frågan, är positiva till åtgärder för att förbättra den samhällsriktade forskningsinformationen.

FRU:s förslag rörande sådan information tillstyrks av bl. a. överbefälha- varen, försvarets materielverk. FOA. Spri, statskontoret, riksarkivet, na- turhistoriska riksmuseet, patentverket, arbetarskyddsstyrelsen, statens råd för byggnadsforskning, Sveriges geologiska undersökning, STU, UHÄ och många organ inom högskolan, FRN, MFR, HSFR, NFR, Ve- tenskapsakademien. Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och TC O.

UHÄ vill med kraft understryka behovet av en förbättrad forskningsin- formation, bedriven i nära samarbete mellan universitet och högskolor å ena sidan och centrala organ som FRN , forskningsråden och UHÄ å andra sidan. UHÄ anför vidare: "Den centrala roll som FoU spelar och än mer kommer att spela för samhällets utveckling, ställer betydande krav på en öppen kommunikation mellan olika grupper och organ i samhället och forskningens företrädare. Frågor om forskningens inriktning och arbets- former kan förutses stå i mittfältet för samhällsdebatten".

Några remissinstanser går närmare in på vissa olika slag av forskningsin- formation. Datainspektionen behandlar således frågan om information till personer som direkt berörs av viss forskning och framhåller att. inspektio— nen funnit ett klart behov av ökad upplysning till dessa personer.

Arbetarskyddsstyrelsen anser att det inom arbetsmiljöområdet förelig- ger ett särskilt stort behov av läsbar information om komplicerade veten- skapliga frågeställningar och nya fynd om hälsorisker m.m.

Sveriges geOIogiska undersökning tycker att de största informations- bristerna finns inom det naturvetenskapliga området.

Enligt STU har näringslivets och då främst de små och medelstora företagens behov av information i alltför ringa utsträckning uppmärksam- mats av FRU. Även SINFDOK pekar på de små och medelstora företa- gens behov av information.

Bl.a. livsmedelsverket framhåller forskarnas behov av information om och dialog med det omgivande samhället.

Formerna för information om forskning diskuteras i flera remissyttran- den.

Riksarkivet, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer samt forskningsbiblioteksrådet framhåller resp. arkivens, museernas och biblio- tekens betydelse för spridning av forskningsinformation.

Sveriges geologiska undersökning anser att FRU borde ha diskuterat åtgärder för att öka tillgången på naturvetenskapligt skolade informa- tionsspridare inom massmedia. En kvotering vid biblioteks- och journa- listhögskolorna skulle kunna komma i fråga.

STU erinrar om den informationsverksamhet på regional nivå som STU bedriver genom sina kontaktsekreterare. STU framhåller behovet av ett ökat utbyte av information på regional nivå också på andra områden än det tekniska.

Svenska kommunförbundet framhåller att förbundets kurs- och konfe- rensverksamhet samt förbundets tidskrift Kommunaktuellt spelar en bety- delsefull roll när det gäller information om pågående forskning. Ett utvid- gat samarbete mellan forskningsorganen och förbundets informations- och utbildningsenheter bör eftersträvas.

Vetenskapsakademien understryker behovet av rörlighet i informa-

Prop. 1978/79: 119 120

tionsspridningen. Mycket bör byggas upp på fasta rutiner, planering och långsiktighet. Detta bör framför allt gälla servicefunktionerna i informa- tionshanteringen. Därigenom får man utrymme för en nödvändig flexibili- tet när det gäller själva innehållet i informationen. En flexibilitet och variation som naturligtvis måste kombineras med en kontinuerlig verksam- het som täcker hela forskningsfältet och inte bara de för tillfället aktuella frågorna. -

Beredningen för u-landsforskning beklagar att FRU inte ser informatio- nen som en del av forskningsprocessen. Beredningen anser att vissa av de syften FRU vill uppnå kommunikation mellan forskare och olika grup- per troligen inte kan uppnås enbart med information och spridning av resultat. Det förutsätter ofta en aktiv samverkan för att fastställa forsk- ningsuppgifter och ibland även i forskningsarbetet.

HSFR framhåller att kunskaperna om bästa sättet att informera om forskning alltjämt är fragmentariska och att experiment och skiftande ansatser därför bör uppmuntras.

Sveriges radio anser att det är lätt att vara alltför optimistisk beträffande massmedias och särskilt etermedias effektivitet som kanaler för informa- tion av olika slag. Det är viktigt att forska kring för- och nackdelar hos skilda kanaler som förmedlare av forskningsinformation. förutom massme- dia även t.ex. utbildningsväsendet, intresseorganisationer och folkrö- relser.

I fråga om ansvaret för den allmänna, samhällsriktade forskningsinfor- mationen anser bl. a. riksarkivet, statens rådför byggnadsforskning, FRN, MFR, TCO och flera organ inom högskolan att detta, i enlighet med FRU:s förslag, bör vila på FRN och att FRN för detta ändamål skall inrätta en särskild delegation.

UHÄ tillstyrker att en delegation inrättas, men betonar att delegationens och FRN:s roll inte bör vara att styra eller avgränsa arbetet med forskningsinformation utan i stället samordna och underlätta större och mer kostnadskrävande informationsprojekt. Delegationen bör även ha till uppgift att främja metodutveckling inom forskningsinformationen.

Flera remissinstanser t. ex. beredningen för u-landsforskning, Spri, Iantbruksuniversitetet. STU. Vetenskapsakademien ochforskningsnämn- den inom Riksföreningen mot cancer betonar, i likhet med UHÄ, att FRN och dess delegation bör få ett med andra berörda myndigheter delat ansvar för forskningsinformationen.

Enligt delegationen för energiforskning ligger det en risk i att centrali- sera ansvaret för forskningsinformationen. FRN bör därför främst stödja utbildning m.m. för att bygga upp kompetens för att informera lättbegrip- ligt om forskning och dess resultat.

FRU:s förslag rörande FRN:s ansvar för forskningsinformation avstyrks av bl. a. RRV och centralorganisationen SACO/SR.

RRV erinrar om att FRU konstaterat att forskningsfrågor har svårt att göra sig gällande i massmedia. Enligt RRV:s mening har FRU dock inte övertygande visat hur en delegation för forskningsinformation vid FRN skulle kunna ändra på detta förhållande. RRV avstyrker därför en sådan delegation och förordar att de finansierande och utförande organen även framgent själva får svara för informationen till allmänheten.

Centra/organisationen SACO/SR menar att informationsfrågor och initi- erande verksamhet av det slag som FRU föreslår inte är huvuduppgifter för FRN. Det bör i stället åligga initierande, stödjande och utförande organ för FoU att föra ut information om den egna FoU—verksamheten. Det

Prop. 1978/79:119 . - 121

saknas därför, enligt organisationen SACO/SR, skäl att inrätta en särskild delegation inom FRN. .

En speciell organisatorisk fråga, den om den s.k. redaktionstjänsten i dag knuten till NFR uppmärksammas i några yttranden.

Vetenskapsakademien anser det lämpligt att redaktionstjänsten förs över till FRN och där får utökade resurser för att ge service åt olika forskningsorgan.

Enligt NFR bör de kunskaper och erfarenheter som finns hos redak— tionstjänsten med fördel kunna utnyttjas av hela rådsorganisationen genom FRN.

FRN anger i sitt yttrande att nämnden ännu inte tagit ställning till förslaget om att inrätta en för rådsorganisationen gemensam redaktions— tjänst vid FRN.

Frågan om resurser för forskningsinformation berörs framför allt i ytt- randen från organ inom högskolan. I ett stort antal yttranden framhålls således att medelstillskott behövs till högskolorna om de skall kunna fylla sin uppgift i informationssammanhang.

UHÄ påpekar att huvuddelen av forskningsinformationen av naturliga skäl måste framställas i direkt kontakt med den miljö där forskningen bedrivs. Enligt UHÄ:s uppfattning är det därför angeläget att de föreslagna resurserna för forskningsinformation inledningsvis fördelas dels på FRN, dels på universiteten och vissa högskolor. Därmed vinner man bl. a. bre- dare och mer aktivt engagemang från forskare och andra berörda på olika nivåer inom högskolan.

Vetenskapsakademien finner skäl att ge väsentligt ökat stöd till forsk- ningsinformation.

MFR framhåller att det börankomma på FRN att i sedvanlig ordning äska medel för forskningsinformation. FRN bör vidare inom ramen för tillgängliga resurser avsätta erforderliga medel för denna verksamhet. Öka— de resurser för informationsändamål bör således byggas upp stegvis och i konkurrens med andra aktiviteter inom FRN.

Arbetstagarinflytande och arbetstagarorganisationernas möjligheter att initiera forskning

Ett antal remissinstanser vill utan att ta ställning till utredningens förslag i detalj understryka utredningens bedömning att arbetstagarorganisationer- nas möjligheter att initiera forskning bör förbättras. Arbetsmarknadssty- relsen påpekar i detta sammanhang de förändringar som under senare år skett inom arbetsmarknadspolitiken och lagstiftningen på arbetsmarkna- dens område. Enligt arbetsmarknadsstyrelsen har behovet av forskning här ökat kraftigt och ökade forskningsinsatser bör kunna bidraga till en effektivisering av arbetsmarknadspolitiken.

Sko/överstyrelsen, SCB. socialstyrelsen. statskontoret, RRV, natur- vårdsverket, delegationen för energiforskning, statens väg- och trafikinsti- tut, konsumentverket och svenska skogsarbetareförbundet delar utred- ningens uppfattning att arbetstagarinflytandet generellt bör stärkas inom det svenska FoU-arbetet. Socialstyrelsen framhåller samtidigt vikten av att socialsektorns personal i större utsträckning än hittills engageras i olika FoU-verksamheter. Konsumentverket vill också understryka hur viktigt det är att förmedla kontakter mellan forskare och organisationernas med- lemmar, som ofta har bäst kännedom om problemen. Konsumentverket anger sin satsning på utbildning bl. a. inom Studieförbunden som ett led i denna kunskapsuppbyggande och problemintensifterande process på det

122

konsumentpolitiska området. Även Riksföreningen mot cancer, som är positivt inställd till utredningens förslag, vill understryka att det för att initiera forskning fordras kännedom om forskningens medel och villkor varför det är angeläget med ökade kontakter mellan de fackliga organisa- tionerna och forskarna vid universitet och högskolor.

Vetenskapsakademien finner det värdefullt att arbetstagarorganisatio— nernas intresse för utvecklings- och forskningsfrågor ökat under senare år, och den delar utredningens grundsyn att dessa organisationer bör beredas ökade möjligheter att initiera forskning. Detta intresse syns dock enligt akademien mindre beröra egentlig grundforskning. Akademien anser att den forskning som kan komma till stånd på grund av initiativ från arbetsta- garorganisationerna naturligtvis inte kan ersätta och därför inte får tränga tillbaka den grundforskning för vilken akademien har pläderat. Forsk- ningsreslutat skall i möjligaste mån vara objektiva fakta och faktaredovis- ningen får inte påverkas av den ena eller andra partens intressen, fram- håller akademien vidare och det är därför enligt akademien av största vikt, att partsintressen eller andra för forskningen ovidkommande hänsyn inte tillåts influera på hur forskaren löser den förelagda forskningsuppgiften eller på den forskningsmetodik han använder.

Konjunkturinstitutet och Handelshögskolan i Stockholm intar en kritisk hållning till FRU:s förslag. Konjunkturinstitutet anser med hänsyn till att forskningsrådsutredningen betraktar frågan om arbetstagarorganisationer- nas inflytande på forskning och utveckling som ett av sina huvudproblem att utredningen har ägnat förhållandevis litet utrymme åt frågan och att argumentationen inte är särskilt väl utvecklad. Då utredningen menar att ett ökat inflytande för arbetstagarorganisationerna genom representation i de sektoriella FoU-organen är angelägen borde utredningen enligt institu- tet ha utformat ett preciserat förslag. Handelshögskolan påpekar att utred- ningen i avsikt att förmedla en bild av arbetstagarorganisationers initiativ- möjligheter i dagsläget uppställer i huvudsak ett par tabelleringar över antalet (andel) representanter för arbetstagarorganisationer i sektoriella organ och kollektiva forskningsinstitut. Utredningens slutsats av dessa begränsade beskrivningar är enligt handelshögskolan att det är angeläget att öka inflytandet av arbetstagarorganisationerna genom fler representan- ter för desamma i de sektoriella organens styrelser. Denna slutsats dras utan diskussion av den totala sammansättningen av dessa organs styrelser; vilka intressen som därvid företräds och varför, hävdar handelshögskolan. Utredningens slutsats på denna punkt har ett visst intuitivt värde, men är en obestyrkt konsekvens av en anmärkningsvärt begränsad beskrivning och analys hävdar handelshögskolan.

Några remissinstanser tar upp frågan om vilka områden arbetstagarinfly- tandet bör gälla. Således anser styrelsen vid tekniska högskolan i Stock- holm och styrelsen vid högskolan i Luleå att arbetstagarorganisationerna bör få ökat inflytande inte bara beträffande arbetslivsforskning utan även avseende andra forskningsområden. Humanistiska fakultetsnämnden i Umeå påpekar att det inte är så säkert att forskning rörande arbetsmiljöfrå- gor är det enda som arbetstagarorganisationerna upplever som betydelse- fullt även åtskillig forskning inom t. ex. det humanistiska området kan vara av intresse för organisationerna.

Fakultetsnämnden vid tekniska högskolan i Stockholm, rektorsämbetet och medicinskafakultetsnämnden i Uppsala, tekniska fakultetsnämnden i Linköping samt tekniska fakultetsnämnden i Luleå anser i likhet med STU, ' Centerns ungdomsförbund och konjunkturinstitutet däremot att en ökning

Prop. 1978/79:119 _ 123

av arbetstagarorganisationernas inflytande bör begränsas till frågor avse- ende arbetslivsforskning. På övriga områden anser man att arbetstagarna inte bör ha mera inflytande än andra intressegrupper i samhället. Tekniska fakultetsnämnden i Luleå anser dessutom att lokala arbetstagarorganisa- tioner redan är väl representerade i olika högskoleorgan och att medbe- stämmandelagen också medfört ett ökat reellt inflytande för arbetstagarna.

UHÄ understryker behovet av att en vidgad representation för arbetsta- garorganisationerna förenas med åtgärder för information och utbildning av berörda ledamöter. Samma utbildningsbehov gäller för samtliga "icke forskande" ledamöter i olika FoU-organ. UHÄ avser att ta initiativ till överläggningar om högskolans möjligheter att inom ramen för sitt kursut- bud erbjuda viss metodinriktad och FoU-orienterande utbildning för leda- möter i FoU-organ.

Arbetstagarnas huvudorganisationer LO, TC O och centralorganisa- tionen SACO/SR är positivt inställda till utredningens förslag om ökad representation för arbetstagarorganisationerna i FoU-organ. LO påpekar att utredningen redovisar ett förhållande som sällan uppmärksammas, nämligen att arbetstagarorganisationerna är mycket svagt representerade i anslagsfördelande organ. Detta är fallet i bl. a. de branschforskningsinsti- tut som arbetar med forskning av väsentlig betydelse för arbetslivet och arbetstagarna. framhåller LO, och det gäller även de berednings- och granskningsgrupper som förbereder ärenden som skall behandlas i forsk- ningsråden och i sektoriella organ.

LO tar inte i detta sammanhang ställning till vilka organ som borde breddas genom arbetstagarmedverkan eftersom kravet har generalitet. LO vill dock erinra ombetydelsen av att arbetstagarna bereds tillfälle att representeras i såväl forskningsråden som i styrelsen för teknisk utveck- ling. TCO delar FRU:s bedömning att arbetstagarorganisationerna inte är representerade i sektoriella FoU-organ i rimlig utsträckning. Särskilt an- märkningsvärt anser TCO det vara att arbetstagarorganisationerna saknar representation i styrelsen för teknisk utveckling. TCO anser också att FRU överskattat representationen genom att ta med företrädarna för per- sonalen vid de olika myndigheterna. Detta är enligt TCO:s uppfattning principiellt felaktigt. Att pålägga personalreprescntanterna uppgiften att företräda breda arbetstagarintressen är i princip oförenligt med det mandat de har från sina arbetskamrater att bevaka de anställdas intressen och situationen vid arbetsplatsen.

TCO framhåller vidare att företrädare för allmänna intressen bör utgöra majoriteten i forskningsråden.

Spri och NFR tillstyrker utredningens förslag. Spri vill dock betona att styrelserepresentation i FoU-organ ofta inte är tillräckligt för att påverka forskningsinriktningen. Ett mer långtgående inflytande kan enligt Spri i regel bättre säkras på projektnivå genom representation i ledningsgrupper, arbetsgrupper och dylikt. Även NFR anser att det måste vara viktigast för organisationerna att komma in i den forskningsplanerande processen på ett tidigare stadium än när det gäller att prioritera mellan olika av forskare föreslagna projekt. Arbetstagarorganisationerna bör således ha möjlighet att initiera forskning kring de problem som de själva upplever som angeläg- na anser NFR.

Statens råd för byggnadsforskning instämmer i att arbetstagarorganisa- tionerna bör ges bättre representation i sektororganens styrelser. Bl.a. gäller detta rådets egen styrelse. Rådet vill särskilt framhålla att förbätt- ringar behövs när det gäller de LO-organiserade. Detta sammanhänger

Prop. 1978/79: 119 124

enligt rådet med att de övriga stora personalorganisationerna åtminstone indirekt företräds i FoU-systemet genom att praktiskt taget alla som i andra roller ingår i styrelser och andra organ tillhör antingen TCO eller SACO/SR.

Några remissinstanser ställer sig tveksamma till förslaget om ökad arbetstagarreprescntation i FoU-organ.

Ett stort antal andra intresseorganisationer av skilda slag skulle enligt konjunkturinstitutet med lika rätt kunna ställa krav på representation. vilket skulle kunna leda till att ledamöterna i olika FoU-organ växte till ett ohanterligt antal med starkt nedsatt effektivitet och även i övrigt negativa effekter som följd.

Centerns ungdomsförbund anser att ett ökat inflytande över den sekto- riella forskningen från arbetstagarorganisationernas sida inte kan vara ett mål i sig. Förbundet menar att arbetstagarna har inflytande på samma vis som andra medborgare genom de politiskt valda representanterna. Även enligt MFR:s mening bör företrädare för arbetstagarorganisationer och dylikt verka i mera övergripande forskningspolitiska sammanhang.

Sveriges lantbruksuniversitet framhåller att balansen mellan olika intres- senters inflytande måste uppmärksammas.

Några organ inom högskolan ställer sig också tveksamma till förslaget om ökad arbetstagarrepresentation. Juridiskafakultetsnämnden i Uppsala hävdar att en utökad representation inte bör ske förrän man utvärderat erfarenheterna av fackliga företrädares medverkan i olika organ inom högskoleområdet. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i Umeå anser att arbetstagarinflytandet bör kanaliseras via den redan befintliga organisa- tionen och att arbetstagarerganisationerna bör uppmuntras att ta direkt kontakt med forskarna.

Överbefälhavaren anser att medbestämmandeavtalet inrymmer erfor- derliga möjligheter för organisationerna att initiera forskning vid försvarets forskningsorgan.

Utredningens förslag om särskilda åtgärder för att skapa förbättrade kontakter mellan arbetstagarorganisationerna och forskningen och öka kunskaperna om forskningens möjligheter och arbetsvillkor och om de problem som organisationerna behöver få belysta med forskningsinsatser har explicit berörts av endast ett mindre antal remissinstanser.

UHÄ framhåller att samspelet mellan organisationerna och forskarsam- hället förutsätter att arbetstagarorganisationerna inom sig kan följa upp sin forskningspolitiska viljeinriktning med åtgärder för att kanalisera FoU- behov och samordna sina insatser beträffande FoU. På motsvarande sätt är det enligt UHÄ angeläget att FoU—organ, universitet och högskolor vidtar åtgärder för att underlätta samarbetet. Ett exempel på direkt sam- verkan mellan en arbetstagarorganisation och högskolan utgör det sedan två och ett halvt år pågående samarbetet mellan LO—distriktet i Skåne och universitetet i Lund. Med början i en samverkan för att utveckla kurser svarande mot behov hos fackligt aktiva har arbetet nu utvidgats till att även omfatta forskningsfrågor. Erfarenheterna beskrivs på båda sidor som mycket goda. Denna form av direkt kontaktverksamhet bör enligt UHÄ:s uppfattning byggas ut och ses som ett naturligt inslagi kontakterna mellan högskolevärlden och de fackliga organisationerna. Initiativ bör kunna tas såväl av olika högskoleenheter som av organisationerna. UI-IÄ är berett att i mån av resurser stödja utvecklingen av sådant samarbete.

Arbetarskyddsfonden anser att det självklart kan finnas behov av kon- taktskapande verksamhet på det sätt utredningen föreslår. Organisationer-

Prop. [978/79: 119 :.'__. 125

na är emellertid. enligt fonden, samtidigt i behov av medel för att själva tillsammans med de experter de från fall till fall önskar anlita planera forskningsprojekt. Arbetarskyddsfonden har redan inom sitt område dis- kuterat huruvida medel för ifrågavarande ändamål skulle kunna tilldelas ett enskilt fackförbund eller motsvarande men också utnyttjas av branschge— mensamma organ. exempelvis de arbetsmiljökommittéer och motsvarande som finns inom olika branschområden. Härigenom skulle förutsättningar skapas för organisationerna att erhålla medel för planering av projekt inom det område fonden företräder, anser fonden. Möjligheter bör enligt arbe- tarskyddsfondens uppfattning skapas för att på det sätt utredningen före- slagit ge organisationerna bidrag inom andra områden som de är intressera- de av. Valet av forskningsinstitution i sådana sammanhang måste emeller— tid enligt fonden alltid ligga hos organisationerna själva.

FRU:s förslag att arbetstagarorganisationerna skall få ett särskilt stöd för att initiera forskning vilket skall fördelas genom Centrum för arbetslivs- frågor har mottagits positivt av nästan samtliga remissinstanser.

Sko/överstyrelsen, statskontoret, delegationen för energiforskning, cen- tra[organisationen SACO/SR, NFR. Spri, STU och Riksföreningen mot cancer tillstyrker förslaget att centrum för arbetslivsfrågor ges ett samlat ansvar för att förmedla stöd till arbetstagarorganisationernas initiering av FoU och att medel ställs till förfogande härför.

FRN ser det som naturligt att Centrum ges det ansvar som föreslås. FRN menar dock att ett stöd som här föreslås även kan ges åt en rad andra myndigheter och organisationer. FRN anser det viktigt att speciella insat- ser görs för att åstadkomma en samverkan mellan arbetslivsforskning och andra forskningsområden eftersom resurserna för arbetslivsforskning till stor del kommer att beröra den direkta arbetssituationen och lämna frågor om sambandet mellan arbetslivet och andra samhällssektorer i bakgrun- den. '

RRV. medicinskafakultetsnämnden i Lund och Sveriges läkarförbund har inget att erinra mot förslaget. De anser att verksamheten bör finansi- eras inom ramen för arbetarskyddsfondens medel. Centerns ungdomsför— bund är också positivt inställd. men vill påpeka vikten av att inte enbart de stora organisationerna får del av stödet. Även mindre fackliga organisatio- ner, som Hamnarbetarförbundet och SAC bör kunna få anslag från Cent- rum.

UHÄ tillstyrker utredningens förslag och stryker under värdet av att på detta sätt ett system byggs upp för kontakter mellan arbetstagarorganisa- tionerna och forskarsamhället.

Flertalet av de organ inom högskolan, som tagit ställning till förslaget har uttalat sig övervägande positivt. Detta gäller styrelsen för Umeå häg- skoleregion, universitetsstyreIsen och samhällsvetenskapliga fakultets- nämnden vid universitetet i Stockholm, konsistoriet och medicinska fakul- tetsnämnden vid karolinska institutet, medicinska fakultetsniimnderna i Uppsala, Lund och Umeå, styrelsen för högskolan i Växjö, linjenämnden för AES-sektorn vid högskolan i Luleå samt styrelsen för högskolan i Östersund.

LO hälsar med tillfredsställelse förslaget om att arbetstagarorganisatio- nerna skall tilldelas resurser för arbete på det forskningspolitiska området och finner de tekniska lösningarna lämpliga under vissa förutsättningar. Även TCO har vissa invändningar beträffande stödets närmare utform- ning. Båda organisationerna anser det inte vara meningsfullt att arbetsta- garorganisationerna för varje projekt eller uppdrag, anställning av forskare

Prop. 1978/79: l19 126

eller kursverksamhet i forskningsfrågor, måste vända sig till Arbetslivs- centrum, som då måste göra avvägningar mellan olika arbetstagarintres— sen. LO och TCO föreslår istället att de medel som anslås för detta ändamål fördelas mellan huvudorganisationerna och att organisationerna sedan. med redovisningsplikt per budgetår, fördelar medlen på medlems- organisationer och aktiviteter.

Organisationerna påminner om att liknande arrangemang förekommer när det gäller samhällets stöd till facklig utbildning, anslaget till SlDA:s u- information eller facklig biståndsverksamhet. Det är organisationerna själva som bäst känner möjligheter och svagheter, varför de själva skall avgöra hur medlen skall disponeras. Detta ger den bästa effekten för både organisationer och forskning, framhåller LO och TCO. Organisationerna anser vidare att omfattningen av det föreslagna stödet är helt otillräcklig. LO och TCO föreslår att stödet ges en omfattning av minst 5 milj. kr. för att sedermera successivt öka. LO framhåller att detta belopp lämpligen kan jämföras med att de totala kostnaderna för forskning 1976/77 uppgick till 3,6 miljarder kr.

Några andra remissinstanser har också vissa invändningar mot utred— ningens förslag till finansiering av forskningsstödet.

Sålunda finner arbetarskyddsfonden det tveksamt att anförtro enbart en institution denna särskilda uppgift. Som fonden anser och utredningen själv antyder, innebär detta en risk att andra forskningsstödjande och forskningsplanerande organ känner sig fritagna från ansvaret att inom sina områden främja forskningsfrågor som intresserar arbetstagarorganisatio- nerna.

Juridiska, farmaceutiska och matematisk-naturvetenskapliga fakultets- nämnderna i Uppsala samt universitetsstyrelsen i Linköping anser det också tveksamt och väl ensidigt att i så hög utsträckning som utredningen föreslår låta stöd till arbetstagarorganisationerna kanaliseras vid Centrum för arbetslivsfrågor.

Statens råd för byggnadsforskning anser att Centrum för arbetslivsfrå- gor inte bör få som uppgift att ge finansiellt stöd till FoU-initiering. Rådet menar att Centrums uppgift bör vara att ge stöd främst genom att ställa kompetent personal till förfogande för medverkan i initiering när det gäller FoU inom arbetslivsområdet.

Medicinska fakultetsnämnden i Uppsala föreslår att arbetstagarorgani- sationerna själva helt bekostar den forskning som de önskar genomföra. Ett skäl till detta är enligt fakultetsnämnden att arbetstagarorganisatio- nerna idag kanske är den största ekonomiska maktfaktorn i samhället.

Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska handelskammareförbundet finner det knappast rimligt att genom en utvidgning av nuvarande uppgifter för Centrum för arbetslivsfrågor dubb— lera FRN. Enligt organisationernas mening bör stödet till arbetstagarini- tierad forskning i huvudsak kanaliseras via bl. a. forskningsråden på sam- ma sätt som stöd till övrig FoU. Att splittra ansvaret efter olika avnämar- grupper innebär. enligt organisationerna, påtagliga risker för att forskning- ens kvalitet sjunker. Organisationerna anser att eventuellt nödvändigt särstöd för arbetstagarinitierad forskning väl ryms inom FRN:s nuvarande ansvarsområde.

Handelshögskolan i Stockholm anser det vara ett ganska ovanligt förfa- rande att en om forskningsmedel med universitet och högskolor konkurre- rande organisation utses att fungera som huvudman för de resurser som skall förbättra kontakterna mellan i huvudsak universitet/högskolor (for-

Prop. 1978/79: 119 . _ 127

skarsamhället) och arbetstagarorganisationer. Det torde enligt handelshög- skolan vara mer adekvat att kanalisera dessa medel till de samverkans- och referensorgan som börjat byggas upp i form av en reviderad basorganisa- tion inom högskolan.

Juridiskafakultetsnämnden i Uppsala slutligcn anser att redan inrättan- det av Centrum för arbetslivsfrågor innebar en tvivelaktig lösning av forskningens samordnings- och integrationsbehov. Centrums verksamhet betecknas av fakultetsnämnden som en specialverksamhet utan garantier för att tillräcklig kontakt etableras med forskningsverksamheten inom högskolan.

Framtidsstudier och teknikvärdering

Bland de remissorgan som uttalat sig om sekretariatets för framtidsstu- dier fortsatta verksamhet och organisation finns en klar majoritet för fortsatt verksamhet; många är också positiva till utredningens förslag om att en delegation för framtidsstudier inrättas. Bl. a. Ingenjörsvetenskaps- akademien anser dock att frågan om formerna och ansvaret för initierande av framtidsstudier och konsekvensanalys bör utredas ytterligare med in- riktning på större bredd och mångfald.

När det gäller delegationens ställning som kommitté eller särskild myn- dighet är bilden splittrad, men en allmän åsikt är att sekretariatet bör få arbeta under stor självständighet. UHÄ anser att det möjligen kan behövas en utvärdering av sekretariatets verksamhet innan man beslutar om den organisatoriska ställningen. Läkarförbundet för fram liknande tankar. Centra/organisationen SACO/SR anser att de organisatoriska formerna är av underordnad betydelse i förhållande till hur arbetet inriktas och resulta- ten utnyttjas. Förslaget att nuvarande sekretariat för framtidsstudier i princip bibehålles tillstyrks, men organisationen anser att olika projekt för framtidsstudier och konsekvensanalyser i stor utsträckning bör läggas ut som uppdrag på institutioner och tvärvetenskapliga grupper vid högskolor- na.

Utredningens organisationsförslag, dvs. att sekretariatet fortsätter som en delegation med kommittéstatus, biträds av RRV. STU, delegationenfär energiforskning. FOA, försvarets materielverk, konjunkturinstitutet, Sve- riges civilingenjörsförbund, universitetsstyrelsen i Linköping. Sveriges in- dustriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska handelskam- mareförbundet biträder också förslaget i ett gemensamt remissvar.

Bland de organ inom högskolan som tillstyrker utredningens förslag finns historisk-filosofiska och språkvetenskapliga sekrionsnämnderna i Stock- ' holm. juridiska, medicinska och matematisk-naturvetenskapligafakultets- nämnderna i Uppsala, styrelsen för universitetet i Linköping, matematisk- naturvetenskapliga fakultetsnämnden i Göteborg, odontologiska fakul- tetsnämnden i Umeå samt institutionen för arbetsvetenskap vid högskolan i Luleå.

Styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier diskuterar de två aktuella lösningarna på organisationsfrågan i kommitté eller självständig myndig- het. En tungt vägande fördel med den första lösningen är enligt styrelsen att erfarenheterna av denna hittills varit övervägande goda.

Fördelen med myndighetsformen är, att sekretariatet skulle få en klarare ställning främst i statsrättsligt hänseende. Myndighetslösningen medför dock vissa praktiska och ekonomiska nackdelar. Styrelsen har därför kommit fram till att sekretariatets verksamhet bör fortsätta enligt de ur- sprungligen grundläggande idéerna och i minst oförändrad omfattning.

Prop. 1978/79: 119 128

Styrelsen tar också upp namnfrågan. "Sekretariatet för framtidsstudier” har enligt styrelsens mening blivit ett etablerat begrepp och det vore därför olyckligt att ändra namnet. Speciellt olyckligt anser styrelsen det vore att kalla verksamheten för "Delegationen för framtidsstudier”. eftersom nam- net lätt kan förväxlas med systerorganisationen "Delegationen för lång- siktsmotiverad forskning" vid forskningsrådsnämnden.

! knapp majoritet är de remissinstanser som anser att myndighetsformen är lämpligare än kommittéformen för den fortsatta framtidsstudieverksam- heten. De som klart har uttalat sig för myndighet är: FRN. Sveriges lantbruksuniversitet, statens råd för byggnadsforskning, statskontoret, naturvårdsverket, konsumentverket, TCO. LO. CUF och SFS samt ett stort antal organ inom högskolan bl. a. styrelsen för samt samhällsveten- skapliga fakultetsnämnden vid universitetet i Stockholm. studie- och yrkesorienteringslinjen vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm, konsistoriet vid universitetet i Uppsala, styrelsen för universitetet i Lund, sektionsnämnden för maskinteknik och teologiska fakultetsnämnden i Lund. styrelserna för högskolorna i Växjö och Kalmar, samhällsveten- skapliga fakultetsnämnden i Göteborg samt humanistiska fakultetsnämn- den i Umeå.

FRN anser det viktigt att sekretariatet inte bara blir ett regeringens beredningsorgan. En nära kontakt med övriga delar av den offentliga sektorn måste också finnas. Därför anser majoriteten av FRN:s ledamöter att myndighetsställning är att föredraga.

Statskontoret anser att verksamheten nu är normaliserad och att myn- dighetsformen därför är att föredraga. Enligt statskontoret bör man också överväga att inordna myndigheten under ekonomidepartementet.

Luntbruksuniversitetet bedömer det som viktigt att organisationsformen garanterar stor självständighet och pluralism i arbetet. En sådan självstän- dighet garanteras bäst om delegationen får myndighetsställning.

Universitetsstyrelserna i Uppsala och Stockholm anser att företrädare för forskningen bör ingå i myndighetens styrelse.

TCO anser att myndighetens styrelse bör ha en bred representation för skilda samhällsintressen, däribland arbetstagarintressen.

LO tror också att självständighet för sekretariatet bäst garanteras genom myndighetsställning utanför regeringskansliet. LO betonar att ett engage- mang från breda samhällsintressen är viktigt i framtidsstudiearbetet.

Sekretariatets uppgift är att vara ett självständigt organ som komplet- terar de framtidsstudier och konsekvensanalyser som bör ingå som ett naturligt inslag i den sektoriella planeringen och forskningen, anser FOA.

Sveriges lantbruksuniversitet anser att delegationen för framtidsstudieri stort bör få den struktur och de uppgifter som det nuvarande sekretariatet har. dvs. en liten personalstab som främst ansvarar för initiering, planlägg- ning och information om framtidsstudier, fördelning av finansiella resurser och service till projekten.

FRU föreslår att termen konsekvensanalys används för metoder för att förutse konsekvenser av nya system. FRU föreslår bl. a. att sekretariatet för framtidsstudier får ansvar för att bevaka och ta initiativ till konsekvens- analyser fristående från sektor. Detta förslag tillstyrks i allmänhet. Stats- kontoret påpekar bl. a att sekretariatet behöver få särskilda resurser för denna verksamhet. Centerns ungdomsförbund framhåller att det är viktigt att konsekvensanalys inte enbart sker i offentliga organ utan också inom näringslivet samt att alla konsekvensanalyser bör vara offentliga. Veten- skapsakadcmien hävdar att konsekvensbedömningar av olika beslut och åtgärder bör ske genom befintliga sakkunniga organ.

Prop. 1978/79:119 __ 129

Många remissinstanser betonar starkt sektorsorganens ansvar för kon- sekvensanalys och teknikvärdering. STU aviserar sin avsikt att stärka de egna resurserna på området. Statens råd för byggnadsforskning framhåller att sekretariatets ansvar för konsekvensanalys inte får innebära en för- svagning av sektorernas ansvar i sammanhanget. Televerket anser att en större bredd bör eftersträvas och föreslår att formerna och ansvaret för konsekvensanalys ytterligare utreds.

FRU:s diskussion kring teknikvärdering och konsekvensanalys präglas enligt FOA:s uppfattning alltför mycket av hur dessa verksamheter histo- riskt växt fram. Teknikvärdering har. enligt FOA, huvudsakligen kommit att förknippas med-analyser av de negativa konsekvenserna av olika hand- lingslinjer. framför allt när det gäller satsningar på stora och tekniskt komplicerade system. FOA vill framhålla att en allsidig konsekvensanalys innefattande såväl positiva som negativa följdverkningar på lång och kort sikt alltid bör eftersträvas i den systemanalys innefattande erforderlig forskning som är en nödvändig del i all långsiktsplanering med anspråk på kvalitet. Ansvaret för sådana analyser åvilar, anser FOA, i första hand de myndigheter som ansvarar för planeringen inom olika samhällssektorer. Det ligger samtidigt ett värde framhåller FOA i att t.ex. olika sektorsor- gans vanligen specifikt beslutsinriktade studier kan kompletteras med mer långsiktiga och sektorsövergripande konsekvensanalyser — varvid inte minst universitets- och högskoleforskare bör kunna spela en roll.

Utredningen för vidare fram förslag om s.k. storremisser som en form för konsekvensanalys. Remissinstanserna visar intresse för att pröva me- toden. Flera förutsätter dock i likhet med t.ex. naturvårdsverket och Vetenskapsakademien att särskilda resurser ställs till sektorsorganens för- fogande för detta ändamål. En del remissinstanser förutspår dock betydan- de svårigheter för sådana storremisser. Till dem som är tveksamma till tanken på storremisser hör bl.a. statskontoret.

Prop. 1978/79: 119 130

Forskarutbildningsutredningen

Utredningens grundsyn

Forskarutbildningsutredningen (FUN) framhåller i sitt betänkande (SOU l977: 63) Fortsatt högskoleutbildning att två av högskolans uppgifter är kompetensuppbyggnad och kunskapsgenerering. Dessa två verksam- hetsgrenar är mycket intimt sammankopplade med varandra. Utbildningen av nya forskare sker i inte ringa utsträckning genom deltagande i forsk- ningsprojekt eller genom egen forskning under handledning. lnom den fasta organisationen är det därför inte rimligt eller praktiskt möjligt, att anslagsmässigt skilja verksamhetsgrenarna åt. lnom vissa vetenskapsom- råden utförs i själva verket huvuddelen av forskningen inom ramen för forskarutbildningen.

Forskning inom högskolan kan i många fall inte bedrivas utan tillskott av resurser från externa finansieringskällor. Detta gäller även sådan forskning som sker som ett led i forskarutbildningen. Anslag från forskningsråd och sektorsorgan samt uppdrag från näringslivet spelar inom flera fakulteter en avgörande roll för utbildningskapaciteten inom forskarutbildningen. Detta innebär. att forskningsrådens, sektorsorganens och näringslivets möjlighe- ter till och intresse av att finansiera FoU inom högskolan och de externa medlens fördelning mellan institutionerna på ett avgörande sätt påverkar tillgången på forskarutbildad arbetskraft under lång tid framöver. FUN betonar att det emellertid inte torde finnas något omedelbart, enkelt sam- band mellan sektorsorganens eller näringslivets efterfrågan på FoU-insat- ser inom högskolan vid en viss tidpunkt och behovet av forskarutbildad arbetskraft på kort eller lång sikt. Planeringen och dimensioneringen av forskarutbildningen måste sålunda trots den nära kopplingen till forskning- en kunna särskiljas från planeringen av denna.

lnflödet av externa medel är en nödvändig och värdefull del av finansie- ringen och styrningen av högskolans FoU-verksamhet. Som styrfaktor behöver det emellertid. framhåller utredningen. kompletteras bl.a. med mer långsiktiga bedömningar av utvecklingen av forskningen och forsk- ningsbehovet. Det ligger, enligt FUN, i sakens natur, att sådana bedöm- ningar inte kan få prognosens karaktär. Man rör sig här med utvecklingen av faktorer som i hög grad påverkas av politiska beslut men som också själva påverkar de politiska besluten. lnom högskoleorganisationen bör därför centralt finnas erforderlig kompetens och kapacitet för att i form av framtidsstudier, som belyser konsekvenserna av alternativa handlingsvä— gar, ta fram underlag för statsmakternas prioriteringar.

Forskarutbildningen skall, enligt de riktlinjer som lades fast vid 1969 års forskarutbildningsreform, utformas för att tillgodose både behovet av fors- kare i inskränkt mening och behovet av högt kvalificerad arbetskraft utanför undervisningsväsendet och ren forskningsverksamhet.

FUN framhåller att det i ett tidigare skede där en karriär som forskare eller lärare inom utbildningsväsendet var den naturliga fortsättningen på en fullbordad forskarutbildning. också var naturligt att forskarutbildningens innehåll och inriktning präglades av de värderingar som styr meritvärde- n'ngen vid tillsättning av forskartjänster inom högskolan.

Utvecklingen inom och utom högskolan förändrar emellertid kraven på högskolans utbildning. I fråga om sådan utbildning som bygger på avslutad grundläggande högskoleutbildning, dvs. för närvarande främst forskarut-

Prop. 1978/79:119 131

bildningen. är det främst forskningens förändrade ställning i samhället och en alltmer komplicerad samhällsprocess som medför ändrade förutsätt- ningar. FUN betonar att det är nödvändigt att utgå från att endast en del av dem som gått igenom forskarutbildning kommer att fortsätta med yrkes- verksamhet inom högskolan eller skolväsendet. Högskolan har också att tillgodose behoven inom skilda delar av arbetsmarknaden av kvalificerade analytiker och specialister. Det sektorslinansierade FoU-arbetet inom och utom högskolan ställer andra krav på formerna för forskningsarbetet än vad som varit vanligt inom högskolan. Högskolereformen ställer krav på att ytterligare samhällssektorer samt nya lärare- och studerandegrupper skall ha tillgång till och delaktighet i högskolans forskning och forskarutbildning.

Det är mot denna bakgrund viktigt att föra vidare den breddning av utbildningen efter grundexamen som inleddes genom 1969 års forskarut- bildningsreform. En sådan breddning bör, enligt utredningen, komma till stånd dels genom förändringar som rör den egentliga forskarutbildningens innehåll och verksamhetsfonner, dels genom en breddning av det utbild- ningsutbud. som bygger på grundläggande högskoleutbildning. Som en samlande benämning på egentlig forskarutbildning. dvs. utbildning till doktorsexamen, och annan utbildning som bygger på grundläggande hög- skoleutbildning använder FUN begreppet fortsatt högskoleutbildning.

FUN poängterar att forskarutbildningen ger varje studerande en dubbel kompetens. Den forskarutbildade har dels en specialistkompetens, dels en allmänkompetens eller snarare generalistkompetens. Specialistkompeten- sen består i ämnesmässig djupkunskap, kännedom om avancerade tekni- ker. metoder m. m. som är knutna till ett smalt vetenskapsområde. Gene- ralistkompetensen är kunskap och färdigheter som inte är unika för de forskarutbildade men som alla forskarutbildade i varierande grad tillgodo- gör sig oberoende av ämnesområdet för utbildningen. Till generalistkom- petensen kan föras bl. a. kritisk skolning, förmåga att förstå och kommuni- cera FoU, förmåga till självständigt arbete m. m. Andra färdigheter av mer generell natur är förmåga att överblicka, planera och hålla samman ett större arbete, uthållighet, ”arbetsmoral” etc. Färdigheter av detta slag är gemensamma för dem som på ett framgångsrikt sätt gått igenom forskarut- bildning.

FUN förordar att forskarutbildningen utformas så att den forskarutbil- dade så länge som möjligt har möjlighet att välja mellan en verksamhet där han utnyttjar sin specialistkompetens och en verksamhet där främst de mer generella färdigheterna kan utnyttjas.

Rekrytering

FUN anger vissa mål för en reformering av rekrytering till forskarut- bildning, nämligen

att vidga rekryteringsbasen till att omfatta så stor del av den grundläg- gande utbildningens utbildningslinjer som möjligt,

att i ökad utsträckning rekrytera personer med erfarenhet av yrkesverk- samhet till fortsatt högskoleutbildning,

att vidmakthålla den traditionella rekryteringsbasen för forskarutbild- ningen på en hög nivå,

att motverka snedrekryten'ng på grundval av kön. bostadsort eller social bakgrund.

Prop. 1978/79: 119 132

I syfte att förverkliga dessa mål för FUN fram förslag bl. a. om

nya behörighetsregler för forskarutbildning och påbyggnadsutbildning. forskningsförberedande moment i grundläggande utbildning som f.n. saknar sådana,

ett brett utbud av överbryggande kurser för studerande. som söker sig till forskarutbildning och påbyggnadsutbildning från yrkesverksamhet och från utbildningslinjer. som inte ger full behörighet för tillträde,

breddning av utbildningsutbudet efter grundexamen främst i form av påbyggnadsutbildningar,

breddning av högskolans forskning och forskarutbildning disciplinärt och tematiskt till områden, som har särskild relevans för utbildningslinjer, som hittills saknat eller haft svag anknytning till högskolans forskningsor- ganisation.

vidgade kontakter mellan högskolan och FoU utanför denna, utveckling av studieplaner och studieorganisationen i syfte att definiera etappavgångar inom forskarutbildning och påbyggnadsutbildning,

utveckling av studieorganisationen i syfte att underlätta deltidsstudier, skyldighet för statliga myndigheter med sektoriellt ansvar för FoU att medverka till deltidsarbete för tjänstemän. som önskar gå igenom fortsatt högskoleutbildning.

FUN:s förslag till nya behörighetsbestämmelser innebär, att kraven för behörighet delas in i allmän behörighet och särskild behörighet.

För allmän behörighet skall krävas att den studerande gått igenom allmän utbildningslinje omfattande minst 80 poäng. Detta krav för allmän behörighet avses gälla all fortsatt högskoleutbildning.

Kraven för särskild behörighet i form av krav på förkunskaper i ämne eller ämnen, erfarenheter och andra förutsättningar skall enligt FUN:s förslag fastställas för varje ämne i forskarutbildningen och för varje på- byggnadsutbildning särskilt. FUN framhåller att vid utformningen av de särskilda förkunskapskraven för forskarutbildningen stort avseende skall fästas vid att upprätthålla nuvarande kvalitetsnivå.

Tillsammans utgör allmän och särskild behörighet för varje utbildning en helhet som definierar förkunskapskraven.

FUN betonar, att en förutsättning för att en vidgad rekrytering skall kunna förverkligas är, att man individuellt prövar varje sökandes förutsätt- ningar för den sökta utbildningen och att stor vikt läggs vid kunskaper och färdigheter, som inhämtats på annat sätt än genom studier inom högskolan, t. ex. genom yrkesverksamhet.

FUN menar att erfarenhet av yrkesverksamhet av betydelse för den aktuella utbildningen normalt skall utgöra krav för särskild behörighet för påbyggnadsutbildningar och i övrigt kunna krävas. om detta är motiverat av utbildningens inriktning. Yrkeserfarenhet föreslås kunna tillmätas bety- delse också vid urval mellan sökande.

Allmänna riktlinjer för utformningen av de särskilda förkunskapskraven inom en fakultet skall, enligt FUN:s förslag, anges av UHÄ i utbildnings- plan för forskarutbildningen inom fakulteten. Kraven för särskild behörig- het skall anges i studieplan. som fastställs av forskarutbildningsnämnden.

FUN framhåller att skillnaden mellan allmän och särskild behörighet många gånger kommer att vara stor. Omfattande åtgärder måste därför. enligt utredningen. sättas in för att göra övergång till fortsatt högskoleut- bildning till en realistisk möjlighet för studerande inom hela högskolan. För utveckling och i vissa fall drift av överbryggande kurser m.m. föreslår FUN att 10 milj. kr. anvisas.

Prop. 1978/79: 119 " 133

Frågor om urval mellan sökande och antagning till forskarutbildning och i vissa fall påbyggnadsutbildning föreslås åvila en antagningsnämnd på varje institution.

Bredda! utbildningsutbud

FUN anger att motiven för en breddning av utbildningsutbudet är dels att tillgodose arbetsmarknadens behov av kvalificerad personal för sådan verksamhet där den egentliga forskarutbildningens inriktning mot forskningsverksamhet inte är helt ändamålsenlig, men där utbildning ut- över grundläggande högskoleutbildning krävs,

dels att tillgodose behovet av utbildning som bygger på utbildningslinjer, som genom högskolereformen förts till högskolan och som f.n. saknar naturlig fortsättning över grundutbildningsnivån.

För sådan fortsatt högskoleutbildning som inte är egentlig forskarut— bildning använder FUN begreppet påbyggnadsutbildning.

FUN lämnar inga förslag om nya utbildningar utan anger endast rikt- linjer och ramar för ett utvecklingsarbete, som redan inletts.

FUN framhåller, att det varken är möjligt eller önskvärt att söka ange innehållsmässiga kriterier för att avgränsa påbyggnadsutbildning från grundläggande utbildning resp. forskarutbildning. De kriterier som anges är därför av praktisk administrativ natur.

FUN föreslår sålunda att påbyggnadsutbildning skall bygga på grundläggande utbildning om minst 80 poäng, ha ett klart definierat utbildningsmål med inriktning mot kvalificerad yrkesverksamhet i en viss funktion eller inom ett visst område.

utformas som en sammanhängande utbildning med i förväg angiven omfattning,

omfatta minst ett och ett halvt års heltidsstudier eller deltidsstudier av motsvarande omfattning.

inrättas med utgångspunkt i arbetsmarknadens behov, inrättas endast om utbildningsbehovet kan antas ha sådan varaktighet och omfattning, att ett inte alltför litet antal studerande kan utbildas under en följd av år.

FUN betonar att principen om återkommande utbildning bör beaktas vid uppläggningen av utbildningen. Utbildningen bör kunna organiseras i etap- per där varje etapp har ett klart angivet utbildningsmål. Utbildningen bör bestå dels av en kursdel, dels av en tillämpningsuppgift.

lnom de föreslagna ramarna kommer. framhåller FUN, utbildning av starkt varierande karaktär att kunna anordnas. I vissa fall kommer anknyt- ningen att vara stark till den grundläggande utbildningen, i andra till forskarutbildningen. FUN föreslår därför att efter beslut i varje enskilt fall antingen den grundläggande utbildningens eller forskarutbildningens regel- system — i tillämpliga delar skall kunna gälla påbyggnadsutbildning.

Ansvaret för initiering och övergripande planering av påbyggnadsutbild- ning skall enligt FUN:s förslag åvila regionstyrelserna. Ansvaret för detalj- planering och genomförande skall av regionstyrelsen överlämnas till an- tingen linjenämnd eller forskarutbildningsnämnd, beroende på utbildning- ens karaktär. FUN anser att regionstyrelsernas verksamhet bör bedrivas i nära kontakt med UHÄ, som också föreslås få möjlighet. att i undantags— fall upphäva beslut om att starta viss utbildning.

För utveckling av och försöksverksamhet med påbyggnadsutbildningar

Prop. 1978/79: 119 134

föreslår FUN en förstärkning av medlen till regionstyrelserna och till pedagogiskt utvecklingsarbete med sammanlagt 4 milj. kr.

S tluliefinansierin _t:

Vägledande principer vid utformningen av FUN:s förslag om studief- nansiering har varit, att studiestödet inom forskarutbildningen skall

ge ekonomisk och social trygghet. som är likvärdig den som gäller för andra jämförbara grupper i samhället.

främja effektiva studier på heltid eller deltid och därvid kunna förenas med yrkesverksamhet inom eller utom högskolan,

utgå med samma belopp per tidsenhet till alla studerande som kommeri åtnjutande av det.

kunna användas i rektyteringsfrämjande syfte samt kunna samordnas med dimensioneringsbesluten. FUN:s förslag innebär att samhällets särskilda studiestöd inom forskar- utbildningen i sin helhet utformas som utbildningsbidrag för doktorander av det slag som infördes den ljuli 1976. Dessa utbildningsbidrag ansluter beloppsmässigt till utbildningsbidragen inom arbetsmarknadsutbildningen och utgår f.n. med 44 880 kr. per år. De är vidare förenade med vissa sociala förmåner.

FUN förordar att utbildningsbidragen skall kunna utgå vid såväl heltids- som deltidsstudier. Studiestöd skall därvid utgå i proportion till den tid som ägnas åt utbildningen. Utbildningsbidrag skall kunna utgå för en tid som motsvarar fyra års heltidsstudier, dock längst åtta år.

Utredningens förslag innebär att den resurs för studiefinansiering som nu är bunden till assistent- och amanuenstjänster förs samman med befint- liga medel för utbildningsbidrag för doktorander. Assistent- och amanu— enstjänsterna i nuvarande form avvecklas. ] stället kompletteras tjänsteor- ganisationen inom högskolan med en ny tjänst, som kopplas till studieti- nansieringssystemet inom forskarutbildningen. Tjänsten är en halvtids- tjänst, som — i likhet med nuvarande assistent- och amanuenstjänster — förenas med tjänstgöringsskyldighet i form av undervisning, forskning eller allmänt institutionsarbete. Tjänsten är avsedd att förenas med utbildnings- bidrag för doktorander, som därvid skall utgå med 50 procent av fullt bidrag. FUN föreslår att tjänsten benämns assistenttjänst.

Frågan om förordnandetidens längd för innehavare av den nya assistent- tjänsten föreslås bli reglerad i lag.

Utredningen avser att medel för utbildningsbidrag inledningsvis bör anvisas under ett särskilt anslag i statsbudgeten. Fördelningen mellan fakulteter förutsätts samordnas med dimensioneringsbesluten. Inom fakul- teterna skall, enligt FUN:s förslag, utbildningsbidragen fördelas mellan ämnen/institutioner av den av FUN föreslagna forskarutbildningsnämn— den. Fördelningen mellan sökande åläggs antagningsnämnden för forskar- utbildning vid varje institution.

FUN förutsätter att övergången till det nya systemet sker på ett sådant sätt, att studiestödets volym beräknad som hela bidragsår behålls oföränd- rad, dvs. räknat på förhållandena år 1975 ca 2450 utbildningsbidrag. Här- utöver föreslår utredningen att antalet utbildningsbidrag ökar med 250 under en treårsperiod. Kostnaderna för denna ökning uppgår, med nu gällande bidragsbelopp, till ca 10 milj. kr. Kostnadsökningen för system- omläggningen beräknar FUN till ca 7 milj. kr.

Prop. 1978/79:119 ' ' " l35

Dimensionering

FUN anger att syftet med en dimensionering av forskarutbildningen är att söka skapa balans mellan tillgång på forskarutbildad arbetskraft, ar- betsmarknadens och samhällets behov av sådan personal samt de stude— randes önskemål att genomgå forskarutbildning. En total överensstäm- melse förutses därvid inte kunna uppnås, men ett system för planerad dimensionering bör, enligt utredningen. införas för att åstadkomma en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på forskarutbildade.

FUN:s förslag bygger bl.a. på att samhällets efterfrågan på forskarutbil- dad personal kan delas in med utgångspunkt i de funktioner de forskarut- bildade nu fyller på arbetsmarknaden. Följande indelning föreslår utred- ningen skall ligga till grund för bedömningar av behovet av forskarutbildad arbetskraft: l. högskolans, gymnasieskolans och vissa forskningsinstitutioners efter- frågan på forskarutbildade för befattningar för vilka forskarutbildning i visst ämne är ett behörighetskrav,

. den offentliga och i viss utsträckning den privata FoU-verksamhe— tens efterfrågan på arbetskraft för funktioner som nära ansluter till verksamheten inom den disciplinbaserade forskningen inom högskolan,

3. samhällets behov av personal för funktioner inom bl.a. utbildningsvä- sendet och FoU. vilka kräver vetenskaplig skolning och erfarenhet men som inte innebär krav på ämnesspecitik kompetens,

4. samhällets behov av kvalificerad arbetskraft för funktioner där analy- tisk förmåga, erfarenhet av forskning och vetenskapligt arbetssätt är av värde.

Bedömningar av behovet av forskarutbildade inom delområdena ] och 2 föreslår FUN skall ligga till grund för beslut om minimigränser för forskarutbildningens omfattning inom skilda ämnen eller grupper av äm- nen. Behoven inom dessa områden kan enligt FUN beräknas relativt väl. Till dessa beräkningar bör fogas mera allmänna bedömningar av behoven inom delområdena 3 och 4. Dessa bedömningar bör dock, enligt utredning- en, snarare avse riktningen av eventuella förändringar än absoluta tal.

Utredningen konstaterar. att beslut om forskarutbildningens omfattning och inriktning inte kan fattas frikopplade från beslut om forskningspoliti- ken i stort, kulturpolitik, näringspolitik etc. De avgörande besluten om forskarutbildningens dimensionering bör därför fattas på politisk nivå. Med hänsyn till verksamhetens karaktär föreslår FUN att besluten skall avse dels resursramar, dels intervall för antalet examinerade under en längre tidsperiod, förslagsvis fem år.

Miniminivån i detta intervall föreslås bestämmas av det antal forskarut- bildade som krävs för att besätta de ämnesspecifika befattningarna inorn delområdena ] och 2. Miniminivån bör, enligt FUN, anges för varje ämne eller grupp av ämnen inom en fakultet. Maximinivån bestäms ytterst av de tillgängliga resurserna. FUN förordar att den anges för varje fakultet. Inom den ram som anges av minimi— och maximinivåerna skall den av FUN föreslagna forskarutbildningsnämnden — med beaktande av de stu- derandes önskemål, tillgängliga handledarresurser och föreliggande möjlig- heter att omfördela resurser varje år fastställa antalet tillgängliga utbild- ningsplatser.

FUN föreslår att underlag för de bedömningar, som skall ligga till grund för beslut om minimi- och maximinivåer. utarbetas av fakultets- och fors- karutbildningsnämnderna på grundval av institutionernas förslag. Fakul- IJ

Prop. 1978/79: 119 136

tetsorganens bedömningar skall enligt förslaget redovisas i petita. På grundval av detta material och med utgångspunkt i en långsiktig forsk- nings- och forskarutbildningsplanering, skall UHÄ utarbeta underlag för statsmakternas dimensioneringsbeslut.

Samverkan med forskning och utvecklingsarbete utanför högskolan

FUN betonar. att en utökad samverkan mellan högSkolan och andra organ som driver eller finansierar forskning kräver, att skärpt uppmärk- samhet ägnas balansen mellan inomvetenskapligt motiverad forskning och forskning som initieras med utgångspunkt i bl. a. sektorsorganens behov. En alltför stor dominans av endera forskningsinriktningen inom ett ämne under längre tidsperioder kan, enligt utredningen, på lång sikt påverka forskningen negativt och bör motverkas. FUN föreslår att fakultetsnämn- den får särskilt ansvar för att denna balans upprätthålls och att den skall ange riktlinjer för omfattningen och inriktningen av forskningssamverkan inom sitt område.

FUN föreslår att vissa regler skall gälla vid extern finansiering av pro- jekt i form av uppdrag eller anslag. Dessa innebär bl.a. att avtal skall upprättas mellan högskolestyrelsen och den utomstående parten under medverkan av den eller de forskare som skall utföra arbetet.

Utredningen föreslår vidare att avtal om forskningssamarbete skall kun- na innehålla föreskrift om tidsbegränsad sekretess.

För forskningsprojekt, som utförs på uppdrag av utomstående part, föreslår FUN att principen om full kostnadstäckning fortfarande skall gälla.

I fråga om arbetstagares rätt till uppfinningar föreslår utredningen bl.a. att den rätt som f.n. tillkommer lärare vid högskolor utsträcks till att omfatta också övriga anställda samt studerande.

För att främja ett vidgat samarbete inom forskarutbildningen föreslår utredningen också att ökade resurser avsätts för att inrätta tjänster som adjungerad professor. FUN förordar även att högskoleanställda lärare beviljas tjänstledighet under begränsad tid för verksamhet i forskning utanför högskolan.

Vidare framhåller utredningen vikten av att forskarstuderande engage- ras i FoU utanför högskolan och att forskare. som är verksamma utanför högskolan. i ökad utsträckning anlitas som handledare inom forskarutbild- ningen.

FUN betonar att åtgärder som syftar till att öka utbytet av information och underlätta kontakter är av stor betydelse för ett ökat samarbete. [ detta syfte föreslår FUN att de av STU finansierade kontaktsekretariaten förs över till högskolan och knyts till regionstyrelserna. Sekretariatens verksamhet bör, enligt utredningen. omfatta hela högskolan och rikta sig till alla delar av samhällslivet. FUN föreslår även att sekretariaten tillförs ytterligare resurser.

De regionala sekretariatens verksamhet föreslås få en institutionsba- serad motsvarighet genom att forskare/lärare vid vissa institutioner ges partiell befrielse från övriga tjänsteåligganden för informations- och kon- taktverksamhet. Utredningen föreslår att medel för detta ändamål ställs till regionstyrelsernas förfogande.

För att vidga inflytandet över initieringen av forskning till organisationer och företag. som saknar egen kompetens och egna resurser för att beställa forskning, förordar utredningen att FRN skall tillhandahålla viss service

Prop. 1978/79:119 " - 137

när det gäller problemanalys, kontakter med lämpliga forskningsinstitutio- ner samt ansökningar om anslag till projekt. FRN föreslås även få resurser för att svara för kostnaderna för problemanalyser och — efter sedvanlig prövning av ansökan om anslag att finansiera projekt. som kan komma att initieras.

FUN beräknar kostnaderna för förslagen om utökad forskningssamver- kan till närmare 10 milj. kr. Härav avser 3,4 milj. kr. de regionala kontakt- och informationssekretariaten och 5 milj. kr. medel, som ställs till FRN:s disposition.

Tjänstearganiration

FUN betonar att tjänsteorganisationen skall bidra till goda förutsättning- ar för forskning och utbildning inom högskolan.

Utredningen framhåller också att tjänsteorganisationen har avgörande betydelse för högskolans möjligheter att samtidigt svara för kompetens- uppbyggnad och kunskapsgenerering, utgöra bas för samhällsfinansierad FoU samt förse arbetsmarknaden med arbetskraft med erfarenhet av egen forskning.

FUN konstaterar att högskolans krav på en flexibel tjänsteorganisation i vissa fall kommer i konfiikt med de anställdas krav på trygghet i anställ- ningen. Behovet av en inom högskolan rörlig forskningsresurs understryks av utredningen.

FUN föreslår att tjänsteorganisationen skall omfatta tre tjänstekate- gorier: professor, docent och forskarassistent. Därutöver föreslås att fasta tjänster skall tillkomma för högskolans uppdragsverksamhet inom områ- den där denna verksamhet kontinuerligt har en betydande omfattning.

Nuvarande tjänster som professor och biträdande professor föreslås bli ersätta av en tjänst, benämnd professor. Några förändringar av tjänstens innehåll föreslår FUN inte.

FUN föreslår att nuvarande tjänster som universitetslektor och docent förs samman till en ny tjänst. benämnd docent. Den nya tjänsten skall ha huvudsaklig inriktning mot den grundläggande utbildningen. Innehavare av tjänst som docent skall efter prövning i varje särskilt fall kunna ges särskild tid för forskning inom ramen för sin tjänst. Resurser för ändamålet skall enligt FUN:s förslag disponeras av fakultetsnämnden, och fördelas mellan sökande på grundval av en vetenskaplig prövning av föreslagna projekt. Innehavare av docenttjänst, som bereds tid för forskning, befrias _ helt eller delvis från undervisningsskyldigheten. Vid fördelningen av den givna resursen skall fakultetsnämnden prioritera långsiktigt planerad och genomförd forskning av det slag som präglat de nuvarande tjänsterna som docent. .

Med hänsyn till den nya docenttjänstens inriktning föreslår FUN, att befordringsgrunderna utformas så att lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk meritering.

FUN:s förslag innebär, att tjänsterna som forskarassistent behålls med oförändrat innehåll. För att ytterligare markera tjänstens karaktär av ge- nomgångstjänst föreslår FUN en fyraårig förordnandeperiod utan möjlig- het till omförordnande. Förordnandetidens längd för innehavare av tjänst som forskarassistent föreslås bli reglerad i lag.

Som ett led i strävandena att underlätta en breddning av forskning och forskarutbildning föreslår utredningen att högskolan får vidgade möjlighe- ter att till sig knyta utländska forskare för viss tid. Utökad verksamhet med

Prop. 1978/79: 119 138

gästforskare och kontraktsanställning anger FUN som tänkbara vägar.

FUN behandlar även forskningsrådens möjligheter att inrätta tjänster för forskare. Därvid förordar utredningen att forskningsråden ges stor frihet att själva välja formerna för sitt stöd till forskningen. FUN betonar dock att råden måste ta det fulla ekonomiska ansvaret för de beslut de fattar. Nuvarande ordning där arbetsgivaransvaret vid förordnandetidens utgång förs över på högskolan kan, enligt utredningen, inte accepteras. FUN anser att frågan om ansvars- och kostnadsfördelning mellan högsko- lan och forskningsråden bör ses över.

Kostnaderna för de föreslagna förändringarna av tjänsteorganisationen beräknar utredningen till ca 8 milj. kr. Därutöver föreslår FUN resursför- stärkningar i form av ökat antal tjänster som forskarassistent och ytterliga- re resurser för att bereda innehavare av docenttjänst tillfälle till forskning med sammanlagt ca 17 milj. kr.

Planerings- och ledningsorganisation

FUN föreslår att fakultetsindelningen skall kunna förändras över tiden och variera mellan högskoleenheterna. lndelningsgnmden skall kunna vara såväl vetenskaplig samhörighet som teman. Beslut om fakultetsindel- ning, som inte kräver omläggning av anslagssystemet och därmed fattas av riksdagen, bör, enligt FUN, kunna fattas av UHÄ efter förslag från eller hörande av berörda institutioner och högskolestyrelser. FUN föreslår att nuvarande sektioner inledningsvis får utgöra grund för indelningen.

I fråga om ekonomiadministration och redovisning föreslår FUN bl. a. att dessa skall omfatta samtliga resursströmmar inom högskolan och vara baserade på projekt, där varje projekt hänförs till ämne och — då så är möjligt till problemområde. som definieras med utgångspunkt i sam— hällsintresse.

Den löpande planeringen och ledningen av högskolans forskning och forskarutbildning föreslås bygga på den årliga budgetprocessen. Inom ra- men för denna anser FUN att riksdag och regering skall fastställa mål och riktlinjer för verksamheten inom varje fakultet. Vidare betonar utredning- en betydelsen av att verksamhetsplan upprättas och av att dispositionen av tilldelade resurser för forskning. utbildning och studiefinansiering följs upp på alla nivåer.

FUN föreslår att UHÄ för forskarutbildningen inom varje fakultet fast- ställer utbildningsplan; för varje ämne skall den av FUN föreslagna fors- karutbildningsnämnden fastställa studieplan.

I fråga om beslutande organ på institutionsnivå föreslår FUN att ansva- ret för antagning av studerande förs över till en antagningsnämnd för forskarutbildning vid varje institution. Antagningsnämnden skall bestå av handledarna vid institutionen.

I fråga om de beslutande organen på fakultetsnivå föreslår FUN bl.a. att en liten. forskardominerad fakultetsnämnd skapas och att en forskarutbild- ningsnämnd med självständigt ansvar för forskarutbildningen bildas inom varje fakultet. Vidare förespråkar FUN att fakultetskollegiet bevaras med oförändrade uppgifter och oförändrad sammansättning.

Fakultetsnämndens huvuduppgifter föreslås vara att planera forskningen inom sitt verksamhetsområde och därvid redovi- sa de vetenskapliga kriterier som ligger till grund för nämndens beslut.

att ange riktlinjer för omfattningen och inriktningen av forskningssam- verkan med organ utanför högskolan,

Prop. 1978/79: 119 139

att ta initiativ till forskning inom nya områden i samarbete med företrä- dare för den grundläggande utbildningen,

att samordna forskningen och forskarutbildningen. att avge petita till UHÄ angående forskningen och forskarutbildningen inom fakulteten.

Fakultetsnämnden föreslås bestå av dekanus och prodekanus samt en. tre eller fem andra ledamöter som väljs av fakultetskollegiet. en företräda- re för de forskarstuderande och en för teknisk och administrativ personal inom fakulteten samt en företrädare för grundläggande högskoleutbildning, som saknar eller har liten representation i fakultetskollegiet. om region- styrelsen så beslutar.

Av de ledamöter som väljs av fakultetskollegiet skall två, fyra resp. fem vara professor. Efter förslag från fakultetskollegiet och beslut av högsko- lestyrelsen skall en av de ledamöter som utses av kollegiet i stället kunna vara företrädare för FoU utanför högskolan.

Forskarutbildningsnämndens huvuduppgifter föreslås vara att planera forskarutbildningen och inom givna ramar besluta om dess innehåll, orga- nisation och dimensionering samt att till fakultetsnämnden avge förslag till petita rörande forskarutbildningen.

Forskarutbildningsnämnden föreslås bestå av dekanus, som är ordföran— de. samt två, tre eller fyra företrädare för vardera fakultetskollegiet och de forskarstuderande.

FUN betonar högskolestyrelsens samlade ansvar för all verksamhet inom högskoleenheten. UHÄ föreslås få i uppgift. att svara för en långsik- tig forskningsplanering och sammanställning av underlaget för statsmak- ternas beslut rörande högskolans forskning och forskarutbildning. FUN framhåller att dessa uppgifter förutsätter ett omfattande och nära samarbe- te, framför allt med sektorsorgan. forskningsråd och FRN. Utredningen förutser att de nya uppgifterna kan få konsekvenser för UHÄ:s lednings- och kansliorganisation.

Samspelforskning-grandutbildning

FUN lägger fram en rad förslag som syftar till att försöka förverkliga ett samspel mellan forskningen och all grundläggande högskoleutbildning. Till dessa förslag hör bl. a. följande. ,

Förändringar av den grundläggande utbildningens innehåll och organisa— tion bör åstadkommas genom

att forskare inom högskolan medverkar vid utveckling av studieplaner och utbildningsutbudet,

att självständigt arbete förs in i den grundläggande utbildningen i ökad utsträckning,

att lärarlag bildas för den grundläggande utbildningen med lärare från enheter med och enheter utan fast forskningsorganisation,

att utbudet av enstaka kurser breddas. För att skapa förutsättningar för en direkt kontakt med forskning inom relevanta områden och för att höja den grundläggande utbildningens kvali- tet föreslår utredningen

att UHÄ ges i uppdrag att planera och genomföra ett program för fortbildning av högskolelärare som i sin utbildning saknar forskningsan- knytande moment av det slag som förutsätts komma till inom all grundläg- gande utbildning. '

att undervisningsskyldigheten för universitetslektor (den av FUN före-

Prop. 1978/79:119 140

slagna nya tjänsten som docent) minskas med minst 36 timmar,

att samtliga lärare inom högskolan ges administrativ anknytning till närmast berörda institution med fasta resurser för forskning.

I syfte att bredda högskolans forskning till att omfatta också nya områ- den med relevans för den grundläggande utbildningen förordar FUN

att forskningsprojekt. som förläggs till orter utan fast forskningsorgani- sation. utformas på ett sådant sätt. att även lärare utan forskarutbildning ges tillfälle att medverka,

att lärare inom grundläggande utbildning. som saknar eller har liten representation i fakultetskollegiet. ges möjlighet till representation i fakul- tetsnämnd,

att informella referensgrupper med anknytning till den grundläggande utbildningen och yrkeslivet inrättas i anslutning till forskningsprojekt,

att regionstyrelserna tilldelas ytterligare resurser för att främja kontakter mellan lärare och studerande vid enheter utan fast forskningsorganisation och enheter med sådan.

Resurser

Sammanlagt föreslår FUN resursförstärkningar om 123 milj. kr. förde- lade på tre år fr.o.m. budgetåret 1979/80. I—Iäri ingår en allmän förstärk- ning av basorganisationen för forskning med 24 milj. kr.

Genomförande

FUN redovisar tidplaner för genomförande av de skilda förslagen. Des- sa innebär att de föreslagna förändringarna skall förverkligas under en treårsperiod med början den ljuli 1979.

Prop. 1978/79: 119 -- 14]

Forskarutbildningsutredningens betänkande (SOU 1977: 63) Fortsatt högskoleutbildning

Några remissinstanser, främst UHÄ, redovisar inledningsvis vissa all— männa synpunkter på forskarutbildningen och forskningen inom högskolan samt på forskarutbildningsutredningens (FUN) förslag.

UHÄ framhåller värdet av att landets forskningsresurser även i fortsätt- ningen koncentreras till högskolan. Denna bör alltså tas i an- språk även för den starkt expanderande sektoriella forskningen och därige- nom få en angelägen kontakt med olika samhällsproblem.

Arbetslivscentrum anser däremot att institutsbildningar och liknande sektoriella organ har en viktig uppgift även i det framtida FoU-systemet. De bör ges en fristående ställning och breda arbetsområden.

Enligt Svenska läkaresällskapet måste en långsiktig nationell forsknings- politik syfta till att få en rimlig balans dels mellan högskolans forskning och samhällets övriga forskning. dels mellan fri forskning och uppdragsforsk- ning inom högskolan.

UHÄ betonar att det är viktigt att uppnå balans mellan olika fin a n sie ri n g 5 k äl 1 o r för forskning inom högskolan. Den externt fi- nansierade forskningen har kraftigt ökat i omfattning på senare tid. UHÄ stryker under att det är nödvändigt att högskolan har en tillräcklig egen basorganisation för forskning och forskarutbildning.

Lantbruksuniversitetet anser det vara av största vikt att en fri och obunden basforskning inom alla ämnesområden får tillräckliga resurser.

Enligt Sveriges geologiska undersökning borde en målsättning för forsk- ningsfinansieringen vara att basresurserna för forskning står i rimlig pro- portion till antalet tjänster.

FRN anser det ytterst väsentligt att det finns en rörlig resurs för inomve- tenskapligt motiverad forskning vid universitet och högskolor.

En ko n e e n t ration av högskoleforskningen till de sju ort e r som f. n. har fasta forskningsresurser är enligt UHÄ:s mening välmotiverad. En viss p r o fi le ri n g i ämnesuppsättningen mellan olika universitetsorter är naturlig för att största möjliga mångfald i den samlade forskningsorganisa- tionen inom högskolan skall uppnås.

Många remissinstanser gör den bedömningen av FUN:s förslag att de är alltför begränsade till organisatoriska och administrativa förändringar.

HSFR anser att de föreslagna lösningarna bygger på ett i huvudsak organisationscentrerat tänkande. Endast obetydliga försök görs att närma- re analysera forskarutbildningens och forskningens karaktär inom skilda vetenskapsområden för att därifrån föreslå åtgärder, anpassade till de särskilda omständigheterna. HSFR är tveksamt om värdet av den valda ansatsen. Det kan ifrågasättas om inte önskemål om administrativ likfor- mighet och enkelhet i alltför hög grad fått styra utformningen av den högre utbildningen i vårt land. FUN borde enligt HSFst mening ha tagit större hänsyn till befintliga olikheter mellan ämnen, ämnesgrupper och fakul- teter.

Vetenskapsakademien anser att FUN :s förslag inte kan genomföras utan väsentlig överarbetning. Utredningen har inte behandlat substansen i pro- blemen utan i realiteten endast administrativa rutiner.

Prop. 1978/79: 119 142

Ur Ingenjörsverenskapsakademiens synpunkt gör FUN ett intryck av massiv detaljreglering. En detaljstyrning mcd paragrafer främjar inte vä- sentliga mål med forskarutbildningen.

Även Sl (friges industrifi'irhrmd. Sl- enska handelskammareförhundet och Stenska arbetsgivareföreningen anser att FUN:s betänkande r alltför stor utsträckning kommit att gälla administrativa detaljregleringar.

TCO anser FUN:s förslag präglas av föreställningen att man kan åstad— komma förbättrade förhållanden för forskarutbildningen utan att beröra utbildningens innehåll.

Enligt ('entra/organisationen SACO/SR bör FUN:s betänkande kom- pletteras med en utvärdering av kvalitet på och effektivitet i högskolans forskarutbildning och forskning.

Enligt SFS.-s uppfattning är det en självklarhet att frågorna om dimensio- nering, mellanexamen. breddad rekrytering, forskningsanknytning. fors- karkarriären. studiefinansieringen etc. inte kan behandlas tillfredsställande utan att en grundlig analys gjorts av hur forskarutbildningen bedrivs idag och av de skilda förutsättningar disciplinerna erbjuder vid utformningen av forskarutbildningen.

Flera remissinstanser. bl. a. MFR. Vetenskapsakademien, Sveriges in— dustriförbund, Svenska handelskammareförbandet och Svenska arbetsgi- r'ureföreningen, beklagar att internationella utblickar nästan helt saknas i FUN:s betänkande.

Utgångspunkten för FUN:s arbete synes, enligt TCO, i alltför hög grad ha varit det traditionella universitetsområdet. Detta illustreras bl.a. av över 80 procent av det resurstillskott som föreslås är att hänföra till detta område.

Enligt skolöverstyrelsen har frågor som anknyter till den kommunala högskolan inte fått en tillfredsställande belysning i betänkandet.

Rekrytering

Remissinstanserna är genomgående positiva till en breddad rekrytering till forskarutbildning. Många framhåller dock att kvalitetskraven på fors- karutbildningen inte får sänkas.

Några exempel på vad remissistanserna skriver om breddad rekrytering: UHÄ framhåller att forskning och forskarutbildning genom att de stude- rande kan ha rikt varierad erfarenhetsbakgrund, bör tillföras nya idéer och få en mer mångsidig inriktning. Enligt UHÄ:s uppfattning är detta att se som en kvalitetsdimension. Nya infallsvinklar och utgångspunkter vid val "och bearbetning av forskningsuppgifter bör verka vitaliserande såväl för forskning som för utbildning.

UHÄ diskuterar också kvinnornas underrepresentation i forskarutbild- ningen. Enligt UI—IÄzs uppfattning måste hithörande problem analyseras mer noggrant och systematiskt och analysen måste knytas an till aktuellt utvecklingsarbete. Detta borde ge underlag för åtgärder från både stats- makternas och utbildningsmyndigheternas sida när det gäller att komma till rätta med ett av de allvarligaste problemen' rnom forskarutbildningen.

Även Ingenjörsvetenskapsakademien anser att ökad extern rekrytering till forskarutbildningen vid de tekniska fakulteterna skulle kunna ge forsk- ningen och de forskarstuderande nya viktiga impulser.

VÅRD 77 tror att problemvalet i högskolans'forskning kan breddas genom att studerande med arbetslivserfarenhet rekryteras till forskarut-

Prop. 1978/79: 119 - -- 143

bildningen. En förutsättning härför är, att de inom ramen för sin forskarut- bildning får tillfälle att bearbeta problem de ställts inför i arbetslivet.

Lokaliseringen av högskoleutbildning och forskarutbildning år. fram- håller VÅRD 77, av stor betydelse för rekryteringen. Genom decentralise- ringen av högskoleutbildningen har fier människor och nya grupper fått möjlighet till högskolestudier. Detta måste följas upp med en decentralise- ring av forskarorganisationen och forskarutbildningen. En strävan bör vara att fasta resurser för forskning decentraliseras åtminstone till de f. d. universitetsfilialerna. För övriga högskoleorter måste andra former av forskningsanknytning finnas. Arbetslivsanknytning i forskningen är också viktig för att bredda rekryteringen till forskarutbildning. Därigenom kan personer med yrkeserfarenhet och med målinriktade studier bedriva fors- karutbildning med anknytning till sin yrkesverksamhet. Undervisningsfor- merna har också betydelse för rekryteringen.

Enligt arbetslivs-centrum finns det ett stort behov av åtgärder för att underlätta rekryteringen av kvinnliga forskare. Olika typer av åtgärder måste härvid övervägas. En möjlig väg vore t. ex. särskilda stipendier och utbildningsbidrag för kvinnliga forskarstuderande. speciellt inom områden. där kvinnor är särskilt underrepresenterade. Arbetslivscentrum anser det också tänkbart att inrättandet av forskar- och lärartjänster vid högskolorna med inriktning på jämställdhetsforskning inom vissa traditionella discipli- ner skulle kunna få positiva effekter i detta avseende. Särskilda utredning- ar bör göras om orsakerna till den i stort sett totala bristen på kvinnliga forskare med avlagd doktorsexamen inom vissa ämnen bl.a. nationaleko- nomi och statistik.

Flera remissinstanser betonar att även den traditionella rekryteringen till forskarutbildningen måste förbättras.

STU instämmer i målsättningen att i ökad utsträckning rekrytera perso- ner med erfarenhet av yrkesverksamhet till fortsatt högskoleutbildning samt motverka snedrekrytering. Emellertid måste enligt STU:s mening tyngdpunkten i reformarbetet avse vidmakthållandet och förstärkandet av den traditionella rekryteringsbasen för forskarutbildningen. Detta är på lång sikt den väsentliga garantin för en tillgång inom landet av forskare med tillräckling kompetens för att åstadkomma den kunskapsutveckling vad gäller avancerad teknisk forskning och utvecklingsarbete, som erford- ras för att nå nödvändiga, konkreta och kvalificerade resultat inom industri och samhällssektorer.

MFR finner det angeläget att en breddad rekrytering inte sker på bekost- nad av den traditionella rekryteringen till forskarutbildningen utan utgör ett komplement.

Försvarets materielverk anser att det centrala problemet när det gäller att få en tillräckligt vid rekryteringsbas för teknisk naturvetenskaplig fors- karutbildning är den allmänt vikande tillströmningen till teknisk naturve- tenskapliga linjer redan på gymnasienivån. FMV beklagar att förslag till kraftfulla åtgärder för att råda bot på denna situation fallit utanför forskar- utbildningsutredningens uppdrag.

Moderata ungdomsförbundet vill påpeka de negativa konsekvenser för rekryteringen som det nya antagningssystemet för den grundläggande hög- skoleutbildningen. enligt förbundet. med all sannolikhet kommer att med- föra. Medianåldern för de studerande inom grundutbildningen har för många utbildningar höjts drastiskt. Ungdomsförbundet anser att en ome- delbar översyn av antagningssystemet till den grundläggande högskoleut- bildningen är av nöden.

Prop. 1978/79: 119 144

Centra/organisationen SACO/SR anser att den mest angelägna insatsen i syfte att öka rekryteringsbasen för forskarutbildning bör vara att stimule- ra ungdomsstuderande att genomgå längre, sammanhållna studier. Den föreslagna vidgningen av behörighetsgruppen kommer, enligt organisatio- nen. sannolikt endast att ge marginella tillskott till rekryteringsbasen inom överskådlig tid. Väsentligt är därför att åstadkomma en mer positiv attityd på såväl arbetsmarknaden som samhället i övrigt till forskning och forskar- kompetent personal. så att de för forskarutbildning mest lämpade finner det meningsfullt att påbörja och genomföra sådan utbildning.

Enligt Svenska läkaresällskapet får inte den breddade rekryteringen medföra en försämring av den traditionella rekryteringen av forskarstude- rande från läkarutbildningen. Den breddade rekryteringen kräver därför ökade resurser. Dels behövs medel för tilläggsutbildning i form av extra kurser eller deltagande i vissa kurser i läkarlinjen och dels behövs ytterli- gare forskarutbildningsbidrag hos de medicinska fakulteterna för att möj- liggöra för de nya grupperna av forskarstuderande att delta i denna utbild- ning.

FUN framhåller att rekryteringen till forskarutbildning försvåras av att utbildningens meritvärde är inget eller ringa inom andra områden än den direkta forskarkarriären, utbildningsområdet och sjukvården. En- ligt UHÄ:s mening måste forskarutbildningen få bättre attraktionskraft genom att öppna vågar inte bara mot uppgifter som forskare och i yrken inom utbildningssektom utan också mot verksamhet i andra kvalificerade yrken.

Statens bakteriologiska laboratorium anser också att det är troligt att rekryteringen till forskarutbildningen och forskning i hög grad påverkas av det värde som vetenskapliga meriter har vid tillsättningen av tjänster också utanför forskarkarriären. Det är t. ex. motiverat att vetenskapliga meriter tillmäts betydelse vid tillsättningen av tjänster vid statliga forskningsinsti- tutioner utanför universitet och högskolor.

F RN tycker att meritvärdet av en forskarutbildningsexamen bör beaktas inom en lång rad samhällssektorer.

Styrelsen för universitetet i Lund ser det som ett självklart krav att åtminstone statens anställda "på ett vettigt sätt" får tillgodoräkna sin forskarutbildning.

Konsistoriet vid universitetet i Uppsala behandlar frågan om formell kompetens för vissa tjänster och säger: ”Skälet till att krav på formell kompetens för befordran utöver en viss nivå i många grenar av offentlig tjänst under senare tid successivt avskaffats torde bl.a. ha varit att dylika behörighetsvillkor uppfattats som orättvisa då den behörighetsgivande utbildningen för stora grupper av medborgare i samhället i praktiken varit omöjlig eller svår att uppnå av ekonomiska och sociala skäl. Med numera radikalt vidgade utbildningsmöjligheter för alla” bör det "vara möjligt att anlägga en ny för både forskarrekryteringen och den allmänna kompen- tensnivån och kvaliteten mera gynnsam syn på problemet". Konsisto- riet exemplifierar bl.a. med att man inte behöver vara med. dr för att inneha överläkartjänst eller biträdande överläkartjänst, trots att tjänsterna är förenade med undervisningsskyldighet.

Fakultetsnämnden vid odontologiska fakulteten och linjenämnden för tandläkaruthildning vid karolinska institutet anser att vetenskapliga meri- ter bör tillmätas betydelse vid tillsättning av tjänster som övertandläkare och biträdande övertandläkare. _

Landstingsförbundet befarar att kraven på tjänsteuppflyttning för nya

Prov. 1978/79:119 _ __ [45

kategorier forskarutbildade skulle medföra avsevärda kostnadsökningar för sjukvårdshuvudmannen om de tillgodoses. Konsekvenserna av det förda resonemanget behöver enligt förbundets mening analyseias ytterliga- re bl.a. i sjukvårdsmässig utgångspunkt.

FUN föreslår att studieplaner om studieorganisation utvecklas i syfte att definiera etappavgången inom forskarutbildning samt att underlätta del- tidsstudier.

Det är enligt UHÄ:s uppfattning viktigt att forskarutbildningen läggs upp så att studierna underlättas för de nya studerandegrupperna. Stor flexibili- tet bör eftersträvas vad gäller arbetsformer. Studierna bör enligt UHÄ kunna anordnas i etapper. Dessa måste emellertid utformas så att inte helheten i utbildningen förloras. En etappindelning som exempelvis omfat- tar litteraturstudier och kurser av olika slag. direkt avhandlingsförbere— dande moment och slutligen själva avhandlingsarbetet bör i många fall kunna göras. Etapperna bör dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt för den studerande att i olika sammanhang åberopa dem som meriter. UHÄ tycker även att deltidsstudier bör underlättas.

Flera organ inom högskolan, däribland rektorsämbetet vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm. matematisk-natunretenskapliga fakultets- nämnden i Stoekholm och styrelsen för högskolor: i Jönköping. stöder förslaget om möjligheter till etappavgångar.

TCO stöder Kerstin Lindahl-Kiesslings i en reservation framförda för- slag om att forskarutbildningen skall inledas med ett år efter vilket den studerande i samråd med handledare skall ta ställning till fortsatt utbild- ning. En sådan etappvis upplagd utbildning borde bli mer attraktiv för grupper som nu är underrepresenterade i forskarutbildningen. inte minst kVinnor. anser TCO. Den första etappen skall både kunna utgöra en självständig enhet och början på en fullständig forskarutbildning.

MFR anser det svårt att på ett rimligt sätt definiera etappavgångar och mellanexamen inom medicinsk forskarutbildning. Experimentellt arbete eller arbete av liknande slag utgör den dominerande delen av forskarutbild— ningen och de till forskarutbildningen hörande formella kurserna är i all- mänhet utspridda under hela forskarutbildningsperioden.

FUN:s huvudförslag avseende rekryteringen till forskarutbildning gäller ändrade regler för behörighet till forskarutbildning.

UHÄ , flertalet organ inom högskolan. lantbruksuniversitetet, RRV, ar- betarskyddsstyrelsen. NFR. LO. TCO m. ti. biträder FUN:s förslag om en ordning med dels allmän, dels särskild behörighet.

TCO tillstyrker utredningens förslag om principer för tillträde med föl- jande tillägg. Inte bara allmänna linjer utan också lokala och individuella (i den mån de förekommer) bör ge allmän behörighet. TCO förutsätter att utredningens snäva förslag är ett rent förbiseende eftersom argumentation mot att ta med lokal och individuell linje saknas. Vidare bör den särskilda behörigheten ej omfatta mer än 60 poäng i ämnen av direkt betydelse för forskarutbildningen.

Även UHÄ. RRV m.fl. anser att det bör vara möjligt för personer som genomgått lokala eller individuella utbildningslinjer eller enstaka kurser i motsvarande omfattning att antas till forskarutbildning.

UHÄ vill likhet med flera remissinstanser däribland VÅRD 77, TCO. Landstingsförbundet — fästa uppmärksamheten på att det inom högskolan finns'varianter av utbildningslinjer. som bygger på yrkeserfarenhet eller på utbildning utanför högskolan och därför är något kortare än den reguljära allmänna utbildningslinjen. Enligt UHÄ:s uppfattning bör dessa vad gäller 10 Riksdagen 1978/79. ] saml. Nr [19

Prop. 1978/79:119 Mt)

behörighet för forskarutbildning i princip bedömas på samma sätt som den "normala" varianten av resp. linje.

Centerns ungdomsjörbund menar att arbetslivserfarenhet måste vara ett krav för allmän behörighet till forskarutbildning.

Flera av dem som accepterar FUN:s förslag poängterar att den särskilda behörigheten måste utformas så att det inte blir någon kvalitetssänkning inom forskarutbildningen.

FRN understryker att den allmänna behörigheten generellt ej ger en sådan kunskap att forskarutbildningen i egentlig mening kan påbörjas. och stora krav kommer att ställas på att behovet av särskild behörighet analy- seras utfrån ett kvalitetsperspektiv.

STU framhåller att stort avseende måste fästas vid utformningen av de särskilda förkunskapskraven för forskarutbildningen för att nuvarande kvalitetsnivå skall kunna upprätthållas. Detta är likväl enligt STU:s me- ning inte tillräckligt som slutsats med hänvisning till de negativa erfarenhe- terna under de senaste åren som utredningen pekat på. I stället bör kraven för särskild behörighet utformas så att kvalitetsnivån höjs och den negativa trenden bryts vad gäller studietid, avbrott samt examinationsfrekvens. Detta kan på lång sikt utgöra en förutsättning för att sektororgan skall finna det ändamålsenligt att vidmakthålla och öka sin samverkan med universi- tet och högskolor för att nå uppsatta mål för sina FoU-insatser inom angivna tids- och kostnadsramar.

lngenjörsvetenskapsakademien instämmer i utredningens synpunkt att större vikt än hittills bör läggas på kunskaper och färdigheter som inhämtas på annat sätt än genom högskolestudier. t.ex. genom yrkesverksamhet. Dessa faktorer bör vägas in vid bedömning av behörighet för forskarstu- dier. Beträffande sänkningen från 120 till 80 poäng som minimum för allmän behörighet anser akademien dock att, för tillträde till forskarutbild- ningen vid teknisk fakultet. behörigheten i stort sett skall motsvara genom- gången civilingenjörsutbildning vid den mot ämnesområdet svarande lin- jen.

C entralorganisationen SA CO/SR framhåller att när det gäller forskarut- bildning vid juridisk fakultet bör denna, vad avser juridiska karaktärsäm- nen. t.ex. processrätt, civilrätt och straffrätt. bygga på juris kandidat- examen. Det måste krävas av dessa forskarstuderande att de har överblick över hela rättsordningen. varför annan bakgrund än juris kanditatexamen inte kan godtas som behörighetsgivande. I de flesta ämnen är det även fortsättningsvis en nödvändig förutsättning, för att kvaliteten i forskarut- bildningen skall kunna upprätthållas, att den särskilda behörigheten inne- fattar krav om ämnesfördjupning motsvarande 60 poäng inom ämnesområ- det för forskarutbildning. Erhållande av likformighet i förkunskapskrav bör uppnås genom att UHÄ. på grundval av förslag från fakultetsnämn- derna, i utbildningsplanerna för forskarutbildning anger erforderliga rikt- linjer.

FUN:s förslag om allmän och särskild behörighet avstyrks av bl.a. några organ inom högskolan. naturhistoriska riksmuseet, Sveriges indu- striförbund. Svenska handelskammareförbundet och Svenska arbetsgiva- reföreningen. Vitterhetsakademien, SFS och Moderata ungdomsförbun- det.

Enligt naturhistoriska riksmuseets mening bör för forskarstudier i de ämnen museet representerar, den allmänna behörigheten i biologi omfatta minst 3 års studier (l20 poäng) och den särskilda behörigheten omfatta vidareutbildningskurser om sammanlagt minst 60 poäng (1 1/2 års studier).

Prop. 1978/79: 119 .fi-"' - '. 147

Därvid är att märka att denna forskningsförberedande vidareutbildning ingalunda bör koncentreras till enbart botanisk och zoologisk morfologi och systematik utan bör omfatta även fysiologiska. ekologiska. etologiska. biogeografiska och genetiska moment. vilka alla är av utomordentlig bety- delse för modern systematisk forskning.

Sveriges industriförbund, Svenska hande/skammareförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen ser inga fördelar med FUN:s förslag till ett förändrat behörighetssystem med dels allmän behörighet, dels särskild behörighet. Den allmänna behörigheten (i princip utbildningslinje om minst 80 poäng) kommer i flertalet fall att behöva kompletteras med omfattande särskilda behörighetskrav för att uppnå behörighet för forskarstudier. Men reellt kommer denna allmänna behörighet inte att kunna ge tillträde till forskarstudier i något ämne. Detta kan knappast uppfattas som positivt för den enskilde och inte heller tjäna någon informativ funktion. Till skillnad från den grundläggande utbildningen står den studerande sällan inför ett val mellan forskartttbildning inom vitt skilda områden. vilket gör att det inte föreligger ett behov av ett enhetligt behörighetssystem för all forskar— utbildning.

Virterhetsakademien framhåller att inom humaniora och samhällsveten- skap är en bred kunskapsbas av vital betydelse för en framgångsrik fors- karinsats. och i det internationella perspektivet framstår redan nuvarande fordringar som anmärkningsvärt låga. Akademien avvisar sålunda försla- get om 80 poäng som allmän behörighet.

SFS avstyrker förslaget att dela upp behörigheten i en allmän och en särskild del. I stället bör för varje ämne respektive institutionsstyrelse ställa upp ett antal behörighetskrav. Dessa skall fastställas av fakultets- nämnden. Behörighetskraven bör delas upp i tre delar nämligen fördjup- ning, kommunikationsämnen och stödämnen och uttryckas i poäng. SFS förordar att kravet på fördjupning som regel skall vara 60 poäng eller motsvarande.

Moderata ungdomsförbundet avstyrker bestämt FUN:s förslag till för- ändrat behörighetssystem med dels allmän, dels särskild behörighet. MUF kan inte på något sätt inse fördelarna med ett sådant system. Den allmänna behörigheten (i princip tltbildningslinje om minst 80 poäng) kommer i flertalet fall att behöva kompletteras med omfattande särskilda behörig- hetskrav, vilket leder till att den allmänna behörigheten i stort sett saknar värde. Att uppnå allmän behörighet för forskarstudier men samtidigt inte vara reellt behörig för forskarstudier i något ämne kan knappast uppfattas som positivt från den enskildes utgångspunkt och det tjänar inte heller ' någon informativ funktion. Från informationssynpunkt kommer systemet att bli synnerligen otympligt. Förbundet förordar ett behörighetssystem som utformas så likartat som möjligt inom skilda ämnesgrupper. Till skill- nad från den grundläggande utbildningen står. framhåller förbundet, den presumtive forskarstuderanden sällan inför ett val mellan forskarutbild- ning inom vitt skilda ämnesområden, varför ett enhetligt behörighetssy- stem för all forskarutbildning inte behövs.

FUN:s förslag om särskilda kurser för att uppnå särskild behörighet för studerande från linjer som i dag saknar forskningsanknytning, över- bryggande kurser. berörs endast i ett mindre antal yttranden.

Bl.a. FRN, centralorganisationen SACO/SR och TCO poängterar att särskilda medel bör anslås för sådana kurser.

Statskontoret framhåller att denna kursverksamhet måste koncentreras till en eller ett fåtal orter för att erhålla ett tillräckligt studerandeunderlag.

Prop. 1978/79: 119 143

Enligt RRV torde den övervägande delen av sådan komplettering som de forskningsförberedande kurserna avser kunna ske inom ramen för befint— ligt kursutbud.

I.antbruksmziversitetet påpekar att kurser för erhållande av särskild behörighet för nya kategorier forskarstuderande kan komma att bli svår- genomförbara och resurskrävande.

Bl.a. NFR och ('entralorganisationen SACO/SR tillstyrker FUN:s för- slag att urval och antagning till forskarutbildning skall behandlas av antag— ningsnämnd på institutionsnivå.

VÅRD 77 anser att det skulle vara av värde om i en sådan antagnings- nämnd ingick också allmänrepresentanter och företrädare för de studeran- de.

Lantbruksuniversitetet förordar att FUN 25 förslag nyanseras. ] de fall en institution är så stor att det verkligen är fråga om att anta ett antal forskarstuderande varje år fyller säkert en antagningsnämnd en viktig funktion. Inom lantbruksuniversitetet finns många institutioner som antar endast någon eller ett par forskarstuderande per läsår. Denna antagning bör lika gärna kunna ske enligt nuvarande bestämmelser av institutions- styrelsen. Det bör därvid föreskrivas att samråd skall ske med handledarna inom institutionen. Nuvarande förordning medger därutöver att institu- tionsnämnder kan inrättas. De institutioner som så önskar skulle därmed redan idag ha möjlighet att införa antagningsnämnd.

Sveriges industriförbund, Svenska lrandelskammareförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen tycker att en särskild antagningsnämnd för forskarutbildning bör avvisas. Det är fullt tillräckligt att institutions- styrelserna handhar antagningsfrågorna.

TCO anser att UHÄ bör utfärda anvisningar för den lokala antagningen som betonar vikten av nytänkande och okonventionell bedömning av de sökandes meriter.

VÄ RD 77 vill att forskarutbildningsnämnden meddelar riktlinjer för an- tagningsnämndens verksamhet.

Landstingsförbundet föreslår att sjukvårdshuvudmännen får yttrande- rätt beträffande urval och antagning till forskarutbildning och påbyggnads- utbildning vid antagningsnämnd/motsvarande.

Bredda! utbildningsutbud

De flesta remissinstanser som har uttalat sig om FUN :s förslag avseende breddat utbildningsutbud anser att det är angeläget att påbyggnadsutbild- ningar kommer till stånd. Dit hör UHÄ, lantbruksuniversiteret. Handels- högskolan i Stockholm. arbetarskyddsstyrelsen, riksarkivet, planverket, socialstyrelsen. delegationen för energiforskning. NFR, VÅRD 77. LO, centralorganisationen SAC OISR och Svenska läkaresällskapet.

Flera remissinstanser pekar på problem i sammanhanget. Lantbruksuni— versitetet framhåller att möjligheterna att genomföra påbyggnadsutbildning beror på i vilken utsträckning resurser kan tillföras. Naturvårdsverket anser att påbyggnadsutbildningar är lämpliga för miljövårdsområdet, men ett problem är svårigheten att åstadkomma lämpliga utbildningspaket. En lösning är att skapa ett system av fristående kurser.

TCO. Centerns ungdomsförbund och Sveriges läkarförbund anser att förslaget är oklart. TCO menar att detta särskilt gäller gränsdragningen till grundutbildning och forskarutbildning, men att även utredningens tankar beträffande mål. innehåll och form är svåra att följa. TCO tillstyrker dock

Prop. 1978/79: 119 "' l49

att en försöksverksamhet med utveckling av påbyggnadsutbildning kom- mer till stånd. Centerns ungdomsförbund anser att i ett system med åter- kommande utbildning kan påbyggnadsutbildning utgöra värdefulla komp- lement till grundläggande utbildning. Sveriges läkarförbund anser att skill- naden mellan enstaka kurser, överbryggande kurser och påbyggnadsut— bildning är oklar. SCB framhåller att det för analysändamål är önskvärt med en klar gränsdragning såväl mellan grundläggande utbildning och påbyggnadsutbildning som mellan påbyggnadsutbildning och forskarut- bildning.

SFS föreslår en differentiering av påbyggnadsutbildningarna i två olika typer. dels påbyggnadslinjer som skall knyta an till genomgången grundläg- gande högskoleutbildning och ses som vidareutbildning eller specialise- ring, dels specialistutbildning. som läses parallellt med forskarutbild— ningen. men är tidsmässigt kortare och inriktad mot en specifik arbets- marknad.

Vissa remissinstanser tillstyrker att påbyggnadsutbildningar anordnas. men framhäver att de inte får bedrivas på bekostnad av resurser för forskarutbildning eller grundutbildning. Dit hör arbetsmarknadsstyrelsen, MFR, centra[organisationen SACO/SR. Svenska läkaresällskapet, Sveri- ges lt'ikarft'irbund. Sociologft'irbundet samt Riksföreningen mot cancer.

C ivilingenjörsförbundet framhåller att påbyggnadsutbildning bör bygga på en stabil efterfrågan från arbetsmarknaden. Sociologft'irbundet menar att påbyggnadsutbildning kan vara en lösning på arbetsmarknadens behov. där det är möjligt att definiera ett sådant. Risken är dock att man skapar utbildningar som efter en tid är omoderna och inte ger arbete.

FOA är tveksam till påbyggnadsutbildning: "Gränsen mellan påbygg- nadsutbildning och doktorandutbildning kan i många fall bli flytande när det gäller utbildningens användbarhet för framtida yrkesverksamhet och det kan då diskuteras om man för de befattningar som avses bör eftersätta kraven på vetenskaplig skolning och ett självständigt forskningsarbete. FOA ifrågasätter om man därför inte i första hand bör satsa på doktorand- program som är inriktade på yrkesverksamhet utanför högskolan utan att för den skull kompromissa med utbildningens vetenskapliga kvalitets- krav."

De mål och kriterier som utredningen har ställt upp för påbyggnadsut- bildningarna accepteras av de flesta remissinstanserna. Den lägre tidsgrän- sen om 1,5 år anses dock onödig av flera instanser, t. ex. UHÄ. VÅRD 77, Landstingsförbundet, LO och centra[organisationen SACO/SR. VÅRD 77 pekar på att vårdutbildningarna ofta är kortare än 1,5 år. Landstingsför— bundet och LO anser att längden bör styras av samhällets behov och utbildningens mål. Centralorganisationen SACO/SR menar att man un- dantagsvis bör acceptera utbildningar som inte är längre än ett år på heltid eller motsvarande deltidsstudier.

Många remissinstanser har behandlat sambandet mellan påbyggnadsut- bildning och forskarutbildning. Handelshögskolan i Stockholm och centra/organisationen SACO/SR anser att vissa kurser bör kunna vara gemensamma för forskarutbildning och påbyggnadsutbildning. Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges industriförbund och Svenska handels- kammareförbundet anser att behörighetskraven skall vara desamma som för forskarutbildning.

Lantbruksuniversitetet, Sveriges geologiska undersökning och statsve- tarförbundet föreslår att påbyggnadsutbildningen skall kunna avslutas av en mellanexamen eller mastersexamen. Industriverket ser ingen invänd-

Prop. 1978/79: 119 150

ning mot att viss påbyggnadsutbildning skall kunna utgöra en mellanex- amen i forskarutbildningen. Även IVA anser att påbyggnadsutbildningen skall kunna utgöra en etapp på väg mot doktorsexamen. Vitterhetsakade- mien föreslår att någon form av påbyggnadsutbildning kan fungera som meritgivande avlänkning för dem som misslyckas med forskarutbildning.

Av de remissinstanser som har yttrat sig om studiefinansieringen för påbyggnadsutbildningar anser RRV och Centerns ungdomsförbund att samma regler bör gälla som för grundutbildningen, nämligen att studieme- del skall utgå. VÅRD 77 anser däremot att påbyggnadsutbildningen i detta hänseende bör jämställas med forskarutbildningen. Naturvårdsverket framhåller att arbetsgivarens villighet att bevilja ledighet för studier med lön kommer att bli avgörande för möjligheten att genomgå påbyggnadsut- bildning.

FUN:s förslag att regionstyrelserna skall åläggas det övergripande an- svaret för planering och inrättande av påbyggnadsutbildningar har kritise- rats av ett stort antal remissinstanser. Det enda remissorgan som uttryckli- gen tillstyrker förslaget är socialstyrelsen, som ser regionstyrelserna som en garanti för att sektorsansvariga organ ges stor möjlighet att påverka innehållet i utbildningarna.

UHÄ anser att påbyggnadsutbildningen organisatoriskt bör vara en del av den grundläggande utbildningen och att det nuvarande systemet med påbyggnadslinjeri stort sett är ändamålsenligt. UHÄ föreslåri konsekvens härmed att de lokala högskoleorganen, främst högskolestyrelserna får ansvar för initiering av nya påbyggnadslinjer. Mer bestående utbildnings- behov av rikskaraktär bör enligt UHÄ tillgodoses genom inrättande av allmänna påbyggnadslinjer.

Även RRV, statskontoret, MFR och Svenska läkaresällskapet anser att högskolestyrelsen bör ha det övergripande ansvaret för påbyggnadsutbild- ningarna. Centralorganisationen SACO/SR och Civilingenjörsförbundet föreslår att UHÄ får det övergripande ansvaret medan högskoleenheterna skall vara förslagsställande. SFS och Moderata ungdomsförbundet före- slår att UHÄ får ansvar för samordningen av påbyggnadsutbildningen medan övriga uppgifter skall åligga linjenämnder respektive fakultets- nämnder. beroende på om utbildningen är anknuten till grundutbildning eller forskarutbildning.

FUN:s förslag om ett särskilt anslag för påbyggnadsutbildning tillstyrks av centralorganisationen SACO/SR. UHÄ:s förslag till organisation av påbyggnadsutbildningen innebär att det nuvarande anslagssystemet blir tillämpligt även för påbyggnadslinjer. Medel för dessa kommer då att anvisas under sektorsanslagen samt under anslagen för lokala och indivi- duella linjer och enstaka kurser. Under en övergångsperiod bör, enligt UHÄ, under respektive anslag medel specialdestineras för utveckling och drift av nya påbyggnadslinjer. TCO anser att frågan om anslagskonstruk- tionen bör övervägas ytterligare.

FUN föreslår att samhällets särskilda studiestöd inom forskarutbildning- en i sin helhet utformas som utbildningsbidrag för doktorander. Assistent- och amanuenstjänsterna i nuvarande form avvecklas. I stället komplet- teras tjänsteorganisationen inom högskolan med en ny halvtidstjänst som assistent. som kopplas till studiefinansieringssystemet inom forskarutbild- ningen. FUN:s förslag tillstyrks av skolöverstyrelsen, RRV, SCB, centrala studiestödsnämnden. arbetsmarknadsstyrelsen, LO, Sveriges lantbruks- universitet. Handelshögskolan i Stockholm. NFR, statens råd för bygg- nadsforskning, försvarets materielverk. riksantikvarieämbetet och statens

Prop. 1978/79:119 tSl

historiska museer, VÅRD 77, Arkitektförbundet och Centerns ungdoms- förbund.

Centrala studiestödsnämnden kan utifrån ett prioriteringsrcsonemang ansluta sig till att det särskilda studiestödet för forskarstuderande tills vidare i princip endast skall kunna utgå för forskarutbildning. CSN utgår från att i ett framtida studiefinansieringssystem kommer alla som antagits till forskarutbildning att erhålla det särskilda studiestödet till forskarstu— derande. Vidare anser studiestödsnämnden att nuvarande beloppsnivån på utbildningsbidraget för doktorander är relativt väl avpassad och att en beloppsmässig differentiering av det särskilda studiestödet till forskarstu- derande är olämplig. Förslaget att omvandla hittillsvarande assistent— och amanuenstjänster till en ny form av tjänst avsedd att kopplas till finansie- ringssystemet bör enligt studiestödsnämnden genomföras.

SCB vill i likhet med utredningen understryka betydelsen av studiefinan- sieringen. Nya studier av SCB:s register över studerande i forskarutbild- ning visar att till exempel examinerade läsåret 1975/76 i större utsträckning än samtliga studerande haft stipendium/utbildningsbidrag och någon typ av tjänst vid universitetet/högskolan under flera år före examen. Skillnaderna varierar mellan fakulteterna. de är lägst vid medicinsk fakultet och högst vid humanistisk fakultet. Samtidigt har examinerade 1975/76 under åren närmast före examen i lägre utsträckning haft så kallad övrig förvärvsverk- samhet, det vill säga tjänst utanför universitet och högskolor. Studiefi- nansieringen har således stor betydelse som styrfaktor både ur rekryte- rings- och studietidssynpunkt framhåller SCB. Liknande synpunkter fram- förs av arbetsmarknadsstyrelsen, VÅRD 77, statens råd för byggnads- forskning och försvarets materielverk.

VÅRD 77 vill stryka under möjligheterna att använda studiestödet i rektyteringsfrämjande syfte, inte bara när det gäller att stimulera rekryte- ringen till vissa områden, utan också för att stimulera nya grupper av studerande att söka sig till fortsatt högskoleutbildning.

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer delar utredningens uppfattning att studiestödet skall ge ekonomisk och social trygghet. som är likvärdig den som gäller för andra jämförbara grupper och att stödet skall kunna förenas med yrkesverksamhet utom högskolan. Många yrkesverk- samma inom samhällssektorn kulturminnesvård — museer saknar möjlig- het att få ekonomiskt stöd för forskarutbildning från arbetsgivaren. En förutsättning för att fortsatt utbildning av tillräcklig omfattning skall kom- ma till stånd inom sektorn 'är därför att studiestöd kan erhållas. Möjlighe- ten att kunna bedriva studierna helt eller delvis på deltid bör underlätta en rekrytering av redan yrkesverksamma. Tillgången på forskarutbildade har under det nuvarande expansionsskedet för kulturminnesvården inte svarat mot efterfrågan. Inom sektorn finns därför ett uppdämt behov av utbild- ning på forSkarnivå. Hänsyn bör. enligt riksantikvarieämbetet, tas till detta förhållande vid dimensionering av studiestödet.

NFR anser att med det föreslagna systemet kan klarare gränser dras mellan forskarutbildning och institutionernas övriga verksamhet. NFR anser det mycket angeläget att fortbildningen av doktorerna utöver före- slagna åtgärder stärks genom inrättande av tidsbegränsade stipendier av typen "post doctor fellowships” för studier vid andra högskolor framför allt i andra länder.

Centerns ungdomsförbund kan i huvudsak tillstyrka utredningens för- slag till studiefinansiering men anser att studielön i ett längre perspektiv skall införas. De föreslagna assistenttjänsterna kan innebära värdefulla

Prop. 1978/79: 119 152

komplement till utbildningsbidragen samtidigt som tjänsterna är nyttiga tillskott i tjänsteorganisationen.

RRV tillstyrker i princip utredningens förslag. RRV vill emellertid samti- digt understryka de nuvarande assistenttjänsternas betydelse för den lö- pande administrationen vid framför allt större institutioner. Assistenttjäns- terna utgör vid sidan av studievägledartjänsterna och uppdragsbefattning- arna prefekt och studierektor oftast de enda administrativa tjänsterna på institutionsnivå. För att institutionernas ekonomiadministrativa uppgifter skall kunna fullgöras på ett ändamålsenligt sätt. kan det därför. enligt RRV. vara rimligt att vid större institutioner undanta vissa resurser från kravet på anknytning till utbildningsbidrag.

Förslaget att samhällets särskilda studiestöd inom forskarutbildningen i sin helhet utformas som utbildningsbidrag tillstyrks också av lantbuksuni- versitetet. En klarare uppdelning av de olika uppgifterna som åligger en assistent forskning och undervisning -— är nödvändig. Möjligheten att skapa assistenttjänster utan knytning till utbildningsbidrag för doktorander måste dock finnas kvar. anser lantbruksuniversitetet.

Handelshögskolan i Stockholm finner utredningens förslag i huvudsak vara väl avvägda. Det kan dock råda viss tveksamhet om förslaget att amanuens— och assistenttjänster skall vara högst halvtid och förbehållas forskarstuderande som tilldelats utbildningsbidrag. Därigenom kan i vissa fall tjänsterna läsas i onödan.

Landstingsförbunder anser att den tjänstgöringsforrn som utredningen föreslagit i kombination med utbildningsbidrag för doktorander har alltför liten sjukvårdsanknytning för att kunna användas inom klinisk forskarut— bildning. Förbundet finner det svårt att för närvarande överblicka konse- kvenserna för sjukvårdens del av föreslagna förändringar för studiefinan- sieringen och för studiestödets användning såsom dimensionerings- och rekryteringsinstrument för forskarutbildningen. Härför fordras en genom- gång av förhållandena på varje särskild sjukvårdsklinik.

Lärartjänstutredningen finner att de dimensioneringsproblem som för- slaget till koppling mellan innehav av utbildningsbidrag och innehav av tjänst ger upphov till för såväl forskarutbildning som grundutbildning inte är tillfredsställande behandlade.

Vetenskapsakademien är tveksam inför utredningens konstruktion av studiefinansieringen. Utbildningsbidragen kommer att fördelas på ämnen i stället för på individer, vilket starkt försämrar möjligheterna att satsa medlen på de bästa forskarbegåvningarna och att använda resurserna där de bäst behövs. Akademien understryker också betydelsen av att institu— tionerna kan anställa studerande på arvodesbasis före antagning till fors- karutbildning för arbete inom grundutbildningen. Detta har visat sig vara av betydelse bl. a. inom den medicinska fakulteten. De speciella förhållan- dena mellan preklinisk och klinisk utbildning inom den medicinska fakulte- ten torde kräva ytterligare utredning, framhåller akademien.

Negativa till FUN:s förslag om studiefinansiering är MFR, centralor- ganisationen SACO/SR. TCO. Sveriges läkarförbund, Sociologförbundet, Sveriges civilingenjörsförbund. Sveriges industriförbund, Svenska han- delskammareförbundet, Svenska arbetsgivare/öreningen. Riksföreningen mot cancer. statskontoret, Sveriges geologiska undersökning, Moderata ungdomsförbundet, m. fl.

Den koppling utredningen gör av systemet med assistenttjänster och det nyligen införda systemet med utbildningsbidrag finner statskontoret ej tillräckligt underbyggd för att kunna bedöma värdet och konsekvenserna

Prop. 1978/79: 119 571 -- 153

av FUN:s förslag. De studiesociala och studierekryterande motiv som tidigare funnits för ett system med assistenttjänster knutna till den grund- läggande utbildningens dimensionering synes rimligen bortfalla vid en ut- byggnad av det nya systemet med särskilda utbildningsbidrag inom fors— karutbildningen. Utredningens förslag till tjänstekonstruktion för assisten— ter innebär även ändrade villkor för institutionerna inom sådana funktioner som nu brukar utföras av assistenter med heltidsförordnande, framför allt allmänt institutionsarbete. Behovet av denna tjänstetyp som ett komplette- rande, extra studiestöd inom forskarutbildningen diskuterar utredningen mer i förbigående. Dess förslag om en ny typ av halvtidstjänstgörande assistenter med utbildningsbidrag innebär en form av särskilt studiestöd för deltidsstudier. vars mer långsiktiga konsekvenser för dimensionering av forskarutbildning och forskarkarriär hade varit värda större uppmärk- samhet.

Sveriges industriff'irbund, Svenska handels/cammareförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen påpekar att förändringar av dagens assi- stenttjänster och skärpta villkor för bisyssla för dem som uppbär helt utbildningsbidrag i enlighet med FUN:s förslag skulle medföra kraftigt sänkta inkomster och ökad arbetsbelastning för forskarstuderandena och därmed försämrade möjligheter att rekrytera dugliga studerande till fors- karutbildning. En sådan minskad tillströmning skulle i sin tur få allvarliga effekter på grundutbildningen, framför allt vid de tekniska och medicinska högskolorna där huvuddelen av övningsmomenten leds av assistenter.

MFR påpekar att det inom medicinsk fakultet är regel att presumtiva doktorander prövar på forskningsarbete innan frågan om registrering som doktorand aktualiseras. Amanuens- och assistenttjänster har här varit en utomordentlig tillgång.

Vid de prekliniska institutionerna har intresserade studerande förord- nats på amanuenstjänster och kunnat arbeta på deltid med forsknings— och undervisningsarbete parallellt med studierna. Först efter några terminer har frågan om registrering som doktorand blivit aktuell. Fördelarna med ett sådant system är enligt MFR uppenbara. Den presumtive doktoranden har kunnat bilda sig en uppfattning om vad forskarutbildning och forskning innebär och lärt känna arbetsmiljön. En annan väsentlig fördel med det nuvarande systemet är att doktorander medverkar i grundutbildningen. Kopplingen mellan grundutbildning och forskning är stark inom den medi- cinska sektorn.

MFR avstyrker sålunda FUN:s förslag att avskaffa nuvarande amanu- ens- och assistenttjänster. När det gäller utbildningsbidrag anser MFR det angeläget att Iiberalare regler för kombination av dessa med annan verk- samhet införes.

Statens bakteriologiska laboratorium anser att möjligheter för forskar- studerande att kombinera deltidstjänster med tjänstgöring vid statliga eller privata forskningsinstitutioner utanför universiteten hittills har fungerat mycket väl. Utredningens förslag att omvandla amanuens- och assistent- tjänster till tidsbegränsade assistenttjänster för registrerade doktorander och till utbildningsbidrag leder till att ett väsentligt mindre antal personer kommer att engageras.

Även Sveriges geologiska undersökning avstyrker förslaget till studie- finansiering. Den föreslagna ordningen beträffande utbildningstjänsterna skulle skapa problem särskilt vid små institutioner inom geosektorn genom bristen på flexibilitet.

Några remissinstanser — bl.a. UHÄ. TC O. SFS, Moderata ungdoms-

Prop. 1978/79: 119 154

förbundet föreslår att doktorandtjänster inrättas.

UHÄ anser i likhet med FUN att nuvarande amanuens- och assistent— tjänster bör avskaffas. Ett bevarande av dessa tjänster synes i första hand motiveras av behovet av arbetskraft för vissa arbetsuppgifter främst inom de laborativa ämnesområdena. UHÄ delar vidare utredningens uppfatt- ning att studiestödet beloppsmässigt bör vara odifferenticrat men vill i likhet med flera remissinstanser ifrågasätta om den föreslagna storleken av studiestödet är tillräckligt för att nå angivna syften. UHÄ gör dock för sin del bedömningen att det både är möjligt och lämpligt att studiestödet utformas som doktorandtjänster och förordar en sådan lösning. Tjänsterna bör enligt UHÄ inte vara förenade med andra uppgifter än forskarstudier. Däremot bör stor frihet finnas att förena deltidstjänstgöring på doktorand- tjänst med annat arbete. inom eller utom högskolan.

När det gäller förslaget om deltidstjänst som assistent i kombination med utbildningsbidrag har flera av organen inom högskolan framhållit att denna tjänstetyp inte kan ersätta nuvarande amanuens- och assistenttjänster när det gäller att fullgöra viktiga uppgifter främst inom den grundläggande utbildningen. Enligt UHÄ kan frågan om ersättning för amanuens- och assistenttjänster inte lösas förrän lärartjänstutredningen avgivit sina för- slag. ] avvaktan härpå bör tjänsteorganisationen inom högskolan inte för- ändras.

En acceptabel lösning på studiefinansieringen kan inte bygga på ett system med dels en tjänstgöringsskyldighet inom ramen för en deltids— tjänst. dels en utbildningsdel utanför tjänsten. anser centralorganisationen SACO/SR och föreslår att det för varje forskarstuderande som erhållit utbildningsbidrag inrättas en tjänst i vilken forskarutbildning och tjänstgö- ringsskyldighet i form av undervisning. forskning och allmänt institutions- arbete ingår. En sådan tjänstekonstruktion skulle automatiskt ge de förmå- ner som är förenade med tjänsteinnehav samtidigt som den grundar rätt till ersättning från arbetslöshetskassa. Samtidigt måste de problem som sam- manhänger med den alltför omfattande tjänstgöringsskyldigheten angripas. Det bör vara möjligt att inrätta tjänst med tjänstgöringsskyldighet ned till 25 procent av en arbetstid. Likaså skall studerande kunna kombinera forskarutbildningstjänst med förvärvsarbete på deltid inom och utom hög- skolan. Organisationen framhåller också vikten av att studiestödets kon— struktion får en sådan flexibilitet att det kan anpassas efter de speciella förhållanden som råder vid olika fakulteter. Som exempel anförs förhållan- dena vid medicinsk. juridisk och teknisk fakultet samt vissa ämnen vid filosofisk fakultet. Om speciella skäl föreligger bör deltidstjänst kunna inrättas för studerande som ej är antagen till forskarutbildning.

TCO avvisar FUN:s förslag till studiefinansiering. Enligt TCO:s uppfatt- ning bör forskarutbildning normalt ske inom ramen för tidsbegränsad an- ställning, doktorandtjänster. Sådana tjänster bör enligt TCO:s mening ersätta såväl utbildningsbidragen som de nuvarande assistent— och amanu- enstjänsterna. Högskolestyrelsen bör ha möjlighet att inrätta doktorand- tjänster på externa medel, t. ex från forskningsråd.

Moderata ungdomsförbundet menar att utredningens förslag inte är tillräckligt utredda. MUF förordar ett system med särskilda doktorand- tjänster, inom vilka ryms viss skyldighet att undervisa och att sköta admi- nistrativa göromål. [ andra hand bör antalet utbildningsbidrag utökas och frikopplas från innehav av de föreslagna assistenttjänsterna.

SFS föreslår ett nytt studiefinansieringssystem för de forskarstude-' rande. Utbildningsbidragen och nuvarande assistent- och amanuenstjäns-

Prop. 1978/79:119 "' -' 155 ter bör avskaffas i den mån tjänsterna inte är nödvändiga för grundutbild- ningens behov. ] stället bör forskarutbildnings- och doktorandtjänster in- rättas. Dessa bör konstrueras så att l/3 av tjänstgöringstiden fullgöres genom undervisning eller annat institutionsarbete medan 2/3 av tjänstgö- ringstiden fullgöres genom egna studier. Tjänsten bör normalt inte få innehas under en längre tid än sex år. Arbetet skall kunna koncentreras tidsmässigt och systemet bör generellt användas flexibelt. Framför allt för laborativa ämnen är det. enligt SFS, nödvändigt att tjänstgöringsskyldighe- ten går att förena med sammanhängande perioder av forskarstudier. Upp— läggningen av t. ex. experimentella serier kan kräva en kontinuerlig bevak— ning.

RRV delar utredningens uppfattning att fördelningen av studiestö- det inte alltid bör vara proportionell mot antalet utbildningsplatser inom olika fakulteter. Möjlighet bör finnas att styra resurser till områden som är angelägna att prioritera.

RRV pekar på att anslaget till utbildningsbidrag för doktorander idag endast omfattar själva utbildningsbidraget. Eftersom detta är förenat med sociala förmåner bör enligt RRV under anslaget även beräknas medel motsvarande lönekostnadspålägg.

NFR är positivt till tanken att eventuellt bidra till studiefinansieringen men kommer inte att låta detta ske genom att ställa klumpsummor till fakulteternas förfogande utan kommer att i överensstämmelse med rådets allmänna policy förbehålla sig rätten att själv värdera de sökande och inom projektramarna utvälja dem som skall få bidrag.

NFR ansluter sig också till förslaget att urvalet mellan sökande av utbildningsbidrag skall åligga institutionernas antagningsnämnder.

UHÄ delar uppfattningen att även forskningsråd och sektorsorgan skall kunna ställa medel till förfogande för studiestöd. Riksdagen bör ge rikt- linjer för det totala antalet doktorandtjänster och medlen för studiestöd bör i fortsättningen anvisas under anslagen för forskning och forskarutbild- ning. UHÄ anser att det lokala ansvaret för tillsättning av doktorandtjäns- ter och andra tjänster bör läggas på högskolestyrelsen.

UHÄ pekar även på vissa särskilda problem inom den kliniska forskar- utbildningen och anser att utredningen inte ger underlag för förändringar. UHÄ framhåller vikten av att dessa frågor tas upp till konkret behandling i samband med beredningen av utredningens förslag.

Centrala studiestödsnämnden har ingenting att erinra mot förslaget rö- rande ansvarsfördelning för studiestödet inom forskarutbildningen. Om utbildningsbidragen i framtiden blir en generell stödform kommer nämn- den att aktualisera frågan om huvudmannaskapet för denna studiestöds- form.

Beträffande utredningens förslag om att forskningsråden och sektorsor- ganen skall ges möjlighet att bidra till studiefinansieringen vill STU hävda att ett system för planerad dimensionering i huvudsak skall kunna tillgodo- se sektorsorganens behov av kompetensuppbyggnad inom landet. I de fall detta ej kan ske av speciella skäl skall självfallet möjlighet finnas för sektorsorgan att ge medel till studiefinansiering på forskarutbildningsnivå inom eller utom landet.

Något generellt ansvar för finansiering av doktorandutbildning bör inte läggas på sektorsanknutna FoU-finansierande organ, anser statens råd för byggnadsforskning, Direkt statligt stöd i form av tjänster och utbildnings- bidrag bör i stället ökas.

Prop. 1978/79: 119 l56

Dimensionering

FUN anger att målet för en dimensionering av forskarutbildningen skall vara att söka skapa balans mellan tillgången på forskarutbildad arbetskraft, samhällets behov av dylik arbetskraft och de studerandes önskemål att genomgå forskarutbildning. Denna allmänna målsättning stöds i princip av flertalet remissorgan. UHÄ framhåller dock att det är svårt att utifrån utredningens förslag bedöma de olika problem som är förknippade med att nå detta mål.

Även enligt TCO:s uppfattning är det angeläget att få en planerad dimen- sionering av forskarutbildningen. Detta är motiverat inte bara av kravet att skapa balans i förhållande till arbetsmarknadens behov av forskarutbil- dade. Forskarutbildningen får också ses som ett mycket betydelsefullt instrument i en sammanhållen forskningspolitik, dels genom att forskare med kompetens för vissa områden utbildas, dels på grund av den forskning som utförs i samband med utbildningen. TCO ser med stor oro på den minskade tillströmningen till forskarutbildning framför allt inom den tek- niska och naturvetenskapliga sektorn. Mot denna bakgrund framstår ut- redningens förslag som alltför passivt. TCO kan sålunda inte acceptera förslaget som en verklig lösning av dimensioneringsfrågorna.

Många remissinstanser är tveksamma inför FUN:s förslag till dimen- sioneringssystem.

Något behov av en allmän begränsning av antalet forskarstuderande kommer enligt SFS.'s bedömning inte att vara aktuellt inom överskådlig tid. Visserligen kan tillfälliga överskott uppstå inom enskilda ämnen, men SFS anser att det är bättre att stimulera rekryteringen inom bristområden än att i detalj dimensionera forskarutbildningen inom högskolan och på vaga grunder göra stora omfördelningar av resurser. Hittillsvarande försök till prognoser av behovet av högskoleutbildning borde enligt SFS:s mening ha avskräckt FUN från att bygga en dimensionering av forskarutbildning— en på uppskattningar av samhällets framtida behov av kvalificerad arbets— kraft. Processen för att skaffa fram underlag för dimensioneringen är både tids- och resurskrävande och osäkerheten i uppskattningarna är stora. Det är vidare inte självklart att marknadens behov av viss utbildad arbetskraft alltid överensstämmer med olika ämnesteoretiska behov. Den enskilde studerandes behovssituation. så som den uttrycks i efterfrågan av viss utbildning. tycks FUN. anser SFS. helt ha bortsett från. SFS förordar att det idag rådande systemet består. lnom det finns möjligheter att begränsa antagningen till viss forskarutbildning på grund av bristande handledarre- surser.

Centerns ungdomsförbund tycker att utredningens förslag till dimen- sioneringssystem verkar mycket komplicerat och svårt att överblicka. Det är därför nödvändigt att finna andra grunder för dimensioneringen. Beho- vet av forskarstuderande är mycket svårt att bedöma. Den indelning som utredningen gör har endast ett begränsat värde. Forskarutbildning har ett betydande egenvärde som är svårt att mäta i framtida yrkesverksamhet. En långsiktig planering av dimensioneringen är angelägen både för samhäl- lets och för de studerandes planeringsmöjligheter.

FUN:s förslag till dimensioneringssystem för forskarutbildningen med en minimi- och en maximinivå förefaller för Moderata ungdomsförbundet vara en typisk skrivbordskonstruktion, som enbart skulle leda till admini- strativt merarbete. Problemet för de flesta ämnen är en vikande rekryte- ring. Ett laborerande med minimi- och maximinivå för antagningen skulle

Prop. 1978/79: 119 $'”-' 157

för dessa ämnen knappast förändra verkligheten. Förbundet anser det Väsentligt för forskarutbildningens kvalitetoch för de forskarstuderande själva att samtliga som antagits till forskarutbildning skall ha rätt att kräva en fullgod handledning. Eventuella antagningsbegränsningar bör beslutas om lokalt i samråd mellan fakultetsnämnd och berörd institution.

Sveriges industriförbund. Svenska handelskammareförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen kan inte finna att det arbete som måste läggas ned för att komma fram till maximi- och miniminivåerna kan komma att stå i rimlig proportion till vinster i form av det eventuellt något bättre planeringsunderlaget. Ett fastställande av en miniminivå för examination inom ett visst ämne är skäligen ointressant eftersom ett sådant faststäl- lande i sig inte förbättrar rekryteringen av forskarstuderande till detta ämne. Då den föreslagna miniminivån dessutom är kopplad enbart till vad som krävs för att återbesätta tjänster med behörighetskrav på doktorsexa- men inom högskolan, gymnasieskolan och vissa forskningsinstitut, kan detta synsätt lätt leda till en konservering av synen på forskarutbildning som enbart en utbildning för blivande universitetslärare, gymnasielektorer och forskare inom högskolevärlden. Samhället måste stimulera intresset för forskarutbildning. i synnerhet utbildningar med dålig rekrytering, via politiska beslut och underlaget för dessa kan tas fram inom ramen för det årliga petita- och budgetarbetet. Maximiantalet forskarstuderande inom ett Visst ämne är självfallet beroende av tillgängliga resurser. framför allt i form av disponibla handledare. Organisationerna vill ånyo framhålla att kvaliteten inom forskarutbildningen inte får eftersättas och att det bör ankomma på lokala högskolemyndigheter att begränsa tillträdet till viss forskarutbildning om det visar sig att tillgängliga handledare och övriga resurser inte förslår för att ta emot samtliga som önskar forskarutbildning samtidigt med bibehållen standard på utbildning.

Ingenjörsvetenskapsakademien anser att dimensioneringen av forskar- utbildningen i huvudsak skall styras via resurstilldelningen. Den metod som FUN skisserar förefaller dock varken nödvändig eller praktisk. Aka- demien anser att dimensioneringen av forskarutbildningen bör göras ge- nom övergripande bedömningar från år till år. utan låsningar till vissa beräkningsmetoder.

Även RRV menar att de av FUN förordade beräkningarna av minimi- och maximinivåer för examinationen skulle ha ett begränsat värde för planeringen.

Vitterhetsakademien anser det uppenbart att den avgörande förutsätt- ningen för en framgångsrik forskarkarriär är den studerandes begåvning och intresse för sitt ämne. och följaktligen måste myndigheternas väsent- liga insats bestå i att erbjuda den lilla gruppen genuint forskarbegåvade gynnsamma villkor för att träffa sitt eget fria val. Samtidigt är det självfal- let ett samhällsintresse att stimulera forskning inom nya eller föga uppodla- de problemområden. Även detta blir dock, framhåller akademien, i realite- ten främst avhängigt av tillgången på kreativa begåvningar.

I egenskap av sektorsorgan finner transportforskningsdelegationen det angeläget betona att det på kort sikt inte finns något givet samband mellan samhällets efterfrågan på forskningsinsatser och behovet av forskarutbil- dad arbetskraft inom ett visst område. Plötsligt uppkomna behov av forskningsinsatser inom ett område behöver inte alltid innebära ett långsik- tigt behov av forskarutbildad arbetskraft inom detta område. Ett system för långsiktig dimensionering av forskarutbildning måste kunna särskiljas från mer kortsiktig planering av FoU-insatser. De övergripande bedöm-

Prop. 1978/79: 119 158

ningar som görs rörande dimensioneringen av forskarutbildningen får där- för, enligt delegationens uppfattning, inte innebära en begränsning av sektorsorganens m.fl. möjligheter att prioritera och vid högskolorna bc- ställa forskning inom angelägna forskningsfält.

Statens råd för byggnadsforskning och riksantikvarieämbetet och sta- tens historiska museer understryker vikten av att hela den sektorsan— knutna FoU-verksamhetens behov beaktas i dimensioneringsprocessen.

Statens livsmedelsverk saknar konkreta förslag för att minska tillström— ningen inom sådana områden där det står klan att möjligheter till syssel- sättning inom forskningsanknuten verksamhet för forskarutbildade varit små. Verket anser att det finns en betydande risk för att misstag vid hanteringen av dimensioneringsfrågorna kan leda till att alltför många forskarutbildade i framtiden kommer att sakna adekvat arbete.

SCB menar att 5 år är i kortaste laget som basperiod för den årliga. rullande planeringen. Det gäller ju till exempel inte enbart att kunna öka antagningen på ett område utan också att se till att rekryteringsunderlaget ökar inom samma område, en process som både tar tid och kräver ingri- pande på ett tidigt stadium. Planeringsunderlag kommer att behövas både på central och lokal nivå. -

Försvarets materielverk ifrågasätter om den av FUN förordade minimi- nivån är tillräcklig för samhällets behov av arbetskraft med t. ex kvalifi- cerad teknisk naturvetenskaplig utbildning. Maximinivån är å andra sidan starkt knuten till den befintliga institutionsstrukturen, vilket inte nödvän- digtvis överensstämmer med samhällets långsiktiga behov av forskarutbil— dade inom olika områden.

NFR anser att risken med minimiberäkningarna är att behovet under- skattas eftersom endast helt kända faktorer tas med i beräkningen. Omvänt är det väl helt möjligt att institutionernas tillgängliga resurser i vissa stora undervisningsämnen sätter alltför höga maximigränser. NFR kan emeller- tid inte föreslå några bättre beräkningsmetoder utan vill snarare varna för att fästa alltför stort avseende vid gränser beräknade på detta sätt. Liknan- de synpunkter anförs av Riksföreningen mot cancer.

Sveriges lantbruksuniversitet har inte några principiella invändningar mot att man försöker åstadkomma bättre balans mellan tillgång och efter- frågan på forskarutbildade. Vid dimensionering av en miniminivå bör man förutom behoven för att återbesätta existerande tjänster samt nybesätta tjänster som kan antas inrättas. ta hänsyn till en på många områden expanderande efterfrågan på experter med kvalificerad utbildning bland annat för utlandsuppdrag. lnom lantbruksuniversitetet uppnås idag inom flera ämnesområden dock inte ens en önskvärd miniminivå när det gäller antalet forskarstuderande. Definitionen av en maximinivå är avhängig av vilka resurser som kommer att ställas till förfogande för påbyggnadsutbild- ning och den mastersutbildning som bedrivs. Bestämning av maximinivån försvåras också av att handledarbehovet för enskilda forskarstuderande är svårt att fastställa.

Endast ett mindre antal remissinstanser är positiva till FUN:s förslag. Centralorganisationen SACO/SR tillstyrker FUN:s förslag till dimen- sioneringssystem med föreslagna indelmngsgrunder för beräkning av maxi- mi- och miniminivåer. Organisationen framhåller dock att det i rådande läge inte är begränsningar i tillströmningen utan positiva åtgärder för att främja rekryteringen som framstår som mest angelägna.

STU biträder förslaget att ett system för planerad dimensionering införs och anser att den av utredningen föreslagna indelningen av fyra funktions-

Prop. 1978/79: 119 , 59

områden kan ligga till grund för bedömningar av behovet av forskarutbil- dad arbetskraft. Beträffande beslut omminimigränser inom skilda ämnen eller grupper av ämnen för funktionsområdena 1 och 2 måste beaktas erforderlig kompetensnivå inom landet och den beredskap som krävs för att möta nya krav. Det är därför enligt STU:s mening nödvändigt att redan för fastställande av miniminivåer UHÄ har nära kontakt med bl. a. forsk- ningsråd. FRN, i vilken STU ingår, samt sektororgan. I fråga om maximi- nivåer och utrymmet mellan maximi- och miniminivåerna kan inte enligt STU:s mening beslut fattas frikopplade från beslut om forskningspolitiken i stort. Därför måste beslut om forskarutbildningens dimensioneringi stort fattas på politisk nivå och statsmakternas dimensioneringsbeslut måste integreras i regeringens bedömning av FoU-politiken i dess helhet. för- slagsvis i samband med framläggandet av det regeringsprogram för FoU som FRU föreslagit. Vad gäller högskolesektom är det enligt STU:s me- ning av stor vikt att FUN :s förslag om en väsentlig höjning av ambitionsni- vån på den långsiktiga forskarutbildningsplanering, som bör åvila UHÄ, kommer till stånd.

I några remissyttranden förordas försöksverksamhet med planerad di- mensionering av forskarutbildning. Det förslag till dimensioneringssystem FUN presenterar karakteriserar statskontoret närmast som en administra- tiv modell för tillvägagångssättet vid framtagning av beslutsunderlag om forskarutbildningens dimensionering. Statskontoret har förståelse för att FUN vid tolkningen av utredningsdirektiven valt att göra denna begräns- ning av sitt utredningsuppdrag. Den speciella arbetsmarknad som möter forskarutbildad arbetskraft karakteriseras nämligen av att varje disciplin- orienterat vetenskapsområde har ringa eller ingen utbytbarhet annat än mellan mycket "närliggande" ämnesområden. Möjligheterna att beräkna variationer i efterfrågan på denna typ av ytterligt specialiserad arbetskraft är bl. a. av det skälet mycket begränsade, i varje fall på ämnesområdes- nivå. Den av FUN skisserade modellen för en fortlöpande dimensionering av forskarutbildningen är sålunda inte till någon del prövad, varför ingen som helst garanti finns för att den kan visa sig vara av praktisk betydelse. Statskontoret vill ändock inte motsätta sig att man prövar den i praktisk tillämpning. Härvid bör dock ambitionen i dimensioneringsbesluten sättas klart lägre än FUN gjort. De övergripande dimensioneringsbeslut som regering och riksdag skall göra i syfte att styra resurserna mellan och inom olika fakulteter — ämnesområde för ämnesområde bör emellertid till en början begränsas till allmänna riktlinjer samt till särskilda åtgärder inom speciella behovsområden.

UHÄ ställer sig positivt till en övergång till en mera planerad utveckling av forskarutbildningens omfattning och inriktning. Av hänsyn till de många och f.n. svåröverskådliga problemen i samband härmed är det emellertid enligt UHÄ:s mening lämpligt med en inledande försöksperiod omfattande förslagsvis fem år. Under denna tid bör erfarenheter kunna erhållas av de metoder som skisserats av FUN. Först därefter bör ett slutligt ställningsta- gande göras beträffande metoder och ambitionsnivå för arbetet med di- mensioneringsfrågorna. Försöksverksamheten bör sikta till att klarlägga dels samarbetsformer och planeringsmetoder, dels de faktiska underlagen för en aktiv planering. Försöken bör helst omfatta ett helt forskningsområ- de (en eller flera fakulteter). Samtidigt måste ett studium göras av arbets- marknaden för alla typer av forskarutbildade i landet.

UHÄ anser också att frågan om samverkan mellan UHÄ och olika organ vid beräkning av behov av forskarutbildade kräver fortsatta övervägan-

Prop. 1978/79: 119 160

den. Verket konstaterar vidare att uppbyggnaden inom UHÄ av det tänkta planeringssystemet kommer att kräva insatser dels av personal med veten- skaplig kompetens, dels av personal med erfarenhet av kvantitativ högsko- leplanering och av arbetsmarknadsfrågor. Medel kommer därutöver att behövas för utredningar. statistiska bearbetningar etc. för att kartlägga samhällets behov av forskarutbildade. Sådana kartläggningar är det endast undantagsvis meningsfullt att göra lokalt utan de bör göras centralt. An- tingen måste UHÄ få resurser för detta eller också måste SCB:s prognosin- stitut ges i uppdrag att fortlöpande framställa planeringsunderlag av seende samhällets behov av personal med olika slag av forskarutbildning.

Samverkan med forskning och utvecklingsarbete utanför högskolan

FUN:s förslag om en ökad samverkan med forskning och utvecklingsar- bete utanför högskolan har i huvudsak mottagits positivt av det övervä- gande flertalet remissinstanser. I fråga om detaljerna i utredningens förslag har emellertid många och i några delar mycket kritiska synpunkter fram- förts. Flera instanser har även i remissvaren lämnat mer eller mindre ingående redovisning över sin samverkan med högskolan.

Några exempel på remissinstansernas allmänna synpunkter på förslagen ökad samverkan med forskning och utvecklingsarbete utanför högskolan:

Landstingsförbundet framhåller att sjukvårdshuvudmännen inte kan anse att den hittillsvarande samverkan varit tillfredSStällande utan finner det nödvändigt att alla möjligheter till förbättrat samarbete mellan sjuk- vårdsorganisation och högskolans forskningsorganisation beaktas i fort- sättningen.

Expertgruppenför regional utredningsverksamhet anser att FUN vid sin genomgång av olika samarbetsformer alltför ensidigt uppmärksammat tek- nik och naturvetenskap. FUN tar som centrala problem t. ex. upp rätten till uppfinningar och sekretessfrågor. vilka rör vissa forskares relationer till näringslivet. FUN tar däremot inte upp t. ex. humanvetenskapers relatio- ner till förvaltningen. sektorsforskningen och de stora organisationerna. Det är enligt expertgruppen angeläget att även dessa frågor blir belysta.

Enligt STU har FUN inte tillräckligt analyserat de sammanlagda konse- kvenserna av sina olika förslag beträffande bl.a. organisationen av och kostnadsfördelningen vid uppdragsforskning vilka förslag visserligen i sina enskildheter är rimliga och kan tillstyrkas. STU anser emellertid att ställ- ning till dessa frågor inte bör tas förrän efter ytterligare utredning.

Sveriges industriförbund. Svenska handeIskammareförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen framhåller att när det gäller näringslivets möjligheter att utnyttja högskolan för uppdragsforskning är utredningens förslag delvis motsägande. Å ena sidan uppskattar organisationerna ambi— tionen att förenkla handläggningen, t. ex. att beslutanderätten för mindre uppdrag skall kunna delegeras till enskild institution. Just enkelheten och snabbheten i den administrativa handläggningen är mycket viktig för den stora mängd uppdragsprojekt som har "frågakaraktär". Å andra sidan innebär utredningens förslag att beslut om sekretess endast skall kunna träffas av högskolestyrelsen, vilket innebär avsevärt fördröjd handlägg- ningstid.

Enligt Spri ger utredningen en mycket snäv och motsägelsefull syn på forsknings- och utvecklingssamverkan när man hävdar att sektoriell forsk- ning i stort skall bedrivas inom högskolans ram. Vidare vänder sig Spri mot att utredningen överbetonat de sektoriella organens roll som beställare och finansiärer av forskning vid högskolan. I stället borde utredningen ha

Prop. 1978/79: 119 161

diskuterat praktiska former för forskningssamverkan (samarbetsprojekt o.d.) mellan högskolan och de sektoriella FoU—organen.

Konsumentverket kan inte förorda att samhällsfinansierad forskning en- sidigt förläggs till högskolan. Möjligheterna för organisationer och enskilda utanför högskolan att göra forskningsinsatser bör enligt verket tas tillvara av sektorsorganen, inte minst på det konsumentpolitiska området.

FOA efterlyser detaljerade dimensioneringsresonemang angående hög- skoleorganisationens faktiska möjligheter att tillgodose olika sektoriella forskningsbehov och understryker nödvändigheten av närmare studier rörande hur den sektoriella forskningen skall fördelas mellan högskolein- stitutioner och fristående forskningsinstitut.

STU anser att utredningen inte analyserat frågan om en från högskolan fristående men lokalmässigt förenad organisation för uppdragsforskning.

Enligt centralorganisationen SAC O/SR och Sveriges civilingenjörsför— bund bör fristående forskningsinstitut med egna personella och materiella resurser undvikas.

Flera remissinstanser tar delvis från skilda utgångspunkter upp frågan om ökade basresurser vid högskolorna.

Enligt lantbruksuniversitetet underskattar utredningen betydelsen av en tillräckligt stor fri obunden basforskning för att samverkan på olika nivåer skall bli meningsfull.

Skolöverstyrelsen framhåller att det är angeläget att högskolans basor- ganisation dimensioneras så att samverkan med sektorsorgan kan fördju- pas. Enligt skolöverstyrelsen råder det inom de delar av högskolan som verket främst anlitat en påtaglig obalans mellan basresurser och externt motiverad forskning. Det synes skolöverstyrelsen finnas stora regionala skillnader i detta avseende. Skolöverstyrelsen har svårt att se hur utred- ningens förslag i nämnvärd utsträckning kan leda till att dessa olägenheter minskas.

Enligt Moderata ungdomsförbundet måste varje institution tillförsäkras så stora resurser att den egna grundforskningen inte hotas.

Sveriges industriförbund, Svenska handelskammareförbundet och Svenska arbetsgt'vareföreningen understryker att orsaken till att externa uppdrag i dag kan komma att ta för stor andel av högskolans resurser i anspråk främst måste sökas i statsmakternas bristande ansvar när det gällt att bevilja tillräckligt mycket ”fria” medel till de enskilda institutionerna. Om inte väsentligt större. av de fasta tjänsterna obundna, anslag ställs till högskolans förfogande kommer alltid en stor andel externa bidrag att vara nödvändiga för att man ska kunna bedriva forskning av rimlig omfattning. Det bästa sättet att undvika den nämnda obalansen torde, enligt organisa- tionerna, vara att öka institutionernas basanslag för grundforskning. Orga- nisationerna anser dock att några schablonregler inte kan uppställas för hur stor andel av en institutions verksamhet som skall kunna gälla upp- dragsforskning innan obalans anses föreligga. Särskilt vid många tekniska institutioner måste uppdragsforskningen med nödvändighet utgöra en stor del av verksamheten för att institutionen skall kunna vidmakthålla och utveckla sin industriella kompetens.

Enligt statens institut för byggnadsforskning måste högskolan vara be- redd att ställa Sin seminarieverksamhet och metodiska handledarkompe- tens till de sektoriella forskningsorganens förfogande för att därigenom medverka till att de vid dessa organ fast anställda forskarnas kompetens kan upprätthållas. Samverkan mellan högskolan och organ utanför denna bör således utformas på ett sådant sätt, att den leder till ömsesidig kompe- tensuppbyggnad och kunskap. 11 Riksdagen 1978/79. ] saml. Nr 119

Prop. 1978/79: 119 162

Några instanser tar upp personalpolitiska synpunkter med anledning av forskningssamverkan.

(."entralorganisationen SACO/SR. Sveriges ('ivilingenjörsförbund m.fl. framhåller att anställningstryggheten för projektanställd personal så långt möjligt bör säkras.

NFR understryker att en verklig ökning av samhällets forskningsverk- samhet endast kan ske om högskolorna svarar för forskarnas anställnings- trygghet.

TCO finner det angeläget att fasta tjänster för samverkan mellan högsko- lan och intressenterna utanför denna inrättas i så stor utsträckning som möjligt.

Sveriges civilingenjörsfi'irbund förordar även ett särskilt lönetillägg uppdragstillägg för de forskande vid högskolan.

I fråga om vilka regler som bör gälla vid intern finansiering av projekt i form av uppdrag eller anslag är meningarna delade.

UHÄ förordar en trepartskonstruktion, dvs. ett avtal mellan fiansiären. högskolestyrelsen och forskaren. Enligt UHÄ bör såsom utredningen föreslagit styrelsens beslutanderätt kunna delegeras. UHÄ anför som ytterligare skäl för en trepartskonstruktion frågor sammanhängande med reglering av olika immateriella rättigheter. Enligt UHÄ är det naturligt att den som skall utföra uppdraget deltar som jämställd avtalspart vid regle- ring av dessa frågor. Deltar flera forskare i uppdraget bör uppdragets projektledare vara avtalspart och övriga skriftligen godkänna att medverka på de villkor som anges i avtalet.

Även delegationen för energiforskning förespråkar trepartsavtal eller ett avtal mellan fiansiären och högskolan med högskolans överenskommelse med forskaren som bilaga i de fall sådan särskild överenskommelse erfordras för uppdragets genomförande.

Ingenjörsvetenskapsakademien framhåller att FUN:s förslag om att av- tal om uppdragsforskning skall slutas mellan finansiären och högskolans styrelse knappast är ägnat att underlätta denna verksamhet och anser att styrelsen som part möjligtvis kan motiveras om ett flertal institutioner blir engagerade.

Transportforskningsdelegationen och NFR finner de av FUN föreslagna reglerna om avtal onödigt komplicerade och byråkratiska och ifrågasätter om de kan verka som underlag för ökad samverkan.

SFS anser att högskolestyrelsen skall behandla samarbetsavtal och så— lunda inte som utredningen föreslagit ett nytt organ.

RRV framhåller att vetorätt endast bör tillkomma organ i vilka samhälls- representanter ingår varför sådan inte skall ges till fakultetsnämnden om inte denna får en ändrad sammansättning.

Statens råd för byggnadsforskning anser det viktigt att det av FUN föreslagna utskottet för behandling av samarbetsavtal ges omfattande be- fogenheter att sluta avtal.

Enligt Sveriges industriförbund, Svenska handelskammareförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen kan det synas rimligt att fakultets- nämnderna får i uppdrag att bevaka balansen mellan grundläggande forsk- ning och tillämpad forskning/externa uppdrag. Med hänsyn till de relativa nackdelar det alltid innebär för ett företag att förlägga delar av sitt forsk- ningsarbete utanför företaget anser organisationerna dock att utredningen överdriver riskerna för obalans i högskolans arbete p.g.a. uppdragsbe- ställningar från näringslivet. Om man ser till totalbeloppen torde riskerna för snedvridning vara betydligt större till följd av sektorsforsk— ningsuppdrag.

Prop. 1978/79:119 " r63

Landstingsförbmrdet framhåller att i den mån samarbetsavtal även på- verkar sjukvårdsorganisationens kliniska verksamhet har givetvis sjuk- vårdshuvudmannen flera intressen att bevaka. 'l'ankegången om direkt styrning av samhällets resurser gäller enligt förbundet sjukvårdsorganisa- tionens resurser lika mycket som högskolans. Vissa sjukvårdshuvudmän avvisar företagserbjudanden om avlöningsersättning mot viss insats med hänvisning till att man inte anser sådan verksamhet vara förenligt med innehav av offentlig tjänst. Vidare konstaterar förbundet att större före- tagsbindningar inom teoretisk medicinsk forskning på längre sikt får effek- ter även för sjukvårdshuvudmännen som därför bör informeras om sådana bindningar. Ömsesidig information och information i avtal om uppdrags- forskning förefaller önskvärt. Formerna härför bör bli föremål för lokala diskussioner.

MFR känner oro för FUN:s formuleringar rörande uppdrag och anslag och finner det ytterst angeläget att uppdragsforskning definieras mycket strikt så att universitetens forskningsverksamhet inte hämmas av en rad diskussioner och beslutsprocesser om en forskare/forskargrupp får motta- ga ett sökt anslag från annan källa än forskningsråden.

Flertalet remissinstanser ansluter sig till förslaget om att full kostnads- täckning skall bibehållas för forskningsprojekt som utförs på uppdrag av utomstående part.

Moderata ungdormförbundet anser härvid att principen om full kost- nadstäckning inte får ruckas på medan SFS menar att tillåtelse till undan- tag bör ges mycket restriktivt.

Lantbruksuniversitetet har inte något att erinra mot principen om full kostnadstäckning men betonar att om möjlighet till dispens inte finns kommer man att gå miste om ytterst värdefull kunskapsgenerering.

Naturvårdsverket tycker att det är angeläget att frågan om ansvars— och kostnadsfördelning mellan högskolan och forskningsfinansierade organ klargörs. Rådande oklara situation har sålunda avhållit verket att sluta avtal om fasta forskargrupper eller tjänster.

FOA tillstyrker principen om full kostnadstäckning och anser det viktigt att man kommer fram till ett system som ger möjlighet till konkurrens på lika villkor mellan högskoleinstitutionerna och fristående forskningsinsti- tut.

Statens väg- och trafikinstitut framhåller att det är klart konkurrenshäm- mande att statliga och privata forskningsinstitut alltid måste ta ut full kostnadstäckning medan detta endast i undantagsfall sker vid universitet och högskolor.

Delegationen för energiforskning. som ansluter sig till principen om full kostnadstäckning. tar upp frågan om hur denna princip skall tillämpas för sociala kostnader avseende bl.a. sjukledighet och annan ledighet samt anställningstrygghet.

Förslaget om sekretess vid uppdragsforskning har tagits upp av flera remissinstanser. I några yttranden avvisas helt möjligheten till sekretess medan i flertalet förordas en begränsad sådan. Mycket varierande förslag framförs emellertid om var gränsen skall dras mellan offentlighet och sekretess.

UHÄ anser i likhet med FUN att möjlighet till sekretess i fråga om högskolans uppdragshandlingar bör införas. Sekretesskydd bör dock en- dast gälla då uppdragsgivaren och högskoleenheten särskilt har enats där- om i avtalet rörande uppdraget. Sekretess bör begränsas till de fall där en sådan framstår som nödvändig och också förenlig med högskolans intres-

Prop. 1978/79: 119 164

sen i övrigt. UHÄ erinrar om att det inom justitiedepartementet pågår arbete med att förbereda en proposition om en ny sekretesslag. som bygger på flera tidigare utredningar i ämnet. UHÄ anser att om förslaget till ny sekretesslagstiftning antas bör lagens generella regler om sekretesskydd för uppdragshandlingar kunna tillämpas även för högskolan.

FOA. som delar FUN:s uppfattning att offentlighetsprincipen är av stor betydelse inom all forskning, finner det angeläget att offentlighetsbestäm- melser inte ges en så stn'kt tillämpning att de försvårar en önskvärd cirkulation av högt kvalificerade forskare mellan FOA och högskoleinstitu- tionerna. Enligt FOA bör det inte möta svårigheter att få ett sekretessbe- lagt arbete inräknat i en avhandling när det visar sig nödvändigt att sekre- tessbelägga forskningsrestrltaten under avhandlingsarbetets gång. Likarta- de regler bör gälla för kommersiell och annan sekretess.

STU. TCO och delegationen för energiforskning tillstyrker tidsbegrän- sad sekretess. Arbetsmarknadsstyrelsen anser att möjligheten till tidsbe— gränsad sekretess bör utnyttjas mycket restriktivt. SFS framhåller att sekretessbeläggning normalt inte bör förekomma men att en "viss-tids- sekretess" kan regleras i avtal.

Centerns ngdrmzsförbund anser att en utveckling mot ökad sekretess- beläggning av forskning inom högskolan inte är önskvärd.

Flera remissinstanser bl.a. Verenskapsakademien och MFR instämmer i utredningens uppfattning att sekretessbelagda projekt inte bör utföras inom ramen för avhandlingsarbete. Enligt centralorganisationen SACO/ SR bör alla forskningsresultat som inte berör rikets säkerhet vara offent- liga. Arhetslivscentrum finner inte skäl att öka möjligheterna till sekretess- belagd forskning. Sveriges sociologförbund menar att högskolan inte skall åta sig uppdrag, vilka kräver att resultat skall sekretessbeläggas.

I fråga om organ vid högskolan som skall besluta i frågor om sekretess anser Ingenjörsvetenskapsakademien att högskolestyrelsen inte skall be- handla dessa frågor. Sveriges industriförbund. Svenska handelskammare- förbundet och Svenska arbetsgivarefäreningen förordar att beslut om sek- retess skall kunna delegeras från högskolestyrelsen till rektorsämbetet eller till det utskott inom högskolestyrelsen som enligt FUN:s förslag skall fatta beslut om avtal om uppdragsforskning.

De remissinstanser som yttrat sig i frågan om rätten till uppfinningar förordar enhetliga regler för skilda arbetstagare vid högskolan. Flertalet tillstyrker utredningens förslag om att även andra än lärare skall ha exklu- siv rätt till forskningsresultaten. Delade meningar framförs i frågan om att avvakta resultatet av pågående översyn om arbetstagares rätt till uppfin- ningar.

UHÄ erinrar om att dåvarande universitetskanslersämbetet år 1975 för- ordat att samma rätt till uppfinningar skulle gälla för all i forskning engage- rad personal inom högskolan och att de skäl som legat till grund för att undanta lärarna från arbetsgivarens rätt till arbetstagares uppfinningar kunde åberopas för övrig berörd personal. Enligt UHÄ bör rätten till uppfinningar i enlighet med FUN:s förslag utsträckas till samtliga anställ— da. Enhetliga regler är särskilt angeläget då innovationer inom högskolan i allt större utsträckning kommer att bygga på lagarbete inom projektgrup- pen.

TC O. centraIorganisationen SAC O/SR. Sveriges civilingenjörsförbund. lngenjörsvetenskapsakademien. Sveriges industriförbund. Svenska han- delskammareförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen m. fl. tillstyr- ' ker FUN:s förslag om rätt till uppfinningar.

Prop. 1978/79: 119 -' ms

Även delegationen för energiforskning tillstyrker förslaget men betonar att vid uppdragsforskning med full kostnadstäckning bör rätten till forsk- ningsresultat (uppfinningar) tillkomma uppdragsgivaren.

Patentverket och STU tillstyrker likaså förslaget men anser att resultatet av pågående översyn bör avvaktas innan beslut fattas i frågan. Patentver- ket betonar i detta sammanhang behovet av rådgivning i patentfrågor.

RRV och Centerns ungdomsförbund anser att ställningstagande i frågan bör anstå i avvaktan på resultatet av pågående utredningsarbete.

TCO tillstyrker förslaget att möjligheten skall öppnas för återföring till högskolan av inkomster från licenser, patent m.m. som kan bli resultatet av forskningsarbeten inom högskolan. Ingenjörsvetenskapsakademien däremot anser detta förslag föga genomtänkt. Önskar en lärare utan ersätt- ning överlämna patenträttigheter till högskolan finns redan det gängse donationsförfarandet, varvid donator beslutar om disposition. Enligt aka- demien är emellertid förslaget om att intäkter som återförs till högskolan skall undantas från beskattning värt allt instämmande.

Förslaget om ökade resurser för tjänster som adjungerad professor stöds av bl.a. FOA, statens personalnämnd, ('entra/organisationen SACO/SR. Sveriges industriförbund, Svenska handelskammareförbundet och S vens- ka arbetsgivareföreningen samt Sveriges läkarförbund.

En utvidgad verksamhet med även adjungerad lektor och större möjlig— hetcr att engagera gästföreläsare föreslås av statens personalnämnd me- dan Spri förordar ökade möjligheter att inrätta tjänster på lägre nivåer, t.ex. extra lärartjänster och assistenttjänster. kombinerade med utbild- ningsmöjligheter för dessa.

STU. redovisar positiva synpunkter på verksamheten med adjungerad professor men framhåller dock att då denna form av samarbete utökades väsentligt så sent som år 1976 verksamheten först bör utvärderas innan ökade resurser avsätts för den.

Bl. a. F OA. STU, brottsförebyggande rådet och Centerns ungdomsför- bund är positiva till FUN:s förslag att underlätta utbytestjänstgöring mel- lan forskare vid universitet, högskola. fristående forskningsinstitut och industrin.

UHÄ understryker behovet av förbättrad forskningsinformation bedri- ven i nära samarbete mellan universitet och högskolor, å ena sidan, och centrala organ, såsom FRN. forskningsråden och UHÄ å den andra.

Enligt NFR ger förslagen om informations- och kontaktverksamhetens organisation ett överbyråkratiskt intryck och bortser från att även i fort- sättningen säkert huvuddelen av all värdefull samverkan kommer att ske genom direktkontakter mellan berörda parter. Rådet tillstyrker emellertid att extra medel ställs till förfogande för ändamålet enligt FUN:s förslag.

Naturvårdsverket anser att direkta kontakter mellan forskare och forsk- ningsfinansierade organ är väsentliga för ett smidigt samarbete mellan sektorsorgan och högskola. Enligt verkets uppfattning ligger det därför en fara i att bygga upp en alltför stor organisatorisk apparat kring forsknings- planering och forskningsverksamhet. Utredningens förslag i detta avseen- de förefaller leda till att ett allt större antal högst kvalificerade forskare kommer att ägna en allt större del av sin tid till annat än forskning.

Förslaget om en utvidgad informationsorganisation på institutionsnivå stöds av bl.a. UHÄ, skolöverstyrelsen. riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, brottsförebyggande rådet, SFS, centralorganisationen SAC O/SR, arbetarskyddsfondens styrelse och Sveriges-civilingenjörsför- bund.

Prop. 1978/79: 119 l66

Enligt UHÄ är det dock tveksamt om varje institution automatiskt bör få del av resurser för detta ändamål. Samordnings- och effektivitetsskäl talar snarare för att det i många fall kan vara lämpligt med arrangemang gemen- samma för flera institutioner. Med hänsyn härtill bör högskolestyrelsen ha ansvaret för den närmare fördelningen.

FRN anser att man bör pröva förslaget men att det. i det svårt ansträng- da personalläge som många institutioner i dag befinner sig i, finns stor risk att den föreslagna verksamheten på institutionsnivå blir en andrahands— uppgift.

Sveriges ('ivilingeniörsjörbund framhåller att institutionerna vid de tek- niska högskolorna är många och nära sammanhängande varför kontaktsek- retariaten vid de tekniska fakulteterna väl tillgodoser behoven av informa- tion och kontakt.

Sveriges industriförbund, Svenska handelskanzmarejörbttndet och Svenska arbetsgivareföreninng är mycket tveksamma till värdet att inrät- ta tjänster för särskilda kontaktpersoner på institutionerna. Möjligheten bör finnas för enskild institution att göra detta om t. ex. kontaktvolymen väntas bli mycket stor.

Remissyttrandena är nästan enhälligt negativa till FUN:s förslag att kontaktsekretariat knyts till regionsstyrelscrna. Förslaget avvisas således av t. ex. UHÄ, lantbruksuniversitetet. STU. NFR. SFS, centralorganisa- tionen SAC O/SR . Ingenjörsvetenskapsakademien. Sveriges industriför— bund, Svenska handelskammareförhundet. S venska arbetsgivareförening- en. Sveriges civilingenjörsförbund. Moderata ungdomsförbundet och S ve- riges sociologförbund.

UHÄ anser att de nu av STU finansierade kontaktsekretariaten bör föras över till högskoleorganisationen. De bör emellertid enligt UHÄ ingå i kontakt- och servicesekretariaten vid berörda högskoleenheter. Därmed vinner man en samordning med högskoleenheternas övriga informations- och kontaktverksamhet. något som bl. a. erfarenheterna från universitetet i Lund visar värdet av.

Lantbruksuniversitetet poängterar att sekretariaten för forskningsinfor- mation bör förläggas så nära forskarna och den verksamhet som berörs som möjligt. Först därigenom är det möjligt att verkligen föra ut någon forskningsinformation.

STU framhåller att kontaktsekretariatens främsta arbetsuppgift är att söka sådana problemställningar bland de mindre och medelstora företagen som högskoleforskarna kan angripa. Detta etablerar bl. a. genom samarbe— te med företagsföreningarna (fr. o. m. 1978-07-01 utvecklingsfonderna). Kontakter med forskarna vid de tekniska högskolorna/fakulteterna är na- turligtvis av vital betydelse. Den av FUN föreslagna anknytningen till regionstyrelserna skulle på ett drastiskt sätt fjärma sekretariaten från de personer som skall arbeta med och lösa problemen.

FRN föreslår en decentralisering av de planerade informationssekreta— riaten så att ett organ med övergripande informationsansvar förläggs till varje enhet där väsentlig forskning bedrivs. Det är väsentligt att ekonomis- ka resurser tillförs. så att det kan genomföras snarast möjligt.

Styrelsen för arbetarskvddsfonden tillstyrker att särskilda kontaktorgan för samverkan tillskapas inom regionerna. Styrelsen är emellertid tveksam till den föreslagna konstruktionen med en uppbyggnad av dessa organ kring STU:s nuvarande kontaktsekretariat. Även RRV ifrågasätter den föreslagna utbyggnaden av de nuvarande kontaktsekretariaten.

Arbetslivseentrum anser att utredningen inte trängt djupare in i de myc-

Prop. l978/79: 119 ?"" 167

ket komplicerade problem som gäller kontakter mellan forskning och prak- tik och förordar att man väntar med att fatta bindande beslut.

Bratrsjörebyggande rådet ställer sig bakom utredningens förslag om sekretariat på regional nivå.

Enligt sko/översryrelsen är det angeläget med en regional samordning av informations- och kontaktsekretariat enligt utredningens förslag. Verk- samheten bör emellertid även omfatta rådgivnings- och fortbildningsverk- samhet riktad till de utbildningslinjer som f. n. saknar egen forskning.

Beträffande informations- och kontaktverksamhet på central nivå under- stryker krmsumentverker betydelsen av FRN för tvärvetenskapliga pro— jekt. som ofta är nödvändiga i konsumentpolitisk forskning.

Enligt STU pekar FUN på behov av informations- och kontaktverksam- het på central nivå i en tyvärr oklar skrivning. Efter en redovisning av sådana behov anser sig STU kunna tillstyrka att kompetens byggs upp inom FRN och att vissa resurser för allmän, samhällsinriktad information ställs till FRN:s disposition. FRN bör efter problemidentifiering av det slag som skett som ett resultat av FRN:s enkätinventering emellertid också överlämna frågeställningarna för problemanalys till STU och andra liknan— de sektorsorgan som redan har en uppbyggd kompetens för sådan verk- samhet.

FRN finner det tveksamt om den service nämnden skall ge bör ankom- ma på den delegation som anses bära ansvar för att stimulera den starkt eftersatta forskningsinformationen.

lngenjörsiretenskapsakademien avvisar förslaget om informations- och kontaktverksamhet vid FRN. Sveriges industriförbund, S venska handels- kammareförbundet och Svenska arbetsgivarcföreningen anser förslaget alltför byråkratiskt.

MFR avvisar bestämt förslaget att tillföra FRN särskilda medel för service när det gäller problemanalys, kontakter med lämpliga forskningsin- stitutioner samt ansökningar om anslag till projekt. Enligt MFR bör det ankomma på FRN att inom ramen för sina anslagsframställningar framföra och prioritera ett sådant resursbehov.

Tjänsteorganisationen

Flertalet remissinstanser är positiva till att bibehålla tjänstetypen fors- karassistenr med nuvarande karaktär av rekryteringstjänst. FUN:s förslag om viss medverkan från forskarassistenterna i grundläggande utbildning har icke närmare kommenterats i remissyttrandena. Flertalet remissinstan- ser anser den av FUN föreslagna förordnandetiden alltför kort och föror— dar att den nuvarande förordnandetiden bibehålls. Många remissinstanser ifrågasätter möjligheten för en forskarassistent att med undervisningsskyl- dighet motsvarande den nuvarande slutföra en forskningsuppgift under den av FUN föreslagna förordnandeperioden. Skulle förordnandetiden förkortas kräver därför bl. a. NFR, SFS och centralorganisationen SACO] SR att undervisningsskyldigheten minskas. SFS pekar också på den risk för ökad diskontinuitet vid handledning av forskarstuderande som skulle bli följden av en förkortad förordnandetid.

Flera remissinstanser menar att det s.k. docenteländet med FUN:s förslag i stället kommer att falla på forskarassistentnivå. TCO avstyrker därför tidsbegränsningen av forskarassistenttjänsten. Centralorganisa- tionen SACO/SR menar att en anställningsgaranti i statlig tjänst är en

Prop. 1978/79: 119 168

absolut förutsättning för bibehållande av tjänsterna som forskarassistent. Vissa organ inom högskolan menar att anställningstryggheten för forskar- assistenter bör förstärkas t.ex. genom att de får viss förtur till andra tjänster. UHÄ anser att tryggheten för forskarassistenterna bör utredas närmare. Centra/organisationen SACO/SR motsätter sig också det inle- dande ettåriga förordnandet som enligt FUN skulle utgöra provtjänstgö- ring på tjänsten.

En förutsättning för att forskarassistenttjänsten verkligen skall kunna tjäna som rekryteringstjänst är enligt SFS att antalet tjänster utökas till att bli markant fler än docenttjänsterna. Flera organ inom högskolan tillstyr- ker en fyraårig förordnandeperiod under förutsättning att antalet tjänster kraftigt ökas.

Majoriteten av remissinstanserna är negativa till den av FUN föreslagna nya tjänsten som docent. UHÄ kan inte tillstyrka förslaget om ny docent- tjänst främst avsedd för den grundläggande utbildningen. TCO vill bibehål- la två kategorier av tjänster. en huvudsakligen inriktad på forskning och en huvudsakligen på undervisning.

Flera instanser anser att forskning bör göras till ett direkt åliggande för innehavare av en ny typ av tjänst. Centralorganisationen SA CO/SR menar att ett principbeslut om detta bör tas redan vid reformens genomförande. Många remissinstanser menar att undervisningsskyldigheten generellt bör sättas lägre än vad som föreslagits av FUN. Centralorganisationcn SACO/ SR föreslår att den maximalt bör motsvara 330 lektorstimmar och genom- snittligt uppgå till 264 lektorstimmar för samtliga tjänsteinnehavare totalt. MFR förordar en undervisningsskyldighet motsvarande 3/4 av de nuvaran- de universitetslektorernas. Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges socio- Iogförbund föreslår att undervisningsskyldigheten skall uppgå till hälften av vad som nu gäller för universitetslektorerna.

Ett stort antal remissinstanser har uppmärksammat problem som är förknippade med fördelningen av den resurs för forskning som enligt FUN:s förslag skall ersätta de nuvarande tjänsterna som docent. Flera instanser förutser en minskad forskningspotential om FUN:s förslag skulle genomföras. Arbetslivseentrum menar t. ex. att så jämn fördelning som möjligt av resurserna över samtliga tjänsteinnehavare skulle leda till att långt färre personer än idag kan engageras i ett koncentrerat och målmed- vetet forskningsarbete. På samma sätt skulle ett rättvisetänkande där varje universitetslektor bör få en sabbatstermin reducera forskningspotentialen.

Centralarganisationen SACO/SR betonar att möjligheten till en fri forskningsperiod motsvarande nuvarande docentforskning bör kunna komma i fråga exempelvis för att en ny forskare skall kunna visa vad han eller hon går för.

SFS menar att den docent som en gång getts möjlighet till forskning därmed också meriterar sig mer än sina undervisande kolleger inför en framtida konkurrens om tid till forskning. Statens delegation för rymd- verksamhet menar att den som får en ny tjänst som docent inte i förväg vet i vilken utsträckning han kan komma att få forska.

Fakultetsnämndens forskningsresurs bör enligt statens råd för bygg- nadsforskning, kunna användas för att ge forskningsmöjligheter även för den som avser att bedriva uppdragsforskning. Naturvårdsverket befarar att forskningsinriktningen inom högskolan i alltför stor utsträckning kan komma att styras av sektorsorganens behov med minskad grundforsk- ningsandel som följd. Ett sätt att motverka detta är, enligt verket, att även inrätta tjänster avsedda uteslutande för grundforskning och forskarutbild- ning.

Prop. 1978/79:119 -1 : 169

Flera remissinstanser påpekar att fördelningen av forskningsresurser genom nedsättning av undervisningsskyldigheten blir en grannlaga uppgift för fakultetsnämnden. UHÄ menar att risk föreligger för att mekaniskt verkande regler uppstår vid forskningsprojektens prioritering. Styre/serna för universiteten i Uppsala och Stockholm anser antalet ledamöter i fakul- tetsnämnden för lågt för att nämnderna på ett rättvisande sätt skall kunna bedöma de här aktuella ansökningarna. SFS anför likartade synpunkter och befarar att den vetenskapliga synen hos fakultetsnämndens medlem- mar kan komma att alltför mycket prägla bedömningen.

SFS pekar vidare på de motstridiga intressen som kan uppstå mellan linjenämnd och fakultetsnämnd när det gäller docenten i dennes undervi- sande resp. forskande kapacitet. UHÄ förutser svårigheter i planeringen av den grundläggande utbildningen exempelvis i de fall som fakultetsnämn- dens beslut medför besvärsärenden.

De föreslagna befordringsgrunderna för den nya docenttjänsten med lika vikt för pedagogisk och vetenskaplig skicklighet skulle om de tillämpats antagligen ha gallrat bort många nuvarande docenter med utpräglad forsk- ningsbegåvning. Enhetligheten hos den nya tjänsten kan väntas medföra en icke önskvärd likriktning anser bl.a. styrelserna för universitetet i Göteborg resp. tekniska högskolan i Stockholm samt statens delegation för n'mdverksamhet.

De av FUN förordade befordringsgrunderna kräver att pedagogisk och vetenskaplig skicklighet är mätbara. inte bara var för sig utan även i förhållande till varandra. Naturhistoriska riksmuseet menar att normer för en sådan vägning är svåra att fastställa och understryker vikten av att pedagogiskt och populärvetenskapligt informationsarbete värderas högre än vad som nu är fallet. Lantbruksuniversitetet påpekar att befordrings- grunderna bör kunna anpassas till fördelningen mellan forskning och un- dervisning vid den aktuella högskoleenheten. Vetenskapsakadcmien tyc- ker att de vetenskapliga meriterna bör ges större vikt än de mer svårdefi- nierbara pedagogiska.

Flera remissinstanser har uppmärksammat att FUN lämnat frågan om de extra universitetslektorernas framtida ställning öppen.

NFR visar att en jämn fördelning av nuvarande forskningsresurser inom matematisk-naturvetenskaplig fakultet inkl. rimlig andel av föreslagna för- stärkningar fördelade på samtliga föreslagna nya docenter skulle ge möjlig- het till forskning och forskarutbildning till ca 50% av tiden. Skulle resur- serna även fördelas på de extra universitetslektorerna inom fakulteten skulle forsknings- och forskarutbildningsdelen sjunka till 35 %. ' C entra/organisationen SAC O/SR menar att nuvarande extra universi- tetslektorer bör förordnas på nya extra docenttjänster. De bör även ges möjlighet att konkurrera om forskningsutrymme inom den av FUN före- slagna resursramen.

Lärartjänstutredningen framhåller att FUN:s förslag dessutom inte om- fattar ca 300 tjänster som lektor med tjänstgöring företrädesvis inom sek- torn för undervisningsyrken. Dessa skulle därmed vara uteslutna från den villkorliga möjligheten att forska. Lärartjänstutredningen anser vidare att FUN:s förslag innebär att alla nuvarande extra universitetslektorer i motsats till de ordinarie — måste söka de nya docenttjänsterna i konkur- rens med andra. t. ex. forskarassistenter.

Ett antal remissinstanser menar att särlösningar erfordras för att anpassa FUN :s modell till behoven vid olika fakulteter eller högskoleenheter. NFR anser att FUN:s modell vore orimlig vid teknisk fakultet. Styrelsen för

Prop. 1978/79: 119 l70

karolinska institutet påpekar att tjänstekonstruktionen vid de medicinska fakulteterna och särskilt de kliniska ämnena där skulle påverkas drastiskt om FUN:s förslag genomförs. Sveriges läkarförbund menar att extra tids- begränsade tjänster för forskning bör. inrättas vid medicinsk fakultet. Svenska Läkaresällskapet anser att frågan om tjänsteorganisationen för de medicinska fakulteterna bör prövas av en ny utredning. Landstingsförbun- det anser att konsekvenserna av förslag kan vara betydande för sjukvårds- huvudmänncns tjänsteorganisation. Dessa konsekvenser måste. enligt för— bundet. analyseras närmare.

Ett antal remissinstanser har påpekat att utredningsförslaget inte beaktat förhållandena vid de institutioner som idag saknar forskning.

Vissa remissinstanser redovisar tänkbara konsekvenser av att införa den av FUN föreslagna tjänsteorganisationen:

FUN:s förslag torde enligt flera instansers uppfattning leda till en mins- kad rörlighet. Statens personalnämnd anser åtgärder för att öka flödet av personal mellan högskolan och verksamhet utanför denna önskvärda. Riksanrikvarieämbetet och statens historiska museer menar att förslaget innebär en uppenbar risk för att högskolans arbetsmarknad får en mer sluten karaktär än idag. Detta borde motverkas bl.a. genom förbättrade resurser för tjänster som adjungerade professorer. Lantbruksuniversiteter betonar att ytterligare tjänster måste inrättas eftersom rörligheten blir mindre med de nya tjänsterna. SFS anför att den nya docenttjänsten kommer att innebära minskade resurser för forskarhandledningen. Veten- skapsakademien anför liknande synpunkter och framhåller även att karak- tären av den nya tjänsten kommer att innebära bortfall av ett steg i forskarkarriären och att detta skulle få en ogynnsam effekt i fråga om rekryteringsunderlaget för professurer.

SFS pekar på den stora osäkerhet som kommer att råda för den kår av docentvikarier vars existens FUN förutsätter. När en docent går tillbaka till sin undervisning efter att ha forskat är det inte säkert att den nedsätt- ning i undervisningsskyldigheten docenten har går tillbaka till samma institution och därför är det ytterst osäkert om vikarien kan beredas fortsatt arbete vid institutionen.

Statens bakteriologiska laboratorium anför att om FUN:s förslag om tre tjänstekategorier professor. docent och forskarassistent — genomförs bör en motsvarande förändring ske inom statliga institutioner utanför högskolan.

RRV ifrågasätter FUN:s förslag om särskilda tjänster för uppdrags- forskning. FUN har enligt verkets mening inte preciserat tjänsternas roll och ställning i högskoleorganisationen tillräckligt. Delegationenför energi- forskning anser det olämpligt att inrätta särskilda tjänster för uppdrags- forskning inom högskolan under hänvisning till risken att dessa tjänster kommer att betraktas som en andra klassens tjänster. Transportforsk- ningsdelegationen finner å andra sidan förslaget om inrättande av tjänster för uppdragsforskning välmotiverat. Innehavarna av dessa tjänster bör dock enligt delegationens mening växla så att inte uppdragsforskning blir en permanent syssla för en liten grupp forskare. Sveriges industriförbund, Svenska ltandelskammareförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen anför i sitt gemensamma yttrande att det normalt inte kan vara acceptabelt att alla uppdragsprojekt vid en viss institution hänvisas till en speciell uppdragsforskare. Ett eventuellt system med uppdragsforskare bör endast komma i fråga om efterfrågan på dennes speciella kompetens är så stor att uppdragen inte kan förenas med personens normala tjänst som lärare eller högskoleforskare.

Prop. 1978/79:119 ' ' l7l

Skolöverstyrelsen anser att den resursförstärkning som enligt FUN:s förslag krävs för att åstadkomma den generella nedsättningen med 36 undervisningstimmar för de nuvarande lektorerna bättre skulle tjäna sitt syfte om den i stället användes för att delvis finansiera fasta tjänster för trppdragsforskning.

FUN:s förslag om en tjänst som professor i stället för tjänsterna som biträdande professor och professor möter inga invändningar av remissin— stanserna.

FUN:s förslag om ökad undervisningsskyldighet för forskningsrådens särskilda forskartjänster tillstyrkes av Svenska eivilingenjörsförbundet. Förslaget avvisas emellertid bestämt av MFR. Delegationen för rymdverk- sam/ret anser att undervisningsskyldigheten motsvarande 25 timmar skall bibehållas.

En majoritet av remissinstanserna anser att frågorna rörande tjänsteor- ganisationen bör prövas i ett samlat perspektiv när lärartjänstutredningens förslag föreligger. .

Lärartjänstrrtredningen anser att det vore olyckligt om statsmakterna tog beslut rörande tjänsteorganisationen inom högskolan av sådan räck- vidd som FUN:s förslag förutsätter innan man även genom lärartjänst- utredningens arbete har fått en helhetsbild av förändringsbehoven i dessa avseenden inom högskolan. Utredningen pekar på praktiska problem som skulle uppstå om FUN:s förslag genomfördes.

Enligt UHÄ:s uppfattning bör inte någon genomgripande förändring av tjänsteorganisationen på den aktuella nivån genomföras i avvaktan på lärartjänstutredningens förslag.

Tills vidare förordar UHÄ att de nuvarande docenttjänsterna bevaras men görs icke tidsbegränsande. Detta förutsätter. om ungefär oförändrat tillflöde till forskarkarriären skall bibehållas. att ett antal nya tjänster av detta slag inrättas under en följd av år. UHÄ förordar vidare att också nuvarande universitetslektorstjänster bevaras men att de förenas med skyldighet att följa och medverka i forskning och med möjlighet att inom ramen för tjänsten bedriva självständig forskning.

På längre sikt bör docent— och universitetslektorstjänsterna enligt UHÄ:s uppfattning ersättas med en ny tjänstetyp. Den nya tjänsten bör i princip avse såväl forskning/forskarutbildning som grundläggande utbild- ning. Befordringsgrunderna bör emellertid kunna varieras i det enskilda fallet så att en tjänst avses antingen främst för den ena eller främst för den andra verksamhetsgrenen. Oavsett befordringsgrunderna räknar UHÄ med att det i framtiden skall finnas stor lokal frihet att fördela de enskilda lärarnas tjänstgöring på olika delar av verksamheten.

Vissa remissinstanser redovisar mer utförligt alternativ till FUN:s för- slag. Som exempel på sådana alternativ kan anföras följande.

NFR föreslår att de forskarstuderande sex år efter påbörjad forskarut- bildning skall kunna få besked om de har någon framtid inom högskolans verksamhetsområde. Dessa sex år kan ha använts på olika sätt: utbild- ningsbidrag i alla kombinationer med den nya assistenttjänsten eller i kombination med annan institutionstjänstgöring t.ex. som forskningsassi- stent.

All verksamhet inom högskolan bör fördelas emellan alla tillsvidarean- ställda befattningshavare på det mest ändamålsenliga sättet utan alltför mycket detaljföreskrifter om tjänstgöringens att i de olika fallen.

Idag finns det mycket små möjligheter för högskolan att anställa en person annat än om en tjänst är ledig just då personen i fråga blir tillgäng-

Prop. 1978/79: 119 172

lig, t. ex. vid utgången av ett förordnande som forskarassistent. Tjänsteor- ganisationen måste ha inbyggd någon slags rörlig pott som gör att verkligt duktigt folk alltid anställs.

SFS anser att professurer. docenturer och lektorat bör slås ihop till en enhetstjänst benämnd professur. Med den forskningsresurs professurerna för med sig i potten ökas andelen forskning i enhetstjänsten betydligt jämfört med FUN :s förslag. Med ytterligare ett resurstillskott bör en sådan enhetstjänst få en delad tjänstgöringsskyldighet mellan forskning och un- dervisning/forskarhandledning. Denna delning bör kunna variera mellan enskilda tjänster. Dock skall endast i undantagsfall andelen forskning resp. utbildning/forskarhandledning kunna understiga 20—25 % Funktionen "ämnesföreträdare" som nu professorn har bör bli ett arvoderat uppdrag av samma typ som prefekt eller studierektor. Med en enhetstjänst i regle- rad befordringsgång skulle lönesättningen bli helt beroende av antalet tjänsteår och antalet uppdrag (t.ex. prefekt).

TCO föreslår två slag av tjänster. en kategori med huvudsaklig inriktning på forskning och en med huvudsaklig inriktning på undervisning. TCO tar inte ställning till hur många karriärsteg det bör finnas på de båda karriärvä- garna men menar att benämningen bör vara lika på båda. Enligt TCO är det angeläget att man skall kunna fullgöra sin tjänstgöringsskyldighet inom såväl forskning och forskarutbildning som grundutbildning oberoende av på vilka meriter man fått sin tjänst. Fördelningen av arbetsuppgifter på olika personer bör ske lokalt. _

Statens persona/nämnd framhåller att de motstridiga kraven på flexibili- tet och trygghet inte kan lösas enbart med en tjänstekonstruktion. Med olika metoder måste man stimulera till ökad frivillig rörlighet till även andra uppgifter än undervisning och forskning. Ett sätt är enligt nämnden. att satsa på en "utslussningskanal" genom att skapa en personaladmi- nistrativ funktion med omplaneringsuppgifter i vidaste bemärkelse.

Planerings- och ledningsorganisation

FUN :s förslag rörande planerings- och ledningsorganisation har berörts i'flertalet remissvar ur mera principiell synpunkt. Många remissinstanser har också berört detaljerna i förslagen och i många fall gett alternativa förslag.

RRV tillstyrker i huvudsak utredningens förslag beträffande planerings- och ledningsorganisationen. Verket ser särskilt positivt på utredningens helhetssyn när det gäller en sammanhållen planering och ledning av all FoU-verksamhet inom högskolan.

LO finner den sammanvägda lösningen för planering och ledning av högskolans verksamhet väl motiverad. De föreslagna systemen komplet- terar varandra. LO föreslår därför att planerings- och ledningsorganisa- tionen tillsammans med mål och riktlinjer kommer till utförande och att de styrinstrument som föreslagits inte tunnas ut. Sammantaget utgör systemet en förutsättning för att högskolans egna organ. fakultetsnämnder och fors- karutbildningsnämnder och institutioner. skall kunna ansvara för genomfö- rande av forskning och forskarutbildning. Den främsta förutsättningen är ändå högskolans vilja till medverkan, något som inget system kan skapa.

UHÄ framhåller att en betydande del av forskningen och forskarutbild- ningen inom högskolan finansieras på annat sätt än över fakultetsanslagen till högskoleenheterna. Till FUN:s förtjänster hör enligt U HÄzs mening att

Prop. 1978/79: 1 19 ' l73

utredningen belyst vad detta förhållande innebär för högskoleorganisa- tionen. Därmed har FUN bl. a. skapat goda förutsättningar att behandla frågor om högskolans organisation för forskning och forskarutbildning i ljuset av de frågor om forskningspolitik och forskningsorganisation i stort som FRU behandlat. UHÄ ansluter sig mot denna bakgrund till den helhetssyn på högskolans forskning och forskarutbildning som FUN utgått från och till utredningens syfte att skapa förutsättningar för en samlad planering och ledning av all FoU-verksamhet inom högskolan oavsett finansieringskälla.

En annan huvudtanke hos FUN är, framhåller UHÄ. att man genom utformningen av planerings- och ledningsorganisationen skall skapa balans mellan å ena sidan samhällsinflytande. å andra sidan frihet för forskningen att utvecklas på grundval av inomvetenskapliga kriterier. Också detta syfte ansluter sig UHÄ principiellt till. UHÄ menar dock att FUN alltför mycket renodlat den berörda balansfrågan vid utformningen av sitt organisations- förslag.

Spänningen mellan samhällsrelevans och forskningens frihet kan enligt UHÄ:s mening visserligen sägas ge inflytandefrågorna en särskild karaktär när det gäller organisationen för forskning och forskarutbildning. Enligt UHÄ:s uppfattning behöver detta emellertid inte leda till att organisatio- nen i denna del ges en i förhållande till organisationen för den grundläggan- de utbildningen så avvikande utformning som enligt FUN:s förslag.

Vetens/tamakademien motsätter sig principiellt varje förändring av or- ganisationen som leder till en ökning av den redan mycket omfattande administrativa överbyggnaden av högskolan. Den av FUN betonade risken för skadliga effekter av täta och genomgripande organisatoriska föränd- ringar för utbildning och forskning måste enligt akademiens mening under- strykas.

Landstingsförbundet anser att utredningens förslag i fråga om plane- rings- och ledningsorganisation kännetecknas av en starkt generell grund- syn. Denna generella inriktning har inte medgivit genomgång av de spe- ciella förhållanden som råder i samarbetet mellan högskoleorganisation och sjukvårdsorganisation. lnvändningar och frågor ur sjukvårdshuvud- männens synpunkter är enligt förbundet så pass många att förbundsstyrel- sen avstår från en detaljerad genomgång härav. De principiella och all- männa invändningarna är bl. a. följande. '

Bristerna inom statlig översiktsplanering av medicinsk FoU-verksamhet börjar bli alltmer besvärande. Representation inom UHÄ:s planeringsbe- redning lämnar enligt förbundets mening inga möjligheter för den speciella önskvärda bearbetningen från sjukvårdspolitiska målsättningar till hanter- bara och klart angivna delproblem inom medicinska och vårdmässiga områden. '

Forskningens två särdrag ur planerings'synpunkt — inslaget av oförutse- barhet, effekter av tilltagande inomvetenskaplig specialisering — leder, framhåller förbundet. till att sjukvårdshuvudmännen måste bygga upp en egen balanserande kompetens ur samhällssynpunkt på planeringsområdet. En sådan planeringskompetens kan inte bygga på projektkataloger. ] stäl- let erfordras särskilda bearbetningar till ämnesområden och problemområ- den där projekten infogas i sitt större sammanhang tids- och värderings- mässigt. För avvägningen mellan vårdintresse, sjukvårdsekonomi och me- dicinsk forskning har sjukvårdshuvudmännen ett mycket stort ansvar. anser förbundet.

FUN:s förslag präglas enligt statskontoret stundom av en väl abstrakt

Prop. 1978/79: 119 l74

syn på bcslutsvillkoren både inom och utom högskolan. Den begrepps- mässigt intressanta distinktionen mellan samhällsrelevanta och inomveten- skapliga beslutskriterier på forskning och forskarutbildning kan enligt Statskontorets mening inte drivas så långt att denna utgångspunkt helt får bestämma utformningen av en planerings- och ledningsorganisation för dessa uppgifter inom högskolan.

Statens råd för byggnadsforskning säger sig i fiera sammanhang ha betonat vikten av bred samhällsrepresentation i FoU-verksamhetens led- ningsorgan. FoU-verksamhetens avnämare bör enligt rådet ha inflytande på problemval i verksamheten. Det är då också enligt rådet nödvändigt att avnämarna utvecklar sin kompetens att delta i FoU-arbetet. Bl.a. bör det ske genom att FoU—frågorna ägnas större uppmärksamhet i avnämarnas egna organisationer och genom att deras företrädare får tid och möjlighet att på allvar tränga in i och lära sig förstå FoU-arbetets möjligheter och begränsningar.

FOA anser det angeläget med en mer ingående prövning av hur högsko- leinstitutioner och olika statliga forskningsinstitut bör utnyttjas i framtiden för olika sektoriella forskningsprogram. Om universitet och högskolor i ökad utsträckning skall utnyttjas för sektoriell forskning är det enligt FOA också väsentligt att olika sektororgan får ett däremot svarande inflytande i högskoleväsendets planerings- och ledningsorganisation. Dessa inflytan- defrågor behöver enligt FOAzs mening ägnas ingående uppmärksamhet i det fortsatta organisationsarbetet. Försvarets materielverk anför liknande synpunkter.

I fråga om FUN:s förslag om verksamhetsområdets indelning säger sig UHÄ dela uppfattningen att en flexibel indelning på fakultetsnivå är nöd- vändig för att underlätta en fortlöpande utveckling av högskoleforskning- ens organisation och arbetsformer. Enligt UHÄ:s uppfattning bör därför på statsmaktsnivå endast beslutas vilka fakulteter som skall finnas vid resp. högskoleenhet. medan högskolestyrelsen efter samråd med de berör- da bör besluta om den närmare avgränsningen av fakulteterna. UHÄ säger sig vara berett att efter ett principbeslut av statsmakterna ta initiativ till en diskussion. enhet för enhet. om den framtida fakultetsindelningen. Någon centralt föreskriven sektionsindelning av fakulteter synes enligt UHÄ knappast nödvändig.

En flexibilitet i fråga om fakultetsindelning går enligt UHÄ:s mening inte ihop med den av FUN samtidigt hävdade principen att riksdagens medels- anvisning skall ske fakultetsvis. Såvitt UHÄ kan bedöma måste. så länge denna princip skall gälla, variationer i indelningen mellan högskoleenhe- terna Ieda till en betydande detaljgrad i statsmakternas medelsberäkning. UHÄ anser alltså. i motsats till FUN. inte att de fördelar som det av utredningen föreslagna anslagssystemet ger uppväger de nackdelar som är förenade med ett ökat antal anslag. I stället ser UHÄ uppenbara risker för ett anslagsberäkningsmässigt och regleringsbrevstekniskt "plottrande", som inte är uttryck för någon övergripande forskningspolitisk styrning.

UHÄ förordar mot denna bakgrund att medelsanvisningen till forskning- en och forskarutbildningen sker på ett sätt som å ena sidan ger möjlighet för statsmakterna att beräkna medel för enskilda fakulteter eller grupper av likartade fakulteter. å andra sidan inte innebär att statsmakterna också i detalj måste besluta vilken verksamhet och vilka lärartjänster m.m. som hänförs till resp. fakultet. En väg kunde här enligt UHÄ vara att medelsan- visningen på riksdagsnivå sker i termer av anslag omfattande flera fakul- teter, t.ex. i enlighet med indelningen av forskningsrådsorganisationen

Prop. 1978/79: 119 [75

och dess anslag. Regeringen kan sedan '— givetvis efter att ha redovisat sina överväganden för riksdagen göra" en preciserad fördelning på an- slagsposter för fakulteter/grUpper av fakulteter och högskoleenheter. var- vid dock resp. högskolestyrelse enligt UHÄ:s mening bör ges rätt att göra sådana omföringar mellan anslagsposter som betingas av den lokala fakul- tetsindelningen. Oavsett anslagsindelningen i övrigt anser UHÄ det moti- verat med ett särskilt anslag för tematiskt orienterade fakulteter. tills vidare avseende enbart universitetet i Linköping.

Även statskontoret förordar att anslagen till forskning och forskarut— bildning inom högskolan indelas efter samma principer som gäller för medelsanvisning till forskningsråden.

Högskolans ansvar för långsiktig grundläggande forskning motiverar enligt centralorganisationen SACO/SR att nuvarande fakultetsindelning bibehålls och övergång till problembaserad totalorganisation inte sker. Man bör däremot enligt organisationen ilökad omfattning bilda centra av flera institutioner, organisera forskning i projekt av skilda slag och samver- ka med fristående institut och liknande. Organisationen framhåller vidare att en förändrad fakultetsindelning skall bygga på initiativ från berörda högskolor och forskare och att behov av en förändrad fakultetsindelning för närvarande ej torde föreligga.

Många organ inom högskolan. främstgde som företräder tekniska och medicinska fakulteter. är kritiska till FUN :s förslag om ändrad fakultetsin- delning. :

Även Sveriges (:ivilingenjörsförbund, Ingenjörsvetenskapsakademien, Vetenskapsakademien. MFR, centralorganisationen SACO/SR. SFS m. fl. är kritiska till FUN:s förslag om fakultetsindelning.

Det är enligt RRV:s uppfattning väsentligt att förslag till organisatorisk indelning inte leder till särlösningar för olika anslagsområden beträffande utformningen av de ekonomiadministrativa systemen.

Indelningen av verksamheten i fakulteter skall enligt utredningen kunna förändras över tiden. Centerns ungdomsförbund vill starkt understryka att detta bör kunna ske. Förändringar efter riya förhållanden är enligt förbun- det väsentliga för att undvika fastlåsning iinstitutionella lösningar. som har blivit ofunktionella. ,

TCO finner det angeläget att forskningsorganisationen blir smidig och ger möjlighet att anpassas till ett tematiskt eller från andra utgångspunkter projektorienterat arbetssätt. Det är också viktigt att den medger att forsk- ningspolitiska prioriteringar kan få genomslag i högskolans FoU-verksam- het. Dessa aspekter synes enligt TCO .bli tillgodosedda genom FUN:s förslag. .

lndelningen i fakulteter bör enligt statskontorets mening vara en lokal angelägenhet för resp. högskolestyrelse och inte styras av de krav stats- budgettekniken kan komma att ställa på anslagsindelningen för högskolan.

Svenska handelskammareförhundet, Sveriges industriförbund och Svenska arbetsgivarcfdreningen understryker i ett gemensamt remissvar att indelningen av verksamhetsområdet forskning/forskarutbildning är en lång process som inte får hämmas av krav' på total enighet och enhetlighet.

Sveriges civilingenjörsförbund anser att en resursmässig indelning av forskningen i problemområden, som i sin tur indelas i projekt. inte är ändamålsenlig för högskolan i dess helhet. Högskolomas ansvar för lång- siktig. grundläggande kunskapsuppbyggnad är enligt förbundet oförenligt med en resurstilldelning i huvudsak i enlighet med utredningens förslag.

SCB anser att kravet på flexibilitet i indelningen ställer stora krav på ett

Prop. 1978/79: 119 l76

informationssystem. För att göra det möjligt att förändra indelningen ford- ras enligt verket att all information kan hänföras till så detaljerad nivå som möjligt. 1 SCB:s nuvarande statistik över studerande i forskarutbildning hänförs all information till ämnesområde. Av vad som redovisas i utred- ningen drar SCB dock slutsatsen att inget talar för att ämnesindelningen skulle slopas. Enligt SCB:s bedömning. bör möjligheten till ämnesindelning bibehållas. även om möjligheter skapas att redovisa bland annat statistiken i nya indelningar.

I fråga om utredningens förslag rörande ekonomiadministration och redovisning anser UHÄ den helhetssyn FUN anlagt på högskolans re- surser för forskning och forskarutbildning mycket väsentlig. Ett instru- ment för att uppnå en sådan helhetssyn hos de planerande och resursförde- lande högskoleorganen är ett ekonomiadministrativt system som ger rele- vant information om de olika penningströmmarna till forsknings- och fors- karutbildningsverksamheten och om deras fördelning och relativa betydel- se. Denna information behövs. enligt UHÄ, i delvis olika tappning. på alla nivåer i organisationen: på institutionsnivå, fakultetsnivå, högskole- styrelsenivå och centralt inom UHÄ och utbildningsdepartementet.

Flera av organen inom högskolan som behandlat förslaget anser att en mera realistisk ambitionsnivå än FUN:s är nödvändig för att inte institutio— nernas arbetsbelastning skall bli för stor.

RRV anser att utredningens förslag beträffande ekonomiadministration och redovisning innebär en kraftig ambitionshöjningjämfört med nuvaran- de utformning. RRV vill betona att det arbete som krävs för att möjliggöra de informationsuttag som utredningen föreslår kommer att fordra utbild- nings- och utvecklingsarbete under relativt lång tid. I likhet med utredning- en anser RRV att den information om forskning och forskarutbildning som krävs för en tillräcklig uppföljning av verksamheten och som underlag för beslut på olika nivåer inte går att ta fram ur högskolans nuvarande informa— tionssystem. RRV vill särskilt påpeka de svårigheter som kan uppstå till följd av att ökade krav ställs på summerad information efter alternativa indelningsgrunder.

Införandet av ett över hela högskoleområdet enhetligt utformat ekono- miskt redovisningssystem av föreslagen typ skulle. anser SCB. ge ett jämfört med nuläget avsevärt förbättrat underlag för bland annat SCB:s resursstatistik — den utbyggnadsdel av forskningsstatistiken som forsk- ningsrådsutredningen efterlyser i sitt betänkande. utan att personalen vid institutionerna behöver belastas med omfattande merarbete till följd av denna statistikgren.

Med hänvisning dels till de kostnader som varje utvidgning av det redan tyngande administrativa systemet medför, dels till de negativa effekter på forskningsmiljö som ett detaljerat ekonomiadministrativt system kan med- föra. vill centralorganisationen SAC O/SR starkt understryka vikten av att beslut i enlighet med utredningens förslag inte fattas utan ytterligare nog- granna överväganden. Enligt SACO/SR:s mening bör därvid uppmärksam- heten inriktas mera mot en innehållsmässigt motiverad planering och upp- följning än på system för ekonomisk styrning och planering.

FUN:s förslag om redovisning av högskolans forskning per projekt har kommenterats av flera remissinstanser. Några ställer sig avvisande. Sty- relsen för universitetet i Linköping och några ytterligare myndigheter inom högskoleområdet anser att uppgifter om institutionens totalkostnader är minst lika viktiga som uppgifter om projektkostnader.

Fakultetsnämnden vid Chalmers tekniska högskola förespråkar ett sy-

Prop. 1978/79: 119 177

stem där bokföringen inom System-S ger basinformation. vilken får kom- pletteras med olika manuella specialrutiner.

Styre/serna för universiteten i Stockholm och Göteborg intar en mera avvaktande hållning till FUN:s förslag. Den förstnämnda förordar för sin del en försöksverksamhet med projektredovisning. MFR anser att utred- ningens förslag rörande ekonomisk redovisning på institutionsnivå inte fyller några väsentliga funktioner utan innebär ökad och onödig belastning på institutionerna. lnom medicinen bedrivs inte vissa projekt på driftkost- nadsanslag och andra på externa anslag, framhåller rådet. Det är därför föga meningsfullt att göra analyser av fördelningen av driftkostnadsan- slagsresurser på olika projekt. Vidare skulle det. enligt rådets mening. bli frågan om antingen grova skattningar och gissningar eller införande av tidkort o.d.

RRV tillstyrker införandet av projektredovisning. En sådan redovisning kräver emellertid. enligt RRV, en fördelning av bl. a. lönekostnaderna på de olika projekten. för att det skall vara möjligt att beräkna externa intressenters kostnadsandelar i verksamheten och för att åstadkomma en rimlig intern kostnadsuppföljning och resultatvärdering.

UHÄ bedömer att den av FUN föreslagna projektinriktade redovisning- en av högskolans forskning och forskarutbildning är av stor betydelse. Det är samtidigt viktigt att de olika rutiner som kräVS i detta sammanhang utformas så att de inte ökar den administrativa bördan på institutionsnivå. Enligt UHÄ:s mening är det lämpligt att inledningsvis bedriva en försöks- verksamhet med projektredovisning vid någon eller ett par fakulteter och högskoleenheter med den till FUN:s betänkande fogade RRV-rapporten som grund. UHÄ är berett att i samverkan med RRV leda en sådan försöksverksamhet under förutsättning att erforderliga medel ställs till förfogande.

FUN:s förslag rörande planerings- och styrinstrument har behandlats i endast ett fåtal remissvar. UHÄ ser den av FUN skisserade ordningen med mål och riktlinjer fakultetsvis eller fakultetsgruppvis. fastställda av stats- makterna på grundval av förslag och bedömningar av högskolemyndighe- terna. som ett viktigt led i de på senare tid markerade strävandena att åstadkomma en dialog mellan de politiska instanserna och högskolans organ. UHÄ har principiell sympati för FUN:s förslag att med en sådan ordning statsmakterna inte längre skall behöva styra forskningsverksam- hetens inriktning genom att fastställa ämnesinnehåll för högre lärartjäns- ter. Om detta förslag skall kunna förverkligas synes emellertid något konkretare mål och riktlinjer krävas än i FUN:s exempel. UHÄ är berett att medverka i en fortsatt diskussion om utformningen av sådana styrin- strument.

Statskontoret däremot anser att skäl talar för att regering och riksdag behåller möjligheterna att påverka forskningens inriktning genom ämnes- benämningar på professurer. Inriktningen inom ett visst vetenskapsom- råde har, enligt statskontoret. många gånger betydande konsekvenser i form av särskilda krav på teknisk personal, lokaler och utrustning. Sådana frågor bör därför inte avgöras på den lokala nivå inom högskolan som fakultetsnämnden representerar.

UHÄ tillstyrker också den ordning med planeringsdokument som FUN förordar och vill här särskilt framhålla verksamhetsberättelsernas betydel- se för den löpande uppföljningen av verksamheten i förhållande till givna riktlinjer såväl lokalt som centralt. UHÄ delar FUN:s uppfattning att det är viktigt att den kassamässiga redovisningen kompletteras med en mera 12 Riksdagen 1978/79. [saml. Nr 119

Prop. 1978/79: 119 178

värderande och förklarande redovisning av detta slag. i första hand från fakultetsnämndens sida.

UHÄ ärinte övertygat om behovet av en centralt fastställd utbildnings— plan för forskarutbildningen vid varje fakultet. I den mån de av statsmak- terna angivna målen och riktlinjerna för forskarutbildningen behöver kon- kretiseras på ett sätt som inte bara berör en enskild fakultet bör det dock ankomma på UHÄ att göra detta. Ett exempel på behovet av centrala riktlinjer gäller, framhåller UHÄ, de särskilda förkunskapskraven. UHÄ delar FUN:s uppfattning att det behövs riktlinjer för utformningen av dessa krav för fakulteter av likartade slag men vill peka på svårigheten att med den nya studieorganisationen för den grundläggande utbildningen centralt utforma lätt överblickbara sådana riktlinjer. Studieplaner för fors— karutbildningen i olika ämnen bör liksom i nuvarande ordning fastställas av resp. fakultetsnämnd.

UHÄ tar i detta sammanhang upp ytterligare en fråga. där UHÄ gärna hade sett en mera konkret belysning av den av FUN tänkta ordningen. Det gäller frågan om fakultetsnämndens möjligheter att såväl i förhållande till forskarna inom högskoleenheten som i förhållande till externa forsk- ningsfmansiärer påverka de resursströmmar till forskningen inom fakul- teten som inte kanaliseras via de reguljära högskoleanslagen.

UHÄ framhåller att överblick över och information om dessa finansie- ringskällor är en förutsättning för fakultetsnämdens möjligheter att åstad- komma den eftersträvade balansen mellan inomvetenskapligt motiverad och samhälleligt motiverad. mellan internt finansierad och externt finansi- erad forskning. Att ha-information och överblick är emellertid. framhåller UHÄ, inte detsamma som att planera och leda. Fakultetsnämnden måste, anser UHÄ, också ha effektiva styrmedel. Det enda styrmedel som FUN antyder är en befogenhet för nämnden att motsätta sig att ett planerat samarbetsprojekt kommer till stånd. UHÄ är för sin del tveksam om detta lokala styrinstrument i sig kan ge den önskvärda utvecklingen av högskole- forskningens samverkan med externa finansiärer. FUN anger visserligen att fakultetsnämnden också skall utfärda riktlinjer av positiv art för omfatt- ningen och inriktningen av forskningssamverkan. UHÄ vill emellertid varna för en alltför stor optimism i frågan om fakultetsnämnden verkligen kommer att kunna genom sådana riktlinjer påverka de enskilda institutio- nernas och forskarnas beteende på det sätt FUN synes förutsätta. Det finns. framhåller UHÄ. anledning att vid ett genomförande av den före- slagna organisationen följa erfarenheterna på denna punkt med uppmärk- samhet.

I fråga om den institutionella organisationen har vissa remissinstanser inskränkt sig till allmänna omdömen. Andra har tagit ställning för eller mot förslagen medan några har gett alternativa förslag. Remissopinionen får därför anses vara ganska splittrad i dessa frågor.

Sveriges geologiska undersökning anser det befogat, mot bakgrund av universitetsadministrationens tillväxt under den senaste tioårsperioden, att förespråka en viss restriktivitet vid inrättandet av nya organ.

Moderata ungdomsförbundet säger sig inte dela utredningens tro på administration. Förbundet anser att förslagen innebär en omfattande utök— ning av byråkratin.

LO framhåller att FUN:s förslag innebär att mycket viktiga planerings- uppgifter skall utföras i organ som saknar kompetent representation från samhälle och arbetsliv. LO betonar betydelsen av att man redan när underlaget för planering tas fram, har tillgång till erfarenhet från breda

Prop. 1978/79: 119 l79

samhällsintressen. LO anser att det inte bara är en sak för forskare utan en angelägenhet för alla vilka problem som skall ställas och vilka värden som skall analyseras.

UHÄ delar FUN:s uppfattning att de lärargrupper som i första hand har ansvaret för forskningen och forskarutbildningen skall ha en stark ställning i de lokala planerings- och ledningsorganen. Härigenom garanteras utrym- me i organisationen för bedömningar och prioriteringar som utgår från forskningens egen utveckling och dess egna behov. Detta förhållande bör enligt UHÄ:s mening vara tillräckligt för att de syften som ligger till grund för FUN:s förslag skall kunna uppnås.

Riksuntikvarieämbetet och statens historiska museer erinrar om att FUN:s förslag till planerings- och ledningsorganisation syftar till att i organisationen som helhet och inte i varje organ för sig tillgodose behovet av inflytande politiskt och inomvetenskapligt — över forskningspriori- teringarna och forskningsarbetet. Fördelningen av ansvar på fakultets-, högskole- och regionnivå måste emellertid, enligt ämbetsverkets mening, ses mot bakgrunden av ett allmänt ansvar för att högskolans forskningpla- nering sker under en fortlöpande dialog också med sektorsorgan.

FOA anser att FUN ej tillräckligt ingående belyst de sektoriella forsk- ningsorganens behov av inflytande på olika nivåer i den föreslagna plane- rings- och ledningsorganisationen.

NFR anser att den administrativa överbyggnaden skall hållas så begrän- sad som möjligt och att så mycket som möjligt av beslutsprocesserna skall ske på institutionsnivå.

Även Vetenskapsakademien framhåller. att det är viktigt att så mycket av beslutsprocessen som möjligt beträffande forskning och forskarutbild- ning sker på institutionsnivå. Detta är den nivå. där hänsyn bäst kan tas till den enskilda disciplinens särart. lokala förhållanden och enskilda indivi- ders förutsättningar och kvalifikationer.

FUN:s förslag rörande organisationen på institutionsnivå, i första hand förslaget om ny antagningsnämnd för forskarutbildning, godtas endast av HSFR, rektorsämbetet vid universitetet i Uppsala, Statsvetenskapliga förbundet och Sveriges läkarförbund medan övriga som har yttrat sig har avvisat förslaget. ställt sig tveksamma eller krävt modifieringar.

UHÄ anser inte tillräckliga skäl föreligga för att gå ifrån nuvarande ordning. som innebär att högskolestyrelsen efter samråd med företrädare för de vid en institution verksamma beslutar vilken av två modeller som skall tillämpas: antagning antingen genom institutionsstyrelsen eller genom

_ prefekten.

Det bör dock enligt UHÄ:s uppfattning vid varje berörd institution finnas ett beredande organ i antagningsfrågor sammansatt på samma sätt som den av FUN föreslagna antagningsnämnden. I den mån högskolesty- relsen så beslutar bör också till denna ”antagningsberedning" kunna dele- geras beslutanderätt i antagningsfrågor.

Övervägande flertalet organ inom högskolan avstyrker FUN:s förslag med motiveringen att institutionsstyrelsen själv bör kunna klara antag- ningsarbetet. Bl. a. RRV och TCO framför liknande synpunkter.

Lantbruksuniversitetet förordar att utredningens förslag om antagnings- nämnd nyanseras. [ de fall en institution är så stor att det verkligen är fråga om att anta ett antal forskarstuderande varje år fyller, enligt lantbruks- universitetets mening. en antagningsnämnd en viktig funktion. Många institutioner antar endast någon eller ett par forskarstuderande per läsår. Denna antagning bör, anser universitetet, lika gärna kunna ske enligt

Prop. 1978/79: 119 180

nuvarande bestämmelser av institutionsstyrelsen. Det bör därvid föreskri- vas att samråd skall ske med handledarna inom institutionen. Nuvarande förordning medger därutöver att institutionsnämnder kan inrättas. De in- stitutioner som så önskar skulle därmed redan idag ha möjlighet att införa antagningsnämnd.

VÅRD 77 anser att det skulle vara av värde. om antagningsnämdens sammansättning kan vidgas till att omfatta också företrädare för allmänna intressen och för de studerande.

Även några organ inom högskolan framhåller att representanter för de forskarstuderande. yrkeslivet och/eller utbildningar utan etablerad forsk- ning också bör ingå i en eventuell antagningsnämnd.

Remissinstanserna har ägnat frågan om organisation av forskning och forskarutbildning på fakultetsnivå stor uppmärksamhet. I centrum för intresset har stått frågorna om antalet organ och deras sammansättning.

Några remissinstanser har berört frågan om fakultetskollegierna. UHÄ förutsätter i likhet med FUN inte några förändringar med avseende på fakultetskollegierna. i anslutning till vad som anförts av bl. a. rektorsäm- betet vid universitetet i Uppsala framhåller UHÄ vikten av att man inom berörda högskoleenheter vidtar de åtgärder som kan vara ändamålsenliga antingen för att få kollegierna själva att fungera som fora för vetenskapliga kontakter och diskussioner eller för att på annat sätt säkerställa den typ av kontakter och diskussioner på bredare bas inom resp. fakultet som de förutvarande fakultets/sektionsförsamlingarna utgjorde en plattform för.

Arbetarskyddsstyrelsen anser att det är av mindre betydelse om profes- sorer och laboratorer vid arbetsmedicinska avdelningen inte fått säte i något kollegium. då kollegiet enligt styrelsen har ganska få uppgifter och sällan sammanträder. Centralorganisationen SACO/SR anser att erfaren- heterna av fakultetskollegierna är så negativa att de bör ses över i sin helhet beträffande sammansättning och funktion. En sådan översyn bör enligt organisationen uppmärksamma eventuell representation från ämnen som idag saknar forskarutbildad personal.

Humanistiska fakultetsnämnden i Umeå anser att det föreligger svårig- heter att aktivera fakultetskollegiet och föreslår att dess sammansättning, funktioner och arbetssätt tas upp till prövning.

Linjenämnden för gymnastik och idrottslärarlinjen vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm hävdar att fakultetskollegiet bör utökas med innehavare av tjänster för vilka forskarutbildning ej uppställts som behö- righetskrav, därför att forskarutbildning inom tjänsternas ämnesområde inte funnits i Sverige. Hit hör bl.a. vissa företrädare för gymnastik-, musik-, bild- och formämnen.

När det gäller FUN 25 förslag rörande fakultetsnämnd och forskarutbild- ningsnämnd anser åtskilliga remissinstanser att de av utredningen angivna uppgifterna bör handhas av en nämnd.

RRV ifrågasätter förslaget om att inrätta en särskild forskarutbildnings- nämnd. En uppdelning på två skilda fakultetsorgan av forsknings- och forskarutbildningsfrågor kan mot bakgrund av det starka sambandet mel- lan dessa områden komma att skapa samordningsproblem.

Statskontoret finner inte FUN:s skäl för separata forskarutbildnings- nämnder knutna till fakulteterna tillräckligt övertygande. En dylik ansvars- och uppgiftsfördelning mellan fakultetsnämnd och forskarutbildnings- nämnd är enligt statskontorets mening ägnad att skapa administrativa svårigheter och ökad byråkrati inom fakulteten.

Centralorganisationen SACO/SR avstyrker förslaget om inrättande av

Prop. 1978/79: 119 181

forskarutbildningsnämnd. De arbetsuppgifter och befogenheter som före- slås åligga detta organ bör överföras till fakultetsnämnden. De krav på insyn och inflytande för forskarstuderande. vilka ej i någon större utsträck- ning är representerade i fakultetsnämnden bör tillgodoses genom att bere- dande organ till fakultetsnämnden inrättas. Sammansättningen bör ske i enlighet med FUN:s förslag till sammansättning av forskarutbildnings- nämnden. dvs. lika antal företrädare för lärare och studerande.

TCO ser en risk för att en forskarutbildningsnämnd helt kommer att domineras av fakultetsnämnden. En bättre lösning är. enligt TCO, att vidga inflytandet i fakultetsnämnden för forskarstuderande och övrig be- rörd personal.

Svenska handelskammareförbundet. Sveriges industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen betonar att man inte kan göra boskillnad mellan forsknings- och forskarutbildningsfrågor och avvisar därför försla- get om en speciell forskarutbildningsnämnd. Fakultetsnämnden bör i stäl- let handha dessa frågor. Organisationerna menar som FUN att nämnderna bör få allsidigare sammansättning. De inomvetenskapliga kriterierna bör, enligt organisationerna, vara avgörande för vem som skall sitta i nämn- derna. lnslaget av forskarpersonal kan utökas med representanter för docenter, forskarassistenter samt forskarstuderanden. Samhällsinflytande bör. anser organisationerna. i första hand utövas genom riktlinjer och prioriteringar av riksdag och regering.

STU anser att en forskarutbildningsnämnd med självständigt ansvar kan behövas inom varje fakultet. Möjligen tyder, enligt STU, analysen i utred- ningen beträffande ansvarsfördelningen mellan fakultetsnämnd och fors- karutbildningsnämnd på att ett alternativ kan vara att komplettera nuva- randc fakultetsnämnders sammansättning och närmare precisera ett an- svar för dessa beträffande frågor som rör forskamtbildning.

MFR anser att det i många fall kan vara behövligt med en forskarutbild- ningsnämnd. Denna bör då vara underställd fakultetsnämnden men ges beslutanderätt i lämpliga ärenden genom delegation från fakultetsnämn- den.

SFS avvisar således förslaget om en forskarutbildningsnämnd och en fakultetsnämnd. En nämnd. lämpligtvis kallad fakultetsnämnd. bör ha det samlade ansvaret för forskning och forskarutbildning. Denna nämnd bör vara sammansatt med ett lika antal lärare och studerande jämte dekanus. För att inte ändamåsenliga lokala varianter skall omöjliggöras föreslår SFS att forskarutbildningsnämnder i enlighet med FUN:s modell får inrättas efter lokala beslut.

Ungefär en tredjedel av organen inom högskolan ställer sig mer eller mindre positiva till att forskarutbildningsnämnden inrättas dock anser flertalet att forskarutbildningsnämnderna bör bli underställda fakultets- nämderna. Härigenom undviks en enligt remissmyndigheterna olycklig splittring av ledningsorganisationen för forskning och forskarutbildning.

Flertalet högskoleorgan avstyrker FUN:s förslag då detta anses komma att försvåra samordningen av forsknings- och forskarutbildningsfrågor. I stället föreslås att fakultetsnämnden även bör behandla forskarutbildnings- frågor och att fakultetsnämnden därför bör få en sådan sammansättning att den väl kan tillgodose även de studerandes m.fl. intressen.

Några remissinstanser berör frågan om fakultetsnämndens storlek. MFR anser att den enligt förslaget blir för liten för att på ett någorlunda rimligt sätt kunna representera de många och tunga vetenskapsområden som finns inom medicinen.

Prop. 1978/79: 119 182

Sveriges läkarförbund framhåller att de medicinska fakulteterna kom- mer att även i fortsättningen vara numerärt stora och representera ett stort antal vetenskapliga områden. Det är därför. enligt förbundets mening. nödvändigt att fakultetsnämnden är tillräckligt stor för att dels hinna med alla arbetsuppgifterna. dels besitta en allsidig vetenskaplig kompetens. både vad gäller grundvetenskaperna och den kliniska forskningen.

UHÄ anser att för fakulteter som byggts upp med utgångspunkt i sam- hällsproblem eller samhällssektorer. t.ex. för den tematiskt orienterade forskningen i Linköping, avvikelser från den angivna grundmodellen om 11 ledamöter kan vara motiverade, i första hand för att bereda utrymme för en större extern representation. Regeringen bör, enligt UHÄ:s mening, in- hämta riksdagens bemyndigande att i sådana fall. efter förslag av vederbö- rande högskoleenhet och UHÄ, besluta om särskild sammansättning av fakultetsnämnden.

FUN:s förslag rörande fakultetsnämndens sammansättning behandlas i ett stort antal remissyttranden. Några remissinstanser stöder i huvudsak förslagen med vissa modifikationer. Andra kräver representation från and- ra grupper eller från en grupp i större utsträckning än FUN har föreslagit.

C entralorganisationen SAC O/SR delar FUN:s uppfattning att fakultets- nämnden skall vara ett expertorgan för inomvetenskapligt grundade värde- ringar. Organisationen delar uppfattningen att ett begränsat antal leda- möter är en förutsättning för att effektivt kunna handlägga de arbetsuppgif- ter som åligger fakultetsnämnden och för att stärka ledamöternas integri- tet. Organisationen anser att suppleanter skall finnas för ledamöterna i nämnden.

UHÄ anser det naturligt att i fråga om fakultetsnämndens sammansätt- ning utgå från vad som f.n. gäller för fakultetsnämnd (dvs. dekanus, prodekanus. 5 ytterligare ledamöter av fakultetskollegiet. 2 anställda. 2 studerande). Enligt UH Äzs mening bör ytterligare erfarenheter av denna år 1977 införda ordning avvaktas innan sammansättningsprinciperna föränd- ras. UHÄ förordar att vissa möjligheter att komplettera fakultetsnämnden införs.

Många högskoleorgan anser att utredningsförslaget medför uppenbar risk för alltför stort inflytande för en alltför begränsad krets.

TC O:s uppfattning är att man för att åstadkomma så breda kontaktytor som möjligt mellan forskning och samhälle bör ha representation för all- männa samhällsintressen på samtliga nivåer i den beslutande organisatio- nen. TCO anser att representation för allmänna intressen i fakultetsnämn- derna skall vara regel och att denna kategori bör företrädas av två perso- ner. TCO förutsätter att de stora löntagarorganisationerna får tillfälle att nominera representanter.

LO föreslår att fakultetsnämnderna kompletteras med representation från yrkeslivet genom löntagarorganisationerna. Denna representation skulle framför allt ge en annan kunskap till organen på fakulteterna och fungera som förmedlare av forskningsbehov i arbets- och samhällsliv. Gränslinjen mellan politiskt beslutsfattande och forskningens frihet har, anser LO. genom en sådan lösning inte rubbats.

Med hänsyn till de intressen som VÅRD 77 har att bevaka föreslår kommittén att fakultetsnämnden skall kunna utökas med en representant för allmänna intressen. Enligt kommitténs uppfattning ger ett sådant arran- gemang ökade förutsättningar för ett fördjupat samspel mellan högskolan och dess forskningsorganisation å den ena sidan och samhällslivet utanför högskolan å den andra.

Prop. 1978/79: 119 183

Statens rådför byggnadsjorskning föreslår att fakultetsnämnden obliga- toriskt skall innehålla företrädare för relevanta samhällssektorer. Fakul- tetsnämnden måste också. enligt rådets mening, ha ett uttalat ansvar för att fakultetens FoU-resurser i form av organisationsenheter och människor motsvarar sektorsbehoven.

FOA anser att det bör föreskrivas att en vetenskapligt skolad företrädare för sektoriell forskning obligatoriskt skall ingå i fakultetsnämnd.

Flera remissinstanser, bland dem regionstyrelserna för Stockholms, Uppsala och Lund/Malmö högskoleregioner samt en företrädare för vissa mindre högskoleenheter, är positiva till utredningens förslag om att en företrädare för grundläggande högskoleutbildning, som saknar representa- tion i fakultetskollegiet, skall ingå i nämnden.

Några remissinstanser hävdar att också linjeorganen inom högskolan bör ha ledamöter i fakultetsnämnderna.

Vissa remissinstanser tar upp även andra frågor som rör de föreslagna organen på fakultetsnivå.

LO framhåller att FUN föreslår att fakultetsnämnderna skall vara små expertbetonade organ. LO vill påpeka risken för att ämnen och institutio- ner med liten attraktionskraft men stor betydelse för utvecklingen inom vissa samhällssektorer missgynnas. UHÄ bör få i uppdrag att arbeta fram förslag till hur problemen skall bemästras.

I fråga om fakultetsnämndens uppgifter framhåller MFR att rådet inte kan acceptera att en fakultetsnämnd skulle ha möjlighet att ändra på MFR:s och andra anslagsbeviljande organs prioriteringar. MFR utnyttjar i sitt arbete med prioriteringar av anslag ett 70-tal experter inom 14 priorite- ringskommittéer. MFR säger sig ha anledning anta att prioriterings- kommittéerna i sina granskningar av ansökningar från hela landet kan göra de lämpligaste avvägningarna. MFR finner att flera av förslagen rörande fakultetsnämnds uppgifter och åligganden är mer avpassade till forsknings- råd och anser att nu gällande förordningar är rimliga och lämpliga.

UHÄ vill framhålla vikten av den av FUN föreslagna ordningen innebä- rande att dekanus kan befrias från en större del av sin reguljära tjänstgö- ringsskyldighet för att fullgöra uppdraget som ordförande i fakultets- nämnd. UHÄ utgår från att lärartjänstutredningens arbete kommer att ge underlag för att införa en ordning där planerings- och ledningsuppgiftcr av detta slag ingår i vederbörande lärares tjänstgöring.

Mot bakgrund av behoven att samordna utbyggnaden av forskning och forskarutbildning kan det enligt RRV:s mening vara lämpligt att avvakta med att överlåta åt resp. fakultet att besluta om inriktning av professors- tjänsterna. Enskilda fakulteters beslut kan, enligt 101st mening. leda till en splittring av forskningsresurser inom angelägna områden där samman- hållna resurser vid någon eller några läroanstalter kan vara mera ändamåls- enligt. En delegering av beslutanderätten bör införas när en mera långsiktig planering för utbyggnad av forskningsorganisationen föreligger.

RRV erinrar om att enligt utredningens förslag tyngdpunkten i admini- stration och planering av forskning och forskarutbildning skall förläggas till fakultetsnivån. Utredningen har, framhåller RRV, emellertid inte utformat något förslag till kansliorganisation för fakultets- eller sektionsnivån. Så- vitt RRV kan bedöma kommer de i betänkandet redovisade uppgifterna i form av planering och löpande administration, vilka ankommer på fakulte- tens beslutande organ, att ställa betydande krav på beredning och teknisk service. Det är därför enligt RRV:s mening angeläget att organisationen för dessa uppgifter närmare övervägs. Det bör särskilt beaktas hur samord-

Prop. 1978/79:11!) 184

ningen med grundutbildningens kansliorganisation skall utformas.

I fråga om organisationen på högskoleenhetsnivå är den främsta invänd- ningen mot FUN:s förslag i flertalet remissvar att detta skulle ge högsko- lestyrelsen för litet inflytande. UHÄ anser att FUN alltför starkt reducerat högskolestyrelsens roll. Med sitt ansvar för högskoleenhetens samlade resurser. av vilka i förekommande fall är en stor del gemensamma för grundläggande utbildnings och forskning/forskarutbildning. för utveckling- en av enhetens verksamhet i stort och för den grundläggande utbildningens forskningsansknytning måste högskolestyrelsen. enligt UHÄ:s mening, alltid spela en roll i planerings- och resursfördelningsprocessen också i fråga om forskning och forskarutbildning.

RRV framhåller att i det nuvarande anslags- och budgetsystemet fakul— tetsnämnderlsektionsnärnnder avger anslagsframställning till UHÄ avse- ende forskningen och forskarutbildningen. Denna ordning kan, enligt RRV. försvåra en samordning av resp. högskoleenhets resurser. Anslags- framställningarna beträffande grundutbildning och forskning/forskarut- bildning bör därför enligt RRV:s mening samordnas av högskolestyrelsen som har det totala ekonomiska ansvaret.

LO föreslår att ansvaret för allt petitaarbete inom högskoleenheten och därmed också prioriteringarna inom forskning och forskarutbildning läggs på högskolestyrelsen. efter planering och beredning i fakultetsorgan.

UHÄ ansluter sig till FUN :s förslag att högskolestyrelsen i motsats till vad som gäller beträffande grundläggande utbildning —- inte formellt skall vara petitamyndighet i fråga om forskning/forskarutbildning utan här yttra sig över fakultetsnämndernas förslag. UHÄ vill emellertid framhålla att också detta yttrande måste ses som ett led i planeringsprocessen.

1 fråga om regionstyrelsernas ställning i detta sammanhang har i huvud- sak högskoleorganen yttrat sig.

UHÄ anser det inte, mot bakgrund av motiven för regionstyrelsernas tillkomst, motiverat att förstärka deras uppgifter när det gäller forskning eller annan utbildning än grundläggande högskoleutbildning.

Linjenämndenför AES-sektorn i Umeå anser att de stora möjligheter till styrning av forskning/forskarutbildning som regionstyrelsen får enligt FUN:s förslag inger tveksamhet med tanke på styrelsernas nuvarande sammansättning.

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden i Göteborg motsätter sig bestämt att regionstyrelserna ges några nya uppgifter som gäller forsk- ning såsom administration. information etc.

Frågan om organisationen på central nivå har behandlats i ganska få yttranden. Därvid har man främst diskuterat UHÄ:s framtida roll.

Flera organ inom högskolan avstyrker ökade resurser till central admini- stration.

Styrelsen för universitetet i Stockholm anser att särskilda expertorgan inom UHÄ skulle innebära en omotiverad dubblering av forskningsrådens verksamhet. För övrigt anser styrelsen liksom matematisk-naturveten- skapliga fakultetsnämnden vid nämnda universitet att arbetet med långsik- tiga och samordnande forskningsfrågor bör bedrivas inom regeringskan- sliet.

Tekniska fakultetsnämnden i Luleå anser det vara orealistiskt att ålägga UHÄ för stort ansvar för forskning och forskningsplanering. Såväl fakul- teter och institutioner som forskningsråd och sektorsorgan måste ges möj— lighet att agera självständigt inom de ramar som UHÄ, främst genom professurernas inriktning. drar upp.

Prop. 1978/79: 119 185

MFR vill understryka att — om ökade uppgifter läggs på UHÄ -— ämbe- tet i så fall måste knyta till sig avgjort mycket mer vetenskaplig expertis för dessa uppgifter än vad UHÄ förfogar över i dagens läge. Detta bör emeller- tid. enligt MFR, inte innebära behov av resursförstärkningar för UHÄ.

Odontologiskafakultetsnämnden och linjenämndenför tandläkarlirtien i Umeå anser liksom FUN att den centrala samordningsverksamhcten bör ankomma på UHÄ och förordar utredningens alternativa förslag om att UHÄ:s planeringsberedningar kompletteras med allsidigt sammansatta ex- pertgrupper.

Riksantikvarieäntbetet och statens historiska museer, centralorganisa- tionen SACO/SR samt Sveriges civilingenjörsförbund anför liknande syn- punkter. Sistnämnda organisation anser att det inom de tekniska och naturvetenskapliga vetenskaperna finns ett naturligt och starkt behov av att centralt kunna urskilja utvecklingstendenser och reformbehov så tidigt som möjligt.

Statens råd för byggnadsforskning framhåller att UHÄ bör åläggas samrådsskyldighet med sektorknutna FoU-finansierande organ i frågor som har med högskolans utbyggnad och förändring som FoU-bedrivande organ att göra.

UHÄ slutligen delar bedömningen att en planering av forskningen och forskarutbildningen inom högskolan på FUN:s ambitionsnivå ställer ökade krav på central samordning, överblick och samverkan med andra forsk- ningsintressenter. Denna uppgift bör enligt verket naturligen ankomma på UHÄ och i så fall få effekter både för verkets berednings- och för dess kansliorganisation. UHÄ tillstyrker FUN :s förslag att UHÄ efter riksdags- beslut i principfrågorna skall ges i uppdrag att utarbeta konkreta förslag till erforderliga förändringar beträffande UHÄ:s organisation och resurser. UHÄ framhåller att det härvid är viktigt att ta tillvara också de erfarenhe- ter som vunnits av den nuvarande verksorganisationens funktionssätt.

Samspelforskning grundutbildning

FUN:s allmänna tankegångar rörande samspel mellan forskning och grundutbildning överensstämmer med de principer för forskningsanknyt- ning som har beslutats i samband med högskolereformen. Flertalet remiss- instanser som har yttrat sig över FUN :s resonemang är positiva till dessa.

Några instanser framhåller dock att resonemangen är alltför allmänna och att konkreta förslag saknas. Dit hör UHÄ, SFS och Moderata ung- domsförbundet.

UHÄ menar att behovet av forskningsanknytning inom en utbildning kan tillgodoses antingen genom att man skapar en överbyggnad i form av en organisation för forskning och forskarutbildning eller också på annat sätt i form av icke permanenta resurser. Det är enligt UHÄ angeläget att till de utbildningsområden som i dag saknar för den grundläggande utbild- ningen relevant forskning efter hand knyta en permanent överbyggnad av resurser för FoU och forskarutbildning eller annan påbyggnadsutbildning av fördjupningskaraktär.

UHÄ konstaterar att FUN inte har berört frågan om användningen av hittills anvisade medel för forskningsankytning och ger vissa allmänna synpunkter på detta.

UHÄ påpekar vidare att FUN endast mycket kortfattat har behandlat frågor om anknytning av utbildningen inom det konstnärliga området till konstnärligt utvecklingsarbete och framhåller att det är av avgörande

Prop. 1978/79: 119 186

betydelse för den konstnärliga grundutbildningens kvalitet och långsiktiga utveckling att resurser för konstnärligt utvecklingsarbete knyts till dessa utbildningar.

RRV. TCO. centra/organisationen SACO/SR och SFS anser att forsk- ningsanknytning främst måste uppnås genom lärarna.

TCO framhåller att FUN :s utgångspunkter i alltför hög grad har varit det traditionella universitetsområdet. Detta framgår enligt TCO tydligt i utred- ningens resonemang om samspelet mellan forskning och grundutbildning. FUN föreslår en generell nedsättning i undervisningsskyldighetcn för uni- versitetslektorer om 36 timmar/läsår. Kostnaden härför beräknas till 17 milj. kr. För de lärargrupper som genom högskolereformen förts till hög- skolan föreslås endast 2.5 milj. kr. avsättas för fortbildning. som skall främja forskningsanknytningen. TCO poängterar att de båda grupperna är ungefär lika stora och att lärarna i den senare regelmässigt har betydligt större undervisningsskyldighet än 396 timmar.

TCO avstyrker förslaget om nedsättning av undervisningsskyldigheten för universitetslektorer. men framhåller att betydande resurser behöver avsättas för att skapa bättre förutsättningar för forskningsanknytning för högskolan som helhet. TCO föreslår att högskoleregionerna inom ramen för forskningsanknytningsanslaget får särskilda lönemedel avsedda för i princip samtliga lärare. Medlen skall användas till att ge lärare tjänstledigt för forskarutbildning. pedagogisk utbildning samt forsknings- och utveck- lingsarbete under en termin eller ett läsår i taget.

Centra/organisationen SACO/SR. som också anser att den enda effekti- va vägen till att säkra en forskningsanknytning är en forskningsaktiv lära- re, fäster uppmärksamheten på de icke forskarutbildade lärarnas förhållan- den. Organisationen poängterar att nuvarande medel för forskningsan- knytning som disponeras av regionstyrelserna inte är tillräckligt stora. samt att de icke forskarutbildade lärarnas undervisningsskyldighet är så omfattande att det är förenat med stora svårigheter att åstadkomma önsk- värd forskningsanknytning.

Även SFS anser att utredningen har ägnat alltför litet intresse åt lärare inom grundläggande utbildning. som inte är forskarutbildade eller upprätt- hållit tjänster för vilka genomgången forskarutbildning inte är ett krav.

Handelshögskolan i Stockholm framhåller betydelsen av att forskningen upplevs som relevant av eleverna och lärarna.

MFR anser visserligen att det är angeläget med forskningsanknytning men betonar samtidigt att det snarare vore till skada om man i dagens läge skulle tunna ut de begränsade forskningsresurserna genom att bygga ut forskning på institutioner och platser som saknar forskningstradition och forskningsutrustning. MFR är positivt till ökad information om forskning och forskningsmetodik till lärare och studerande i utbildningar inom hög- skolan som saknar forskning. Formerna för sådan information bör. enligt rådet. prövas i olika slag av försöksverksamhet.

Bl. a. VÅRD 77, Landstingsförbundet och Svenska läkaresällskapet ytt- rar sig speciellt om forskningsanknytningen av de medellånga vårdutbild- ningarna.

Enligt VÅRD 77:s uppfattning måste avsevärda resurser satsas på vida- reutbildning av i första hand de lärare inom dessa utbildningar som saknar eller har svag anknytning till forskningen.

Landstingsförbundet framhåller att frågan om forskningsanknytning för de medellånga vårdutbildningarna berörs av bl. a. arbetet inom VÅRD 77 och lärartjänstutredningen.

Prop. 1978/79:119 187

lnnan resultatet av dessa utredningar föreligger är Landstingsförbundet inte berett att ta ställning till frågorna rörande forskningsanknytning vid de medellånga vårdyrkesutbildningarna.

FUN:s förslag att samtliga lärare inom högskolan ges administrativ anknytning till närmast berörda institution med fasta resurser för forskning är, enligt Svenska läkaresällskapet, av särskild betydelse för bl. a. kommu- nal vårdyrkesutbildning som hittills ej haft forskningsanknytning. Läkare- sällskapet anser det även vara viktigt att inom vårdyrkesutbildningen inrätta lärartjänter med kombinerade utbildnings- och vårduppgifter.

Resurser och genomförande

Endast ett mindre antal remissinstanser berör kostnaderna för FUN:s förslag.

UHÄ ställer sig bakom de av FUN framlagda kostnadsberäkningarna i de delar UHÄ tillstyrkt utredningens förslag. På följande punkter medför UHÄ:s ställningstaganden andra kostnadskonsekvenser än de av FUN beräknade: Kostnader för omläggningen av studiefinansieringssystemet bör senareläggas i avvaktan på lärartjänstutredningens förslag. Medlen till regionstyrelsernas disposition för kontaktverksamhet bör utgå. Som följd av UHÄ:s ställningstagande för tillsvidareförordnande för innehavare av nuvarande docenttjänst beräknas ett medelsbehov för nya sådana tjänster om ca 7 milj. kr. per budgetår under ett antal år. I stället bortfaller de av FUN beräknade kostnaderna för den av UHÄ avstyrkta nya docenttjäns- ten.

Enligt centra/organisationen SACO/SR framstår FUN:s förslag till för- stärkningar av resurserna för forskning och forskarutbildning som relativt begränsade mot bakgrund av de ackumulerade behoven på läroanstalterna. Det är dock ur samhällsintressets synpunkt mycket viktigt att statsmak- terna ger utredningens förslag sitt fulla stöd och likaså att ytterligare forskningsfrämjande åtgärder övervägs och genomförs.

Enligt MFR:s bedömning bör resurstillskott för forskning huvudsakligen kanaliseras genom forskningsrådsorganisationen. MFR har uppfattningen att forskningsråden har större möjligheter att på ett nyanserat och för forskningens främjande mer ändamålsenligt sätt fördela resurser för forsk- ning än vad universitetsorganisationen har. MFR avstyrker FUN:s förslag om 10 milj. kr. till överbryggande kurser, om förstärkning av kontaktverk- samheten. FRN:s anslag till projektanslag. högskolans förvaltningar, UHÄ och forskningsanknytningen och om allmän förstärkning av forskningsre- surserna vid universiteten.

Forskningsnämnden inom Riksföreningen mot cancer förordar att den allmänna förstärkning av forskningsresurserna som föreslås av FUN skall utgå till forskningsråden. Det är enligt forskningsnämnden ytterst väsent- ligt att forskningsresursernas rörlighet bibehålls så långt möjligt. Forsk— ningsråden har därvid de största möjligheterna att göra de väsentliga vetenskapliga prioriteringarna och bör få utökade möjligheter att också initiera forskning.

Vid ett genomförande av reformer för högskolans forskning och forskar- utbildning måste. enligt riksantikvarieiimbetet och statens historiska mu- seer, den aktuella situationen inom olika forskningsområden beaktas lik- som de skiftande behoven av resurser för planering och samspel med sektorsorganen.

Prop. 1978/79: 119 188

SCB anser att FUN:s kostnadsberäkningar inte täcker kostnaderna för uppbyggnaden och driften av erforderliga informationssystem.

Landstingsförbundet gör reservationer mot FUN :s kostnadsberäkningar med anledning av bl. a. att ingenting idag är känt om de kostnadsramar som statsmakterna kommer att föreskriva för sjukvårdshuvudmännen i kom- mande LUA-förhandlingar om medel för medicinsk forskning/forskarut- bildning.

RRV ifrågasätter förslaget om en allmän förstärkningsresurs som inte binds i tjänster och som disponeras av innehavaren av tjänst som professor och biträdande professor. Det är enligt RRV:s mening naturligt att en eventuell förstärkningsresurs tillförs högskolan i form av ökade program- anslag och att fördelningen mellan fakulteterna sker selektivt med hänsyn till statsmakternas uttalade forskningspolitiska strävanden.

Statskontoret förordar som ett alternativ till FUN:s generella medels- uppräkning att önskemål om resursförstärkningar inom ett delområde av högskolan får tillgodoses genom överföring från något annat delområde. Konkreta förslag härom bör utarbetas av de lokala högskolemyndigheterna och berörda regionstyrelser.

Tidpunkten och formerna för genomförande av FUN:s förslag behand- las endast i ett fåtal remissyttranden. UHÄ anser det mot bakgrund av erfarenheterna av högskolereformen viktigt att denna gång ge de berörda inom högskolan tillräcklig tid för förberedelse och planering. UHÄ föror- dar därför att förändringar på grundval av FUN:s förslag genomförs med början den 1 juli 1980. Härvid förutsätter UHÄ beslut av statsmakterna hösten 1978. vilket ger högskolemyndigheterna möjlighet att i anslagsfram- ställningarna för budgetåret 1980/81 lägga fram de konkreta förslag som kan föranledas av statsmakternas ställningstaganden.

C entralorganisationen SACO/SR utgår från att generösa övergångsbe— stämmelser kommer att tillämpas där sådana erfordras.

Landstingsförbundet anser att om sjukvårdshuvudmännens synpunkter kommer att beaktas och bearbetas till reviderade förslag dessa varken kan börja tillämpas från ljuli 1979 eller genomföras inom treårsperioden däref- ter.

Prop. 1978/79:119 189

lnnehållsförteckning

Propositionen ................................................ l Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... 1 Lagförslag ................................................... 3 1 Inledning ................................................. 5 Föredragandens överväganden ................................. 8 1 Allmänt .................................................. 8 2 Forskningsplanering ....................................... 20 2.1 Arbetet inom regeringskansliet m.m. ..................... 24 2.2 Riksdagen och FoU-frågorna ............................ 25 3 FoU-statistik .............................................. 26 4 Forskningsregistrering ..................................... 27 5 Samhällsinriktad forskningsinformation ...................... 30 6 Arbetstagarinflytande och arbetstagarorganisationernas möjlighe- ter att initiera forskning .................................... 34 7 Rekrytering till forskarutbildning ............................ 42 8 Breddat utbildningsutbud ................................... 53 9 Studiefrnansiering ......................................... 56 10 Dimensionering av forskarutbildningen ....................... 60 11 Samverkan med FoU utanför högskolan ...................... 62 12 Tjänsteorganisationer ...................................... 68 13 Planerings- och ledningsorganisation ......................... 73 14 Samspel forskning—grundutbildning ......................... 82 15 Hemställan ............................................... 83 16 Anslagsberäkning för budgetåret 1979/80 ..................... 84 16.1 Vissa kostnader i samband med forsknings/forskarutbildningsre- form ................................................... 84 Bilaga 1. Nuläge ............................................. 85 Bilaga 2. Forskningsrådsutredningen ........................... 92 Bilaga 3. Remissyttrandena. Forskningsrådsutredningens betänkan- de (SOU 1977: 52) Forskningspolitik ............................ 103 Bilaga 4. Forskarutbildningsutredningen ........................ 130 Bilaga 5. Remissyttrandena. Forskarutbildningsutredningens betän- kande (SOU 1977: 63) Fortsatt högskoleutbildning ................ 141

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979