Prop. 1983/84:18

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Prop. 1983/84: 18

Regeringens proposition 1983/84: 18

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg:

beslutad den 10 november l983.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

i propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Luxemburg. Avtalet har tagits in i lagen som bilaga.

Sedan avtalet trätt i kraft kommer detta i de flesta fall att tillämpas fr.o.m. 1982 års taxering.

Prop. 1983/84: 18

IJ

Förslag till Lag om duhbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg Härigenom föreskrivs följande.

1 6 Det avtal för undvikande av dubbelbcskattning och fastställande av bestämmelser om ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Luxemburg undertecknade den 14 juli 1983 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 * Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 5 Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medför eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm— melserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 24 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 & Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige. skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. ] anslutning härtill bestämmer regeringen från vilken tidpunkt lagen skall tillämpas.

Prop. 1983/84: 18

Convention entre le Royaume de Suede et le Grand-Duché de Luxembourg tendant ä éviter les doubles impositions et ä établir des régles d'assistance administrative ré- ciproque en matiere d”impöts sur le re- venu et la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Suede. désireux' de eonclure unc Convention tendant ä eviter les doubles impositions et ä établir des regles d'assistance administrative réci- proque en matiere d'impöts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1 Personnes t'isées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des residents d'un Etat contractant ou des deux Etats contraetants.

ARTICLE 2 Impöts visés

1. La présente Convention s'applique aux impöts sur le revenu et sur la fortune percus pour le compte d'un Etat contractant. de ses subdivisions politiques ou de ses eollectivite's locales. quel que soit le systéme de percep- tion.

2. Som considérés comme impöts sur le revenu et sur la fortune les impöts percus sur le revenu total. sur Ia fortune totale. ou sur des elements du revenu ou de la fortune, y compris les impöts sur les gains provenant de l'aliénation de bicns mobiliers ou immobi- liers. ainsi que les impöts sur les plus-values.

3. Les impöts actuels auxquels s'appliquc la Convention sont:

a) pour le Luxembourg:

(l) l'impöt sur le revenu des personnes physiques;

(2) l'impöt sur le revenu des collecti- vite's;

(3) l'impöt special sur les tantiemcs:

(()versättning) Avtal mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvi- kande av dubbelbeskattning och faststäl- lande av bestämmelser om ömsesidig handräckning beträffande skatter på in- komst och på förmögenhet

" Bilaga

Storhertigdömet Luxemburgs regering och Konungariket Sveriges regering. som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbe- skattning och fastställande av bestämmelser om ömsesidig handräckning beträffande skat- ter på inkomst och på förmögenhet. har kom- mit överens om följande:

ARTIKEL 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

ARTIKEL 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in— komst och på förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underav— delningars eller lokala myndigheters räkning. oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut. '

2. Med skatter på inkomst och på förmö- genhet förstås alla skatter som utgår pä in- komst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet. däri in- begripna skatter på vinst på grund av överlå- telse av lös eller fast egendom samt skatter pä värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

a) [ Luxemburg:

1) skatten på fysisk persons inkomst;

2) skatten på bolagsinkomst;

3) den särskilda skatten pä styrelsearvo- den;

Prop. 1983/84: 18

(4) l'impöt sur la fortune; (5) l'impöt commercial communal d”apres les benefices et capital d”exploita- tion

(ci-dessous dénommés uimpöt luxem- bourgeois »);

b) pour la Suede:

(l) l'impöt d'Etat sur le revenu (den statliga inkomstskatten). y compris l”impöt sur les salaires des gens de mer (sjömans- skatten) et l'impöt sur les dividendes d'ac- tions (kupongskatten);

(2) l'impöt sur les revenus non distri- bués (ersättningsskatten);

(3) l'impöt sur les répartitions (utskift- ningsskatten);

(4) la taxe sur les revenus des artistes et sportifs (bevillningsavgiften för vissa of- fentliga föreställningar);

(5) l'impöt communal sur le revenu (kommunalskatten);

(6) l'impöt d”Etat sur la fortune (den statliga förmögenhetsskattcn)

(ci-dessous dénommes aimpöt sué- dois »).

4. La Convention slapplique aussi aux im- pöts de nature identique ou analogue qui se- raient e'tablis apres la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impöts actuels ou qui les remplaceraient. Les autori- tés compétentcs des Etats contractants se communiquent les modifications essentielles apportees ä leurs législations fiscales respec- tives.

ARTICLE 3 Définitions genera/es

1. Au sens de la présente Convention. ä moins que le contexte n'exige une interpreta- tion diffe'rente:

a) les expressions aun Etat contractant » et ul"autre Etat contractant » désignent, sui- vant le contexte, le Luxembourg ou la Suede;

b) le terme (4 Luxembourg » désigne le ter— ritoire du Grand-Duché de Luxembourg;

c) le terme ((Suede » désigue le Royaume de Suede. y compris toute zone située hors des eaux territoriales de la Suede, qui confor- mement au droit international. a été ou

4

4) förmögenhetsskatten; 5) kommunalskatten på affärsverksam- het beräknad pä vinst och driftskapital

(i det följande benämnda "luxemburgsk skatt"). b) I Sverige:

1) den statliga inkomstskatten. sjömans- skatten och kupongskatten däri inbegripna:

2) ersättningsskatten: 3) utskiftningsskatten:

4) bevillningsavgiften för vissa offent- liga föreställningar;

5) kommunalskatten; 6) den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag. som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de närvarande ut- gående skatterna. De behöriga myndigheter- na i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidta— gits i respektive skattelagstiftning.

ARTIKEL 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an- nat. har vid tillämpningen av detta avtal föl- jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "en avtalsslutande stat" och "den and- ra avtalsslutandc staten" åsyftar Luxemburg eller Sverige. alltefter som sammanhanget kräver;

b) "Luxemburg" åsyftar Storhertigdömet Luxemburgs ten'itorium;

c) "Sverige" åsyftar Konungariket Sveri- ge och inbegriper varje utanför Sveriges terri- torialvatten beläget område som. i överens- stämmelse med folkrättens allmänna regler.

Prop. 1983/84: 18

pourra étre désignée en vertu de la législation suédoise comme zone sur laquelle la Suede peut excrccr ses droits de souverainetc' rela- tifs ä l'exploration et a l'exploitation des res— sources naturelles du lit de mer ou du sous- sol man'n;

d) le terme (( personne » comprend les per- sonnes physiques, les sociéte's ct tous autres groupements de personnes:

e) le terme (( sociéte' » de'signe toute per- sonne morale ou toute entité qui est consi- dére'e comme une personne morale aux fins d'imposition;

I) les expressions ((entreprise d'un Etat contractant » et ((entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un resident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un resident de l'autre Etat contractant;

g) l'expression ((trafic international» dé- signe tout transport effectue' par un navire ou un aéronef exploite' par une entreprise dont le siege de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aeronef n'est exploite qu'entre des points situe's dans l'autre Etat contractant;

h) l'expression ((autorité compétente » dé- signe: .

(1) dans le cas du Luxembourg le mi— nistre des Finances ou son representant dument autorise';

(2) dans le cas de la Suede le ministre des Finances ou son representant dument auton'sé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impöts aux— quels s'applique la Convention. ä moins que le contexte n'exige une interpretation diffé— rente.

ARTICLE 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention. l”expression (( resident d”un Etat contrac- tant » désigne toute personne qui. en vertu de la législation de cet Etat. est assujettie ä l'im- pöt dans cet Etat, en raison de son domicilc. de sa residence, de son siege de direction ou

5

enligt svensk lag blivit eller kommer att bli utsett som sådant område inom vilket Sverige äger utöva sina suveräna rättigheter med av- seende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dess underlag;

d) "person" inbegriper fysisk person, bo- lag och annan sammanslutning av personer;

e) ”bolag" åsyftarjuridisk person eller an— nan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person:

f) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat. respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

g) "internationell trafik" åsyftar transport r'ned skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en av— talsslutande stat utom då skeppet eller luft- fartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

h) "behörig myndighet" åsyftar:

1)l Luxemburg, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud,

2)i Sverige. finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta— let anses. såvida inte sammanhanget föranle— der annat. varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om så— dana skatter på vilka avtalet tillämpas.

ARTIKEL 4 Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal äsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtals- slutande stat" person som enligt lagstiftning- en i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist. bosättning. plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket

Prop. 1983/84: 18

de tout autre critere de nature analogue. Tou- tefois. cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties a l'impöt dans cet Etat que pour les revenus de sources situe'es dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque. selon les dispositions du para- graphe l, une personne physique est un rési- dent des deux Etats contractants. sa situation est réglée de la maniere suivante:

a) cette personne est considérée comme un resident de l'Etat ou elle dispose d'un foyer d'habitatinn permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considére'e comme un resident de l'Etat avec lequel ses liens per- sonnels et économiques sont les plus étroits (centre des inte'réts vitaux);

b) si l'Etat ou cette personne a le centre de ses inte'réts vitaux ne peut pas étre déter— miné, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habi- tation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat ou elle séjourne de facon habituelle:

c) si cette personne séjourne de facon ha- bituelle dans les deux Etats ou si elle ne sé- journe de facon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un resident de l'Etat dont elle possede la nationalité;

d) si cette personne possede la nationalité des deux Etats ou si elle ne possede la natio- nalité d'aucun d'eux. les autorite's compe- tentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque. selon les dispositions du para- graphe l. une personne autre qu'une per— sonne physique est un re'sident des deux Etats contractants. elle est conside'rée comme un resident de l'Etat ou son siége de direction effective est situé.

ARTICLE 5 Elah/isst'menr smb/e

l. Au sens de la présente Convention, l'expression aétablissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermé- diaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression ((etablissement stable » comprend notamment:

6

inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt ] fysisk person har hemvist i båda avtalsslu- tande staterna, bestäms hans hemvist på föl- jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna. anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnads- intressena).

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen el- ler om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfo- gande. anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta- terna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem. anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem. avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi- dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt ] annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna. anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

ARTIKEL 5 Fas! driftställe

]. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö- retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

Prop. 1983/84: 18

a) un siege de direction.

b) une succursale.

c) un bureau.

d) une usine.

e) un atelier et

f) une mine. un puits de pétrole ou de gaz. une carriere ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de mon- tage ne constitue un e'tablissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précé- dentes du present article. on considere qu'il n'y a pas ae'tablissement stable » si:

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage. d'exposition ou de livraison de marchandises appartenent a l'en- treprise;

b) des marchandises appartenant a l'entre- prise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de Iivraison;

c) des marchandises appartenant å l'entre- prise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation lixe d'affaires est utili- sée aux seules fins d'acheter des marchan- dises ou de re'unir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utili- sée aux seules fins d'exercer, pour l'entre- prise, toute autre activité de caractere pré- paratoire ou auxiliaire:

f) une installation fixe d'affaires est utili- sée aux seules fins de l'cxercice cumulé d'ac- tivités mentionnées aux alinéas a) a e). å con- dition que l'activité d'ensemble de l'installa- tion fixe d'affaires resultant de ce cumul garde un caractere préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des para- graphes [ et 2. lorsqu'une personne — autre qu'un agentjouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour

7

a) plats för företagsledning:

b) filial:

c) kontor:

d) fabrik:

e) verkstad: och

f) gruva. olje- eller gaskälla. stenbrott el- ler annan plats för utvinning av naturtillgång- ar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmel- ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift- ställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan- de för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor:

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va- rulager uteslutande för lagring. utställning el- ler utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va- rulager uteslutande för bearbetning eller för- ädling genom annat företags försorg; '

d) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att för företa- get bedriva annan verksamhet av förberedan- de eller biträdande art;

0 innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att kombine- ra verksamheter som anges i punkterna a)— e). under förutsättning att hela den verksam- het som bedrivs från den stadigvarande plat- sen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträ- dande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoen- de representant på vilken punkt 6 tillämpas. är verksam för ett företag samt i en avtalsslu— tande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag utan hinder av bestäm- melserna i punkt I och 2 — ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som

Prop. 1983/84: 18

toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise. ä moins que les activités de cette personne ne soient limitées å celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui. si elle; étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires. ne permet- traient pas de considérer cette installation comme un e'tablissement stable selon les dis- positions de cc paragraphc.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par I'entremisc d'un courtier. d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépen- dant. a condition que ces personnes agissent dans le cadie ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un rési- dent d'un Etat contractant contröle ou est contröle'e par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas. en lui-méme. ä faire de l'unc quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

]. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y com- pris les revenus des exploitations agricoles ou forestieres) situés dans l'autre Etat con- tractant. sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression abiens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat con- tractant ou les biens considérés sont situe's. L'expression comprend en tous cas les accessoires. le cheptel mort ou vifdes exploi- tations agn'coles et forestieres. les droits aux- quels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété fonciere, l'usu- fruit des biens immobiliers et les droits a des paiements variables ou fixes pour l'exploita- tion ou la concession de l'exploitations de gisements minéraux. sources et autres res- sources naturelles: les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immo- biliers.

3. Les dispositions de paragraphe l s'ap-

8

denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den be- drevs från en stadigvarande plats för affärs— verksamhet — inte skulle göra denna stadig— varande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Ett företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare. kommis— sionär eller annan oberoende representant. under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på an- nat sätt). medför inte i och för sig att något- dera bolaget utgör fast driftställe för det and- ra.

ARTIKEL 6 Inkomst avfas! egendom

]. Inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu- tande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be- tydelse som uttrycket har enligt lagstiftning- en iden avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid till- behör till fast egendom. levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk. rättig- heter på vilka bestämmelserna i civilrätten om fast egendom tillämpas. nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rät- ten att nyttja mineralfyndighet. källa eller an- nan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

Prop. 1983/84: 18

pliquent aux revenus provenant de l'exploita- tion directe. de la location ou de l'affermage. ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers ser- vant ä l'exercice d'une profession indepen- dante.

ARTICLE 7 Bénr'f/icr's des entreprise?

(. Les bénélices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. å moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une tclle facon. les béne'tices de l'entre- prise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure ou ils sont impu- tables a cet établissement stable.

2. Sous reserve des dispositions du para- graphe 3. lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. il est imputé. dans chaque Etat contractant, å cet établissement stable les béne'tices qu'il aurait ptr réaliser s'il avait constitue une entreprise distincte exercant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établis- sement stable.

3. Pour déterminer les bénétices d'un établissement stable. sont admises en déduc- tion les de'penses exposées aux fins poursui- vies par cet établissement stable. y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés. soit dans l'Etat oil est situé cet établissement stable. soit ailleurs._

4. S'il est d'usage. dans un Etat contrac- tant. de déterminer les bénéfices imputables ä un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'enter- prise entre ses diverses parties, aucune dis- position du paragraphe 2 n'empéche cet Etat contractant de déterminet' les bénåfices i'm-

9

inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande. genom uthyrning eller annan an- vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna l och 3 till— lämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egen- dom som används vid självständig yrkesutöv- ning.

ARTIKEL 7 Inkomst av rörelse

]. Inkomst av rörelse. som företag i en avtalsslutande stat förvärvar. beskattas en- dast i denna stat. såvida inte företaget bedri- ver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt. får före- tagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be- driver rörelse i den andra avtalsslutande sta— ten från där beläget fast driftställe. hänförs. om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat. i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag. som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag un— der samma eller liknande villkor och själv— ständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som upp- kommit för det fasta driftstället. härunder in— begripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning. oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe i en avtalsslutande stat brukat be- stämmas på grundval av en fördelning av fö- retagets hela inkomst på de olika delarna av företaget. hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skatte-

pliktiga inkomsten bestäms-genom sådant

Prop. 1983/84: 18

posables selon la repanition en usage: la me'thode de repartition adoptée doit cepen- dant étre telle que le résultat obtenu soit con- forme aux principes contenus dans le present anicle.

5. Aucun bénéfice n'est imputé a un éta- blissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents. les bénéfices a imputer ä l'établissement sta- ble sont déterminés chaque année selon la méme méthode. ä moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder au- trement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des elements de' revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du present arti- cle.

ARTICLE 8 Navigation maritime et aérienne

l. Les bénéfices provenant de l'exploita- tion. en trafic international. de navires ou d'aéronefs ne sont imposab'les que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entrepn'se est situé.

2. Si le siege de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est ä bord d'un navire. ce siege est considéré comme situe' dans l'Etat contractant 01] se trouve le port d'attache de ce navire. ou ä défaut de port d'attache. dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un resident.

3. Les dispositions du paragraphe l s'ap- pliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation ä un pool. une exploitation en commun ou un organisme international d'ex- ploitation.

4. En ce qui concerne les bénéfices réa- lisés par le consortium danois. norvégien et suédois de transport aérien, connu sous le nom de (( Scandinavian Airlines System (SAS) ». les dispositions des paragraphes l et 3 ne s'appliquent qu'å la partie des bénéfices qui se rapporte a la participation détenue dans ledit consortium par ((AB Aerotrans- port (ABA) », le partenaire suédois de (( Scandinavian Airlines System (SAS) ».

10

förfarande. Den fördelningsmetod som an- vänds skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna ar- tikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för före- taget.

6. Vid tillämpningen av föregående punk- ter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av det- ta avtal. berörs bestämmelserna i dessa artik- lar inte av reglerna i förevarande artikel.

ARTIKEL 8 Sjöfart och luftfart

l. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sina verkliga ledning.

2. Om företag. som bedriver sjöfart. har sin verkliga ledning ombord på ett skepp. anses ledningen belägen i den avtalsslutande Stat där skeppet har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den av- talsslutande stat där skeppets redare har hemvist.

3. Bestämmelserna i punkt [ tillämpas även på inkomst som förvärvas genom delta- gande i en pool. ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 3 till- lämpas beträffande inkomst som förvärvas av det danska, norska och svenska luftfartskon- sortiet. känt under namnet Scandinavian Air- lines System (SAS), endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i kon- sortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske delägaren i Scandina- vian Airlines System (SAS).

Prop. 1983/84: 18

ARTICLE 9 Entreprises associées

]. Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement a la direction, au contröle ou au capital d'une en- treprise de l'autre Etat contractant. ou que

b) les mémes personnes participent direc- tement ou indirectement a la direction. au contröle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant.

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux en- treprises sont. dans leurs relations commer- ciales ou financieres. liées par des conditions convenues ou imposées. qui different de celles qui seraient convenues entre des entre- prises indépendantes. les bénéfices qui, sans ces conditions. auraient été réalise's par l'une des entreprises mais n'ont pu l'étre en fait ä cause de ces conditions. peuvent étre inclus dans les bénéfices de cette entreprise et im- posés en consequence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat — et impose en consequence —- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par I'entre- prise du premier Etat si les conditions con- venues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat pro- cede ä un ajustement approprié du montant de l'impöt qui y a e'té percu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement. il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et. si c'est nécessaire. les autori- te's compétentes des Etats contractants se consultent.

ARTICLE IO Dividena'es

l. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant ä un resident de l'autre Etat contractant sont im- posables dans cct autre Etat.

ll

ARTIKEL 9 Företug med intres.x't'ge/nt'ns'knp

l. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervak- ningen av ett företag i den andra avtalsslu- tande staten eller äger del i detta företags kapital. eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av så- väl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital. iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför- bindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor. som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag. får all inkomst. som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i över- ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst. för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat. även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskat- tas i överensstämmelse därmed i denna andra stat. samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skul- le ha avtalats mellan av varandra oberoende företag. skall den förstnämnda staten genom- föra vederbörligjustering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid be- hov med varandra.

ARTIKEL lt) Utdelning

!. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten fär beskattas i denna andra stat.

Prop. 1983/84: 18

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi im- posables dans l'Etat contractant dont la so- cieté qui paie les dividendes est un résident. et selon la législation de cet Etat. mais si la personne qui recoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif. l'impöt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 pour cent du montant brut des divi- dendes si le bénéficiaire effectif est une so- ciéte' (autre qu'une société de personnes) qui déticnt directement att moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des divi- dendes. dans tous les autres cas.

Les autorite's compétentes des Etats con- tractants reglent d'un commun accord les modalités d'application dc ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'im- position de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme ((dividendes » employé dans le present article désigne les revenus prove- nant d'actions. actions ou bons de jouis- sance, parts de mines. parts de fondateur ou autres parts beneficiaires å l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au méme regime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un resi- dent.

4. Les dispositions des paragraphes l et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant. exerce dans l'autre Etat contrac- tant dont la société qui paie les dividendes est un résident. soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établis- sement stable qui y est situé, soit une profes- sion independante au moyen d'une base fixe qui y est située. et que la participation géné- ratrice des dividendes s'y rattache effective- ment. Dans ce cas. les dispositions de l'arti- cle 7 et de l'anicle 14. suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un resident d'un Etat contractant tire des bénélices ou des revenus de l'autre Etat contractant. cet autre Etat ne peut perccvoir aucun impöt sur les dividendes payes par la société. sauf dans la mesure ou ces dividendes sont payés ä un resident de cet autre Etat ou dans la mesure

12

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist. enligt lagstiftningen i denna stat, men om motta- garen har rätt till utdelningen fär skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till trtdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det ut— betalande bolagets kapital:

b) 15 procent av utdelningens bruttobe— lopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu— tande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt— ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter. som inte är fordringar. med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra ande- lar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till— lämpas inte, om den som har rätt till utdel- ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslu- tande staten, där bolaget som betalar utdel- ningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning. samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re- spektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar. utom i den mån utdelningen betalas till per- son med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel pågrund av vilken utdelning-

Prop. was/84:18

ou la participation génératrice des dividendes se rattache et'fectivement ä un établissement stable ou a une base fixe situés dans cet autre Etat. ni prélever aucun impöt. au titre de l'imposition des bénéfices non distribue's. sur les bénéfices non distribue's de la sociétc'. méme si les dividendes payés ou les béné- fices non distribues consistent en tout ou en panie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE ] ! Inlérélx

]. Les intéréts provenant d'un Etat con- tractant et payés a un resident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat; si ce resident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme aintéréts» employé dans le present article designe les revenus des ere'ances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du dc'biteur. et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts. y compris les primes et lots attachés ä ces titres. Les péna- lisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intéréts au sens du present article.

3. Les dispositions du paragraphe I ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effec- tif des intéréts. resident d'un Etat contrac- tant. exeree dans l'autre Etat contractant d'ou proviennent les intéréts. soit une acti- vité industrielle ou commerciale par l'inter- médiairc d'un établissement stable qui y est situé. soit une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intéréts s'y rat- tache cffectivcment. Dans ce eas. les disposi- tions de l'anicle 7 ou de l'article 14. suivant les cas. sont applicables.

4. Les intéréts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-méme. une subdivi- sion politique. une collectivité locale ou un re'sident de cet Etat. Toutefois. lorsque le débiteur des inte'réts. qu'il soit ou non un

13 en betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat. och ej heller beskatta bola- gets ieke utdelade vinst. även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller del- vis utgörs av inkomst som uppkommit i den- na andra stat.

ARTIKEL ll Ränta

l. Ränta. som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. beskattas endast i denna andra stat. om per- sonen i fråga har rätt till räntan.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran. anting- en den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde- papper. som utfärdats av staten. och inkomst av obligationer eller debentures. däri inbe- gripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper. obligationer eller de- bentures. Straffavgift på grund av sen betal- ning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas inte. om den som har rätt till räntan har hem- vist i en avtalsslutande stat och bedriver rö- relse i den andra avtalsslutande staten. från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i dcnna andra stat från där belägen stadigvarande anordning. samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt sam- band med det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen. I sådant fall tilläm- pas bestämmelserna i artikel 7 respektive ar- tikel 14.

4. Ränta anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är den staten själv. politisk underavdelning. lokal myndighet el- ler person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan. an- tingen han har hemvist i en avtalsslutande

Prop. 1983/84: 18

resident d'un Etat contractant. a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe. pour lequel la dette donnant lieu au paiement des interéts a été contraetée et qui supporte la charge de ces interéts. ceux-ci sont consideres comme provenant de l'Etat ou l'établissement stable. ou la base lixe. est situé.

5. Lorsque. en raison de relations spé- ciales existant entre le de'biteur et le bénéfi- ciaire effectifou que l'un et l'autre entretien- ncnt avec de tierces personnes. le montant des interéts. compte tenu de la cre'ancc pour laquelle ils sont payes. excede celui dont se- raient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations. les dispositions du présent article ne s'appli- quent qu'ä ce dernicr montant. Dans ce cas. la partie excédentaire des paiements reste im- posable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispo- sitions de la présente Convention.

AR'I'ICLE 12 Redevam'cs

I. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées a un resident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. si ce resident en est le bénéfi- ciaire effectif.

2. Le terme aredevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire. artistique ou scientifi- que. y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions ra- diophoniques et télévise'es. d'un brevet. d'une marque de fabrique ou de commerce. d'un dessin ou d'un modele. d'un plan. d'une formule ou d'un procedé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un equipement industriel. commercial ou scien- tifique et pour des informations ayant trait a une experience acquise dans le domaine in- dustriel. commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe ] ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effec- tif des redevances. resident d'un Etat con- tractant. exerce dans l'autre Etat contractant

14

stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas. och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadig- varande anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan per- son räntebeloppet. med hänsyn till den ford- ran för vilken räntan betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta— laren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagan- de av övriga bestämmelser i detta avtal.

ARTIKEL 12 Royalty

1. Royalty. som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om per- sonen i fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slag av betalning som mottas såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt. konstnärligt eller vetenskapligt verk. häri in- begripen biograffilm och inspelning för radio- eller televisionsutsändning. patent, varti- märke. mönster eller modell, ritning. hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell. kommersiell eller vetenskaplig ut- rustning eller för upplysning om erfarenhets- rön av industriell. kommersiell eller veten- skaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte. om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten. från

Prop. 1983/84: 18

d'ot'i proviennent les redevances. soit une ac- tivité industrielle ou commerciale par l'inter- médiaire d'un établissement stable qui y est situé. soit une profession indépendante au moyen d'une base lixe qui y est situe'c. et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas. les dispositions de l'article 7 ou dc l'article 14. suivant les cas. sont applicables.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lors- que le débiteur est cet Etat lui-mémc. une subdivision politique. une collectivité locale ou un resident de cet Etat. Toutefois. lorsque le débiteur des redevances. qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant. a dans un Etat contractant un établissement stable. ou une base fixe. pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui attribue directement les redevances au bénéfieiaire, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant ou l'établissement stable. ou la base fixe, est situe'.

5. Lorsque. en raison de relations spé- ciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretien- nent avec de tierces personnes. le montant des redevances. compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excede celui dont seraient convenus le débiteur et le béné- ficiaire effectif en l'absence de pareilles rela- tions. les dispositions du present article ne s'appliquent qu'ä ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exce'dentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 Gaim en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat con- tractant tire de l'aliénation de biens immobi- liers visés ä l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant ainsi que les gains provenant de l'aliénation de titres de participation dans une socie'té dont l'actif comprend principale- ment des biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

15 vilken royaltyn härrör. från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning. samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn be- talas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning— en. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Royalty anses härröra från en avtalsslu' tande stat om utbetalaren är den staten själv. politisk underavdelning. lokal myndighet el- ler person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast driftställe el— ler stadigvarande anordning för vars räkning det avtal. som föranleder betalningen av och direkt ger mottagaren rätt till royaltyn. har slutits. anses dock royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadig- varande anordningen finns.

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet. med hänsyn till det nyttjande. den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana för- bindelser inte förelegat. tillämpas bestämmel- serna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals- slutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

ARTIKEL 13 Realisationsvinst

]. Vinst. som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar på grund av över- låtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra av- talsslutande staten samt vinst genom överlä- telse av andelar i bolag, vars tillgångar hu- vudsakligen utgörs av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Prop. l983/84: 18

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contrac- tant. ou de biens mobiliers qui appartiennent ä une base fixe dont un resident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat con- tractant pour l'exercice d'une profession in- dépendantc. y compris de tels gains prove- nant de l'alie'nation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entre- prise) ou de cette base lixe. sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'alie'nation de navires ou aéronefs exploités en trafic inter- national ou de biens mobiliers affectés ä l'ex- ploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant of] le siege de direction effective de l'entrepn'se est situe'. Ces dispositions s'appliquent égale- ment aux gains au sens du present article réalisés par le (( Scandinavian Airlines Sys- tem (SAS) ». mais uniquement ä la partie des gains qui se rapporte a la participation dé— tenue dans ce consortium par u AB Aero- transport (ABA)». le partenaire suédois de (( Scandinavian Airlines Systern (SAS) »..

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux vises aux para- graphes ]. 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un rési- dent.

ARTICLE 14

Professions indépendantes'

]. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession liberale ou d'autres activités de caractere indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. a moins que ce resident ae dispose de faeon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base flxe. les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais unique- ment dans la mesure ou ils sont imputables å cette base fixe.

2. L'expression .. profession liberale » comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique. littéraire. artisti- que. éducatif ou pe'dagogique. ainsi que les

16

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom. som utgör del av rörelsetillgångar- na i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu- tande staten. eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet. som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst pä grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfar- tyg beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Be- stämmelserna i denna punkt tillämpas även beträffande vinst som förvärvas av Scandina- vian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna l. 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

ARTIKEL l4 Självständig yrkesutövning

l. Inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam- het. beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadig- varande anordning. som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning. får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del därav som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär- skilt självständig vetenskaplig. litterär och konstnärlig verksamhet. uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan själv-

Prop. 1983/84: l8

activités indépendantes des médecins. avo- cats. ingénieurs, architectes. dentistes et comptables.

ARTICLE 15

Prafuxsions dépena'untes

l. Sous reserve des dispositions des arti- cles 16 et 18, les salaires. traitements et autres rémunérations similaires (autres que les pensions) qu'un resident d'un Etat con- tractant recoit au titre d'un emploi salarie' ne sont imposables que dans cet Etat. ä moins que l'emploi ne soit exerce dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exerce. les ré- munérations recucs ace titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du para- graphe l. les rémunérations qu'un resident d'un Etat contractant recoit au titre d'un em- ploi salarié exerce dans l'autre Etat contrac- tant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le beneficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une periode ou des pe'riodes n'excedant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un em- ployeur qui n'est pas un resident de l'autre Etat. et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précé- dentes du present article. les rémunérations recues au titre d'un emploi salarie' exerce' a bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de I'entreprise est situé. Lorsqu'un resident de la Suede recoit une rémunération au titre d'un emploi exerce ä bord d'un aéro- nef exploité en trafic international par le (( Scandinavian Airlines System (SAS) », une telle rémunération n'est imposable qu'en Suede.

l7

ständig verksamhet som läkare. advokat. in— genjör. arkitekt. tandläkare och revisor ut- övar.

ARTIKEL 15 Enskild tjänst

l. ()m inte bestämmelserna i artiklarna 16 och 18 föranleder annat. beskattas lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension). som person med hemvist i en av- talsslutande stat uppbär på grund av anställ- ning endast i denna stat. såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. ()m arbetet utförs i denna andra stat. får ersätt— ning som uppbärs för arbetet beskattas där.

?.. Utan hinder av bestämmelserna i punkt ] beskattas ersättning. som person med hem- _vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten. endast | den förstnämnda staten om:

a) mottagaren vistas i denna andra stat un- der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga. och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra stat. samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgi- varen har i denna andra stat.

3. Utan hinder av föregående bestämmel- ser i denna artikel får ersättning för arbete. som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. beskattas i den avtals- slutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete. vilket utförs om— bord på luftfartyg som används i internatio- nell trafik av Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Prop. 1983/84: 18

ARTICLE 16 'l'antiérnes - .

Les tantiémes,jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant recoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un resident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 Artistes et sportifs

]. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un resident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'un artiste du spectacle. tel qu'un artiste de théätre. de cinema. de la radio ou de la téle'vi- sion. ou qu'un musicien. ou en tant que spor- tif. sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportifexerce per- sonnellement et en cette qualité sont attri- bués non pas ä l'artiste ou au sportif lui- méme mais ä une autre personne. ces re- venus sont imposables. nonobstant les dis'po- sitions des articles 7. 14 er 15. dans l'Etat contractant oil les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

ARTICLE 18 Functions publiques

l. a) Les rémunérations. autres que les pensions. payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collec- tivites locales a une personne physique. au titre de services rendus ä cet Etat ou a cette subdivision ou collectivité. ne sont imposa- bles que dans cet Etat.

b) Toutefois. ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un resident de cet Etat qui:

(l) possede la nationalité de cet Etat. ou (2) n'est pas devenue un résident de cet Etat a seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat con- tractant ou l'une de ses subdiVisions politi-

18

ARTIKEL 16

_S'tyrc'lsearvndz'

Styrelsearvode och annan liknande ersätt- ning. som person med hemvist i en avtalsslu- tande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten. får beskattas i denna andra stat.

ARTIKEL 17 Artister och idrottsmän

]. Utan hinder av bestämmelserna i artik— larna 14 och 15 får inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge- nom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist. så- som teater- eller filmskådespelare. radio- el- ler televisionsartist eller musiker. eller av idrottsman. beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk- samhet. som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap. inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person. får denna inkomst. utan hinder av bestämmelser- na i artiklarna 7. 14 och 15. beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrotts- mannen utövar verksamheten.

ARTIKEL 18 Offentlig tjänst

l. a) Ersättning (med undantag för pen- sion). som betalas av en avtalsslutande stat. dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats. dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst. beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten. om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna stat: eller 2) inte fick hemvist i denna stat uteslu- tande för att utföra arbetet. 2. a) Pension. som betalas av. eller från fonder inrättade av. en avtalsslutande stat.

Prop. 1983/84: 18

ques ou collectivite's locales. soit directement soit par prc'levement sur des fonds qu'ils ont constitués. :) une personne physique. au titre de services rendus ä cet Etat ou ä cette sub- division ou collectivité. ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois. ces pensions ne sont imposa- bles que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un resident de cet Etat et en pössede la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15. 16 et 20 s'appliquent aux rémunérations et pensions paye'es au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commer- ciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 19 Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est. ou qui était immediatement avant de se rendre dans un Etat contractant. un rési- dent de l'autre Etat contractant et qui sé- journe dans le premier Etat ä seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation. recoit pour couvrir ses frais d'entretien. d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat. ä condition qu'elles proviennent dc sources situées en dehors de cet Etat.

ARTICLE 20 Autres revenus

]. Les elements du revenu d'un resident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cet Etat. étant entendu qu'ils sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'or) ils proviennent et selon la législation de cet Etat.

2. Les revenus au sens de cet article sont considérés comme provenant d'un Etat con— tractant lorsque le débiteur est cet Etat lui- méme. une subdivision politique. une collec- tivité locale. un établissement de Sécurité so— ciale ou un résident de cet Etat.

3. Les dispositions du paragraphe ] ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels

ll)

dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats. dess poli- tiska rmderavdelningars eller lokala myndig- heters tjänst. beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en- dast i den andra avtalsslutande staten. om personen i fråga har hemvist och är medbor— gare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15. 16 och 20 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i sam- band med rörelse som bedrivs av en avtals- slutande stat. dess politiska underavdelning— ar eller lokala myndigheter.

ARTI KEL 19 Studerande

Studerande eller affärspraktikant. som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu- tande stat hade hcmvist i den andra avtalsslu- tande staten och som vistas i den förstnämn- da staten uteslutande för sin undervisning el- ler utbildning. beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle. sin undervisning eller utbildning. under förut- sättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

ARTIKEL 20 Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal fär beskattas i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas även i den avtalsslu- tande stat frän vilken den härrör och enligt lagstiftningen i denna stat.

2. Inkomst som avses i denna artikel anses härröra från en avtalsslutande stat. om urbe- talaren är den staten själv. politisk underav- delning. lokal myndighet. socialförsäkrings- institution cller person med hemvist i denna Stat.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst. med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2. om

Prop. 1983/84: 18

qu'ils sont définis au paragraphe ?. de l'article 6. lorsque le beneficiaire de tels revenus. ré- sident d'un Etat contractant. exerce dans l'atrtre Iitat contractant. soit une activité in- dustrielle ou comnrcrciale par l'intcrmédiairc d'un établissement stable qui y est situé. soit LlnC profession indépendantc au moyen d'une base lixe qui y est situee. et que le droit ou le bien generateur des revenus s'y rattache ef— fectivement. Dans ce cas. les dispositions de l'article 7 ou de I'article 14. suivant les cas. sont applicables.

AR'I'ICLE 21 Fortune

]. La l'ortune constituée par des biens im- mobiliers vises ä l'article 6. qtre possede un resident d'un Etat contractant et qui sont si- tues dans l'autre Etat contractant. cst impo- sable dans cet autre l'Etat-.

2. La fortune constituee par des biens mo- biliers qui font partie de l'actifd'un établisse- ment stable qu'trnc entreprise d'un Etat con- tractant a dans l'autre Etat contractant. ou par des biens mobiliers qui appartiennent ä une base fixe dont un resident d'un Etat con- tractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépen- dante. est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par dcs navires et des aéronefs exploites en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectes ä l'exploitation dc ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de I'entre- prise est situé.

4. Tous les autres elements de la fortune d'un resident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 22 Mét/mdes pour éliminer les dnuhlt's imposi- tions

Les doubles impositions seront evitées comme suit:

]. Au Luxembourg: a) Lorsqu'un resident du Luxembourg re-

20

mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalssltrtande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkes- verksamhet i denna andra stat från där belä- gen stadigvarande anordning. samt den rät- tighet eller egendom på grund av vilken in- komsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm- melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

ARTIKEL 21 F('irm(')'lt:enhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6. vilken en per- son med hemvist i en avtalsslutande stat in- nehar och vilken är belägen i den andra av- talsslutande staten. får beskattas i denna and-

ra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egen- dom. som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe. vilket ett företag i en avtals- slutande stat har i den andra avtalsslutande staten. eller av lös egendom hänförlig till sta- digvarande anordning för att utöva självstän— dig yrkesverksamhet. som person med hem- vist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik samt av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfar- tyg. beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

4. Alla andra slag av förmögenhet som en person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar beskattas endast i denna stat.

ARTIKEL 22 Metaderför att undvika dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning undviks på följande sätt:

1. ILuxemburg:

a) Om person med hemvist i Luxemburg

Prop. 1983/84: 18

eoit des revenus ou possede de la fortune qui. eonformc'ment aux dispositions de la pré- sente Convention. sont imposables en Suede. le Luxembourg exemple de l'impöt ces re- venus ou cette fortune. sous reserve des dis- positions des sous-paragraphes b) et cl.

bl Lorsqu'un resident du Luxembourg re- coit des c'léments de revenu qui. conformé- ment aux dispositions des articles IO et 20 som imposables en Suedc. le Luxembourg aceorde. sur l'impöt qu'il pereoit sur les re- venus de ce resident. une de'duetion d'un montant egal ä l'impöt payé en Suede. Cette déduction ne peut toutefois excéder la frac- tion de l'impöt. calculé avant de'duetion. cor- respondant it ces éléments de revenus reeus de la Suéde.

e) Lorsque. conformément a une disposi- tion quelconque de la Convention. les re- venus qu'un résident du Luxembourg rceoit ou la fortune qu'il possede sont exempts d'impot au Luxembourg, celui-ei peut ne'an- moins. pour ealculer le montant de l'impöt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce resident. tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

2. En Suede:

a) Lorsqu'un résident de la Suede recoit des revenus ou possedc de la fortune qui. conformément aux dispositions de la pré- sente Convention. sont imposables au Luxembourg, la Suede accorde. sans pre'ju- dice du sous-paragraphe c)

tl) sur l'impöt qu'elle pereoit sur les re- venus de ce resident, unc déduction d'un montant égal ä l'impöt sur le revenu payé au Luxembourg;

(2) sur l'impöt qu'elle percoit sur la for- tune de ce resident. une déduetion d'un montant égal a l'impöt sur la fortune paye' au Luxembourg. Dans l'un ou l'autre cas. cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impöt sur le revenu ou de l'impöt sur la fortune. calculé avant déduction, correspondant selon le eas aux revenus ou a la fortune imposables au Luxembourg.

b) Les dividendes payés par une socie'tc' qui est un résident du Luxembourg a une soeiété qui est un résident de la Suéde sont excmptés d'impöt en Suede dans la mesure

2l

förvärvar inkomst eller innehar förmt'igenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige. skall. såvida inte bestäm- melserna i punkterna b) och e) föranleder annat. Luxemburg undanta sådan inkomst el- ler förmögenhct från skatt.

b) Om person med hemvist i Luxemburg förvärvar inkomst som enligt bestämmelser- na i artiklarna It) och 20 får beskattas i Sveri- ge. skall Luxemburg från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsva- rande den skatt som betalats i Sverige. Av- räkningsbeloppet skall emellertid inte över- stiga den del av skatten. beräknad utan sadan avräkning. som belöper på den inkomst som uppburits från Sverige.

c) Om inkomst. som person med hemvist i Luxemburg förvärvar eller förmögenhet som sådan person innehar. enligt bestämmelse i avtalet är undantagen från skatt i Luxem— burg. får Luxemburg likväl vid bestämman- det av beloppet av skatten på denna persons återstående inkomst eller förmögenhet beak- ta den inkomst eller förmögenhet som undan- tagits från skatt.

2. ISverige:

a) Om person med hemvist i Sverige för- värvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Luxemburg. skall. såvida inte punkt e) föranleder annat, Sverige

I) från vederbörande persons inkomst- skatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Luxemburg.

2) från vederbörande persons förmögen- hetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Lux- emburg. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i någotdera fallet överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhets- skatten. beräknad utan sådan avräkning. som belöper på den inkomst respektive den för- mögenhet som får beskattas i Luxemburg.

b) Utdelning från bolag med hemvist i Luxemburg till bolag med hemvist i Sverige skall vara undantagen från beskattning i Sve- rige i den mån utdelningen skulle ha varit

I'rop. 1983/84: 18

of) lesdits dividendes seraient exemptés selon la législation suédoise si les deux societes etaicnt des residents de la Suede. Toutefois. si les dividendes payés par la socie'te' qui est un resident du Luxembourg consistent en di- videntles recus par Iadite socie'té pendant l'année ou pendant les années antérieurcs en raison d'une participation qu'elle déticnt dans une sociéte qui est un resident d'un Etat tiers. cette exemption ne s'applique qu'ä con- dition que les bénéfices qui servent au paie- ment des dividendes aient été assujettis au Luxembourg a l'impöt sur le revenu des col- lectivités ou que les dividendes provenant de l'Etat tiers eussent été exemptes de l'impöt en Suede en cas de detention directe par la societé qui est un resident de la Suede de la participation génératrice de ccs dividendes.

c) Lorsqu'un re'sident de la Suedc reeoit des revenus ou posséde de la fortune qui. conformément aux dispositions de la pré- sente Convention. ne sont imposables qu'au Luxembourg. la Suede peut inclure ces re- venus ou cette fortune dans la base imposa- ble mais de'duit de l'impöt sur le revenu ou sur la fortune un montant égal a la fraction de l'impöt sur le revenu ou sur la fortune corre- spondant. selon le eas. aux revenus reeus du Luxembourg ou a la fortune possédée au Luxembourg.

ARTICLE 23 Non—discrimination

]. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant a aucune imposition ou obligation y relative. qui est autre ou plus lourde que celles aux- quelles sont ou pourront étre assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la méme situation. La présente disposi- tion s'applique aussi. nonobstant les disposi- tions de l'article ]. aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats eontractants.

2. Le terme (( nationaux » désigne:

a) toutes les personnes physiques qui pos- s'edent la nationalité d'un Etat contractant:

b) toutes les personnes morales. sociéte's

”)”)

undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade hat't hemvist i Sverige. Om utdelning från bolag i Luxemburg emel- lertid utgörs av utdelning som detta bolag under samma eller tidigare år mottagit på ak- tier som bolaget innehar i bolag i tredje stat. medges sådan skattebefrielse endast om den vinst av vilken utdelningen betalas beskattats i Luxemburg med skatten pa bolagsinkomst eller om utdelningen från tredje stat skulle ha varit undantagen från svensk skatt. om de aktier på vilka utdelningen betalats hade in- nehafts direkt av bolaget med hemvist i Sve- nge.

c) Om person med hemvist i Sverige upp- bär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Luxemburg, får Sverige inräkna in- komsten eller förmögenheten i beskattnings- underlaget men skall nedsätta skatten på in- komsten eller förmögenheten med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatten re- spektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som uppburits från Luxem- burg eller den förmögenhet som innehas där.

ARTIKEL 23 Förbud mot diskriminering

]. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel ] tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Uttrycket "medborgare" åsyftar:

a) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat;

b) juridisk person och annan sammanslut-

Prop. 1983/84: 18

de personnes et associations constituées con— formement a la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Iitat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une facon moins favora- ble que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la méme activité. La présente disposition ne peut e'tre interpre'tée comme obligeant un Etat contractant a ac- eorder aux residents de l'autre Etat contrac- tant les déductions personnelles. abattements et réductions d'impöt en fonction de la situa- tion ou des charges de famille qu'il aceorde ä ses propres residents.

4. A moins que les dispositions du para— graphe [ de l'artiele 9. du paragraphe 5 de l'articlc 11 ou du paragraphe 5 de l'articlc 12 ne soient applicables. les intéréts. rede- vances et autres dépenses payés par une en- treprise d'un Etat contractant ä un resident de l'autre Etat contractant sont deductibles. pour la determination des bénéfices imposa- bles de cette entreprise. dans les mémes con- ditions que s'ils avaicnt été payés å un re'si- dent du premier Etat. De méme. les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant cnvers un resident de l'autre Etat contractant sont déduetibles. pour la determination de la for- tune imposable de cette entreprise. dans les mémes conditions que si elles avaicnt été contractées envers un resident du premier Etat.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalite' ou en partie. directement ou indirectement. détenu ou contrölé par un ou plusieurs residents de l'autre Etat contractant. ne sont soumises dans le premier Etat a aucune imposition ou obligation y relative. qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront étre assujetties les autres entreprises simi- laires du premier Etat.

6. Les dispositions du present article s'ap- pliquent. nonobstant les dispositions de l'ar- tiele 2. aux impots de toute nature ou deno- mination.

23 ning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

3. Beskattningen av fast driftställe. som företag i en avtt'tlsslutande stat har i den and- ra avtalsslutande staten. skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt- ningen av företag i denna andra stat. som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten sådant personligt avdrag vid beskattning- en. sådan skattebefrielse eller skattened- sättning på grund av civilstånd eller försörj- ningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i arti- kel 9 punkt 1. artikel 11 punkt 5 eller artikel 12 punkt 5 tillämpas. är ränta. royalty och annan betalning från företag i en avtalsslu- tande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid be- stämmandet av den beskattningsbara in- komsten för sådant t'öretag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslu— tande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögen- het på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat. vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras. direkt eller indirekt. av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande sta— ten. skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sam— manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar— tikel på skatter av varje slag och beskaffen— het.

Prop. 1983/84: 18 ARTICLE 24

Prm'ådure mniublc

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entrainent ou en- traineront pour elle une imposition non con- forme aux dispositions de la présente Con- vention. elle peut. independamment des re- cours prevus par le droit interne de ces Etats. soumettre son cas ä l'autorité eompétente de l'Etat contractant dont elle est un resident ou. si son eas releve du paragraphe 1 de l'arti- clc 23. a celle de l'Etat contractant dont elle possede la nationalité. Le cas doit étre sou— mis dans les trois ans qui suivent la premiere notification de la mesure qui entraine une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorite compétente s'efforce. si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-méme en mesure d'y apporter une solution satisfaisante. de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorite compe- tente de l'autre Etat contractant. en vue d'éviter une imposition non conforme a la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les delais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les diflicultés ou de dis- siper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interpretation ou l'application de la Con- vention. Elles peuvent aussi se eoneerter en vue d'eliminer la double imposition dans les cas non pre'vus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats eontractants peuvent communiquer directe- ment entre elles en vue de parvenir ä un accord comme il est indiqué aux paragraphes precedents. Si des echanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de represen- tants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTIKEL 24 Förfarandet vid ömsesidig Överenskummelse

1. Om en person gör gällande att en av- talsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal. kan han. utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i des- sa staters interna rättsordning. framlägga sa- ken" för den behöriga myndigheten i den av- talsslutande stat där han har hemvist eller. om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1. i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi- dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande sta- ten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dub- belbeskattning i fall som inte omfattas av av- talet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna kan träda i direkt förbindel- se med varandra i syfte att träffa överens- kommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse. kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Prop. 1983/84: 18

ARTICLE 25 lfc/tunga de rvnsvignemcnrs

I. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements necessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législa- tion interne des Etats contractants relative aux impöts visés par la Convention dans la mesure ot) l'imposition qu'elle prévoit n'est pas eontraire a la Convention. L'échange de renseignemcnts n'est pas restreint par l'arti- cle [. Les renseignements recus par un Etat contractant sont tenus secrets de la méme maniere que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux per- sonnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concerne'es par l'établissement ou le recouvrement des im- pöts vises par Ia Convention. par les procé- dures ou poursuites concernant ces impöts. ou par les decisions sur les recours relatifs ä ses impöts. Ces personnes ou autorite's n'u- tilisent ces renseignements qu'a ces fins. Elles peuvent faire etat de ces renseigne- mcnts au cours d'audiences publiques de tri- bunaux ou dans desjugements.

2. Les dispositions du paragraphe I ne peuvent en aucun cas etre interprétées comme imposant ä un Etat contractant l'obli- gadon:

a) de prendre des mesures administratives derogeant ä sa législation et å sa pratique administrative ou å celles de l'autre Etat con- tractant:

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient étre obtenus sur la base de la légi— slation ou dans le cadre de sa pratique admi- nistrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

cl de fournir des renseignements qui rele- veraient un secret commercial. industriel. professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait eontraire a l'ordre public.

ARTIKEL 25 Utbyte av upp/_t's'nintmr

|. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall utbyta sådana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa be- stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu- tande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av detta avtal. i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys— ningar begränsas inte av artikel !. Upplys— ningar som en avtalssltttande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. och får yppas endast för personer eller myndigheter ldäri inbegripna domstolar och förvaltnings- organ) som fastställer. uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller hand- lägger åtal eller besvär i fråga om dessa skat- ter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid of- fentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng— liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admi— nistrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten:

c) lämna upplysningar som skulle röja af— färshemlighet. industri-. handels- eller yrkes— hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar. vilkas över- lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (.ordre public).

Prop. 1983/84: 18

ARTICLE 26 Assistance en mutii'rt' de recouvrement

[. Les Etats contractants s'engagent å se preter aide et assistance pour le recouvre- ment des impöts qui font l'objet de la pré- sente Convention et pour celui des intéréts. des frais. des suppléments d'impöt et des amendes qui n'ont pas le caractere mina].

2. La demande formulee ä cette fin doit étre accompagnée des documents exige's par les lois de l'Etat requerant pour e'tablir que les sommes ä recouvrir sont definitivement dues.

3. Au vu de ces documents. les significa— tions et mesures de recouvrement et de per— ception ont lieu dans l'Etat requis conformé- ment aux lois applicables pour le recouvre- ment et la perception de ses propres impöts. Les titres de perception. en partieulicr. sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.

4. Les créances Iiscales ä recouvrir ne se- ront pas considérées comme des créances privile'giées dans l'Etat requis.

5. En ee qui concerne les créances liseales qui sont encore susceptibles de recours. l'Etat créancier pettt. pour la sauvegarde de ses droits. demander å l'autre Etat de prendre des mesures eonservatoires. aux- quclles les dispositions précédentes sont d'application eorrcspondante.

ARTICLE 27 Agents diplomatiques etjimctionnaires ('on- sulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas attcinte aux privileges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonetionnaires consulaires en vertu soit des regles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28 Sociétés holding

La présente Convention ne s'applique pas aux socie'tés holding au sens de la législation particuliere luxembourgeoise régie aetuelle- ment par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrété

ARTIKEL 26 Bistånd med indrivning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att lämna varandra bistånd och handräckning för att driva in skatter som omfattas av avta- let, räntor som utgår på dessa. kostnader. tillägg till skatter samt viten som inte har straffrättslig karaktär.

2. Framställning om sådan handräckning skall vara åtföljd av handlingar som enligt lagstiftningen i den stat som begärt handräck- ningen krävs för att fastställa att de belopp som skall indrivas slutgiltigt förfallit till betal- ning.

3. Med iakttagande av dessa handlingar sker delgivningar samt indrivnings- och upp- bördsåtgärder i den stat där handräckning skall ske enligt den statens lagstiftning om indrivning och uppbörd av dess egna skatter. [ synnerhet skall beslut om uppbörd göras exigibla på sätt som anges i denna stats lag- stiftning.

4. Den skattefordran som skall indrivas anses inte som förmånsberättigad fordran i den stat där handräckningen sker.

5. I fråga om skattefordran som ännu inte blivit slutgiltigt fastställd kan borgenärssta- ten. för att säkerställa sin rätt. göra framställ- ning hos den andra staten om säkringsåt- gärder. Beträffande sådana åtgärder äger fö- regående bestämmelser motsvarande tillämp— ning.

ARTIKEL 27

Diplomatiska _löretriidure och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte de privilegier vid beskattningen. som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmel- ser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

ARTIKEL 28 Holding-bolag

Detta avtal tillämpas inte beträffande hol- ding-bolag i den mening som avses i den spe- ciella lagstiftning i Luxemburg som för närva- rande gäller enligt lagen den 31 juli 1929 och

Prop. 1983/84: 18

grand-ducal du 17 de'cembrc 1938 (pris en exécution de l'article I", 7”. alinéas I ct 2 de la loi du 27 dc'cembre 1937). Elle ne s'appli- que pas non plus aux revenus qu'un resident de la Suéde tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de tclles sociéte's que cette personne possede.

ARTICLE 29 Enrrée en t'iglrr'ttr

1. La présente Convention sera ratiftée et les instruments de ratiftcation seront échangés ä Luxembourg aussitöt que possi- ble.

2. La Convention entrera en vigueur des l'échange des instruments de ratiftcation et ses dispositions seront applicables: &) au Luxembourg: (I) aux impöts dus a la source sur les revenus mis en paiement ä partir du ler janvier 1981: (2) aux autres impöts de périodcs impo- sables prenant fm ä partir du |" janvier 1981.

b) en Suede:

(1) a l'impöt sur les dividendes d'actions mis en paiement ä partir du lc'janvier 1981;

(2) aux impöts sur les autres revenus de pe'n'odes imposables prenant fm ä partir du lerjanvier 1981:

(3) 51 l'impöt sur la fortune possédée le 31 décembre 1981 et le 31 décembrc des années suivantes.

ARTICLE 30 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vi— gueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat con— tractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fm de chaque année civile commengant apres I'expiration d'une pén'ode de cinq années ä compter de la date de son entrée en vigueur.

Dans ce cas la Convention s'appliquera pour la derniere fois

27

storhertigens förordning den 17 december 1938 (verkställd enligt artikel 1 punkt 7. förs- ta och andra styckena. lagen den 27 decem- bcr 1937). Avtalet tillämpas inte heller beträf- fande inkomster som en person med hemvist i Sverige erhäller från sådana bolag och inte heller beträffande aktier eller andra andelar i sådana bolags ft'irmögenhet som sådan per- son innehar.

ARTIKEL 29 lkl'r't/ttt'z'iclrtttde 1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika— tionshandlingarna skall utväxlas i Luxem- burg snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess be- stämmelser tillämpas:

a) I Luxemburg:

1) Beträffande skatt som innehålls vid källan. på belopp som förfaller till betal- ning den Ijanuari 1981 eller senare:

2) beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsperiod som slutar den Ijanua- ri 1981 eller senare.

b) I Sverige:

1) Beträffande kupongskatt pä aktieut- delning som förfaller till betalning den 'I januari 1981 eller senare:

2) beträffande skatter på andra inkoms- ter. i fräga om beskattningsår som slutar den Ijanuari 1981 eller senare:

3) beträffande skatt på förmögenhet som innehas den 31 december 1981 eller senare.

ARTIK EL 30 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera av- talsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av ett ka- lenderår som börjar efter utgången av en tid av fem år räknat efter den dag då avtalet trädde i kraft.

I sådant fall tillämpas avtalet för sista gång- en

Prop. 1983/84: 18

a) au Luxembourg:

(1) aux impöts dus a la source sur les revenus mis cn paiement au plus tard le 31 décembre de l'annc'e de la dénonciation:

(2) aux autres impöts de pe'riodes impo- sables prenant fm au plus tard le 31 dé- cembre de l'année de la dénonciation.

b) en Suede:

(l) ä l'impot sur les dividendes d'actions mis en paiement au plus tard le 31 de'- cembrc de I'année de la denonciation:

(2) aux impöts sur les autres revenus réalisés au plus tard le 31 décembre de I'année dela dénonciation;

(3) a I'impöt sur la fortune possédée le 31 décembre de l'année de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés. damcnt au- torisés ä ces fins. ont signe la présente Con- vention.

Fait en double 51 Stockholm. le l4jui||et 1983 en langue francaise.

Pour le Royaume de Suede

Ingvar Carlsson

Pour le Grand—Duche' de Luxembourg

Ph. W. van Heusde

28

a) 1 Luxemburg:

]) Beträffande skatt som innehålls vid källan. på belopp som förfaller till betal- ning senast den 31 december det är då upp- sägningen sker:

2) beträffande andra skatter. i fråga om beskattningsperiod som slutar senast den 31 december det år då uppsägningen sker. b) I Sverige:

]) Beträffande kupongskatt. på utdel- ning som förfaller till betalning senast den 31 december det år då uppsägningen sker:

2) beträffande skatter på andra inkoms- ter som förvärvas senast den 3.1 december det är då uppsägningen sker:

3) beträffande skatt på förmögenhet som innehas den 31 december det år då uppsäg- ningen sker. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade. under- tecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 14juli 1983 i två exemplar på franska språket.

För Konungariket Sverige

Ingvar Carlsson

För Storhertigdömet Luxemburg

Ph. W. van Heusde

Prop. 1983/84:18 29

FINAN SDEPARTEM ENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1983-1 1— 1 ()

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden I. Carls- son. Feldt, Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. An- dersson. Rainer. Boström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carls— son. Holmberg. Hcllström. Thunborg

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxem- burg

] Inledning

Förhandlingar om ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lux- emburg inleddes i mars 1980. Ijuli samma års paraferades ett på franska upprättat förslag till dubbelbeskattningsavtal. Förslaget har därefter över- satts till svenska.

Förslaget remitterades till kammarrätten i Stockholm och riksskattmw- ket. Remissinstanserna har inte haft några erinringar mot förslaget men har uttryckt önskemål om förtydliganden i vissa hänseenden i propositionen.

Avtalet undertecknades den 14juli 1983.

2 Lagförslaget

1 förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla för Sveriges del (l ä). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag ("2 å) och hur ansökan om rättelse skall göras om någon beskat- tats i strid med avtalets bestämmelser (3 %$). Slutligen föreskrivs att en skattskyldig skall lämna de uppgifter till ledning för taxering som han normalt är skyldig att lämna. även i det fall inkomst eller förmögenhet enligt avtalet helt eller delvis undantagits från beskattning (4 Ö).

Enligt artikel 29 i avtalet skall detta ratificeras. Avtalet träderi kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. 1 förslaget till 'lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1983/84: 18 30 3. Skattelagstiftningen i Luxemburg

De viktigaste skatterna i Luxemburg är skatten på fysiska personers inkomst. skatten på bolagsinkomst. förmögenhetsskatten och kommunal- skatten på affärsverksamhet.

Fysisk person med hemvist i Luxemburg erlägger i princip skatt för all inkomst. oavsett om inkomsten uppkommit i Luxemburg eller i annan stat. En fysisk person som vistas mer än sex månader i Luxemburg anses i regel ha hemvist där. Skatten på fysiska personers inkomst utgår på summan av den skattskyldiges nettointäkter från samtliga inkomstkällor. Makar samtaxeras. Avdrag medges i princip för alla kostnader för att förvärva och bibehålla en inkomst. Från inkomst av anställning får dock avdrag alltid göras med 21000 francs (100 francs=14 kronor och 63 öre) även om kostnaderna inte uppgått till detta belopp. Arbetar båda makarna. erhåller var och en detta avdrag. Motsvarande avdrag får göras från pension och livränta med 6000 francs och från inkomst av kapital med 1000 francs. Från den sammanlagda nettoinkomsten får med vissa begränsningar avdrag göras för bl.a. erlagda räntor. försäkringsavgifter och donationer. Även om summan av dessa inte uppgått till 15000 francs. får avdrag ändå göras med detta belopp. Avdrag medges också om den skattskyldige har försörjningsplikt mot barn. Vidare medges bl.a. ett spe- ciellt avdrag från inkomst av anställning med 18000 francs. Skatten utgår efter en progressiv. skiktad skala med skattesatser för olika inkomstskikt som varierar mellan noll och 57 %. Därtill kommer en speciell tilläggsavgift med 10% av den uträknade skatten. Avgiften finansierar en arbetslöshets- fond. Fysisk person med hemvist i Luxemburg erlägger förmögenhetsskatt beräknad på värdet av hans tillgångar efter avdrag" för skulder. Sådan person medges grundavdrag med 100000 francs samt avdrag med ytterliga- re 100000 francs för varje barn som den skattskyldige försörjer. Skatten utgår med 0.5 %..

Fysisk person som inte har hemvist i Luxemburg beskattas där endast för inkomst som härrör från Luxemburg. Skatten utgår efter en annan. mindre progressiv skatteskala än för person med hemvist i Luxemburg och avdragsrätten är begränsad. Ävcn fysisk person som inte har hemvist i Luxemburg erlägger förmögenhetsskatt med 0.5% på värdet av hans till- gångar i Luxemburg.

Bolag med hemvist i Luxemburg erlägger i princip skatt för all inkomst. oavsett om inkomsten uppkommit i Luxemburg eller i annan stat. Bolag anses ha hemvist i Luxemburg om det har bildats enligt lagstiftningen där eller har sin huvudsakliga verksamhet där. Skatten på bolagsinkomst utgår efter en progressiv skiktskala. Skattesatserna varierar mellan 20 och 40 % av den beskattningsbara vinsten. Avdrag medges för nödvändiga kostna- der. Avdrag för förlust under ett år medges mot vinster under de fem år som följer närmast efter förluståret. En speciell tilläggsavgift utgår med

Prop. 1983/84: 18 31

4% av den uträknade vinsten. Avgiften finansierar den tidigare nämnda arbetslöshetsfonden. Utdelning mellan bolag i Luxemburg är avdragsgill vid inkomstberäkningcn hos det mottagande bolaget. Motsvarande gäller i fråga om utdelning från bolag i utlandet. om det utdelande bolaget där har att erlägga en skatt som motsvarar skatten pä bolagsinkomst i Luxemburg. Det mottagande bolaget måste dock i båda fallen äga minst 25 % av det utdelande bolagets kapital. Vidare måste det mottagande bolaget ha inne- haft aktierna under minst tolv månader före det bokslutsdatum som ligger till grund för deklarationen. Bolag erlägger förmögenhetsskatt beräknad på det ”accepterade” värdet på rörelsekapital och fasta tillgångar. Skattesat- sen är liksom för fysiska personer 0.5 %. 1 Luxemburg utgår också den tidigare nämnda kommunalskatten på affärsverksamhet. Denna skatt be- står av två delar. dels en del som beräknas på inkomsten och dels en som beräknas på rörelsetillgångarnas värde. Inkomstdelen beräknas till 4% av inkomsten efter avdrag för kostnader och förmögenhetsdclcn beräknas till 0.2 % av rörelsetillgångarnas värde efter avdrag för skulder. För att erhålla den slutliga skatten multipliceras den beräknade skatten därefter med en koefficient. Koefficienten varierar mellan 140 och 350%. beroende på i vilken kommun bolaget är verksamt. Denna skatt är avdragsgill vid in- komstberäkningen för skatten på bolagsinkomst.

Bolag som inte har hemvist i Luxemburg erlägger skatt för inkomst som uppburits genom fast driftställe där samt källskatt på kapitalinkomster som uppburits från Luxemburg. För ett fast driftställe utgår skatt med 40% av den beskattningsbara vinsten. Ont bolagets totala inkomst understiger 1 312000 francs. kan bolaget dock begära att det fasta driftställets inkomst skall beskattas med den skattesats som skulle ha gällt om bolagets totala inkomst hade förvärvats av ett inhemskt bolag. Ett bolag som inte har hemvist i Luxemburg men som har ett fast driftställe där erlägger förmö- genhetsskatt beräknad på det "accepterade" värdet av driftställets rörel- sekapital och fasta tillgångar. Skattesatsen är även här 0.5 %. Vidare erlägger sådant bolag också den tidigare beskrivna kommunalskatten på affärsinkomst. '

[ Luxemburg utgår källskatt på utdelning. royalty och styrelsearvode. Skattesatsen varierar beroende på inkomstens art och på inkotnsttagarens hemvist. [ fråga om betalning till personer som inte har hemvist i Luxem- burg är skattesatsen 15 % för utdelning. 12 Oz för royalty tartistroyalty dock 10%) och 33.52% för styrelsearvode.

Vissa holdingbolag vars verksamhet består i att förvalta andelar i bolag erhåller avsevärda skattelättnader i Luxemburg. [..ättnaderna avser både inkomst som sådant bolag förvärvar och inkomst som uppbärs från sådant bolag.

Prop. 1983/84: 18 4 Avtalets innehåll

Avtalet har nästan helt kunnat utformas i enlighet med de bestämmelser som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal. Avvikelser före- kommer bl.a. i fråga om beskattningen av pensioner.

Art. I (N'/12 anger de personer och de skatter som omfattas av avtalet. Art. 3—5 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. lurt. 4 har tagits in regler som avser att fastställa var en person har hemvist vid tillämpningen av avtalet.

Art. 5 anger innebörden av uttrycket "fast driftställe". Art. 6—2! innehåller avtalets materiella beskattningsregler. Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen.

Art. 7 innehåller regler om beskattningen av rörelseinkomst. Sådan inkomst får beskattas i den stat där rörelsen bedrivs från fast driftställe.

Regler om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik har tagits in i art. 8. Sådan inkomst beskattas endast i den stat där transportföretaget har sin verkliga ledning. De särskilda beskattningsreg— lerna för SAS i art. 8 punkt 4 har sin motsvarighet i andra svenska dubbelbeskattningsavtal.

Art. 9 innehåller regler om omräkning av rörelseinkomst vid obehörig vinstöverllyttning mellan företag med intressegcmenskap. För svensk del får bestämmelserna betydelse för tillämpningen av 43 5 1 mom. kommu- nalskattelagen (1928: 370).

Beskattningen av utdelning regleras i art. [(). Utdelning får beskattas i den stat där mottagaren har hemvist (punkt 1). om inte bestämmelserna i art. 22 punkt 2 b) är tillämpliga. Beskattning får emellertid enligt art. IO punkt 2 ske även i den stat där det utdelande bolaget har hemvist (källsta— ten). Skatten i denna stat skall emellertid begränsas till högst 15% eller i vissa fall högst 5 % om inte fall som avses i år!. IO punkt 4 föreligger. Har skatt på utdelning tagits ut såväl i källstaten som i hemviststaten. avräknas skatten i källstaten mot inkomsttagarens skatt på inkomsten i hemviststa- ten enligt bestämmelserna i art. 22.

Ränta och royalty beskattas enligt art. II och 12 endast i den stat där mottagaren har hemvist om inte fall föreligger som avses i art. II punkt 3 resp. art. 12 punkt 3. Royalty för rätten att användafast egendom. mineral- fyndighet. källa eller annan naturtillgång beskattas enligt art. 6.

Art. l3 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna överensstämmer i princip med motsvarande bestämmelser i ()ECDzs mo- dellavtal. Genom en särskild bestämmelse ipunkt 1 likställs vinst genom försäljning av andelar i bolag. vars huvdsakliga tillgång utgörs av fast egendom. med vinst genom överlåtelse av fast egendom. Modellavtalet innehåller inte motsvarande bestämmelse.

Prop. 1983/84: 18 33

Enligt ur!. 14 beskattas inkomst av självständig yrkesutövning i regel endast i den stat där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från stadigvarande anordning i den andra staten, får dock inkomsten be- skattas där. Såsom sådan anordning betraktas t.ex. kontor eller mottag- ning. Denna princip står i överensstämmelse med den som gäller för rörelsebeskattning enligt art. 7.

Art. l5 behandlar beskattningen av inkomst av enskild tjänst. Punkt 1 innebär. att sådan inkomst i princip beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning ttndcr de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 3 har tagits in särskilda regler om beskattning av inkomst av arbete ombord på skepp och luftfartyg i interna- tionell trafik.

Styrelsearvode och liknande ersättning får beskattas i den stat där det bolag som utbetalar ersättningen har hemvist (ur!. 16).

Inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet beskattas enligt art. 17 punkterna ] ()(-h 2 i den stat där verksamheten utövas.

Enligt ur!. [8 punkt I beskattas inkomst av offentlig tjänst i regel endast i den stat varifrån inkomsten betalas. Motsvarande gäller enligt art. [8 punkt 2 i fråga om pension på grund av offentlig tjänst. 1 fall som avses i art. [8 punkterna lb) och 2/1) beskattas dock ersättningen endast i in- komsttagarens hemviststat. Bestämmelsen i art. 18 punkt 2b) innebär att pension som betalas från Sverige på grund av tidigare svensk statlig eller kommunal tjänst inte får beskattas i Sverige om mottagaren har hemvist och är medborgare i Luxemburg.

Art. [9 innehåller regler om skattelättnader för studerande och prakti- kanter.

Inkomst som inte har behandlats särskilt i art. 6—19 får enligt art. Zl) beskattas i inkomsttagarens hetnviststat. Den får också beskattas i den stat från vilken den härrör (källstaten). I denna del avviker förevarande artikel från OECD:s moclellavtal, som föreskriver beskattning endast i mottaga- rens hemviststat. Bland inkomster som omfattas av bestämmelserna i art. 20 kan nämnas utbetalningar på grund av socialförsäkringslagstiftning. t.ex. ATP på grund av enskild tjänst och folkpension. samt privata pen— sioner. Har skatt på inkomsten tagits ut i källstaten. avräknas skatten mot inkomsttagarens skatt på inkomsten i hemviststaten enligt bestämmelserna i art. 22.

Art. 2] reglerar beskattningen av förmögenhet. Bestämmelserna över— ensstämmer helt med OECD:s modellavtal.

Enligt art. 22 punkt Zu) tillämpar Sverige avräkning av skatt som gene- rell metod för att undanröja dubbelbeskattning. Innebörden av bestämmel— sen är att en person med hemvist i Sverige taxeras här även för inkomst som enligt avtalet får beskattas i Luxemburg. Den uträknade skatten

Prop. 1983/84: 18 34

minskas därefter med den skatt som enligt avtalet tagits ut i Luxemburg. Vid avräkningsl'örfarandct beaktas de nya bestämmelserna i 25å första stycket lagen (l947: 576) om statlig inkomstskatt (jfr prop. 1982/83: l4 s. l()— l3). Avräkningsmetoden tillämpas dock inte i fråga om utdelning. då denna är fritagen fran svensk skatt pä grund av bestämmelserna i ur!. 22 punkt 2/1). Avräkningsmetoden tillämpas inte heller i fall som avses i art. 22 punkt Zt'). Luxemburg tillämpar enligt ur!. 22 punkt lu) undantagande- (exempt—)metoden som generell metod för att undvika dubbelbeskattning. [ fraga om utdelning frän Sverige och sädana inkomster som omfattas av art. 20 och som härrör frän Sverige tillämpas dock avräkningsmetodcn lart. 2.2 punkt lb)l.

Art. 23 innehäller bestämmelser om förbud mot diskriminering vid be- skattningen och art. 24 reglerar förfarandet vid ömsesidig överenskom- melse mellan de behöriga myndigheterna i tolknings- och tillämpningsfrå- gor.

Bestämmelserna i urt. 25 om utbyte av upplysningar för beskattningsän- damäl överensstämtner med sedvanliga regler i detta hänseende.

[ urt. 26 har tagits in bestämmelser om ömsesidigt biständ med indriv- ning av skatt. Liknande bestämmelser finns i flera svenska dubbelbeskatt— ningsavtal. bl.a. med Amerikas Förenta Stater (SFS |965z38l. Belgien (SFS l968:568). Frankrike (SFS l972:433) och Nederländerna (SFS l968: 771).

Art. 27 innehåller vissa föreskrifter om diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

Enligt urt. 28 tillämpas inte avtalet beträffande de holdingbolag i Luxem- burg sotn erhäller särskilda skt'ttteli'tttnader. Avtalet tillämpas inte heller pä inkomster frän sädant bolag eller på aktier eller andra andelar i sådant bolags förmögenhet.

Art. 29 ()('/l 30 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Avtalet skall enligt art. 29 ratificeras och träda i kraft med utväxlingen av ratiftkationshandlingarna. Det skall i Sverige tillämpas be- träffande kupongskatt pä utdelning som förfaller till betalning den [januari l98l eller senare. beträffande skatter på andra inkomster i fråga om be- skattningsär som slutar den ] januari l98l eller senare samt beträffande förmögenhetsskatt på förmögenhet som innehas den 3l december l98l eller senare.

5 Föredraganden

Avtalet har praktiskt taget helt utformats i överensstämmelse med OECD:s modellavtal och därmed i enlighet med internationellt vedertagna normer. De avvikelser som förekommer är av de slag som tidigare godta- gits i svenska dubbelbeskattningsavtal. Säsom framgår av 2 s i den före-

Prop. 1983/84: 18 ' ' 35

slagna lagen skall avtalets beskattningsregler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Jag anser på grund härav att lagrådets hörande inte är erforder- ligt. 6 Hemställan Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställerjag att regeringen föreslär riksdagen att anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

7 Beslut

Regeringen ansluter sig till fördragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan— den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983