Prop. 1984/85:183

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt bistånd i tullfrgor

Prop. 1984/85: 183

Regeringens proposition 1984/85: 183

om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Nederlan- derna om ömsesidigt bistånd i tullfrågor;

beslutad den 21 mars 1985.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME

MATS HELLS'I'RÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Överenskommelsen syftar till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndigheterna säkerställa en riktig tillämpning av tullagstiftningen och att underlätta beivrandet av överträdelser av denna.

Prop. 1984/85: 183 2 Utdrag UTRlKESDEPARTEMENTE'I' PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1985-03-21

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. Anders- son, Bodström, Göransson. Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg. Hell- ström, Thunborg, Wickbom

Föredragande: statsrådet Hellström

Proposition om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

1. Inledning

Förhandlingar under hösten och vintern 1984/85 mellan Sverige och Nederländerna har lett till enighet om ett förslag till överenskommelse om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. Förslaget bör i engelsk text och svensk översättning fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

Regeringen beslöt den 28 februari 1985 att förslaget till överenskom- melse skulle undertecknas. Detta skedde den 20 mars 1985.

2. Föredragandens överväganden

Bakgrund

Den kontroll av resande- och varutrai'tken, som tullverket har att utföra för att hindra smuggling och beivra ekonomisk brottslighet, har blivit en alltmer krävande uppgift. En av orsakerna till detta är att den ekonomiska brottsligheten liksom smugglingen av narkotika i ökad utsträckning ten- derar att organiseras internationellt. Mellanstatligt administrativt bistånd i tullfrågor år en metod att möta denna utveckling.

Sverige har — i likhet med Nederländerna anslutit sig till tullsamar- betsrådets —- Customs Co-operation Council (CCD—rekommendation av den 5 december 1953 om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. Enligt denna gäller bl. a. att tullmyndigheten i en medlemsstat på begäran av tullmyndigheten i en annan medlemsstat skall övervaka försändelser av varor som är föremål för omfattande varusmuggling. Vidare skall tullmyn- digheterna tillhandahålla varandra upplysningar om smuggling som är före-

Prop. 1984/85: 183 3

mål för undersökning i någon annan av medlemsstaterna samt om nya metoder och medel för tullbedrägerier och översända de rapporter och utredningar om brottstyper som kan antas vara av värde för andra med- lemsstater.

Sverige har även antagit andra rekommendationer av tullsamarbetsrå- det. Så gäller i fråga om en rekommendation av den 8juni 1967 om central registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Nämnda rekommendation har den 22 maj 1975 ersatts av en ny rekommendation i samma ämne.

I samband med att Sverige beslöt att anta sistnämnda rekommendation godkändes för svensk del också en den 9 juni 1977 av CCC antagen konvention (den s.k. Nairobikonventionen. prop. l982/83:35, SkU 10, rskr 121, SFS 1983: 682) om ömsesidigt administrativt bistånd för att för- hindra. utreda och beivra tullbrott jämte vissa konventionsbilagor. Med tullbrott avses därvid varje överträdelse eller försök till överträdelse av en författningsbestämmelse som gäller införsel, utförsel eller transitering av varor oeh vars efterlevnad övervakas av tulladministrationerna.

En rekommendation som särskilt avser illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen antogs av CCC den 8juni 1971. Enligt denna gäller bl. a. att medlemsstaternas tullmyndigheter självmant och utan dröjsmål skall lämna andra berörda tullmyndigheter alla tillgängliga upplysningar om gärningar som innebär eller misstänks innebära eller sannolikt kan ge upphov till illegal handel med narkotika eller psykotropa ämnen. Nya medel eller metoder som används för illegal handel med angivna och nya produkter, vilka förekommer vid sådan handel, skall vidare rapporteras. Sverige har antagit också denna rekommendation.

Sverige har ingått bilaterala avtal om tullsamarbcte med Förbundsrepu— bliken Tyskland är 1972 (jfr prop. 1973: 117, SkU 36. rskr 194 och prop. 1975/76: 74, SkU 16, rskr 53, SFS 19762929) samt med Frankrike Ufr prop. 1983/84: 93, SkU 23, rskr 146, SFS 1985: 79). Härutöver har Sverige ingått ett multilateralt avtal i samma ämne med de nordiska länderna (prop. 1980/81:169. SkU 53, rskr 315, SFS 1982z801). Samtliga dessa avtal, liksom det föreliggande förslaget till överenskommelse, har hämtat sina väsentliga drag från ett modellavtal som utarbetats av tullsamarbetsrädet.

Mitt förslag: Riksdagen bör godkänna en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt bistånd i tullfrågor.

Skälen för mitt förslag: Den nu aktuella överenskommelsen syftar i likhet med den västtyska, den nordiska och den franska överenskommelsen till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndigheterna säkerställa en riktig tillämpning av tullagstiftningen och till att underlätta beivrandet av överträdelser av densamma. Detta skall ske genom utväxling av tillgänglig information, genom utredningsarbete eller särskild övervakning för avtals-

Prop. 1984/85: 183 4

partens räkning. m.m. Däremot omfattar inte den svensk-nederländska överenskommelsen — till skillnad från den nordiska och den västtyska — bistånd vid indrivning av tullar, skatter. avgifter, böter och andra belopp för den andra statens räkning. Jag vill dock här erinra om att Sverige sedan åtskilliga år har ett dubbelbeskattningsavtal med Nederländerna med stöd av vilket de båda länderna kan lämna varandra ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa skatter.

Bistånd inom ramen för nu ifrågavarande överenskommelse får lämnas vid tillämpningen av tullagarna och inom ramen för den anmodade statens lagstiftning och dess tullmyndighets befogenheter och resurser (art. 2). Med "tullagar" avses enligt art. I alla de bestämmelser i lag eller annan författning som av tullmyndigheterna kan tillämpas på införsel. utförsel eller transitering av gods. vare sig det gäller upphörd av avgifter och skatter eller tillämpning av förbud. restriktioner eller kontrollbestäm- melser. Liksom i fråga om det västtyska, det franska och det nordiska avtalet är tullmyndigheterna inte skyldiga att lämna det överenskomna biståndet i de fall då det skulle strida mot den egna statens suveränitet, säkerhet, allmänna rättsprinciper eller andra väsentliga intressen. Bistånd kan också helt eller delvis vägras om lämnande därav skulle innebära en kränkning av en industriell, kommersiell eller yrkesmässig hemlighet (art. 12).

Enligt art. 17 skall överenskommelsen träda i kraft 30 dagar efter dagen för den sista underrättelsen rörande fullgörandet av de konstitutionella förfaranden som behövs för överenskommelsens ikraftträdande.

Enligt min mening möjliggör överenskommelsen ett effektivt samarbete mellan de båda länderna på tullområdet. Jag förordar därför att överens- kommelsen godkänns.

Minbedömning: Någon kompletterande lagstiftning för det bistånd, som den nu aktuella överenskommelsen avser krävs inte. Jag finner

emellertid att överenskommelsen har sådan vikt att riksdagens godkän- nande bör inhämtas. Skulle ändringar i överenskommelsen framdeles aktualiseras ankommer det på regeringen att godkänna dem, om de inte är av sådan beskaffenhet att frågan skall underställas riksdagen.

Skälen för niin bedömning: Den grundläggande lagstiftning som bedömts erforderlig för att i Sverige lägga förhållandena tillrätta för administrativt samarbete med utländsk tullmyndighet, har genomförts i samband med det tidigare nämnda svensk-tyska tullsamarbetsavtalet. Sålunda innehåller la- gen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag ett be- myndigande för regeringen att föreskriva att bistånd för utredning an- gående brott mot utländsk tullag skall lämnas främmande stat genom

'JI

Prop. 1984/85: 183

svensk tullmyndighet, i den män det påkallas av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om ömsesidigt bistånd för att förhindra. utre-

da och beivra brott mot utländsk tullag.

I detta sammanhang kan också erinras om en ändring i 1 kap. 3 & sekretesslagen (1980: 100) som trädde i kraft den 1 januari 1983 (prop. 1981/82: 186. KU 1982/83: 12. rskr 1982/83174. SFS 1982: 1106). Ändringen innebär bl.a. att paragrafen utökades med ett tredje stycke enligt vilket uppgift som omfattas av sekretess inte får röjas för utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation annat än om utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart. att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller mellanfolkliga organisationen. Om riksdagen godkänner överenskommel— sen bör således genom en förordning slås fast att den svenska tulladminis- trationen skall lämna uppgifter i enlighet med de överenskomna bestäm- melserna.

Jag vill tillägga att lagen (1965:94) om polisregister m. m. nyligen har kompletterats med vissa bestämmelser som rör frågan om tullens rätt att föra egna spaningsregister. Bestämmelserna som tagits in i en ny IO a .5 i nyss nämnda lag har trätt i kraft den 1 mars 1985 (prop. 1984/85: 19. JuU 12. rskr 103. SFS 1985: 7). Den nya regleringen om tullens spaningsregister har utformats efter mönster av vad som gäller för polisregister. Frågan om sekretess för uppgifter i tullens spaningsregister regleras i 7 kap. 17 & sekretesslagen (ändrad genom SFS 1985: 8). Av denna paragraf följer bl. a. att sekretess gäller för uppgifter som har tillförts det aktuella registret och att beträffande utlämnande av sådana uppgifter gäller vad som är föreskri- vet i lagen om polisregister m.m. och i förordning som har stöd i lag. 1 10 a & tredje stycket nyss nämnda lag föreskrivs sålunda att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. generaltullstyrelsen får förordna att uppgifter skall lämnas från register enligt paragrafen. om uppgifterna be- hövs för att fullgöra skyldigheter som Sverige eller någon svensk tullmyn- dighet har enligt överenskommelse med främmande stat. Frågan om ett sådant förordnande får tas upp när riksdagen har tagit ställning till det förslag jag nu lägger fram.

Vad här sagts avser utlämnande av uppgifter till utlandet. När det gäller behandlingen av de uppgifter som från Nederländerna lämnas till den svenska tulladministrationen innebär överenskommelsen att för upplys- ningar och handlingar som mottas skall gälla det sekretesskydd som i det mottagande landet gäller för handlingar och upplysningar av samma slag.

Prop. 1984/85 : 183 6 3 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Nederlän- derna om ömsesidigt bistånd i tullfrågor.

4. Beslut

Regen'ngcn ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1984/85: 183

AGREEMENT between THE KINGDOM OF SWEDEN and THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS on mutual assistance in

customs matters

The Governments of the Kingdom of Swe- den and the Kingdom ofthe Netherlands.

considering that eontravcntion of cus- toms laws is prejudicial to the economic. fis- cal and social interests of their respective countries as well as to the legitimate interests of trade. industry and agriculture:

considering the importance of assuring the accurate assessment of import and export duties and taxes and a proper implementation of provisions of prohibition. restriction and control;

-— convinced that efforts to prevent contra- vention of customs laws and efforts to ensure accurate collection of import and export du- ties and taxes can be rendered more effective through co-operation between their customs authorities:

having regard to the Recommendation ofthe Customs Co-operation Council on mu- tual administrative assistance (5 december. 1953) and other existing international instru- ments governing the provision of mutual as- sistance in customs matters:

have agreed as follows:

Delinitions

ARTICLE 1

For the purpose ofthis Agreement: (3) the term "State" means one ofthe Con- tracting States;

(b) the term "customs laws" means provi- sions laid down by law or regulation concern- ing the importation, exportation and transit of goods. whether relating to customs duties, taxes or any other charges. or to measures of prohibition, restriction or control;

(c) the term "customs authority" means: for the Kingdom of Sweden. the Board of

Bilaga

ÖVERENSKOMMELSE mellan

KONUNGARIKET SVERIGE och KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Konungariket Sveriges och Konungariket Nederländernas regeringar,

som beaktar att överträdelser av tulla- garna skadar deras respektive länders ekono- miska. fiskala och sociala intressen liksom handelns. industrins ochjordbrukets legitima intressen:

som beaktar vikten av att säkerställa ett riktigt fastställande av import- och exporttul- lar och skatter och en korrekt tillämpning av föreskrifter om förbud. restriktioner och kon- troll;

— som är övertygade om att bemödanden att förhindra överträdelser av tullagar och be- mödanden om att säkerställa en riktig upp- börd av import- och exporttullar och skatter kan göras mer effektiva genom samarbete mellan deras tullmyndigheter;

som uppmärksammar tullsam- arbetsrådets rekommendation om ömsesidigt administrativt bistånd den 5 december 1953 och andra förevarande internationella instm- ment beträffande lämnande av ömsesidigt bi- stånd i tullfrågor;

har kommit överens om följande:

Definitioner

ARTIKEL 1

I denna överenskommelse avses med: (a) termen "stat" en av de fördragsslu— tande staterna;

(b) termen "tullagar" bestämmelser i lagar eller andra författningar rörande import. ex- pon och transitering av varor, vare sig det gäller tullar. skatter eller andra avgifter, eller fråga är om förbud. restriktioner eller kon- trollåtgärder:

(c) termen "tullmyndighet" i Konungari- ket Sverige, generaltullstyrelsen och i Kon-

Prop. 1984/85: 183

Customs and for the Kingdom of the Nether- lands. the central administration which is re- sponsible for the implementation of customs laws. The States shall supply each other with all relevant information on this subject.

Scope

ARTICLE 2 I. The States shall. through their customs authorities and in accordance with the condi-

tions set out in this Agreement. afford each other mutual administrative assistance

ta) in order to ensure that customs laws are properly followed.

(b) in order to prevent, investigate and combat contravention ofcustoms laws.

2. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the legal provisions of the requested State and within the competence and re- sources ofthe customs authority.

3. This Agreement does not cover assis- tance in the recovery of customs duties, taxes or any other charges.

Communication of information

ARTICLE 3

I. The customs authorities of the States shall. on request, supply to each other all information which may help to ensure accur- acy in the application of customs laws and in particular information which may help:

—- the implementation of import and export prohibitions and restrictions.

the application of national rules of origin not covered by other agreements.

2. If the authority so requested does not have the information asked for. it shall ini- tiate inquiries in accordance with the provi- sions ofthe customs laws.

3. In initiating these inquiries the requested authority shall proceed as though it were act- ing on its own account.

ARTICLE 4

The customs authorities of the States. shall supply to each other. on request. any infor- mation showing that goods exported from one State to another have been properly im-

8

ungariket Nederländerna. den centrala myn- dighet som är ansvarig för tillämpningen av tullagarna. Staterna skall lämna varandra all behövlig information i detta avseende.

Tillämpningsområdc

ARTIKEL 2

]. Staterna skall, genom sina tullmyndighe- ter och i enlighet med bestämmelserna i den- na överenskommelse. lämna varandra ömse- sidigt administrativt bistånd .

(a) i syfte att säkerställa att tullagarna ve- derbörligen efterlevs.

(bl i syfte att förhindra. utreda och beivra överträdelser av tullagarna.

2. Bistånd enligt denna överenskommelse skall lämnas i enlighet med den anmodade statens lagstiftning och inom ramen för tull- myndighetens befogenheter och resurser.

3. Denna överenskommelse avser inte in- drivning av tullar. skatter eller andra avgifter.

Utbyte av upplysningar

ARTIKEL 3

l. Staternas tullmyndigheter skall. på begä- ran. lämna varandra alla upplysningar som kan bidra till att säkerställa noggrannhet i tillämpningen av tullagarna och särskilt upp— lysningar som kan underlätta:

tillämpningen av import- och exportför- bud och restriktioner,

tillämpningen av nationella ur- sprungsregler som inte omfattas av andra ar- rangemang.

2. Om den anmodade myndigheten inte har de efterfrågade upplysningarna. skall den in- leda efterforskningar i enlighet med föreskrif- terna i sina tullagar.

3. Den anmodade tullmyndigheten skall be- driva dessa efterforskningar som om den handlade för sin egen räkning.

ARTIKEL 4

Staternas tullmyndigheter skall. på begä- ran. lämna varandra alla upplysningar som utvisar att varor som exporterats från den ena staten till den andra har importerats på

Prop. 1984/85: 183

ported into the territory of that State and indicating the nature of the customs control. if any-'. under which the goods have been

placed.

ARTICLE 5

I. The customs authorities shall. spontan- eously or on request. provide each other with any information concerning contraventions of the customs laws. in particular. informa- tion regarding:

(a) new means and methods which are used or suspected to be used in committing contra- ventions of customs laws:

(b) goods known to be or suspected of being smuggled:

(c) vehicles. ships. aircraft or other means of transport which have been or arc suspect- ed of having been used in committing contra- ventions of customs laws or which are su- spected of being used to commit such contra- ventions.

2. The customs authority of one State shall. on its own initiative or on request. sup- ply to the customs authority of the other State reports. records of evidence or certified copies of documents giving all available in- formation on transactions. detected or planned. which constitute or appear to con- stitute a contravention of the customs laws of that State.

Surveillance of persons, goods and means of transport

ARTICLE 6

To the extent of its powers and ability. the customs authority of one State shall. on its own initiative or on request of the customs authority ofthe other State, maintain surveil- lance over:

(a) the movements. particularly the entry into and exit from its territory. of persons who have or are suspected of having commit- ted offences against customs laws of the other State or who are suspected of commit- ting such offences:

(b) vehicles. ships. aircraft and other means of transport which have been or are suspected of having been used for commit- ting offences against customs laws of the other State or which are suspected of being used to commit such offences:

9

ett riktigt sätt till den statens territorium och som utvisar vilken tullkontrollåtgärd som eventuellt vidtagits med varorna.

ARTIKEL 5

l. Tullmyndigheterna skall. självmant eller på begäran. lämna varandra upplysningar rö- rande överträdelser av tullagarna och särskilt upplysningar beträffande:

(21) nya hjälpmedel och metoder som an— vänds eller misstänks för att användas vid överträdelser av tullagarna;

(b) varor som är kända för eller misstänks för att vara föremål för smuggling:

(c) fordon. fartyg. luftfartyg eller andra transportmedel som har eller misstänks för att ha använts vid överträdelser av tullagar eller som misstänks för att användas vid så- dana överträdelser.

2. Tullmyndigheten i den ena staten skall, självmant eller på begäran. lämna tullmyn— digheten i den andra staten rapporter. bevis— protokoll eller bestyrkta kopior av handlingar med alla tillgängliga upplysningar om plane- rade eller upptäckta handlingar. som utgör eller förefaller utgöra överträdelse av den se- nare statens tullagar.

Overvakning av personer. varor och trans- portmedel

ARTIKEL 6

Tullmyndigheten i den ena staten skall, inom ramen för sina befogenheter och re- surser, självmant eller på begäran av den andra statens tullmyndighet, utöva övervak- ning av:

(a) resor, särskilt inresor till och utresor från sitt territorium. som företas av personer som har eller misstänks för att ha begått över- trädelser av den andra statens tullagar eller som misstänks begå sådana överträdelser;

(b) fordon. fartyg, luftfartyg och andra transportmedel som har eller misstänks för att ha använts vid överträdelser av den andra statens tullagar eller misstänks användas vid sådana överträdelser;

Prop. 1984/85: 183

(c) movements of goods which are reported by the customs authority of the other State as giving rise to substantial illicit traffic to or from its territory:

(d) places where unusual stocks of goods have been built up. giving reason to assume that they are to be used for illicit importation into the territory of the other State.

Investigations

ARTICLE 7

I. If the customs authority of one State so requests. the customs authority of the other State shall initiate all official inquiries con- cerning operations which are or appear to be contrary to the customs laws. It shall com- municate the results of such inquiries to the authority making the request.

2. These inquiries shall be conducted under the laws and regulations of the State which has been requested to make them. The re- quested authority shall proceed as though it were acting on its own account.

ARTICLE 8

The officials of the customs authority of one State. authorised to investigate contra- ventions of customs laws may. in particular cases. with the agreement of the customs authority ofthe other State. be present in the territory of that State when officials of the customs authority of that State are investigat- ing contraventions which are of concern to the authority first mentioned.

ARTICLE 9

While in the territory of one State as pro- vided for in this Agreement. the officials of the other State shall. whenever requested to do so. furnish proof oftheir official capacity.

Use of information and documents

ARTICLE IO

]. The information and documents re- ceived under this Agreement shall not be used for purposes other than those specified in this Agreement. They may be used for

IO

(c) varurörelser som av den andra statens tullmyndighet rapporteras ge upphov till be- tydande olovlig trafik till eller från dess terri- torium:

td) platser där ovanliga varulager har

byggts upp. vilket ger skäl till förmodan att lagren skall användas för olovlig införsel till den andra statens territorium.

Undersökningar

ARTIKEL 7

1. Om den ena statens tullmyndighet så begär. skall den andra statens tullmyndighet inleda officiella utredningar av förfaranden som är eller förefaller vara i strid med tulla- garna. Resultaten av sådana utredningar skall meddelas den anmodande myndigheten.

2. Dessa utredningar skall företas i enlighet med den anmodade statens lagar och andra författningar. Den anmodade myndigheten skall förfara som om den handlade för sin egen räkning.

ARTIKEL 8

Tulltjänstemän i den ena staten som är be- myndigade att utreda överträdelser av tulla- gar. fär. i särskilda fall. med tillåtelse från den andra statens tullmyndighet. närvara på denna stats territorium när dess tulltjänste- män utreder överträdelser som är av vikt för den först nämnda statens tullmyndighet.

ARTIKEL 9

När tjänstemän från en stat är närvarande på den andra statens territorium i enlighet med bestämmelserna i denna överenskom- melse skall de. närhelst de anmodas om det- ta. kunna styrka sin tjänsteställning.

Bruk av upplysningar och handlingar

ARTIKEL IO

!. Upplysningar och handlingar som erhål- lits enligt denna överenskommelse får inte användas för andra syften än de som anges i denna överenskommelse. De får användas

Prop. 1984/85: 183

purposes other than those of this Agreement only with the consent of the customs author- ity which furnished them and provided that this is not contrary to any legal provisions binding upon the customs authority which has received such information or documents. 2. The requests. information. reports of ex- perts and other communications received by one State shall be subjected to the same offi- cial secrccy as applied in that State to the same kind ofinformation and documents.

ARTICLE II

The customs authorities ofthe States may, in accordance with the purposes and within the scope of this Agreement. in their records of evidence. reports. and testimonies. and in proceedings and charges brought before the Courts. use as evidence information and do- cuments obtained in accordance with this Agreement.

The use made of such information and do- cuments as evidence in the Courts and the weight to be attached thereto shall be deter- mined in accordance with national laws.

Exception from the liability to render assis- tance

ARTICLE IP.

]. If the requested customs authority con- siders that the assistance sought would in- fringe upon the public order. the sovereignty, the security or other essential interests ofthe requested State. or would involve violation of an industrial. commercial or professional secret in that State. it may refuse to provide such assistance. provide it partly or provide it subject to certain conditions or require- ments.

2. If a request for assistance cannot be complied with, the customs authority of the State which has asked for assistance shall be notified without delay and shall be informed ofthe reasons for the refusal to provide assis- tance.

3. The obligation to provide assistance shall not cover the provision of information or documents obtained by the customs auth- orities under powers exercised by them at the request of the judicial authority. However

11

för andra syften endast med tillstånd från den tullmyndighet som lämnat dem och förutsatt att detta inte strider mot föreskrifter som är tillämpliga på den mottagande tullmyndighe- ten.

2. Framställningar, upplysningar. sakkun- nigutlåtanden och andra meddelanden som mottagits av en stat skall vara underkastade samma sekretesskydd som gäller i den staten för samma slag av upplysningar och handling- ar.

ARTIKEL ll

De båda staternas tullmyndigheter får. i enlighet med syftena och inom ramen för denna överenskommelse. i sina bevisproto- koll. rapporter och vittnesmål samt vid för— handlingar och åtal inför domstol som bevis— ning använda upplysningar och handlingar som erhållits enligt denna överenskommelse.

Rätten att åberopa sådana upplysningar och handlingar som bevisning inför domstol och den vikt som skall fästas därvid avgörs av den nationella lagstiftningen.

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

ARTIKEL 12

1. Om den anmodade tullmyndigheten an- ser att det begärda biståndet skulle inkräkta på den anmodade statens allmänna rättsprin- ciper. suveränitet. säkerhet eller andra vä- sentliga intressen eller skulle innebära en kränkning av en industriell. kommersiell eller - yrkesmässig hemlighet. kan tullmyndigheten helt eller delvis vägra bistånd eller lämna bi- stånd med vissa villkor eller förbehåll.

2. Om en framställning om bistånd inte kan efterkommas, skall den anmodande statens tullmyndighet underrättas därom utan dröjs- mål. Skälen till vägran att lämna bistånd skall anges.

3. Åtagandet att lämna bistånd skall inte innefatta lämnande av upplysningar eller handlingar som tullmyndigheterna införskaf- fat med hjälp av bemyndigande från domstol. När sådant bistånd efterfrågas får emellertid

Prop. 1984/85: 183

where assistance is requested. such informa- tion or documents shall be provided in all cases where the judicial authority. which must be consulted to that effect. gives its consent.

4. If the customs authority of one State requests assistance which it itself would be unable to give if requested to do so by the customs authority of the other State. it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested cus- toms authority.

Notification

ARTICLE 13

At the request of the customs authority of one State. the customs authority of the other State shall. in accordance with its national laws and regulations. notify the parties con- cerned. residing or established in its terri- tory. of all measures and decisions taken by the administrative authorities in application of customs laws.

Costs

ARTICLE 14

The States shall waive all claims for reim- bursemcnt of costs incurred pursuant to this Agreement with the exception of expenses paid for experts.

Exchange of assistance

ARTICLE 15

l. Assistance provided for under this Agreement shall be exchanged directly between the customs authorities of the States. Those authorities shall mutually agree on the detailed arrangements for implementa- tion.

2. The customs authorities of the States may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other.

12 det begärda biståndet lämnas. om domstolen ger sitt tillstånd.

4. Om tullmyndigheten i den ena staten begär bistånd som den själv inte skulle kunna lämna om den blev anmodad därtill av tull- myndigheten i den andra staten. skall den framhålla detta i sin framställning. I sådant fall skall den anmodade tullmyndigheten ha handlingsfrihet att bestämma om framställ- ningen skall efterkommas.

Delgivning

ARTIKEL 13

På begäran av tullmyndigheten i den ena staten skall tullmyndigheten i den andra sta- ten. i enlighet med sina nationella lagar och andra författningar. delge berörda parter som är bosatta eller som vistas på dess territori- um. åtgärder och beslut som meddelats av administrativa myndigheter vid tillämpningen .av tullagarna.

Kostnader

ARTIKEL 14

Staterna skall avstå från att kräva ersätt- ning för kostnader som föranletts av tillämp- ningen av denna överenskommelse. utom vad angår den gottgörelse som utgått till sak- kunniga.

Utbyte av bistånd

ARTIKEL 15

l.Bistånd enligt denna överenskommelse skall utväxlas direkt mellan staternas tull- myndigheter. Dessa myndigheter skall ge- mensamt fastställa de närmare bestämmel- serna för tillämpningen. '

2. Staternas tullmyndigheter får föranstalta om att dess utredningsenheter kan stå i direkt förbindelse med varandra.

Prop. 1984/85: 183

Field of application

ARTICLE lö

l. As far as the Kingdom of Sweden is concerned this Agreement shall apply to its territory.

2. As far as the Kingdom of the Nether- lands is concerned this Agreement shall app- ly to its territory in Europe. It may, however. be extended, either in its entirety or with any necessary modifications, to the Netherlands Antilles.

3. Such extension shall take effect from such date and be subject to such modifica- tions and conditions. including conditions as to termination. as may be specified and agreed in notes to be exchanged through di- plomatic Channels.

Entry into force and termination

ARTICLE 17

I. The States shall notify each other in writing that the constitutional requirements for the entry into force of the Agreement have been complied with.

The Agreement shall enter into force 30 days after the last notification.

2. This Agreement shall be of unlimited duration but either State may denounce it at any time.

3. The denunciation shall be notified at least six months before the end of a calendar year. The Agreement will then cease to have effect at the end of the said calendar year.

4. Unless otherwise agreed the teru'rination of this Agreement shall not also terminate its application to the Netherlands Antillcs if it has been extended thereto in conformity with the provisions of paragraphs 2 and 3 of Arti- cle 16.

IN WITNESS whereof the undersigned. being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Stockholm this 20th day of March 1985 in two originals. in the English language:

13

Giltigltetsområde ARTIKEL 16

1. För Konungariket Sveriges vidkomman- de skall överenskommelsen tillämpas på dess territorium.

2. För Konungariket Nederländernas vid- kommande skall överenskommelsen tilläm- pas på dess territorium i Europa. Överens- kommelsen kan emellertid. helt eller med nödvändiga förändringar, utsträckas till att gälla även de Nederländska Antillerna.

3. En sådan utsträckning av överenskom- melsen skall gälla från det datum och med de förändringar och på de villkor. inbegripet vill- kor om uppsägning. som överenskommes ge- nom diplomatiska kanaler.

lkraftträdande och uppsägning

ARTIKEL 17

l. Staterna skall notifiera varandra skrift- ligt när de konstitutionella förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet av överens- kommelsen har uppfyllts.

Overenskommelsen träder i kraft 30 dagar efter den sista notifikationen.

2. Denna överenskommelse träffas för obe- gränsad tid men kan vid varje tidpunkt sägas upp av endera staten.

3. Uppsägning skall notifieras minst sex månader före utgången av ett kalenderår. Overenskommelsen upphör då att gälla vid utgången av det kalenderåret.

4. Om inte annat avtalas avser uppsägning av denna överenskommelse inte samtidigt en uppsägning av dess tillämpning på Neder- ländska Antillerna om överenskommelsen ut- sträckts dit i enlighet med bestämmelserna i moment 2 och 3 av Artikel 16.

TILL BEKRÄFTELSE har de befullmäk- tigade representanterna undertecknat denna överenskommelse.

Upprättat i Stockholm den 20 mars 1985 i två exemplar på engelska språket:

Prop. 1984/85: 183 14

For the Government ofthe Kingdom of Swe- För Konungariket Sveriges regering den

Carl Johan Åberg Carl Johan Åberg

For the Government of the Kingdom of the För Konungariket Nederländernas regering Netherlands

W.H. Simonsz - W.H. Simonsz

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985