Prop. 1984/85:215

om vissa decentraliseringsfrågor m.m. inom justitiedepartementets område

Prop. 1984/85: 215

Regeringens proposition 1984/85: 215

om vissa decentraliseringsfrågor m.m. inom justitiedepartementets område;

beslutad den 9 maj 1985.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens viignar

OLOF PALME

STEN WICKBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen befrias från sin nuvarande befatt- ning med vissa besvärsarenden inom justitiedepartementets verksamhets- område. Det gäller vissa ärenden enligt lagstiftningen om bokföring. pass. vapen och hittegods. Enligt förslaget avlastas också regeringen ett par ärendegrupper där den f. n. fattar beslut i första instans. Sålunda föreslås bl. a. att frågor om tillsättning av revisions- och regeringsrättssekreterare skall ankomma på de berörda domstolarna själva. Genom en ändring i lagstiftningen om rätt till fiske befrias regeringen från uppgiften att i vissa fall fatta beslut om forum i mål om brott mot denna lagstiftning. Slutligen föreslås ett par andra rationaliseringsåtgärder som berör pass- och vapen- lagstiftningcn samt en ändring i fiskelagstiftningen som berör handräck- ningsfrågor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den ljanuari 1986. .

] Riksdagen 1984/85. I mm!. Nr 215

Prop. 1984/85: 215.

IJ

] Förslag till Lag om ändring i bokföringslagen (1976: 125)

Härigenom föreskrivs att 23 åbokföringslagen (1976: 125) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Fi'ireslagen [yt/else 21 ål 51-101 m_vndiglzels beslut enligt Länsstj'relsens beslut i ärenden denna lag./äres Ialun hus regering- enligt lZ # tredje sive/tel får över- en genom besvär. klagas hns riksskallet'erket genom

besvär. Riksskalfeverke/s beslut i sådana ärenden får inte Överkla- gas.

M_vmlig/zelers bes/nl enligt denna lag får i övriga fall överklagas lms regeringen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1.986. 1 fråga om överklagande av beslut som länsstyrelser har meddelat före ikraftträdz-indet gäller äldre bestämmelser.

2. Förslag till Lag om ändring i jordbruksbokföringslagen ( 1979: 1411

Härigenom föreskrivs att 19 åjordbruksbokföringslagen (1979: 141.) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 19 .5 Mr)! myndig/lets bes/u! enlig! Länsstyrelsens beslut i ärenden denna lag/örs talan hos regeringen enligt 8 5 tredje slyekerfår överkla- genwn besvär. gas has riksskulleverket genom be-

svär. Riksskariet-'erkels bes/ul iså- dana ('irendenjår inte överklagas. M_vndiglielers bes/nl enligt denna lag får i övriga fall överklagas hos regeringen genom best-'är.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om överklagande av beslut som länsstyrelser har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

' Senaste lydelse 1976:991.

Prop. 1984/85: 215

3. Förslag till

L..!

Lag om ändring i passlagen (1978: 302)

Härigenom föreskrivs i fråga om passlagen (1978: 302) dels att 8 och 27 5.5 skall ha nedan angivna lydelse. dels att i 2.6 och i övergångsbestämmelserna ordet "polisstyrelse" i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”polismyndighet" i motsvarande form.

Nuvarande lydelse

Skall passansökan ej avslås enligt 7 & men framkommer i ärendet att sökanden är skäligen misstänkt för brott. varå fängelse kan följa. skall passmyndigheten underrätta den som leder förundersökningen. Pass färi sådant fall ej utfärdas innan en vecka har förflutit från det under- rättelscn lämnades, med mindre un- dersökningsledaren medger det.

Hänvisningar till S3

Föreslagen lydelse

Skall passansökan ej avslås enligt 7 ä men framkommer i ärendet att sökanden är skäligen misstänkt för ett brott. för vilke! inte ('irjöreskri- vet lindrigare straff än fängelse i sex månader. skall passmyndighe- ten underrätta den som leder förun— dersökningen. Pass fär i sådant fall ej utfärdas innan en vecka har för- flutit från det underrättelsen läm- nades. med mindre undersökningsv ledaren medger det.

27.5

Talan får ej föras mot passmyn- dig/tets anmaning enligt 17 lå att överlämna pass.

1 annat fall än som avses i första stycket förs talan mot pass/nyn- dighets beslut enligt denna lag ge- nom besvär hos länsstyrelsen. om beslutet har meddelats av polissty- relse, och hos regeringen. om be- slutet har meddelats av passmyn- dighet utom riket. _

Mot beslut av länsstyrelse enligt denna lag förs talan hos regeringen genom besvär. Grundas beslutet på att passtillstånd har vägrats eller på att framställning enligt 24 eller 25 & har gjorts hos passmyndighetcn. får talan dock ejföras mot beslutet.

Passmyndighetens anmaning en- ligt 17 .5 att överlämna passfår inte överklagas.

I annat fall än som avses i första stycket får passmyndighetens bc- slut enligt denna lag överklagas ge- nom besvär hos länsstyrelsen. om beslutet har meddelats av polis- myndigheten. och hos kammarrät- ten. om beslutet har meddelats av en passmyndighet utom riket.

Beslut av länsstyrelsen enligt denna lag får överklagas hos kam- marrätten genom besvär. Grundas beslutet på att passtillstånd har väg- rats eller på att framställning enligt 24 eller 25 så har gjorts hos pass- myndigheten. får beslutet dock inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om överklagande av beslut som länsstyrelser eller passmyndigheter utom riket har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

irl Riksdagen 1984/85. ] saml. Nr 215

Prop. 1984/85' 215 4

4. Förslag till Lag om ändring i vapenlagen (1973: 1176)

Härigenom föreskrivs att 28 a och 42 &; vapenlagen (1973: 1176)| skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 28 a & Skickas skjutvapen med posten. Skickas skjutvapen med posten. skall försändelsen vara assurerad. skall försändelsen vara assurcrad.

om det inte ärfräga om vapen som avses i 5 5 andra styeket.

Den som ätar sig att transportera skjutvapen eller ammunition bör vidta betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig kommer åt vapnen eller ammunitionen.

42 &

Polismyndighets beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelse genom besvär.

Länsstyrelsens beslut enligt 18 Länsstyrelsens beslut enligt 18, eller 31 s'får överklagas Itos rege- 29, 30 eller 31 5 eller i fråga om ringen genom besvär. Länsstyrel- inlösen av skjutvapen eller ammu— sens beslut enligt 29 eller30 .5 ellcri nition fär överklagas hos kammar- fråga om inlösen av skjutvapen el- rätten genom besvär. ler ammunition fär överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Länsstyrelsens beslut i annat ärende än som avses i andra stycket får ej överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om överklagande av beslut som länsstyrelser har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1984/85:215: Avsnitt 1

5. Förslag till Lag om ändring i lagen (1938: 121) om hittegods

Härigenom föreskrivs att i lagen ( 1938: 121 ) om hittegods skall införas en ny paragraf. 9 a & av nedan angiven lydelse.

th'ttvarande lydelse F öres/agen lydelse

9 a # Polisntymligltere/ts beslut ifråga/' som avses i denna lag/iir överkla- gas ltos länsstyrelsen genom be-

' Lagen omtryckt 1981: 1360,

Hänvisningar till S5

  • Prop. 1984/85:215: Avsnitt 1

Prop. 1984/85: 215

'.!!

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

svär. Liinsstyrelsens hesltttjår inte elverk/age”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 1 fråga om överklagande av beslut som länsstyrelser har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

6. Förslag till Lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 8 s och 4 kap. 2 & rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

.N'ttvamnde lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 8 sl

För beredning och föredragning För beredning och föredragning av mål i högsta domstolen skola hos av mål i högsta domstolenfinns hos domstolen finnas revisionssekrete- domstolen särskilda tjänstemän. rare. vilka skala vara lagfarna.

Vid högsta domstolen skal/jin- nas kansli.

4 kap. 2 s2 Domare. som avsesi 1 kap. 2 s 2 Domare. som avsesi 1 kap. 2 s. 2 kap. 3 5 eller 3 kap. 4 &. utnämnes kap. 3 ; eller 3 kap. 4 s, utnämns av regeringen. Rei'isiunssekrete- av regeringen. rare utnämnes eller förordnas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1986.

' Senaste lydelse 1972: 147. 3 Senaste lydelse 1974: 573.

Prop. 1984/85: 215

Hänvisningar till S6

  • Prop. 1984/85:215: Avsnitt 1

7. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1.950: 596) om rätt till fiske dels att 39 å skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 40 a &. av nedan angivna

Hänvisningar till S7

  • Prop. 1984/85:215: Avsnitt 1

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

399"]

Finnes uppenbart att fiskered- skap utsatts eller anordning vidta- gits i strid med vad som gäller om tiskädra. och ji'iljer ej rättelse ge- nast efter det tillsägelse skett. får på ansökan av den som lider skada kranojbgdetnyndiglieten [ orten, se- dan myndigheten med trm'ärdig person hållit syn på stället. medde- la nödig7 handräekning på den treds- kandes bekostnad. Kostnaden får tas ut med tillämpning av vad i Ill- sökningsbalken sägs om uttagande av förrätt/1ingskostnader.

Är det uppenbart att fiskeredskap utsatts eller anordning vidta— gits i strid med vad som gäller om fiskådra och sker inte rättelse ge- nast efter tillsägelse. får tingsrätten på ansökan av den som lider skada meddela handräekning. Ifråga om sådan lzandräekning finns bestäm- melser i 175 lzandräekningslagen (I981:847).

Detsamma skall gälla. om någon begagnar av länsstyrelsen fastställt märke för redskap eller notvarp på sätt som är ägnat att obehörigen avhålla annan från att fiska.

Om ett allmänt fiskeriintresse berörs får ansökan om handräckning även göras av allmän åklagare. av tiskeristyrelsen eller av fisketillsynsman som särskilt förordnats för detta.

40115

Har ett brott mot denna lag eller mot någonföreskrift, som medde- lats med stöd av lagen, förövats i

jiskezonen. får åtal för brottet

väekas vid den tingsrätt vars dom- krets är närmast den plats där brat- tetförövades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om ansökan om handräckning som har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmel-

SCI".

' Lydelse enligt prop. 1984/85: 143.

Prop. 1984/85: 215

__|

Utdrag

JUS'HTI EDEPAR'I'EM ENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1985—05-09

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden ]. Carls— son. Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Pe- terson. Boström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Thunborg. Wickbom

Föredragande: statsrådet Wickbom

Proposition om vissa deeentraliseringsfrågor m. ut. inom justitiedepartemen- tets område

1. Inledning

Våren 1984 antog riksdagen riktlinjer för en systematisk översyn av möjligheterna att överklaga myndighetsbeslut till regeringen (prop. 1983/84: 120. KU 23. rskr 2511). Syftet med översynen skall bl.a. vara att begränsa antalet best-'ärsärenden hos regeringen.

En utgängspunkt för översynen är att varje departement inom sitt områ- de skall svara för beredningsarbetet när det gäller att anpassa besvärsreg- lerna i olika författningar till de riktlinjer som riksdagen sålunda har beslu- tat om.

För justitiedepartementcts del har under hösten 1984 gjorts en systema- tisk genomgäng av sådana besvärsärenden som det enligt gällande författ- ningar ankommer pä departementet att bereda. Även en del ärendegrupper beträffande vilka regeringen f. n. har att besluta i första instans har därvid uppmärksammats från samma utgångspunkter.

Genomgfingen har gett vid handen att frågan om ändrade regler för vissa ärendetyper lämpligen bör prövas i samband med arbete som f. n. pågår i olika utredningar eller bedrivs i andra sammanhang inom regeringskans— liet. Beträffande en del ärendegrupper finns emellertid redan nu underlag för att i enlighet med de riktlinjer som riksdagen har lagt fast ta upp frågan om en ändring av besvärsreglcrna eller. i vissa fall. de regler som ålägger regeringen att fatta beslut i första instans. Ett par andra rationaliseringsiit- gärder som berör den lagstiftning som därvid aktualiseras bör lämpligen anmälas samtidigt.

l enlighet med det anförda tar jag i det följande upp frågor som rör

'TZ Riksdagen 1961—7185. ] saml. Nr215

Prop. 1984/85: 215 s

omläggning av räkenskapsår enligt bokföringslagstiftningen (avsnitt I). vissa frågor rörande passlagstiftningen (avsnitt 3). vissa frägor rörande vapenlagstiftningen (avsnitt 4). besvärsordningen enligt hittegodslagstift- ningen (avsnitt 5). tillsättning av tjänster som revisions- oeh rcgeringsrätts- sekreterare (avsnitt 6) och frägan om forum för brott mot fiske—lagstiftning— en (avsnitt 7).

De ställningstaganden som jag redovisar i det följande bygger till en del pä förslag i betänkandet (Ds SB l9b'3: I) Det fortsatta delegeringsarbetet i regeringskansliet. Beti'inkandet har remissbehandlats och en sammanställ- ning av remissyttrandena har tttgetts genom statsradsberedningens för— sorg. Underlaget utgörs i övrigt av olika remissbehandlade promemorior och skrivelser. Jag redovisar dessa liksom remisstttfallet i det följande.

Hänvisningar till S1

2 Omläggning, av räkenskapsår

Enligt lZ s' tredje stycket bokföringslagen ( l976: 125) far räkenskapsäret inte läggas om frän kalenderär till brutet räkenskapsär utan länsstyrelsens tillständ. Länsstyrelsens beslut i sådana ärenden får enligt 23. s* samma lag överklagas till regeringen.

] det nyss nämnda betänkandet Det fortsatta delegeringsarbetet i rege- ringskansliet uttalas att frägan huruvida räkenskapsäret i ett visst fall skall fä läggas om från kalenderår till brutet räkenskapsår inte är av den beskaf— fenheten att den bör prövas av regeringen. ] betänkandet har föreslagits att riksskatteverket i stället blir sista instans i sädana ärenden.

Förslaget har tillstyrkts eller lämnats titan erinran av remissinstanserna. Jag delar uppfattningen att frågor om tillämpningen av 12 % tredje stycket bokföringslagen inte är av sådan beskaffenhet att de bör föras upp till regeringen. Bl. a. med hänsyn till att det är önskvärt med en enhetlighet i tillämpningen bör det dock även i fortsättningen finnas en central be- svärsinstans för dessa ärenden. Riksskatteverket är enligt min mening lämpligt som sådan ecntral besvärsinstans. Antalet besvärsärenden av detta slag är f.n. ganska litet. Riksskatteverket torde därför inte fä nägra svärigheter att klara av ärendena inom ramen för befintliga resurser.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört föreslår jag en ändring i bestämmelsen om besvär i 33 & bokföringslagen. l paragrafen bör tas in bestämmelser om att länsstyrelsens beslut i ärenden enligt (2; tredje stycket samma lag fär överklagas till riksskatteverket och att riksskatte- verkets beslut i sädana ärenden inte fär överklagas.

l 8 & tredje stycket och 19 s'_iordbruksbokföringslagen finns regler som överensstämn'ter med dem i lZ & tredje stycket och 33 & bokföringslagcn. Efter samråd med chefen för finansdepartementet föreslär jag därför att bestämmelsen om besvär i l9 s'jordbruksbökft'iringslagcn ändras pa sam- ma sätt som den motsvarande bestämmelsen i 23 å bokföringslagen.

Prop. [984/85: 215 t)

3 Passfrågor 3.1 Instansordningen

Enligt 25 passlagcn (19781302) gäller att pass utfärdas av passmyn— dighet. Pt'ilistny-"ndighet är passmyndigheten inom riket. Passmyndighet utom riket är beskickning. lönat konsulat och sådan olönad konsul som utrikesdepartementet bestämmer.

Svensk medborgare har rätt att fä vanligt pass. om det inte föreligger nagot passhinder (4 kl.

1 ? s' anges de omständigheter som skall utgöra passhinder. Bestämmel— sen innebär att passansökan skall avslas. om sökanden underlätit att av— hjälpa brister i ansökningen. om vardnadshavarens medgivande saknas beträffande barn under lb' är. om sökanden är underkastad ett straffproces— suellt tvångsmedel. om han är efterlyst och skall omhändertas eller om han har dömts till frihetsberövande påföljd som ej har börjat verkställas och det finns sannolika skäl att han ämnar ttndandra sig verkställigheten.

Är sökanden misstänkt för brott pa vilket fängelse kan följa. får pass inte utfärdas utan medgivande av förundersökningsledaren (8 5).

I vissa fall får pass inte utfärdas utan särskilt passtillständ. Sådant tillstånd fordras bl.a. för den som undergär kriminalvård i anstalt — utom när påföljden är fängelse på så kort tid att villkorlig frigivning inte blir aktuell — och för den som står ttnder övervakning efter dom på skyddstill- syn eller villkorlig frigivning frän fängelse (19 å).

Fråga om passtillständ prö 'as i dessa fall. om sökanden är intagen på kriminalvårdsanstalt av styresmannen för anstalten och i annat fall av den skyddskonsulent som har överinseende över övervakningen. Styresman- nen eller skyddskonsulenten kan hänskjuta frägan till övervakningsnämnd. Sädant hänskjutandc skall alltid ske. om styresmannen eller skyddskonsu- lenten finner att tillstånd inte bör meddelas (Zl å).

Passtillstånd fordras också i vissa fall. om sökanden är intagen på sjukhus enligt lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (l.,SPV) eller inskriven i specialsjukhus enligt lagen (1967z940) om omsorger om vissa utvecklingsstörda (omsorgslagenl. Detsamma gäller om sökanden är försöksutskriven frän sjukhus av nu angivet slag (20 sil. Fråga om passtillstånd prövas i dessa fall av utskrivningsnämnd eller beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda (22 5).

Ett pass skall återkallas. om innehavaren förlorar sitt svenska medbor— garskap. l övrigt gäller i huvudsak att pass kan återkallas. om det under innehavstiden inträffar omständighet som skulle ha innefattat hinder mot bifall. Beslut om återkallelse meddelas av passmyndighet. Om en myndig— het som prövar frågor om passtillständ begär hos polismyndigheten att passet skall återkallas för den som t.ex. undergär kriminalvård. gäller i princip att passmyndigheten är skyldig att beslttta i enlighet med framställ- ningen (12. 15. 24. 25 5.5).

Prop. 1984/85: 215 IO

Pt'alismyndighets beslut i passarende överklagas genom besvär hos läns- styrelse. Beslut som meddelats av passmyndighet tttom riket överklagas hos regeringen.

Även länsstyrelses beslut i passärende överklagas hos regeringen. Full- följdsft'irbud gäller dock om besltttet har grundats på att passtillständ har vägrats eller pa att det har gjorts en sådan framställning om återkallelse som passmyndighetcn är bunden av (27 ä).

1 fråga om besvär gäller vidare bl.a. att övervakningsnämnds bcslttt om passtillstånd överklagas hos kriminalvärdsnämnden eller hos hovrätt. Be— slttt om passtillstånd av utskrivningsnämnd eller beslutsnämnd överklagas genom besvär hos psykiatriska nämnden (28 5).

Beslut av kriminalvärdsnämnden. hovrätt och psykiatriska nämnden får inte överklagas (29 s*).

1 en inom jttstitiedepartementet upprättad promemoria Färre besvärs- ärenden hos regeringen (dnr 423—85) föreslås att regeringen skall befrias från uppgiften att syssla med besvärsärenden enligt passlagstiftningen och att besvär i dessa ärenden i fortsättningen skall föras hos kammarrätt i de fall dä enligt den nuvarande ordningen beslut i ett passärende fär överkla- gas hos regeringen.

l syfte att underlätta handläggningen och uppnå enhetlighet i de ärenden som härrör frän passmyndigheter utom riket föresläs att besvär i sådana passärenden skall föras hos kammarrätten i Göteborg. Det påpekas i promemorian att någon särskild reglering av den frågan inte behövs. efter- som kammarrätten i Göteborg enligt l & förordningen (19772937) om kam- marrätternas domkretsar m.m. redan nu handlägger besvärsärenden frän utlandsmyndigheter.

Promemorian har remissbehandlats. Remissyttranden har avgetts av jttstitiekanslern. rikspolisstyrelsen. kammarrätten i Göteborg. länsstyrel- sen i Jönköpings län. länsstyrelsen i Jämtlands län. polismyndigheten i Malmö polisdistrikt. Sveriges domareförbund och Föreningen Sveriges polischefer tillsammans med Föreningen Sveriges länspolisehefer.

Förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga remissin- stanser. Länsstyrelsen i Jönköpings län och polismyndigheten i Malmö har dock ifrågasatt om inte den föreslagna ordningen bör kompletteras med regler som gör det möjligt för regeringen att inträda som slutinstans i passärenden. om riket kommer i krig eller liknande förhällanden inträder. Kammarrätten i Göteborg. å den andra sidan. har påpekat att intressen av nyss angett slag torde kunna tillgodoses i rimlig omfattning genom den rätt som enligt 33 så passlagen tillagts regeringen att i krig eller vid krigsfara eller liknande utomordentliga förhållanden meddela särskilda föreskrifter om pass. Kammarrätten har för sin del väckt frägan om man inte nu borde begagna tillfället att förcnhetliga besvärsgängen mellan de "inländska" och ”utländska" ärendena. Den naturliga lösningen är därvid. enligt kam— marrätten. att den ordning som gäller för de utländska ärendena blir

Prop. 1984/85: 215 I I

tillämplig även för de inländska. dvs. att besvär över polismyndighetens beslut i dessa ärenden anförs direkt till kammarrätten.

Själv vill jag erinra om att regeringen var sista instans i passärenden även innan passlagen kotn till. Besvär anfördes dä tämligen ofta hos regeringen. Genom passlagen har numera fullföljdsförbud införts i fräga om beslut av länsstyrelse för fall där passfrägan har prövats av nämnd inom kriminalvärden eller värdorgan som avses i LSPV eller omsorgsla— gen. l-"ullföljdsförbudet träffar de typfall i vilka besvär tidigare vanligen an fördes.

Som har redovisats i promemorian räknade man vid passlagens tillkomst med att antalet besvär i passärenden skulle bli förhällandevis litet. De ytterst fä fall som man hade att räkna med skttlle enligt vad som förutsattes inte sällan komma att gälla rena ordningsfrägor. Över huvud taget var de passärenden som man då förutsåg i allmänhet inte förknippt'tde med nägra svärlösta problem av rättslig natur. Det framhölls ocksä att det i vissa fall kan vara angeläget att dessa besvärsärenden avgörs snabbt. 'fill förmån för att regeringen borde vara slutinstans i dessa ärenden anfördes vidare bl.a. vissa synpunkter med anknytning till beredskapsft'irhållanden (prop. 1977/78: 156 s. 20] och 202).

Jag kan instämma i promemorians ståndpunkt att de skäl som sälunda anfördes till stöd för den nuvarande ordningen fortfarande har en viss bärkraft. Jag ansluter mig emellertid liksom remissinstanserna ocksä till uppfattningen att dessa skäl inte har den tyngden att de bör lägga hinder i vägen för att man även på det här området befriar regeringen frän uppgif- ten att syssla med besvärsärenden.

Jag vill också påpeka att de lät vara fåtaliga besvärsärenden som med nuvarande ordning förs upp till regeringen inte alltid är helt okomplicerade frän rättslig synpunkt. Inte sällan avser prövningen olika slags rättsfrägor som naturligt hör hemma under förvaltningsdomstolarnas prövning. Sär- skilt gäller detta besvär över beslut av passmyndigheter tttom riket. När det gäller sistnämnda typ av besvärsärenden har nuvarande ordning för beredningen av ärendena även andra nackdelar.

Jag kan inte finna annat än att kravet på en skyndsam handläggning bör kunna tillgodoses även vid en prövning domstolsvägen. När det särskilt gäller fall då sökanden befinner sig utomlands vill jag också erinra om att denne alltid dvs. även om det föreligger ett passhinder — har en ovillkor- lig rätt att fä ett provisoriskt pass för direktrcsa till Sverige. om han är svensk medborgare (ll & passlagen). Passmyndigheterna utomlands inforv merar ocksä regelmässigt den passökande som har fått avslag om denna möjlighet.

Jag delar alltså uppfattningen att man bör gä över till en besvärsprövning hos förvaltningsdomstolarna i de aktuella ärendena. Det saknas skäl att i detta sammanhang ompröva den gällande ordningen i vad denna innebär att vissa nämnder och värdorgan kan fatta bindande beslut i passärenden.

Prop. l984/85:2|5 l2 Med denna utgångspunkt blir den ökade belastningen pa förvaltningsdom— stolarna helt obetydlig. Skulle man välja att gå på den linje som förta—dats av kammarrätten i Göteborg — att även en polismyndighets beslut i pass- ärenden skall överklagas direkt till kammarrätten är det inte lika själv— klart att antalet besvärsärenden hos domstolarna blir mycket litet. Man kan nämligen anta att åtskilliga av de besvärsärenden som förs upp frän polismyndighet till länsstyrelse inte sedan förs vidare till högre instans. Till detta kommer att det inte i något annat sammanhang förekommer att ett beslut av polismyndighet överklagas direkt till kammarrätt. Av bl.a. dessa skäl är jag inte beredd att föreslå en sådan ordning.

At skäl som har redovisats i promemorian bör passärenden som kom- mer frän passmyndigheter utom riket fä överklagas till kammarrätten i Göteborg som redan nu handlägger andra typer av besvärsärenden frän utlandsmyndigheter.

Med den nu föreslagna ordningen kommer regeringsrätten att efter dis- pensprövning bli sltttinstans i de besvärsärenden som här är aktuella.

Jag föreslär att 27 s passlagen ändras i enlighet med vad jag nu har anfört. Dessutom bör ordet "polisstyrelse" i samma bestämmelse samt i 2 s och övergängsbestämmelserna ersättas med "polismyndighet” (se prop. l9831841lll s. l-lll.

Som framhölls redan vid passlagens tillkomst och som även har berörts vid remissbehandlingen kan speciella synpunkter göra sig gällande i pass- ärenden vid utt'nnordentliga förhållanden. Särskilda begränsningar i pass— rattigheterna kan nämligen tänkas bli nödvändiga om riket kommer i krig eller krigsfara eller om andra av krig föranledda utomordentliga förhållan- den inträder. Begränsningar av detta slag kan införas antingen genom beslut av riksdagen eller också av regeringen med stöd av det bemyndi- gande som nu finns i 33 & passlagen. Nägra nya bestämmelser i detta ämne behövs alltså inte.

3.2. Vissa frågor beträffande underrättelseskyldigheten i passärenden

I detta sammanhang bör också redovisas en annan fråga som rör passlag- stiftningen och som har aktualiserats genom en särskild skrivelse från rikspolisstyrelsen.

Om det i ett passärende inte föreligger något omedelbart passhinder som gör att passansökan skall avslås men det i ärendet framkommer att sökan- den är skäligen misstänkt för brott varä fängelse kan följa. skall passmyn- digheten enligt 8 s'passlagen underrätta den som leder förundersökningen. Pass får i sådant fall inte utfärdas innan en vecka har förflutit från det att underrättelsen lämnades. om inte undersökningsledaren medger att pass utfärdas. Denna underrättelseplikt syftar bl.a. till att bereda undersök- ningsledaren möjlighet att omedelbart ta upp en fråga om reseförbud eller annat tvångsmedel mot sökanden. om detta skulle anses påkallat.

Prop. 1984/85: 215 l?—

Rikspolisstyrelsen har i sin skrivelse till regeringen föreslagit att den angivna underrättclseskyldigheten avskaffas. alternativt att den begränsas till att gälla endast vid fråga om brott av allvarligare slag. förslagsvis brott där minimistraffet uppgår till fängelse i sex mänader. Till stöd för förslaget har styrelsen anfört att föreskriften i 8 &. ärligen föranleder ett förhallande- vis stort antal underrättelser frän passmyndigheterna till undersökningsle— dare. men att erfarenheten har visat att underrättelserna i mycket ringa utsträckning leder till beslut som utgör passhinder. Vidare har styrelsen päpekat att förfarandet orsakar en förlängning av expeditionstiden. vilket medför stora olägenheter för de sökande som är i omedelbart behov av pass. och att underrättelseskyldigheten medför ett omfattande och tidskrä- vande arbete för passmyndigheterna som i de flesta fall har en mycket ansträngd arbetssituation och otillräckliga resurser.

fifter remiss har yttranden över skrivelsen avgetts av riksaklagaren (RÅ). kriminalvärdsstyrelsen. länsstyrelserna i Örebro och Jämtlands län samt polisstyrelserna i Stockholms. Göteborgs och Malmö polisdistrikt.

Förslaget har vid remissbehandlingen lämnats utan erinran av kriminal- värdsstyrelsen och polisstyrelsen i Göteborgs polisdistrikt. RÅ. länsstyrel- serna i Örebro och Jämtlands län samt polisstyrelsen i Malmö polisdistrikt förordar att underrättelsskyldigheten begränsas till att avse sädana brott där minimistraffet uppgår till fängelse i sex mänader.

RÅ anser för sin del att det endast är i fråga om den grövre brottsligheten som det är motiverat att ha kvar underrättelseskyldigheten. Brott med ett straffminimum av fängelse ses mänader är ofta av sä allvarlig karaktär att det är realistiskt att räkna med en viss risk att den misstänkte söker undandra sig lagföring genom att lämna landet. RA pekar vidare pä att det. när det gäller den grövsta brottsligheten. skulle kunna framstä sotn stö— tande om den misstänkte ges tillfälle till flykt genom att en myndighet. utan att undersökningsledare först informeras därom. ger honom tillgäng till pass. RÅ papekar att en avgränsning efter dessa linjer skulle innebära att underrättelseskyldigheten kvarstär vid misstanke om exempelvis grovt skattebedrägeri och de grova formerna av gäldenärsbrott och andra förmö- genhetsbrott medan motsvarande brott av normal svärhetsgrad faller utan- för.

för egen del ansluter jag mig till den uppfattning som har framförts av RÅ och majoriteten av rcmissinstanserna. Jag är alltså inte beredd att föresla att underrättelseskyldigheten helt avskaffas titan förordar att den begränsas till att avse sädana brott där straffminimum uppgår till fängelse sex mänader. En sädan lösning innebär att säväl passmyndigheter som undersökningsledare avlastas en betydande del av det rutinmässiga syss— landet med dessa frågor samtidigt som man bibehällcr en möjlighet att förhindra att personer som är misstänkta för allvarligare brott skaffar sig pass i syfte att bege sig utomlands för att undandra sig lagföring och straff.

Jag förordar mot bakgrund av det anförda att 8 & passlagen ändras pä

Prop. 1984/851215 14

sädant sätt att den där angivna tintlerrättelseskyldigheten skall föreligga endast i de fall dä sökanden är skäligen misstänkt för brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straffän fängelse i sex manader.

4 Vapenfrågor 4.l Besvär i frågor om tillstånd till vapenhandel

Enligt vapenlagen(1973: ll76l prövar polismyndigheterna bl.a. frägor om tillstånd att inneha skjutvapen. om tillstånd att driva handel med skjutvapen samt om återkallelse av sädana tillstånd. En polismyndighets beslut i en sädan fräga fär överklagas till länsstyrelsen.

Ett beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen kan inte överklagas vidare frän länsstyrelsen. Beslut av länsstyrelse i de bäda andra nyssnämnda typerna av ärenden fär däremot överklagas. Ur— sprungligen gällde att regeringen var besvärsinstans i båda fallen. Vid l98l ärs ändringar av vapenlagen (SFS l981: 1360) överfördes emellertid be- svärsprövningen i fråga om beslut om återkallelse av vapentillständ från regeringen till kammarrätt. Däremot lämnad'es besvärsordningcn oföränd- rad i vad avscr beslut rörande tillstånd till vapenhandel.

Som ett led i strävandena att begränsa antalet besvärsärenden hos rege- ringen har i en promemoria den lZ oktober 1984 frånjustitiedepartemcntet (dnr 2589—84) föreslagits att regeringen skall befrias även från de besvärs— ärenden som rör vapenhandel och att kammarrätt skall inträda som be- svärsinstans i dess ställe. ] promemorian påpekas med hänvisning till ett uttalande i samband med 198] års lagstiftning att visserligen delvis andra aspekter gör sig gällande i frågor som rör tillstånd att driva vapenhandel än när det gäller enskilda personers vapeninnehav. men att det katt övervä- gas, om inte dessa synpunkter bör underordnas intresset av att begränsa besvärsärendcna hos regeringen. Vidare påpekas att regeringen visserligen är slutinstans i fråga om åtskilliga andra ärendegrupper som gäller handel men att även den lagstiftning som reglerar dessa ärenden kan förutsättas bli omfattad av den översyn med sikte på att begränsa antalet besvärsären- den hos regeringen som riksdagen har beslutat om.

Remissyttranden över promemorian har avgetts av rikspolisstyrelsen. kammarrätterna i Stockholm och Sundsvall. länsstyrelserna i Värmlands och Jämtlands län. Sveriges grossistförbund samt SPOFAB-Leverantörs- föreningen för sport- och fritidsartiklar. Vid remissbehandlingen har för- slaget tillstyrkts eller lämnats titan erinran av samtliga instanser.

Själv ansluter jag mig liksom remissinstanserna till den i promemorian föreslagna lösningen. Förslaget föranleder ändring i 42 s vapenlagen.

Prop. 1984/85: 215 15

4.2. Ändring av bestämmelserna för vapentransportcr

Luftvapen är enligt definitionen i 1 % vapenlagen att anse som en typ av skjutvapen och omfattas alltså i princip av bestämmelserna i vapenregle— ringen. Enligt 5 .s andra stycket vapenlagen gäller emellertid att sadana luftvapen som har en i förhållande till andra skjutvapen begränsad effekt tttan särskilt tillstånd får innehas av personer som har fyllt 18 är.

Vilka luftvapen som omfattas av undantagsbestämmelscn framgår av de föreskrifter som rikspolisstyrelsen har meddelat med stöd av bemyndi- gande i 49ä l vapenlagen. Föreskrifterna innehäller förteckningar över säväl tillständspliktiga som tillständsfria luftvapen.

Skickas ett skjutvapen med posten. skall försändelsen enligt 28 a & första stycket vapenlagen vara assurerad. I paragrafens andra stycke före- skrivs vidare att den som transporterar skjutvapen bör vidta betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig kommer ät vapnet. Reglerna i 28 a ; vapenlagen omfattar även luftvapen.

AB Vapendepoten. Falun. har i en skrivelse till justitiedepartementet framhällit att det inte torde finnas skäl för att kräva assurering vid postbe- fordran av luftvapen. Med hänvisning till att vapnet som sådant i princip får innehas av envar som fyllt 18 är framhålls att kravet på en så kostnads- krävande transportform framstår som omotiverat. AB Vapendepoten har mot denna bakgrund hemställt att bestämmelserna i 28 aå vapenlagen ändras på sådant sätt att de endast omfattar de vapen för vilka polismyn- dighetens tillstånd krävs för innehav.

Efter remiss har yttranden över förslaget inhämtats frän rikspolisstyrel- sen. postverket. länsstyrelsen i Värmlands län, statensjärnvägar. Sveriges grossistförbund och SPOFA. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt fram- ställningen eller lämnat den utan erinran.

Själv finner jag i likhet med remissinstanserna den begärda ändringen befogad. Bestämmelsen i 28 a :$ vapenlagen bör mot den bakgrunden änd- ras så att kravet på assurans vid postbefordran inte avser sådana vapen som är tillständsfria enligt 5 & andra stycket vapenlagen. Det innebär att även vissa tjädervapen och harpunvapen kommer att omfattas av undanta- get. vilket också får anses följdriktigt.

5 Hittegodsärenden

Enligt lagen (1938: 121) om hittegods ankommer det på polismyndighe— tcrna att fatta vissa beslut i ärenden rörande hittegods. En polismyndighet fär besluta om försäljning av hittegods. om det inte kan värdas utan fara för försämring. om värden är förenad med alltför stora kostnader eller om det annars finns särskilda skäl för försäljning. Polismyndigheten får också besluta att lämna ut hittegods till ägaren mot hittelön som polismyndighe-

Prop. 1984/85: 215 16

ten finner skälig. Om ägaren inte gör anspräk pa hittegodset inom viss tid eller inte blir känd. fär polismyndigheten lämna ut hittegodset till upphit- taren mot att denne betalar polismyndighetens kostnader med anledning av fyndet .

Polismyndigheten har ocksa att avgöra om ett fynd verkligen utgör hittegods. I praktiken fär polismyndigheten ibland ta ställning till även andra friigor som aktuz-tliseras i ärenden om hittegods. Det har t. ex. före- kommit att polismyndigheten har fätt avgöra vem av flera personer som skulle anses vara upphittare.

Lagett om hittegods innehäller inte nagra bestämmelser om överkla— gande av polismyndighetens beslut. Särskilda bestämmelser om överkla— gande i hittegodsärenden finns inte heller i någon annan författning. Till följd härav blir bestämmelsen i 8 kap. 1 & första stycket polisl'örordningen (198317301 tillämplig. Enligt denna fär polismyndighetens beslut överkla- gas tilt länsstyrelsen.

Särskilda bestämmelser om överklagande av länsstyrelsens beslut i ärenden om hittegods saknas ocksä. Enligt 18.5 allmänna verksstadgan (l9oizotlll) jämfört med 2 s länsstyrelseinstruktionen (19711460) fär läns- styrelsens beslut överklagas tili regeringen genom besvär. om inte annat finns föreskrivet. Denna bestämmelse medför således att länsstyrelsens beslut i ett frän polismyndighet fullföljt ärende om hittegods kan överkla- gas till regeringen.

[ den förut (avsnitt 3") nämnda promemorian Färre besvärsärenden hos regeringen uttalas att de frägor som skall prövas i ärenden om hittegods inte är av sådant slag som gör det motiverat att behälla regeringen som högsta instans. Enligt prometnorian är det emellertid inte lämpligt att slopa rätten att överklaga länsstyrelsens beslut. eftersom det skulle kunna leda till att olika praxis i ifrt'tgavarande ärenden kom att uppstå vid de olika länsstyrelserna. Eftersom det i huvudsak är rättsliga frågor som skall prövas i ärenden om hittegods fratnstär det som lämpligast att länsstyrel- sens beslut fär överklagas till domstol. Med hänsyn till att det är frågan om överprövning av ett beslut av en förvaltningsmyndighet framstär förvalt- ningsdomstol som lämplig besvärsinstans. Promemorian mynnar ut i för- slaget att länsstyrelsens beslut fär överklagas till kammarrätt med möjlig- het att efter dispensprövning föra saken vidare till regeringsrätten (jfr 33 s första stycket och 35 & förvaltningsprocesslagen. 1971 : 291 ).

Förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga remissin— stanser. Endast kammarrätten i Göteborg har närmare kommenterat för- slaget. Kammarrätten framhi'iller bl.a. olägenheten med att ersättningsfrä- gor enligt hittegodslagen i vissa fall kan tänkas bli föremål för prövning bäde vid allmän domstol (se 3 ; lagen om hittegods) och av länsstyrelse (och eventuellt även regeringen) efter besvär över polismyndighetens be- slut. Promemorians förslag att läta länsstyrelsens beslut överklagas till kammarrätt i stället för hos regeringen medför inte någon förbättring i det

Prop. 1984/85: 215 (?

avseendet. Kammarrätten anser dock att prornernorians förslag kan godtas i väntan pä att hittegodslagstiftningen blir föremål för en genomgripande reformering.

inte heller jag anser att det är motiverat att behalla regeringen som högsta instans i hittegodsärenden. Om man emellertid i enlighet med promemorians förslag skulle låta länsstyrelsens beslut fä överklagas till kammarrätt. skulle den olägenhet som kammarrätten i (.iöteborg har berört bli mer pätaglig. Det sktrlle da skapas möjlighet till dubbel domstolspröv- ning (bäde i förvaltningsdomstol och i allmän domstol) av en och samma hittegodsfräga. Jag anser därför att den i promemorian föreslagna lösning— en inte är helt lämplig. Enligt min mening bör det i stället vara tillräckligt att polismyndighetens beslut fär överklagas till länsstyrelsen. som alltsä bör bli sltttinstans i hittegodsärenden. Möjligheten att föra talan i allmän domstol bör självfallet linnas kvar.

Den lösning som jag nu har förordat skulle visserligen kunna sägas innebära en sadan risk för en oenhetlig praxis i länsstyrelserna som har berörts i promemorian. Denna risk bör dock inte överdrivas. Till viss del finns det redan en utvecklad praxis i principiella hittegodsfrägor. Mänga gänger torde f.ö. de hittegodsarenden som förs till länsstyrelserna innehäl- la sädana speciella omständigheter som gör att utgängen i ett ärende inte kan fä nägon rättsbildande verkan. Slutligen linnsju möjligheten till pröv— ning i allmän dornstol för den som inte är nöjd med länsstyrelsens beslut.

Lagtekniskt bör saken lösas sä att det i lagen (1938: 121) om hittegods förs in särskilda bestämmelser om överklagande. Dessa kan begränsas till att ange att länsstyrelsen är besvärsinstans och att länsstyrelsens beslut inte fär överklagas. Regler om besvärsförlärandet finns i förvaltningslagen (1971:29()).

6 Tillsättning av revisionssekreterare och regeringsrättssekreterare m.m.

För beredning och föredragning av mål i högsta domstolen skall enligt 3 kap. 8 & rättegångsbalken (RB) finnas revisionssekreterare. som skall vara lagfarna. Vidare föreskrivs i 4 kap. 7. s RB att vid högsta domstolen skall finnas kansli. Enligt 4 kap. 2 & RB utnämns eller förordnas revisionssekre— terarna av regeringen. För beredning och föredragning av mål i regerings- rätten linns enligt 7 & lagen ( 1971 : 289) om allmänna förvaltningsdomstolar särskilda tjänstemän. Av förordningen (1979: 568) med instruktion för re— geringsrätten framgår att berednings- och föredragningsuppgifterna an- kommer på regeringsrättssekreterare som förordnas av regeringen. Av instruktionen framgår ocksä att det vid regeringsrätten finns ett kansli.

Såväl revisions- som regeringsrättssekreterartjänsterna tillsätts utan le-

Prop. 1984/85: 215 18

digkungörande och efter förslag av domstolen. l praktiken frängäs aldrig domstolens förslag.

Frägan om att delegera beslutanderätten i dessa ärenden kom upp i samband med domstolsverkets inrättande. lpropositionen (1974: 149) före— slogs att beslutanderätten skttlle överlätas till domstolsverket. Vid riks- dagsbehandlingen beslöt dock riksdagen att ärendena även i fortsättningen skulle ankomma på regeringen (JuU 1975: 1. rskr 1975: 1).

1 1983 ärs budgetproposition (prop. 1982183: 100 bil. 4) anmälde dävaran- de chefen för justitiedeparternentet att han aVsäg att ta upp dessa frägor u(ifrän intresset av att i görlig män decentralisera ärenden frän regerings— kansliet.

1—"rägan har härefter behandlats i det inledningsvis nämnda betänkandet (Ds 58 1983: 1) Det fortsatta delegeringsarbetet i regeringskansliet. [ be— tänkandet föresläs bl.a. att högsta domstolen och regeringsrätten själva skall tillsatta revisionssekreterarna och regeringsrättssekreterarna.

Alla remissinstanser som har yttrat sig över beti'tnkandet tillstyrker detta förslag.

Mot bakgrund av den sakkunniges förslag och det positiva mottagandet som det har fått under remissbehandlingen finner jag tiden nu mogen att genomföra den decentralisering som tidigare har aviserats i fråga om tillsättningen av revisions- och regeringsrättssekreterartjänsterna. Den na- turliga lösningen är att domstolarna själva tillsätter dessa tjänster.

Mellan högsta domstolen och regeringsrätten finns f. n. den skillnaden att högsta domstolens kansli och revisionssekreterarna uttryckligen nämns i lagtexten och att det också är angivet i lag att regeringen tillsätter revisionssekreterartjänsterna. Denna skillnad är historiskt betingad men inte sakligt motiverad. Det rör sig här om organisatoriska och personalad- ministrativa ämnen av sådant slag som kan och bör regleras i förordning. Jag föreslär därför att bestämmelserna för högsta domstolen utformas med 7? lagen om allmänna förvaltningsdomstolar som förebild. Härigenom utmönstras bestämmelserna om kansli och revisionssekrcterare ur lagtex- ten. I enlighet härmed har jag utformat förslag till ny lydelse av 3 kap. 8 ä och 4 kap. 2 s RB. Den tilltänkta delegeringen av tillsättningsrättcn avses framgå av ändringar i instruktionen för högsta domstolen och regeringsrät- ten.

Om riksdagen godtar detta förslag. är det min avsikt att föreslå regering- en en övergång till motsvarande ordning när det gäller tillsättning av tjänster som hovrätts- och kammarrättsassessorer. Detta kräver inte lag- ändring.

] detta sammanhang vill jag upplysningsvis nämna en annan decentrali- seringsfräga somjag inom kort ämnar anmäla för regeringen och som berör domstolsväsendet. Det gäller en överföring från regeringen till tjänsteför- slagsnämnden för domstolsväsendet av prövningen av frågor om tillstånd enligt 12 kap. 3 & rättegångsbalken för lagfarna domare och rättsbildade befattningshavare vid de allmänna domstolarna att vara rättegängsombud.

Prop. 1984/85: 215 19

7 Forum vid olovligt fiske i svensk liskezon m.m. 7.1 Inledning

Utländska fiskare misstänks ibland för olovligt eller olaga fiske utanför svenskt territorialvatten men inom den svenska fiskezonen. De har dä ofta upptäckts av kustbevakningen vid llygspaning eller vid _vtövervakning med fartyg. Dessa fiskare saknar anknytning till Sverige och kan inte alltid gripas och föras till svensk hamn. För att ätal skall få väckas vid svensk domstol när den misstänkte inte har gripits eller uppehäller sig i Sverige. mäste regeringen enligt 19 kap. 2 srättegängsbalken (RB) för varje särskilt fall förordna att en viss domstol skall ta upp mälet. Dessa ärenden om anvisande av forum är ganska frekventa. En ordning som innebär att regeringen i möjligaste män befrias frän dessa ärenden liggeri linje med de pägäende decentraliseringsstri'tvandena.

[ sammanhanget bör framhållas att i""iklagarens behörighet att väcka åtal är beroende av att det finns en behörig domstol. Det finns därför inte. formellt sett. någon behörig äklagare så länge ingen behörig domstol finns för mälet. Detta innebär i sin tur bl.a. att strafföreläggande inte kan utfärdas i de fall där sådant föreläggande annars skulle vara möjligt att tillgripa. Även från den synpunkten är det angeläget att forumfrägorna löses på annat sätt än genom regeringsbeslut i varje enskilt fall.

Riksåklagaren (RA) tog i en skrivelse till regeringen är 1981 upp frägan om en enklare ordning för bestämmande av forum i de nu aktuella fallen. Frågan har därefter behandlats i en inom justitiedepartementet upprättad promemoria den 13 november 1984. där det föreslås att i lagen (1950: 596) om rätt till fiske (FL) införs en särskild forumregel för dessa fall.

Promemorian har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av domstols- verket. riksåklagaren. hovrätten över Skåne och Blekinge. Karlskrona tingsrätt. sjöfartsverket. generaltullstyrelsen. fiskeristyrelsen. Sveriges liskares riksförbund och Sveriges ftskevattenägareförbund. Riksäklagaren har bifogat yttranden frän cheferna för länsäklagarmyndighetcrna i Malmö- hus. Kristianstads samt Blekinge län och Kronobergs län och från chefs- äklagarna i Ystads. Simrishamns och Karlskrona i'tklagardistrikt. Hovrät- ten över Skane och Blekinge har bifogat yttranden frän Trelleborgs tings- rätt och Ystads tingsrätt.

1 det följande skall jag ta upp frågan om en reglering av forumfrägan i de fall jag nyss nämnt. jag ämnar i anslutning därtill ocksä behandla en fråga som rör bestämmelserna i FL om handräekning i vissa fall.

7.2 Bakgrund m. m. rörande forumfrågan

Den följande redogörelsen tar enbart sikte på det praktiska problemet om forum vid brott inom liskezonen och därmed sammanhängande frägor om äklagares behörighet m.m. Däremot behandlas inte andra frägor som

Prop. 198475: 215 2(_)

har samband med utlänningars överträdelser av fiskerilagstiftningen i svensk fiske/on. exempelvis fragor om tvt'tngsmet'lel: jfri sistnämnda del lagen ( 1982: 3951 om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning.

Src/tsk lagstiftning om rz'ill Ii/ljfsku m.m.

Enligt 1 slagen ( 1966; 374) om Sveriges sjöterritorium omfattar Sveriges sjt'iterritorium dels inre vatten och dels territörialhavet. Sjöterritoriet be- gränsas mot det fria havet eller annan stats territorium av territorialgrän- sen. 12—4 ss ges bestämn-telser om vad som tillhör det inre vattnet (i första hand insjöar. vattendrag och kanaler. vid kusterna belägna hamnar. bukter och vikar samt vattenområden innanför eller mellan ('_')ar. holmar och skär intill räta linjer som regeringen bestämmer) och vad som tillhör territorial- havet (det utanför Sveriges landomraden och inre vatten belägna vatten- omradet med en bredd av tolt nautiska mil). Särskilda regler gäller för territorialhtn'ets utsträckning närmast gränsen mot Norge. i Öresund. i Ålands hav och i omrädet närmast gränsen mot Finland. Ytterligare be- stämmelser om sjöterritoriet finns i kungörelsen (1966: 375) med närmare bestämmelser om beräkningen av Sveriges sjöterritorium.

FL avser (1 s) rätten till fiske inom Sveriges sjöterritorium och inom svensk fiskeyon_ [ särskilt angivna fall gäller lagen även svenskt havsfiske utanför fiskezonen. Fiskelonen omfattar det havsomräde utanför territo— rialgränsen vid Sveriges kuster som regeringen bestämmer. Den fär dock inte sträckas ut över mittlinjen i f("irhällande till annan stat eller över annan linje om vilken överenskommelse träffas med annan stat.

[ förordningen (197716421 om den svenska fiskezonens omfattning (om- tryckt 1979: 1112) finns närmare regler om liskezonen.

Enligt FL gäller vad som i lagen föreskrivs om fiske i allmänt vatten även i fiske/.onen. dock med de begränsningar som föranleds av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Fisket i allmänt vatten är i princip förbehället svenska medborgare. Utlänningar, som sedan minst två är är stadigvarande bosatta i Sverige. är dock likställda med svenska medborga- re. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser fär medge att även andra utlänningar bedriver fiske. Detta bemyndigande har regeringen utnyttjat genom att i (iskcriförordningen (1982: 126) medge att utlänningari vissa närmare angivna fall får bedriva yrkesfiske i bl.a. den svenska fiskezonen.

Det kan nämnas att det dessutom bl. a. finns särskilda regler i fräga om rätten att frän danskt fiskefartyg bedriva fiske inom vissa delar av Sveriges sjt'uerritorium. grundade på en konvention är 1932. se kungörelsen (19331282) med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhällandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen. Vidare katt nämnas att Sveri- ge. Danmark och Norge genom en konvention är 1967 träffat särskild överenskommelse om ("ömsesidig rätt till fiske i Skagerack och Kattegatt.

[ Fl, finns straffbestämmelser för överträdelser av lagen och föreskrifter

Prop. 1984/85:215 2) som meddelats med stöd av den. Straffet är böter eller fängelse i högst sex mänader. 1 fräga om olaga eller olovligt trältiske är straffet normerade böter. anknutna till motorstyrkan hos det fiskefartyg som använts. eller fängelse i högst sex mänader. Även fiskeriförordningen innehäller ansvars— bestämmelser avseende fisket i fiskemnen.

Svensk lagt til/("itnp/ig/tt't (a'/t svens/(' (lontsmlx [H*/tr'il't'g/tt't

Som nämnts är straflbestämmelserna i FL i princip tillämpliga ocksa ] den svenska fiskezonen utanför den svenska territorialvattengränsen (se även prop. 1967: 116 s. 12).

l fräga om möjligheten att efter svensk lag och vid svensk domstol döma den utlänning som titan tillständ fiskar utanför svenskt territorium men inom den svenska fiskezonen gäller de allmi-inna reglerna i 2 kap. 3 .:" brottsbalken (BrB). Även om det tidigare rätt viss tveksamhet i frägan. anses ntnnera enligt stadgad praxis att brott av detta slag är att betrakta som ett sädant "brott mot Sverige". som enligt tredje punkten nämnda lagrum gör svensk lag tillämplig och svensk domstol behörig (jfr Beckman m.fl.. Brottsbalken jämte förklaringar. band I. fjärde uppl.. s. 93). Det kan i sammanhanget nämnas att. enligt den tidigare nämnda konventionen frän är l932 mellan Sverige och Danmark. Överträdelser av föreskrifterna i konventionen skall åtalas. avdömas och straffas i det land. vartill den skyldiges fartyg hör.

Hiv/("unde ut' (itu!

Enligt 2 kap. 5 & BrB får åtal för brott som förövats utont riket i princip 'äekas endast efter förordnande av regeringen eller av den som regeringen bemyndigat därtill. Det behövs dock inte något tillstånd till åtal bl.a. om brottet förövats i Danmark. Finland. Island eller Norge eller av dansk. ftnsk. isländsk eller norsk medborgare mot svenskt intresse. Nägon dele— gation av rätten att förordna om att ätal fär väckas har inte ägt rttm annat än för fall dä brottet begätts av svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige. se brevet (19721818) till riksåklagaren om väckande av ätal i vissa fall.

Lugn clutnxlul

] 19 kap. RB finns regler om laga domstol i brottmål. 1 19 kap. 2 & föreskrivs att ätal för brott. som förövats pä ort tttom riket eller pä utländskt fartyg eller luftfartyg under resa inom eller utom riket skall. om inte regeringen för visst fall förordnar annat. tas upp av den rätt där den misstänkte skall svara i tvistemäl i allmänhet (dvs. i princip där han är bosatt) eller av rätten i den ort där han gripits eller eljest uppehäller sig. Om nägon av dessa förutsättningar inte är uppfylld dä en utländsk fiskare som saknar anknytning till Sverige misstänks för olovligt eller olaga fiske inom ftskczonen. mäste regeringen förordna om forum. Detta sker efter

Prop. 1984/85: 215 22

framställning av RÅ. I fråga om utomnordiska medborgare meddelas för- ordnande om forum samtidigt som förordnande om ätal enligt 2 kap. 5 5 BrB.

Framställningenfrån RÅ om ändrad lagsti/tning

RÅ har i en framställning till jttstitiedepartementct den 19 november 1981 föreslagit att lagstiftningen ändras så att förordnanden om forum i varje särskilt fall beträffande nu aktuella brott inom den svenska fiske- zonen undviks. Enligt RÅ torde det föreligga flera möjligheter att lösa problemet. En möjlighet skulle vara att ersätta eller komplettera formule- ringen "för visst fall" i 19 kap. 2 & RB med en skrivning som gör besluten mer generellt tillämpliga på brott som begåtts inom visst omräde. RÄ anför vidare att det borde övervägas om inte regeringen borde medges möjlighet att delegera besltttsrätten i dessa fall till exempelvis RÅ.

Prmnwnurian

1 promemorian konstateras att de problem som har gett sig till känna vid tillämpningen av den svenska tiskelagstiftningen i nu aktuella fall rör en avgränsad fräga. En utgångspunkt bör enligt promemorian därför lämpli- gen vara att man inte för att komma till rätta med dessa problem ändrar den huvudprineip som kommer till uttryck i 19 kap. 2 & RB när det gäller brott tttom riket. Man bör i stället försöka skapa en särskild forumregel för de fall som med nuvarande ordning skapar olägenheter i praktiken.

När det gäller frägan vilka länders medborgare som bör omfattas av en ny. särskild forumregel avseende brott mot FL konstateras i promemorian att regeringen i fråga om utomnordiska medborgare under alla omständig- heter har att förordna om att ätal får väckas. I samband med ett sådant förordnande brukar regeringen ocksä förordna om forum enligt 19 kap. 2 å RB. Behovet av en enklare ordning för bestämmande av forum sägs därför vara störst i fräga om nordiska medborgare. Å andra sidan kan det enligt promemorian förefalla egendomligt att i forumsammanhang skilja mellan olika länders medborgare. Övervägande skäl talar enligt promemorian därför för att alla utländska medborgare får omfattas av en regel. Vidare sägs att inget heller hindrar att en sådan regel vid sidan av de vanliga forttmreglerna i 19 kap. RB får omfatta även svenska medborgare.

Den lösning som enligt promemorian framstår som den mest ändamåls- enliga är att i FL införa en särbestämmelse om forum vid brott mot tiskelagstiftningen i den svenska ftskezoncn. Något ingrepp i de generella forttmreglerna i 19 kap. RB behöver då inte göras. En särregel bör enligt promemorian göras fakttltativ. så att ätal kan väckas även vid den domstol som är behörig enligt någon av reglerna i 19 kap. RB. om detta i ett enskilt fall skulle framstä som lämpligare (jfr 19 kap. 9 s' RB).

Vid utformningen av en generell regel om forum i de nu avsedda fallen ligger det enligt promemorian närmast till hands att låta den domstol. vars

Prop. 1984/85: 215 23

domkrets närmast gränsar till den plats där brottet förövades. vara behö- rig. En sådan lösning sägs innebära att man för här aktuella fall låter de nuvarande domsagogränserna, som slutar vid territorialvattengränsen. s.a.s. fortsätta i oförändrad riktning ut till ftskezonens yttre gräns. Det finns enligt promemorian ingen anledning att låta särregeln omfatta andra fall än dem där 19 kap. RB inte ger direkt vägledning för vilken domstol som är behörig.

Mot den nu angivna bakgrunden föreslås i promemorian att en forum— bestämmelse av följande innehåll införs i FL som en ny 40 ä &: Har ett brott mot denna lag eller mot någon föreskrift. som meddelats med stöd av lagen. förövats i fiskezonen. får åtal för brottet väckas vid den tingsrätt. vars domkrets är närmast den plats där brottet förövades.

Remissyttrandena

Förslaget att införa en enklare ordning för bestämmande av forum i de aktuella fallen hälsas allmänt med tillfredsställelse. Lösningen att införa en särskild forumregel i FL tillstyrks eller lämnas utan erinran av samtliga remissinstanser.

När det gäller den närmare utformningen av en forumregel är meningar- na mer delade. Den i promemorian förordade lösningen tillstyrks eller lämnas utan erinran av ett flertal remissinstanser. bl.a. domstolsverket. hovrätten över Skåne och Blekinge, sjöfartsverket. genera/tullstyrelsm: och Sveriges Fiskevattenägarq/örbtutd. Inom denna grupp efterlyser några remissinstanser klargörande uttalanden om hur man skall beräkna vilken domkrets som är närmast. En annan grupp remissinstanser. däribland RÅ. Karlskrona tingsrätt. jiskeristyrelsen och Sveriges Fiskares Riksförbund menar att den i promemorian förordade lösningen kan skapa problem därigenom att det kan visa sig svårt att fastställa vilken tingsrätts domkrets som är närmast brottsplatsen. särskilt med hänsyn till att kommungrän- serna i territorialvattnet inte är fastlagda. Man förordar inom denna grupp i stället en ordning där regeringen utser vissa lämpligt belägna tingsrätter att handlägga mål av den aktuella kategorin och därvid fastställer dessa tings- rätters domkretsar för sådana mål.

7.3 F öredragandens överväganden

F orumfrågan

Vid sådana brott mot den svenska fiskelagstiftningen som begås utanför svenskt territorium men inom den svenska ftskezonen av personer som inte är bosatta i Sverige skapar nuvarande ordning för fastställande av behörig domstol praktiska olägenheter. Normalt sett finns det ingen dom— stol som är behörig direkt på grundval av de vanliga forumreglerna i RB. utan regeringen måste förordna om forum i varje enskilt fall. Som allmänt vitsordats under remissbehandlingen av den inom justitiedepartementet

Prop. 1984/85: 215 34

upprättade promemorian är det från flera synpunkter angeläget att man inför en enklare ordning i detta hänseende.

Förslaget i promemorian som går ut på att en särskild forumregel för de aktuella fallen införs i FL har vunnit allmänt gillande under remissbehand- lingen. Ävenjag ansluter mig till denna lösning. särskilt med hänsyn till att man därigenom kan undvika att göra djupare ingrepp i det nu gällande forumsystemet än som betingas av de olägenheter som gjort sig gällande i praktiken.

Promemorians lösning innebär att den tingsrätt vars domkrets närmast gränsar till brottsplatsen är behörig att ta upp åtal för brottet. Några remissinstanser har mot denna lösning anfört att det kan vara svårt att fastställa vilken tingsrätts domkrets som ligger närmast en viss angiven punkt i liskezonen. beroende pä att kommungränserna. som domkrets— gränserna ju följer. f.n. inte är fastställda för territorialhavets del. Dessa remissinstanser förordar i stället att målen samlas till vissa tingsrätter som utses av regeringen. Denna lösning förutsätter att regeringen fastställer särskilda domkretsar för de aktuella tingsrätterna.

Enligt 1 kap. l äkommunallagen(l977: 179) är riket indelat i kommuner. Kommunindelningen av riket omfattar säväl land- som sjöterritoriet. 'l'ill kustkommunerna hör således hela vattenområdet utanför kusten fram till territorialvattengränscn. Enligt 1 kap. 2 & lagen (1979z4ll) om ändring i rikets indelning i kommuner. landstingskommuner och församlingar an- kommer det på regeringen att. om osäkerhet råder beträffande gränsen för en kommuns omräde. förordna om gränsens rätta sträckning. lnom kam- markollegiet tas f.n. fram underlag för regeringens beslut i fråga om fastställande av kommungränserna i allmänt vatten. Det är ännu för tidigt att säga när ett regeringsbeslut kan föreligga.

De problem som kan uppstå vid bestämmande av behörig domstol på grund av att kommungränserna inte är exakt fastställda i allmänt vatten föreligger i princip redan i dag i fråga om sådana brott som begås i allmänt vatten innanför territorialvattengränsen. Såvitt känt har några särskilda svårigheter inte uppstått i denna del. I allmänhet torde det klart framgå inom vilken kommuns område som ett brott har begåtts. Skulle det i något fall råda tveksamhet bör man — som påpekats i generaltullstyrelsens och liskeristyrelsens remissvar — kunna hämta ledning genom att konstatera vilken punkt på den s. k. baslinjen för beräkning av territorialhavet som ligger närmast brottsplatsen. Denna linje utgörs vid landområden av strandlinjen och i övrigt av räta baslinjer vilka är utsatta på sjökortet. Man torde normalt kunna räkna med att brottsplatsen ligger inom den kommun som den angivna punkten på baslinjen hör till.

Det nu beskrivna förfaringssättet bör i princip kunna användas även i fråga om brott som begås utanför territorialvattengränsen men inom fiske- zonen. om den i promemorian föreslagna regeln genomförs. [ den mån kommungränserna i allmänt vatten framdeles kommer att fastställas. mins-

Prop. 1984/85: 215 25

kar givetvis behovet av att använda baslinjen som hjälp i dessa samman- hang.

Oavsett om man väljer promemorians lösning eller den lösning som innebär att regeringen fastställer särskilda domkretsar för brott utanför territorialvattengränsen men innanför liskezonen kan det i en del fall uppkomma tvekan huruvida ett brott har begåtts på den ena eller andra sidan om gränsen för domkretsen. Det kan t.ex. gälla överträdelser av bestämmelser om fredningstidcr. minimimått och andra bestämmelser om fiskets vård och bedrivande. För en lösning enligt alternativet med särskil- da domkretsar talar att sådana oklara fall blir färre eftersom domkretsarna förutsätts bli större än enligt promemorieförslaget. Mot en sådan lösning talar att det knappast är tillfredsställandc att tingsrättens — och eventuellt även hovrättens — behörighet skulle bedömas efter skilda regler beroende på om brottet begåtts inom fiskezoncn eller i territorialhavet.

Sistnämnda olägenheter uppkommer inte med promemorians lösning. Den kräver inte heller nägra särskilda kompletterande bestämmelser i t.ex. förordning.

Jag har efter samråd med chefen förjordbruksdepartementet stannat för den lösning som föreslås i promemorian. nämligen att den tingsrätt vars domkrets kan anses ligga närmast brottsplatsen blir behörig att uppta åtal för sådana brott mot fiskelagstiftningen som begås i liskezoncn. I enlighet med vad som föreslås i promemorian bör regeln utformas så att även de allmänna forumreglerna i 19 kap. RB kan tillämpas när det är möjligt och lämpligt (jfr 19 kap. 2 så RB).

Om olovligt eller olaga fiske bedrivits inom ett område som grundar behörighet för flera domstolar. torde även utan uttrycklig hänvisning hu- vudregeln i 19 kap. 1 & första stycket tredje meningen RB få anses tillämp- lig. I sådana fall skall alltså de domstolar som kommer i fråga anses ha lika behörighet. Motsvarande bör gälla i den situationen att flera självständiga brott har begåtts inom skilda domkretsar (jfr 19 kap. 6 & RB) och i det fallet att det är ovisst var inom fiskezoncn brottet förövades (jfr 19 kap. l å andra stycket RB).

Den nya regeln bör som föreslås i promemorian införas som en ny 40 a s i FL.

Genom den föreslagna ordningen kontmer alltså att direkt framgå av lagen vilken domstol som är behörig vid brott i fiskczonen i de aktuella fallen utan att regeringen behöver förordna om forum. Detta torde innebä- ra att även den inledningsvis nämnda frågan om äklagares behörighet i dessa situationer är reglerad.

Som tidigare nämnts krävs enligt 3 kap. 5 & BrB särskilt förordnande från regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för att åtal skall få väckas i de fall brott mot FL inom fiskezonen begåtts av utomnordiska medborgare. 1 linje med de decentraliseringssträvanden som ligger bakom de olika förslag som jag har presenterat i detta ärende avserjag att senare

Prop. 1984/85: 215 26

anmäla frågan om en delegation till RÄ av befogenheten att meddela ä'itt'tlsl'örordnande i dessa fall.

Ilamlräckning ('n/igt FL

1 39 &" FL finns bestämmelser om handräckning i vissa fall. Enligt gällan- de regler ankommer det på kronofogdemyndigheten att meddela hand- räckning. I överensstämmelse med vad som numera gäller för motsvaran- de fall enligt 21 kap. 4 & vattenlagen (1983991) bör i samband med att andra ändringar nu görs i FL befogenheten att besluta om handräckning överföras till allmän domstol och reglerna om s.k. specialreglerad hand- räekning i 17 & handräckningslagen (1981: 847) göras tillämpliga (jfr prop. 1980/Slz88 s. 187 och 195 samt prop. 1981/82:130 s. 620).

Jag förordar efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet att 39 & första stycket FL ändras i enlighet med det sagda.

8 Ikraftträdande m. m.

De föreslagna lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 1986. Såvitt gäller de ändringar som jag har förordat i olika besvärsregler bör genom övergångsbestämmelser föreskrivas att äldre regler fortfarande skall gälla i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Även ändringen i 39 & FL. påkallar en övergångsbestäm- melse.

Av förslagen är bara det som rör 39 & FL av det slag som avses i 8 kap. 18 s regeringsformen. Detta förslag har karaktären av en konsekvensänd- ring och är helt okomplicerat. Lagrådets hörande bör därför kunna under- lätas.

9. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta inom justitiedepartementet upprättade förslag till

1. lag om ändring i bokföringslagen (1976: 125),

2. lag om ändring ijordbruksbokföringslagen (1979: 141).

3. lag om ändring i passlagen (1978: 302).

4. lag om ändring i vapenlagen (1973: 1176),

5. lag om ändring i lagen (1938: 121) om hittegods.

6. lag om ändring i rättegångsbalken,

7. lag om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske. Det vid 2 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för finansdepartementet och förslaget vid 7 i samråd med chefen för jord- bruksdepartementct.

Prop. 1984/85:215 27 10 Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985