Prop. 1985/86:174

om överenskommelse med Danmark om beskattning av s.k. gränsgångare, m.m.

Regeringens proposition . 1985/86: 174

om överenskommelse med Danmark om Prop beskattning av s.k. gränsgångare. m.m. 1985/86: 174

Regeringen föreläggcr riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 april 1986 för den åtgärd och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Gertrud S igurdsen

Bengt K Ä Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en överenskommelse mellan Sverige och Dan- mark om beskattning av s.k. gränsgängare antas. Med gränsgängare avses i princip en person som är bosatt i ett land och som pendlar till sitt arbete i ett grannland.

Den nuvarande regleringen av beskattning av gränsgångare i förhållan- det mellan Sverige och Danmark upphör med utgången av år l986.

Överenskommelsen innebär att gränsgångare liksom hittills skall beskat- tas endast i den stat där de är bosatta. Vissa mindre justeringar och förtydliganden har dock gjorts ijämförelse med nuvarande reglering.

lnförlivandet av överenskommelsen med svensk lag föreslås ske genom att den förs in som en ny bilaga i lagen (l98319l3) om dubbelbeskattnings- avtal mellan Sverige. Danmark. Finland. Island och Norge.

I propositionen anmäls också att riksdagens godkännande av protokoll om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz (prop. 1978/79: 185) inte kommer att föranleda någon lagstiftning.

l Riksdagen 1985/86. ! sum/. Nr /7—'I

Förslag till Lag om ändring i lagen (1983: 913) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige. Danmark. Finland. Island och Norge

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983z913) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige. Danmark. Finland. Island och Norge

dels att nuvarande bilaga skall betecknas bilaga 1. dels att 1—4 ås" skall ha följande lydelse. dels att det i lagen skall införas en ny bilaga. bilaga 2. och en ny paragraf, laå. av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Det avtal för undvikande av dub- belbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige. Danmark. Finland. Island och Norge undertecknade den 22 mars 1983 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avta- let och som utgör en integrerande del av detta gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga I till denna lag.

15'

Föreslagen lydelse

Det avtal för undvikande av dub- belbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige. Danmark. Finland. Island och Norge undertecknade den 22 mars 1983 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avta- let och som utgör en integrerande del av detta gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets bestämmelser i artikel 3 punkt 1 a om att uttrycket "Finland” inte inbegriper landskapet Aland i fråga om den finska kommunalskatten skall inte gälla.

Avtalets beskattningsreglcr skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skatt- skyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person anser att det vidta- gits någon åtgärd som för- honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot be-

' Senaste lydelse 1985:642.

[US$

Den" överenskmnIne/se mellan Sveriges regering och Danmarks regering om beskattning av s.k. gränsgångare sum nn(lerteekmules den 15 april [986 skall gälla för Sveriges del. Öt'erenskmnmelsens innehåll _l'rumgår av bilaga 2 till denna lag.

Avtalets ueh överenskmnmelsens heskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför in- skränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle förelig- ga.

Om en person anser att det vidta— gits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot be-

bo

Nuvarande lydelse

stämmelserna i avtalet. kan han an- söka om rättelse enligt artikel 28 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos riksskatteverket.

Även om en skattskyldigs in- — komst eller förmögenhet enligt av- talet skall vara helt eller delvis un- dantagen från beskattning i Sveri- ge. skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för tax- eringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Föreslagen l_vdelse

stämmelserna i avtalet eller över- enskmnmelsen. kan han ansöka om rättelse enligt artikel 28 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos riksskatteverket.

Även om en skattskyldigs in- komst eller förmögenhet enligt av- talet eller överenskommelsen skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige. skall den skattskyldige lämna alla de upp- gifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Överenskommelse

mellan Konungariket Sveri- ges regering och Konunga- riket Danmarks regering om beskattning av s.k. gräns- gångare

Sverigcs regering och Danmarks regering. som önskar ingå en över- enskommelse om beskattning av s..k gränsgångare. har enats om föl- jande bestämmelser:

' Artikel !

1. Utan hinder av bestämmelser- na i artikel 15 punkternal och 2 i avtalet den 22 mars 1983 mellan Sverige. Danmark. Finland. Island och Norge för undvikande av dub- belbeskattning beträffande skatter pa inkomst och förmögenhet be- skattas inkomst. vilken person med hemvist i Sverige förvärvar på grund av varaktigt personligt arbete som utförs i Danmark. endast i Sve- rige. under förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i Sverige.

2. Utan hinder av bestämmelser- na i artikel 15 punkternal och 2 i avtalet den 22 mars 1983 mellan Sverige. Danmark. Finland. Island och Norge för undvikande av dub- belbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet be- skattas inkomst. vilken person med hemvist i Danmark förvärvar på grund av varaktigt personligt arbete som utförs i Sverige. endast i Dan- mark. under förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i Danmark.

3. Bcstämmelsernai punkterna 1 och 2 tillämpas endast om arbetet pågår under en sammanhängande tid av minst sex månader.

4. Med uttrycket "varaktigt per- sonligt arbete" avses anställnings- förhållande som ingåtts i avsikt att

' Bilaga .?

Overenskomst

mellem Kongeriget Dan- marks regering og Konge- riget Sveriges regering om beskatning af såk. graense- gzengere

Danmarks regering og Sveriges regering. som önsker at indgå en overenskomst om beskatning af såk. grtensegzengere. er blevet eni- ge om folgendc bestemmelser:

Artikel 1

1. Uanset bestemmelserne i arti- kel 15. stykkerne] og 2 i den mel— lem Danmark. Finland. Island. Norge og Sverige den 22. marts 1983 indgåcde aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning for sa vidt angår indkomst- og formueskatter kan indkomst. som en person. der er hjemmehorende i Sverige. oppe- bzerer som folge af varigt personligt arbejde. der udfores i Danmark. kun beskattes i Sverige. under for- udszetning af. at denne person re- gelm'cessigt opholdcr sig på sin faste bopzel i Sverige.

2. Uanset bestemmelserne i arti- kel 15. stykkerne 1 og 2 i den mel- lem Danmark. Finland. Island. Norge og Sverige den 22. marts 1983 indgåcde aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter kan indkomst. som en person. det er hjemmehorcnde i Danmark. oppe- bzerer som folge af varigt personligt arbejde. der udfores i Sverige. ktm beskattes i Danmark. Linder fornd- szrtning af. att denne person regel- mzessigt opholder sig på sin faste bopael i Danmark.

3. Bestemmelserne i stykkerne 1 og 2 finder kun anvendelse. såfremt arbejdet vedvarer i en sammenhaen— gendc periode på mindst 6 må- neder.

4. Med udtrykket "varigt per- sonligt arbejde" förstås ansa-t- telsesforhold. som er indgået i den

vara den skattskyldiges huvudsakli- ga sysselsättning.

5. Med uttrycket "regelmässigt uppehåller sig” avses att den skatt- skyldige i normalfallet minst en gång i veckan uppehåller sig i sin fasta bostad i den avtalsslutandc stat där han har hemvist.

6. Andra bestämmelser i avtalet än artikel 15 punkterna ] och 2 på- verkas inte av denna överenskom- melse.

ArtikelZ

Denna överenskommelse träder i kraft den dag då de båda staterna meddelat varandra att de åtgärder vidtagits som erfordras för ikraft- trädande i respektive stat och till— lämpas på inkomst som förvärvas från och med den ljanuari 1987.

Till bekräftelse härav har under- tecknade. därtill vederbörligcn be- myndigade. undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Stockholm den 15 april 1986 i två exemplar på danska och svenska språken. vilka båda texter har lika vitsord.

För Sveriges regering

Sten Andersson

hensigt at vtere den skattepligtiges hovedbeskaeftigelse. 5. Med udtrykket "regelmtessigt opholder sig" forstås. at den skat- . tepligtige som hovedregel mindst en gang om ugen opholder sig på sin faste bopael i den kontraherende stat. i hvilken han er hjemmeho- rende.

6. Andre bestemmelser i aftalen end stykkerne 1 og 2 i artikel 15 beröres ikke af denne overens- komst.

ArtikelZ

Denne overenskomst trzeder i kraft den dag. da begge stater har meddelt hinanden. at de foranstalt- ninger. som er nodvendige for ikrafttraeden i den pågaeldende stat. er gennemfort. og finder anven- delse på indkomst. som erhverves fra og med den l._ianuar 1987.

Til bekrzeftelse heraf har under- tegnede. dertil behörigt befuldma'g- tigede. undertegnet denne overens- komst.

Udfaerdiget i Stockholm den 15. april 1986 i to eksemplarer på dansk og svensk. hvilke to tekster har lige gyldighed.

For Danmarks regering

Nils J (eger

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1987.

'.!l

Finansdepartementet ' . . Prop-1985/363174

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 april 1986

Närvarande: statsrådet Sigtlrdsen. ordförande. och statsråden Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. Göransson. Gradin. R. Carlsson. Hell- ström. Johansson. Hulterström. Lindqvist

Föredragande: statsrådet Johansson

Proposition om överenskommelse med Danmark om beskattning av s.k. gränsgångare. m.m.

1. Överenskommelsen med Danmark 1.1 Inledning

En person som bor i ett land men arbetar i ett grannland och som pendlar mellan bosättningslandet och arbetslandet brukar benämnas gränsgångare. Skattekonsekvenserna för personer med sådana anställnings- och bosätt- ningsförhållanden kan ibland bli stötande vid en jämförelse med vad som skulle gälla vid arbete och bosättning i samma land. Detta har fått till följd att en särskild reglering av beskattningen i dessa fall sedan länge gäller i förhållande till Danmark. Norge och Finland. senast i det multilaterala dubbelbeskattningsavtalet den 22 mars 1983 mellan Sverige. Danmark. Finland. Island och Norge. I förhållande till Danmark gäller emellertid enligt sistnämnda avtal inte några direkt verkande regler. utan en hänvis- ning görs till bestämmelserna om gränsgångare i tidigare gällande bilaterala dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Danmark. Enligt detta gäller gränsgångarregeln endast personer anställda i enskild tjänst. Hänvisningen har den innebörden att gränsgångarregeln i det äldre avtalet skall gälla — trots att avtalet i övrigt har upphört — i ytterligare tre år från upphörandet av det bilaterala avtalet. dvs. t.o.m. 1986 års utgång. För tiden därefter finns ingen särskild skattereglering för gränsgångare i förhållande till Dan- mark. Avsikten är emellertid att en ny gränsgångarregel skall införas i det nordiska multilaterala avtalet också i förhållandet mellan Sverige och Danmark. Ett preliminärt avtalsutkast finns redan men det kan inte presen- teras nu därför att det ingår som en del av flera ändringsförslag i det multilaterala avtalet. vilka alla ännu inte slutligen har utformats. Möjlighe- terna att slutligen komma överens och hinna genomföra dessa ändringar före kommande årsskifte har bedömts som små. För att inte riskera att det år 1987 inte skall finnas en gränsgångarregel med Danmark har det därför ansetts nödvändigt att ingå en separat överenskommelse. Denna separata överenskommelse skiljer sig på en viktig punkt från vad som kan förväntas bli den framtida permanenta lösningen. nämligen genom att den i likhet 6

med den nu gällande regleringen endast omfattar personer i enskild tjänst och inte också offentligt anställda. Det har emellertid övervägts att låta de offentligt anställda omfattas av gränsgångarregeln redan fr.o.m. den 1 januari 1987 men såväl från dansk som svensk sida har det ansetts lämpligt att vänta med detta. Även om avsaknaden av en gränsgångarregel i flera fall kan medföra problem även för offentligt anställda har flera av det i och för sig ringa antal personer som det här rör sig om genom bindande åtaganden anpassat sig till rådande läge. En alltför snabb förändring skulle därför också förorsaka problem. En ändring bör därför lämpligen genomfö- ras på så vis att en ny regel utarbetas och tillkännages. men sätts i kraft först om några år. Som jag tidigare nämnt finns redan ett preliminärt förslag som bör kunna godkännas senast nästa år. Avsikten är sedan att låta bestämmelserna beträffande offentligt anställda bli tillämpliga först fr.o.tn. den ljanuari 1990.

1.2. Overenskommelsens innehåll

I artikel I punkt [ finns den grundläggande beskattningsregeln för en person bosatt i Sverige med arbete i Danmark. Beskattning skall ske endast i Sverige om inkomst förvärvas på grund av "varaktigt personligt arbete" i Danmark och om personen "regelmässigt uppehåller sig" i sin fasta bostad i Sverige. Utan denna bestämmelse skulle enligt det multila- terala nordiska dubbelbeskattningsavtalet beskattning kunna ske också i Danmark. Ipurikt 2 finns motsvarande regel för person bosatt i Danmark med arbete i Sverige. [punkt 3 finns ytterligare ett villkor för gränsgångar- regelns tillämplighet. nämligen att arbetet skall pågå Linder en samman- hängande tid av minst sex månader. Punkterna-l ('N'/15 innehåller definitio- ner av vad som avses med de tidigare citerade uttrycken. 1 punkt 6 begränsas överenskommelsernas räckvidd till att avse endast personer i enskild tjänst.

Ijämförclse med gällande bestämmelser är punkt 3 ny. Den har tillkom- mit för att tillfälliga arbeten. typ feriearbeten. inte skall komma in under bestämmelsen. Också villkoret "varaktigt personligt arbete" är en nyhet.

Artikel 2 innehåller ikraftträdandebestämmelser.

1.3. Upprättat lagförslag

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats ett förslag till

lag om ändring i lagen (1983t913) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige. Danmark. Finland. Island och Norge.

Förslaget är av så enkel beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

2. Föreslagen ändring av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz

I propositionen 1978/79: 185 föreslog regeringen att riksdagen skulle god- känna ett protokoll den 7 maj 1.979 om ändring i dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz angående inkomst- och förmögenhetsskatt. Protokollet av- såg ändrade avtalsbestämmelser i fråga om beskattningen av pensioner på grund av försäkring. I enlighet med skatteutskottets hemställan i betänkan- de 1978/79: 58 godkände riksdagen protokollet den 5 juni 1979 (rskr 1978/7914241.

Av olika skäl togs protokollet aldrig upp till slutlig behandling i det schweiziska parlamentet och den tänkta ändringen av dubbelbeskattnings- avtalet har därför inte kunnat genomföras. Då den tekniska lösning som protokollet innehåller numera inte längre är önskvärd från svensk sida. utgör protokollet inte heller i dagens situation en lämplig lösning av proble- met. Riksdagsbeslutet bör därför inte föranleda någon ändring av avtalet. Den skattefråga som protokollet behandlar får tas tipp igen vid en eventuell framtida revision av dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz. Detta bör bringas till riksdagens kännedom.

3. Hemställan

Jag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen att anta lagförslaget. dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om protokollet den 7 maj 1979 till dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz.

4 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd och det ändamål som han har hemställt om.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986