Prop. 1992/93:237

om godkännande av vissa marina konventioner m.m.

Regeringens proposition 1992/ 93 :237

m rn Prop. ' ' 1992/93:237 om godkännande av vissa marina konventioner

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifo- gade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Olof Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö samt kOnventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten. Båda konventionerna utgör revideringar och moderniseringar av befintliga konventioner - Helsingforskonventionen samt Paris- och Oslokonventionema. För att fullgöra de åtaganden som följer av konventionerna föreslås att dumpningslagen (l97l:llS4) utvidgas till att omfatta förbränning av ' avfall.

Under år 1992 har inom ECE antagits en konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar. Insatser inom ramen för konventionen väntas medföra minskad förore- ningsbelasming på Östersjön. Konventionen föreslås godkännas av riksdagen. De förpliktelser som följer av denna konvention täcks av befintlig svensk miljölagstiftning.

Slutligen föreslås att riksdagen godkänner att den svensk- danska Öresundsöverenskommelsen från år 1974 upphör. Överenskommelsen, som syftat till att minska utsläppen av föroreningar i Öresund, kommer att ersättas av andra former av samarbete i miljövårdsfrågor mellan län- derna.

] Riksdagen [OKB.-595. ] saml. .VrlJ?

Propositionens lagförslag

1. Förslag till Lag om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Härigenom föreskrivs att 1 & lagen (197121 154) om förbud mot dump- ning av avfall i vatten skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lå'

Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon får inte avfall dum— pas vare sig som fast ämne, vätska eller gas. Dumpning får inte heller ske från svenskt fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Avfall som är avsett att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen.

Vad som sägs i första stycket om dumpning gäller också ifråga om förbränning av utfall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Prop. 1992/93 :237

Miljö— och naturresursdepartementet Prop. 1992/93:237

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 mars 1993

Närvarande: statsminister Bildt, ordförande, och statsråden B.Westerberg, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P.Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Johansson

Proposition om godkännande av vissa marina

konventioner m.m.

1. Inledning

Under år 1992 skedde en betydande utveckling när det gäller några av de konventioner som reglerar skyddet av miljön i de havsområden som omger Sverige. Såväl Helsingfors- som Paris— och Oslokonventionema reviderades och moderniserades. Under året tillkom även en konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar inom ECE, Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Helsingforskonventionen, som har till syfte att skydda Östersjöom— rådets marina miljö mot föroreningar från olika källor, undertecknades år 1974 och trädde i kraft är 1980. Den under år 1992 framlagda revideringen innebär bl.a. att konventionen utvidgas till att för svenskt vidkommande även omfatta våra kustområden. Den nya Helsingforskon- ventionen undertecknades vid en diplomatisk konferens i Helsingfors i april 1992. Konventionen träder i kraft sedan alla de fördragsslutande parterna - Östersjöstaterna - beslutat ratificera eller godkänna den. Konventionens text på engelska samt en översättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1.

Oslo- och Eiriskonventionerna trädde i kraft år 1974 respektive år 1980. Den förstnämnda har till syfte att förhindra havsförorening genom 3

dumpning från fartyg och luftfartyg, tnedan den andra konventionen syftar till att förhindra havsförorening från landbaserade källor. Den är 1992 antagna nya konventionen för skydd av den marina miljön i Nord- ostatlanten utgör en sammanslagning och modernisering av de nämnda Oslo- och Pariskonventionema. Konventionen träder ikraft viss tid efter att samtliga parter till Oslo- och Pariskonventionema ratificerat eller godkänt den. Konventionens text på engelska samt en översättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

Under år 1992 har inom ramen för samarbetet i ECE antagits en kon- vention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar. Den nya konventionen har till ändamål att hindra, kontrollera och minska vattenförorening som ger upphov till gräns- överskridande påverkan. Konventionen träder i kraft efter det att det sextonde ratifikations- eller anslutningsinstrumentet har deponerats. Konventionens text på engelska samt en översättning till svenska bör bifogas protokollet i detta ärende som bilaga 3.

Sedan år 1974 har det funnits en överenskommelse mellan Sverige och Danmark om åtgärder för att minska föroreningarna direkt eller indirekt till Öresund. Till överenskommelsen, som trädde i kraft år 1975, har knutits ett tilläggsavtal om motsvarande åtgärder i Kattegatt. För frågor i anslutning till nämnda överenskommelse har funnits en särskild svensk— dansk Öresundskommission. Riksdagen godkände år 1974 överenskommelsen med Danmark (prop. l974:175, bet. 19742JOU47, rskr. 1974z367). Under år 1992 har överläggningar mellan Sverige och Danmark ägt rum angående ett överförande av kommissionens uppgifter till de lokala och regionala miljövårdsmyndighetema med ansvar för miljövärden i Öresund respektive Kattegatt. Detta förutsätter att Öresundsöverenskommelsen upphävs.

1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö och konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten har remissbehandlats. Retnissyttrandena finns tillgängliga i Miljö- och naturresursdepartementet (Dnr M93/807/5).

2. Internationellt marint miljösamarbete och de nya

havskonventionerna

2.1. Inledning

Det internationella miljösamarbetet på havs- och vattenområdet har lång tradition. Havsmiljön stod i centrum redan på FN-konferensen om den mänskliga miljön i Stockholm år 1972. Att haven var hotade av miljö— förstöring stod klart mycket tidigt.

Medvetenheten om havsföroreningamas omfattning och problemets vidd följdes av medvetenheten om att ett enskilt land inte enbart genom nationella åtgärder kan lösa problemen i sin havsmiljö. Ett regionalt och

Prop. 1992/93 :237

globalt samarbete måste etableras i syfte att komma till rätta med verk- samheter av skilda slag som kan förorena havet.

Detta gäller inte minst sjöfartsanknutna miljöfarliga verksamheter, som bl.a. regleras genom Londonkonventionen om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall samt Marpol-konven- tionen, MARPOL 73/78, som rör åtgärder för att förebygga förorening från fartyg.

Mycket av arbetet som sker med stöd av marina konventioner är re- gionalt. Det regionala miljösamarbetet har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Det finns ett flertal konventioner som berör Sverige där hanteringen av föroreningar 1 havsområden regleras. Av störst betydelse ftån svensk synvinkel är den regionala konventionen om skydd av Ös- tersjöområdets marina miljö, den så kallade Helsingforskonventionen, och de två konventionerna om förhindrande av föroreningar i Nordsjön och Nordostatlanten, nämligen Oslo- och Pariskonventionema. De nämnda marina konventionerna utarbetades under slutet av 1960-talet och i början av 1970—talet och framlades för undertecknande år 1972 respektive år 1974. Sistnämnda år undertecknades också den bilaterala överenskommelsen för att skydda Öresund mot föroreningar.

Efter att dessa överenskommelser har trätt i kraft har viktiga föränd- ringar skett inom såväl det politiska området som miljöområdet. I och med de politiska förändringarna i Östeuropa i slutet av 1980- talet och början av 1990- talet har det skapats helt nya förutsättningar för ett effektivare miljöpolitiskt samarbete om Östersjön, exempelvis genom åtgärdsprogrammet för Östersjön. Erfarenheter kan dras av det samarbete på nordisk och internationell nivå som har utvecklats och förstärkts under det senaste decenniet. Andra överenskommelser av betydelse har kommit till som t.ex. den nordiska miljöskyddskonventio— nen och Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Av stor betydelse i fråga om skyddet av den marina miljön närmast det svenska sjöterritoriet är lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon som trädde i kraft den 1 januari 1993, liksom det nya avtal mellan Sverige och övriga nordiska länder om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen som ligger färdigt för underteck- nande.

2.2. Östersjön

2.2.1. Nuvarande samarbete

Östersjöområdet är med sitt bräckta vatten särskilt känsligt för föroreningar. I-Iavsområdet karakteriseras av faktorer som stora djup- och salthaltsskillnader och en mycket långsam vattenomsättning. Östetsjön är påverkad av allvarliga miljöstömingar. Internationella och nationella ansträngningar har hittills bara i viss utsträckning kunnat mildra eller råda bot på dessa störningar. Föroreningama har nu med-

Prop. 1992/932237

fört att skadorna kan bli bestående om åtgärder inte vidtas. Höga när— saltshalter har medfört återkommande algblomningar med syrebrist som följd. De allvarliga miljöeffekter som kan konstateras är att på nästan hälften av egentliga Östersjöns botten är bottendjuren praktiskt taget borta. Metallutsläppen har minskat från vissa länder, dock ligger halter- na av vissa metaller över de naturliga bakgrundsvärdena.

Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö undertecknades år 1974 av representanter för de dåvarande sju strandstaterna vid Östersjön. Konventionen trädde i kraft år 1980. Kon- ventionen omfattar egentliga Östersjön med Bottniska viken, Finska viken samt Öresund, Stora och Lilla Bält och Kattegatt upp till Skagen i Skagerrak vid 57:e breddgraden.

Konventionen omfattar alla former av havsföroreningar, som utsläpp från landbaserade källor, utsläpp från fartyg, atmosfäriskt nedfall, dumpning samt föroreningar som orsakas av att havsbotten utforskas eller exploateras. Parterna har förbundit sig att motverka utsläpp av farliga ämnen som kan nå Östersjön. DUI' och PCB har nämnts särskilt. Ett antal andra angivna ämnen, som kvicksilver, kadmium och bly. skall också begränsas. Konventionen innehåller också bestämmelser om samarbete vid bekämpning av olja och andra farliga ämnen som kommit ut i havet.

Konventionen har en kommission som verkställande organ som sam- manträder minst en gång per år. Sekretariatet är lokaliserat till Helsing- fors. Helsingforskornmissionen har fyra permanenta kommittéer, Miljö- vårdskommittén, Tekniska kommittén, Sjöfartskommittén samt Bekämp- ningskommittén. Därtill kommer ett stort antal arbetsgrupper.

Medlemsländer är för närvarande Danmark, Estland, Finland, Litau- en, Polen. Ryssland, Sverige och Tyskland. Estland och Litauen till- trädde 1974 års konvention år 1992.

2.2.2 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

1992 års konvention innebär en modemisering och uppdatering av 1974 års konvention. Nyheter i konventionen jämfört med 1974 års konven- tion är att den omfattar ett utökat konventionsområde. Konventionen omfattar även staternas inre vatten i Östersjön, vilket för svenskt vid- kommande innebär vattenområden närmast våra kuster.

Vidare har i den nya konventionen införts begrepp som försiktig- hetsprincipen (Precautionary Principle), bästa tillgängliga teknik (Best Available Technology, BAT) och bästa miljöpraxis (Best Environmental Practice, BEP), som definieras närmare i bilaga II till konventionen. Bästa tillgängliga teknik innebär att verksamheten skall bedömas mot bakgrund av vad som bl.a. är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Bästa miljöpraxis som gäller såväl diffusa källor som punktkällor inne- bär att man skall ha en helhetssyn på miljöfrågorna i syfte att minska eller eliminera föroreningarna.

Prop. 1992/93:237

Den nya konventionen lyfter även fram frågor om biologisk mångfald och naturskydd.

Vid en konferens i Helsingfors i april 1992 undertecknades den nya reviderade konventionen till skydd av Östersjöns marina miljö av repre- sentanter för Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. Den Europeiska Gemenskapen (EG) skrev under konventionen i september 1992.

Konventionens innehåll

1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö består av en inledning, 38 artiklar samt 7 bilagor.

I inledningen ger de fördragsslutande parterna till känna sin medveten— het orn de omistliga värden som Östersjöområdets marina miljö utgör, dess särart och känslighet för rniljöförändringar samt de historiska och nuvarande ekonomiska, sociala och kulturella värdena hos Östersjöom- rådet. Parterna uppmärksammar med djup oro den fortgående förore- ningen av Östersjöområdet och tillkännager sin fasta beslutsamhet att trygga ett ekologiskt återställande av Östersjön. Denna uppgift kan inte enligt parterna fullgöras effektivt enbart genom nationella ansträngning- ar utan kan åstadkommas endast genom nära regionalt samarbete och andra lämpliga internationella åtgärder.

Vidare uttrycker parterna sin uppskattning av de rniljöskyddsinsatser som gjorts inom ramen för 1974 års konvention om skydd av Östersjöns marina miljö samt erinrar om annat internationellt och regionalt miljö- arbete m.m. av betydelse.

Vikten av såväl öppenhet som av olika icke-statliga organisationers arbete framhålls. Genom den nya konventionen ges utvecklingen inom den internationella rniljöpolitiken en konkret form i syfte att utvidga, stärka och modernisera reglerna för skydd av Östersjöområdets marina miljö.

Genom den politiska utvecklingen i Europa har öppnats förbättrade möjligheter till en närmare samverkan baserad på fredligt samarbete och ömsesidig förståelse, som välkomnas av parterna.

.»ir/ikel ] beskriver vad som avses med Östersjöområdet och i enlighet med denna artikel skall de fördragsslutande partnema även ange hur de avgränsar sina inre vatten för tillämpningen av denna konvention.

! artikel 2 återges definitioner för begreppen förorening, förorening från landbaserade källor, fartyg, dumpning, förbränning, olja, skadligt ämne, föroreningsolycka, organisation för regional ekonomisk integration och kommissionen.

Artikel 3 fastslår att försiktighetsprincipen skall tillämpas och att parterna var för sig eller gemensamt skall vidta alla erfoderliga lagstift- nings—, administrativa eller andra relevanta åtgärder för att förhindra eller eliminera föroreningar av havet. Principen om användning av bästa tillgängliga teknik och bästa miljövårdspraxis samt om att förorenaren betalar skall tillämpas för att motverka och undanröja förorening av Östersjöområdet.

Prop. 1992/93:237

Vidare åtar sig parterna att säkerställa att genomförandet av konven- tionen inte orsakar gränsöverskridande förorening i områden utanför Östersjöområdet och inte heller leder till oacceptabel belasming på miljön 1 övrigt.

1 artikel 4 beskrivs konventionens tillämpningsområde: vattenpelaren och havsbottnen inbegripet de levande tillgångarna och den marina floran och faunan i övrigt. Utan inskränkning i sin suveränitet skall parterna genom de nationella myndigheterna genomföra konventionens bestämmelser inom parternas respektive territorialhav och inte vatten.

Enligt artikel 5 förbinder sig parterna att förhindra och eliminera förorening av den marina miljön som orsakas av skadliga substanser från alla källor och för detta syfte genomföra de åtgärder som närmare anges i bilaga [. Där anges allmänna principer för att identifiera och utvärdera skadliga substanser. Bilagan innehåller prioriterade grupper av kemiska substanser som bör prioriteras i åtgärdsarbetet. l bilagan fmns en förteckning över ämnen sötn helt eller delvis är förbjudna att användas i Östersjöområdet och dess tillrinningsområden samt en förteckning över bekämpningsmedel som de fördragsslutande parterna om möjligt skall förbjuda eller annars minimera användningen av.

I urlikel 6 anges principer och skyldigheter för parterna beträffande förorening av havet från landbaserade källor. Parterna skall förhindra och eliminera förorening av havet genom att använda bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik. I bilaga ][ anges kriterier för användning av bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik. l bilagan finns även begreppen definierade. Vidare skall parterna, enligt artikeln, tillämpa de förfaranden och vidta de åtgärder som anges i bilaga 11]. Enligt denna bilaga skall kommunalt avloppsvatten renas åtminstone med biologisk rening eller lika effektiva metoder. Vattenanvändning inom industrin- läggningarna skall så långt som möjligt syfta till slutna vattensystem. ln— dustriavloppsvatten skall renas separat före utspädning och avloppsvat- ten som innehåller farliga ämnen skall inte renas tillsammans med annat avloppsvatten om inte samma reningseffekt kan uppnås som vid separata reningsåtgärder. Vidare anges i bilagan att krav på begränsningsvärden för utsläpp av skadliga substanser till luft och vatten skall anges genom särskilda tillstånd. Parterna skall vidare använda bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik för att förhindra tillförsel av vissa skadliga substanser från industrin och punktkällor som är anslutna till renings— verk, och för föroreningar från fiskodlingar samt från diffusa källor. I bilagan anges även att de bekämpningsmedel som används skall uppfylla vissa kriterier.

Parterna förbinder sig även att tillämpa särskilda principer för utfär- dandet av tillstånd för industtianläggningar. l bilagan finns angivet en förteckning över vilka uppgifter som skall ingå i en ansökan. Förteck— ningen avser dels allmän infomtation om företaget, dels uppgifter om bl.a. aktuellt läge eller planerad verksamhet samt krav på utvärdering av miljöeffekter, kontrollverksamhet och övervakning.

Vidare skall parterna enligt artikeln samarbeta på lämpligt sätt i fråga om utveckling och antagande av särskilda program, riktlinjer, normer etc. angående utsläpp till vatten och luft. Skadliga ämnen från punkt-

Prop. 1992/93:237

källor får inte släppas ut i Östersjöområdets marina miljö utan tillstånd av nationella myndigheter. Parterna skall säkerställa övervakning och kontroll av sådana utsläpp till vatten och luft.

Om utsläpp till ett vattendrag som flyter genom två eller flera för- dn'tgsslutande parters områden eller som utgör gräns mellan dem kan befaras förorsaka förorening av Östersjöområdets marina miljö, skall vederbörande parter enligt artikel 6 gemensamt vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och eliminera sådan förorening.

A rtikel 7 anger att partema har skyldigheter att underrätta kommissio- nen och varje annan part som kan utsättas för gränsöverskridande på- verkan på Östersjöområdet när det enligt internationell rätt krävs en miljökonsekvensbeskrivning för en planerad verksamhet som kan antas förorsaka betydande skadlig påverkan på Östersjön. Samråd skall även inledas med berörd part. Om två eller flera parter delar gränsöverskri- dande vatten skall dessa parter samarbeta i syfte att vidta åtgärder för att förhindra och eliminera föroreningar.

Artikel 8 innehåller allmänna bestämmelser för förhindrande av föro- rening från fartyg, där parterna skall vidta åtgärder i enlighet med bilaga 1 V. Bilagan inleds med en regel som behandlar samarbetet mel- lan parterna i syfte att förhindra förorening från fartyg. Parterna skall bistå varandra vid undersökningar av inträffade eller misstänkta över- trädelser angående förorening till havs. I bilagan definieras begrepp som administration, utsläpp, från närmaste land, jurisdiktion och MARPOL 73/78. Vidare deHnieras termen toalettavfall samt anges de villkor och bestämmelser rörande teknisk utrustning och procedurer som möjliggör utsläpp av sådant avfall till sjöss. I artikeln stadgas vidare att parterna skall utveckla och tillämpa enhetliga nomter beträffande tillhandahållan- det av mottagningsanordningar för att kunna ta hand om avfall från fartyg.

Enligt artikel 9 i konventionen, som behandlar fritidsbåtar, skall parterna vidta särskilda åtgärder för att minska skadliga verkningar på den marina miljön av fritidsbåtars aktiviteter.

Artikel 10 förbjuder förbränning u'11 havs i Östersjöområdet. Artikel 1! innehåller bestänunelser för att förhindra dumpning. Enligt artikeln skall parterna förbjuda dumpning i Östersjöområdet. Dumpning av mudtlermassor är dock tillåten under förutsättning att vederbörande nationell myndighet har meddelat tillstånd på förhand. Muddertnassoma får då enligt bilaga V till konventionen inte innehålla nämnvärda mäng- der och koncentrationer av sådana ämnen som har definierats i bilaga I till konventionen.

Artikel 12 behandlar undersökning av och utvinning från havsbottnen och dess underlag. Varje part skall inom sin del av området vidta alla åtgärder för att förhindra sådan förorening av den marina miljön som orsakas av nämnda verksamhet. Varje part skall säkerställa att tillräck- lig beredskap upprätthålls för omedelbara insatser vid föroreningsolyck- or orsakade av sådan verksamhet. För att förhindra och eliminera föro- rening frän offshore-verksamhet förbinder sig parterna att genomföra tillämpliga åtgärder enligt bilaga VI.

Prop. 1992/93:237

Artikel 13 reglerar underrättelseskyldigheter och samråd mellan de fördragsslutande parterna vid föroreningsolyckor.

I artikel 14 och bilaga VII behandlas samarbetet mellan de fördrags- slutande parterna vid bekämpning av havsföroreningar i samband med föroreningsolyckor.

Parterna förbinder sig att upprätthålla beredskap för att kunna genom- föra insatser vid föroreningsolyckor som hotar den marina miljön. Vidare gäller underrättelseplikt för sådana föroreningsolyckor som kan påverka andra parters intressen. Vid en betydande föroreningsolycka skall även övriga parter och kommissionen underrättas. Parterna är vidare överens om att när möjligheter finns samverka för att genomföra insatser i samband med föroreningsolyckor av sådan allvarlig karaktär att detta är berättigat. Parterna skall även bedriva regelbunden övervak- ning utanför sina kustlinjer och på annat sätt samarbeta samt utbyta information i syfte att förbättra beredskapen för att genomföra insatser vid föroreningsolyckor.

I bilagan behandlas även frågor rörande beredskapsplanering och över- vakning genom att bl.a. använda sig av Övervakning från luften med tjärranalyssystem, i syfte att upptäcka och följa utsläpp till havs av olja och andra ämnen. De fördragsslutande partema skall vidare komma överens om s.k. ansvarsregioner, dvs. områden inom vilka de skall bedriva övervakningsverksamhet och vidta åtgärder när en betydande föroreningsolycka inträffat. Bestämmelser om rapporteringsförfarande vid föroreningsolyckor samt beredskapsåtgärder ombord på fartyg be- handlas även i bilagan.

Därutöver regleras räddningsinsatsema i samband med förorenings- olyckor sarnt vilken typ av åtgärder som skall vidtas i syfte att undvika eller så långt möjligt begränsa föroreningseffekter. Dessutom behandlas parternas rätt att begära bistånd av andra parter vid genomförandet av insatser i samband med en föroreningsolycka till havs samt ersättning av kostnader för sådant bistånd. Ett regelbundet samarbete mellan parterna skall bestå av att parterna lämnar information till övriga parter och kommissionen om bekämpningsorganisation, bestämmelser m.m., forsk— nings- och utvecklingsprogram, erfarenheter, resultat beträffande me- toder samt uppgifter om den behöriga myndighet som ansvarar för mottagande och avsändande av rapporter om havsförorening genom olja och andra skadliga ämnen. Dessutom skall parterna regelbundet anordna gemensamma praktiska övningar avseende bekämpning av föroreningar och alarmering. Vidare samtycker parterna till att, så långt det är prak- tiskt möjligt, tillämpa de principer och regler som ingår i I-Iel- singforskommissionens manual om samarbete vid bekämpning av havs- förorening.

Enligt artikel 15 skall parterna vidta alla lämpliga åtgärder i syfte att bevara orörda miljöer, den biologiska mångfalden och skydda ekologis— ka processer. Även atgärder för att säkerställa en uthållig användning av naturresurserna inom Östersjöområdet skall vidtas. Parterna skall vidare sträva efter att senare anta lämpliga riktlinjer och kriterier.

Artikel 16 reglerar partemas skyldigheter rörande rapportering och in- forrnationsutbyte med kommissionen. Rapportering skall ske regelbun-

Prop. 1992/93:237

10

det vad gäller rättsliga och andra åtgärder som vidtagits med anledning av konventionen. samt effekter och problem i samband därmed. Arti- keln reglerar vidare parternas informationsskyldighet, när kommissionen eller annan part så efterfrågar

4rtikel [ 7 behandlar infomation till allmänheten Parterna skall säker- ställa att allmänheten får information om tillståndet 1 Östersjön och dess tillrinningsområden, om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras i syfte att förhindra och eliminera förorening och om åtgärdemas effek- tivitet. Artikeln reglerar även på vilket sätt informationen skall göras tillgänglig för allmänheten.

Artikel 18 innehåller parternas rättigheter och skyldigheter vad beträf- far informationsskydd.

Artikel [9 rör tillsättandet av en särskild kommission för skydd av Ös- tersjöns miljö. Närmare bestämmelser rörande kommissionen finns i artiklarna 20—23. Kommissionen skall fatta sina beslut enhälligt, om ej annat föreskrivs. Ordförandeskapet för kommissionen skall tilldelas varje fördragsslutande part i alfabetisk ordning på engelska språket och mandatperioden är två år. Kommissionen skall sammanträda minst en gång om året på kallelse av ordföranden. På begäran av part, kan om denna begäran biträds av annan fördragsslutande part, extra samman- träde sammankallas.

Kommissionens ålägganden anges i artikel 20. Den skall fortlöpande övervaka tillämpningen av denna konvention och föreslå åtgärder som a1151uter till dess syften. Den skall fortlöpande granska innehållet i denna konvention och föreslå de ändringar som kan anses påkallade samt definiera kriterier för kontroll av förorening och mål för mins- kande av förorening. Den skall vidare i nära samarbete med vederbör- ande statliga myndigheter främja ytterligare åtgärder till skydd av Ös- tetsjöomtådets marina miljö och motta, bearbeta, sammanfatta samt sprida relevant vetenskaplig, teknisk och statistisk information. Dess- utom skall den främja naturvetenskaplig och teknisk forskning och vid behov anlita relevanta regionala och andra internationella organisatio- ners tjänster för samarbete inom naturvetenskaplig och teknisk forsk- ning.

Arbetsspräket inom kommissionen är engelska. Kommissionen faststäl— ler sin arbetsordning och har sitt sekretariat i Helsingfors. Den högste administrativa tjänstemannen är exekutivsekreteraren som utses av kommissionen enligt artikel 21.

Kommissionen fastställer enligt anikel 22 regler för sin finansiering och budget för ett eller två år. De fördragsslutande parterna, med un- dantag av EG, svarar till lika delar för budgetbeloppet i dess helhet, om ej kommissionen enhälligt beslutar annat. EG skall bidra till budgeten med högst 25% av de administrativa kostnaderna. Varje fördragsslutan- de part skall stå för de kostnader som hänför sig till dess representan- ters, sakkunnigas och rådgivares deltagande i kommissionen.

Varje part har, enligt artikel 23, var sin röst i kommissionen med un— dantag för EG och varje annan organisation för regional ekonomisk integration, som i angelägenheter inom sina kompetensområden skall

Prop. 1992/93 :237

11

utöva sin rätt att rösta med det antal röster som motsvarar antalet med- lemsstater i vederbörande organisation.

De fördragsslutande parterna förbinder sig i artikel 24 att samarbeta inom vetenskap, teknologi och annan forskning samt att för konventio- nens syften utbyta data och andra vetenskapliga upplysningar. De skall underlätta forsknings- och övervakningsverksamhet i Östersjöområdet, främja undersökningar samt genomföra, stödja eller bidra till program för utveckling av metoder för bedömning av bl.a. arten, omfattningen och effekten av föroreningar på havet. De skall också samarbeta vid utvecklandet av observationsmetoder, genomförandet av kampanjartade studier samt utarbetande av övervakningsprogram.

De fördragsslutande parterna förbinder sig i artikel 25 att gemensamt utveckla och anta föreskrifter rörande ansvaret för skada som orsakats genom handling eller underlåtenhet i strid med konventionen.

Om en tvist uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av konventionen, bör parterna enligt artikel 26 söka nå en lösning genom förhandlingar. Om de inte kan nå enighet, bör de söka råd och hjälp eller medling av tredje fördragsslutande part eller i sista hand hänskjuta frågan till skiljedomstol eller till lntemationella domstolen.

Ingen bestämmelse i konventionen får, enligt artikel 27, tolkas som in- trång i friheten för sjöfart, ftske, havsforskning eller annat behörigt nyttjande av det öppna havet och inte heller i rätten till genomfart genom territorialhavet.

Bilagorna till konventionen utgör en integrerad del av konventionen enligt artikel 28.

Bestämmelserna i konventionen påverkar, enligt artikel 29, inte de fördragsslutande parternas rättigheter och skyldigheter enligt redan ingångna eller framtida överenskommelser som främjar och utvecklar havsrättens allmänna principer.

I enlighet med artikel 30 kan en konferens sammankallas på kommis- sionens begäran för revision av eller ändring i konventionen.

Artikel 31 behandlar förfarandet vid ändringar av konventionens artik— lar. Varje fördragsslutande part kan föreslå ändring av artiklarna i konventionen. Ändringen träder i kraft 90 dagar efter det att Finland, som depositarie, från samtliga fördragsslutande parter mottagit under- rättelse om godtagande av ändringen.

Förfarandet vid ändringar i och antagande av bilagor behandlas i artikel 32. Sedan ändringsförslaget har delgetts de andra fördragsslu- tande partema och antagits av kommissionen, anses ändringen ha blivit godtagen i och med utgången av den tidsperiod som konunissionen fastställt, om inte någon part under denna tid motsatt sig ändringen. Depositarien skall underrätta alla fördragsslutande parter om varje änd— ring i bilagorna eller antagande av ny bilaga som träder i kraft och om tidpunkten för ikraftträdandet.

Enligt artikel 33 får inga reservationer göras mot bestämmelserna i konventionen. Däremot får en fördragsslutande part uppskjuta tillämp— ningen av en bilaga eller del därav för en tidsperiod som dock inte får xö'erstiga ett år. En fördragsslutande part i 1974 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö, som vid den här konventio—

Prop. 1992/93:237

12

nens ikraftträdande uppskjuter tillämpningen av en bilaga eller del därav, är skyldig att i stället tillämpa motsvarande bilaga eller del därav i 1974 års konvention. Om en fördragsslutande part, efter konven— tionens ikraftträdande, vill uppskjuta tillämpningen av en bilaga eller del därav, skall den vid tidpunkten för kommissionens antagande av ändring i den berörda bilagan, underrätta övriga fördragsslutande parter om vilka bestämmelser som komtner att uppskjutas.

Enligt artikel 34 stod konventionen öppen för undertecknande i Helsmgfors från den 9 april 1992 till den 9 oktober 1992 av stater och EG som deltog i den diplornatkonferens för skydd av Östersjöområdets marina miljö som hölls i Helsingfors den 9 april 1992.

Enligt artikel 35 skall konventionen ratificeras eller godkännas av de stater samt EG. som undertecknat den. Konventionen står öppen för anslutning av varje annan stat eller organisation för regional ekonomisk integration som är intresserad av att uppfylla konventionens mål och syften, under förutsättning att ifrågavarande stat eller organisation in- bjuds av samtliga fördragsslutande parter. Instrumenten för ratif1cering, godkännande eller anslutning skall deponeras hos depositarien.

EG och varje annan organisation för regional ekonomisk integration som blir fördragsslutande part i denna konvention skall i frågor inom sina kompetensområden utöva de rättigheter och fullgöra det ansvar som konventionen tillskriver dess medlemsstater.

Konventionen träder i kraft två månader efter det att samtliga signatär- stater som gränsar till Östersjön samt EG har deponerat sina instrument för ratifikation eller godkännande enligt artikel 36.

När konventionen träder i kraft upphör 1974 års konvention om skydd av Östersjöområdets tnarina miljö med ändringar att gälla. Dock skall ändringar av bilagorna till 1974 års konvention som antagits efter un- dertecknandet före ikraftträdandet av 1992 års konvention fortsätta att gälla tills motsvarande ändringar gjorts i den nya konventionen.

När som helst efter utgången av fem år efter konventionens ikraftträ- dande får enligt artikel 37 en fördragsslutande part frånträda denna genom skriftlig underrättelse till depositarien.

Finlands regering skall, enligt artikel 38, vara depositarie för konven- uonen.

2.3. Nordsjön och Nordostatlanten

2.3.1. Nuvarande samarbete

Nordostatlanten inklusive Nordsjön med Skagerrak och Kattegatt sträcker sig i nordsydlig riktning från havet norr om Grönland och ningen ges i den nu aktuella konventionen rörande Nordostatlanten. Havsområdet är drabbat av olika miljöskador, som såväl intemationel- la som nationella ansträngningar hittills bara i viss utsträckning kunnat mildra eller råda bot på. Allvarliga miljöeffekter kan främst konstateras

Prop. 1992/932237

13

när det gäller de kustnära områdena i Nordsjön, där tillförseln av föroreningar från floder är stor. Ökande halter av närsalter är en trolig orsak till algblomningar med åtföljande syrebrist i vattnet vilket påver- kar bottendjur och fisk. En långsam rubbning av ekosystemet förmodas ha inträtt eftersom artsammansättningen bland algerna förändrats. Runt oljeborrplattformar och i dumpningsområden har bottenlivet också skadats. Förhöjda halter av tungmetaller såsom bly, kvicksilver och koppar i vatten och sediment nära kustema har påvisats. Utsläpp av olja från fartyg och oljeplattformar utgör ett hot mot bl.a. sjöfågel. Floderna tillför de mesta föroreningarna, men även lufttillförseln har betydelse för föroreningssituationen.

[ arbetet inom den s.k. Nordsjökonferensen och inte minst inom ra- men för Oslo- och Pariskonventionemas kommissioner har tillståndet i havsområdet kartlagts och insatser gjorts för att komma till rätta med miljöskador. Oslo— och Pariskonventionerna är de regionala havskon- ventioner som styr samarbetet för att minska havsföroreningarna i Nordostatlanten. Dessa konventioner omfattar samma havsområden, nämligen Nordsjön och Nordostatlanten inbegripet kuststatemas ter- ritorialhav. Medlemmar av Oslokonventionen är alla stater med kust mot Atlanten från Gibraltar till Nordkap samt Finland. Pariskonven— tionen räknar även EG som medlem, medan Finland endast är obser- vatör. Nordsjökonferensen är en benämning på regelbundet återkom- mande möten mellan miljöministrarna i samtliga länder som har kust mot Nordsjön. Besluten vid dessa möten är i praktiken vägledande för Oslo- och Pariskommissionema när det gäller Nordsjön. Den första Nordsjökonferensen ägde rum är 1934 och därefter har ytterligare två konferenser hållits. Som ett resultat av den andra Nordsjökonferensen bildade Internationella Havsforskningsrådet (ICES) och Oslo— och Pariskommissionema en aktionsgrupp, North Sea Task Force, NSTF. Gruppens syfte är bl.a. att förbättra den vetenskapliga kunskapen om Nordsjöns miljö.

Oslokonventionen - Konventionen om förhindrande av havsförore- ningar genom dumpning från fartyg och luftfartyg - är en regional havskonvention som omfattar Nordostatlanten och Nordsjön (inklusive Skagerrak och Kattegatt) samt statemas territorialhav. Dess syfte är att minska. och helst förhindra, dumpning och förbränning av miljöfarliga och andra ämnen till havs. Konventionen reglerar inte dumpning av radioaktivt avfall.

Oslokonventionen trädde i kraft år 1974. Parter är samtliga kuststater från Gibraltar till Nordkap samt Finland. Förbud mot dumpning för parterna gäller miljöfarliga ämnen som är upptagna i en till konventionen fogad bilaga (klorerade kolväten, cancerframkallande ämnen, kadmium och kvicksilver) utom i de fall ämnena förekommer som spårämnen i andra substanser. Dumpning av andra ämnen och material får ske endast efter tillstånd av nationella myndigheter i varje särskilt fall. En rad olika faktorer skall tas i beaktande när tillstånd ges till dumpning, bl.a. alternativa metoder för att deponera avfallet. För— bränning av avfall till havs är förbjuden efter år 1994 enligt beslut som togs vid Oslokommissionens möte år 1988. Härigenom togs ett viktigt

Prop. 1992/93:237

14

steg i arbetet mot att havet inte får ses som en avfallsplats. Dumpningen av reningsverksslam och industriavfall samt av muddermassor har kun- nat minskas, och målet för medlemsländerna är att få till stånd ett totalt stopp för all dumpning.

Konventionen har en kommiSSion som verkställande organ. Den sam- manträder en gång per år. Sekretariatet är gemensamt med Pariskom- missionens och beläget i London. Två permanenta arbetsgrupper finns: teknisk-vetenskapliga arbetsgruppen och den med Pariskommissionen gemensamma havsövervakningsgruppen. Därutöver finns en rad under- grupper.

Pariskonventionen - Konventionen om förhindrande av havsförore- ning från landbaserade källor - omfattar samma havsområden som Oslokonventionen. Parterna är också desamma med undantag för att Finland endast är observatör och att Pariskonventionen även räknar EG som medlem. Konventionen trädde i kraft år 1978 och dess syfte är att förhindra förorening av havet från landbaserade källor. Härmed avses utsläpp via direktutsläpp i havet, via tillrinnande floder, via markavrin- ning, via luft etc. I princip alla typer av källor till utsläpp skall regleras inom konventionens ram: industrier, oljeutvinning till havs, energipro- duktion (inklusive radioakth avfall), tätorter, jordbruk m.m.

Till konventionen är fogad en bilaga som upptar ämnen vars använd- ning på olika sätt skall bevakas. Tre grupper av ämnen identifieras. I grupp 1 återfinns beständiga, giftiga ämnen och sådana som har be- nägenhet för bioackumulering (kadmium, kvicksilver samt vissa haloge- nerade ämnen). I grupp 2 ingår något mindre miljöfarliga ämnen, bl.a. organiska fosforföreningar, organiska kiselföreningar, arsenik, koppar, bly och zink. Grupp 3 består av radioaktiva ämnen. Närsalter finns inte med på någon av listorna men inom kommissionen pågår arbete med att få till stånd betydande utsläppsminskningar till känsliga områden. Paris- kommssionen antog vid sitt möte år 1988 Nordsjökonferensens deklara— tion om SO—procentiga minskningar fram till år 1995 av tillförseln av stabila organiska ämnen, metaller och närsalter. Arbetet med tungmetal— ler, luftburna föroreningar i allmänhet och närsalter har fått stor tyngd inom Pariskmnmissionen.

Konventionens verkställande organ är kommissionen, som sammanträ- der en gång per år, fr.o.m år 1993 tillsammans med Oslokommissionen. Pariskommissionen har ett antal arbetsgrupper knutna till sig. Två år permanenta: teknisk-vetenskapliga arbetsgruppen och den med Oslo- kommissionen och ICES gemensamma havsövervakningsgruppen. Därutöver finns flera arbetsgrupper och ad hoc—grupper.

2.3.2. Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordost- atlanten

Konventionen antogs vid mötet med Oslo- och Pariskommissionema i september 1992 i Paris och har undertecknats av Belgien, Danmark, Spanien, ankrike, Portugal, Tyskland, Storbritannien (inklusive diplo- matisk note), Sverige, Irland, Island, Norge. Nederländerna, Finland,

Prop. 1992/931237

15

Luxemburg, Schweiz och EG. Den utgör en sammanslagning och mo- dernisering av Oslo- och Pariskonventionema.

I ministerdeklarationen från mötet framhålls bl.a. att den åtgärdsplan som antagits under konventionen utgör ett medel att föra framåt rekommendationer antagna genom Agenda 21 vid Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling (UNCED). Vidare åtar sig minist- rarna att mötas regelbundet och första gången, inte senare än år 1997, utvärdera arbetet inom ramen för konventionen samt anta strategier och göra prioriteringar på basis av utvärderingsresultaten.

Genom den nya konventionen blir bestämmelsema om förbud mot dumpning även gällande för radioaktiva ämnen. Frankrike och Stor- britannien motsatte sig under förhandlingarna att konventionen skulle innehålla ett heltäckande förbud mot dumpning av radioaktivt material. Den kompromiss som gjordes innebär att särskilda regler gäller för dessa två länder för dumpning av ämnen med låg till medelhög radioak- tivitet, inklusive avfall, fram till åtminstone är 2008. Vidare införs i konventionen de nya begreppen bästa tillgängliga teknik (BAT) och bästa miljöpraxis (BEP), vilka närmare redogörs för i ett tillägg till konventionstexten, samt försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar.

I och med den nya konventionen sammanförs arbetet inom de nuva— rande Oslo- och Pariskommissionema till en verkställande kommission med undergrupper. Sekretariatet är som nämnts redan nu gemensamt.

Konventionens innehåll

Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten består av en inledning och 34 artiklar samt fyra bilagor och två tillägg (se bilaga 2).

I inledningen betonas att den marina miljön och dess flora och fauna är av utomordentlig betydelse för alla nationer. Parterna är ense om värdet hos den marina miljön i Nordostatlanten och behovet av att skyd— da den på ett samordnat sätt. Gemensamma åtgärder på nationell, regio- nal och global nivå är nödvändiga för att förhindra och eliminera havs— föroreningar. Det kan vara önskvärt att vidta striktare åtgärder på regio— nal nivå än de som föreskrivs i internationella konventioner eller överenskommelser med global räckvidd. Parterna uttalar vidare sin övertygelse om att ytterligare internationella åtgärder måste vidtas omgående som en del av en fortlöpande och sammanhängande plan för att skydda den marina miljön. De positiva resultat som uppnåtts genom konventionen för förhindrande av havsföroreningar genom dumpning från fartyg och luftfartyg (Oslokonventionen) och konventionen för förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor (Pariskon— ventionen) framhålls. Motiveringen för att ersätta dessa är att den nya konventionen omfattar samtliga källor till föroreningar av den marina miljön och de skadliga elfektema av mänsklig aktivitet i denna samt beaktar försiktighetsprincipen och stärker det regionala samarbetet.

Prop. 1992/931237

16

Artikel 1 innehåller definitioner samt anger på vilket havsområde konventionen är tillämplig.

Enligt artikel 2 skall de fördragsslutande parterna var för sig och ge- mensamt anta program och vidta alla tänkbara åtgärder samt samordna sin politik och sina strategier för att förhindra och avlägsna förorening och skydda havsområdet. Därvid skall försiktighetsprincipen och prin- cipen om att förorenaren betalar tillämpas. Program och åtgärder skall, där så är lämpligt, genomföras inom viss tid och med beaktande av bästa tillgängliga teknik samt bästa miljöpraxis, enligt kriterier som närmare anges i tillägg ]. Ingen bestämmelse i konventionen skall tolkas så att den hindrar parterna att var för sig eller gemensamt vidta striktare åtgärder.

Enligt artiklarna 3, 4 och 5 förbinder sig parterna att i enlighet med bestämmelsema i konventionen, särskilt bilaga I, II respektive III, vidta åtgärder för att förhindra och eliminera förorening från landbaserade källor, genom dumpning eller förbränning respektive från havsbaserade källor.

Bilaga 1 innehåller bestämmelser om förhindrande och eliminering av förorening från landbaserade källor. Där stadgas att bästa tillgängliga teknik skall tillämpas vid genomförande av program och åtgärder vad gäller punktkällor samt att bästa miljöpraxis skall tillämpas för punktkällor och diffusa källor. Vilka kriterier som skall gälla vid fastställande av prioriteringar m.m. anges i tillägg 2 (beständighet, giftighet, benägenhet för bioackumulering, radioaktivitet osv.). I detta tillägg räknas också upp vilka ämnen som program och åtgärder bland annat skall avse: tungmetaller, organohalogena föreningar, organiska föreningar av fosfor och kisel, biocider, radioaktiva ämnen inklusive avfall m.m. Parterna förbinder sig att vidta förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för förorening till följd av olyckshändelser. Vid antagande av program och åtgärder avseende radioaktiva ämnen gäller särskilda bestämmelser om beaktande av rekommendationer från övriga berörda internationella organisationer och institutioner.

Utsläpp får endast ske med tillstånd eller enligt reglering av behöriga myndigheter. Ett system ska upprättas för dessa myndigheters regel- bundna övervakning och inspektion. Kommissionen skall fastställa planer för att minska och gradvis avveckla vissa ämnen samt fastställa program och åtgärder för att minska tillförsel av närsalter från olika källor.

Bilaga 1! om förhindrande och eliminering av föroreningar genom dumpning eller förbränning stipulerar att förbränning till havs är förbjuden. Dessutom förbjuder bilagan dumpning av allt avfall eller annat material utom tnuddermassor, trögrörligt material av naturligt ursprung i fast form och liskavfall från liskeindustrin. För avloppsslam träder förbudet i kraft den 1 januari 1999 och för fartyg och luftfartyg den 1 januari 2005. Dumpning av radioaktiva ämnen, inklusive avfall, är följaktligen också förbjuden. Storbritannien och Frankrike, som ville behålla möjligheten till undantag från denna bestämmelse vad gäller ämnen med låg till medelhög radioaktivitet efter en period av 15 år (artikel 3.3.a i bilaga 11), skall rapportera om vilka åtgärder som

Prop. 1992/93:237

17

vidtagits för att undersöka alternativa landbaserade alternativ. Vad som skall gälla om inte kommissionen upphäver möjligheten till undantag inom denna femtonårsperiod beskrivs nämnare under punkt 3.c. I artiklarna 4-5 stadgas om tillstånd av behörig myndighet eller reglering av dumpning samt vilka kriterier, riktlinjer och förfaranden som därvid skall tillämpas genom kommissionens antagande av sådana enligt artikel 6 i bilagan. Artiklama 7-9 behandlar tillämpning av bilagans bestämmelser i händelse av force majeure på grund av exempelvis hårt väder, vid olyckor då fartyg eller luftfartyg överges till havs till följd av olyckor och i annan nödsituation. Parterna är enligt bilagans artikel 10 skyldiga se till att fartyg och luftfartyg inom deras territorier följer bestämmelserna och att misstanke om dumpning i strid härmed rappor— teras.

Bilaga III gäller förhindrande och eliminering av förorening från havsbaserade källor. Vid antagande av program och åtgärder ska parter- na kräva tillämpning av bästa möjliga teknik och bästa miljöpraxis inklusive, där så är möjligt ren teknik. De kriterier som anges i tillägg 2 skall användas vid fastställande av prioriteringar m.m. Dumpning av avfall eller annat material från havsbaserade anläggningar är förbjuden. Detta förbud gäller dock inte utsläpp till vatten eller luft från havsbaserade källor. Sådana utsläpp får enligt bestämmelserna i bilagans artikel 4-5 endast ske efter tillstånd eller reglering samt upprättande av system för övervakning och inspektion av parternas behöriga myndigheter. Vidare regleras i nämnda artiklar tillstånd för dumpning och kvarlämnande av i havet utlagda pipelines eller havsbaserade anläggningar som tagits ur bruk. Vid force majeure och olyckor gäller särskilda bestämmelser. Parterna skall rapportera händelser som ger upphov till misstanke om överträdelser och kommissionen åläggs enligt bilagans artikel 10 bl.a. uppgifter om insamling av information och fastställande av vissa kriterier, riktlinjer och förfaranden för för- hindrande av förorening från dumpning av havsbaserade anläggningar och i havet utlagda pipelines som tagits ur bruk samt från kvarlämnade havsbaserade anläggningar.

Parterna skall enligt artikel 6, och som närmare beskrivs i bilaga IV, genomföra och regelbundet publicera resultaten av gemensamma be- dömningar av den marina miljöns kvalitet och utveckling. Utvärderingar av vidtagna och planerade åtgärders effektivitet skall företas och fast- ställande av prioriterade områden för åtgärder ske.

Bilaga IV innehåller bestämmelser om vad som skall gälla vid bedörn— ning av den marina miljöns kvalitet. Där stadgas att övervakning skall avse upprepade mämingar av kvaliteten på den marina miljön, dvs. vatten, sediment, flora och fauna samt mätningar av verksamheter eller tillförsel som kan påverka dessa och vilka effektema i så fall blir. I bilagans artikel 2 förbinder sig parterna att samarbeta för att genomföra övervakningsprogram och delge kommissionen data samt standardisera mätmetoder, bedriva forskning, använda och utveckla vetenskapliga bedömningsinstrument m.m. Kommissionen åläggs att utarbeta och genomföra program för gemensam övervakning, utföra vissa bedöm—

Prop. 1992/93:237

18

ningar, samarbeta med behöriga regionala och internationella organisa- tioner i utförandet av kvalitetsbedömningar m.m.

Parterna skall enligt artikel 7 samarbeta för att skydda havsområdet från föroreningar från andra källor än de som anges i artikel 3, 4 och 5, såvida de inte redan är föremål för effektiva åtgärder.

Artikel 8 handlar om upprättande av kompletterande eller gemensam- ma program för vetenskaplig eller teknisk forskning.

I artikel 9 stadgas att parterna skall se till att myndigheterna i respek- tive land blir skyldiga att lämna ut information om havsområdets till- stånd, om verksamheter eller åtgärder som kan ha negativ påverkan på detta eller bedrivs eller vidtas i enlighet med denna konvention. Vissa undantag görs, men skälen för att vägra lämna ut information måste anges.

Artikel 10 rör tillsättandet av kommissionen och dess uppgifter. Före- trädare för alla fördragsslutande parter skall ingå. Den skall samman- träda regelbundet och när så beslutas på grund av särskilda omständig- heter. Kommissionen skall bl.a. övervaka konventionens tillämpning, allrrränt undersöka havsområdets tillstånd, bedöma åtgärders effektivitet och granska prioriteringar, fastställa program och åtgärder inklusive sitt eget arbetsprograrn samt underorgan och deras uppgifter. Egen arbets- ordning och egna tinansiella föreskrifter skall upprättas av kommis- sionen och enhälligt antas av de fördragsslutande parterna. Vidare får korrrrrrissionen fatta beslut och anta rekommendationer i enlighet med artikel 13, dvs. enhälligt, eller om enhällighet inte kan uppnås, med tre fjärdedels majoritet, om inte annat framgår av konventionen. Beslut blir bindande tvåhundra dagar efter att beslutet fattats för de parter som röstat för och som inte inom denna tidsperiod skriftligen har anmält att de inte kan godta beslutet. Vidare är beslutet bindande för dem som inom samma tidsrarn skriftligen underrättat exekutivsekreteraren om att de godkänner beslutet. Rekommendationer skall inte ha bindande vet- kan.

I artikel ]] stadgas om vad som gäller för observatörer. Ett ständigt sekretariat upprättas genom artikel 12. Kommissionen skall utse en exekutivsekreterare samt besluta om dennes uppgifter och villkor i befattningen. Enligt artikel 14 utgör bilagorna och tilläggen en inte- grerad del av konventionen. Artikel 15 reglerar ändringar av konven- tionen och l6, 17, 18 och 19 antagande och ändringar av bilagor och tillägg.

De fördragsslutande parterna skall enligt artikel 20 ha var sin röst i kommissionen. EG och andra organisationer för regional ekonomisk integration ges rösträtt inom sina kompetensområden enligt särskild ordning.

Artikel 21 stadgar att överläggningar för att förhandla fram ett samar- betsavtal skall inledas när förorening från en part sannolikt kan vara till förfång för en eller flera av de övrigas intressen. Kommissionen kan på begäran ta upp frågan, lämna rekommendationer m.m. Artikel 22 rör parternas regelbundna rapportering till kommissionen och artikel 23 kommissionens bedömningar av efterlevnaden av konventionen samt åtgärder för att befrämja den.

Prop. 1992/93:237

19

Enligt artikel 24 får kommissionen besluta att rekommendation eller beslut skall gälla viss del av havsområdet (regionalisering) och om olika tidtabeller för genomförande.

Artikel 25, 26 och 27 rör undertecknande, ratificering, antagande eller godkännande av konventionen samt anslutning efter den 30 juni 1993. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Frankrikes regering. Konventionen skall stå öppen för de fördragsslutande parterna i Oslo— och Pariskonventionema, andra kuststater som gränsar till havsområdet, stater som ligger uppströms vattendrag som har sitt utlopp i havsom— rådet och vissa organisationer för regional ekonomisk integration. Övriga stater eller nyssnämnda organisationer får parterna enhälligt inbjuda att ansluta sig. Enligt artikel 28 får reservationer mot konven— tionen inte göras.

Konventionen skall enligt artikel 29 träda i kraft den trettionde dagen efter det datum då samtliga fördragsslutande parter i Oslo- och Paris— konventionerna deponerat sina instrument. I artikel 30 stadgas att från— trädande kan ske, genom skriftlig uppsägning till depositarieregeringen, när som helst efter två år från det datum då konventionen trädde i kraft. Ett år efter mottagandet av uppsägningsmeddelandet hos depositariere— geringen träder uppsägningen i kraft.

Enligt artikel 31 ersätter denna konvention, när den träder i kraft, Oslo- och Pariskonventionerna mellan de fördragsslutande parterna. Beslut, rekommendationer och andra överenskommelser som antagits enligt dessa konventioner skall dock fortsatt gälla i den mån de är för— enliga med den nya konventionen.

Artikel 32 rör tvistlösning mellan parterna beträffande tolkning eller tillämpning av konventionen.

Depositarieregeringen skall enligt artikel 33 underrätta parterna och signatärmakterna om deposition av instrument, meddelanden om in— vändningar och frånträdarrden, datum då konventionen träder i kraft, mottagande av olika underrättelser samt ikraftträdande av ändringar. I artikel 34 fastslås att originalet till konventionen, vars engelska och franska texter äger lika vitsord, skall deponeras hos Frankrikes rege—

ring.

2.4. Godkännande av konventionerna

Mitt förslag: 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö och konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten skall godkännas.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har bedömt att det inte behövs några större ändringar i svensk lagstiftning till följd av de åta— ganden som konventionerna innebär. Berörda myndigheter har redan tidigare deltagit i revideringsarbetet.

Prop. 1992/931237

20

Statens naturvårdsverk påtalar att dumpningslagen bör kompletteras för att uppfylla konventionemas förbud mot förbränning av avfall till havs. En komplettering av förordningen (1985z837) om PCB m.m. bör göras med förbud avseende användning m.m. av PCT (besläktad med PCB, används som mjukgöringsmedel i brandsäkra plaster och färger). Vidare tar verket bl.a. upp frågan om tolkning och tillämpning av begreppen bästa miljöpraxis (BEP) och bästa tillgängliga teknik (BAT) Dessutom framförs att regelverket på miljörättsområdet i Sverige för närvarande inte är särskilt väl utformat för att smidigt kunna införa de beslut och rekommendationer som båda konventionerna förutskickar.

Koncessionsnämnden för miljöskydd framhåller bl.a. att samman— slagningen av Oslo- och Pariskonventionema är ett steg i rätt riktning mot en strukturförenkling i det internationella samarbetet. Vidare anser nämnden det angeläget att nu bättre än tidigare kontrollera överensstäm- melsen mellan de internationella och nationella reglerna och att man följer upp de internationella överenskommelsema med nationell lags— tiftning. Även nämnden lyfter fram problemen vad gäller terminologin i svensk lagstiftning respektive internationellt. Skillnader i terminologi mellan det svenska och de internationella systemen måste, enligt nämn— den, beaktas i det internationella arbetet men också i det nationella arbetet med rniljöskyddsfrågoma, t.ex. i det arbete som pågår med en revidering av miljölagstr'ftningen. Vissa begrepp som förekommer kon— ventionstexterna är inte definierade i det svenska rättssystemet. Det gäller t.ex. BEP. Nämnden anser att en noggrann genomgång av kon- ventionstexterna med beaktande av förenligheten med det svenska rätts- systemet, förenligheten med svensk miljöskyddsnomenklatur och fören- lighcten med övriga internationella åtaganden eller planerade åtaganden är angelägen och bör ske före en svensk ratificering av konventionen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Kustbevakningen och Sjöfartsverket har yttrat sig enbart över den nya Helsingforskonventio— nen. SGU, som konstaterar att de redan tidigare lämnat synpunkter på konventionstexten, har inga erinringar. Inte heller kustbevakningen har något att erinra mot denna. Sjöfartsverket har under hand meddelat att de inte har något att erinra mot en ratificering av konventionen.

Kemikalieinspektionen anser att konventionemas åtaganden stämmer väl överens med inSpektionens pågående arbete med riskbegränsning. Den enda reglering av svensk lagstiftning som krävs är att förordningen om PCB m.m. kompletteras med bestämmelser om PCT.

Jordbruksverket påtalar att konventionemas innehåll vad avser jord- bruket inte är särskilt preciserat.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ser ökade krav på expertinsatser från verkets sida som troliga och kanske svåra att till fullo tillfredsställa inom ramen för SMHI:s anslag.

Skälen för mitt förslag: De åtgärder som skall vidtas enligt konven- tionerna överensstämmer väl med de riktlinjer för det internationella arbetet för en hållbar utveckling på havsmiljöområdet, som inryms i handlingsprograrririiet Agenda 21 från FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) i juni 1992. Regeringen har beslutat att Sverige

Prop. 1992/931237

21

skall underteckna konventionerna. Konventionema är ett viktigt steg på vägen mot en renare havsmiljö. Jag har beaktat remissinstansemas synpunkter men finner inte anledning att avstå från ett godkännande av konventionerna. I det följande (avsnitt 2.5) återkommer jag till denna

fråga.

1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Regeringen beslöt den 2. april 1992 att Sverige skulle underteckna kon- ventionen. Den träder i kraft två månader efter att samtliga fördrags— slutande parter ratificerat och godkänt den. Så snart detta skett ersätter 1992 års konvention den nu gällande 1974 års konvention.

Östersjön har genom århundraden haft en avgörande roll för den politiska och ekonomiska utvecklingen i vårt land. Då den största delen av vår kust gränsar till Östersjön är dess miljö och tillstånd en fråga som berör oss alla.

Östersjön är ett mycket förorenat innanhav där havsföroreningama nu har nått så höga nivåer att havet kommer att få irreparabla skador om inte åtgärder snabbt sätts in.

Redan år 1990 tog den svenske och den polske statsministern initiativ till Ronnebykonferensen om Östersjöns miljö. De deltagande länderna beslöt att gemensamt utarbeta ett åtgärdsprogram med syfte att återställa Östersjöns ekologiska balans. Programmet utarbetades gemensamt av representanter för samtliga länder som gränsar till Östersjön och av representanter för Världsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Euro- peiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken. Vid kon- ferensen i april 1992, antog även miljöministrarna en deklaration, The Baltic Sea Declaration, om den strategiska inriktningen av och huvud- elementen i det åtgärdsprogram som initierades i Ronneby. Åtgärdspro- grammet som sträcker sig över en tjugoårsperiod har kostnadsberäknats till ca 135 miljarder kronor.

Programmet innehåller både en beskrivning av Östersjöns miljötill— stånd och ger förslag till konkreta åtgärder för att begränsa utsläppen av föroreningar. Bl.a. finns en förteckning med 132 utpekade belasmings— källor rned åtgärdsförslag varav ett fyrtiotal har bedömts som särskilt angelägna att åtgärda.

Arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet är en viktig uppgift under de kommande åren. Ett viktigt instrument vid detta genomförande är 1992 års Helsingforskonvention. Den kommer med hjälp av den nu gällande konventionen att utgöra det instrument som skall användas för att genomföra de långtgående miljöförbättrande åtgärder som kommer att bli aktuella.

Till Helsingforskornrnissionen är knutet ett sekretariat med säte i Hel- singfors. Sekretariatet leds av en exekutivsekreterare som utses av kom- missionen. Sekretariatet skall verka för att genomföra de angivna ar- betsuppgifter som åligger kommissionen enligt konventionen. En viktig arbetsuppgift kommer att vara genomförandet av Åtgärdsprogrammet för Östersjön. Kostnaderna för kommissionens verksamhet skall, med

Prop. 1992/93:237

22

undantag för EG, delas lika mellan parterna, om inte kommissionen en- hälligt beslutar annat.

Genom de samarbetsformer som har utvecklats inom ramen för Hel- singforskommissionens nuvarande arbete, kommer sekretariatet att få en allt viktigare uppgift i framtiden. Med stöd av 1992 års konvention blir möjlighetema bättre att aktivt verka för att minska utsläppen av föroreningar till Östersjöområdet.

Ansvaret för att förbättra Östersjöns miljötillstånd förenar länderna kring Östersjön. Sverige har en pådrivande roll i detta sammanhang. En viktig förutsättning för detta arbete är att 1992 års konvention snarast ratificeras av alla deltagande parter. Mot denna bakgrund anser jag att l992 års konvention för skydd av Östersjöområdets marina miljö nu bör föreläggas riksdagen för godkännande.

Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Regeringen beslöt den 10 september 1992 att Sverige skulle underteckna konventionen. Det internationella samarbetet inom Nordsjöområdet kommer väsentligen att underlättas genom sammanslagningen av de två tidigare konventionerna. Än mer betydelsefullt är dock att den nya kon- ventionen omfattar samtliga källor till föroreningar av och skadliga effekter på den marina miljön. Även föroreningar från landbaserade källor som når havet via luften omfattas av den nya konventionens åtgärdsområde. Vidare beaktar den försiktighetsprincipen och är ägnad att stärka det regionala samarbetet. I den aktionsplan som antogs av ministrarna vid möte den 21-22 september 1992 prioriteras särskilt att åstadkomma avsevärda begränsningar i utsläpp till havet av organiska, halogenerade substanser som är giftiga och på andra sätt särskilt farliga. Vidare skall man arbeta för att till år 2000 kunna utvärdera rnil— jösituationen i hela det havsområde som konventionen omfattar.

Några kostnadsökningar för sekretariatet, som redan nu är gemensamt för Oslo- och Pariskonventionema, förutses inte.

Konventionen träder i kraft 30 dagar efter att samtliga i Oslo- och Pariskonventionema fördragsslutande parter ratificerat eller godkänt den. Så snart detta skett ersätter den de nuvarande Oslo- och Pariskon- ventionema mellan de fördragsslutande parterna.

Hänvisningar till S2-4

2.5. Genomförande av konventionerna

Mitt förslag: Durnpningslagen (197421154) utvidgas till att omfatta förbränning av avfall.

Skälen för mitt förslag: Flera olika svenska lagar reglerar tillsam- mans de rättsområden som konventionerna täcker. Förutom den lagstift— ning som gäller sjöfarten kan i detta sammanhang särskilt nämnas rniljö—

Prop. l992/93z237

23

skyddslagen (1969z387), lagen (1971:l 154) om förbud och dumpning av avfall i vatten (dumpningslagen) och lagen (1985:426) om kemiska produkter.

I samband med att riksdagen godkände de tidigare konventionerna gjorde föredragande departementschefen en genomgång av då gällande lagstiftning (för Helsingforskonventionen prop. 1975/76:6, bet. l975/76'JoUl7, rskr. l975/76159, för Oslokonventionen prop. 1972:2l, bet. 19721J0U37, rskr. 1972:235, för Pariskonventionen prop. l975/76:85, bet. l975/76:JoU29, rskr. l975/76:143). De därvid läm- nade redogörelsema kan i allt väsentligt sägas överensstämma i sak med nu gällande lagstiftning. Tilläggas bör dock att lagen om kemiska pro— dukter numera ersatt den tidigare kemikalielagstiftningen samt att regler som rnotsvararar den tidigare 136 a & byggnadslagen (1947z305) numera återfinns i 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Departementschefen konstaterade sarnmanfattningsvis såväl beträffande Helsingforskonventionen som Oslo— och Pariskonventioner- na att en svensk anslutning till konventionerna inte torde kräVa någon särskild lagstiftning på området.

Som framgår av min tidigare redogörelse innebär de nya kon— ventionema om skyddet av den marina miljön i Östersjöområdet och Nordostatlanten en modernisering av de nu gällande konventionerna och en anpassning till tillkomna miljöpolitiska krav. Även om det alltså tidigare har funnits konventioner på området, är de nya konventionerna av sådan betydelse inom rniljöpolitiken att det finns skäl att särskilt överväga behovet av ändringar i rniljölagstiftrringen.

Konventionema innehåller åtaganden bl.a. om underrättelse och sam- råd vid föroreningsolyckor, samarbete vid bekämpning av marina föro- reningar, infomration till allmänheten, informationsskydd och regler av administrativ natur. Dessa åtaganden är inte av sådan art att införlivan- det av dem i det svenska miljöpolitiska arbetet kräver en nationell lag- stiftning. Många av dessa åtaganden ligger i linje med det samarbete som redan pågår mellan avtalsparterna.

Vissa regler skall utvecklas av parterna gemensamt. Jag avser här bl.a. regler om ansvar för skada. lnte heller i fråga om sådana regler finns det för närvarande anledning att överväga ändringar i nationell lagstiftning.

Av min tidigare redogörelse framgår också att det i konventionerna etableras ett antal nya begrepp som inte har förekommit där tidigare. Jag avser begreppen bästa tillgängliga teknik (BAT), bästa miljöpraxis (BEP), försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar.

För svenskt vidkommande krävs för att konventionerna skall få status av gällande rätt att de genom en lagstiftningsakt transformeras till att ingå i den svenska miljörätten. Denna lagstiftningsteknik används re- gelmässigt på rniljöpolitikens område när en internationell överenskom- melse skall införlivas med svensk rätt. Bland de lagstiftningsärenden på senare tid i vilka denna teknik har tillämpats på det miljörättsliga om- rådet kan nämnas ändringar i bl.a. rniljöskyddslagen (19691387) med anledning av EES-avtalet (prop. 1992/93:60) samt prop. 1992/93:140 om svensk verksamhet i Antarktis.

Prop. 1992/931237

24

Den vedertagna lagstiftningstekniken innebär inte att en konven- tionstext ordagrant skall återges i den nationella lagen. Det är tillräck- ligt att lagen kan tillämpas så att reglerna i de internationella överens- kommelsema kan följas. Det är dock önskvärt att den nationella lagstift- ningen är så utformad att det om möjligt tydligt framgår att den inrym- mer internationella överenskommelser.

Koncessionsnämnden för miljöskydd och Naturvårdsverket har ifråga- satt orn det är en brist i den svenska lagstiftningen om de nyss angivna principerna inte framgår direkt av svensk lag.

Koncessionsnämnden anser att en svensk ratificering av konventioner— na bör föregås av en noggrann genomgång av konventionstextema med beaktande av förenligheten med det svenska rättssystemet, förenligheten med svensk rniljöskyddsnomenklatur och förenligheten med övriga internationella åtaganden eller planerade åtaganden.

En konvention kan i och för sig ställas under riksdagens beslut för godkännande utan att de av konventionen föranledda lagförslagen är färdigberedda. Ett skäl till detta kan som i det nu aktuella fallet - vara att det är av särskild betydelse med ett snabbt ikraftträdande mellan avtalsparterna i konventionen. På grund därav och då det under bered— ningen inte gjorts gällande att det skulle finnas några åtaganden i kon- ventionerna som Sverige inte kan acceptera, föranleder inte frågor som gäller genomförandet i svensk lagstiftning något uppskov vad gäller själva godkännandet av konventionerna. I den mån Sveriges åtaganden enligt konventionerna föranleder ändringar i svensk lagstiftning kvarstår denna förpliktelse även efter det att ratifikationsprocessen är avslutad.

Som Koncessionsnämnden påpekar pågår en omfattande översyn av den svenska miljörättsliga lagstiftningen. Miljöskyddskommittén (ME l989:04) förväntas inom kort avge sitt huvudbetänkande med förslag till en miljöbalk som innebär en samordning av de viktigaste lagarna på miljöskyddsområdet. Vidare pågår inom Miljö- och naturresursdepar- ternentet en översyn av den svenska miljölagstiftningen i förhållande till gällande internationella överenskommelser. Denna översyn kommer under år 1993 att avrapporteras i en departementspromemoria.

Inom ramen för dessa översynsarbeten kommer frågor om förhållandet till internationella konventioner och de begrepp som används i sådana sammanhang att aktualiseras.

Också hos andra avtalsparter torde det finnas anledning att överväga ändringar i den nationella lagstiftningen med anledning av de nya inter- nationella konventionerna. Det är i själva verket så att en viktig funk— tion av de internationella avtalen är att vara pådrivande för parternas nationella miljöpolitik och miljölagstiftning. Det är min uppfattning att man även för svenskt vidkommande i framtiden måste öka beredskapen för att göra ändringar i den svenska lagstiftningen med anledning av internationella avtal. I sammanhanget är det inte minst viktigt att lagtex— terna ges en sådan utformning att det av dem tydligt framgår att inter- nationella avtal har beaktats.

Av de nya principer som har införts i konventionerna har försik— tighetsprincipen alltsedan tillkomsten av miljöskyddslagen varit vägle— dande för tillårnpningen av den lagen (se bl.a. prop. 196928 5. 210 och

Prop. 1992/93 :237

prop. 1980/81192 s. 39). Försiktighetsprincipen avspeglas också i 5 & Prop. 1992/93:237 lagen om kemiska produkter.

Även principen om att förorenaren skall betala är accepterad och i åtskilliga fall genomförd i svensk miljölagstiftning.

Enligt min mening kan även principerna om bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis upprätthållas med stöd av miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter i den utsträckning som krävs med hänsyn till de åtaganden som följer av nu ifrågavarande konventioner. Denna bedömning grundar jag på att ärenden om miljöfarlig verksamhet hand- läggs av de beslutande myndigheterna enligt ett förvaltningsförfarande som innebär att myndigheten alltid har ett ansvar för att ärendet blir tillfredsställande utrett och prövat. I denna prövning har de nu berörda principerna och de riktlinjer som enligt konventionema skall gälla vid tillämpningen av principerna en självklar plats och ryms inom de all- mänt hållna reglerna i såväl miljöskyddslagen som lagen om kemiska produkter. I den mån en prövningsmyndighet finner att en ansökan eller annan till en myndighet ingiven handling inte utgör tillräckligt underlag för att ta ställning i en given fråga har myndigheten befogenhet att begära erforderlig komplettering av beslutsunderlaget. Koncessions- nämnden skall enligt 14 & miljöskyddslagen sörja för en fullständig utredning av de ärenden som kommer under nämndens prövning. Enligt 5 & miljöskyddslagen skall verksamheten därvid bedömas utifrån vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta har inneburit att kraven på olika miljöfarliga verksamheter successivt har kunnat skärpas under de senaste decennierna. De nu aktuella konventionerna ligger enligt min uppfattning väl i linje med denna utveckling.

Även om de allmänna principerna i konventionema kan tillämpas med stöd av gällande rätt, kan det finnas skäl att överväga ytterligare änd- ringar och förtydliganden av principiell karaktär i den svenska lagstift- ningen av hänsyn till intresset av harmonisering med internationella avtal. Sådana lagändringar aktualiseras dock inte bara på grund av de nu ifrågavarande konventionema. Som jag tidigare nämnt uppkommer frågan bl.a. i samband med behandlingen av förslaget till en ny miljö- balk.

Vid sidan av de generella principerna pekar Koncessionsnämnden på att de nu aktuella konventionerna avviker från svensk lagstiftning genom att hålla en högre detaljnivå än lagstiftningen. Som en följd av EES- avtalet har den ändringen gjorts i miljöskyddslagen att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter an- gående skyddsåtgärder. begränsningar och försiktighetsmått i övrigt som på grund av Sveriges av riksdagen godkända åtaganden enligt EES- avtalet inte får åsidosättas. Förslaget till en miljöbalk kan förväntas ge ännu större utrymme att meddela direkt bindande generella föreskrifter som ett alternativ till dagens system med individuella tillstånd. Sådana föreskrifter ökar utrymmet för att återspegla detaljerade miljöskydds- krav i internationella konventioner iden inhemska lagstiftningen.

Koncessionsnämnden pekar i sitt yttrande också på att uttrycket "till- Stånd" används i olika sammanhang i konventionstexten på ett sådant 26 sätt att man måste uttala tveksamhet inför konventionstextens förenlighet

med svensk miljöskyddslagstifming. Exempel på detta finns enligt nämnden i artikel 6 punkt 3 i Helsingforskonventionen. Där förutsätts att ett förhandstillstånd skall kunna periodiskt förnyas, medan det rå- dande systemet i Sverige enligt nämnden innebär att ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet i princip gäller för all framtid. Det är, fram- håller nämnden vidare, villkoren för tillståndet som kan omprövas efter tio år eller under vissa förutsättningar vid en tidigare tidpunkt. Jag vill i detta avseende först påpeka att redan enligt gällande lag - 18 & miljö- skyddslagen - tillstånd till miljöfarlig verksamhet kan tidsbegränsas om det finns särskilda skäl. Tillståndsmyndigheten kan också med tillämp- ning av 21 5 miljöskyddslagen, om det när tillstånd till miljöfarlig verksamhet lämnas, ej tillräckligt säkert kan bedömas vilka villkor som bör gälla, i visst avseende skjuta upp avgörandet i denna del till dess erfarenhet av verksamheten vunnits. Den av Koncessionsnämnden åbe- ropade artikeln innebär att tillståndsgivna utsläpp i vatten och till luften skall övervakas och kontrolleras. Enligt 24 & miljöskyddslagen finns det möjligheter att ompröva villkor i sådan omfattning att ett tillstånd i praktiken inte går att utnyttja. Även om således den gällande lagen ger goda förutsättningar att uppfylla Helsingforskonventionen i nu berört avseende, kommer det i samband med beredningen av Miljöskyddskorn- mitte'ns förslag till miljöbalk att finnas anledning att särskilt överväga utformningen av de motsvarande reglerna i balken, bl.a. med hänsyn till av Sverige ingångna internationella avtal.

Konventionema innehåller också ett antal definitioner som syftar till att ange vad som i konventionerna avses med vissa begrepp. De defini— tioner som finns i de nya konventionerna inryms enligt min mening i gällande svensk lagstiftning. Något annat har inte heller framkommit under beredningen av ärendet.

Utöver vad jag nu har anfört finns det anledning att nu ändra de svenska reglerna på ett par särskilda punkter.

Bestämmelserna i artikel 10 i konventionen om skydd av Östersjö- områdets rnarina miljö och artikel 4 i konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, som innebär ett förbud mot förbrän- ning av avfall till havs, saknar motsvarighet i den gällande svenska lagstiftningen. En föreskrift som innebär ett förbud mot förbränning av avfall i enlighet med konventionemas krav bör alltså införas i svensk lagstiftning. Föreskriften bör tas in i 1971 års dumpningslag.

Som påpekats av Naturvårdsverket behövs i förordningen (1985:837) om PCB m.m. en ändring såvitt avser perklorerade terfenyler (PCT). Jag avser att återkomma till regeringen i den frågan.

Prop. 1992/931237

27

Hänvisningar till S2-5

  • Prop. 1992/93:237: Avsnitt 2.4

3. ECE—konventionen om gränsöverskridande

vattendrag och internationella sjöar

3.1. Inledning

Regeringen beslutade den 12 mars 1992 om undertecknande av ett inom Förenta nationernas kommission för Europa (ECE) utarbetat utkast till konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar. Konventionen antogs därefter vid ett möte inom ECE (Senior Advisers to ECE Governments on Environmental and Water Problems) i Helsingfors den 17-18 mars 1992 varvid den undertecknades av 22 stater och EG.

Enligt konventionen skall parterna vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra, kontrollera och minska gränsöverskridande påverkan. Särskilt gäller detta vattenförorening samt användning av gränsöverskridande vatten i övrigt. Ekosysternen skall bevaras och vid behov återställas.

I konventionen behandlas närmare olika slag av åtgärder för att för- hindra, kontrollera och minska gränsöverskridande påverkan. Vidare behandlas frågor om övervakning av gränsöverskridande vattendrag, samarbete om forskning och utveckling av effektiv teknik för att hindra gränsöverskridande påverkan, informationsutbyte, ansvar, samarbete mellan parterna, samråd, varnings och alarmsystem, ömsesidigt bistånd, information till allmänheten samt institutionella bestämmelser.

ECE-konventionens.föreskrifter går inte längre än gällande svensk miljölagstiftning. Gränsöverskridande vattendrag är för svensk del främst Torne älv på gränsen mellan Sverige och Finland samt Klarälven mellan Sverige och Norge. Mellan Sverige och Finland fimrs en gräns- älvsöverenskommelse som ingicks år 1971. En särskild finsk-svensk gränsälvskommission handlägger frågor rörande byggande i vatten, vattenreglering, fiskefrågor samt vattenföroreningsfrågor i Tome älvs vattenområde.

Föreskrifter som reglerar gränsöverskridande miljöpåverkan finns också i den nordiska miljöskyddskonventionen som undertecknades av de nordiska miljöministrama år 1974. I denna finns regler om ömse- sidigt hänsynstagande vid ländernas prövning av tillåtligheten av all miljöskadlig verksamhet. Den störning som sådan verksamhet orsakar i annat land skall enligt konventionen likställas med störning i det egna landet. I konventionen ges föreskrifter om skyldighet att informera nordiskt grannland som påverkas av störningen.

Sverige har vidare ratificerat Esbokonventionen om miljökonsekvens- beskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Enligt denna skall parterna förebygga, minska och kontrollera betydande skadlig gräns- överskridande miljöpåverkan från föreslagna verksamheter. För verk- samheter som kan antas förorsaka sådan skadlig påverkan skall upprät- tas miljökonsekvensbeskrivningar.

Prop. 1992/93:237

28

3.2. Konventionens innehåll

I konventionens inledning framhålls att parterna som kommit överens om konventionen inser att skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar är viktiga och brådskande uppgifter, vilkas fullgörande endast kan säkerställas genom ökat mellanstatligt samarbete. De betonar behovet av kraftigare nationella och inter- nationella åtgärder för att förhindra, kontrollera och minska utsläpp av farliga ämnen i vattenmiljön och för att minska eutroäering och försur- ning samt förorening av den marina miljön, särskilt kustområdena, från landbaserade källor.

Vidare erinras om de ansträngningar som redan gjorts av ECE-stater- nas regeringar för samarbetet på bilateral och multilateral nivå samt om olika relevanta bestämmelser och principer som tidigare antagits vid internationella möten. Slutligen betonas att samarbete mellan länderna vad avser skydd och användning av gränsöverskridande vatten i första hand skall genomföras genom utarbetande av avtal mellan de länder som gränsar till samma vatten, särskilt där sådana avtal ännu inte nåtts.

I konventionens artiklar 1-8 änns intagna bestämmelser som avser alla parter. I artikel 1 deänieras vad som avses med "gränsöverskridande vatten" och "gränsöverskridande påverkan". Såväl yt- som grundvatten omfattas. Gränsöverskridande vatten är sådana som utmärker, korsar eller är belägna på gränslinjer mellan två eller äera stater. När sådana vatten äyter direkt ut i havet slutar de vid en rak linje tvärs över deras respektive mynningar. Med part avses i konventionen som regel för- dragsslutande part, medan strandpart är de parter som gränsar till sam- ma gränsöverskridande vatten.

Enligt artikel 2 skall parterna vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra, kontrollera och minska gränsöverskridande påverkan. Parter— na skall vidta åtgärder för att säkerställa att gränsöverskridande vatten används i syfte att nå en ekologiskt sund och rationell vattenvärd, bevarande av vattenresurser och skydd av miljön. Åtgärderna skall om möjligt vidtas vid källan och de skall varken direkt eller indirekt resul- tera i överföringar av föroreningar till andra delar av miljön. Principer såsom försiktighetsprincipen, förorenarens kostnadsansvar och kom- mande generationers behov skall vara vägledande för parterna. Bestäm- melserna i konventionen skall inte inverka på parternas rätt att in— dividuellt eller gemensamt anta strängare åtgärder än de som fastställs i konventionen.

Artikel 3 behandlar olika åtgärder för att förhindra, kontrollera och minska gränsöverskridande påverkan såsom ny och bättre teknik, förprövning av utsläpp av avloppsvatten, minskning av tillförsel av näringsämnen till vatten från industri och kommunala källor, hushåll- ning rned vattentillgångar, skydd av grundvatten och mål för vatten- kvalitet och kontrollkriterier. Artikel 4 föreskriver att parterna skall upprätta program för övervakning av förhållanden som rör gräns- överskridande vattendrag.

Prop. 1992/93:237

29

Parterna skall enligt artikel 5 samarbeta i fråga om forskning och utveckling av effektiv teknik för att förhindra, kontrollera och minska gränsöverskridande påverkan. De skall sträva efter att - när så är nödvändigt — inleda forskningsprogram om metoder för att bedöma gif- tigheten hos farliga ämnen och grader av farlighet hos föroreningar. Andra nämnda områden för gemensamma forskningsprogram är kun- skap om förekomst av miljöpåverkan, utveckling av miljövänlig teknik och miljöanpassad produktion och konsumtion, avveckling av ämnen som kan ha gränsöverskridande påverkan samt värdering av skador som uppkommit som följd av gränsöverskridande påverkan.

Artikel 6 föreskriver att parterna snarast skall vidta åtgärder för bre- dast möjliga infonnationsutbyte i frågor som täcks av konventionen. Enligt artikel 7 skall parterna stödja lämpliga internationella ansträng- ningar som syftar till att utarbeta ansvarsregler.

Bestämmelserna i konventionen skall enligt artikel 8 inte inverka på parternas rättigheter och skyldigheter enligt nationella eller över- nationella föreskrifter för att skydda information i samband med in- dustriell och kommersiell sekretess eller nationell säkerhet.

I artiklarna 9-16 ges bestämmelser för strandpartema. Artikel 9 anger att strandpartema skall träffa avtal eller överenskommelser när sådana inte änns eller anpassa de beäntliga för att ange deras ömsesidiga åtaganden när det gäller gränsöverskridande påverkan. Parterna skall i överenskommelsen noga ange det flodområde eller delar av detta som är föremål för samarbetet. Vidare redogör artikeln för frågor om att upp- rätta gemensamma organ i anslutning till avtalen och vilka uppgifter sådana organ skall ha med kartläggning, övervakningsprogram, målbeskrivning, åtgärdsprogram, vamings— och alarmförfarande samt inforrnationsutbyte. Artikel 10 föreskriver att samråd skall äga rum mellan strandpartema på begäran av sådan part.

Enligt artikel 11 skall strandpartema upprätta och genomföra gemensamma program för övervakning av förhållandena i samband med gränsöverskridande vattendrag. De skall enas om föroreningsparametrar och förorenande ämnen som skall övervakas regelbundet. De skall med jämna intervaller genomföra gemensamma eller samordnade bedömning- ar av förhållandena i gränsöverskridande vattendrag och effektiviteten av vidtagna åtgärder. Resultaten skall göras tillgängliga för allmänheten. Slutligen föreskrivs att strandpartema skall harmonisera regler för övervakningsprogram, analystekniker, utvärderingar och registrering av föroreningar m.m.

Gemensam forskning och utveckling behandlas i artikel 12. Strandpar- terna skall inleda särskilda forsknings och utvecklingsverksarnheter till stöd för att uppnå de mål och kriterier för vattenkvalitet som de enats om att ställa upp och anta.

Enligt artikel 13 skall strandpartema utbyta rimliga tillgängliga upp— gifter om miljöförhållanden, bästa möjliga teknik, utsläpp och övervak— ning, vidtagna åtgärder och givna tillstånd eller föreskrifter för utsläpp av avloppsvatten. De skall vidare främja kommersith utbyte av bästa teknik samt tekniskt bistånd.

Prop. 1992/93:237

30

Varnings— och alarmsystem samt ömsesidigt bistånd behandlas i artik- larna 14-15. strandpartema skall omedelbart informera varandra om varje kritisk situation som kan få gränsöverskridande påverkan. De skall upprätta samordnade eller gemensamma kommunikations-, vamings- och alarmsystem i syfte att få och vidarebefordra information och utar- beta och enas om förfarandena för ömsesidigt bistånd.

Artikel 16 föreskriver att strandpartema skall se till att information går ut till allmänheten om mål för vattenkvalitet, utfärdade tillstånd och villkor som måste uppfyllas samt resultat av provtagning på vatten och utsläpp som genomförts i övervakningssyfte.

Institutionella och avslutande bestämmelser behandlas i artiklarna 17- 28. Föreskrift lämnas om hur och när parterna skall sammankallas till möte samt vad som skall behandlas vid dessa möten. Vidare behandlas frågor om rösträtt och hur sekretariatsuppgifter skall fullgöras, hur ändringar i konventionen skall ske samt hur tvist mellan parterna skall lösas.

I artiklarna behandlas även undertecknande av konventionen samt ratifikation, godtagande och godkännande av samt anslutning till kon- ventionen.

Slutligen behandlas ikraftträdande och frånträdande av konventionen. Konventionen träder i kraft 90 dagar efter deponering av det sextonde ratifikationsinstrumentet eller motsvarande. När som helst efter tre år räknat från ikraftträdandet för parten i fråga, kan frånträde ske.

Till konventionen är fogat fyra bilagor, nämligen bilaga I som definierar uttrycket "bästa tillgängliga teknik", bilaga [I som ger riktlin- jer för utveckling av bästa miljövård, bilaga III som behattdlar riktlinjer för utveckling av mål och kriterier för vattenkvalitet och bilaga IV som handlar om skiljedom.

3.3. Godkännande av ECE-konventionen om

gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

Mitt förslag: ECE-konventionen om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar skall god- kännas.

Skälen för mitt förslag: Den aktuella konventionen kan sedan den trätt i kraft efter ratination av ett tillräckligt antal stater bidra till en förbättring av vattenmiljön både i fråga om ytvatten och grundvatten i Europa. Det ändrade politiska läget sedan uppdelningen på öst- och västländer upphört har öppnat möjlighet för ett vidgat samarbete i vat- tenvårdslrågor mellan länderna. En del av de vattendrag som berörs av ett sådant vidgat samarbete mynnar i Östersjön. Insatser inom ratnen för den aktuella konventionen kan sålunda även innebära ett förbättrat

Prop. 1992/93:237

31

föroreningsläge för Östersjöns del. Konventionen ger också förutsätt- ningar för ett intensifierat utbyte av information om tillståndet i miljön i Europa. För svensk del väntas konventionen inte innebära åtaganden om miljövårdsinsatser som inte redan täcks av gällande lagstiftning eller tidigare internationella överenskommelser. Mot bakgrund av vad som framhållits är det angeläget att Sverige godkänner konventionen.

4. Upphörande av Öresundsöverenskommelsen

mellan Sverige och Danmark

Mitt förslag: Öresundsöverenskommelsen mellan Sverige och Danmark skall upphävas.

Skälen för mitt förslag: En överenskommelse mellan Sverige och Danmark för att skydda Öresund mot föroreningar undertecknades av företrädare för regeringarna i Sverige och Danmark den 5 april är 1974. I överenskommelsen uttalas att inom vardera landet skall vidtas effek- tiva åtgärder för att minska utsläpp av föroreningar, direkt eller in- direkt, i Öresund. Omfattningen av åtgärderna skall bedömas med utgångspunkt i vad som är tekniskt möjligt och med beaktande av såväl allmänna som enskilda intressen. Vidare anges bl.a. vissa minimikrav på rening av utsläppen att gälla tills vidare. I särskilda avsnitt behandlas frågor om kommunala respektive industriella avloppsutsläpp och anges övriga riktlinjer för vattenvärden. För att svara för samarbetet rörande skyddet av Öresund skulle enligt överenskommelsen upprättas en svensk-dansk kommission.

Öresundsöverenskommelsen godkändes av riksdagen samma år som den ingicks (prop. l974zl75, bet. 1974:JOU47, rskr. 19741367). Den svensk-danska kommissionen har sedan sin tillkomst verkat för att sam- ordna och initiera forsknings- och undersökningsverksamhet i Öresund samt infomierat om föroreningssituationen i Öresund, bl.a. genom att årligen avge en redogörelse till regeringen om sin verksamhet.

Under år 1992 har, under förutsättning av godkännande av regeringar— na, träffats avtal mellan Miljöministeriet i Köpenhamn och Miljö- och naturresursdepartementet i Stockholm angående upphävande av den svensk—danska överenskommelsen om skyddet av Öresund mot förore- ningar. Sedan överenskommelsen trätfades år 1974 har det skett stora förändringar på det miljöpolitiska området. Bl.a. har de kommunala och regionala organen numera större ansvar för tillsyn och miljöövervakning än tidigare. Samarbetet på nordisk och internationell nivå har kraftigt förstärkts. Formema för samverkan har utvecklats och fördjupats såväl inom ramen för Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för miljövårdsfrågor som inom konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Andra viktiga konventioner som tillkommit är den nordis-

Prop. 1992/93:237

32

ka rniljöskyddskonventionen och den tidigare nämnda Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande samman- hang.

I enlighet med beslut vid det avslutande mötet med Öresundskommis- sionen har överläggningar inletts mellan företrädare för Statens natur- vårdverk och dess danska motsvarighet, Miljöstyrelsen, om organisatio- nen av det fortsatta samarbetet om skyddet av Öresund på regional och kommunal nivå mot olika slag av föroreningar. Myndigheterna skall undersöka och utarbeta förslag när det gäller ett nytt dansk-svenskt samarbetsorgans uppgifter, sammansättning m.m. Därvid gås igenom behovet av kompletterande utredningar och andra lämpliga projekt såsom redovisning av långtidstrender, orsaksanalyser och framtids— scenarier.

Regeringama i Sverige och Danmark har under år 1991 träffat ett avtal om en fast förbindelse över Öresund. I detta sammanhang skall bl.a. utredas förbindelsens inverkan på den marina miljön i Öresund och Östersjön.

Mot bakgrund av denna utveckling kan syftet med Öresundsöverens- kommelsen nås utan en särskild dansk-svensk kommission på regerings- nivå. Behovet av samarbete kan tillgodoses genom regionala och lokala organ. Därigenom uppnås att de närmast ansvariga myndigheterna får ett ökat ansvar för miljövårdsinsatsema i Öresundsområdet samtidigt som även samarbetsorgan med bredare inriktning engageras i verksam- heten.

I Öresundsöverenskommelsens artikel 10 föreskrivs att överenskom- melsen efter att ha varit i kraft under tio år kan uppsägas av endera parten genom skriftligt meddelande till den andra parten. Har uppsäg— ning skett upphör överenskommelsen att gälla ett år efter det att uppsäg- ningen skedde. Uppsägning har skett den 16 mars 1992 genom det tidi- gare återgivna avtalet om upphävande av överenskommelsen. Öresunds- överenskommelsen har godkänts av den svenska riksdagen och det danska folketinget. I Danmark har vidtagits åtgärder för ett godkän- nande av folketinget av upphävandet av överenskonunelsen.

5. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom Miljö— och naturresursde- parternentet upprättats förslag till lag om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten. Lagförslaget är av den beskaffenheten att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Prop. 1992/932237

33

6. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen dels att anta 1. förslaget till lag om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten, dels att godkänna 2. 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö, 3. konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, 4. ECE-konventionen om skydd och användning av gränsöver- skridande vattendrag och internationella sjöar, 5. upphävandet av Öresundsöverenskommelsen mellan Sverige och Danmark .

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1992/93:237

34

Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992

The Contracting Parties.

Conscious of the indispensable values of the marine environment of the Baltic Sea Arca. its exceptional hydrographic and ecological char- acteristics and thc sensitivity of its living resources to changes in the environment:

Bertring in mind the historical and present economic. social and cultural values of the Baltic Sea Area for the well-being and devel- opment of the peoples of that region;

Noling with deep concern the still ongoing pollution of the Baltic Sea Arca:

Dct'laring their firm determination to assure the ecological restoration of the Baltic Sea, ensuring the possibility of self-regeneration of the marine environment and preservation of its ecological balance:

Recognizilig that the protection and enhance- ment of the marine environment of the Baltic Sea Area arc tasks that cannot effectively be accotnplishcd by national efforts alone but by close regional co-operatitm and other appro- priate international measures:

Appreciating the achievements in cnviron- mental protection within the framework of the 1974 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Aren. and the role of the Baltic Marine Environment Protection Commission therein:

Reval/ing thc pcrtincnt provisions and prin- ciples of the 1972 Declaration of the Stockh- olm Conference on the Human Environment

and the 1975. Final Act of the Conference on: Security and (To-operation in Europe (CSCE):

Desiring to enhance c1_)-t.>peration with competent regional organizations such as the

1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

De fördragsslutande parterna.

som är madwtna om de omistliga värden som Östersjöområdets marina miljö utgör. dcss hydrt')grufiska och ekologiska särart samt känsligheten hos dess letvtnde tillgångar för forandringar 1 miljön.

som beaktar de historiska och nuvarande eko- nomiska. sociala och kulturella värden som Östersjöområdet utgör för folkens välfärd och utveckling i denna region.

som med djup oro uppnzärksumntar dcn fort- gående föroreningcn av Ostersjoomtadc

som tillkännager sin fasta beslutsamhet att trygga ett ekologiskt återställande av Öster- sjön och därigenom säkerställa möjligheten till naturligt återställande av den marina mil- jön och bevarandet av dess ekologiska balans.

som inser att skyddet och förbättringen av Ös- tersjöområdets marina miljö är uppgifter som ej effektivt kan fullgöras enbart genom natio- nella ansträngningar utan även genom nära re- gionalt samarbete och andra lämpliga interna- tionella åtgärder.

som uppskattar de miljt'iskyddsinsatscr som gjorts inom ramen för 1974 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö och den roll som kommissionen för skydd av Ös- tersjöns marina miljö har haft i detta arbete.

som erinrar sig om tillämpliga bestämmelser och principer i 1972 års deklaration frän Stock- holmskonferensen om den mänskliga miljön och 1975 års slutdokumcnt från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK).

som Önskar förbättra samarbetet med behö- riga regionala organisationer som t.ex. Inter-

3.5

International Baltic Sea Fishery Commission established by the 1973 Gdansk Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources in the Baltic Sea and the Belts;

Welcoming the Baltic Sea Declaration by the Baltic and other interested States. the Euro- pean Economic Community and co-operating international financial institutions assembled at Ronneby in l990. and the Joint Compre- hensive Programme aimed at a joint action plan in order to restore the Baltic Sea Area to a sound ecological balance;

Conscious of the importance of transparcney and public awareness as well as the work by non—govern mental organizations for successful protection of the Baltic Sea Area:

Welcoming the improved opportunities for closer co-operation which have been opened by the recent political developments in Europe on the basis of peaceful co-operation and mutual understanding:

Determined to embody developments in inter- national environmental policy and environ- mental law into a new Convention to extend. strengthen and modernize the legal regime for the protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area:

Have agreed as follows:

Article ] Convention Area

This Convention shall apply to the Baltic Sea Area. For the purposes of this Convention the "Baltic Sea Area" shall be the Baltic Sea and the entrance to the Baltic Sea bounded by the parallel of the Skaw in the Skagerrak at 570 44.43'N. It includes the internal waters. i.e.,

Prop. 1992/932237 Bilaga 1

nationella fiskerikommissionen för Östersjön. upprättad genom 1973 års konvention i Gdansk om fisket och bevarandet av de lc- vande tillgångarna i Östersjön och Bälten.

som välkomnar den Östersjödeklaration. som antogs av Östersjöstaterna och andra intresse- rade stater. Europeiska ekonomiska gemen- skapen och de samverkande internationella fi- nansinstitutioner. som samlades i Ronneby "1990. samt det övergripande åtgärdsprogram som syftar till en gemensam handlingsplan för att återställer en sund, ekologisk balans i Öster- sjöområdet.

som är medvetna om vikten av såväl öppenhet och allmänhetens medvetenhet som av det ar- bete som utförs av icke-statliga organisationer för ett framgångsrikt skydd av Östersjöområ— det.

som välkornnar de förbättrade möjligheterna till närmare samverkan baserat på fredligt samarbete och ömsesidig förståelse som har öppnats genom den senaste politiska utveck- lingen i Europa.

som är beslutna att ge utvecklingen inom den internationella rniljöpolitiken och miljörätten konkret form i en ny konvention i syfte att ut- vidga. stärka och modernisera rättsreglerna för skydd av Östersjöområdets marina miljö.

har kommit överens om följande.

Artikel ] Konventionsomräde

Denna konvention skall tillämpas på Öster- sjöområdet. Med "Östersjöområdet" avses i denna konvention Östersjön och inloppet till Östersjön. vilket begränsas av latituden ge- nom Skagen i Skagerrak vid 570 44.43'N. Om- rådet omfattar inte vatten. dvs. för tillämp—

36

for the purpose of this Convention waters on the landward side of the base lines from which the breadth of the territorial sea is measured up to the landward limit according to the designation by the Contracting Parties.

A Contracting Party shall. at the time of the deposit of the instrument of ratification. approval or accession inform the Depositary of the designation of its internal waters for the purposes of this Convention.

Article .? Definitions For the purposes'of this Convention:

l. "Pollution" means introduction by man. directly or indirectly. of substanccs or energy into the sea. including estuaries. which are liable to create hazards to human health. to harm living resources and marine ecosystems. to cause hindrance to legitimate uses of the sea including fishing. to impair the quality for use of sea water. and to lead to a reduction of amenities:

2. "Pollution from land-based sources" means pollution of the sea by point or diffuse inputs from all sources on land reaching the sea waterborne. airborne or directly from the coast. lt includes pollution from any deliberate disposal under the seabed with access from land by tunnel. pipeline or other means:

3. "Ship" means a vessel of any type whatso- ever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats. air-cushion vehicles. submersibles. floating craft and fixed or float- ing platforms;

4. (a) "Dumping" means: (i) any deliberate disposal at sea or into the seabed of wastes or other matter

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

ningen av denna konvention vatten på land— sidan om de baslinjer frän vilka territorialha- vcts bredd beräknas till landgränsen enligt vad som anges av de fördragsslutande parterna.

En fördragsslutande part skall underrätta de- positarien vid deponering av ratifikations-. godkännande- eller anslutningsinstrtunent om hur den avgränsar sina inre vatten för tillämp- ningen av denna konvention.

ArtikelZ Definitioner I denna konvention avses med

1.. "förorening": sådana av människan direkt eller indirekt orsakade utsläpp av ämnen eller energi i havet. inbegripet tlodmynningar. som kan ge upphov till risker för människors hälsa. skada levande tillgångar och marina ekosys— tem, hindra behörigt utnyttjande av havet. in- begripet fisket. försämra havsvattnets använd- ningsmöjligheter och leda till en minskning av skönhets- och rekreationsvärden.

2. "förorening frän landbaserade källor": förorening av havet från alla utsläpp på land genom punktkällor eller diffusa källor som när havet genom 'attendrag. från luften eller di- rekt frän kusten. Häri inbegrips förorening till följd av avsiktlig kvittblivning under havsbott- nen med tillträde frän land via tunnel. rörled— ning eller på annat sätt.

3. "fartyg": fartyg av alla slag som används i den marina miljön och inbegriper bärplansbä- tar. svävare. undervattcnsfartyg. flytande far- koster samt fasta eller flytande plattformar.

4. (a) "dumpning": (i) varje avsiktlig kvittblivning i havet el- ler pä havsbottnen av avfall eller

37

from ships. other man-made struc- tures at sea or aircraft:

(ii) any deliberate disposal at sea of ships. other man-made structures at sea or aircraft:

(b) "Dumping" does not include:

(i) the disposal at sea of wastes or other matter incidental to. or derived from the normal operations of ships. other man-made structures at sea or aircraft and their equipment. other than wastes or other matter transported by or to ships. other man-made struc- tures at sea or aircraft. operating for the purpose of disposal of such matter or derived from the treatment of such wastes or other matter on such ships. structures or aircraft:

(ii) placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof. provided that such placement is not contrary to the aims of the present Convention:

5. "lncineration" means the deliberate combustion of wastes or other matter at sea for the purpose of their thermal destruction. Activities incidental to the normal operation of ships or other man-made structures are excluded from the scope of this definition:

o. "()il" means petroleum in any form including crude oil. fuel oil. sludge. oil refuse and refined products:

7. "Harmful substance" substance. which. if introduced into the sea. is

means any

liable to cause pollution:

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

andra ämnen från fartyg. andra kon- struktioner till havs eller luftfartyg.

(ii) Varje avsiktlig kvittblivning i havet av fartyg. andra konstruktioner till havs eller luftfartyg.

(b) med "dumpning" avses inte:

(i) kvittblivning i havet av avfall eller andra ämnen. som sammanhänger med eller härrör från den normala driften av fartyg. andra ktmstruktio- ner till havs eller luftfartyg och tillhö- rande utrustning. sävida det inte är fraga om avfall eller andra ämnen. som antingen transporteras av eller till fartyg. andra konstruktioner till havs eller luftfartyg. vilka har till uppgift att behandla sädant avfall eller som erhålls genom behandling av sådant avfall eller av andra ämnen ombord på sådana fartyg, konstruktioner eller luftfartyg. (ii) utläggning av ämnen för annat ända- mäl än enbart kvittblivning. under förutsättning att sådan utläggning inte strider mot denna ktmventions syften.

5. "förbränning": avsiktlig förbränning till havs av avfall eller andra ämnen för termisk destruktion. Verksamhet i samband med den normala driften av fartyg eller andra konstruk- tioner undantas frän tlenna definitions tillämp- ningsomräde.

6. "olja": petroleum i varje form. däri inbe- gripet räolja. brännolja. oljeslam. oljeavfall och raffinerade produkter.

7. "skadligt ämne": varje ämne som. om det släpps ut i havet. kan orsaka f("irtnening.

8. "l lazardous substance" means any harm- ful substance which due to its intrinsic proper- ties is persistent. toxic or liable to bio-accumu- late:

9. "Pollution incident" means an occurrence or series of occurrences having the satne origin. which results or may result in a discharge of oil or other harmful substances and which poses or may pose a threat to the tnarine environment of the Baltic Sea or to the coastline or related interests of one or more Contracting Parties. and which requires emer- gency actions or other immediate response:

lt). "Regional economic integration organ- ization" means any organization constitutcd by sovereign states. to which their tnembcr states have transferred competence in respect of matters governed by this Convention. including the competence to enter into inter- national agreements in respect of these matters:

11. The "Commission" means the Baltic Marine Environment Protection Commission referred to in Article 19.

A rtit'lt' 3 Fundamental principles and obligations

1. The Contracting Parties shall individually or jointly take all appropriate legislative. administrative or other relevant measures to prevent and eliminate pollution in order to promote the ecological restoration of the Baltic Sea Area and the preservation of its ecological balance.

2. The Contracting Parties shall apply the precautionary principle. i.e.. to take prevent- ive measures when there is reason to assume that substances or energy introduced. directly or indirectly. into the marine environment

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

8. "farligt ämne": varje skadligt ämne som på grttnd av sin inneboende egenskap är per- sistent. toxiskt eller kan antas bioackumulera.

9. "föroreningsolycka": en händelse eller en serie händelser med samma ursprung som medför eller katt medföra utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen och som innebär eller kan innebära ett hot mot Östersjöns tnarina miljö eller mot en eller flera föttlragsslutande parters kustlinje eller därmed förknippade in- tressen och som kräver räddningsinsatser eller andra omedelbara insatser.

10. "organisation för regional ekonomisk in- tegration": varje organisation som upprättats av suveräna stater. till vilken medlemsstaterna överfört kompetens vad gäller frågor som re- gleras i denna konvention. inbegripet kompe- tens att ingå internationella avtal avseende sä- dana frägor.

Kommissionen för skydd av Ostersjöns marina miljö som om- nämns i artikel 19.

l l . "kommissionen":

Artikel 3 Grundläggande principer och skyldigheter

1. De fördragsslutande parterna skall var för sig eller gemensamt vidta alla erforderliga lag- stiftnings-. administrativa eller andra rele- vanta ätgärder för att förhindra och eliminera förorening i syfte att främja ätcrsti'tllandet av Östersjöområdet och be 'arandet av dess eko- logiska balans.

2. De fördragsslutande parterna skall till- lämpa försiktighetsprincipen_ dvs. vidta före- byggande ätgärder när det finns anledning att anta att ämnen eller energi sotn direkt eller in- direkt släpps ut i den marina miljön kan inne-

39

may create hazards to human health. harm living resources and marine ecosystems. damage amenities or interfere with other legit- imate uses of the sea even when there is no conclttsive evidence of a causal relatirmship between inputs and their alleged effects.

3. ln order to prevent and eliminate pollu- tion of the Baltic Sea Area the Contracting Parties shall promote the use of Best F.nviron- mental Practice and Best Available Techno- logy. lf the reduction of inputs. resulting frotn the use of Best Environmental Practice and Best Available 'l'echnology. as described in Annex ll. does not lead to environmentally acceptable results. additional measures shall be applied.

4. The Contracting Parties shall apply the polluter-pays principle.

5. The Contracting Parties shall ensure that measurements and calculations of emissions from point sources to water and air and of inputs from diffuse sources to water and air are carried out in a scientifically appropriate tnatmer in order to assess the state of the tnarine environment of the Baltic Sea Area and ascertain the implementation of this Convention.

6. The Contracting Parties shall use their best cndcavours to ensure that the imple— mentation of this Convention does not cause transboundary pollution in areas outside the Baltic Sea Area. Furthertnorc. the relevant measures shall not lead either to unacceptable environmental strains on air quality and the atmosphere or on waters. soil and ground water. to unacceptably harmful or increasing waste disposal. or to increased risks to lntman health.

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

bära risker för människors hälsa. skada le- vande tillgångar och marina ekosystem. skada skönhets— och rekreationsvärden eller hindra annat legitimt utnyttjande av havet även när det inte föreligger z'tvgörande bevis på orsaks— satnbandet mellan utsläpp och påstådda effek- ter.

3. För att förhindra och eliminera förorening av Östersjöområdet skall de fördragsslutande parterna främja användningen av bästa mil- jöpraxis och bästa tillgängliga teknik. Om minskningen av utsläpp till följd av använd- ningen av bästa miljöpraxis och bästa tillgäng- liga tcknik. såsom beskrivs i bilaga ll. inte le- det till miljömässigt godtagbara resultat. skall ytterligare åtgärder vidtas.

4. De fördragsslutande parterna skall till- lämpa principen "förorenaren betalar".

5. De fördragsslutande parterna skall säker- ställa att mätningar och beräkningar av tit- släpp i vattnet och till luften-från punktkällor och diffusa källor utförs på ett frän vetenskap- lig synpunkt lämpligt sätt i syfte att bedöma tillståndet i Östersjöområdets marina miljö och säkerställa genomft'irandet av denna kon- vention.

6. De fördragssltttande parterna skall med all kraft sträva efter att säkerställa att genom- förandet av denna ktmventit'm ej orsakar gränsöverskridande förorening i områden utanför Östersjöområdet. Dessutom får inte åtgärderna leda till vare sig en oacceptabel be- lastning på luftkvaliteten och atmosfären eller på vatten. mark och grundvatten. till oaccep- tabel skadlig eller ('.')kande kvittblivning av av- fall eller till ökade risker för människors hälsa.

40

Artic/(' 4 Application

1. This Ctmvention shall apply to the protec- tion of the marine em-ironment of the Baltic Sea Area which comprises the water-body and the seabed including their living resources and other forms of marine life.

2. Without prejudice to its sovereignty each Contracting Party shall implement the provi- sions of this Conventum within its territorial sea and its internal waters through its national authorities.

3. This Convention shall not apply to any warship. naval auxiliary. military aircraft or other ship and aircraft owned or operated by a state and used. for the time being, only on government non—commercial service.

l-lt'uvever. each Contracting Party shall ensure. by the adoption of appropriate meas- ures not impairing the operations or opera- tional capabilities of such ships and aircraft owned or operated by it. that such ships and aircraft act in a manner consistent. so far as is reasonable and practicablc. with this Conven- tion.

Arricle 5 Harmful substances

'The Contracting Parties undertake to prevent and eliminate pollution of the marine environ- ment of the Baltic Sea Area caused by harmful substances from all sources. according to the provisions of this Ctmventiou and, to this end. to implement the procedures and measures of Annex l.

Prop. l992/931237 Bilaga 1

Artikel 4 Tillämpning

1. Denna konvention avser skyddet av Ös- tersjöområdets marina miljö. som omfattar vattenpelaren och havsbottnen. inbegripet de levande tillgångarna och den marina faunan och floran i övrigt.

2. Utan inskränkning i dess suveränitet skall varje fördragsslutande part genom sina natio- nella myndigheter gcnt'unft'ira bestämmelserna i denna konvention inom sitt territorialhav och sina inre vatten.

3. Denna konvention skall inte tillämpas på ("örlogsfartyg. marinens hjälpfarty". militära luftfartyg eller andra fartyg och luftfartyg som ägs eller används av en stat och som för tillfäl- let utnyttjas enbart för statlig. icke-kommer— siell tjänst. Varje fördragsslutande part skall dock. ge- nom att vidta lämpliga åtgärder som inte hind- rar nyttjandet eller nyttjandegraden av sådana fartyg och luftfartyg som ägs eller används av parten. säkerställa att fartygen eller luftfarty- gen. i den utsträckning som är rimligt och praktiskt möjligt. uppträda på ett sätt som står i överensstämmelse med denna konvention.

Artikel 5 Skadliga ämnen

De fördragsslutande parterna förbinder sig en- ligt bestämmelserna i denna konvention att förhindra och eliminera sädan förorening av Östersjöområdets marina miljö som orsakas av skadliga ämnen från alla källor och för detta syfte genomföra de förfaranden och åtgärder som avses i bilaga I.

41

Arlic'fe ()

Principles and obligations concerning pollution frcun land-based sources

1. The Contracting Parties undertake to prevent and eliminatc pollution of the Baltic Sea Area from land-based sources by using. inter alfa. Best Environmental Practice for all sources and Best Available Technology for point sources. The relevant measures to this end shall be taken by each Contracting Party in the catelnnent area of the Baltic Sea without prejudice to its sovereignty.

2. The Contracting Parties shall implement the procedures and m'asures set out in Annex lll. To this end they shall. fritera/ia. as appropriate co-operate in the development and adoption of specific programmes. guide- lines. standards or regulations crmcerning emissions and inputs to water and air. environ- mental quality. and products containing harm- ful substances and materials and the use thereof.

3. l-larmful substances from point sources shall not. except in negligible quantities. be introduced directly or indirectly into the marine environment of the Baltic Sea Area. without a prior special permit. which may be periodically reviewed. issued by the appropri- ate national authority in acct'u'dance with the principles contained in Annex lll. Regulation 3. The Ctmtracting Parties shall ensure that authorized emissions to water and air are monitored and controlled.

4. lf the input from a watercourse. tlowing through the territories of two or more Contracting Parties or forming a boundary between them. is liable to cause pollution of the marine environment of the Baltic Sea Area. the Contracting Parties concerned shall jointly and. if possible. in co-operation with a

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

Artikel ()

Principer och skyldigheter beträffande förorening frän landbaserade källor

]. De fördragsslutande parterna förbinder sig att förhindra och eliminera förorening av Östersjöområdet fran landbaserade källor ge- nom att använda bl.a. bästa miljöpraxis i fråga om alla källor och bästa tillgängliga teknik i fråga om punktkällm. Relevanta åtgärder i detta sammanhang skall vidtas av varje för- dragsslutande part i Östersjöns tillrinningsom- räde utan inskränkning i dess suveränitet.

2. De fördrt-tgsslutande parterna skall ge- nomföra de förfaranden och ätgärder som an- ges i bilaga lll. ] detta syfte skall de bl.a. sam- arbeta pä lämpligt sätt i fråga om utveckling och antagande av särskilda program. riktlin- jer. normer eller bestämmelser angäende ut- släpp i vatten och till luft. miljökvalitet och produkter som innehaller skadliga ämnen och material samt deras använt'lning.

3. Skadliga ämnen frän punktkällor fär inte. utom då det är fräga om obetydliga mängder. släppas ut direkt eller indirekt i Östersji'äomrä- dets marina miljö tttan ett särskilt förhandstill- ständ. vilket periodiskt kan förnyas. meddelat av vederbörande nationella myndighet i enlig- het med principerna i bilaga lll. regel 3. De fördragsslutant'le parterna skall säkerställa att tillstänt'lsgivmt utsläpp i vatten och till luft övervakas och kt'mtrolleras.

4. Om utsläpp frän ett vattendrag som flyter genom tvä eller flera fördragsslutande parters territorier eller som utgör gräns mellan dem kan befaras förorsaka förorening av Öster- sjt'.">omrädets marina miljö. skall de berörda fördragsslutande parterna gemensamt och om möjligt i samarbete med en tredje intresserad

42

third state interested or concerned. take appropriate measures in order to prevent and eliminate such pollution.

Artic/(' 7 Enviromnental impact assessment

]. Whenever an envirtmmental assessment of a proposed activity that is likely

impact

to cause a significant adverse impact on the marine em-ironment of the Baltic Sea Area is required by international law or supra- national applicable to the Contracting Party of origin. that Contracting Party shall notify the Commission and any Contracting Party which may be affected by a

regulations

transboundary impact on the Baltic Sea Area.

2. The Contracting Party of origin shall enter into consultations with any Contracting Party which is likely to be affected by such trans- boundary impact. whenever consultations are required by international law or supra- national applicable to the Contracting Party of origin.

regulations

3. Where two or more Contracting Parties share. translmundary waters within the catch- ment area of the Baltic Sea. these Parties shall cooperate to ensure that potential impacts on the marine environment ofthe Baltic Sea Area are fully investigated within the envircmmental impact assessment referred to in paragraph 1 of this Article. The Contracting Parties concerned shall jointly take appropriate meas- ures in order to prevent and eliminatc pollu- tion including cumulative deleterious effects.

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

eller berörd stat vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och eliminera sadan förorening.

zl rlikel 7 Miljökonsekvensbeskrivning

1. När det krävs en miljökonsekvensbeskriv- ning av en föreslagen verksamhet som kan an- tas förorsaka betydande skadlig paverkan pä Östersjöområdets marina miljö. enligt inter- nationell rätt eller övernationella bestämmel- ser som gäller för den fördragsslutande part som ger upphov till denna skadliga päverkan. skall ifrågavarande fördragsslutande part un- derrätta kommissitmen och varje fördragsslu- tande part som kan utsättas för gränsöverskri- dande påverkan på Östersjöomrädet.

2. Upphovsparten skall inleda samråd med varje fördragsslutande part som kan antas bli utsatt för sådan gränsöverskridande påverkan. närhelst samråd krävs enligt internationell rätt eller överruttionella bestämmelser som gäller för uppluwsparten.

3. Om två eller flera fördragsslutaiu'le parter delar gränsöverskridande vatten inom Öster- sjöns tillrinningsomrädc. skall dessa parter samarbeta för att säkerställa att möjlig päver— kan pä Östersjt'it'nurädcts marina miljö utreds inom ramen för den miljökonsekvensbeskriv- ning som avses i punkt 1 i denna artikel. De berörda fördragsslutande parterna skall ge- mensamt vidta lämpliga ätgärder för att för- hindra och eliminera förorening. däri inbegri- pet kumulativa. skadliga effekter.

Arilt'lt' 8 Prevention of pollution from ships

l. ln order to protect the Baltic Sea Area from pollution from ships. thc Ctmtracting Parties shall take measures as set out in Annex IV.

2. The Contracting Parties shall develop and apply uniform requirements for the provision of reception facilities for ship—generated wastes. taking into account. inter alla. the special needs of passenger ships operating in the Baltic Sea Area.

Article 9 Pleasure craft

The Contracting Parties shall. in addition to implementing those provisions of this Conven- tion which can appropriately be applied to pleasure craft. take special measures in order to abate harmful effects on the marine envi- ronment of the Baltic Sea Area caused by pleasure craft activities. The measures shall. inter alla. deal with air pollution. noise anti hydrodynamic effects as well as with adequate reception facilities for wastes from pleasure craft.

A rlicle 10

Prohibition of incineration

]. The Contracting Parties shall prohibit incineration in the Baltic Sea Area.

2. Each Contracting Party undertakes to ensure compliance with the provisions of this Article by ships:

(a) registered in its territory or flying its flag;

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

Artikel 8 Förhindrande av förmening från fartyg

1. För att skydda Östersjöområdet mot för- orening från fartyg skall de fördragsslutande parterna vidta åtgärder enligt bilaga [V.

2. De fördragsslutande parterna skall ut— veckla och tillämpa enhetliga normer beträf- fande tillhandahållandet av mottagnings- anordningar för avfall från fartyg. med hänsyn bl.a. till de speciella behoven för passagerar- fartyg sorn trafikerar Östersjöområdet.

Artikel 9 Fritidsbåtar

De fördragsslutande parterna skall förutom genom tillämpning av de bestämmelser i denna konvention som lämpligen kan tilläm- pas på fritidsbåtar vidta särskilda åtgärder för att minska skadliga verkningar av fritidsbåtars aktiviteter på Östersjöområdets marina miljö. Åtgärderna skall bl.a. avse luftförorening. buller och hydrodynamiska effekter sämt till- handahållandet av ändamålsenliga mottag- ningsanordningar för avfall från fritidsbåtar.

Artikel 10

Förbud mot förbränning

]. De fördragsslutande parterna skall för- bjuda förbränning i Östersjöområdet.

2. Varje fördragsslutande part förbinder sig att säkerställa att bestämmelserna i denna arti- kel iakttas av fartyg som

(a) är registrerade inom dess territorium eller som för dess flagga.

44

(b) loading. within its territory or territorial sea. matter which is to be incinerated; or

(c) believed to be engaged :in incineration within its internal waters and territorial sea.

3. In case of suspected incineration the Contracting Parties shall co-operate in invest- igating the matter in accordance with Regula- tion 2 of Annex lV.

Artic/t' ll Prevention of dumping

1. The Contracting Parties shall. subject to exemptions set forth in paragrapth and 4 of this Article. prohibit dumping in the Baltic Sea Area.

2. Dumping of dredged material shall be subject to a prior special permit issued by the appropriate national authority in accordance with the provisions of Annex V.

3. Each Contracting Party undertakes to ensure compliance with the provisions of this Article by ships and aircraft:

(a) registered in its territory or flying its flag:

(b) loading. within its territory or territorial sea. matter which is to be dumped; or

(c) believed to be engaged in dumping within its internal waters and territorial sea.

4. The provisions of this Article shall not apply when the safety of human life or of a ship or aircraft at sea is threatened by the complete destruction or total loss of the ship or aircraft. or in any case which constitutes a danger to human life. if dumping appears to be the only way of averting the threat and if there is every probability that the damage consequent upon such dumping will be less than would other-

Prop. 1992/931237 Bilaga .1

(b) inom dess territorium eller territorialhav lastar ämnen avsedda att förbrännas. eller

(b) kan antas utföra förbränning inom dess inre vatten och territorialhav.

3. Vid misstänkt förbränning skall de för- dragsslutande parterna samarbeta i utred- ningen av ärendet enligt regel "2 i bilaga lV.

Artikel ][ Förhindrande av dumpning

"|. De fördragsslutande parterna skall. med förbehåll för de undantag som anges i punk- terna 2 och 4 i denna artikel. förbjuda dump- ning i Östersjöområdet.

2. Dumpning av muddermassor förutsi'ttter ett särskilt. av vederbörande nationella myn- dighet på förhand meddelat tillstånd i enlighet med bestämmelserna i bilaga V.

3. Varje fördragsslutande part förbinder sig att säkerställa att bestämmelserna i denna arti- kel iakttas av fartyg och luftfartyg som

(a) är registrerade inom dess territorium eller som för dess flagga.

(b.) inom dess territorium eller territorialhav lastar ämnen avsedda att dumpas. eller

(.c) kan antas utföra dumpning inom dess inre vatten och territorialhav.

4. Bestämmelserna i denna artikel skall ej tillämpas då säkerheten för människoliv hotas eller för fartyg eller luftfartyg till havs som ho- tas av fullständig förstörelse eller total förlust av fartyget eller luftfartyget eller i någon situa- tion som innebär fara för människoliv. om dumpning visar sig vara enda utvägen att av- värja hotet och om det är sannolikt att den av dumpningen orsakade skadan blir mindre än

wise occur. Such dumping shall be so conducted as to minimize the likelihood of

damage to human or marine life.

5. Dumping made under the provisions of paragraph 4 of this Article shall be reported and dealt with in accordance with Annex Vll and shall be reported forthwith to the ('.'.ommission in accordance with the provisions of Regulation 4 of Annex V.

(». ln case of dumping suspectcd to be in contrzwentirm of the pi't'n-'isions of this Article the Contracting ”arties shall co-operate in investigating the matter in accordance with Regulation 2 of Annex lV.

A )”llt'lt" I.?

Exploratitm and exploitation of the seabed and its subsoil

l. Each Contracting Party shall take all measures in order to prevent pollution of the marine emfironment of the Baltic S-a Area resulting from exploration or exploitation of its part of the seabed and the subsoil thereof or from any associated activities thereon as well as to ensure that adequate preparedness is maintained for immediate response actions against pollution ineidents caused by such activities.

2. in order to prevent and eliminate pollu- tion from such activities the ('.'("mtracting Parties undertake to implement the procedures and measures set out in Annex Vl.

as far as they are applicable.

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

vad annat förfarande leder till. Sådan dump- ning skall utföras så. att sannolikheten för skada på människoliv eller den tnarina faunan och floran begränsas så långt som möjligt.

5. Dumpning som utförts i enlighet med be- stämmelserna i punkt 4 i denna artikel skall anmälas och behandlas enligt bilaga VII och anmälan därom skall omedelbart göras till kommissionen enligt bestämmelserna i regel 4 i bilaga V.

(). För den händelse dumpning misstänks ha skett i strid med bestämmelserna i denna artiv kel. skall de fördragsslutande parterna i sam- räd undersöka saken i enlighet med regel ?. i bilaga lV.

Artikel 12

Undersökning av och utvinning från havsbt_)ttnen och dess underlag.

1. Varje fördragsslutamle part skall vidta alla åtgärder för att förhindra sådan förorening av Östersjöområdets marina miljö som orsakas av undersökning av eller utvinning från sin del av havsbottnen och dess underlag eller av an- nan därmed sammanhängande verksamhet skall säkerställa att tillräcklig beredskap upp- rätthålls för omedelbara insatser för att mot- verka effekterna av föroreningsolyckor orsa- kade av sådan verksamhet.

2. För att förhindra och eliminera förorening från sådan verksamhet förbinder sig de för- dragsslutande parterna att genomföra de för- faranden och åtgärder som angesi bilaga Vl. i den mån de är tillämpliga.

46

fl rtic'le 13

Notification and consultation on pollution incidents

l. Whenever a pollution incident in the terri- tory of a Contracting Party is likely to cause pollution to the marine environtnent of the Baltic Sea Area outside its territory and adja- cent maritime area in which it exercises sover- eign rights and jurisdiction according to inter- national law. this Contracting Party shall notify without delay such Contracting Parties whose interests arc affected or likely to be affected.

?.. Whenever deetned necessary by the Contracting Parties referred to in paragraph l. cottsultations should take place with a view to preventing. reducing and controlling such pollution.

3. Paragraphs ] and Zshall also apply in cases where a Contracting Party ltas sustained such pollution from the territory of a third state.

A rlic/e ! 4

(fo-operation in combatting marine pollution

'The Crmtracting Parties shall individually and jointly take. as set out in Annex VII. all appro- priate measures to maintain adequate ability and to respond to pollution incidents in order to elitninate or minimize the consequences of these incidents to the marine environment of tlte Baltic Sea Area.

Article IJ- Nature conservation and biodit-'ersit_t-'

'l'he Contracting Parties shall individually and jointly take all appropriate measures with

Prop. 1992/93:37 Bilaga 1

Artikel 13

Underrättelse och samråd vid föroreningsolyckor

l. När en föroreningsolycka inom en för- dragsslutande parts territorium kan antas or- saka förorening av Östersjöområdets tnarina miljö utanför dess territorium och angrän- sande havsomräde i vilket den tttövar suveräna rättigheter och jurisdiktion enligt folkrätten. skall denna fördragsslutande part utan dröjs- mal underrätta sädana fördragsslutande parter vilkas intressen berörs eller kan bli berörda.

2. När de fördragsslutande parter som avses ipunkt 1 anser det nödvändigt. bör samråd äga rum i syfte att förhindra. begränsa och be— kämpa sadan förorening.

3. Punkterna I och 2 skall även tillämpas i fall då en fördragsslutande part har utsatts för sadan förorening från en tredje stats territo- rium.

flrlikel 14

Samarbete vid bekämpning av marina fi'iroreningar

De fördragsslutande parterna skall var för sig och gemensamt vidta alla lämpliga ätgärder enligt bilaga Vll för att upprätthalla ändamåls- enlig beredskap och kunna genomföra insatser vid föroreningsolyckor i syfte att förhindra och sä långt möjligt begränsa ktmsekvcnserna av dessa olyckor för Östersjöns tnarina miljö.

Artikel 15 Naturvård och biologisk mångfald De fördragsslutande parterna skall var för sig och gemensamt vidta alla lämpliga atgärder

47

respect to the Baltic Sea Area and its coastal ecosystems influenced by the Baltic Sea to conserve natural habitats and biological diversity and to protect ecological processes. Such measures shall also be taken in order to enSUre the sustainable use ofnatural resources within the Baltic Sea Area. To this end. the Contracting Parties shall aim at adopting subsequcnt instruments containing appropri- ate guidelines and criteria.

Article I 6 Reporting and exchange of information

I. The Contracting Parties shall report to the Commission at regular intervals on:

(at) the legal. regulatory. or other measures taken for the implementation ofthe provisions of this Convention. of its Annexes and of recommendations adopted thereunder;

(b) the effectiveness of the tneasures taken to implement the provisions referred to in sub- paragraph a) of this paragraph; and

(c) problems encountcrcd in the implementa- tion of the provisions referred to in sub-para- graph (a) of this paragraph.

2. On the request of a Contracting Party or of the Commission, the Contracting Parties shall provide information on discharge permits. emission data or data on environ- mental quality. as far as available.

Article ] 7 Information to tlte public

1. The Contracting Parties shall ensure that information is made available to the public on the condition of the Baltic 5 -a and the waters

Prop. 1992/93237 Bilaga ]

avseende Östersjöområdet och dess ekosys— tem i kustområden. vilka påverkas av Öster— sjön, för att bevara orörda miljöer och den biologiska mangfalden samt för att skydda ekologiska processer. Sådana åtgärder skall även vidtas för att säkerställa en uthällig an— vändning av naturresurserna inom Öster— sjöomrädet. I detta syfte skall de fördragsslu— tande parterna sträva efter att anta bestäm— melser som innehåller ändamalsenliga riktlin— jer och kriterier.

Artikel [6 Rapportering och informationsutbyte

1. De fördragsslutande parterna skall regel— bundet rapportera till kommissionen om

(at) de rättsliga. reglerande eller andra atgär— der som vidtagits för genomförande av be— stämmelserna i denna konvention och dess bi— lagor samt de rekommendatitmer sotn antagits enligt denna.

(b) effektiviteten av de åtgärder som vidtagits för att genomföra de bestämmelser som avses i (a) i denna punkt. och

(c) problem som uppmärksammats i samband med genomförandet av de bestämmelser som avses i (.a) i denna punkt.

2. På begäran av en fördragsslutande part el- ler kommissionen skall de fördragsslutande parterna tillhandahålla information om till- stånd för utsläpp. utsläpps- eller miljökvali- tetsdata. i den mån sådan finns tillgänglig.

Artikel 17 Information till allmi'inhcten

1. De fördragsslutande parterna skall säker— ställa att information om tillståndet i Oster- sjön och vattnen i dess tillrinningsomräde. om

48

in its catchment area, measures taken or planned to be taken to prevent and eliminatc pollution and the effectiveness of those meas- ures. For this purpose. the Contracting Parties shall ensure that the following information is made available to the public:

(a) permits issued and the conditions required to be met;

(b) results of water and effluent sampling carried out for the purposes of monitoring and assessment. as well as results of checking compliance with water-quality objectives or permit conditions; and

c) water-quality objectives.

2. Each Contracting Party shall ensure that this information shall be available to the public at all reasonable times attd shall provide members of the public with reasonable facilit- ies for obtaining. on payment of reasonable charges. copies of entries in its registers.

Article 18

Protection of information

1. The provisions of this Convention shall not affect the right or obligation of any Contracting Party under its national law and applicable supra-national regulation to protect informatiOn related to intellectual property including industrial and commercial secrecy or national security and the eonfidentiality of personal data.

2. If a Contracting Party nevertheless decides to supply such protected information to another Contracting Party. the Party receiv- ing such protected information shall respect the confidentiality of the information received and the conditions under which it is supplied.

Prop. 1992/931237 Bilaga [

åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att förhindra och eliminera förorening och om ätgärdernas effektivitet. görs tillgänglig för allmänheten. För detta ändamål skall de för— dragsslutande parterna säkerställa att följande information görs tillgänglig för allmänheten:

(a) utfärdade tillstånd och villkor som skall uppfyllas.

(b) resultat från provtagning av utsläpp i vat— ten och till lttft som utförts i övervaknings- och utvärderingssyfte samt resultat av kontrollen att vattenkvalitetsmal eller givna tillstand upp— fylls. samt

(c) vattenkvalitetsmal.

2. Varje fördragsslutande part skall säker— ställa att denna information blir tillgänglig för allmänheten vid alla rimliga tidpunkter och skall ge allmänheten rimliga möjligheter att mot betalning av skäliga avgifter fä kopia av uppgifter i dess register.

Artikel 18 Informationsskydd

l. Bestämmelserna i denna konvention skall inte inverka på en fördragsslutande parts rät- tighet eller skyldighet enligt nationell lagstift- ning och tillämpliga övernationella bestäm- melser att skydda information som hänför sig till immateriell egendom. inbegripet indu- striell och kommersiell sekretess. eller natio- nell säkerhet samt persottuppgifters konfiden- tiella natur.

2. Om en fördragsslutande part likväl beslu- tar att tillhandahålla en annan fördragsslu- tande part sådan skyddad information. skall den part som erhåller sådan skyddad informa- tion respektera den erhallna informationens konfidentiella natur samt de villkor på vilka

49

and shall use that information only for the purposes for which it was supplied.

Article 19 Commission

1. The Baltic Marine Environment Protec- tion Commission. referred to as "the Commis— sion". is established for the purposes of this Convention.

2. The Baltic Marine Environment Protec-

tion Commission. established pursuant to the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area of 1974. shall be the Commission.

3. The chairrnanship of the Commission shall be given to each Contracting Party in turn in alphabetical order of the names of the Contracting Parties in the English language. The Chairman shall serve for a period of two years. and cannot during the period of chair- manship serve as a representative of the Contracting Party holding the chairmanship. Should the chairman fail to complete his term. the Contracting Party holding the chair- manship shall nominate a successor to remain in office until the term of that Contracting Party expires.

4. Meetings of the Commission shall be held at least once a year upon convocation by the Chairman. Extraordinary meetings shall. upon the request of any Contracting Party endorsed by another Contracting Party. be converted by the Chairman to be held as soon as possible. however. not later than ninety days after the date of submission of tlte request.

Prop. 1992/932237 Bilaga 1

den tillhandahålls och endast använda ifräga- varande information för de syften för vilka den tillhandahållits.

A rtikel 19

Kommissionen

l. Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, kallad "kommissionen". upprät- tas för denna konventions syften.

2. Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö. upprättad enligt 1974 års kon- vention om skydd av Östersjöns marina miljö. skall utgöra kommissionen.

3. Ordförandeskapet för kommissionen skall tilldelas varje fördragsslutande part i alfabe- tisk ordning enligt de fördragsslutande parter- nas narnn på engelska. Ordförandens mandat- period är två år och under denna tid kan denne inte företräda den fördragsslutande part som innehar ordförandeskapet.

Skulle ordföranden inte kunna tjänstgöra hela mandatperioden. skall den fördragsslu- tande part som innehar ordförandeskapet utse en efterträdare som skall inneha posten till dess att ordförandeskapsperiodcn för veder- börande fördragsslutande part utlöper.

4. Kommissionen sammanträder minst en gång om året på kallelse av ordföranden. På begäran av en fördragsslutande part. som har stöd av en annan fördragsslutande part. skall ordföranden sammankalla extra möten. som skall hållas så snart som möjligt men inte se- nare än nittio dagar efter den dag då begäran framställdes.

50

3. Unless otherwise provided under this Convention. the Commission shall take its decisions unanimously.

Article 20 The duties of the Commission

1. The duties of the Commission shall be:

(a) to keep the implementation of this Convention under continuous observation;

(b) to make recommendations on measures relating to the purposes of this Convention:

(c) to keep under review the contents of this Convention including its Annexes and to recommend to the Contracting Parties such amendments to this Convention including its Annexes as maybe required including changes in the lists of substances and materials as well as the adoption of new Anncxes:

(d) to define pollution control criteria. objec- tives for the reduction of pollution. and objec- tives concerning measures. particularly those described in Annex III:

(e) to promote in close eo-operation with appropriate governmental bodies. taking into consideration sub-paragraph (f) of this Article. additional measures to protect the marine environment of the Baltic Sea Area and for this purpose:

(i) to receive. process. summarize and disseminate relevant scientific. tech- nological and statistical information from available sources; and (ii) to promote scientific and technolo- gical research; and

(f) to seek. when appropriate. the services of competent regional and other international organizations to eollaborate in scientific and

Prop. 1992/932237 Bilaga 1

5. Om ej annat föreskrivs i denna konven— tion. skall kommissionen fatta sina beslut en- hälligt.

Artikel 20

Kommissionens åligganden 1. Det skall åligga kommissionen att

(a.) fortlöpande övervaka tillämpningen av denna konvention.

(b) föreslå åtgärder som ansluter sig till denna konventions syften.

(c) fortlöpande granska innehållet i denna konvention. inbegripet bilagorna. och föreslå de fördragsslutande parterna sådana änd- ringar i denna konvention med bilagor som kan anses påkallade. inbegripet ändringar i förteckningarna över ämnen och material. ävensom antagande av nya bilagor.

(d') definiera kriterier för kontroll av förore- ning. mål för minskandet av förorening samt mål beträffande åtgärder. i synnerhet de som anges i bilaga 111.

(e) i nära samarbete med vederbörande stat- liga myndigheter och med beaktande av (f) i denna artikel främja ytterligare åtgärder till skydd av Östersjöområdets marina miljö ochi detta syfte

(i) motta. bearbeta. sammanfatta och sprida relevant vetenskaplig. teknolo- gisk och statistisk information från tillgängliga källor

(ii) främja vetenskaplig och teknologisk forskning. samt

(f) vid behov anlita kompetenta regionala och andra internationella organisationers tjänster för samarbete inom vetenskaplig och teknolo-

Ul ,...

technological research as well as other relevant activities pertinent to the objectives of this Convention.

?.. The Commission may assume such other functions as it deems appropriate to further the purposes of this Convention.

Article 2]

Administrative provisions for the Commission

1. The working language of the Commission shall be English.

2. The Commission shall adopt its Rules of Procedure.

3. The office of the Commission. known as "the Secretariat". shall be in I'lelsinki.

4. The Commission shall appoint an Execu- tive Secretary and make provisions for the appointment of such other personnel as may be necessary. and determine thc duties. terms and conditions of service of the Executive Secretary.

3. The Executive Secretary shall be the chief administrative official of the Commission and shall perform the functions that are necessary for the administration of this Convention. the work of the Commission and other tasks entrusted to the Executive Secretary by the Commission and its Rules of Procedure.

Article 22 Financial provisions for the Commission

1. The Commission shall adopt its Financial Rules.

2. The Commission shall adopt an annual or bicnnial budget of proposed expenditures and consider budget estimates for the fiscal period following thereafter.

Prop. 1992/93237 Bilaga 1

gisk forskning ävensom annan relevant verk- samhet som hänför sig till denna konventions syften.

2. Kommissionen kan äta sig sådana andra uppgifter som den anser lämpligt för att främja denna konventions syften.

Artikel 2]

Administrativa bestämmelser för kommissionen

1. Kommissionens arbetsspråk skall vara engelska.

2. Kommissionen skall anta sin arbetsord- ning.

3. Kommissionens kontor. kallat "sekreta- riatet". skall ligga i Helsingfors.

4. Kommissionen skall utse en exekutivsek- reterare och sörja för anställning av annan er- forderlig personal samt bestämma exekutiv- sekreterarens arbetsuppgifter och anställ- ningsvillkor.

5. Exekutivsekreteraren skall vara den hög- ste administrative tjänstemannen i kommissio- nen och utföra de åligganden som är nödvän- diga för administrationen av denna konven- tion. kommissionens arbete samt andra upp— gifter som exekutivsekreteraren anförtrotts av kommissionen och dess arbetsordning.

A rtikel 22

Finansiella bestämmelser för kommissionen

1. Kommissionen skall anta regler för sin fi- nansiering.

2. Kommissionen skall anta en årlig eller två- årig budget över föreslagna utgifter och be- handla budgetförslag för därpå följande rä- kenskapsperiod.

52

3. The total amount of the budget. including any supplementary budget adopted by the Commission shall be contributed by the Contracting Parties other than the European Economic Community. in equal parts, unless unanimously decided otherwise by the Commission.

4. The European Economic Community shall contribute no more than 25% of the administrative costs to the budget.

5. Each Contracting Party shall pay the expenses related to the participation in the Commission of its representatives. experts and advisers.

Article 23 Right to vote

1. Exccpt as provided for in Paragraph ?. of this Article. each Contracting Party shall have one vote in the Commission.

2. The European Economic Community and any other regional economic integration organization. in matters within their compe- tence. shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member states which are Contracting Parties to this Convention. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member states exercise theirs. and vice versa.

Article 24 Scientific and technological co-operation

1. The Contracting Parties undertake directly. or when appropriate through compe- tent regional or other international organiza- tions. to co—operate in the fields of science. technology and other research. and to exchange data and other scientific information

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

3. De fördragsslutande parterna. med un- dantag av Europeiska ekonomiska gemenska- pen. svarar till lika delar för budgetbeloppet i dess helhet. inbegripet eventuell av kommis- sionen antagen tilläggsbudget. om ej kommis- sionen enhälligt beslutar annat.

4. Europeiska ekonomiska gemenskapen skall bidra till budgeten med högst 25% av de administrativa kostnaderna.

5. Varje fördragsslutande part skall erlägga de kostnader som hänför sig till dess represen- tanters. sakkunnigas och rädgivares delta- gande i kommissionen.

A rtikel 23

Rösträtt

1. Med undantag av vad som föreskrivs i punkt 2 i denna artikel skall varje fördragsslu- tande part ha en röst i kommissionen.

2. Europeiska ekonomiska gemenskapen och varje annan organisation för regional eko- nomisk integration kan i angelägenheter inom sina kompetensområden "utöva sin rätt att rösta. med ett antal röster som motsvarar an- talet medlemsstater i vederbörande organisa- tion som är fördragsslutande parter i denna konvention. Sådana organisationer får inte ut- öva sin rösträtt om deras medlemsstater ut- övar sin rösträtt och vice versa.

Artikel 24 Vetenskapligt och teknologiskt samarbete

1. De fördragsslutande parterna förbinder sig att direkt eller då så är lämpligt genom be- höriga regionala eller andra internationella or- ganisationer samarbeta inom vetenskap. tek- nologi och annan forskning samt att för denna konventions syften utbyta data och andra ve-

53

for the purposes of this Convention. in order to facilitate research and monitoring activities in the Baltic Sea Area the Contracting Parties undertake to harmonize their policies with respect to permission procedures for conduct- ing such activities.

2. Without prejudice to Article 4. paragraph 2 of this Convention the Contracting Parties undertake directly. or when appropriate. through competent regional or other interna- tional organizations. to promote studies and to undertake. support or contribute to programmes aimed at developing methods assessing the nature and extent of pollution. pathways. exposures. risks and remedies in the Baltic Sea Arca. In particular. the Contracting Parties undertake to develop alternative methods of treatment. disposal and elimina- tion of such matter and substances that are likely to cause pollution ofthe marine environ- ment of the Baltic Sea Area.

3. Without prejudice to Article 4. Paragraph 2 of this Convention the Contracting Parties undertake directly. or when appropriate through competent regional or other interna- tional organizations. and. on the basis of the information and data acquired pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article. to co-oper- ate in developing inter-comparable observa- tion methods. in performing baseline studies and in establishing eomplementary or joint programmes for monitoring.

4. The organization and scope of work connected with the implementation of tasks referred to in the preceding paragraphs should primarily be outlined by the Commission.

Prop. 1992/93.237 Bilaga 1

tenskapliga upplysningar. ] syfte att underlätta forsknings- och övervakningsverksamhet i Ös- tersjöområdet förbinder sig de fördragsslu- tande parterna att harmonisera sina riktlinjer avseende tillståndsgivningen för bedrivande av sådan verksamhet.

2. Med beaktande av artikel 4 punkt 2 i denna konvention förbinder sig de fördrags- slutande parterna att direkt eller då så är lämp- ligt genom kompetenta regionala eller andra internationella organisationer främja under- sökningar och genomföra. stödja eller bidra till program som syftar till att utveckla meto- der för att utvärdera art och omfattning av för- oreningar. dess spridningsvägar. förekomsten av. riskerna för samt åtgärder mot förorening i Östersjöområdet. De fördragsslutande par- terna förbinder sig särskilt att medverka till ut- veckling av alternativa metoder för reningsät- gärder. kvittblivning och eliminering av mate- rial och ämnen som kan orsaka förorening av Östersjöområdets marina miljö.

3. Med beaktande av artikel 4 punkt 2 i denna konvention förbinder sig de fördrags- slutande parterna att. direkt eller då så är lämpligt genom behöriga regionala eller andra internationella organisationer och på grundval av de upplysningar och data som erhållits en- ligt punkterna 1 och 2 i denna artikel. samar- beta vid utvecklingcn av med varandra jämför- bara observationsmetoder. vid genomförandet av kampanjartade studier samt vid utarbetan- det av kompletterande eller gemensamma övervakningsprogram.

4. Organisationen och omfattningen av arbe- tet i samband med genomförandet av de upp- gifter som avses i föregående punkter skall i första hand anges av kommissionen.

54

A rti cle 25 Responsibility for damage

The Contracting Parties undertake jointly to develop and accept rules concerning responsi- bility for damage resulting from acts or omis- sions in contravention of this Convention. including. inter ('llltl. limits of responsibility. criteria and procedures for the determination of liability and available remedies.

Article 26

Settlement of disputes

]. ln case of a disputc between Contracting Parties as to the interpretation or application of this Convention. they should seck a solution by negotiation. If the Parties concerned cannot reach agreement they should seek the good offices of or jointly request mediation by a third Contracting Party. a qualified interna- tional organization or a qualified person.

2. If the Parties concerned have not been able to resolve their dispute through negoti- ation or have been unable to agree on meas- ures as described above. such disputes shall be. upon common agreement. submitted to an ad hoc arbitration tribunal. to a permanent arbitration tribunal. or to the International Court of Justice.

Article 27 Safeguard of certain freedoms

Nothing in this Convention shall be construed as infringing upon the freedom of navigation. fishing. marine scientific research and other legitimate uses of the high seas. as well as upon the right of innocent passage through the territorial sea.

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

Artikel 25 Ansvar för skada

De fördragsslutande parterna förbinder sig att gemensamt utveckla och anta föreskrifter rö- rande ansvaret för skada som orsakats genom handling eller underlåtenhet i strid med denna konvention. inbegripet bl.a. begränsning av ansvar. kriterier och förfaranden för faststäl- lande av ansvarsskyldighet samt möjlig gottgö- relse.

Artikel 26 Tvistlösning

1. Uppkommer tvist mellan fördragsslu- tande parter beträffande tolkningen eller till- lämpningen av denna konvention, bör de söka nå en lösning genom förhandlingar. Om de be- rörda parterna ej kan nå enighet. bör de söka råd och hjälp eller gemensamt begära medling av tredje fördragsslutande part. kvalificerad internationell organisatitm eller kvalificerad person.

2. Om de berörda parterna ej har kunnat lösa tvisten genom förhandlingar eller komma överens om ovan angivna åtgärder. skall tvis- ten. om parterna är ense därom. hänskjutas till en för ändamålet tillsatt skiljedomstol. till en permanent skiljedomstol eller till Interna- tionella domstolen.

Artikel 27 Säkerställande av vissa friheter

lngenting i denna konvention får tolkas som ett intrång i friheten för sjöfart. fiske. marin vetenskaplig forskning eller annat behörigt ut- nyttjande av det fria havet och ej heller i rätten till genomfart genom territorialhzwct.

Article 28 Status of Annexes

The Annexes attached to this Convention form an integral part of this Convention.

Article 29 Relation to other Conventions

The provisions of this Convention shall be without prejudice to the rights and obligations of the Contracting Parties under existing and future treaties which further and develop the general principles of the Law of the Sea under- lying this Convention and. in particular. provi- sions concerning the prevention of pollution of the marine environment.

Article 30

Conference for the revision or amendment of the Convention

A conference for the purpose of a general revi- sion of or an amendment to this Convention may be converted with the consent of the Contracting Parties or at the request of the Commission.

A rticle 31

Amendments to the Articles of the Convention

1. Each Contracting Party may propose amendments to the Articles of this Conven- tion. Any such proposed amendment shall be submitted to the Depositary and communicated by it to all Contracting Parties. which shall inform the Depositary of either their acceptance or rejection of the amend- ment as soon as possible after receipt of the communication.

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

Artikel 28 Bilagornas status

Bilagorna till denna konvention utgör en inte- grerad del av konventionen.

Artikel 29 Förhållande till andra konventioner

Bestämmelserna i denna konvention skall ej påverka de fördragsslutande parternas rättig- heter och skyldigheter enligt befintliga och framtida fördrag som främjar och utvecklar havsrättens allmänna principer på vilka denna konvention vilar och i synnerhet bestämmelser angående förhindrande av förorening av den marina miljön.

A rti kel 30

Konferens för revision eller ändring av konventionen

För en allmän revision av eller ändring i denna konvention kan en konferens sammankallas med de fördragsslutande parternas samtycke eller på kommissionens begäran.

Artikel 31

Ändringar av konventionens artiklar

1. Varje fördragsslutande part får föreslå ändringar i artiklarna i denna konvention. Varje sådan föreslagen ändring skall under- ställas depositarien och av denne delges samt- liga fördragsslutande parter. vilka snarast möj- ligt efter det att meddelandet mottagits skall underrätta depositarien om huruvida de god- tar eller avvisar ändringen.

'Jl O

A proposed amendment shall. at the request of a Contracting Party. be considered in the Commission. ln such a case Article 19 para- graph 4 shall apply. If an amendment is adopted by the Commission. the procedure in paragraph 2 of this Article shall apply.

2. The Commission may recommend amend- ments to the Articles of this Convention. Any such recommended amendment shall be submitted to the Depositary and communicated by it to all Contracting Parties. which shall notify the Depositary of either their acceptance or rejection of the amend- ment as soon as possible after receipt of the communication.

3. The amendment shall enter into force ninety days after the Depositary has received notifications ol' acceptance of that amendtnent from all Contracting Parties.

Article 32

Amendments to the Annexes and the adoption of Annexes

]. Any amendment to the Annexes proposed by a Contracting Party shall be communicated to the other Contracting Parties by the Depositary and considered in the Commission. lf adopted by the Commis- sion. the amendment shall be communicated to the C0ntracting Parties and recommended for acceptance.

2. Any amendment to the Annexes recom- mended by the Commission shall be communicated to the Contracting Parties by the Depositary and recommended for accept- ance.

3. Such amendment shall be deetned to have been accepted at the end of a period deter— mined by the Commission unless within that

Prop. 1992/93:37 Bilaga 1

En föreslagen ändring skall på begäran av en fördragsslutande part behandlas i kommis- sionen. I sådant fall tillämpas artikel 19 punkt 4. Om en ändring antas av ktmimissionen. skall förfarandet i punkt 2 i denna artikel till- lämpas.

2. Ktnnmissionen kan rekommendera änd- ringar i artiklarna i denna konvention. Varje sådan rekommenderad ändring skall under- ställas depositarien och av denne delges samt- liga fördragsslutandc parter. vilka så snart som möjligt efter det att meddelandet mottagits skall underrätta depositarien om huruvida de godtar eller avvisar ändringen.

3. Ändringen träder i kraft nittio dagar efter det att depositarien har mottagit underrättelse om godtagande av ändringen från samtliga för- dragsslutande parter.

A rtikel 32

Andringar i och antagande av bilagor

1. Varje ändring i bilagorna som föreslagits av en fördragsslutande part skall av deposita- rien delges de övriga fördragsslutande par- terna och behandlas i kommissionen. Om änd- ringen antas av kommissionen. skall de för- dragsslutande parterna underrättas därom och ändringen rekommenderas för godtagande.

2. Varje ändring i bilagorna som rekommen- derats av kommissionen skall av depositarien delges de fördragsslutande parterna och re- kommenderas för godtagande.

3. Sådan ändring skall anses ha blivit godta- gcn vid utgången av den tidsperiod som korn— missionen fastställt. om inte någon fördrags-

'Jt Xl

period any one of the Contracting Parties has. by written notification to the Depositary. objected to the amendment. 'The accepted amendment shall enter into force on a date determined by the Commission.

The period determined by the Commission shall be prolongcd for an additional period of six months and the date of entry into force of the amendtnent postponed accordingly. if. in exceptional cases. any Contracting Party informs the Depositary before the expiration of the period determined by the Commission that. although it intends to accept the amend- ment. the ctmstitutional requirements for such an acceptance are not yet fulfilled.

4. An Annex to this Convention may be adopted in accordance with the provisions of this Article.

Article 33 Reservations

1. The provisions of this Convention shall not be subject to reservations.

2. The provision of paragraph 1 of this Article does not prevent a Contracting Party from suspending for a period not exceeding one year the application of an Annex of this Convention or part thereof or an amendment thereto after the Annex in question or the atnendment thereto has entered into force. Any Contracting Party to the 1974 Convention on the Protection of the Marine Ent-'ironment of the Baltic Sea Area. which upon the entry into force of this Convention. suspends the application of an Annex or part thereof. shall apply the corresponding Annex or part thereof to the 1974 Convention for the period of suspension.

3. lf after the entry into force of this Conven- tion a Contracting Party invokes the provi-

Prop. 1992/932237 Bilaga 1

slutande part under denna tid har motsatt sig ändringen genom skriftlig underrättelse till de- positarien. Den godtagna ändringen träder i kraft den dag kommissionen fastställer.

Den av kommissionen fastställda tiden skall förlängas med ytterligare sex månader och da- gen för ändringens ikraftträdande framflyttas i motsvarande tnån. om i undantagsfall någon f("ärdragsslutande part före utgången av den av kommissionen fastställda tiden meddelar de- positarien att. fastän den avser att godta änd- ringen. dc konstitutionella kraven för ett så- dant godtagande ännu ej uppfyllts.

4. En bilaga till denna konvention kan antas i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 33 Reser 'ationer

1. Reservationer får ej göras mot bestäm- melserna i denna konvention.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel hindrar ej en fördragsslutande part från att un— der en tidsperiod ej överstigande ett år tempo- rärt upphäva tillämpningen av en bilaga till denna konvention eller del därav eller en änd- ring i clenna efter det att bilagan i fråga eller ändringen i denna har trätt i kraft. En för- dragsslutande part i 1974 ars konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö. som vid denna konventions ikraftträdande tempo- rärt upphäver tillämpningen av en bilaga eller del därav. skall tillämpa mots farande bilaga eller del därav i 1974 års konvention under den tid tillämpningen är temporärt upphävd.

3. Om en fördragsslutande part efter denna konventions ikraftträdande åberopar bestäm-

58

sions of paragraph ?. of this Article it shall inform the other Contracting Parties. at the time of the adoption by the Commission of an amendment to an Annex. or a new Annex. of those provisions which will be suspendcd in accordance with paragraph 2 of this Article.

Article 34 Signature

This Convention shall be open for signature in llelsinki from 9 April 1992 until 9 October 1992 by States and by the European Economic Community participating in the Diplomatic Conference on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area held in Helsinki on 9 April 1992.

Article 35

Ratification. approval and aecession

]. This Convention shall be subject to rati- fieation or approval.

2. This Convention shall. after its entry into force. be open for aecession by any other State or regional economic integration organization interested in fulfilling the aims and purposes of this Convention. provided that this State or organization is invited by all the Contracting Parties. ln the case of limited competence of a regional economic integration organizatit'm. the terms and conditions of its participation may be agreed upon between the Commission and the interested organization.

3. The instruments of ratification. approval or aecession shall be deposited with the Depositary.

4. The European Economic Community and any other regional economic integration

Prop. 1992/931237 Bilaga ]

melserna i punkt 2 i denna artikel. skall den vid tidpunkten för kommissionens antagande av en ändring i en bilaga eller av en ny bilaga underrätta övriga fördragsslutande parter om vilka bestämmelser som kommer att suspen- deras enligt punkt 2 i denna artikel.

Artikel 34 Undertecknande

Denna konvention skall stå öppen för under- tecknande i Helsingfors från den 9 april 1992 till den 9 oktober 1992 av stater och Euro- peiska ekonomiska gemenskapen som deltog i den diplomatkonferens för skydd av Öster- sjöområdets marina miljö som hölls i llelsing- fors den 9 april 1992.

Artikel 35

Ratifikation. godkännande och anslutning

]. Denna konvention skall ratificeras eller godkännas.

2. Denna konvention skall efter dess ikraft- trädande vara öppen för anslutning av varje annan stat eller ('trganisation för regional eko- nomisk integration som är intresserad av att uppfylla konventionens mål och syften. under förutsättning att ifrågavarande stat eller orga- nisation inbjuds av samtliga fördragsslutande parter. Om en organisation för regional eko- nomisk integration har begränsad kompetens. kan kommissionen och den intresserade orga- nisationen komma överens om bestämmelser och villkor för dess deltagande.

3. Ratifikations-. godkännande- eller anslut- ningsinstrument skall deponeras hos deposita- rien.

4. Europeiska ekonomiska gemenskapen och varje annan organisation för regional eko-

U| KO

organization which becomes a Contracting Party to this Convention shall in matters within their competence. on their own behalf. exercise the rights and fulfill the responsibilit- ies which this Convention attributes to their member states. in such cases. the member states of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually.

Article 36 Entry into force

1. This Convention shall enter into force two months after the deposit of the instruments of ratification or approval by all signatory States bordering the Baltic Sea and by the European Economic Community.

2. For each State which ratifies or approves this Convention before or after the deposit of the last instrument of ratification or approval referred to in paragraph ] of this Article. this Convention shall enter into force two months after the date of deposit by such State of its instrument of ratification or approval or on the date of the entry into force of this Convention. whiehever is the latest date.

3. For each acceding State or regional economic Convention shall enter into force two months after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of aecession.

integration organization this

4. Upon entry into force of this Convention the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area. signed in Helsinki on 22 March 1974 as amended. shall cease to apply.

5. Notwithstanding paragraph 4 of this

Article. amendments to the annexes of the said Convention adopted by the Contracting

Prop. 1992/93:37 Bilaga 1

nomisk integration som blir fördragsslutande part i denna konvention skall i frågor inom sina kompetensomräden för egen räkning ut- öva de rättigheter och fullgöra det ansvar som konventionen tillskriver deras medlemsstater. I sådana fall skall inte medlemstaterna i dessa organisationer ha rätt att individuellt utöva så- dana rättigheter.

Årtikel 36

Ikraftträdande

1. Denna konvention träder i kraft två mäna- der efter det att samtliga signatärstater som gränsar till Östersjön och Europeiska ekono- miska gemenskapen har deponerat ratifika- tions- eller godkännandeinstrument.

2. För varje stat som ratificerar eller godkän- ner denna konvention före eller efter depone- ringen av det sista ratifikations- eller godkän- nandeinstrument som avses i punkt ] i denna artikel träder denna konvention i kraft tvä mf - nader efter den dag då staten deponerade sitt ratifikations- eller godkännandeinstrumcnt el- ler den dag då denna konvention träder i kraft, om detta sker senare.

3. För varje anslutande stat eller organisa- tion för regional ekonomisk integration träder denna konvention i kraft två månader efter den dag då en sådan stat eller organisation för regional ekonomisk integration har deponerat sitt anslutningsinstrument.

4. Vid denna konventions ikraftträdande upphör den i Helsingfors den 22 mars 1974 un- dertecknade konventionen om skydd av Ös- tersjöområdets marina miljö med ändringar att gälla.

5. Utan hinder av punkt 4 i denna artikel skall ändringar i nämnda konventions bilagor som antagits av de fördragsslutande parterna

60

Parties to the said Convention between the signing of this Convention and its entry into force. shall continue to apply until the corresptmding annexes of this Convention have been amended accordingly.

6. Nt')twitlistantlit1g paragraph 4 of this Article. recommendations and decisions adopted under the said Convention shall continue to be applicable to the extent that they are compatible with. or not explicitly terminated by this Convention or any decision adopted thercunder.

,fl rti ('l e 3 7 Withdrawal

l. At any time after the expiry of five years from the date of entry into force of this Convention any Contracting Party may. by giving written notification to the Depositary. withdraw from this Convention. The with- drawal shall take effect for such Contracting Party on the thirtieth day of June of the year which follows the year in which the Depositary was notified of the withdrawal.

2. In case of notification of withdrawal by a Contracting Party the Depositary shall convene a meeting of the Contracting Parties for the purpose of considering the effect of the withdrawal.

Article 38 Depositary

The Government of Finland. acting as Depos- itary. shall:

(a) notify all Contracting Parties and the Executive Secretary of: (i) the signatures: (ii) the deposit of any instrument of rati- fication. approval or aecession:

Prop. 1992/93237 Bilaga 1

i nämnda konvention mellan undertecknandet av den nya konventionen och dess ikraftträ- dande fortsätta att gälla till dess motsvarande bilagor i den nya konventionen har ändrats i motsvarande mån.

6. Utan hinder av punkt 4 i denna artikel skall rekommendationer och beslut som anta- gits under 1974 ars konvention fortsätta att vara tillämpliga i den utsträckning som de är förenliga med eller inte uttryckligen upphävs genom den nya konventionen eller något be- slut som antas under denna.

Artikel 37

Frånträdande

.l. En fördragsslutande part får när som helst efter utgången av fem år från den dag då denna konvention träder i kraft frånträda denna kon- vention genom skriftlig underrättelse till depo- sitarien. Fränträdandet träder i kraft för sådan fördragsslutande part den 30 juni året efter det år då depositarien underrättades om frånträ- dandet.

"2. I händelse av underrättelse om någon för- dragsslutande parts frånträdande skall deposi- tarien sammankalla ett möte med de fördrags- slutande parterna för att överväga verkan av frånträdandet.

Artikel 38 Depositarie

Finlands regering skall som depositarie

(a) underrätta alla fi.")rdragsslutande parter och exekutivsekreteraren om (i) undertecknande. (ii) deponering av ratifikations—. godkän- nande- eller anslutningsinstrument.

61

(iii) any date of entry into force of this Co nve ntion ; (iv) any recommended amendment to any Article or Annex or the adoption of a new Annex as well as the date on which such amend- ment or new Annex enters into force:

(v) any notification. and the date of its receipt. under Articles 31 and 32;

(vi) any notification of withdrawal and the date on which such withdrawal takes effect;

(vii) any other act or notification relating to this Convention;

proposed or

(b) transmit certified copies of this Conven- tion to acceding States and regional economic integration organizations.

ln Witness n'hcrt'ofthe undersigned. being duly authorized thereto. have signed this Conven- tion.

DOrie at Helsinki. this ninth day of April one thousand nine hundred and ninety two in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Government of Finland. The Government of Finland shall transmit certified copies to all Signatories.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

(iii) dag för konventionens ikraftträdande,

(iv) föreslagen eller rekommenderad änd- ring i någon artikel eller bilaga eller antagande av en ny bilaga samt dag då sådan ändring eller ny bilaga träder i kraft,

(v) underrättelse enligt artiklarna 31 och 32 och dagen för mottagandet.

(vi) underrättelse om frånträdande och dag då frånträdandet träder i kraft.

(vii) andra åtgärder eller underrättelser som rör denna konvention,

(b) sända bestyrkta kopior av denna konven- tion till anslutande stater och organisationer för regional ekonomisk integration.

Till bekräftelse härav har undertecknade. där- till vederbörligen befullmäktigade. underteck- nat denna konvention.

Upprättad i Helsingfors den 9 april 1992 i ett enda autentiskt exemplar på engelska språket. som skall deponeras hos Finlands regering. Finlands regering skall sända bestyrkta kopior till samtliga signatärer.

62

ANNEX I

Harmful substances

Part ] General principles 1.0 Introduction

In order to fulfil the requirements of relevant parts of this Convention the following procedure shall be used by the Contracting Parties in identifying and evaluating harmful substances. as defined in Article 2. paragraph 7.

1.1 Criteria on the allocation of substances

The identificatit'm and evaluation of sub- stances shall be based on the intrinsic proper- ties of substances. namely:

— persistency:

— toxicity or other noxious properties: tendency to bio—accumulation.

as well as on characteristics liable to cause pol- lution. such as

— the ratio between observed concentrations and concentrations having no observed ef- feet:

anthropogenically caused risk of eutrophic- ation:

transboundary or long-range significance:

— risk of undesirablc changes in the marine ecosystem and irreversibility or durability of effects:

— radioactivity;

— serious interference with harvesting of sea- foods or with other legitimate uses of the sea:

— distribution pattern ("i.e. volved. use pattern and liability to reach the marine environment):

quantities in-

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

BILAGA I Skadliga substanser Del 1 Allmänna principer

1.0 Introduktion

För att uppfylla kraven i tillämpliga delar av denna konvention. skall de fördragsslutande parterna utnyttja följande tillvägagångssätt. definierat i artikel 2. punkt 7 för att identifiera och utvärdera skadliga substanser.

I.I Kriterier för identifiering av skadliga substanser

Identifiering och utvärderning av substanser skall grundas på deras inneboende egenska- per. nämligen

persistens;

toxicitet och andra skadliga egenskaper;

— tendens till bioackumulation.

liksom egenskaper troliga att orsaka förore- ning. såsom

förhållandet mellan observerade koncent- rationer och koneentrationer utan observe- rad effekt:

— icke naturligt orsakad risk för övergödning;

gränsöverskridande eller långväga trans- port av betydelse; — risk för oönskade förändringar i det marina ekosystemet och bestående eller varaktiga effekter:

— radioaktivitet:

— allvarlig påverkan på fångst av fisk och skaldjur eller av annan rättmätig använd- ning av havet: — spridningsmönster ( ex. aktuella kvantite- ter. användningssätt och benägenhet att nå den marina miljön):

— proven carcinogenic. teratogenic or muta- genic properties in or through the marine environment.

These characteristics are not necessarily of equal importance for the identification and evaluation of a particular substance or group of substances.

1.2 Priority groups of harmful substances

'I'he Contracting Parties shall, in their prevent- ive measures. give priority to the following groups of substances which are generally re- cognized as harmful substances:

(a) heavy metals and their compounds; (b) organohalogen compounds:

(c) organic compounds of phosphorus and tin;

('d) pesticidcs. such as fungicides. herbicides. insecticides. slimicides and chemicals used for the preservation of wood. timber. wood pulp. ccllulose. paper. hidcs and textiles:

(e) oils and hydrt')carbons of petroleum ori— gin:

(f) other organic compounds especially harm- ful to the marine environment:

(g) nitrogen and phosphorus compounds:

(h) radioactive substances. including wastes;

(i) persistent materials which may float, re- main in suspension or sink;

(j) substances which cause serious effects on taste andior striell of products for human con- sumption from the sea. or effects on taste. smell. colour. transparency or other character- istics of the water.

Prop. 1992/932237 Bilaga 1

— bedömd ha cancerframkallande, fosterska- dande eller mutagena egenskaper i eller ge- nom den marina miljön.

Dessa egenskaper är inte nödvändigtvis av lik- värd betydelse för identifieringen och utvärde- ringen av en speciell substans eller grupp av substanser.

1.2 Prioriterade grupper av skadliga substanser

De fört'lragsslutande parterna skall. genom sina förebyggande årgärder. prioritera föl- jande grupper av substanser vilka är allmänt erkända såsom skadliga:

(a) tungmetaller och deras föreningar; (b) organiska halogenföreningar;

(c) organiska föreningar innehållande fosfor och tenn;

(d) bekämpningsmedel. såsom svampmedel. ogräsmedel. insektsmedel. slembekämpnings- medel och kemikalier använda för skyddande av trä. timmer. trämassa. cellulosa. papper. hudar och textilier:

(c) petroleumbaserade oljor och kolväten;

(f) andra organiska föreningar speciellt skad- liga för den marina miljön:

(gl kväve- och fosforföreningar:

(h) radioaktiva substanser. inkluderande av- fall:

(i) persistent material som kan flyta. förbli i suspension eller sjunka:

(j.) substanser som orsakar allvarliga effekter på smak och/eller lukt på produkter från havet avsedda för människoft'.')da. eller effekter på smak. lukt. färg. genomskinlighet eller andra egenskaper hos vattnet.

64

Part 2 Banned substances

In order to protect the Baltic Sea Area from hazardous substances. the Contracting Parties shall prohibit. totally or partially. the use of the following substances or groups of sub- stances in the Baltic Sea Area and its catch- ment area:

2.1 Substances banned for all final uses. except for drugs

DDT ( l . l . l-trichloro-2.2-bis-(chlorophenyl)- ethane) and its derivatives DDE and DDD;

2.2 Substances banned for all uses. except in existing closed system equipment until the end of service life or for research. development and analytical purposes

a) PCB's (polychlorinated biphcnyls);

b) PCT's (polychlorinated terphenyls).

2.3 Substances banned for certain applications

Organotin compounds for antifouling paints for pleasure craft under 25 m and fish net cages.

Part.? Pesticides

In order to protect the Baltic Sea Area from hazardous substances. the Contracting Parties shall endeavour to minimize and. whenever-

possible. to ban the use of the following sub- stances as pesticides in the Baltic Sea Area and its catchment area:

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

Del 2 Förbjudna substanser

För att skydda Östersjöområdet från skadliga substanser. skall de fördragsslutande parterna förbjuda, totalt eller delvis. användningen av följande substanser eller grupper av substan- ser inom Östersjöområdet och dess neder- bördsområde:

2.1 Substanser förbjudna för all slutlig användning. utom för läkemedel

DDT (1 .1.1-triklor-2.2-bis-(klorfenyl)-etan) och dess derivat DDE och DDD:

2.2 Substanser förbjudna för all använd- ning. utom i existerande utrustning med slutet system intill slutanvändning eller för forskning. utveckling eller analysverksamhet

(a) PCBs ( polyklorerade bifenyler); (b) PCTs ( polyklorerade terfenyler).

2.3 Substanser förbjudna för speciell användning

Organiska tennföreningar i antifoulingfärger till fritidsbåter under 25 meter och till fisknäts- kassar.

Del 3 Bekämpningsmedel

För att skydda Östersjöområdet från skadliga substanser. skall de fördragsslutande parterna sträva efter att minimera och. närhelst möjligt. förbjuda användningen av följande substanser såsom bekämpningsmedel i Östersjöområdet och dess nederbördsområde:

Acrylonitrilc Aldrin Aramite Cadmium-compounds Chlordanc Chlordecone Chlordimeform Chloroform "1.2-Dibromoethane Dieldrin Endrin Fluoroacetic acid and derivatives Heptachlor lsobenzane Isodrin Kelevan Lead-compounds Mercury-compounds Morfamquat Nitrophen Pentachlorophenol Polychlorinated terpenes Ouintozene Selcnium-compounds 2.4.5-"1' Toxaphene

CA S-number

107131 309002 140578 57749 143500 6164983 67663 106934 60571 72208 7664393.144490

76448 297789 465736 4234791

4636833 1836755 87865 800 1501 82688

93765 8001352

Akrylnitril

Aldrin

Aramit

Kadmiumföreningar

Klordan Klordekon Klordimcform Kloroform

]. .2-Dibrometan

Dieldrin

Endrin Fluorättiksyra och derivat

Heptaklor

Isobenzan

lsodrin Kelevan

Blyföreningar Kvicksilverföreningar

Morfamkvat

Nitrofen Pentaklorfenol Polyklorerade terpener Kvintosen

Selenföreningar

2.4.5- T Toxafen

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

CA S-nmnmcr

107131 309002 140578 57749 143500 6164983 67663 106934 60571 72208 7664393.l44490

76448 297789 465736 4234791 4636833 1836755 87865 8001501 82688 93765 8001352

66

ANNEX Il

Criteria for the use of Best Environmental Practice and Best Available 'l'echnology

Regulation ] General provisions

1. In accordance with the relevant parts of this Convention the Contracting Parties shall apply the criteria for Best Environmental Practice and Best Available Technology de- scribed below.

2. In order to prevent and eliminate pollu- tion the Contracting Parties shall use Best En- vironmental Practice for all sources and Best Available Technology for point sources. min- imizing or eliminating inputs to water and air from all sources by providing control strat- egies.

Regulation 2

Best Environmental Practice

]. The term "Best Erwironmental Practice" is taken to mean the application of the most appropriate combination of measures. In se- lecting for individual cases. at least the follow- ing graduated range of measures should be considered:

— provision of information and education to the public and to users about the environ- mental consequences of choosing particu- lar activitics and products, their use and fi- nal disposal;

— the development and application of Codes of Good Environmental Practice covering all aspects of activity in the products life: mandatory labels informing the public and users of erwironmental risks related to a product. its use and final disposal:

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

BILAGA II

Kriterier för användning av bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik

Regel 1 Allmänna bestämmelser

1. De fördragsslutande parterna skall i enlig- het med relevanta delar av denna konvention tillämpa de kriterier för bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik som beskrivs nedan.

2. I syfte att förhindra och eliminera fi"')r0re- ning skall de fördragsslutande parterna an- vända bästa miljöpraxis i fråga om alla källor och bästa tillgängliga teknik i fråga om punkt- källor och minimera eller eliminera utsläpp till vatten och till luft från alla källor genom att föreskriva strategier för utsläppsbegränsning.

Regel 2 Bästa miljöpraxis

1. Med uttrycket "bästa miljöpraxis" avses tillämpning av de mest ändamålsenliga ätgärdskombinationerna. Vid val av åtgärder i enskilda fall bör åtminstone följande grade- rade åtgärder övervägas:

— tilllmndahallande av information och ut— bildning till allmänheten och till användare om miljökonsekvenserna av att välja vissa verksamhetsinriktningar och produkter. om produkternas användning och slutliga omhändertagande. — utveckling och tillämpning av regler om god miljöpraxis som täcker alla använd- ningsomräden under produktens livslängd. — obligatoriska etiketter med information till allmänheten och användare om de miljöris- kcr som är förknippade med en produkt. dess användning och slutliga omhänderta- gande.

67

— availability of collection and disposal sys- tems;

saving of resources, including energy;

— recycling. recovery and re-use: — avoiding the use of hazardous substances and products and the generation of hazard- ous waste:

— application of economic instruments to ac— tivities. products or groups of products and emissions:

— a system of licencing involving a range of restrictions or a ban.

2. In determining in general or individual cases what combination of measures constitute

Best Environmental Practice. particular con- sideration should be given to: the precautionary principle: — the ecological risk associated with the product. its production. use and final dis- posal: avoidance or substitution by less polluting activities or substances;

— scale of use:

potential environmental benefit or penalty of substitute materials or activities;

changes in scientific knowledge and understanding;

— time limits for implementation:

— advances and

— social and economic implications.

Regulation 3

Best Available Technology

]. The term "Best Available Technology" is taken to mean the latest stage of development (state of the art) of processes. of facilities or of methods of operation which indicate the prac— tical suitability of a particular measure for lim- iting discharges.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

tillgänglighet av system för insamling och omhändertagande, — resurshushållning. inbegripet energispa- rande.

återvinning och återanvändning. undvikande av användning av skadliga sub- stanser och produkter samt uppkomst av miljöfarligt avfall. tillämpning av ekonomiska styrmedel på verksamheter. produkter eller grupper av produkter samt utsläpp, ett system för tillständsgivning, innefat- tande en rad restriktioner eller ett förbud.

2. Vid bestämmandet i allmänna eller sar-

skilda fall av vilken kombination av åtgärder som utgör bästa miljöpraxis, bör särskild hän- syn tas till

— försiktighetsprincipen,

den ekologiska risk som är förbunden med produkten, dess framställning. användning och slutliga omhändertagande. undvikande eller ersättning med mindre förorenande verksamheter eller ämnen.

använd mängd — möjlig fördel eller nackdel frän miljösyn- punkt med ersättningsmaterial eller annan verksamhetsinriktning framsteg och förändringar i fråga om ve- tenskaplig kunskap och förståelse. tidsfrister för genomförande.

-— sociala och ekonomiska konsekvenser.

Regel 3 Bästa tillgängliga teknik

1. Med uttrycket "bästa tillgängliga teknik” avses den senaste utvecklingen vad gäller pro- cesser, anordningar eller arbetsmetoder som anger att en särskild åtgärd är praktiskt till- lämplig för begränsning av utsläpp.

68

2. In determining whether a set of processes. facilities and methods of operation constitute the Best Available Technology in general or individual cases. special consideration should be given to: comparable processes. facilities or methods of operation which have recently been successfully tried out; & technological advances and changes in scientific knowledge and understanding; the economic feasibility of such techno- logy: time limits for application; the nature and volume of the emissions concerned;

— non-waste/low-waste technology;

the precautionary principle.

Regulation 4

Future developments

It therefore follows that "Best Environmental Practice" and "Best Available Technology" will change with time in the light of technolo- gical advances and economic and social factors. as well as changes in scientific knowledge and understanding.

ANNEX III

Criteria and measures concerning the prevention of pollution from land-based sources

Regulation ]

General provisions

ln accordance with the relevant parts of this Convention the Contracting Parties shall apply the criteria and measures in this Annex in the whole catchment area and take into account Best Environmental Practice (BEP) and Best Available Technology (BAT) as described in Annex II.

Prop. 1992/93:237 Bilaga _1

2. Vid bestämmande av om en rad processer.

anordningar och arbetsmetoder utgör bästa tillgängliga teknik i allmänna eller särskilda fall bör särskild hänsyn tas till

jämförbara processer. anordningar eller ar- betsmetoder som på senare tid har utpro— vats med framgång. — tekniska framsteg och förändringar i fråga om vetenskaplig kunskap och förståelse. sådan tekniks genomförbarhet från ekono- misk synpunkt. tidsfrister för tillämpning. art och mängd av de utsläpp som berörs.

— teknik utan avfall/avfallssn'al teknik.

försiktighetsprincipen.

Regel 4 Framtida utveckling

Därför följer det att "bästa miljöpraxis" och "bästa tillgängliga teknik" kommer att föränd- ras med tiden mot bakgrund av såväl tekniska framsteg och ekonomiska och sociala faktorer som förändringar i fråga om vetenskaplig kun- skap och förståelse.

BILAGA IIl

Kriterier och åtgärder beträffande förhindrande av förorening från landbaserade källor

Regel 1 Allmänna bestämmelser

De fördragsslutande parterna skall i enlighet med relevanta delar av konventionen tillämpa de kriterier och åtgärder som anges i denna bi- laga i hela tillrinningsomradet och ta hänsyn till bästa miljöpraxis (BEP) och bästa tillgäng- liga teknik (BAT) som beskrivs i bilaga 11.

69

Regulation 2 Specific requirements

1. Municipal sewage water shall be treated at least by biological or other methods equally ef- fective with regard to reduction of significant parameters. Substantial reduction shall be in- troduced for nutrients.

2. Water management in industrial plants should aim at closed water systems or at a high rate of circulation in order to avoid waste x 'a- ter whercver possible.

3. Industrial waste waters should be separ- atcly treated before mixing with diluting wa-

ICFS.

4. Waste waters containing hazardous sub- stances or other relevant substances shall not be jointly treated with other waste waters un- less an equal reduction of the pollutant load is achieved compared to the separate purifica- tion of each waste water stream. The improve— ment of waste water quality shall not lead to a significant increase in the amount of harmful sludge.

5. Limit values for emissions containing harmful substances to water and air shall be stated in special permits.

6. Industrial plants and other point sources connected to municipal treatment plants shall usc Best Available 'l'cchnology in order to avoid hazardous substances which cannot be made harmless in the municipal sewage treat- ment plant or which may disturb the processes in the plant. In addition. measures according to Best Eiwironmental Practice shall be taken.

7. Pollution from fish-farming shall be pre- vented and eliminated by promoting and im- plementing Best Environmental Practice and Best Available Technology.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

Regel 2 Särskilda krav

1. Kmnmunalt avloppsvatten skall renas åt- minstone mcd biologiska eller andra metoder som är lika effektiva. med hänsyn till minsk- ning av väsentliga parametrar. Betydande re- ning av närsaltcr skall införas.

2. Vattenanvändning inom industrianlägg- ningar bör syfta till så långt som möjligt slutna vattensystem eller till hög recirkulationsgrad i syfte att minska uppkomsten av avloppsvat- ten.

3. Industriavloppsvattcn bör renas separat före utspädning.

4. Avloppsvatten som innehåller skadliga substanser eller andra relevanta ämnen får inte renas tillsammans med annat avloppsvat- ten. om inte en lika stor minskning av den för- orenande belastningen uppnås i jämförelse med den separata reningen av varje delflöde av twloppsvatten. Förbättringen av avlopps- vattnets kvalitet skall inte leda till en bety- dande ökning av mängden miljöfarligt slam.

5. Begränsningsvärden för utsläpp i vattnet och i luften som innehåller skadliga ämnen skall anges i särskilda tillstånd.

6. lndustrianläggningar och andra punktkäl- lor som är anslutna till kommunala renings- verk skall använda bästa tillgängliga tcknik i syfte att undvika farliga ämnen som inte kan göras ofarliga i det kommunala reningsverket eller som kan störa processerna i reningsver- ket. Härutöver skall åtgärder vidtas enligt bästa miljöpraxis.

7. Förorening från fiskodling skall förhind- ras och climineras genom främjande och ge- nomförande av bästa miljöpraxis och bästa till- gängliga teknik.

70

8. Pollution from diffuse sources. including agriculture. shall be eliminated by promoting and implementing Best Environmental Prac- tice.

9. Pesticides used shall comply with the cri- teria established by the Commission.

Regulation 3

Principles for issuing permits for industrial plants

The Contracting Parties undertake to apply the following principles and procedures when issuing the permits referred to in Article 6. paragraph 3 of this Convention:

1. The operator of the industrial plant shall Submit data and information to the appropri- ate national authority using a form of applica- tion. lt is recommended that the operator ne- gotiates with the appropriate national au- thority concerning the data required for the application before submitting the application to the authority (agreement on the scope of re- quired information and surveys). At least the following data and information shall be in- cluded in the application:

General information — name. branch. location and number of employees.

Actual situation and/or planned activities

site of discharge and/or emission: — type of production. amount of production and/or processing; production processes: -— type and amouat of raw materials. agents and/or intermediate products: — amount and quality of untreated wastewa- ter and raw gas from all relevant sources (e.g. process water. cooling water);

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

8. Förorening från diffusa källor. inbegripet jordbruk. skall elimineras genom främjande och genomförande av bästa miljöpraxis.

9. De bekämpningsmedel som används skall uppfylla av kommissionen fastställda kriterier.

Regel 3

Principer för utfärdande av tillstånd för industrianläggningar

De fördragsslutande parterna förbinder sig att tillämpa följande principer och förfaranden vid utfärdande av de tillstånd som avses i arti- kel 6 punkt 3 i denna konvention:

1. Den som ansvarar för verksamheten vid industrianläggningen skall i en ansökan över- sända uppgifter och information till vederbö- rande nationella myndighet. Det rekommen- deras att den ansvarige förhandlar med veder- börande nationella myndighet om de uppgifter som behövs för ansökan innan ansökan lämnas in till myndigheten (överenskommelse om om- fattningen av nödvändig information och un- dersökningar). Åtminstone följande uppgifter och information skall tas med i ansökan:

Allmän information nanm. bransch, lokalisering och antalet anställda.

Aktuellt läge och/eller planerade verksamhe-

ter

— plats för utsläpp, — typ av produktion. produktionsmängd och/eller förädling, — tillverkningsprocesser. typ och mängd av råvaror. kemikalier och/eller mellanprodukter. — mängd och kvalitet vad avser orenat av- loppsvatten och rågas från alla relevanta källor (t.ex. processvatten. kylvatten).

71

— treatment of wastewatcr and raw gas with respect to type. process and efficiency of pretreatment and/or final treatment;

— treated wastewatcr and raw gas with re- spect to amount anti quality at the outlet of the pretreatment and/or final treatment fa- cilities:

— amount and quality of solid and liquid wastes generated during the process and the treatment of wastewatcr and raw gas;

— treatment of solid and liquid wastes; information about measures to prevent process failures and accidental spills;

— present status and possible impact on the environment.

Alternatives and their various impacts con- cerning. e.g.. ecological. economic and safety aspects. if necessary — other possible production processes: other possible raw materials. agents and/or intermediate products; other possible treatment technologies.

2. The appropriate national authority shall evaluate the present status and potential im- pact of the planned activities on the environ- ment.

3. The appropriate national authority issues the permit after comprehensive assessment with special consideration of the above men- tioned aspects. At least the following shall be laid down in the permit: — characterizations of all components (e.g. production capacity) which influence the amount and quality of discharge and/or emissions: — limit values for amount and quality (load and/or concentration) of direct and indirect discharges and emissions;

Prop. 19.92 '93:237 Bilaga 1

rening av avloppsvatten och ragas med hänsyn till typ. process och förbehandling— ens och/eller slutbehandlingens effektivi- tet.

renat avloppsvatten och renad rägas med hänsyn till mängd och kvalitet vid utloppet frän förbehandling och/eller slutbehand- ling. — mängd och karaktär vad avser fast och fly- tande avfall som uppkommit under proces- sen och reningen av avloppsvatten och rå- gas. - behandling av fast och flytande avfall. information om åtgärder för att förhindra haverier i processen och (mvsiktliga ut- släpp. nuvarande tillstånd och möjlig miljöpåver- kan.

Alternativ. om så är nödvändigt. och deras olika effekter från t.ex. ekologisk. ekonomisk och säkerhetssynpunkt — andra möjliga tillverkningsproeesser. andra möjliga råmaterial. kemikalier och/ eller mellanprodukter. — andra möjliga reningstekniker.

2. Vederbörande nationella myndighet skall bedöma det nuvarande miljötillstämlet och tänkbar inverkan pä miljön av de planerade verksamheterna.

3. Vederbörande nationella myndighet ut- färdar tillståndet efter en allsidig bedömning med särskild hänsyn till ovannämnda aspekter. Åtminstone följande skall fastställas i tillstän- det:

— beskrivning av alla faktorer (t.ex. produk- tionskapacitet) som påverkar mängden av och karaktären på utsläpp. begränsningsvärden för mängd av och kva- litet. karaktär, koncentration och/eller mängd av förorening pä direkta och indi- rekta utsläpp.

72

4.

instructions concerning: — construction and safety: — production processes and/or agents:

— operation and maintenance of treatment facilities;

— recovery of materials and substances and waste disposal: — type and extent of control to be per- formed by the operator (self-control,);

measures to be taken in case of process failures and accidental spills; — analytical methods to be used; — schedule for modernization. retrofitting and investigaticms done by the operator;

— schedule for reports of the operator on

monitoring and/or selfcontrol. retrofitting and investigation measures.

The appropriate national authority or an

independent institution authorized by the ap- propriate national authority shall:

inspect the amount and quality of dis- charges and/or emissions by sampling and analysing: control the attainment of the permit re- quirements; arrange monitoring of the various impacts of wastewatcr discharges and emissions into the atmosphere: review the permit when necessary.

ANNEX IV

Prevention of pollution from ships

Regulation ]

Co-operation

The Contracting Parties shall. in matters con- cerning the protection of the Baltic Sea Area

from pollution by ships. co-operate:

4.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

anvisningar angående:

— konstruktion och säkerhet.

— tillverkningsprocesser och/eller kemika- lier.

drift och underhåll av reningsanord- ningar. — återvinning av material och ämnen samt omhändertagande av avfall. — typ och omfattning vad avser den kon- troll som skall utföras av den som ansva- rar för verksamheten (internkontroll). — åtgärder som skall vidtas vid haverier i processen och vid oavsiktliga utsläpp. analysmetoder som skall användas.

tidsplan för modernisering. upprustning och undersökningar som skall utföras av den som ansvarar för verksamheten.

— tidsplan för rapportering från den ansva- rige angående åtgärder för övervakning och/eller internkontroll. upprustning och undersökningar.

Vederbörandc nationella myndighet eller

en oberoende institution som bemyndigats av vederbörande nationella myndighet skall

undersöka mängden av och karaktären på utsläpp genom provtagning och analys.

kontrollera att tillståndskraven uppfylls.

anordna övervakning av effekter av av- loppsutsläpp och utsläpp till atmosfären.

förnya tillståndet vid behov

BILAGA IV

Förhindrande av förorening från fartyg

Regel ]

Samarbete

De fördragsslutande parterna skall i frågor som rör skyddet av Östersjöområdet mot för- orening från fartyg samarbeta

73

(a) within the International Maritime Or- ganization. in particular in promoting the de- velopment of international rules. based. inter alia. on the fundamental principles and obliga- tions of this Convention which also includes the promotion of the use of Best Available Technology and Best Environmental Practice as defined in Annex 11:

(b) in the effective and harmonized imple- mentation of rules adopted by the Interna- tional Maritime Organizatitm.

Regulation .? Assistance in investigatitms

The Contracting Parties shall. Without preju- dice to Article 4. paragraph 3 of this Conven- tion. assist 'ach other as appropriate in invest- igating violations of the existing legislation on anti-pollution measures. which have occurred or are suspected to have occurred within the Baltic Sea Area. This assistance may include but is not limited to inspection by the compet- ent authorities of oil record books. cargo re— cord books. log books and engine log books and taking oil samples for analytical identifica- tion purposes.

Regulation 3 Definitions For the purposes of this Annex:

]. "Administration" means the Government of the Contracting Party under whose auth- ority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State. the Ad- ministration is the Government of that State. With respect to fixed or floating platforms en- gaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the co- ast over which the coastal State exercises sov-

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

(a) inom den internationella sjöfartsorgani- sationen. IMO. särskilt för att främja utveck- lingen av internationella regler som bygger bl.a. på de grundläggande principerna och skyldigheterna i denna konvention. vilket även innefattar främjande av användning av bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis enligt definitionen i bilaga ll.

(b) vid det effektiva och samordnade ge- nomförandet av regler som antagits av Inter- nationella sjöfartsorganisationen.

Regel 2 Bistånd vid undersökningar

De fi.")rdragsslutande parterna skall. med beak- tande av artikel 4 punkt 3 i denna kom-'ention. bistå varandra på lämpligt sätt vid undersök- ning av överträdelser av gällande lagstiftning om åtgärder mot förorening som skett eller som misstänks ha skett inom Östersjöområ- det. Sådant bistånd kan innefatta. men är ej begränsat till. granskning genom behöriga myndigheter av oljedagböcker. lastdagböcker. skepps- och maskindagböcker samt tagande av' oljeprov för analytisk identifiering.

Regel 3 Definitioner I denna bilaga avses med

1. "administration'": parts regering under vars myndighet fartyget lyder. I fråga om ett fartyg som har rätt att föra

den fördragsslutz'mde

en viss stats flagga. är administrationen denna stats regering. I fråga om fasta eller flytande plattformar som används för undersökning av och utvinning från den del av havsbottnen och dess underlag som gränsar till den kust över vilken kuststaten utövar suveräna rättigheter

74

ereign rights for the purposes of exploration and exploitation ofthcir natural resources. the Administration is the Government of the coastal State concerned.

2.(a) "Discharge". in relation to harmful substances or effluents containing such sub- stances. means any release hrm-soever caused from a ship and includes any escape. disposal. spilling. leaking. pumping. emitting or empty- ing;

(b) "Discharge" does not include:

(i) dumping within the meaning of the Convention on the Prevention of Ma- rine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter done at London on 29 December 1972: or

(ii) release of harmful substances directly arising from the exploration. exploita- tion and associated off-shore process- ing of sea-bed mineral resources: or

(iii) release of harmful substances for pur- poses of legitimate scientific research into pollution abatement or control.

3. The term "from the nearest land" means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law.

4. The term "jurisdiction" shall be inter- preted in accordance with international law in force at the time of application or interpreta- tion of this Annex.

5. The term "MARPOL 73/78" means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 1973. as modified by the Protocol of 1978 relating thereto.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

med avseende på undersökning och utvinning av naturtillgångarna. är administrationen ifrå- gavarande kuststats regering.

2.(a) "utsläpp”: i fråga om skadliga ämnen eller utflöden som innehåller sådana ämnen. 'arje utsläpp. oavsett hur det orsakats. från ett fartyg och innefattar varje utströmning. kvitt— blivning. spill. läckage. utpumpning. utsprid- ning eller uttömning.

(b) med "utsläpp" avses ej (i) dumpning som avses i ktmventionen om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall. avslu- tad i London den 29 december 1972. eller (ii) utsläpp av skadliga ämnen som direkt orsakas av undersökning. utvinning och därmed förenad. ej landbaserad bearbetning av havsbottnens mineral- lillgångar. eller (iii) utsläpp av skadliga ämnen för behörig vetenskaplig forskning angående be- kämpning eller kontroll av förore- ning.

3. uttrycket "från närmaste land": från den baslinje från vilken territorialhavet för ifråga— varande territorium räknas cnligt internatio- ncll rätt.

4. "jurisdiktion": den tolkning av termen som är i enlighet med den internationella rätt som gäller vid tidpunkten för tillämpning eller tolkning av denna bilaga.

5. uttrycket "MARPOL 73/78": 1973 års in- ternationella kom-'ention till förhindrande av förorening från fartyg. ändrad genom 1978 års protokoll till denna.

Regulation 4

Application of the Annexcs of MARPOL 73/78

Subject to Regulation 5 the Contracting Par- ties shall apply the provisions of the Annexes of MARPOL 73/78.

Regulation 5 Sewage

The Contracting Parties shall apply the provi- sions of paragraphs A to D and F and G of this Regulation on discharge of sewage from ships while operating in the Baltic Sea Area.

A. Definitions For the purposes of this Regulation: ]. "Sewage" means:

( a) drainage and other wastes from any form of toilets. urinals. and WC scuppcrs:

(b) drainage from medical premises (dis- pensary. sick bay. etc.) via wash basins. wash tubs and scuppers located in such premises: (c) drainage from spaces containing living animals: or

(d) other waste waters when mixed with the drainages defined above.

2. "[ lolding tank" means a tank used for the collection and storage of sewage.

B. Application

The provisions of this Regulation shall apply to:

(a) ships of 200 tons gross tonnage and above:

(b) ships of less than 200 tons gross tonnage which are certified to carry more than 10 per- sons:

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1.

Regel 4

Tillämpning av bilagorna till MARPOL 73/78

Med förbehåll för regel 5 skall de fördragsslu- tande parterna tillämpa bestämmelserna i bila- gorna till MARPOL 73/78.

Regel 5 Toalettavfall

De fört'lragsslutande parterna skall tillämpa bestämmelserna i avsnitt A — D och F och G i denna regel om utsläpp av toalettavfall från fartyg som används i Östersjt'äområdet.

A. Definitioner I denna regel avses med ]. "toalettavfall":

(a) avlopp och annat avfall från varje form av toalett. urinoar och spygatt i toalettrum.

(b) avlopp från sjukvårdslokalcr (apotek. sjukhytt etc.) via tvättställ. badkar och spygatt i sådana lokaler. (c) avlopp från utrymme som innehåller le- vande djur. eller

(d) annat spillvatten som är blandat med av- lopp som anges i det föregående.

2. "uppsamlingstank": en tank som används för att samla och magasinera toalettavfall.

B. Tillämpningsomräde

Bestämmelserna i denna regel skall tillämpas på

(a) fartyg med en bruttodräktighet av minst 200 rcgisterton.

(b) fartyg med en bruttodräktighet som ej uppgår till 200 registerton och som är god- kända för transport av mer än tio personer.

76

(c) ships which do not have a measured gross tonnage and are certified to carry more than 10 persons.

C. Discharge of sewage

[. Subject to the provisions of paragraph D of this Regulation. the discharge of sewage into the sea is prohibited. except when:

(a) the ship is diseharging comminuted and disinfeetcd sewage using a system approved by the Administration at a distance of more than 4 nautical miles from the nearest land. or sew- age which is not comminuted or disinfected at a distance of more than 12 nautical miles from the nearest land. provided that in any case the sewage that has been stored in holding tanks shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than 4 knots; or

(b.) the ship has in operation a sewage treat- ment plant which has been approved by the Administration. and

(i) the test results of the plant are laid down in a document carried by the ship:

(ii) additionally. the effluent shall not produce visible floating solids in. nor cause diseolouration of the surround- ing water.

2. When the sewage is mixed with wastes or waste water having different discharge re- quirements. the more stringent requirements shall apply.

D. Exceptions

Paragraph C of this Regulation shall not apply to:

(a) the discharge of sewage from a ship necessary for the purpose of securing the

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

(c) fartyg för vilka bruttodräktighet ej fast- ställts och som är godkända för transport av mer än tio personer.

C. Utsläpp av toalettavfall

]. Om annat ej följer av bestämmelserna i av- snitt D i denna regel. skall utsläpp av toalett- avfall i havet vara förbjudet utom när

(a) fartyget släpper ut finfördelat och dcs- infieerat toalettavfall med användande av ett system som godkänts av administrationen. på ett avstånd av mer än 4 nautiska mil från när- maste land. eller toalettzwfall. som ej är finför- delat eller desinficerat. på ett avstånd av mer än 12 nautiska mil från närmaste land. under förutsättning i varje fall att toalettavfall som magasinerats i uppsamlingstank ej släpps ut momentant utan med måttlig hastighet när far- tyget är under gång med en fart av minst 4 knop. eller

(_b) fartyget har i användning ctt renings- verk för toalettavfall som är godkänt av admi- nistrationen. och

(i) provningsresultatcn för verket är an- givna i en handling som medförs om- bord, och

(ii) utflödet ej ger synliga flytande fasta partiklar i omgivande vatten och ej heller missfärgar detta.

2. När toalettavfallet är blandat med avfall eller spillvatten för vilket avvikande utsläpps- föreskrifter gäller. skall de strängaste före- skrifterna tillämpas.

D. Undantag

Avsnitt C i denna regel skall inte tillämpas på

(a) sådant utsläpp av toalettavfall från fartyg som är nödvändigt för fartygets och de om—

77

safety of a ship and those on board or saving life at sea: or

(b) the discharge of sewage resulting from damage to a ship or its equipment if all reason- able precautions have been taken before and after the occurrence of the damage for the pur- pose of preventing or minimizing the dis- charge.

E. Reception facilities

1. Each Ctmtracting Party undertakes to en- sure the provision of facilities at its ports and terminals of the Baltic Sea Area for the recep- tion of sewage. without causing undue delay to ships. adcquate to meet the needs of the ships using them.

2. To enable pipes of reception facilities to be connected with the ships discharge pipe- line. both lines shall be fitted with a standard discharge connection in accordance with the following table:

Standard dimensions of "anges för discharge connections

Description Dimension

"210 mm

According to pipe outside diameter

170 mm 4 holes 18 min in diameter equitlistantly placed on a bolt circle of the above diameter. slotted to the (lange periphery. 'l'he slot width to be 18 mm 16 mm

4. each of 16 mm in diameter and of suitable length

Outside diameter Inner diameter

Bolt circle diameter Slots in flange

Flange thickncss Bolts and nuts: quantity and diameter

The flange is designed to accept pipes up to a maximum internal diameter of 100 mm and shall be ol' steel or other equivalent material having a |lat face. 'l'his flange. together with a suitable gasket. shall be suitable for a service pressure of 6 kg.-' cm:.

Prop. 1992/93:237 Bilaga ]

bordvarandes säkerhet eller för räddande av människoliv till sjöss. eller

(b) sådant utsläpp av toalettavfall som är en följd av en skada på fartyget eller dess utrust- ning. om alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits före och efter skadans uppkomst i syfte att hindra eller så långt som möjligt be- gränsa utsläppet.

E. Mottagningsanordningar

1. Varje fördrt'tgsslutande part förbinder sig att säkerställa att i dess hamnar och terminaler i Östersjöområdet tillhandahålls sådana an- ordningar för mottagande av toalettavfall som. utan att otillbörlig försening orsakas far- tygen. är tillräckliga för att tillgodose behoven hos de fartyg som använder dem.

2. För att möjliggöra anslutning av mottag- ningsanordningarnas rörledningar till farty- gets utsläppsrörledningar skall båda ledning- arna vara försedda med en standardiserad an- slutning i enlighet med följande uppställning.

Standarddimensioner för flänsar pä utsläppsanslutningar

Beskrivning Dimension

210 mm Motsvarande yttre rördiametern 170 mm 4 hal meden diameter av lb” mm placerade pa lika avstånd längs en bultcirkel med ovan angiven diameter. Hålen skall ha urtag till flänskanten. Bredden pa urtagen skall vara 18 tntn

Flänstjocklck 16 mm Bullar och muttrar: 4. var och en med en antal och diameter diameter av 16 mm och

med lämplig längd

Yttre diameter lnre diameter

Bultcirkeldiameter Urtag i flänsen

Flänscn skall passa till rörledningar meden största innerdiameter av 100 mm och skall vara av stål eller annat likvärdigt material och ha plan yta. Flänsen. med lämplig packning. skall tala ett arbetstryck av (» kgicmz.

78

For ships having a tnoulded depth of 5 meters and less. the inner diameter of the discharge connection may be 38 millimetres.

F. Surveys

1. Ships which are engaged in international Voyages in the Baltic Sea Area shall be subject to surveys as specified below:

(a) An initial survey before the ship is put into service or before the Certificate required under paragraph G of this Regulation is issued for the first time including a survey of the ship which shall be such as to ensure that:

(i) when the ship is equipped with a sew- age treatment plant the plant shall meet operational requirements based on the standards and test methods re- commended by the Commission and shall be approved by the Administra- tion: (ii) when the ship is fitted with a system to comtninute and disinfect the sewage. Such system shall meet operational re- quirements based on the standards and test methods recommended by the Commission and shall be ap- proved by the Administration:

(iii) when the ship is equipped with a hold- ing tank the capacity of such tank shall be to the satisfaction of the Adminis— tration for the retention of all sewage. having regard to the operation of the ship. the number of persons on board and other relevant factors. The hold- ing tank shall meet operational re- quirements based on the standards and test methods recommended by the Commission and shall be ap- proved by the Administration: and

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

På fartyg med ett malldjup av 5 meter eller mindre fär innerdiametern pä utsläppsanslut- ningen vara 38 millimeter.

F. Besiktningar

]. Fartyg som används för resor i Öster- sjöområdet skall genomgå nedan angivna be- siktningar:

(a) En första besiktning innan fartyget sätts i trafik eller innan det certifikat som krävs en- ligt avsnitt G i denna regel utfärdas första gången. vilken besiktning skall omfatta en så- dan besiktning av fartyget som skall säker- ställa att (i) när fartyget är utrustat med ett re- ningsverk för toalettavfall. renings- verket uppfyller sådana föreskrifter för driften som är grundade på normer och provningsmetoder. som rekom- menderats av kommissionen och skall vara godkänt av administrationen.

(ii) när fartyget är försett med ett system för sönderdelning och desinficering av toalettavfall. skall systemet uppfylla sådana föreskrifter för driften som är grundade på normer och provnings- metoder som rekommenderats av kommissionen och skall vara godkänt av administrationen. (iii) när fartyget är försett med en uppsam- lingstank, denna tanks kapacitet kan godtas av administrationen som ma- gasin för allt toalettavfall med hänsyn till fartygets användning. antalet per- soner ombord och andra omständig- heter av betydelse. Uppsamlingstan- ken skall uppfylla föreskrifter för drif- ten som är grundade på normer och provningsmetoder som rekommende- rats av kommissionen och skall vara godkänd av administrationen. och

79

(_iv) the ship is equipped with a pipeline to discharge sewage to a reception facil- ity. The pipeline should be fitted with a standard shore connection in ac- cordance with paragraph E. or for sh- ips in dedicated trades. alternatively with other standards which can be ac- cepted by the Administration such as quick connection couplings.

This survey shall be such as to ensure that equipment. fittings, arrangements and ma- terials fully comply with the applicable rc- quirements of this Regulation.

The Administration shall recognize the "Cert- ificate of Type Test" for sewage treatment plants issued under the authority of other Con- tracting Parties.

(b) Periodical surveys at intervals specified by the Administration but not exceeding five years which shall be such as to ensure that the equipment, fittings, arrangements and ma- terials fully comply with the applicable re- quirements of this Regulation.

2. Surveys of the ship as regards enforce- ment of the provisions of this Regulation shall be carried out by officers of the Administra— tion. The Administration may. however. cn- trust the surveys either to surveyors nomin— ated for the purpose or to organizations recog- nized by it. In every case the Administration concerned fully guarantees the completeness and efficiency of the surveys.

3. After any survey of the ship has been completed. no significant change shall be made in the equipment, fittings. arrange— ments. or material covered by the survey with- out the approval ofthe Administration. except the direct replacement of such equipment or fittings.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

(iv) fartyget är utrustat med en rörledning för avlämnande av toalettavfall till en mottagningsanordning. Rörledningen bör vara utrustad med en standardise- rad landanslutning enligt avsnitt E el- ler i fråga om fartyg i särskild trafik. alternativt enligt andra normer som kan godtas av administrationen sotn t.ex. snabbkopplingsanslutning.

Denna besiktning syftar till att säkerställa att utrustningen. anordningarna. arrangemangen och materialet helt uppfyller tillämpliga före- skrifter i denna regel.

Administrationen skall erkänna "typprov- ningscertifikat" för reningsverk för toalettav- fall som utfärdats av övriga fördragsslutande parter.

b) Periodiska besiktningar med mellanrum som fastställs av administrationen. dock ej överstigande fem är. vilka syftar till att säker— ställa att fartygets utrustning. anmdningar, ar- rangemang och material helt uppfyller tillämp- liga föreskrifter i denna regel.

2. Besiktningar av fartyg med avseende på iakttagandet av bestämmelserna i denna regel skall utföras av tjänstemän hos z'tdministratio- nen. Administrationen får dock anförtro be- siktningarna antingen åt inspektörer. som ut- ses för ändamålet. eller åt (')rganisationer som godkänts av administrationen. Vederbörande administration svarar i varje fall helt för be- siktningens fullständighet och effektivitet.

3. Sedan besiktning av fartyget avslutats får ej utan adtninistrationens medgivande göras väsentlig förändring i fråga om utrustning. an- ordningar. arrangemang eller material som be- siktningen omfattat. utom direkt utbyte av så- dan utrustning eller sådana anordningar.

80

G. Certificate

1. A Sewage Pollution Prevention Certific- ate shall be issued to ships certified to carry more than 50 persons which are engaged in in- ternational voyages in the Baltic Sea Area. after survey in accordance with the provisions of paragraph F of this Regulation.

2. Such Certificate shall be issued either by the Administration or by any person or organ- ization duly authorized by it. In every case the Administration assumes full responsibility for the Certificate.

3. The Sewage Prevention Certificate shall be drawn up in a form corresponding to the model given in the appendix to Annex IV of MARPOL 73/78. If the language is not Eng- lish. the text shall include a translation into English.

4. A Sewage Pollution Prevention Certific- ate shall be issued for a period certified by the Administration. which shall not exceed five years.

5. A Certificate shall cease to be valid if sig- nificant alterations have taken place in the equipment, fittings. arrangements or materials required without the approval of the Adminis- tration except the direct replacement of such equipment or fittings.

ANNEX V

Exemptions from the general prohibition of dumping of waste and other matter in the Baltic Sea Area

Regulation ]

In accordance with Article 11. paragraph 2 of this Convention the prohibition of dumping shall not apply to the disposal at sea ofdrcdgcd materials provided that:

Prop. 1992/93237 Bilaga "1

G. Certifikat

1. Ett föroreningsskyddscertifikat för toa- lettavfall skall utfärdas efter besiktning i enlig- het med bestämmelserna i avsnitt F i denna re- gel för fartyg som är godkända för transport av mer än 50 personer och som används för inter- nationella resor i Östersjöområdet.

2. Sådant certifikat skall utfärdas antingen av administrationen eller av en person eller or- ganisation som vederbörligen bemyndigats därtill av administrationen. [ varje fall påtar sig administrationen fullt ansvar för certifika- tet.

3. Föroreningsskyddscertifikatet för toalett- avfall skall avfattas i en form som överens- stämmer med formuläret i bihanget till bilaga IV i MARPOL 73/78. Om språket inte är eng- elska. skall texten innehåll:-1 en översättning till engelska.

4. Ett föroreningsskyddscertifikat för toa- lettavfall skall utfärdas med en av administra- tionen fastställd giltighetstid som ej får över- stiga fem år.

5. Ett certifikat skall upphöra att gälla om väsentliga ändringar har vidtagits utan admi- nistrationens medgivande i fråga om föreskri- ven utrustning. anordningar. arrangemang el- ler material. med undantag av direkt utbyte av sådan utrustning eller sådana anordningar.

BILAGA V

Undantag från det allmänna förbudet mot dumpning av avfall och andra ämnen i Ostersjöområdet

R egel ]

Enligt artikel 11 punkt 2 i denna konvention skall förbudet mot dumpning ej gälla vid kvitt- blivning till havs av muddermatcrial under för- utsättning att

81

(a) the dumping of dredged material con- taining harmful substances indicated in Annex ] is only permitted according to the guidelines adopted by the Commission; and

(b) the dumping is carried out under a prior special permit issued by the appropriate national authority. either (i) within the area of internal waters and the territorial sea of the Contracting Party". or (ii) outside the area of internal waters and the territorial sea. whenever necess- ary. after prior consultations in the Commission.

When issuing such permits the Contracting Party shall comply with the provisions in Re- gulation 3 of this Annex.

Regulation 2

1. The appropriate national authority re- ferred to in Article ll. paragraph 2 of of this Convention shall:

(a) issue the special permits provided for in Regulation ] of this Annex:

(b) keep records of the nature and quantities of matter permitted to be dumped and the location. time and method of dumping;

(c) collect available information concerning the nature and quantities of matter that has been dumped in the Baltic Sea Area recently and up to the coming into force of this Conven- tion. provided that the dumped matter in question could be liable to contaminate water or organisms in the Baltic Sea Area. to be caught by fishing equipment. or otherwise to give rise to harm. and information concerning the location. time and method of such dump- ing.

Prop. l992/93:-37 Bilaga 1

(a) dumpning av rnuddermaterial som inne- håller skadliga ämnen. vilka anges i bilaga [. endast är tillåten i enlighet med av kommissio- nen antagna riktlinjer. och

(b) dumpningen utförs enligt ett på förhand meddelat särskilt tillstånd av behörig nationell myndighet antingen (i) inom den fördragsslutande partens inre vatten och territorialhav eller

(ii) utanför inre vatten och territorialhav. då det är nödvändigt. efter tidigare samråd inom kommissionen.

Då den fördragsslutande parten utfärdar så- dana tillständ. skall den iaktta bestämmel- serna i regcl 3 i denna bilaga.

Regel 2

1. Den behöriga nationella myndighet som avses i artikel 11 punkt 2 i denna konvention skall

(a) utfärda de särskilda tillstand som före- skrivs i regcl 1 i denna bilaga.

(b) föra bok över arten och mängden ämnen för vilka dumpning medges samt över platsen. tidpunkten och sättet för dumpningen.

(c) insamla tillgänglig information om arten och mängden ämnen som nyligen och fram till denna konventions ikraftträdande har dum- pats i Östersjöområdet. under förutsättning att ifrågavarande dumpade ämnen kan för- orena vatten eller organismer i Östersjt'fmmrä- det. fastna i fiskeredskap eller på annat sätt or- saka skada samt information om platsen. tid- punkten och sättet för dumpningen.

2. The appropriate national authority shall issue special permits in accordance with Regu- lation ] of this Annex in respect of matter intended for dumping in the Baltic Sea Area:

(a) loaded in its territory:

(b) loaded by a ship or aircraft registered in its territory or flying its flag. when the loading occurs in the territory of a State which is not a Contracting Party to this Convention.

3. Each Contracting Party shall report to the Commission. and where appropriate to other Contracting Parties. the information specified in sub-paragraph "1 (c) of Regulation 2 of this Annex. The procedure to be followed and the nature of such reports shall be determined by the Commission.

Regn/arion 3

When issuing special permits according to Re- gulation 1 of this Annex the appropriate national authority shall take into account:

(at) the quantity of dredged material to be dumped;

(b) the content of harmful substances as re- ferred to in Annex I";

(c) the location (e.g. co-ordinates of the dumping area. depth and distance from the eo- ast) and its relation to areas of special interest (e.g. amenity areas. spawning. nursery and fishing areas. etc. ):

(d) the water characteristics. if dumping is carried out outside the territorial sea. consist- ing of: (i) hydrographic properties (e.g. temper- ature. salinity. density. profile):

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

2. Den behöriga nationella myndigheten skall utfärda särskilt tillstånd enligt regel I i denna bilaga beträffande ämnen som avses att dumpas i Östersjöområdet och som

(a) lastats inom dess territorium.

(b) lastats på ett fartyg eller luftfartyg som är registrerat inom dess territorium eller för dess flagga. dä lastningen äger rum inom en stats territorium som inte är fördragsslutande parti denna konvention.

3. Varje fördragsslutande part skall ge kom- missionen och. vid behov. de övriga fördrags- slutande parterna den information som anges i regel 2 punkt 1 (e) i denna bilaga. Det förfa- rande som därvid skall iakttas och arten av så- dana meddelanden skall fastställas av kommis- sionen.

Regel 3

Då särskilda tillstånd enligt regel l i denna bi- laga utfärdas. skall den behöriga nationella myndigheten beakta

(a) mängden muddermaterial som skall dumpas.

(b) innehället av skadliga ämnen som avses i bilaga I.

(c) platsen (t.ex. dumpningsomrädets koor- dinater. djup samt avstånd från kusten) och dess förhållande till områden av särskilt in- tresse (t.ex. skönhets- och rekreationsomrä- den. fiskars lekomrädcn och yngeluppväxtom- råden. fiskcomräden m.m.).

(d) vattnets egenskaper. om dumpningen ut- förs utanför territorialhzwet. nämligen (i) hydrografiska förhållanden (t.ex. temperatur. salthalt. densitet. skikt- ningsförhällanden).

(ii) chemical properties (e.g. pH. dis— solved oxygen. nutrients);

(iii) biological properties (e.g. primary production and benthic animals);

the data should include sufficient information on the annual mean levels and seasonal vari- ation of the properties mentioned in this para- graph: and

(e) the existence and effects of other dump- ing which may have been carried out in the dumping area.

Regulation 4

Reports made in accordance with Article 11. paragraph 5 of this Convention shall include the information to be provided in the Report- ing Form to be determined by the Commis- sron.

ANNEX VI

Prevention of pollution from offshore activities

Regula/ion ]

Definitions For the purposes of this Annex:

1. "Offshore activity" means any exploration and exploitation of oil and gas by a fixed or floating offshore installation or structure in- cluding all associated activities thereon;

"2. "Offshore unit” means any fixed or float- ing offshore installation or structure engaged in gas or oil exploration. exploitation or production activities. or loading or unloading of oil:

Prop. 1992/931237 Bilaga ]

(ii) kemiska förhållanden (t.ex. pH. syr- gashalt. närsalter.).

(iii) biologiska förhållanden (t.ex. primär- produktion och bottenlevande djur):

uppgifterna bör omfatta tillräcklig information om ärsmedelvärden och årstidsvariation för de data som nämns i detta stycke. samt

e) förekomst och effekter av annan dump- ning som kan ha utförts i dumpningsomrädet.

Regel 4

Rapporter i enlighet med artikel "11 punkt 5 i denna konvention skall omfatta de upplys- ningar som skall ges på det rapportformulär som fastställs av kommissionen.

BILAGA VI

F örhindrande av förorening från offshore- verksamhet

Regel I

Definitioner ] denna bilaga avses med

1. "offshore-verksamhet": undersökning och utvinning av olja och gas från en fast eller flytande (')ffshore-anläggning eller -konstruk- tion. inbegripet all därmed sammanhängande verksamhet på denna.

2. "offshore-enhet": varje fast eller flytande offshore-anläggning eller -konstruktion som används vid verksamhet som avser prospekte- ring. utvinning eller produktion av gas eller olja eller vid lastning eller lossning av olja.

84

3. "Exploration" includes any drilling activ- ity but not seismic investigations:

4. "Exploitation" includes any prt.)duction. well testing or stimulation activity.

Regulation .?

Use of Best Available Technology and Best Environmental Practice

The Contracting Parties undertake to prevent and eliminatc pollution from offshore activ- ities by using the principles of Best Available Technology and Best Environmental Practice as defined in Annex ll.

Regulation 3

Environmental impact assessment and monitoring

]. An environmental impact assessment shall be made before an offshore activity is permitted to start. ln case of exploitation re- ferred to in Regulation 5 the outcome of this assessment shall be notified to the Commis- sion bcfore the offshore activity is permitted to

start.

2. In connection with the ein-'ironmental im- pact assessment the environmental sensitivity of the sea area around a proposed offshore unit should be assessed with respect to the fol- lowing:

(a) the importance ol' the area for birds and marine mammals:

(b) the importance of the area as fishing or spawning grounds for fish and shellfish. and for aquaculture:

(c) the recreational importance of the area:

Prop. 1992/932237 Bilaga 1 3. "undersökning": innefattar borrnings- verksamhet men inte seismiska undersök- ningar.

4. ”utvinning": innefattar produktion. un- dersökning eller stimulering av källor.

Regel 2

Användning av bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis

De fördragsslutande staterna förbinder sig att förhindra och eliminera förorening fran off- shore-verksamhet genom användning av prin- ciperna om bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis enligt definitionen i bilaga Il.

Regel 3

Miljökonsekvensbedömning och övervakning

"1. En miljökonsekvensbeskrivning skall gö- ras innan en offshore-verksamhet får tillstånd att påbörjas. l fråga om utvinning som avses i regel 5, skall resultatet av denna beskrivning meddelas kommissionen innan offshore-verk- samheten får tillstånd att påbörjas.

2. I samband med miljökonsekvensbeskriv— ningen bör havsområdets känslighet runt om— kring en föreslagen offshore-enhet bedömas med hänsyn till följande:

(a) områdets betydelse för fåglar och marina däggdjur.

(b) områdets betydelse som fiskeplats eller yngelplats för fiskar och skaldjur samt för havsodling.

(c) områdets betydelse från rekreationssyn- punkt.

(d) the composition of the sediment meas- ured as: grain size distribution. dry matter. ig- nition loss. total hydrocarbon content. and Ba. Cr. Pb. Cu. Hg and Cd content;

(e) the abundance and diversity of benthic fauna and the content of selected aliphatic and aromatic hydrocarbons.

3. ln order to monitor the consequent effects of the exploration phase of the offshore activ- ity studies. at least those referred to in sub- paragraph (d) above. shall be carried out be- fore and after the operation.

4. In order to monitor thc consequent effects of the exploitation phase of the offshore activ- ity studies. at least those referred to in sub- paragraphs (d) and (e) above. shall be carried out before the operation. at annual intervals during the operation. and after the operation has been concluded.

Regulation 4 Discharges on the exploration phase

1. The use of oil-based drilling mud or muds containing other harmful substances shall be restricted to cases where it is necessary for geological. technical or safety reasons and only after prior authorization by the appropri- ate national authority. ln such cases appropri- ate measures shall be taken and appropriate installations provided in order to prevent the discharge of such muds into the marine envi- ronment.

2. Oil-based drilling muds and cuttings aris- ing from the use of oil-based drilling muds should not be discharged in the Baltic Sea Area but taken ashore for final treatment or disposal in an environmentally aceeptable manner.

Prop. 1992'93z237 Bilaga 1

(d) sedimentets sammansättning med av- seende pä: kornstorleksftfu'dclning. torrsubs- tans. glödgningsförlust. totala halt av kolväte samt halten av Ba. Cr. Pb. Cu. Hg och Cd.

(e) förekomst och mängfald vad avser den bottenlevande faunan samt innehåll av utvalda alifatiska och aromatiska kolväten.

3. l syfte att övervaka effekterna av under- sökningsfasen skall undersökningar enligt (d) ovan genomföras före och efter arbetet.

4. I syfte att övervaka effekterna av utvin- ningsstadiet skall undersökningar enligt (d) och (e) ovan genomföras före arbetet. med är- liga mellanrum under arbetet och efter det att arbetet har avslutats.

Regel 4 Utsläpp under undersökningsstadict

]. Användningen av oljebaserad borrvätska eller vätska som innehåller andra skadliga äm- nen skall begränsas till de fall då det är nöd- vändigt av geologiska. tekniska eller säker- hetsskäl och endast efter föregående tillstånd av den behöriga nationella myndigheten. I sä- dana fall skall lämpliga åtgärder vidtas och än- damälsenliga anordningar finnas tillgängliga för att förhindra utsläpp av sådan vätska i den marina miljön.

2. Oljebaserat borrslam och borrkax som härrör från användningen av ol jebaserad borr— vätska bör inte släppas ut i Östersjöområdet utan föras iland för slutlig behandling eller omhändertagande pä ett från miljösynpunkt godtagbart sätt.

86

3. The discharge of water-based mud and cuttings shall be subject to authorization by the appropriate national authority. Before au- thorization the content of the water-based mud must be proven to be of low toxicity.

4. The discharge of cuttings arising from the use of water based drilling mud shall not be permitted in specifically sensitive parts of the Baltic Sea Area such as confined or shallow areas with limited water exchange and areas characterized by rare. valuable or particularly fragile ccosystems.

Regulation 5 Discharges on the exploitation phase

In addition to the provisions of Annex 1V the following provisions shall apply to discharges:

(a) all chemicals and materials shall be taken ashore and may be discharged only exception- ally after obtaining permission from the appro- priate national authority in each individual op- cration;

(b) the discharge of production water and displacement water is prohibited unless its oil content is proven to be less than 15 mg/l meas- ured by the methods of analysis and sampling to be adopted by the Commission:

(c) if compliance with this limit value cannot be achieved by the use of Best Environmental Practice and Best Available Technology the appropriate national authority may require adequate additional measures to prevent poss- ible pollution of the marine environment of the Baltic Sea Area and allow. if necessary. a higher limit value which shall. however. be as low as possible and in no case exceed 40 mg/l; the oil content shall be measured as provided in sub-paragraph (b) above.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

3. För utsläpp av vattenbaserat slam och kax krävs tillstånd av den behöriga nationella myn- digheten. Innan tillstånd ges. mäste visas att innehållet i det vattenbaserade slammet har låg toxicitet.

4. Utsläpp av kax som härrör från använd- ningen av vattenbaserat borrslam är inte tillä- tet i särskilt känsliga delar av Östersjöområdet som t.ex. inneslutna eller grunda områden med begränsad vattenväxling och områden som kännetecknas av sällsynta. värdefulla el- ler särskilt ("imtäliga ekosystem.

Regel 5 Utsläpp under utvinningsstadiet

Utöver bestämmelserna i bilaga IV skall föl- jande bestämmelser gälla för utsläpp:

(a) alla kemikalier och andra ämnen skall föras iland och får endast i undantagsfall släp- pas utefter erhållande av tillstånd från den be- höriga myndigheten i varje enskilt fall.

(b) utsläpp av produktionsvatten och ballast- vatten är förbjudet om inte oljeinnehället är mindre än 15 mg/l. mätt med analys- och pro- vtagningsmetoder som skall antas av kommis- sionen.

(c) om detta gränsvärde inte kan uppnås ge- nom användning av bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik får den behöriga na- tionella myndigheten kräva ytterligare lämp- liga ätgärder för att förhindra eventuell förore- ning av Östersjöområdets marina miljö och vid behov medge ett högre gränsvärde. som emellertid skall vara så lågt som möjligt och inte i något fall överstiga 40 mg/l: oljeinnehäl- let skall mätas såsom föreskrivs i (b) ovan.

87

(d) the permitted discharge shall not, in any case. create any unacceptable effects on the marine environment;

(e) in order to benefit from the future devel- opment in Cleaning and production techno- logy. discharge permits shall be regularly re- viewed by the appropriate national authority and the discharge limits shall be revised ac- cordingly.

Regulation () Reporting procedure

Each Contracting Party shall require that the operator or any other person having charge of the offshore unit shall report in accordance with the provisions of Regulation 5.1 ofAnnex V11 of this Convention.

Regulation 7 Contingency planning

Each offshore unit shall have a pollution emer- gency plan approved in accordance with the procedure established by the appropriate national authority. The plan shall contain in- formation on alarm and communication sys- tems. organization of response measures. a list of prepositioned equipment and & description of the measures to be taken in different types of pollution incidents.

Regulation 8

Disused offshore units

The Contracting Parties shall ensure that abandoned. disused offshore units and acci- dentally wrecked offshore units are entirely re- moved and brought ashore under the responsi- bility of the owner and that disused drilling wells arc plugged.

Prop. 1992/93.237 Bilaga 1

(d.) det tillåtna utsläppet får inte i något fall inte ge upphov till oacceptabla effekter på den marina miljön.

(e) för att dra nytta av den framtida ut- vecklingen vad gäller renings- och produk- tionsteknik skall tillstånd regelbundet om— prövas av den behöriga nationella myndighe- ten och utsläppsgränserna ändras i enlighet därmed.

Regel () Rapporteringsförfarande

Varje fördragsslutande part skall kräva att operatören eller någon annan person som har ansvaret för offshore-enheten avlämnar rap- port enligt bestämmelserna i regel 5.1 i bilaga V11 till denna konvention.

Regel 7 Beredskapsplanering

Varje offshore-enhet skall ha en beredskaps- plan som godkänts i enlighet med ett av den behöriga myndigheten fastställt förfarande. Planen skall innehålla uppgifter om larm- och kommunikationssystem. organisation av insat- ser. en förteckning över på förhand utplacerad utrustning samt en beskrivning av de åtgärder som skall vidtas vid olika slags förorenings— olyckor.

. 'I Regel 6) Offshore-enheter som ej längre används

De fördragsslutande parterna skall säkerställa att övergivna. ej längre använda offshore-en- heter och offshore-enheter som havererat av- lägsnas fullständigt och förs i land under äga- rens ansvar och att borrhål som ej längre an- vänds pluggas igen.

88

Regulation 9 Exchange of information

The Contracting Parties shall continuously ex- change information through the Commission on the location and nature of all planned or ac- complished offshore activities and on the na- ture and amounts of discharges as well as on contingcncy measures that are undertaken.

ANNEX VII Response to pollution incidents Regulation ]

General Provisions

1. The Contracting Parties undertake to maintain the ability to respond to pollution in- cidents threatcning the marine environment of the Baltic Sea Area. This ability shall include adequate equipment. ships and manpower prepared for operations in coastal waters as well as on the high sea.

2.(a) In addition to the incidents referred to in Article 13 the Contracting Party shall also notify without delay those pollution incidents occuring within its response region. which af- fect or are likely to affect the interests of other Contracting Parties.

(b) ln the event of a significant pollution incid- ent other Contracting Parties and the Commis- sion shall also be informed as soon as possible.

3. The Contracting Parties agree that subject to their capabilities and the availability of relevant resources. they shall co-operate in re- sponding to pollution incidents when the se- verity of such incidents so justify.

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

Regel 9 Informationsutbyte

De fördragsslutande parterna skall fortlö- pande utbyta information genom kommissio- nen angående platsen för och typ av all plane- rad eller genomförd offshore-vcrksamhet och angående typ och mängd av utsläpp samt be- redskapsätgärder som vidtagits.

BILAGA VII

Insatser vid föroreningolyckor Regel I

Allmänna bestämmelser

1. De fördragsslutande parterna förbinder sig att upprätthålla beredskap för att kunna genomföra insatser vid föroreningsolyckor som hotar Östersjöområdets marina miljö. Denna beredskap skall omfatta lämplig utrust- ning. fartyg och pcrsonal som förberetts för in- satser säväl i kustvatten som på öppna havet.

2. (a) Utöver de olyckor som avses i artikel 13 skall den fördragsslutande parten utan dröjsmål även underrätta om sådana förore- ningsolyckor som inträffar inom dess ansvars- rcgion och vilka påverkar eller kan antas komma att påverka övriga fördragsslutande parters intressen.

(b) Vid en betydande föroreningsolycka skall även övriga fördragsslutande parter och kom- missionen underrättas sä snart som möjligt.

3. De fördragsslutande parterna är överens om att de. under förutsättning att de har möj- ligheter till detta och att relevanta resurser finns tillgängliga. skall samarbeta för att ge— nomföra insatser i samband med förorenings- olyckor. när olyckan är av så allvarlig karaktär att detta är berättigat.

89

4. In addition the Contracting Parties shall take other measures to:

(a) conduct regular surveillance outside their coastlincs: and

(b) otherwise co-opcrate and exchange in- formation with other Contracting Parties in or- der to improve the ability to respond to pollu- tion incidents.

Regulation 2 Contingency Planning

Each Contracting Party shall draw up a national contingency plan and in m.)-operation with other Contracting Parties. as appropriate. bilateral or multilateral plans for a joint re- sponse to pollution incidents.

Regulation 3

Surveillance

]. In order to prevent violations of the exist- ing regulations on prevention of pollution from ships the Contracting Parties shall de- velop and apply individually or in co-opera- tion. surveillance activities covering the Baltic Sea Area in order to spot and monitor oil and other substances released into the sea.

2. The Contracting Parties shall undertake appropriate measures to conduct the surveil- lance referred to in Paragraph ]. by using. inter alia. airborne surveillance equipped with re- mote sensing systems.

Regulation 4

Response Regions

The Contracting Parties shall as soon as poss- ible agree bilaterally or multilaterally on those regions of the Baltic Sea Area in which they

Prop. 1992/93:237 Bilaga 1

4. Därutöver skall de fördragsslutande par- terna vidta andra åtgärder för att

(a) genmnföra regelbunden övervakning utanför sina kustlinjer. och

(b) på annat sätt samarbeta och utbyta infor- mation med övriga fördragsslutande parter i syfte att förbättra beredskapen för att genom- föra insatscr vid föroreningsolyckor.

Regel 2 Be redskapsplanering

Varje fördragsslutande part skall utarbeta en nationell beredskapsplan och i samarbete med övriga fördragsslutande parter. om så är lämp- ligt. bilaterala eller multilaterala planer för ge- mensamma insatser vid föroreningsolyckor.

Regel 3 Övervakning

1. För att förhindra överträdelser av befint- liga reglcr angående förhindrande av förore— ning frän fartyg skall de fördragsslutande par- terna. var för sig eller i samarbete. utveckla och tillämpa övervakningsformer som täcker Östersjöområdet i syfte att upptäcka och följa utsläpp till havs av olja och andra ämnen.

?.. De fördragsslutande parterna skall för- binda sig att vidta lämpliga åtgärder för att be- dri 'a den övervakning som avses i punkt 1 ge- nom att bl.a. använda sig av övervakning från luften med fjärramtlyssystcm.

Regel 4

Ansvarsregioner

De fördragsslutande parterna skall så snart som möjligt. bilateralt eller multilateralt. komma överens om de regioner i (')stersjöom-

90

shall conduct surveillance activities and take action to respond whenever a significant pollu- tion incident has occurred or is likely to occur. Such agreements shall not prejudice any other agreements concluded between Contracting Parties concerning the same subject. Neigh- boring States shall ensure the lurrmonization of different agreements. Contracting Parties shall inform other Contracting Parties and the Commission about such agreements.

Regulation 5

Reporting Procedure

l.(a) Each Contracting Party shall require masters or other persons having charge of ships flying its flag to report without delay any event on their ship involving a discharge or probable discharge of oil or other harmful sub- stances.

(b) The report shall be made to the nearest coastal state and in accordance with the provi- sions of Article 8 and Protocol 1 ofthe Interna- tional Convention for the Prevention of Pollu- tion from Ships. 1973. as modified by the Pro- tocol of 1978 related thereto (MARPOL 73/78).

(c) The. Contracting Parties shall request masters or other persons having charge of sh- ips and pilots of aircraft to report without de- lay and in accordance with this system on signi- ficant spillages of oil or other harmful sub- stances observed at sea. Such reports should as far as possible contain the following data: time. position. wind and sea conditions. and kind. extent and probable source of the spill observed.

Prop. 1992'931237 Bilaga 1

rådet inom vilka de skall bedriva övervak- ningsverksamhet och vidta åtgärder för att ge- nomföra insatser när en betydande förore- ningsolycka har inträffat eller kan befaras in- träffa. Sådana överenskommelser skall ej ut- göra inskränkning i andra överenskommelser som slutits mellan fördragsslutande parter i samma ämne. Angränsande stater skall säker- ställa att de olika överenskornmelserna har- moniseras. Fördragsslutande parter skall in- formera övriga fi'irdragsslutande parter och kommissionen om sådana överenskommelser.

Regel 5

Rapporteringsförfarande

]. (a) befälhavare eller andra personer som ansvarar för fartyg som för dess flagga kräva att de utan dröjsmål rapporterar varje händelse ombord på deras fartyg som medför ett utsläpp eller

Varje fördragsslutande part skall av

sannolikt utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen.

(b) Rapporten skall avges till närmaste kust- stat och i enlighet med bestänunelscrna i arti- kel 8 och protokoll l i 1973 års internationella konvention till fi:")rhindrande av förorening från fartyg. ändrad genom 1978 års protokoll till denna (MA RPOL 73sf78).

(c) De fördragsslutande parterna skall an- moda befälhavare eller andra personer som ansvarar för fartyg samt piloter på luftfartyg att utan dröjsmt'il och i enlighet med detta sy- stem rapportera om betydande utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen som observerats till havs. Sådana rapporter bör så vitt möjligt innehålla följande uppgifter: tidpunkt. posi- tion. vind- och sjöft'jrhällanden samt art. ut- bredning och sannolikt ursprung vad avser det observerade utsläppet.

91

2. The provisions of paragraph 1. (b) shall also be applied with regard to dumping made under the provisions of Article 11. paragraph 4 of this Convention.

Regulation 6

Emergency Measures on Board Ships

1. Each Contracting Party shall require that ships entitled to tly its flag have on board a shipboard oil pollution emergency plan as re- quired by and in accordance with the provi- sions of MARPOL 73/78.

2. Each Contracting Party shall request mas- ters of ships flying its flag or. in case of fixed or floating platforms operating under its jurisdic- tion. the persons having charge of platforms to provide. in case of a pollution incident and on request by the proper authorities. such dc- tailed information about the ship and its cargo or in case of platform its production which is relevant to actions for preventing or respond- ing to pollution of the sea. and to co-operate with these authorities.

Regulation 7

Response Measures

1. The Contracting Party shall. when a pollu- tiOn incident occurs in its response region. make the necessary assessments of the situ- ation and take adequate response action in or- der to avoid or minimize subsequent pollution effects.

2.(a) The Contracting Parties shall. subject to sub-paragraph (b). use mechanical means to respond to pollution incidents.

Prop. 1992/93237 Bilaga 1

2. Bestämmelserna i punkt l.(b) skall även tillämpas i fråga om dumpning enligt bestäm- melserna i artikel 11 punkt 4 i denna konven- tion.

Regel 6 Beredskapsätgärdcr ombord på fartyg

l . Varje fördragsslutande part skall kräva att fartyg som har rätt att föra dess flagga har en beredskapsplan för ol_jef('.')rorening ombord i enlighet med bestämmelserna i MARPOL 73/78.

2. Varje fördragsslutande part skall anmoda befälhavare på fartyg som för dess flagga eller. i fråga om fasta eller flytande plattformar som lyder under dess jurisdiktion. de personer som ansvarar för plattformar. att vid en förore- ningsolycka och efter begäran av de behöriga myndigheterna lämna så detaljerade uppgifter om fartyget och dess last eller. i fråga om platt- form. dcss produktion. som är nödvändiga för att kunna vidta åtgärder i syfte att förhindra el- ler genomföra insatscr vid fi.")rorening av havet och att samarbeta med dessa myndigheter.

Re 7el 7 Räddningstjänstinsatser

1. Den fördragsslutande parten skall. då en föroreningsolycka inträffar inom dess ansvars- region. göra de nödvändiga bedömningarna av läget och vidta lämpliga räddningstjänstinsat- ser för att undvika eller så långt möjligt be- gränsa efterföljande föroreningseffekter.

l.(a) De fördragsslutande parterna skall med beaktande av (b) använda mekaniska hjälpmedel för att genomföra insatser vid för- oreningsolyckor.

(b) Chemical agents may be used only in ex- ceptional cases and after authorization. in each individual case. by the appropriate national authority.

3. When such a spillage is drifting or is likely to drift into a response region of another Con- tracting Party. that Party shall without delay be informed of the situation and the actions that have been taken.

Regulation 8 Assistance

1. According to the provisions of paragraph 3 of Regulation l:

(a) a Ctmtracting Party is entitled to call for assistance by other Contracting Parties when responding to a pollution incident at sea: and

(b) Contracting Parties shall use their best endeavours to bring such assistance.

2. Contracting Parties shall take necessary legal or administrative measures to facilitate:

(a) the arrival and utilization in and depar- ture from its territory of ships. aircraft and other modes of transport engaged in respond- ing to a pollution incident or transporting per- sonnel. cargoes. materials and equipment re— quired to deal with such an incident: and

(b) the expeditious movement into. through. and out of its territory of personnel. cargoes. materials and equipment referred to in sub- paragraph (a).

Prop. 1992/93237 Bilaga 1

(b) Kemiska medel får användas endast i un— dantagsfall och efter tillstånd av vederbörande nationella myndighet i varje enskilt fall.

3. När ett sådant utsläpp driver eller kan be— faras driva in i en annan fördragsslutande parts ansvarsregion. skall den parten utan dröjsmål få information om läget och de åtgärder som har vidtagits.

Regel 8 Bistånd

1. Enligt bestämmelserna i punkt 3 i regel 1

(a) skall en fördragsslutande part ha rätt att begära bistånd av andra fördragsslutande par— ter vid genomförandet av insatser i samband med en f("iroreningsolycka till havs. och

(b) skall fördragsslutande parter göra sitt bästa för att lämna sådant bistånd.

2. l—"ördragsslutande parter skall vidta nöd— vändiga rättsliga eller administrativa åtgärder för att underlätta

(a) ankomsten till. användningen i och av— färden fr'an dess territorium av fartyg. luftfar— tyg och andra transportmedel som används för insatser vid en föroreningsolycka eller för att transportera personal. last. material och tit— rustning som behövs för att ta hand om en så— dan olycka. och

(b) snabb förflyttning till. genom och från dess territorium av personal. last. material och utrustning som avses i (a).

93

Regulation 9

Reimbursement of Cost of Assistance

1. The Contracting Parties shall bear the costs of assistance referred to in Regulation 8 in accordance with this Regulation.

l.(a) If the action was taken by one Con- tracting Party at the express request of another Contracting Party. the requesting Party shall reimburse to the assisting Party the costs of the action of the assisting Party. If the request is cancelled the requesting Party shall bear the costs already incurred or committed by the as- sisting Party.

(b) lf the action was taken by a'Contracting Party on its own initiative. this Party shall bear the costs of its action.

(C) The principles laid down above in sub- paragraphs (a) and (b) shall apply unless the Parties concerned otherwise agree in any indi- vidual case.

3. Unless otherwise agreed. the costs of the action taken by a Contracting Party at the re- quest ofanother Party shall be fairly calculated according to the law and current practice of the assisting Party concerning the reimburse- ment of such costs.

4. The provisions of this regulation shall not be interpreted as in any way prejudicing the rights of Contracting Parties to recover from third parties the costs of actions taken to deal with pollution incidents under other applic- able provisions and rtlles of international law and national or supra-national regulations.

Prop. 1992/932237 Bilaga 1

Regel 9 Ersättning av kostnader för bistånd

]. De fördragsslutande parterna skall bära de biständskostnader som avses i regel 8 i en- lighet rned denna regel.

"l.(a) Om insatsen genomförts av en för- dragsslutande part pä uttrycklig begäran av en annan fördragsslutant'le part. skall den begä- rande parten betala till den bistående parten denna parts kostnader för insatsen. Om begä- ran äterkallas. skall den begärande parten bära de kostnader som den bistäende parten redan ådragit sig eller bundit sig för.

(b) Om insatsen gjorts av en fördragsslu- tande part på dess eget initiativ. skall denna part bära kostnaderna för sin insats.

(c) De principer som anges i (a) och (b) skall tillämpas. om inte de berörda parterna kom- mer överens om annat i varje enskilt fall.

3. Om inte annat överenskommits. skall kostnaderna för den insats som genomförts av en fi:")rdragsslutande part på begäran av en an- nan part beräknas rättvist enligt den bistående partens nationella lag och gängse praxis rö- rande ersättning för sädana kostnader.

4. Bestämmelserna i denna regel skall inte tolkas så att de på något sätt inskränker de för— dragsslutande parternas rätt att av tredje man kräva ersättning för insatser som vidtagits för att ta hand om föroreningsolyckor enligt andra tillämpliga bestämmelser och föreskrifter i in- ternationell och nationell rätt eller övernatioi nella regler.

94

Regulation !() Regular Co—operation

l. Each Contracting Party shall provide in- formation to the other Contracting Parties and the Commission about:

(a) its organization for dealing with spillages at sea of oil and other harmful substances:

(b) its regulations and other matters which have a direct bearing on preparedness and re- sponse to pollution at sea by oil and other harmful substances:

(e) the competent authority responsible for receiving and dispatching reports of pollution at sea by oil and other harmful substances;

(d) the competent authorities for dealing with questions concerning measures for mu- tual assistance. information and co-operation between the Contracting Parties according to this Annex: and

(e) actions taken in accordance with Regula- tions 7 and 8 of this Annex.

2. The Contracting Parties shall exchange in- formation on research and development pro- grams. results concerning ways in which pollu- tion by oil and other harmful substances at sea may be dealt with and experiences in surveil- lance activities and in responding to such pol- lution.

3. The Contracting Parties shall on a regular basis arrange joint operational combatting ex- ercises as well as alarm exercises.

4. The Contracting Parties shall co—operate within the lnternational Maritime Organiza- tion in matters concerning the implementation and further development of the International

Prop. l992'93:237 Bilaga l

Regel [0 Regelbundet samarbete

1. Varje fördragsslutande part skall lämna de andra fördragsslutande parterna och kommis- sionen information om

(a) sin (;)rganisation för att ta hand om havs- förorening genom olja och andra skadliga äm- nen.

(b) sina bestämmelser och övriga förhallan- den som har direkt betydelse för beredskap för och insatser vid havsförorening genom olja och andra skadliga ämnen.

(e) den behöriga myndighet som är ansvarig för mottagande och avsändande av rapporter om havsförorening genom olja och andra skadliga ämnen.

(d) de behöriga myndigheter som handläg- ger frågor om åtgärder rörande ömsesidigt bi- stånd. information och samarbete mellan de fördragsslutande parterna enligt denna bilaga. och

(e) insatser som gjorts enligt regel 7 och 8 i denna bilaga.

"2. De fördragsslutande parterna skall utbyta information om forsknings- och utvecklings- program. om resultat beträffande metoder att ta hand om havsförorening genom olja och andra skadliga ämnen och om erfarenheter av övervakningsverksamhet och insatser vid sä— dan förorening.

3. De fördragsslutande parterna skall regel- bundet anordna gemensamma praktiska öv ningar avseende bekämpning av föroreningar och alarmeringsövningar.

4. De f("irdragsslutande parterna skall samar- beta inom Internationella sjöfartsorganisatio- nen i frågor som rör genomförandet och en yt— terligare utveckling av den internationella

93

Convention on Oil Pollution Preparedness. Response and Co—operation.

Regulation I I HELCOM Combatting Manual

The Contracting Parties agree to apply. as far as practicable. the principles and rules in- cluded in the Manual on (To—operation in Combatting Marine Pollution. detailing this Annex and adopted by the Commission or by the Committee designated by the Commission for this purpose.

Prop. 1992/931237 Bilaga 1

konventionen om beredskap för. insatser vid och samarbete vid förorening genom olja.

Regel I I

Helsingforskommissionens ( HELCOM-s) bekämpningsmanual

De fördragsslutande parterna samtycker till att. så långt det är praktiskt möjligt. tillämpa de principer och regler som ingår i manualen om samarbete vid bekämpning av havsförore- ning. sorn kompletterar denna bilaga och som antagits av kommissionen eller den kommitté som utsetts av kommissionen för detta ända- mål.

96

Convention for the protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

Table of contents

Prcamble Article 1: Definitions Article 2: General obligations Article 3: Pollution from land-based sources

Article 4: Pollution by dumping or incin- cration

Article 5: Pollution from offshore sources

Article 6: Assessment of the quality of the marine environment Article 7: Pollution from other sources Article 8: Scientific and technical research

Article 9: Access to information

Article 10: Commission Article 11: Observers

Article 12: Secretariat

Article 13: Deeisions and recommenda- tions

Article 14: Status of annexes and appendi-

ces

Article 15: Amendment of the convention Article 16: Adoption of annexes Article 17: Amendment of annexes

Article "18: Adoption of appendices Article 19: Amendment of appendices Article 20: Right to vote Article 21: Transboundary pollution

Article 22: Reporting to the commission

Article "23: Compliance Article 24: Regionalisation Article 25: Signature Article 26: Ratification. acceptance or approval

Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

Preamble

Parterna i denna korn-'erition.

som inser att skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internatio- nella sjöar är viktiga och brådskande uppgif- ter, vilkas fullgörande endast kan säkerställas genom ökat samarbete,

som oroar sig över befintliga och hotande negativa effekter. på kort eller lång sikt, av ändrade förhållanden för gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar på miljön. ekonomin och välfärden i de stater som är medlemmar i Ekonomiska kommissionen för

Europa (ECE).

som betonar behovet av kraftigare natio- nella och internationella åtgärder för att för- hindra. kontrollera och minska utsläpp av far- liga ämnen i vattenmiljön och för att minska eutrofiering och försurning samt förorening av den marina miljön. särskilt kustområdena. från landbaserade källor,

som lovordar de ansträngningar som redan gjorts av ECE-regeringarna för att stärka sam- arbetet. på bilateral och multilateral nivä, för förhindrande, kontroll och minskning av gränsöverskridande föroreningar samt för att få en godtagbar nivå för vattenvård. beva- rande av vattentillgångarna och skydd av mil- jön.

som erinrar om de relevanta bestämmel- serna och principerna i deklarationen från Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön. slutdokumentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK), de avslutande dokumenten från mötena i Madrid

146

Meetings of Representatives of the Participat- ing States of the CSCE. and the Regional Strategy for Environmental Protection and Rational Use of Natural Resources in ECE Member Countries covering the Period up to the Year 2000 and Beyond.

Conscious of the role of the United Nations Economic Commission for Europe in promot- ing international cooperation for the preven- tion, control and reduction of transboundary water pollution and sustainable use of trans- boundary waters. and in this regard recalling the ECE Declaration of Policy on Prevention and Control of Water Pollution, including Transboundary Pollution; the ECE Declara— tion of Policy on the Rational Use of Water; the ECE Principles Regarding Cooperation in the Field of Transboundary Waters; the ECE Charter on Groundwater Management: and the Code of Conduct on Accidental Pollution of Translmundary lnland Waters.

Rcferring to decisions [ (42) and I (44) adopted by the Economic Commission for Europe at its forty-second and forty-fourth session, respect- ively. and the outcome of the CSCE Meeting on the Protection of the Environment (Sofia, Bulgaria. 16 October — 3 November 1989),

Emp/msizing that between member countries in regard to the protection and use of transboundary waters shall be implemented primarily through the elabora- tion of agreements between countries border- ing thc same waters. especially where no such agreements have yet been reached.

cooperation

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

och Wien med företrädare för ESK-staterna samt det avslutande dokumentet från mötet i Wien med representanter från de deltagande ESK-staterna samt regionalplanen för miljö- skydd och ett rationellt utnyttjande av natur- resurserna i ECE medlemsstater under perio- den fram till år 2000 och därefter,

som är medvetna om den roll som Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa spelar genom att främja internatio- nellt samarbete för förhindrande, kontroll och minskning av gränsöverskridande vattenför- oreningar samt för att få en godtagbar använd- ning av gränsöverskridande vatten. och som i detta sammanhang erinrar om ECE-deklara- tionen om riktlinjer för en rationell använd- ning av vatten. ECE-principerna om samar- bete inom området för gränsöverskridande vatten. ECE-stadgan om grundvattenvård samt uppförandekoden vid oavsiktliga förore- ningar av gränsöverskridande inre vattendrag,

som hänvisar till besluten [ (42) och [ (44), som antagits av Ekonomiska kommissionen för Europa vid dess fyrtioandra och fyrtio- fjärde möten. samt till resultatet av ESK- mötet om skydd av miljön (Sofia. Bulgarien. 16 oktober—3 november 1989).

som betonar att samarbete mellan medlems- länderna vad avser skydd och användning av gränsöverskridande vatten, i första hand skall genomföras genom utarbetande av avtal mel- lan de länder som gränsar till samma vatten, särskilt där sådana avtal ännu inte nåtts.

147

Have agreed as follows:

Article ] Definitions For the purposes of this Convention,

l. "Transboundary waters" means any surface or ground waters which mark. cross or arc located on boundaries between two or more States; Wherever transboundary waters flow directly into the sea. these transboundary waters end at a straight line across their respective mouths between points on the low- water line of their banks;

2. "Transboundary impact" means any signi- ficant adverse effect on the environment resulting from a change in the conditions of transboundary waters caused by a human activity, the physical origin of which is situated wholly or in part within an area under the jurisdiction of a Party. within an area under the jurisdiction of another Party. Such effects on the environment include effects on human health and safety. flora. fauna, soil. air. water, climate. landscape and historical monuments or other physical structures or the interaction among these factors: they also include effects on the cultural heritage or socio-cconomic conditions resulting from alterations to those factors;

3. "Party" means. unless the text otherwise indicates. a Contracting Party to this Conven- tion:

4. "Riparian Parties" means the Parties bordering the same transboundary waters:

5. "Joint body" means any bilateral or multi- lateral commission or other appropriate insti- tutional arrangements for between the Riparian Parties:

cooperation

Prop. l992/932237 Bilaga 3

har kommit överens om följande;

Artikel 1 Definitioner I denna konvention avses med

1. ”Gränsöverskridande vatten": yt- eller grundvatten som utmärker. korsar eller är be- lägna på gränslinjer mellan två eller flera sta- ter, när de gränsöverskridande vattnen flyter direkt ut i havet. dessa gränsöverskridande vatten slutar vid en rak linje tvärs över deras respektive mynningar mellan punkter på deras flodbäddars lågvattenlinje.

2. "Gränsöverskridande verkan": varje be- tydande negativ miljöpåverkan som följer av en förändring i förhållandena för de gräns- överskridande vattnen genom mänsklig verk- samhet. vars fysiska ursprung finns helt eller delvis i ett område inom en parts jurisduktion. i ett område inom en annan parts jurisdiktion. Sådan miljöpåverkan inbegriper följder för människans hälsa och säkerhet. växt- och djur- liv, mark, luft. vatten. klimat. landskap och hi- storiska minnesmärken eller andra fysiska strukturer eller samspelet mellan dessa fakto- rer, de inbegriper också följder för kulturarvet eller de socioekonomiska villkor som följer av ändringar som rör dessa faktorer.

3. "Part": om inte texten tyder på något an- nat, en fördragsslutande part i denna konven- tion.

4. "Strandpart": de parter som gränsar till samma gränsöverskridande vatten.

5. "Gemensamt organ": en bilateral eller multilateral kommission eller andra lämpliga institutionella arrangemang för samarbete mellan strandpartema.

148

6. "Hazardous substances" means substances which are toxic. carcinogenic. mutagenic. teratogenic or bio—accumulative, especially when they are persistent:

7. "Best available technology" (the defini- tion is contained in annexl to this Conven- tion).

Part ]

Provisions relating to all parties Article .? General provisions

i. The Parties shall take all appropriate measures to prevent, control and reduce any transboundary impact.

2. The Parties shall. in particular. take all appropriate measures:

(a) To prevent. control and reduce pollution of waters causing or likely to cause trans- boundary impact:

(b.) To ensure that transboundary waters are used with the aim of ecologically sound and rational water management. conservation of water resources and environmental protec- tion:

(c) To ensure that transboundary waters are used in a reasonable and equitable way. taking into particular account their trans- boundary character. in the case of activities which cause or are likely to cause transbound- ary impact:

(d:) To ensure conservation and. where necessary. restoration Of CCOSYStCHlS.

3. Measures for the prevention. control and reduction of water pollution shall be taken. where possible. at source.

Prop. 1992/931237 Bilaga 3

6. "Farliga ämnen": sådana ämnen som är giftiga. carcinogena. mutagena. teratogena el- ler hioackumulativa. särskilt när de är bestän- diga.

7. "Bästa tillgängliga teknik": (definitionen återfinns i bilaga I till denna konvention).

Del I

Bestämmelser som avser alla parter Artikel 2

Allmänna bestämmelser

[. Parterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra. kontrollera och minska gränsöverskridande påverkan.

2. Parterna skall särskilt vidta alla nödvän- diga åtgärder,

a) för att förhindra. kontrollera och minska vattenft'örorening som ger upphov till gräns- överskridande påverkan.

b) för att säkerställa att gränsöverskridande vatten används i syfte att nå ekologiskt sund och rationell vattenvård. bevarande av vatten- resurser och miljöskydd.

e) för att säkerställa att gränsöverskridz'tnde vatten används på ett klokt och rimligt sätt. med hänsyn främst till deras gränsöverskri— dande natur, dä det handlar om verksamheter som förorsakar eller kan tänkas förorsaka gränsfwcrskridande påverkan.

(1) för att säkerställa bevarande och vid be- hov återställande av ekosystem.

3. Åtgärder för förhindrande. kontroll och minskning av vattenft'öroreningar skall om möjligt vidtas vid källan.

149

4. These measures shall not directly or indirectly result in a transfer of pollution to other parts of the environment.

5. In taking the measures referred to in para— graphs 1 and 2 of this article. the Parties shall be guided by the following principles:

(a) The precautionary principle. by virtue of which action to avoid the potential trans- boundary impact of the release of hazardous substances shall not be postponed on the ground that scientific research has not fully proved a causal link between thosc substances. on the one hand. and the potential trans- boundary impact. on the other hand:

(b) The polluter-pays principle. by virtuc of which costs of pollution and reduction measures shall be bornc by the polluter:

prevention. control

(c) Water resources shall be managed so that the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

generation are met

6. The Riparian Parties shall cooperate on the basis of equality and reciprocity, in particular through bilateral and multilateral agreements, in order to develop harmonized policies. programmes and strategies covering the relevant catchment areas, or parts thereof. aimed at the prevention. control and reduction of transboundary impact and aimed at the protection of the environment of transbound- ary waters or the environment influenced by such waters. including the marine environ- ment.

7. The application of this Convention shall not lead to the deterioration of environmental conditions nor lead to increased transbound- ary impact.

Prop. 1992/932237 Bilaga 3

4. Dessa åtgärder skall varken direkt eller in- direkt resultera i överföringar av fört'ncningar till andra delar av miljön.

5. Då de vidtar de åtgärder som det hänvisas till i punkterna 1 och 2 i denna artikel. skall parterna ledas av följande principer:

a) Försiktighetsprincipen enligt vilken verk- samhet för att förhindra gränsöverskridande påverkan av utsläpp av farliga ämnen inte skall skjutas upp på grund av att vetenskaplig forsk- ning inte i full utsträckning har påvisat ett or- sakssammanhang mellan dessa ämnen. å ena sidan. och den möjliga gränsöverskridande på- verkan. å den andra.

b) principen att den som förorenar skall be- tala. enligt vilken kostnader för förhindrande av föroreningar. kontroll och åtgärder syf- tande till minskning skall bäras av den som för- orcnar.

c.) vattenresurserna skall vårdas. så att den nuvarande generationens behov uppfylls utan att framtida generationers möjlighet att fylla sina egna behov äventyras.

6. Strandparterna skall samarbeta på grund- val av jämlikhet och reciprocitet. särskilt ge- nom bilaterala och multilaterala avtal. i syfte att utveckla harmoniserade riktlinjer. program och planer som täcker de relevanta flodomrä- dena eller delar därav. vilka syftar till förhind- rande. kontroll och minskning av gränsöver- skridande påverkan samt till skydd av gräns- överskridande vattenmiljö eller miljö som på- verkas av sådana vatten. inbegripet den ma- rina miljön.

7. Tillämpningen av denna konvention skall inte leda till försämring av miljöförhällandena eller till ökad gränsöverskridande påverkan.

150

8. The provisions of this Convention shall not affect the right of Parties individually or jointly to adopt and implement more stringent measures than those set down in this Conven- tion.

Article 3 Prevention. Control and Reduction

]. To prevent. control and reduce trans- boundary impact. the Parties shall develop. adopt. implement and. as far as possible. render compatible relevant legal. administrat- ive. economic. financial and technical meas- ures. in order to ensure. inter alia, that:

(a.) The emission of pollutants is prevented. controlled and reduced at source through the application of. inter alia. low- and non— waste technology:

(.b) Transboundary waters are protected from point sources through the prior licensing of waste-water dis- charges by the competent national authorities. and that the authorized discharges are monitored and controlled:

against pollution

(c) Limits for wastewatcr discharges stated in permits are based on the best available technology for discharges of hazardous substances:

(d) Strictcr requirements. even leading to prohibition in individual cases. arc imposed when the quality of the receiving water or the ecosystem so requires:

(e) At least biological treatment or equival— ent processes are applied to municipal waste water. where necessary in a step-by-step approach:

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

8. Bestämmelserna i denna konvention skall inte inverka på parternas rätt att individuellt eller gemensamt anta och genomföra sträng- are åtgärder än de som fastställs i denna kon- vention.

Artikel 3

Förhindrande, kontroll och minskning

]. För att förhindra, kontrollera och minska gränsöverskridande påverkan skall parterna utveckla. anta. genomföra och. så långt möj- ligt. få att överensstämma med varandra rele- vanta rättsliga. administrativa. ekonomiska och tekniska åtgärder. för att säkerställa bland annat att

a) utsläpp av föroreningar förhindras. kon- trolleras och minskas vid källan genom till- lämpning av bland annat teknik för minskning och förhindrande av utsläpp,

b) gränsöverskridande vattendrag skyddas mot förorening från vissa bestämda källor ge- nom behöriga nationella myndigheters för- prövning av utsläpp av avloppsvatten samt att de tillåtna utsläppen styrs och kontrolleras.

e) de begränsningar av utsläpp av avlopps- vatten som fastställts i tillstånden grundas på bästa tillgängliga teknologi för utsläpp av far- liga ämnen.

d) strängare krav. som även leder till förbud i enskilda fall. införs när det mottagande vatt- net eller ekosystemet kräver detta,

e) åtminstone biologisk behandling eller lik- värdiga förfaranden tillämpas på kommuner- nas avloppsvatten, vid behov genom stegvisa system.

(f) Appropriate measures are taken. such as the application of the best available techno- logy. in order to reduce nutrient inputs from industrial and municipal sources:

(g) Appropriate measures and best environ- developed and imple- mented for the reduction of inputs of nutrients and hazardous substances from diffuse sources. especially where the main sources are from agriculture (guidelines for developing best environmental practices are given in annex ll to this Convention); mental practices are

(h) Environmental impact assessment and other means of assessment are applied:

(_i) Sustainable waterresources management. including the application of the ecosystems approach. is promoted;

(j) Contingency planning is developed:

(k) Additional specific measures are taken to prevent thc pollution of groundwatcrs;

(I) The risk of accidental pollution is minim- izcd.

2. To this end. each Party shall set emission limits for discharges from point sources into surface waters based on the best a 'ailable technology. which are specifically applicable to individual industrial sectors or industries from which hazardous substances derive. The appropriate measures mentioned in paragraph] of this article to prevent. control and reduce the input of hazardous substances from point and diffuse sources into waters. may. intern/ia. include total or partial prohib- ition of the production or use of such substances. Existing lists of such industrial sectors or industries and of such hazardous substances in international conventions or regulations. which are applicable in the area covered by this Convention. shall be taken into account.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

f) lämpliga åtgärder vidtas. såsom tillämp- ning av bästa tillgängliga teknik. i syfte att minska tillförseln av näringsämnen från in- dustriella och kommunala källor.

g) lämpliga åtgärder och de från miljösyn- punkt bästa metoderna utvecklas och genom- förs för att få till stånd en minskning av tillför- scln av näringsämnen från industriella och kommunala källor.

h) bedömning av miljöpåverkan och annan påverkan genomförs.

i) hållbar hushållning med vattentillgång- arna. inklusive tillämpning av metoder med ekologisk inriktning. främjas.

j) katastrofplaneringen utvecklas.

k) särskilda tilläggsåtgärder vidtas för att förhindra förorening av grundvattncn.

l) risken för oförutsedda föroreningar mini-

meras .

2. I detta syfte skall varje part fastställa bc- gränsningar för utsläpp från vissa bestämda källor i ytvatten på grundval av bästa tillgäng- liga teknik. vilka skall tillämpas särskilt på en- skilda industrisektorer eller industrier från vilka farliga ämnen härrör. De lämpliga åtgär- der som nämns i punkt 1 i denna artikel för att förhindra. kontrollera och minska tillförseln av farliga ämnen från vissa bestämda och från obestämda källor till vatten får bland annat in- kludera totalt eller delvis förbud för produk- tion eller användning av sådana ämnen. Exi— sterande förteckningar över sådana industri- sektorer eller industrier och över sådana far- liga ämnen i internationella konventioner eller föreskriftcr. som är tillämpliga inom det om- råde som täcks av denna konvention. skall beaktas.

152

3. In addition. each Party shall define. where appropriate. water-quality objectives and adopt water-quality criteria for the purpose of preventing. controlling and reducing trans- boundary impact. General guidancc for devel- oping such objectives and criteria is given in annex Ill to this Ccmvention. When necessary. thc Parties shall endeavour to update this annex.

Article 4 Monitoring

The Parties shall establish programmes for monitoring the conditions of transboundary waters.

Article 5 Research and development

The )arties shall cooperate in the conduct of research into and development of effective techniques for the prevention. control and reduction of transboundary impact. To this effect. the Parties shall. on a bilateral and/or multilateral basis. taking into account research activities pursued in relevant international forums. endeavour to initiate or intensify specific research programmes. where necess- ary. aimed. interalia. at:

(a) Methods for the assessment of the toxicity of hazardous substances and the noxiousness of pollutants;

(b) Improved knowledge on the occurrence. distribution and environmental effects of pollutants and the processes involved:

(c) The development and application of em'ironmentally sound technologies. production and consumption patterns:

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

3. Dessutom skall varje part definiera. när så är lämpligt. mål avseende vattnets kvalitet samt anta kriterier härför i syfte att fi.")rhindra. kontrollera och minska gränsöverskridande påverkan. Allmänna riktlinjer för utveckling av sådana mål och kriterier ges i bilaga lll till denna konvention. Vid behov skall parterna eftersträva att uppdatera denna bilaga.

Artikel 4 Övervakning

Parterna skall upprätta program för övervak- ning av förhållanden som rör gränsöverskri- dande vattendrag.

A rtikel 5 Forskning och utveckling

Parterna skall samarbeta i fråga om forskning och utveckling av effektiv teknik för att för- hindra. kontrollera och minska gränsöverskri- dande påverkan. I detta syfte skall parterna på bilateral och/eller multilateral grund. med beaktande av den forskning som bedrivs inom relevanta internationella fora. sträva efter att. när så är nödvändigt. inleda eller intensifiera specifika forskningsprogram som syftar bland annat till

a) metoder för bedömning av toxiciteten hos farliga ämnen och av graden av farlighet hos föroreningar.

b) ökade kunskaper om förekomst. fördel- ning och miljöpåverkan av föroreningar samt härmed förbundna processer.

c) utveckling och tillämpning av från miljö- synpunkt sund teknik samt miljöanpassade mönster för produktion och konsumtion.

153

(d) The phasing out and/or substitution of substances likely to have transboundary impact:

(e) Enviromnentally sound methods of dis- posal of hazardous substances;

(f) Special methods for improving the condi- tions of trnsboundary waters;

(g) 'The development of environmentally sound water-construction works and water- regulation techniques:

(h) The physical and financial assessment of damage transboundary impact.

resulting from

The results of these research programmes shall be exchangcd among the Parties in accordance with article 6 of this Convention.

Article 6 Exchange of information

The Parties shall provide for the widest exchange of information. as early as possible. on issues covered by the provisions of this Convention.

Article 7 Responsibility and liability

The Parties shall support appropriate interna- tional efforts to elaborate rules. criteria and procedures in the field of responsibility and liability.

A rti de 8

Protection of information

The provisitms of this Convention shall not affect the rights or the obligations of Parties in accordance with their national legal systems

Prop. 1992/93 :237 Bäaga3

d) gradvis avveckling av och/eller ersättande av ämnen som kan ha gränsöverskridande på- verkan.

f) speciella metoder för att förbättra förhål- landena vad avser gränsöverskridande vatten- drag.

g) utveckling av miljömässigt ofarlig vatten- byggnadsverksamhet och vattenregleringstek- nik,

h) fysisk och finansiell värdering av skada till följd av gränsöverskridande påverkan.

Resultaten av dessa forskningsprogram skall utväxlas mellan parterna i enlighet med artikel 6 i denna konvention.

Artikel 6 Informationsutbyte

Parterna skall snarast vidta åtgärder för bre- dast möjliga informationsutbyte i frågor som täcks av bestämmelserna i denna konvention.

Artikel 7

Ansvar

Parterna skall stödja lämpliga internationella ansträngningar i syfte att utarbeta regler. kri- terier och förfaranden inom ansvarsområdet.

Artikel 8

Skydd av information

Bestämmelserna i denna konvention skall inte inverka på parternas rättigheter och skyldig- heter enligt dcras nationella rättssystem och

154

and applicable supranational regulations to protect information related to industrial and commercial secrccy. including intellectual property. or national security.

Part II Provisions relating to riparian parties Article 9 Bilateral and multilateral cooperation

1. The Riparian Parties shall on the basis of equality and reciprocity enter into bilateral or multilateral agreements or other arrange- ments. where these do not yet exist. or adapt existing ones. where necessary to eliminatc the contradictions with the basic principles of this Convention. in order to define their mutual relations and conduct regarding the preven- tion. control and reduction of transboundary impact. The Riparian Parties shall specify the catchment area. of part(s) thereof. subject to cooperation. These agreements or arrange- ments shall embrace relevant issues covered by this Convention, as well as any other issues on which the Riparian Parties may deem it necessary to cooperate.

2. The agreements or mentioned in paragraph 1 of this article shall provide for the establishment of joint bodies. The tasks of these joint bodies shall be. fritera/ia. and without prejudice to relevant existing agreements or arrangements. the following:

arrangements

(a) To collect. compile and evaluate data in order to identify pollution sources likely to cause transboundary impact:

monitoring quality and

(b) To elaborate joint programmes concerning water quantity:

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

tillämpliga övernationella föreskrifter för att skydda information i samband med industriell och kommersiell sekretess. inbegripet innna- terialrättigheter. eller nationell säkerhet.

Del II

Bestämmelser avseende strandparter Artikel 9

Bilatcralt och multilateralt samarbete

1. Strandparterna skall på basis av jämlikhet och reciprocitet träffa bilaterala eller multila- terala avtal eller andra överenskommelser. när sådana inte finns. eller anpassa de befintliga. när så är nödvändigt för att dessa inte skall strida emot de grundläggande principerna i denna konvention. för att närmare ange deras ömsesidiga förbindelser och agerande vad gäl- lcr förhindrande. kontroll och minskning av gränsöverskridande påverkan. Strandparterna skall noga ange det flodområde eller de delar av detta som är föremål för samarbetet. Avta- lcn eller överenskommelsema skall omfatta relevanta frågor som täcks av denna konven- tion samt andra frågor som strandpartema an- ser att det är nödvändigt att samarbeta om.

2. De avtal eller överenskommelser som nämns i punkt 1 i denna artikel skall innehålla bestämmelser om upprättande av gemen- samma organ. Dessa organs gemensamma uppgiftcr skall bland annat. utan inverkan på befintliga avtal eller överenskommelser. vara följande:

a) insamla. sammanställa och bedöma upp- gifter i syfte att identifiera föroreningskällor som kan tänkas orsaka gränsöverskridande påverkan.

b:) utarbeta gemensamma program rörande vattenkvantitet och -kvali- tet.

övervaknings—

155

(c) To draw up inventories and exchange pollution sources mentioned in paragraph"! (_a) of this article; information on the

(d) To elaborate emission limits for waste water and evaluate the effectiveness of control programmes;

(e) To elaborate joint water-quality object- ives and criteria having regard to the provi- sions of article 3. paragraph 3 of this Conven- tion. and to propose relevant measures for maintaining and. where necessary. improving the existing water quality:

(f) To develop concerted action programmes pollution loads from both point sources (e.g. municipal and indus- for the reduction of trial sources) and diffuse sources (particularly from agriculture):

(g) To establish alarm procedures:

warning and

(h') To serve as a forum for the exchange of and planned uses of water and related installations that are likely to cause transboundary impact; information on existing

(i) To promote cooperation and exchange of information on the best available techno- logy in accordance with the provisions of article 13 of this Convention. as well as to encourage cooperation in scientific research programmes;

(j) To participate in the implementation of environmental impact assessments relating to transbmmdary waters. in accordance with appropriate international regulations.

3. ln cases where & coastal State. being Party to this Convention. is directly and significantly affected by transboundary impact. the Ripar- ian )arties can. if they all so agree. invite that coastal State to be involved in an appropriate

Prop. 1992/93:237 Bilaga

c) upprätta f("örteckningar över och utbyta in- formation om de föroreningskällor som nämns i punkt 2 i denna artikel.

(1) utarbeta begrå'insningar för utsläpp av av- loppsvatten och bedöma kontrollprogram- mens effektivitet.

e) formulera mäl avseende vattnets kvalitet samt anta kriterier härför med hänsyn till be- stämmelserna i artikel 3. punkt 3. i denna kon- vention samt föreslå relevanta åtgärder för att bevara och vid behov förbättra existerande vattenkvalitet.

f) utveckla samordnade åtgärdsprogram s_vf- tande till en minskning av föroreningarna från såväl vissa bestämda källor (t.ex. kommunala och industriella som mera obestämda sädana (särskilt från jordbruket).

g) upprätta varnings- och alarmfifnfaranden.

h) tjäna som ett forum för utbyte av informa- tion om nuvarande och planerad an 'ändning av vatten och liknande installationer som kan tänkas förorsaka gränsöverskridande påver- kan,

i) främja samarbete och utbyte av informa- tion om bästa tillgängliga teknik i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 i denna konven- tion samt främja samarbete om vetenskapliga forskningsprogram.

j) delta i genomförandet av bedömningar av miljöpåverkan i samband med gränsöverskri- dande vattendrag. i enlighet med lämpliga in- ternationella föreskrifter.

3. 1 de fall då en kuststat. som "ar part i denna konvention. direkt eller indirekt berörs av gränsöverskridande påverkan. kan strandpar- terna. om de alla kommer överens om detta, inbjuda denna kuststat att pä lämpligt sätt bli

156

manner in the activities of multilateral joint bodies established by Parties riparian to such transboundary waters.

4. Joint bodies according to this Convention shall invite joint bodies. established by coastal States for the protection of the marine envi- ronment directly affected by transboundary impact. to cooperate in order to harmonize their work and to prevent. control and reduce the transboundary impact.

5. Where two or more joint bodies exist in the same catchment area. they shall endeavour to coordinate their activities in order to strengthen the prevention. control and reduc- tion of transboundary impact within that catchment area.

Article 10 Consultations

Consultations shall be held between the Ripar- ian Parties on the basis of reciprocity. good faith and good-neighbourliness. at the request of any such Party. Such consultations shall aim at cooperation regarding the issues covered by the provisions of this Convention. Any such consultations shall be conducted through a joint body established under article 9 of this Convention. where one exists.

Article ]]

Joint monitoring and assessment

1. In the framework of general cooperation mentioned in artic1e9 of this Convention, or specific arrangements. the Riparian Parties shall establish and implement joint programmes for monitoring the conditions of

Prop. 1992/93237 Bilaga 3

involverad i verksamheter hos multilaterala gemensamma organ som upprättats av strand- parter vid sådana gränsöverskridande vatten- drag.

4. Gemensamma organ enligt denna kon- vention skall inbjuda gemensamma organ. som upprättats av kuststater för skydd av den marina miljö som direkt berörs av gränsöver- skridande påverkan. till samarbete i syfte att harmonisera sitt arbete och förhindra. kon- trollera och minska gränsöverskridande påver- kan.

5. När två eller flera gemensamma organ finns inom samma flodmnräde. skall de sträva efter att samordna sina verksamheter för att inom detta flodområde stärka förhindrandet. kontrollen och minskningen av den gränsöver- skridande påverkan.

Artikel 10

Samråd

Samråd skall äga rum mellan strandpartema på grundval av reciprocitet. god vilja och god gran nsämja på begäran av en sådan part. Sam- rådet skall syfta till samarbete om de frågor som täcks av bestämmelserna i denna konven- tion. Sådant samråd skall ledas av ett gemen- samt organ som upprättats enligt artikel 9 i denna konvention, om sådant finns.

Artikel ] I Gemensam övervakning och bedömning

1. Inom den ram för det allmänna samarbete som nämns i artikel 9 i denna konvention. eller särskilda överenskommelser. skall strandpar- terna upprätta och genomföra gemensamma program för övervakning av förhållandena i

157

transboundary waters. including floods and ice drifts. as well as transboundary impact.

2. The Riparian Parties shall agree upon pollution parameters and pollutants whose discharges and concentration in transbound- ary waters shall be regularly monitored.

3. The Riparian Parties shall, at regular intervals. carry out joint or coordinated assess- ments of the conditions of transboundary waters and the effectiveness of measures taken for the prevention. control and reduction of transboundary impact. The results of these assessments shall be made available to the public in accordance with the provisions set out in article "16 of this Convention.

4. For these purposes. the Riparian Parties shall harmonize rules for the setting up and operation of monitoring programmes, meas- urement systems. devices. analytical tech- niques. data evaluation procedures. and methods for the registration of pollutants discharged.

processing and

A rticle 12

Common research and development

In the framework of general cooperation mentioned in article9 of this Convention, or specific arrangements. the Riparian Parties shall undertake specific research and develop— ment activities in support of achieving and maintaining thc water-quality objectives and criteria which they have agreed to set and adopt.

Prep. 1992/93:237 Bilaga 3

samband med gränsöverskridande vattendrag. inbegripet översvämningar och isdrift. samt gränsöverskridande påverkan.

2. Strandparterna skall enas om förorenings- parametrar och om förorenande ämnen för vilka utsläpp och koncentration i gränsöver- skridande vattendrag skall övervakas regel— bundet.

3. Strandparterna skall med jämna interval- ler genomföra gemensamma eller samordnade bedömningar av förhållandena i samband med gränsöverskridande vattendrag samt effektivi- teten hos de åtgärder som vidtas för att för- hindra, kontrollera och minska den gränsöver- skridande påverkan. Resultaten av dessa be- dömningar skall göras tillgängliga för allmän- heten i enlighet med bestämmelserna i artikel "1.6 i denna konvention.

4. I detta syfte skall strandpartema harmoni— sera regler för upprättande och genomförande av övervakningsprogram. måttsystem. anord- ningar. analystekniker, databehandling och värderingsförfaranden samt metoder för regi- strering av de utsläppta föroreningarna.

Artikel 12

Gemensam forskning och utveckling

Inom den ram för det allmänna samarbete som nämns i artikel 9 i denna konvention. eller sär- skilda överenskommelser. skall strandpar- terna inleda särskilda forsknings- och utveck- lingsverksamheter till stöd för uppnåendet och bevarandet av de mål och kriterier rörande vattenkvalitet som de har enats om att ställa upp och anta.

158

Article 13

Exchange of information between Riparian Parties

1. The Riparian Parties shall, within the framework of relevant agreements or other arrangements according to article 9 of this Convention. exchange reasonably available data. inter alia. on:

(a) Environmental conditions of trans- boundary waters:

(b) Experience gained in the application and operation of best available technology and results of research and development;

(c) Emission and monitoring data:

(d) Measures taken and planned to be taken to prevent, control and reduce transbound- ary impact;

(e) Permits or regulations for waste-water discharges issued by the competent auth- ority or appropriate body.

2. In order to harmonize emission limits, the Riparian Parties shall undertake the exchange of information on their national regulations.

3. lt a Riparian Party is requested by another Riparian Party to provide data or information that is not available. the former shall endeav- our to comply with the request but may condi- tion its compliance upon the payment, by the requesting Party. of reasonable charges for collecting and. where appropriate. processing such data or information.

4. For the purposes of the implementation of this Convention, the Riparian Parties shall facilitate the exchange of best available tech- nology. particularly through the promotion of: the commercial exchange of available techno- logy; direct industrial contacts and cooper-

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

Artikel 13

lnformationsutbyte mellan strandparter

]. Strandparterna skall. inom ramen för re- levanta avtal eller andra avtal enligt artikel 9 i denna konvention. utbyta rimligen tillgängliga uppgifter om bland annat

a) miljöförhållanden för gränsöverskridande vatten.

b) erfarenhet från tillämpning och använd- ning av bästa möjliga teknik samt resultat av forskning och utveckling,

c) uppgifter om utsläpp och övervakning.

d) åtgärder som vidtagits och planerats för att förhindra. kontrollera och minska gräns- överskridande påverkan.

e) tillstånd eller föreskrifter för utsläpp av avloppsvatten utfärdade av behörig myndighet eller lämpligt organ.

2. För att harmonisera begränsningarna av utsläpp skall Strandparterna inleda informa- tionsutbyte om sin nationella lagstiftning.

3. Om en strandpart får en begäran från en annan strandpart om uppgifter eller informa- tion som inte är tillgänglig. skall den först- nämnda parten sträva efter att uppfylla önske- mälet men kan som ett villkor för sitt tillmötes- gående ställa kravet att den begärande parten betalar skäliga avgifter för insamling och. i till- lämpliga fall. bearbetning av uppgifterna eller informationen.

4. Vad gäller genomförandet av denna kon- vention skall strandpartema underlätta utby- tet av bästa tillgängliga teknik. särskilt genom att främja kommersiellt utbyte av tillgänglig teknik. direkt industriell kontakt och samar- bete. inklusive samriskfi'iretag (joint ventu-

159

ation. including joint vcntures: the exchange of information and experience; and the provi- sion of technical assistance. The Riparian Parties shall also undertake joint training programmes and the organization of relevant seminars and meetings.

A rticle 14

Warning and alarm systems

The Riparian Parties shall without delay inform each other about any critical situation that may have transboundary impact. The Riparian Parties shall set up. where appropri- ate. and operate coordinated or joint communication. warning and alarm systems with the aim of obtaining and transmitting information. These systems shall operate on the basis of compatible data transmission and treatment procedures and facilities to be agreed upon by the Riparian Parties. The Riparian Parties shall inform each other about competent authorities or points of contact designated for this purpose.

Article ]5 Mutual assistance

]. If a critical situation should arise. the Riparian Parties shall provide mutual assist- ance upon request. following procedures to be established in accordance with paragraph 2 of this article.

"2. The Riparian Parties shall elaborate and agree upon procedures for mutual assistance addressing. inter alia. the following issues:

(a) The direction. control. coordination and supervision of assistance:

(l)) Local facilities and services to be rend- ered by the Party requesting assistance.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

res). utbyte av information och erfarenheter samt tillhandahållande av tekniskt bistånd. Strandparterna skall också inleda gemen— samma utbildningsprogram och organisera re- levanta seminarier och möten.

Artikel I 4 Varnings- och alarmsystem

Strandparterna skall omedelbart informera varandra om varje kritisk situation som kan få gränsöverskridande påverkan. Strandparterna skall. när så är lämpligt. upprätta samordnade eller gemensamma kommunikations-. var- nings- och alarmsystem i syfte att erhålla och vidarebefordra information. Dessa system skall fungera på basis av kompatibla dataöver- förings- och databehandlingsförfarz'tnden och dataanläggningar. om vilka strandpartema skall enas. Strandparterna skall underrätta varandra om behöriga myndigheter eller kon- taktpunkter som utsetts i detta syfte.

Artikel 15

Ömsesidigt bistånd

]. Om en kritisk situation skulle uppstå. skall strandpartema på begäran ge ömsesidigt bistånd enligt de förfaranden som skall fast- ställas i enlighet med punkt?. i denna artikel.

2. Strandparterna skall utarbeta och enas om förfaranden för ömsesidigt bistånd avseende bland annat följande områden:

a) ledning. kontroll. samordning och över- vakning av biståndet.

b) lokala arrangemang och tjänster som skall tillhandahållas av den part som begär bistått-

1 60

including. where necessary. the facilitation of bordercrossing formalities:

(c) Arrangements for holding harmless. indemnifying and/or compensating the assisting Party and/or its personnel. as well as for transit through territories of third Parties. where necessary:

(d) Methods of reimbursing assistance services.

Artic/(' 16 Public information

1. The Riparian Parties shall ensure that information on the conditions of transbound- ary waters. measures taken or planned to be taken to prevent. control and reduce trans- boundary impact. and the effectiveness of those measures. is made available to the public. For this purpose. the Riparian Parties shall ensure that the following information is made available to the public:

(a) Water-quality objectives;

(b) Permits issued and the conditions required to be met;

(c) Results of water and effluent sampling carried out for the purposes of monitoring and assessment. as well as results of checking compliance with the waterquality objectives or the permit conditions.

2. The Riparian Parties shall ensure that this information shall be available to the public at all reasonable times for inspection free of charge. and shall provide members of the public with reasonable facilities for obtaining from the Riparian Parties. on payment of reas- onable charges. copies of such information.

Prop. 1992/93:37 Bilaga 3

det. inbegripet vid behov lättnaderi samband med formaliteter vid gränspassage.

c) arrangemang för att hälla den biständsgi- vande parten och /eller dess personal skades- lös och lellcr kompensera den samt för transit genom tredje parts territorium. när så är nöd- vändigt,

d) former för utbetalning av ersättning för bistånd.

A rtikel 16

Information till allmänheten

1. Strandparterna skall säkerställa att infor— mation om förhållanden som rör gränsöver- skridande vatten. vidtagna eller planerade åt- gärder för att förhindra. kontrollera och minska gränsöverskridande påverkan samt ef- fektiviteten av dessa åtgärder skall göras till- gängliga för allmänheten. I detta syfte skall strandpartema se till att följande information går ut till allmänheten:

a) mal för vattenkvalitet.

b) utfärdade tillstand samt villkor som måste uppfyllas.

c) resultat av provtagning på vatten och ut- släpp som genomförts i övervaknings- och be- dömningssyfte samt resultat av provens över- ensstämmelse med målen för vattenkvalitet el- ler villkoren för tillstånden.

2. Strandparterna skall säkerställa att denna information ställs till allmänhetens. inbegripet enskilda personers. förfogande vid rimlig tid- punkt och att allmänheten kostnadsfritt får ta del av denna med rimliga möjligheter att från Strandparterna erhålla. mot erläggande av skälig avgift. kopia av sådan information.

161

Part [II

Institutional and final provisions Article ) 7

Meeting of parties

1. The first meeting of the Parties shall be convened no later than one year after the date of the entry into force of this Convention. Thereafter. ordinary meetings shall be held every three years. or at shorter intervals as laid down in the rules of procedure. The Parties shall hold an extraordinary meeting if they so decide in the course of an (')rdinary meeting or at the written request of any Party. provided that. within six being communicated to all Parties. the said request is supported by at least one third of the Parties.

months of it

2. At their tneetings. the Parties shall keep under continuous review the implementation of this Convention. and. with this purpose in mind. shall:

(a) Review the policies for and methodolo- gical approaches to the protection and use of transbtumdary waters of the Parties with a view to further improving the protection and use of translmundary waters:

(b) Exchange information regarding experi- ence gained in concluding and implement- ing bilateral and multilateral agreements or other arrangements regarding the protection and use of transboundary waters to which one or more of the Parties are party;

(c) Seek. where appropriate. the services of relevant ECE bodies as well as other competent international bodies and specific committees in all aspects pertinent to the achievement of the purposes of this Conven- tion;

Prop. 1992/93:37 Bilaga 3

Del lll

Institutionella och avslutande bestämmelser Artikel 17

Möten mellan parterna

1. Parterna skall sammankallas till ett första möte senast ett år efter dagen för denna kon- ventions ikraftträdande. Därefter skall ordina- rie möten hållas vart tredje år eller med kor- tare intervaller i enlighet med det som fast- ställs i arbetsordningen. Parterna skall ha ett extra möte därutöver om de beslutar detta un- der ett ordinarie möte eller på skriftlig begä- ran av en part. under förutsättning att denna begäran inom sex månader efter det att alla parter underrättats om den. stöds av minst en tredjedel av parterna.

2. Vid sina möten skall parterna fortlöpande övervaka förverkligandet av denna konven- tion och i detta syfte

a) granska riktlinjerna och metoderna för skydd och användning av parternas gränsöver- skridande vatten i avsikt att ytterligare för- bättra skyddet och användningen av gräns- överskridande vatten,

b') utbyta information om erfarenheter från slutande och genomförande av bilaterala och multilaterala avtal och andra överenskommel- ser rörande skyddet och am'ändningen av gränsöverskridande vatten som en eller flera av parterna är part i.

e) där så är lämpligt. be relevanta ECE-or- gan samt andra behöriga internationella organ och särskilda kommittéer om tjänster i alla frå- gor av relevans för uppnåendet av denna kon- ventions syften.

162

(d) At their first meeting. consider and by consensus adopt rules of procedure for their meetings:

(e) Consider and adopt proposals for

amendments to this Corwention:

(f) Consider and undertake any additional action that may be required for the achieve- ment of the purposes of this Convention.

Artic/t' IS Right to vote

1. Except as provided for in paragraphZ of this article. each Party to this Convention shall have one vote.

2. Regional economic integration organiza- tions. in matters within their competence. shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties to this Convention. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs. and vice versa.

Article 19 Secretariat

The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall carry out the following secretariat functions:

(a) The convening and preparing of meet- ings of the Parties;

(b) The transmission to the Parties of reports and other information received in accord-

ance with the provisions of this Convention;

(c) The performance of such other functions as may be determined by the Parties.

Prop. 1992/932237 Bilaga 3

d') vid sitt första möte beakta och med kon- sensus anta procedurreglcr för sina möten.

e) överväga och anta förslag till ändringar i denna konvention.

f) överväga och vidta ytterligare åtgärder som kan krävas för att denna konventions syf- ten skall uppnås.

A rti/(cl 18 Rösträtt

]. Med undantag av det som föreskrivs i punkt?. i denna artikel skall varje part i denna konvention ha en röst.

2. Regionala organisationer för ekonomisk integration skall i ärenden inom sina kompe- tensområden utöva sin rösträtt med det antal röster som motsvarar antalet medlemsstater som är parter i denna konvention. Sådana or- ganisationer skall inte utöva sin rösträtt om deras medlemsstater utövar sin rösträtt och vice versa.

Artikel [9

Exekutivsekreteraren för Ekonomiska kom- missionen för Europa skall fullgöra följande sekretariatsuppgifter:

a) sammankalla och förbereda parternas möten.

b.) vidarebefordra till parterna rapporter och annan information som erhållits i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

c) fullgöra sådana andra uppgifter som par- terna kan komma att besluta om.

163

Article 20 Annexes

Annexes to this Convention shall constitute an integral part thereof.

Article Zl

Amendments to the convention

1. Any Party may propose amendments to this Convention.

2. Proposals for amendments to this Convention shall be considered at a meeting of the Parties.

3. The text of any proposed amendment to this Convention shall be submitted in writing to the Executive Secretary of the Economic Europe. who shall communicate it to all Parties at least ninety days before the meeting at which it is proposed for adoption. Commission for

4. An amendment to the present Convention shall be adopted by consensus of the representatives of the Parties to this Conven- tion present at a meeting of the Parties. and shall enter into force for the Parties to the Convention which have accepted it on the ninetieth day after the date on which two thirds of those Parties have deposited with the Depositary their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of acceptance of the amend- ment.

Article 23 Settlement of disputes

1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation or application

Prop. 1992/932237 Bilaga 3

Artikel 20 Bilagor

Bilagorna till denna konvention utgör en inte- grerande del av konventionen.

Artikel 2] Ändringar i konventionen

]. Varje part får föreslå ändringar i denna konvention.

2. Förslag till ändringar i denna konvention skall beaktas vid ett möte mellan parterna.

3. Texten till en föreslagen ändring i denna konvention skall överlämnas i skriftlig form till exekutivsekreteraren i Ekonomiska kommis— sionen för Europa. som skall skicka ut den till alla parter minst nittio dagar före det möte då den föreslås bli antagen.

4. En ändring i denna konvention skall antas genom konsensus av de parter i denna konven- tion. som är närvarande vid mötet mellan par- terna. och träder i kraft. för de parter i denna konvention som har godtagit den. den nit- tionde dagen efter dagen då två tredjedelar av dessa parter har deponerat sina godtagan- deinstrument rörande ändringen. Ändringen träder i kraft för varje annan part den nit- tionde dagen efter det att parten i fråga har de- ponerat sitt godtagandeinstrument rörande ändringen.

Artikel 22 Tvistlösning

1. Om en tvist uppstår mellan en eller flera parter om tolkningen eller tillämpningen av

1. 64

of this Convention. they shall seek a solution by negotiation or by any other means of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.

2. When ratifying. accepting. approving or acceding to this Convention. or at any time thereafter. a Party may declare in writing to the Depositary that. for a disputc not resolved in accordance with paragraph 1 of this article. it accepts one or both of the follow- ing means of disputc settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

signing.

(a) Submission of the dispute to the Interna- tional Court of Justice;

(b) Arbitration in accordance with the procedure set out in annex IV.

3. If the parties to the dispute have accepted both means of disputc settlement referred to in paragraph 2 of this article. the dispute may be submitted only to the International Court of Justice. unless the parties agree otherwise.

Artic/c 23 Signature

This Convention shall be open for signature at Ilelsinki from 17 to ISMarch 1992 inclusive. and thereafter at United Nations IIeadquar- ters in New York until 18 September 1992. by States members of the Economic Commission for Europe as well as States having consultat- ive status with the Economic Commission for Europe pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947. and by regional economic integration organizations constituted by sover- eign States members of the Economic Commission for Europe to which their

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

denna konvention. skall de eftersträva en lös- ning genom förhandlingar eller någon annan metod för att bilägga tvister. som parterna i tvisten kan godta.

2. Vid undertecknandet. ratificeringen. god- tagandet eller godkännandet av. eller vid an- slutning till. denna konvention eller vid någon senare tidpunkt kan en part skriftligen för- klara för depositarien att den. vad gäller en tvist som inte har bilagts enligt punkt 1 i denna artikel. godtar ett av eller båda de följande sät- ten att bilägga tvister som obligatoriska i för- hållande till en part som godtar samma skyl- dighet:

a) hänskjutande av tvisten till Internatio- nella domstolen.

b) skiljedom i enlighet med det förfarande som anges i bilaga IV.

3. Om de tvistande parterna har godtagit båda de sätt att lösa tvister som anges i punkt 2 i denna artikel, får tvisten hänskjutas endast till Internationella domstolen. om inte par- terna komtner överens om något annat.

Artikel 23 Undertecknande

Denna konvention skall stå öppen för under- tecknande i Helsingfors från och med den 17 till och med den 18 mars 1992 och därefter i Förenta nationernas högkvarter i New York till den 18 september 1992 av stater som är medlemmar i Ekonomiska kommissionen för Europa samt stater som har konsultativ status vid Ekonomiska kommissionen för Europa i enlighet med punkt 8 i Ekonomiska och so- ciala rådets resolution 3.6 (IV) den 28 mars 1947 och av organisationer för regional ekono- misk integration sammansatta av suveräna sta- ter som är medlemmar av Ekonomiska kom-

163

member States have transferred competence over matters governed by this Ccmvention. including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

fl rticle 24 Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Ctmvention.

A rl i cl 0 25

Ratification. acceptance. approval and aecession

]. This Convention shall be subject to rati- fication. acceptance or approval by signatory States and regional economic integration organizations.

2. This Convention shall be open for acces- sion by the States and organizations referred to in article 23.

3. Any organization referred to in article 23 which becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Convention. In the case of such organizations. one or more of whose member States is a Party to this Convention. the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Convention. ln such cases. the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Convention concurrently.

4. In their instruments of ratificatitm. acceptance. approval or aecession. thc regional economic integration organizations referred to in article 23 shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention. These

Prop. 1992/931237 Bilaga 3

missionen för Europa. till vilka dess medlems- stater har givit behörighet avseende frågor som berör denna ktmvcntitm. inklusive behö- righeten att ingå avtal avseende dessa frågor.

A rtikel 24 Depositarie

Förenta nationernas generalsekreterare skall vara depositarie för denna konvention.

Artikel 25

Ratifikation. godtagande. godkännande och anslutning

1. Denna konvention skall ratificeras. godta- gas eller godkännas av de undertecknande sta— terna och organisationertm för regional eko- nomisk integration.

2. Denna konvention skall vara öppen för anslutning av de stater och organisationer som avses i artikel 23.

3. En organisation som avses i artikel 23. som blir part i denna konvention utan att nå- gon av dess medlemsstater är part. skall vara bunden av alla förpliktelser enligt konventio- nen. I fråga om sådana organisationer där en eller Hera av medlemsstaterna anslutit sig till konventionen. skall organisationen och dess medlemsstater besluta om sitt respektive an— svar för att fullgöra ft.")rpliktelscr enligt kon- ventionen. I sådana fall skall organisationen och medlemsstaterna inte ha rätt att samtidigt utöva sina rättigheter enligt ktmventionen.

4. De organisationer för regional ekonomisk integration som avses i artikel 23 skall i sina ra- tifikations-. godtagande-. godkännande- eller anslutningsinstrument uppge omfattningen av sin behörighet vad gäller frågor som regleras i denna konvention. Dessa organisationer skall

166

organizaticms shall also inform the Depositary of any substantial modification to the extent of their competence.

A rticle 26 Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of ratification. acceptance. approval or aecession.

2. For the purposes of paragraphl of this article. any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of such an organizz'ttion.

3. For each State or ('n-ganization referred to in article 23 which ratifies. accepts or approves this Convention or aceedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratifica- tion. acceptance. approval or aecession. the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of rati- fication. acceptance. approval or aecession.

A rticle 27 Withdrawal

At any time after three years from the date on which this Convention has come into force with respect to a Party. that Party may with- draw from the Com-'entitm by giving written notification to the Depositary. Any such with- drawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary.

Prop. 1992'93z237 Bilaga 3

även underrätta depositarien om varje väsent- lig ändring beträffande sin behörighet.

A rtikel 20 Ikraftträdande

1. Denna konvention träder i kraft den nit- tionde dagen efter det att det sextonde ratifi- kations-. gt'>(ltagande-. godkännande- eller an- slutningsinstrumentet deponerats.

2. Med avseende på punkt 1 i denna artikel skall ett instrument som deponerats av en or- ganisation för regional ekonomisk integration inte räknas som ett tillägg till dem som depo- nerats av en medlemsstat i en sådan organisa— tion.

3. För varje stat cller organisatitm som avses i artikel 23. som ratificerar. godtar eller god- känner denna konvention eller ansluter sig till den efter det att det sextonde ratifikations-. godtagande-. godkännandc- eller anslutnings- instrumentet deponerats. träder konventionen i kraft den nittionde'dagen efter den dag då en sådan stat eller organisation deponerat sitt ra- tifikations-. godtagande-. godkännande- eller anslutningsinstrument.

Artikel 27 Frånträdandc

En part får när som helst efter utgången efter tre är räknat från dagen för denna konventions ikraftträdande för parten i fråga frånträda ktmventionenigenom skriftlig notifikation till depositarien. Varje sådant frånträdande trä- der i kraft den nittionde dagen efter dagen då depositarien mottagit denna.

167

Arlit'lt' 28 Authentic texts

The original of this Ccmvention. of which the English. French and Russian texts are equally authentic. shall be deposited with the Secret- ary-General of the United Nations.

In Witness wlzereafthe undersigned. being duly authorized thereto. have signed this Conven- tion.

Done at Ilelsinki. this seventeenth day of March one thousand nine hundred and ninety- two.

ANNEXI

Definition of the term ”Best available technology”

1. The term "best available technology" is taken to mean the latest stage of development of processes. facilities or methods of operation which indicate the practical suitability of a particular measure for limiting discharges. emissions and waste. In determining whether a set of processes. facilities and methods of operation constitute the best available techno- logy in general or individual cases. special consideration is given to:

(a) Comparable processes. facilities or meth- ods of operation which have recently been successfully tried out:

(b) Technological advances and changes in scientific knowledge and understanding:

(c) The economic feasibility of such techno- logy:

(d) Time limits for installation in both new and existing plants:

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

Artikel 28 Autcntiska texter

Originalet av denna konvention. där de eng- elska. franska och ryska texterna är lika gil- tiga. skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

'l'ill bekräftelse härav har undertecknade, där- till behörigen befullmäktigadc. undertecknat denna konvention.

Som skedde i Helsingfors den 17 mars 1992.

BILAGA I

Definition av uttrycket "Bästa tillgängliga teknik"

1. Uttrycket "bästa tillgängliga teknik" avses betyda det senaste utvccklingsstadiet av förfa- randen. anordningar och driftsmetoder. som anger hur pass lämplig en särskild åtgärd är för att begränsa olika slags utsläpp och avlopp. När det bestäms huruvida en serie förfaran- den. anordningar och driftsmetodcr utgör bästa tillgängliga teknik generellt eller i en- skilda fall skall följande särskilt beaktas:

a) jämförbara förfaranden. anordningar och driftsmetoder som nyligen har utvärderats med gott resultat.

b) tekniska framsteg samt förändringar vad gäller det vetenskapliga kunnandet och förstå- elscn.

e) de ekonomiska möjligheterna att använda sådan teknik.

(J) tidsbegränsningar för installation av såväl nya som befintliga anläggningar.

168

(C) The nature and volume of the discharges and effluents concerned:

(f) Low- and non-waste technology.

2. It therefore follows that what is "best available technology" for a particular process will change with time in the light of technolo- gical advances. economic and social factors. as well as in the light of changes in scientific knowledge and understanding.

ANNEX Il

Guidelines for developing best environmental practices

1. In selecting for individual cases the most appropriate combination of measures which may constitute the best environmental prac- tice. the following graduated range of meas- ures should be considered:

(a) Provision of information and education to the public and to users about the environ- mental consequences of the choice of particu- lar activities and products. their use and ulti- mate disposal:

(b) The development and application of codes of good environmental practice which cover all aspects of the product's life;

(c) Labels informing users of environmental risks related to a product. its use and ultimate disposal ;

(d) Collection and disposal systems available to the public:

(e) Recycling. recovery and reuse:

(f) Application of economic instruments to activities. products or groups of products:

Prop. 1992/932237 Bilaga 3

e) arten och volymen av berörda utsläpp och utflöden.

f) teknik för små avloppsmängder och för förhindrande av avloppsutsläpp.

2. Följden är därför den att det som kallas "bästa tillgängliga teknik" i fråga om ett sär- skilt förfarandc kommer att ändras med tiden i ljuset av tekniska framsteg. ekonomiska och sociala faktorer samt förändringar vad gäller det vetenskapliga kunnandet och förståelsen.

BILAGA ll

Riktlinjer för utveckling av bästa miljövård

1. När det gäller att i enskilda fall välja ut den lämpligaste åtgärdskombinationen. som i praktiken kan utgöra den bästa möjliga miljö- värden. skall följande graderade serie åtgär- der beaktas:

a) tillhandahållande av information och un- dervisning åt allmänheten och användarna om konsekvenserna på miljöområdet av val av särskilda verksamheter och produkter. an— vändning och kvittblivning av dessa.

b) utveckling och tillämpning av koder för god miljövård som täcker alla aspekter av pro- duktens levnad.

c) märkning som informerar användarna om miljörisker som är förknippade med en pro- dukt. dess användning och kvittblivning.

(1) system för insamling och kvittblivning som står allmänheten till buds.

e) återvinning. återutnyttjande och återan- vändning.

f) tillämpning av ekonomiska instrument på verksamheter. produkter eller produktgrup- per.

169

(2) A svstcm of licensing. which involves a range of restrictions or a ban.

Z. ln determining what combination of measures constitute best etwironmental prac- tices. in general or in individual cases. particu- lar ctmsidcration should be given to:

(at) 'The environmental hazard of: (i) The product: (ii) The product's production: (iii) The product's use: (iv) 'l'he product's ultimate disposal:

(b) Substitutitm by less polluting processes

or substances: (c) Scale of use:

benefit or activities:

(d) Potential environmental pettalty of substitute materials or

(e) Advances and changes in scientific knowledge and understanding:

(f) 'l'ime limits for implementation:

(e) Social and economic implications.

3. lt therefore follows that best environ- tncntal practices for a particular source will change with time in the light of technological advances. economic and social factors. as well as in the light of changes in scientific knmvledge and ttndcrstanding.

ANNEX lll

Guidelines for developing water-quality objectives and criteria

Water-quality objectives and criteria shall:

(a) Take into account the aim of maintaining and. where necessary. improving the existing water quality:

Prop. 1992/932237 Bilaga 3

g) ett system för tillständsgivning som inne- fattar restriktioner av olika styrka eller ett för- bud.

2. När det skall bestämmas vilken åtgärds- kombination som utgör bästa miljövård. gene- rellt eller i enskilda fall. skall avseende särskilt fästas vid

a) miljöfarlighet i samband med i) produkten. ii) tillverkning av produkten. iii) användning av produkten. iv) kvittblivning av produkten,

b) utbyte mot mindre förmenande förfaran- den eller ämnen.

c) användningsgradcn.

d) möjlig fördel frän miljt'åsynpunkt eller på- följd i samband med ersättningsmaterial eller verksamhet som ersätter den aktuella.

e) framsteg och fi'irändringar vad gäller ve- tenskaplig kunskap och förståelse.

f) tidsbegränsningar för genomförandet. g) sociala och ekonomiska följder.

3. Följden är därför den att bästa miljt'fwärd i fråga om en särskild källa kommer att ändras med tiden i ljuset av tekniska framsteg. ekono- miska och sociala faktorer såväl som föränd- ringar vad gäller vetenskaplig kunskap och förståelse.

BILAGA lIl

Riktlinjer för utveckling av mål och kriterier för vattenkvalitet

Mål och kriterier för vattenk 'alitet skall

a) beakta syftet att bevara och vid behov för- bättra den existerande vattenkvaliteten.

170

(b) Aim at the reduction of average pollu- tion loads (in particular hazardous substances) to a certain degree within a certain period of time:

(c) 'l'ake into account specific water-quality requirements (raw water for drinking—water purposes. irrigation. etc.):

(d) Take into account specific requirements regarding sensitive and specially protected g. lakes and

—_.

waters and their envirtmment. e

grt'utndwater TCSOIII'CCSÄ

(e) Be based on the application of ecological classification methods and chemical indices for the medium- and long-term review of water- quality maintenance and improvement:

(f) Take into account the degree to which objectives are reached and the additional protective measures. based on emission limits. which may be required in individual cases.

ANNEX lV

Arbitration

l. ln the event of a disputc being submitted for arbitration pursuant to article 22. para- graph 2 of this Convention. a party or parties shall notify the secretariat of the subject- matter of arbitration and indicate. in particu- lar. the articles of this Convention whose inte r- pretation or application is at issue. 'I'he secret- ariat shall forward the information received to all Parties to this Convention.

2. The arbitral tribunal shall consist of three members. Both the claimant party or parties and the other party or parties to the disputc

Prop. 1992'931237 Bilaga 3

b) sikta till att minska genomsnittlig förore- ningsbelastning (särskilt farliga ämnen) till en viss grad inom en viss tidsperiod.

c) beakta specifika krav avseende vattenkva- litet (färskvatten avsett som dricksvatten. be- vattning m.m.).

d) beakta specifika krav avseende känsliga och särskilt skyddade vatten och deras omgiv- ning. t.ex. sjöar och grundvattentilIgångar.

e) vara baserade på tillämpning av ekolo- giska metoder för klassificering samt kemiska indikatorer för granskning av bevarande och förbättring av vattenkvalitet på medellång och lång sikt.

f) beakta i vilken utsträckning syftena tipp- nås samt vilka ytterligare skyddsåtgärder. ba- serade på utsläppsbegränsningar. som kan krä- vas i enskilda fall.

BILAGA IV Skiljedom

I. Kärandeparten eller kärandeparterna skall underrätta sekretariatet om att parterna har kommit överens om att hänskjuta tvisten till skiljedom i enlighet med artikel 22. punkt 2. i denna konvention. [ underrättelsen skall anges vilken fråga skiljedomen skall avse och de artiklar i denna konvention. vars tolkning eller tillämpning är omstridd skall särskilt in- kluderas. Sekretariatet skall vidarebefordra den sålunda erhållna informz'ttionen till alla parter i denna konvention.

2. Skiljedomstolen skall bestå av tre ledamö- ter. Kärandeparten eller kärandcparterna och den andra parten eller parterna i tvisten skall

171

shall appoint an arbitrator. and the two arbit- rators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator. who shall be the. president of the arbitral tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the disputc. nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties. nor be employed by any of them. nor have dealt with the case in any other capa- c1tv.

3. If the president of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator. the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall. at the request of either party to the disputc. designate the pres- ident within a further two-month period.

4. lf one ofthe parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the receipt of the request. the other party may so inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe. who shall designate the president of the arbitral tribunal within a further two—month period. Upon designation. the president ofthe arbitral tribu- nal shall request the party which has not appointed an arbitrator to do so within two months. If it fails to do so within that period. the president shall so inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe. who shall make this appointment within a further two-month period.

5. The arbitral tribunal shall render its decision in accordance with international law and the provisions of this Convention.

6. Any arbitral tribunal constituted under the provisions set out in this annex shall draw up its own rules of procedure.

7. The decisions of the arbitral tribunal. both on procedure and on substance. shall be taken by majority vote of its members.

Prop. 1992/93:237 Bilaga 3

utnämna en skiljedomare och de två sålunda utnämnda skiljedomarna skall gemensamt utse den tredje. som skall vara skiljedomsto- lens ordförande. Den senare skall inte vara medborgare i något land som är part i tvisten och inte heller vara stadigvarande bosatt inom någon av dessa parters territorier. vara an- ställd av någon av dem eller ha befattat sig med målet i någon annan egenskap.

3. Om skiljedomstolens ordförande inte har utsetts inom två månader efter utnämnandet av den andre skiljedomaren. skall exekutiv— sekreteraren för Ekonomiska kommissionen för Europa på begäran av endera parten i tvis- ten utse ordföranden inom en tvåmånaderspe- riod.

4. Om en av parterna i tvisten inte utnämner en skiljedomare inom två månader efter mot- tagandet av anmodan kan den andra parten underrätta exekutivsekreteraren för Ekono- miska kommissionen för Europa. som skall utse skiljedomstolens ordförande inom ytterli- gare en tvåmånadersperiod. Efter utnäm- ningen skall skiljedomstolens ordförande an- moda den part som inte utnämnt någon skilje- domare att göra detta inom två månader. Om ordföranden inte lyckats göra detta inom denna period skall han underrätta exekutiv- sekreteraren för Ekonomiska kommissionen för Europa. som skall göra denna utnämning inom en tvåmånadersperiod.

5. Skiljedomstolen skall meddela sitt beslut i enlighet med folkrätten och bestämmelserna i denna konvention.

6. En skiljedomstol tillsatt enligt dessa be- stämmelser skall själv utarbeta sina procedur- regler.

7. Skiljedomstolens beslut både vad gäller processordning och innehåll skall fattas med enkel majoritet bland ledamöterna. "172

8. The tribunal may take all appropriate measures to establish the facts.

9. The parties to the disputc shall facilitate the work of the arbitral tribunal and. in particular. using all means at their disposal. shall:

(a) Provide it with all relevant documents. facilities and information;

(b) Enable it. where necessary. to call witnesses or experts and receive. their evid- ence.

10. The parties and the arbitrators shall protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceed- ings of the arbitral tribunal.

11. The arbitral tribunal may. at the request of one of the parties. recommend interim measures of protection.

12. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case. the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to render its final decision. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings.

13. The arbitral tribunal may hear and deter- mine counter-claims arising directly out of the subjectmatter of the dispute.

14. Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circum- stances of the case. the expenses of the tribu- nal. including the remuneration of its members. shall be borne by the parties to the disputc in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its expenses. and shall furnish a final statement thereof to the parties.

Prop. 1992/932237 Bilaga 3

8. Domstolen kan vidta alla lämpliga åtgär- der för att fastställa fakta.

9. Parterna i tvisten skall underlätta skilje- domstolens arbetc och skall i synnerhet genom att använda alla tillgängliga medel

a) förse den med all relevant dokumenta- tion. hjälpmedel och information. och

b) möjliggöra för den att vid behov kalla vitt- nen eller experter för att få ta del av deras ut- sagor.

10. Parterna och skiljedomarna skall skydda alla konfidentiella uppgifter som de får i för- troende under processen i skiljedomstolen.

11. Skiljedomstolen kan. på begäran av nå- gon av parterna. rekommendera tillfälliga skyddsåtgärder.

12. Om en av parterna i tvisten inte inställer sig hos skiljedomstolen eller inte lyckas med att försvara sin sak. kan den andra parten be- gära att skiljedomstolen fortsätter förhand- lingarna och avger sitt slutliga beslut. En parts frånvaro eller en parts misslyckande med att försvara sin sak skall inte utgöra något hinder för att fortsätta förhandlingarna.

13. Skiljedomstolen kan pröva och besluta om motyrkanden som direkt härrör från den sak som är föremål för tvist.

14. Såvida inte skiljedomstolen beslutar an— nat på grund av målets speciella omständighe- ter. skall kostnaderna för domstolen. inklusive ersättningen till dess ledamöter. till lika delar bäras av parterna i tvisten. Domstolen skall bokföra alla sitta utgifter och tillställa parterna slutredovisning över dessa.

173

15. Any Party to this Convention which has an interest of a legal nature in the subject- matter of the dispute. and which may be affec- ted by a decision in the case. may intervene in the proceedings with the consent of the tribu- nal.

16. The arbitral tribunal shall render its award within five months of the date on which it is established. unless it finds it necessary to extend the time limit fora period which should not exceed five months.

17. The award of the arbitral tribunal shall be accompanied by a statement of reasons. It shall be final and binding upon all parties to the dispttte. The award will be transmitted by the arbitral tribunal to the parties to the dispute and to the seeretariat. The secretariat will forward the information received to all Parties to this ('Tonventit'tn.

18. Any disputc which may arise between the parties concerning thc interpretation or cxectttion of the award may be submitted by either party to the arbitral tribunal which made the award or. if the latter cannot be seizcd thereof. to another tribunal constituted for this purpose in the same manner as the first.

Prop. 1992'93237 Bilaga 3

15. Varje part som har ett rättsligt anspråk i den sak som är föremål för tvist och som kan påverkas av ett beslut i målet. katt med dom- stolens samtycke intervenera i förhandling- arna.

16. Skiljedtunstolen skall meddela sitt utslag inom fem månader från det datum då den upp- rättas. såvida den inte finner det nödvändigt att utsträcka tiden. vilket får ske med högst fem månader.

17. Skiljedomstolens utslag skall åtföljas av en redogörelse för skälen. Det skall vara slut- ligt och bindande för alla parter i tvisten. Ut- slaget skall av skiljedomstolen vidarebeford- ras till parterna i tvisten och till sekretariatet. Sekretariatet skall vidarebefordra den er— hållna informationen till alla parter i denna konvention.

18. Varje tvist som uppstår mellan parterna beträffande tolkningen eller verkställandet av utslaget kan av någondera parten hänskjutas till den skiljedomstol som avkunnat utslaget eller. om denna inte kan uppta saken till be— handling. till en annan domstol som tillsatts för detta ändamål på samma sätt som den första.

174

2 Internationellt marint miljösamarbete och de

nya havskonventionema ............................ 4 2.1 Inledning ................................ 4 2.2 Östersjön ................................ 5

2.2.1 Nuvarande samarbete ...................... 5 2.2.2 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö ............................... 6 2.3 Nordsjön och Nordostatlanten .................... 13 2.3.1 Nuvarande samarbete ...................... 13

2.3.2 Konventionen för skydd av den marina miljön i

Nordostatlanten ............................. 15 2.4 Godkännande av konventionerna .................. 20 2.5 Genomförande av konventionerna ................. 23

3 EC E—konventionen om gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar ........................... 28 3.1 Inledning ................................ 28 3.2 Konventionens innehåll ........................ 29 3.3 Godkännande av ECE-konventionen om gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar ................... 31

4 Upphörande av Öresundsöverenskommelsen mellan Sverige

och Danmark .................................. 32 5 Upprättade lagförslag ........................... 33 () Hemställan .................................. 34 7 Beslut ..................................... 34

Bilaga 1 1992 års konvention om skydd av Östersjö-

områdets marina miljö ....................... 35 Bilaga 2 Konventionen för skydd av den marina

miljön i Nordostatlanten ...................... 97 Bilaga 3 ECE—konventionen om gränsöverskridande

vattendrag och intemationella sjöar .............. 146

Prop. 1992/93:237

1.75

gotab 43342. Stockholm 1993