Prop. 1992/93:45

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Regeringens proposition 1992/93z45

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo- gade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 oktober 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riksdagen godkänna ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko och anta en lag om avtalet. Avtalet har tagits in i lagen som en bilaga. Det avses bli tillämpligt på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft.

Sverige har för närvarande inget dubbelbeskattningsavtal med Mexiko.

&

ww %&

Prop. 1992/93:45

Förslag till Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Härigenom föreskrivs följande.

15 Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Mexiko undertecknade den 21 september 1992 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till av- talet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på spanska och engelska. Båda texterna har samma giltighet. Den engelska texten framgår av bilaga till denna lag. Den Spanska texten skall kungöras genom publicering i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

25 Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa med- för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-

ligga.

35 Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt avta- let beskattas endast i Mexiko skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1992/93:45

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE UNITED MEXICAN STATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF F ISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Kingdom of Sweden and the United Mexican States, desiring to conclude a Con- vention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with re- spect to Taxes on Income, have agreed as fol- lows:

Article ]

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Convention shall apply are:

(a) In Mexico: (i) the income tax; and (ii) the assets tax; (hereinafter referred to as "Mexican tax");

(b) in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga in- komstskatten), including the sailors' tax (sjömansskatten) and the cou- pon tax (kupongskatten): (ii) the special inc0me tax on non-resi- dents (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta); (iii) the special income tax on non-resi- dent entertainers and artistes (särskild inkomstskatt för utom- lands bosatta artister m.fl.); and

. Prop. 1992/93':45 Bilaga

(Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE ocu MEXIKOS FÖRENTA STATER FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING ocu FÖRHINDRA SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Konungariket Sverige och Mexikos Förenta Stater, som önskar ingå ett avtal för att und- vika dubbelbeskattning och förhindra skatte- flykt beträffande skatter på inkomst, har kom- mit överens om följande:

Artikel ]

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av- talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

a) iMexiko: 1) inkomstskatten,och 2) minimiskatten på bolagstillgångar (the assets tax); (i det följande benämnda "mexi- kansk skatt");

b) iSverige: 1) den statliga inkomstskatten. sjö- mansskatten och kupongskatten däri inbegripna.

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta.

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

(liv) the communal income tax (den

kommunala inkomstskatten): (hereinafter referred to as ”Swedish tax").

('2) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to. or in place of. the taxes referred to in paragraph (1). The com- petent authorities of the Contracting States shall notily each other of any substantial changes which have been made in their re- spective taxation laws.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Conventum. unless the context otherwise requires:

(a) the term "Mexico" means the United Mexican States; when used in a geo- graphical sense. it includes the territory of the United Mexican States; as well as the integrated parts of the Federation: the islands. including the reefs and eays in the adjacent waters: the islands of Guad- alupe and Revillagigedo; the continental shell" and the seabed and sub-soil of the islands. cays and reefs: the waters of the territorial seas to the extent and limits es- tablished by international law and the in- land waters; and the air space of the national territory to the extent and condi- tions established by the international law; (b") the term "Sweden" means the Kingdom of Sweden and. when used in a geograph- ical sense. includes the national territory. the tcrritorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law ex- ercises sovereign rights or jurisdiction;

Prop. 1992/93:45

4) den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda "svensk skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma elleri huvudsak likartat slag. som efter under- tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall meddela varandra de vä- sentliga ändringar som vidtagits i respektive skattclagstiftning.

Artikel 3

Allmänna de inilioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat. har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Mexiko" åsyftar Mexikos Förenta Sta- ter; och innefattar när uttrycket används i geografisk betydelse. Mexikos Förenta Staters territorium likväl som de integre- rade delarna av federationen; öarna inne- fattande reven och bankarna i de till öarna angränsande vattenområdena: öarna Guadalupe och Revillagigedo. kontinentalsockeln och havsbotten samt öarnas. bankarnas och revens underlag: territorialvattnets utsträckning i överens- stämmelse med folkrätten samt inre vat- ten: och luftrummet över det nationella territoriet i den utsträckning och på det sätt som följer av folkrätten:

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige och innefattar när uttrycket används i geografisk betydelse. Sveriges territo- rium. Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige. i över- ensstämmelse med folkrätten. utövar su- veräna rättigheter eller jurisdiktion;

(e)

(f)

(3)

(h)

(i)

the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Mexico or Sweden. as the context requires; the term "person" includes an individual. a company and any other body of per-

sons; the term "company" means any body cor- porate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes: the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Con- tracting State" mean respectively an en- terprise carried on by a resident of a Con- tracting State and an enterprise carried en by a resident of the otiter Contracting

State;

the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft oper- ated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State. except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; the term "*nationals" means: (i) all individuals possessing the nation- ality of a Contracting State; (ii) all legal persons. partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Con- trzlcting State; the term "competent authority" means: (i) in Mexico. the Ministry of Finance and Public Credit; and

(ii) in Sweden. the Minister of Finance. his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the pur- poses of this Convention.

(2) As regards the application of the Conven- tion by a Contracting State. any term not de- fined thercin shall. unless the context other- wise requires. have the meaning which it has

6)

d)

f)

g)

h)

Prop. 1992/93:45

"en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Mexiko el- ler Sverige. beroende på sammanhanget; "person" inbegriper fysisk person. bolag och annan sammanslutning;

"bolag" åsyftar juridisk person eller an- nan som vid beskattningen behandlas så- som juridisk person; "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande sta- ten" åsyftar företag som bedrivs av per- son med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten:

"internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat utom då skeppet el- ler luftfartyget används uteslutande mel- lan platscr i den andra avtalsslutande sta- ten;

"medborgare" åsyftar:

1) alla fysiska personer som är medbor- gare i en avtalsslutande stat. 2) alla juridiska personer. handelsbo- lag och andra sammanslutningar som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

"behörig myndighet" åsyftar:

1) i Mexiko, finansdepartementet "the Ministry of Finance and Public Cre- dit"; och 2) i Sverige. finansministern. dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämp- ningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses. såvida inte sammanhanget föranleder annat. varje uttryck som inte definierats i avta- let ha den betydelse som uttrycket har enligt

undcr the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who. under the laws of that State. is liable to tax therein by reason of his domi- cile, residence. place of management or any other criterion of a similar nature. provided. however, that this term does not include any person who is liable to tax in that State in re- spect only of income from sources in that State.

(2) Where by reason of the provisions of para- graph (1) an individual is a resident of both Contracting States. then his status shall be de- termined as follows:

(a) He shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States. he shall be deemed to be & resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined. or if he has not a permanent home available to him in either State. he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode: (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them. he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is not a national of either State, or if he according to the domestic laws of Sweden. is considered to be a national of both States. the competent authorities of

Prop. 1992/93:45

den statens lagstiftning i fråga om sådana skat- ter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut- trycket "person med hemvist i en avtalsslu- tande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist. bosättning. plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Därvid iakttas emellertid att uttrycket inte inbegriper person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt [ fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

&) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna. anses han ha hem- vist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintrcssena);

h) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintrcssen el- ler om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda sta- terna eller om han inte vistas stadigva- rande i någon av dem. anses han ha hem- vist i den stat där han är medborgare; (1) om han inte är medborgare i någon stat. eller om han enligt svensk lag skall be- traktas som medborgare i båda staterna, avgör de behöriga myndigheterna i de av-

the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of para- graph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States. then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

Permanent establish/Item

(1) For the purposes of this Convention. the term "permanent establishment” means a fixed place of business through which the busi- ness of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" in- cludes especially:

(a) a place of management; (bl) a branch: (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; and

(f) a mine. an oil or gas well. a quarry or any other place of extraction of natural re- sources.

(3) The term "permanent establishment" like- wise encompasses a building site. a construc- tion. assembly or installation project or super- visory activities in connection therewith. but only where such site. project or activities con- tinue for a period of more than six months.

. (4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article. the tertn "permanent establish- ment" shall be deemed not to include:

(at) the use of facilities solely for the purpose of storage. display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise:

Prop. 1992/93:45

talsslutande staterna frågan genom ömse- sidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna. anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut- trycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet. från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär- skilt:

a) plats för företagsledning.

b) filial. c) kontor. d) fabrik .

e) verkstad. och

f) gruva. olje- eller gaskälla. stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtill- gångar.

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar även byggnads-. anläggnings-. monterings- eller in- stallationsverksamhet eller tillsynsverksamhet i anslutning därtill. men endast om verksam- heten pågår undcr en tidrymd som överstiger sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring. utställning eller utläm- nande av företaget tillhöriga varor,

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; (d) the maintenance of a fixed place of busi- ness solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting in- formation. for the enterprise; (6) the maintenance of a fixed place of busi- ness solely for the purpose of advertising. for the supply of information, for scientific research. for preparations relat- ing to the placement of loans, or for sim- ilar activities. which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise;

(f) the maintenance of a fixed place of busi- ness solely for any combination of activi- ties mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of para- graphs (1) and (2), where a person— other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) applies is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exer- cises. in a Contracting State an authority to

conclude contracts in the name of the enter- '

prise, that enterprise shall be deemed to have & permanent establishment in that State in re- spect of any activities which that person under- takes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed place of business. would not make this

Prop. 1992/93:45

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu- lager uteslutande för lagring. utställning eller utlämnande.

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu- lager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg.

d) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget.

e) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att ombe— sörja reklam. meddela upplysningar, be- driva vetenskaplig forskning. vidta förbe- redelser för placering av län eller bedriva annan liknande verksamhet som är av förberedande eller biträdande art för företaget.

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a—e, under förutsättning att hela verksamheten som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksam- het på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person som inte är sådan obe- roende representant på vilken punkt 7 tilläm- pas — är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder. fullmakt att sluta avtal i företagets namn. anses detta företag — utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ha fast driftställe i denna stat beträf- fande varje verksamhet som denna person be- driver för företaget. Detta gäller dock inte om I den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet — inte skulle göra

fixed place of business a permanent establish- ment under the provisions of that paragraph.

(6) Notwithstanding the prcecding provisions of this Article. an insurance enterprise which is a resident of a Contracting State shall. ex- cept in regard to re-insurance. be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a representative who is employed or carries on business in that other State. other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) applies.

(7) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establish- ment in the other Contracting State merely be- cause it carries on business in that other State through a broker. general commission agent or any other agent of an independent status. pro— vided that such persons are acting in the ordin- ary course of their business. However. when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that en- terprise. he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

(8) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State. or which carries on business in that other State (whether through a per— manent establishment or otherwise). shall not of itself constitute either company a perman- ent establishment of the other.

Article 6

Income from innnovable property

("l ) lncome derived by a resident of a Contract- ing State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated

Prop. 1992/93:45

denna stadigvarande plats för affärsverksam- het till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses försäkringsföretag i en av- talsslutande stat. utom vad gäller återförsäk- ring. ha fast driftställe i den andra avtalsslu- tande staten. om det uppbär premier från denna andra stats territorium eller försäkrar där belägna risker genom en anställd represen- tant eller en representant som bedriver rörelse i denna andra stat och som inte är en sådan oberoende representant på vilken punkt 7 till— lämpas.

7. Företag i cn avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande sta- ten endast pä den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmed- ling av mäklare. kommissionär eller annan oberoende representant. under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant be- driver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för företagets räkning, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende repre— sentant som avses i denna punkt.

8. Den omständigheten att ett bolag med hem- vist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt). medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst. som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller

9

in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property. livestock and equipment used in ag- riculture and forestry. rights to which the pro- visions of general law respecting landed prop- erty apply. buildings. usufruct of immovable property and rights to variable or fixed pay- ments as consideration for the working of. or the right to work. mineral deposits. sources and other natural resources; ships. boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (l) shall apply to income derived from the direct use. letting. or use in any other form of immovable prop- erty.

("4") The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7 Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contract- ing State shall be taxable only in that State un- less the enterprise carries on or has carried on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. lf the enterprise carries on or has car- ried on business as aforcsaid. the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. lf an enterprise which is a resident ofa Contracting State has a

Prop. 1992/93:45

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom. levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk. rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egen- dom tillämpas. byggnader. nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst. källa eller annan naturtillgång. Skepp. båtar och luftfartyg an- ses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in- komst sorn förvärvas genom omedelbart bru- kande. genom uthyrning eller annan använd- ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm- pas även på inkomst av fast egendom som till- hör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse. som företag i en avtals- slutande stat förvärvar. beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver eller har bedrivit rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver eller har bedrivit rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst be- skattas i den andra staten. men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta drift- stället. Om ett företag med hemvist i en avtals- slutande stat har fast driftställe i den andra av-

10

permanent establishment in the other Con- tracting State and alienates property to per- sons in that other State that is identical or sim- ilar to property alienated through that per- manent establishment. the profits from such alienatiOns shall be attributed to that perman- ent establishment unless the enterprise shows that such sales could not have been under- taken by the permanent establishment in the ordinary course of its activities.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3). where an enterprise of a Contracting State car- ries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise en- gaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a per- manent establishment. there shall be allowed as deduetions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and gen- eral administrative expenses so incurred. whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. How- ever. no such deduetion shall be allowed in re- spect of amounts. if any. paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head of- fice of the enterprise or any of its other Offices. by way of royalties. fees or other similar pay- ments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or. ex- cept in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment.

Prop. 1992/93:45

talsslutande staten och överlåter egendom. vil- ken är identisk eller likartad med egendom som överlåtits genom det fasta driftstället. till personeri den andra staten. skall vinsten från sådan överlåtelse hänföras till detta fasta drift— ställe om inte företaget visar att sådan avytt— ring inte hade kunnat företas av det fasta drift- stället inom ramen för dess sedvanliga affärs— verksamhet.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. hänförs. om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat. i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag. som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affä- rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in- komst medges avdrag för utgifter som upp- kommit för det fasta driftstället. härunder in- begripna utgifter för företagets ledning och all- männa förvaltning. oavsett om utgifterna upp- kommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Inget sådant avdrag medges emellertid vad avser belopp (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska kostna- der) som kan ha betalats av det fasta driftstäl- let till företagets huvudkontor eller något av dess andra kontor, i form av royalties. avgifter eller andra liknande ersättningar för använ- dandet av patent eller andra rättigheter. eller ersättning för särskilda tjänster eller för före- tagsledning, eller. utom vad avser bankföre- tag, i form av ränta på kapital som utlånats till det fasta driftstället.

11

(4) lnsofar as it has been eustomary in a Con- tracting State to determine the profits to be at- tributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts. nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be custom- ary: the method of apportionment adopted shall. however. be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a perman- ent establishment by reason of the mere pur- chase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding para- graphs. the profits to be attributed to the per- manent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Art— icles of this Convention. then the provisions of those Articles shall not be affected by the pro- visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(I) Profits from the operation of ships or air- craft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enter- prise is situated.

(2) The profits referred to in paragraph (I) do not include profits derived from the provision of aceomodation or the transportation by any other means of transport than the operation of ships and aircrafts in international traffic.

Prop. 1992/93:45

4. I den mån inkomst hänförlig till fast drift- ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm- mas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget. hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en- dast av den anledningen att varor inköps ge- nom det fasta driftställets försorg för företa- get.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år. såvida inte goda och tillräckliga skäl föran- leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta av- tal. berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp el- ler luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

2. Inkomst enligt punkt 1 omfattar inte in- komst förvärvad genom tillhandahållandc av logi eller transport genom andra transportme— del än användningen av skepp eller luftfartygi internationell trafik.

12

(3) With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (1) shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that Consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines Sys- tem (SAS).

(4) If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship. then it shall be deemed to be situated in the Contract- ing State in which the home harbour of the ship is situated. or. if there is no such home harbour. in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

(5) The provisions of paragraph (I) shall also apply to profits from the participation in a pool. a joint business or an international oper- ating agency.

Article 9 Associated enterprises (1) Where:

(a) an enterprise of a Contracting State parti- cipates directly or indirectly in the man- agement. control or capital of an entcr- prise of the other Contracting State. or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management. control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Con- tracting State.

and in either case conditions are made or im- posed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between in- dependent enterprises. then any profits which Would. but for those conditions. have accrued

Prop. 1992/93:45

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträf- fande inkomst som förvärvas av luftfartskon- sortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Om företag som bedriver sjöfart har sin verkliga ledning ombord på ett skepp. anses ledningen belägen i den avtalsslutande stat där skeppet har sin hemmahamn eller. om någon sådan hamn inte finns. i den avtalsslutande stat där skeppets redare har hemvist.

5. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool. ett gemensamt företag eller en interna- tionell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap 1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kon- trollen av ett företag i den andra avtals— slutande staten eller äger del i detta före- tags kapital. eller b") samma personer direkt eller indirekt del- tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra zwtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapi- tal. iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför- bindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor. som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra obe- roende företag. får all inkomst. som utan så- dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-

13

to one of the enterprises. but. by reason of those conditions. have not so accrued. may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes aceordingly profits on which an enter- prise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have aeerued to the enterprise of the first- mentioned State if the conditions made be- tween the two enterprises had been those which would have been made between inde- pendent enterprises, then that other State. if it agrees with the inclusion. shall make an appro- priate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. ln determin- ing such adjustment, due regard shall be had to the. other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

(3) The provisions of paragraph (2) shall not apply in case of fraud, willful default or gross negligence.

Article 10 Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However. such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and accord- ing to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount ofthe divi- dends if the beneficial owner is a

Prop. 1992/93:45

taget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstäm- melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar i in- komsten för ett företag i denna stat. och i över- ensstämmelse därmed beskattar. inkomst som ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats för i denna andra stat samt den så- lunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den först— nämnda staten om de villkor som avtalats mel- lan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende före- tag, skall denna andra stat. om den godkänner att inkomsten inräknats på angivet sätt, ge- nomföra vederbörlig justering av det skattebe- lopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmel- ser i detta avtal och de behöriga myndighe- terna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte vid fall av bedrägeri. uppsåtlig försummelse eller grov vårdslöshet.

Artikel 10 Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av- talsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist. enligt lagstiftningen i denna stat. men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp. om den som har rätt till utdelningen är ett

14

company (other than a partnership but a limited partnership "la sociedad de re- sponsabilidad limitada") which holds dir- ectly at least 10 per cent of the voting power of the company paying the divi- dends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the di- vidends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

(3) Notwithstanding the provisions of para- graph (2) such dividends shall be taxable only in the Contracting State of which the benefi- cial owner is a resident if the beneficial owner is a company (other than & partnership but a limited partnership "la sociedad de responsab— ilidad limitada") which holds directly at least 25 per cent of the voting power of the company paying the dividends and at least 50 per cent of the voting power of the company. which is the beneficial owner of the dividends, is held by residents of that Contracting State.

(4) The term "dividends" as used in this Art- icle means income from shares. "jouissance" shares or "jouissance" rights. mining shares. founders' shares or other rights. not being debt-claims. participating in profits. as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as in- come from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

(5) The provisions of paragraphs (1). (2) and (3) shall not apply if the beneficial owner of the dividends. being a resident of a Contract- ing State. carries on or has carried on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident. through a permanent establishment situated therein. or performs or has performed in that

Prop. 1992/93:45

bolag (med undantag för handelsbolag. undantaget inbegriper inte bolag med be- gränsat ansvar för delägarna "la sociedad de responsabilidad limitada") som direkt innehar minst 10 procent av det utbeta- lande bolagets sammanlagda röstvärde.

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Sådan utdelning skall utan hinder av be- stämmelserna i punkt 2 — beskattas endast i den avtalsslutande stat där den som har rätt till utdelningen har hemvist om denne är ett bolag (med undantag för handelsbolag, undantaget inbegriper inte bolag med begränsat ansvar för delägarna "la sociedad de responsabilidad li- mitada") som innehar direkt minst 25 procent av det utbetalande bolagets sammanlagda röstvärde och om minst 50 procent av det sam- manlagda röstvärdet i bolaget som har rätt till utdelningen innehas av personer med hemvist i denna avtalsslutande stat.

4. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier. andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst. gruvaktier. stiftarandelar eller andra rättighe— ter. som inte är fordringar. med rätt till andel i vinst. samt inkomst av andra andelar i bolag som enligt lagstiftningen i den stat där det ut- delande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av ak- ner.

5. Bestämmelserna i punkterna 1.2 och 3 till- lämpas inte. om den som har rätt till utdel- ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver eller har bedrivit rörelse i den andra avtalsslutande staten. där bolaget som betalar utdelningen har hemvist. från där beläget fast driftställe eller utövar eller har utövat själv- ständig yrkesverksamhet i denna andra stat

15

other State independent personal services from a fixed base situated therein. and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such per- manent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

(6) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State. that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company. except insofar as such di- vidends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively con- nected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State. nor sub- ject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits. even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or in- come arising in such other State.

Article 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) llowever. such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State. but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall. subject to the provi- sions of paragraph (3). not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the in- terest in the case of banks:

(b) 15 per cent of the gross amount of the in- terest in all other cases.

Prop. 1992/93:45

från där belägen stadigvarande anordning. samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande . stat förvärvar inkomst från den andra avtals- slutande staten. får denna andra stat inte be- skatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat. och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst. även om utdelningen eller den icke utde- lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 1 ]

Ränta

1. Ränta. som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör. en- ligt lagstiftningen i denna stat. men om motta- garen har rätt till räntan får skatten. om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat. inte överstiga

a) 10 procent av räntans bruttobelopp be- träffande bank,

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i alla andra fall.

16

(3) During a period of five years from the date upon which the provisions of this Convention came into effect. a tax rate of 15 per cent shall apply instead of the rate specified in sub-para- graph (a) of paragraph (2).

(4) Notwithstanding the provisions of para- graph (2) interest, mentioned in paragraph ( 1) shall be taxable only in the Contracting State where the recipient of the interest is a resident if one of the following requirements is ful- filled:

(a) The recipient thereof is the government of a Contracting State, the Central Bank of a Contracting State or a political subdi- vision or local authority thereof; (b) the interest is paid by such a person men- tioned in sub-paragraph (a); (e) the interest is paid in respect of a loan granted or guaranteed for a period of not less than three years by a financial institu- tion of a public character with the object- ive to promote exports and development if the credit granted or guaranteed con- tains an element of subsidy.

(5) The term ”interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits. and in particular. income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities. bonds or debentures, as well as income which is sub- jected to the same taxation treatment as in- come from money lent by the laws of that State in which the income arises. However. the term "interest" does not include income to which the provisions of Article 10 apply.

Prop. 1992/93:45

3. Under en period av fem år från det datum då bestämmelserna i detta avtal blev tillämp- liga skall en skattesats om 15 procent tillämpas i stället för den skattesats som angivits i punkt 2 a.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall sådan ränta som angivits i punkt 1, be- skattas endast i den avtalsslutande stat där mottagaren av räntan har hemvist om ett av följande krav är uppfyllda:

a) Räntan betalas till regeringen i en avtals- slutande stat, centralbanken i en avtals- slutande stat. en politisk underavdelning eller lokal myndighet i en sådan stat;

b) räntan betalas av en sådan person som angetts i punkt a;

e) räntan betalas med anledning av ett lån beviljat eller garanterat för en tid inte un- derstigande tre år av en finansiell institu- tion av offentligrättslig karaktär med syfte att främja export och utveckling un- der förutsättning att den beviljade eller garanterade krediten innehåller ett ele- ment av subvention.

5. Med uttrycket "ränta" förstås i denna arti- kel inkomst av varje slags fordran. antingen den säkerställts genom inteckning i fast egen- dom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten. och inkomst av obligatio- ner eller debentures. däri inbegripna agiobe- lopp och vinster som hänför sig till sådana vär- depapper, obligationer eller debentures, samt inkomst som är föremål för samma beskatt- ning som inkomst från utlåning enligt den sta- tens lagstiftning från vilken inkomsten härrör. Uttrycket ”ränta" innefattar dock inte inkomst på vilken bestämmelserna i artikel 10 är till- lämpliga.

17

(6) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest. being a resident of a Contracting State. carries or has carried on business in the other Contracting State in which the interest arises. through a permanent establishment situated therein. or performs or has performed in that other State independent personal services from a fixed base situated therein. and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such per- manent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

(7) Interest shall be deemed to arise in a Con- tracting State when the payer is that State it- self. a political subdivision. a local authority or a resident of that State. Where. however. the person paying the interest. whether he isa res- ident of a Contracting State or not. has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the in- debtedness on which the interest is paid was incurred. and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base. then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(8) Where. by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the interest. exceeds for any reason the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall remain tax- able according to the laws of each Contracting State. due regard being had to the other provi- sions of this Convention.

Prop. 1992/93:45

6. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm- pas inte. om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse eller har bedrivit rörelse i den andra avtalsslutande staten. från vilken räntan här- rör. från där beläget fast driftställe eller utövar eller har utövat självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigva- rande anordning. samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande an- ordningen. I sådant fall tillämpas bestämmel- serna i artikel 7 respektive artikel 14.

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv. politisk underavdelning. lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta- digvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan beta- las. och räntan belastar det fasta driftstället el- ler den stadigvarande anordningen. anses rän— tan härröra från den stat där det fasta driftstäl- let eller den stadigvarande anordningen finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser mel- lan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person rän- tebeloppet. av någon anledning överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetala- ren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat. tillämpas bestäm- melserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu- tande staten med iakttagande av övriga be- stämmelser i detta avtal.

18

(9) The provisions of this Article shall not be applicable if the loan in respect of which the interest is paid is granted with the main object- ive to obtain the advantages of this Article.

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However. such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State. but if the recipient is the beneficial owner of the roy- alties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term ”royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a con- sideration for the use of. or the right to use. any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films. any pa- tent. trade mark. design or model. plan. secret formula or process. or for the use of. or the right to use. industrial. commercial. or scientific equipment. or for information con- cerning industrial. commercial or scientific ex- perience. The term "royalties" also includes gains derived from the alienation of any such right or property which are contingent on the productivity or use thereof.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties. being a resident of a Contracting State. carries on or has carried on business in

Prop. 1992/93:45

9. Bestämmelserna i denna artikel är inte till- lämpliga om lånet beviljades med huvudsak— ligt syfte att uppnå fördelarna i denna artikel.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty. som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör. en- ligt lagstiftningen i denna stat, men om motta- garen har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobe-

lopp.

3. Med uttrycket "royalty" förståsi denna arti- kel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el- ler vetenskapligt verk. häri inbegripet biograf- film. patent, varumärke. mönster eller mo- dell. ritning. hemligt recept eller hemlig till- verkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell. kommersiell el- ler vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell. kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket "royalty" innefattar även vinst erhållen vid överlåtelse av en sådan rättighet eller egendom som är en följd av användningen därav.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillåtn- pas inte. om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse eller har bedrivit rörelse i den andra

19

the other Contracting State in which the royal- ties arise. through a permanent establishment situated therein. or performs or has performed in that other State independent personal services from a fixed base situated therein. and the right or prOperty in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Art- icle 14. as the case may be. shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself. a political subdivision. a local authority or a resident of that State. Where. however. the person paying the royalties. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Contracting State a permanent establish- ment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred. and such royalties are borne by such perman- ent establishment or fixed base. then such roy- alties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the royalties for any reason ex- ceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall remain tax- able according to the laws of each Contracting State. due regard being had to the other provi- sions of this Convention.

(7) The provisions of this Article shall not be applicable if the right or the property in re- spect of which the royalty is paid is agreed upon or assigned with the main objective to obtain the advantages of this Article.

Prop. 1992/93:45

avtalsslutande staten. från vilken royaltyn här- rör, från där beläget fast driftställe eller utövar eller har utövat självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigva- rande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstäl- let eller den stadigvarande anordningen. I så- dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är staten själv. en politisk underavdelning. lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emeller- tid den person som betalar royaltyn. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband var- med skyldigheten att betala royaltyn uppkom- mit. och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mel- lan utbetalaren och den som har rätt till royal- tyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppct av någon anledning överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbe- talaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat. tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sist- nämnda belopp. I sådant fall beskattas över- skjutande belopp enligt lagstiftningen i var- dera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om den rätt eller egendom för vilken royaltyn utbetalas. avtalats eller bestämts med det huvudsakliga syftet att uppnå fördelarna i denna artikel.

Article 13 Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Contract- ing State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of shares or other rights in a company which assets princip— ally. directly or indirectly, consist of immov- able property situated in a Contracting State or rights pertaining to such immovable prop- erty, may be taxed in that State. For the pur- poses of this paragraph immovable property used by a company in its industrial. commer- cial or agricultural activities or in the conduct of professional services should not be taken into account.

(3) Gains from the alienation of shares that represent a participation of more than 25 per cent of the stock of a company resident of a Contracting State. may be taxed in that State. However. the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the taxable gains.

(4) Gains from alienation of movable property forming part of the business property of a per- manent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contract- ing State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services. including such gains from the aliena- tion of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base. may be taxed in that other State.

(5) Gains from the alienation of ships or air- craft operated in international traffic or mov- able property pertaining to the operation of

Prop. 1992/93:45

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst. som person med hemvist i en avtals- slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande sta- ten. får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av andelar el- ler andra rättigheter i ett bolag vars tillgångar huvudsakligen. direkt eller indirekt. består av fast egendom belägen i en avtalsslutande stat eller rättighet hänförlig till sådan fast egen- dom. får beskattas i denna stat. Fast egendom som används av ett bolag i dess industriella el— ler kommersiella verksamhet eller jordbruks- verksamhet eller vid utövandet av självständig yrkesverksamhet skall inte beaktas vid till- lämpningen av denna punkt.

3. Vinst på grund av överlåtelse av andelar vilka representerar mer än 25 procent av an- delskapitalet i ett bolag som har hemvist i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat. Den sålunda debiterade skatten skall dock inte överstiga 20 procent av den beskattningsbara vinsten.

4. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen- dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe. vilket ett företag i en avtalsslu- tande stat har i den andra avtalsslutande sta- ten. eller av lös egendom. hänförlig till stadig- varande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet. som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtals— slutande staten. får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av över- låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

5. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till använd-

21

such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of ef- fective management of the enterprise is situ- ated. With respect to gains derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS). thc provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the gains as cor- responds to the participation held in that con- sortium by AB Aerotransport (ABA). the SwediSh partner of Scandinavian Airlines Sys- tem (SAS).

(6) The provisions of Article 12 of this Con- vention shall also apply to gains from the ali- enation of any property or right referred to in that Article.

(7) Gains from the alienation of any property other than that referred to in the paragraphs mentioned above, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

(8) Notwithstanding the provisions of para- graph (7), gains from the alienation of shares or other corporate rights of a company which is a resident of one of the Contracting States derived by an individual who has been a resi- dent of that State and who has become a resi- dent of the other Contracting State, may be taxed in the first—mentioned State if the aliena- tion of the shares or other corporate rights oc- cur at any time during the ten years next fol- lowing the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

(l) Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in

Prop. 1992/93:45

ningen av sådana skepp eller luftfartyg. be- skattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Bestämmel- serna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men en- dast i fråga om den del av vinsten som motsva- rar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske del- ägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

6. Bestämmelserna i artikel 12 i detta avtal till- lämpas också på vinst på grund av överlåtelse av egendom eller rättighet som avses i den arti- keln.

7. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i de ovan nämnda punkterna beskattas endast i den av- talsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

8. I det fall då en fysisk person förvärvar vinst på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter i bolag med hemvist i en avtalsslu— tande stat samt den fysiska personen har haft hemvist i denna stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får. utan hinder av bestämmelserna i punkt 7, den förstnämnda staten beskatta vinsten om överlåtelsen av an- delarna eller rättigheterna sker vid något till- fälle under de tio år som följer närmast efter det att personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut- öva fritt yrke eller annan självständig verk- samhet, beskattas endast i denna stat. Sådan

22

that State. However. such income may also be taxed in the other Contracting State if:

(a) the individual has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities. but only so much thereof as is attributable to that fixed base. or

(b.) the individual is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months. but only so much thereof as is attributable to services performed in that State.

(2) The term "professional services” includes especially independent scientific. literary. art- istic. educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians. lawyers. engineers. architects. dentists and ac- countants.

Article 15

Dependent personal services

("l) Subject to the provisions of Articles 16. 18 and 19, salarics. wages and other similar remu- neration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be tax- able only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised. such remu- neration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para- graph (l), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ- ment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

Prop. 1992/93:45

inkomst får emellertid även beskattas i den andra avtalsslutande staten om

a) den fysiska personen i denna andra stat har en stadigvarande anordning som re— gelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. men endast så stor del av den som är hänförlig till denna sta— digvarande anordning. eller

b) den fysiska personen vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. men endast så mycket av inkomsten som är hänförlig till verksamhet som utövas där.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig. litterär och konst— närlig verksamhet. uppfostrings- och undervis- ningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare. advokat. ingenjör. ar- kitekt. tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16. 18 och 19 föranleder annat. beskattas lön och an- nan liknande ersättning som person med hem— vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat. såvida inte ar- betet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat. får er- sättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt ] beskattas ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten. en- dast i den förstnämnda staten. om

23

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months: and (b) the remuneration is paid by. or on behalf of. an employer who is not a resident of the other State: and (c) the remuneration is not borne by a per- manent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article. remuneration derived in re- spect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enter- prise is situated. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employ- ment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport con- sortium Scandinavian Airlines System (SAS). such remuneration shall be taxable only in Sweden.

Article 16 Directors" fees

Directors" fees and other similar payments de— rived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors and in the case of Mexico in his capacity as a "administrador" or a "comisario" of a company which is a resident of the other Con- tracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Entartaincrs and sportsnten

(l) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15. income derived by a resident of a

Prop. 1992/93:45

a) mottagaren vistas i den andra staten un- der tidrymd eller tidrymder som samman- lagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar. samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som ar- betsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete. som ut- förs ombord på skepp eller luftfartyg som an- vänds i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat. beskattas i den avtalsslu- tande stat där företaget har sin verkliga led- ning. Om person mcd hemvist i Sverige upp- bär inkomst av arbete. vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell tra- fik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airli- nes System (SAS). beskattas inkomsten en- dast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse, och i Mexikos fall i egenskap av ”administra- dor" eller "comisario". i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst. som person med hem-

24

Contracting State as an entertainer. such as a theatre. motion picture. radio or television ar- tiste, or a musician, or as a sportsman. from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. Income derived by an entertainer or a sportsman who is a resident of a Contract- ing State from that residents personal acti- vities relating to that resident's reputation as an entertainer or athlete exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal acti— vities exercised by an entertainer or a sports- man in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to an- other person, that income may. notwithstand- ing the provisions of Articles 7. 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the ac- tivities of the entertainer or sportsman are ex- ercised.

(3) Notwithstanding the provisions of para- graphs ( 1) and (2) income derived by an enter- tainer or sportsman from his personal acti- vities as such shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised if the activities are exercised within the framework of a visit which is substantially supported by the other Contracting State, a political subdivision. a local authority or a public institution thereof.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

( 1) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 19, pensions and other similar remu- neration. disbursements under the Social Se- curity legislation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

Prop. 1992/93:45

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtals- slutande staten i egenskap av artist, såsom tea- ter- eller filmskådespelare. radio- eller televi- sionsartist eller musiker. eller av idrottsman. beskattas i denna andra stat. Inkomst förvär- vad av en artist eller en idrottsman med hem- vist i en avtalsslutande stat från dennes per- sonliga verksamhet utförd i den andra avtals- slutande staten och som är relaterad till den- nes renommé som artist eller idrottsman, får beskattas i denna andra stat.

2. 1 fall då inkomst genom personlig verksam- het. som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap. inte tillfaller artisten eller idrotts- mannen själv utan annan person. får denna in- komst, utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 7, 14 och 15. beskattas i den avtalsslu- tande stat där artisten eller idrottsmannen ut- övar verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inkomst som förvärvats av en ar- tist eller idrottsman genom dennes personliga verksamhet som sådan undantas från beskatt- ning i den avtalsslutande stat där denna verk- samhet utövas om verksamheten utövas inom ramen för ett besök vilket till avsevärd del fi- nansieras av den andra avtalsslutande staten. en politisk underavdelning, lokal myndighet eller annan allmän institution i denna stat.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättningar

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat får pension och annan lik- nande ersättning. utbetalning enligt socialför- säkringslagstiftningen och livränta, vilka här- rör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda staten.

25

(2) The term *”annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the pay- ments in return for adequate and full consider- ation in money or money's worth.

Article 19

Government service

(1)(a) Remuneration. other than a pension. paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However. such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resi- dent of that State who:

(i) is a national of that State: or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of ren- dering the services.

(2)(a) Any pension paid by. or out of funds cre— ated by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof— to an individual in respect of services rendered to that State or subdi- vision or authority shall be taxable only in that State. (b) However. such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in

Prop. 1992/93:45

2. Med uttrycket ”livränta" förstås ett fastställt belopp. som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angi- ven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa ut- betalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

Artikel 19 Offentlig tjänst

1.21) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats. dess politiska underavdelningars eller 10- kala myndigheters tjänst, beskattas en— dast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid en- dast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och per- sonen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat. eller 2) inte fick hemvist i denna stat uteslu- tande för att utföra arbetet.

2.a') Pension. som betalas av. eller från fonder inrättade av. en avtalsslutande stat. dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats. politiska underavdelningars eller myndigheters tjänst. beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en- dast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är med- borgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15. 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som beta-

26

respect of services rendered in connection with a business carried en by & Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students

Payments which a student or business ap- prentice who is or was immediately before vis- iting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the pur- pose of his maintenance. education or training shall not be taxed in that State. provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21

Other income

( 1) Items of income of a resident of a Contract- ing State, Wherever arising. not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from im- movable property as defined in paragraph (2) of Article 6. if the recipient of such income. being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effect- ively connected with such permanent estab- lishment or fixed base. In such case the provi- sions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

Prop. 1992/93:45

las på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat. dess politiska underavdelningar eller 10- kala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant. som har el- ler omedelbart före vistelsen i en avtalsslu- tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu- tande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för be- lopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning. under förutsätt- ning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar och som inte be- handlas i föregående artiklar av detta avtal. beskattas endast i denna stat oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en av- talsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkes- verksamhet i denna andra stat från där belä- gen stadigvarande anordning. samt den rättig- het eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

27

(3) Notwithstanding the provisions of para- graphs (1) and (2). items of income of a resi- dent of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 22

Elimination of double taxation

(1) In the case of Mexico double taxation shall be avoided. subject to the conditions under the Mexican law, as follows:

(a) Residents of Mexico may credit the Swedish tax in any amount not exceeding the tax payable in Mexico on such in- come; and (b) companies which are residents of Mexico may credit against the Mexican tax on di- vidends, the Swedish tax on the profits out of which the company resident in Sweden paid the dividends.

However. where a resident of Mexico derives payments referred to in Article 18. Mexico may, according to its internal legislation. limit the creditable amount to 15 per cent of the gross amount received.

(2) In the case of Sweden. double taxation shall be. avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives in- come which under the laws of Mexico and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Mexico, Sweden shall allow — subject to the provi- sions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without chan- ging the general principle. hereof) as a deduetion from the tax on such income.

Prop. 1992/93:45

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som här— rör från den andra avtalsslutande staten, får. utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2. beskattas i denna andra stat.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

.l. Beträffande Mexiko skall, i enlighet med de villkor som föreskrivs i mexikansk lagstiftning. dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

a) Personer med hemvist i Mexiko får av- räkna svensk skatt till ett belopp inte överstigande den skatt som skall betalas i Mexiko på sådan inkomst; och

b) bolag med hemvist i Mexiko får från den mexikanska skatten på utdelning avräkna den svenska skatten på den vinst av vil— ken bolaget med hemvist i Sverige beta— lade utdelningen.

Då en person med hemvist i Mexiko förvärvar inkomst som avses i artikel 18. får Mexiko en— ligt intern lagstiftning begränsa det avräk— ningsbara beloppet till 15 procent av det er— hållna bruttobeloppet.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt— ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär- var inkomst som enligt mexikansk lag— stiftning och i enlighet med bestämmel- serna i detta avtal får beskattas i Mexiko. skall Sverige med beaktande av bestäm- melserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) _ från den svenska

28

an amount equal to the Mexican tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in- come which. in accordance with the pro- visions of Article 19. shall be taxable only in Mexico. Sweden may, when determin- ing the graduated rate of Swedish tax. take into account the income which shall be taxable only in Mexico. (c) Notwithstanding the provisions of sub- paragraph (a) of this paragraph. divi- dends paid by a company which is a resi- dent of Mexico to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

(3) For the purpose of sub—paragraph (a) of paragraph (2) the Mexican assets tax men- tioned in paragraph (1)(a) of Article 2 shall be considered an income tax.

(4) For the purpose of sub-paragraph (a) of paragraph (2) of this Article the Mexican tax paid in respect of royalties received as a con- sideration for the use of any patent. trade mark. design or model, plan. secret formula or process. or for information concerning indus- trial. commercial or scientific experience. shall. where it has been used in landtransport activities carried out within the Mexican terri- tory. as well as in an industrial process. manufacturing activities. agriculture (includ- ing cattle raising). forestry. fishing. tourism (including restaurants and hotels) and tele- communications. provided that the activities have been carried out in Mexico. in addition to the Mexican tax actually paid be considered to have been paid with 5 per cent more. or if no such tax has been charged be considered to have been paid with 5 per cent. of the gross amount of the royalties.

Prop. 1992/93:45

skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Mexiko för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige för- värvar inkomst. som enligt bestämmel- serna i artikel 19 beskattas endast i Mexiko. får Sverige vid bestämmandet av svensk progressiv skatt beakta in- komsten som skall beskattas endast i Mexiko.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a ovan är utdelning från bolag med hemvist i Mexiko till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt be- stämmelserna i svensk lag om skattebefri- else för utdelning som erhålles av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 a skall den i artikel 2 punkt 1 a omnämnda mexikanska "as- sets tax" anses som en inkomstskatt.

4. Vid tillämpningen av punkt 2 a i denna arti- kel skall mexikansk skatt. som betalas med an- ledning av att royalty erhållits såsom ersätt- ning för nyttjandet av patent. varumärke. mönster eller modell. ritning. hemligt recept eller tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell. kommersiell eller vetenskaplig natur. när denna har an- vänts inom ramen för landtransporter inom mexikanskt territorium. likväl som i en indu- striell process. tillverkningsverksamhet, lant- bruk (boskapsuppfödning dän' inbegripen). skogsbruk. fiske. turism (restaurang- och ho- tellverksamhet däri inbegripen) och telekom- rnunikationer under förutsättning att verksam- heten har bedrivits i Mexiko. förutom den mexikanska skatt som faktiskt erlagts. anses ha erlagts med ytterligare 5 procent. eller om någon sådan skatt inte har debiterats. anses ha erlagts med 5 procent. av royaltyns bruttobe-

lopp. 29

(5) For the purpose of sub-paragraph (c) of paragraph (2) of this Article. a tax of 15 per cent should be considered to have been paid on the profits out of which the dividends are paid. if the company which is a resident of Mexico has derived the profits principally from landtransport activities carried out within the Mexican territory. as well as in an industrial process. manufacturing activities. agriculture (including cattle raising). forestry. fishing. tourism (including restaurants and ho- tels). provided that the activities have been carried out in Mexico.

(6) The provisions of paragraphs (4) and (5) should apply only for the first ten years during which this Convention is effective. This period may be extended by a mutual agreement be- tween the competent authorities.

Article 23

Non-discrimination

( 1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith. which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstanees are or may be subjected.

(2) The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision should not be construed as obli- ging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal al- lowances. reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family re- sponsibilities which it grants to its own resi- dents.

Prop. 1992/93:45

5. Vid tillämpningen av punkt 2 e i denna arti- kel. skall en skatt om 15 procent anses ha er- lagts på den vinst av vilken utdelning betalas. om bolaget som har sin hemvist i Mexiko har förvärvat vinsten huvudsakligen från landtran- sporter inom mexikanskt territorium, likväl som i en industriell process. tillverkningsverk- samhet. lantbruk (boskapsuppfödning däri in- begripen). skogsbruk. fiske, turism (restau- rang- och hotellverksamhet däri inbegripen). under förutsättning att verksamheten har be- drivits i Mexiko.

6. Bestämmelserna i punkterna 4 och 5 gäller endast i fråga om de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan för- längas genom en ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli före— mål för beskattning eller därmed samman— hängande krav som är av annat slag eller mer tyngandc än den beskattning och därmed sam- manhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe. som före- tag i en avtalsslutande stat har i den andra av— talsslutande staten. skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat. som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestäm- melse anses inte medföra skyldighet för en av- talsslutande stat att medge person med hem- vist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen. sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj. som medges person med hemvist i den egna staten. 30

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9. paragraph (8) of Article "11. or paragraph (6) of Article 12. apply. interest. royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall. for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise. be deductiblc under the same conditions as if they had been paid to a resi- dent of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State. the cap- ital of which is wholly or partly owned or con- trolled. directly or indirectly. by one or more residents of the other Contracting State. shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first- mentioned State are or may be subjected.

(5) The provisions of this Article shall. trot- withstanding the provisions of Article 2. apply to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

(l) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accord- ance with the provisions of this Convention. he may. irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States. present his case to the competent authority of the Con- tracting State of which he is a resident or. if his case comes under paragraph (1) of Article 23. to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within four and a half year from the expiry ofthe year in which the action resulting in taxation not in

Prop. 1992/93:45

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1. artikel 11 punkt 8 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas. är ränta. royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat. vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras. direkt eller indirekt. av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten. skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhäng- ande krav som är av annat slag eller mer tyng- ande än den beskattning och därmed samman- hängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli under- kastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande arti- kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att. en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot be- stämmelserna i detta avtal. kan han. utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning. framlägga saken för den behö- riga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller. om fråga är om tillämp— ning av artikel 23 punkt 1. i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall fram- läggas inom fyra och ett halvt år från utgången

31

accordance with the provisions of the Conven— tion was taken.

(2) The competent authority shall endeavour. if the ob jection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution. to resolve the case by mutual agree- ment with the competent authority of the other Contracting State. with a view to the avoidance of taxation which is not in accord- ance with the Convention.

( 3) The competent authorities of the Contract- ing States shall cndeavour to resolve by mu- tual agreement any difficulties or doubts aris- ing as to the interpretation or application of the Convention.

(4) The competent authorities of the Contract- ing States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agree- ment in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities. through consulta- tions. shall develop appropriate bilateral procedures. conditions. methods and tech- niques for the implementation of the mutual agreement procedure.

Article 25

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contract- ing States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes estab- lished by the Contracting States insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Con- vention. The exchange of information is not restricted by Article ]. Any information re- ceived by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information

Prop. 1992/93:45

av det år då den åtgärd vidtogs som givit upp- hov till beskattning som strider mot bestäm- melserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in- vändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning. skall myn- digheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndig- heten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avta- let.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall genom ömsesidig överens- kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi— velsmål som uppkommer i fråga om tolk— ningen eller tillämpningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskom- melse i de fall som angivits i föregående punk- ter. De behöriga myndigheterna skall genom överläggningar utveckla lämpliga bilaterala förfaringssätt. betingelser, metoder och tekni— ker för att underlätta förfarandet vid ömsesi- diga överenskommelser.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall utbyta sådana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa be- stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu- tande staternas interna lagstiftning beträf- fande skatter som fastställts av de avtalsslu- tande staterna. i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Ut- bytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på

32

obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or auth- orities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collec- tion of. the enforcetnent or prosecution in re- spect of. or the determination of appeals in re- lation to. the taxes imposed on behalf of that State. Such persons or authorities shall use the information only for tax purposes. They may disclose the information in public court pro- ceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of paragraph ( ]) be construed so as to impose on a Contract- ing State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contract- ing State; (b) to supply information which is not obtain- able under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State:

(c) to supply information which would dis- close any trade. business. industrial. com- mercial or professional secret or trade process. or information. the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 26

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consu- lar officers under the general rules of interna- tional law or under the provisions of special agrccrnents.

Prop. 1992/93:45

samma sätt som upplysningar som erhållits en- ligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndighe- ter (däri inbegripet domstolar och administra- tiva myndigheter) som fastställer. uppbär eller indriver eller handlägger åtal eller besvär i fråga om skatter som påförs för en avtalsslu- tande stat. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för skat- teändamål. De får yppa upplysningarna vid of- fentliga rättegångar eller i domstolsavgöran- den.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med- föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten.

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng— liga enligt lagstiftning eller sedvanlig ad- ministrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande sta- ten.

c) lämna upplysningar som skulle röja af- färshemlighet. industri-. handels- eller yrkeshcmlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar. vilkas överlämnande skulle strida mot all- männa hänsyn (ordre public).

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri- vilegier vid beskattningen som enligt folkrät- tens allmänna regler eller bestämmelser i sär- skilda överenskommelser tillkommer diplo- matiska företrädare eller konsulära tjänste- män.

Article 27

Entry into force

(1) Each Contracting State shall notify the other in writing that the procedures required by its legislation for the entry into force of this Convention have been complied with. The Convention enters into force with the recep- tion of the last notification.

(2) The provisions of this Convention shall have effect on income derived on or after the first day of January following the date of the entry into force of this Convention.

Article 28

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate thc Conven- tion. through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. ln such case, the Convention shall cease to have effect on income derived on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

Done at Washington D.C., this let day of September 1992, in duplicate in the Spanish and English languages. both being equally au- thentic.

For the Kingdom of For the United Sweden Mexican States

Anders Thunborg Pedro Aspe

Prop. 1992/93:45

Artikel 27 - Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa un- derrättelser tas emot.

2. Avtalets bestämmelser tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari året närmast efter det då avtalet träder i kraft.

Artikel 28 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det upp- sägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtals- slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift- ligen uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av nå- got kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvats från och med den 1 januari året närmast efter uppsägningen.

Som skedde i Washington D.C. den 21 sep- tember 1992, i två exemplar på spanska och engelska språken. varvid båda texterna äger lika vitsord.

För Konungariket För Mexikos Förenta Sverige Stater

Anders Thunborg Pedro Aspe

34

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention be- tween the Kingdom of Sweden and the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income. the under- signed have agreed that the following provi- sions shall form an integral part of the Conven— tion.

To Article 4

In respect of paragraph (1) of Article 4. it is understood that in the case of a partnership. an estate or a trust the term "resident of & Con- tracting State" applies only to the extent that the income derived by such partnership. estate or trust is subject to tax in that State as the in- come of a resident. either in its hands or in the hands of its partners or its beneficiaries.

To Articles 8 and 13

If the Contracting State that has been given the right to tax the income according to para- graph (1) of Article 8 or paragraph (5) of Art- icle 13 is unable, under its law, to tax such in- come in its entirety, the income shall be tax- able only in the Contracting State in which the person concerned is a resident.

To Article ]]

ln respect of paragraph (4) of Article ll it is understood that the term "financial institution of a public character”, in the case of Sweden. includes SWEDECORP (Styrelsen för inter- nationellt näringslivsbistånd) and Swedfund International AB or any Swedish institution that may be founded by the Swedish Govern- ment to fulfill the same purposes as the said in- stitutions. as well as. in the case of Mexico. BANCOMEXT. S.N.C. (Banco Nacional de Comercio Exterior. Sociedad Nacional de

Prop. 1992/93:45

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan Ko- nungariket Sverige och Mexikos Förenta Sta- ter för att undvika dubbelbeskattning och för- hindra skatteflykt beträffande skatter på in- komst har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en inte- grerande del av avtalet.

TiU artikel 4

Beträffande artikel 4 punkt 1 är de avtalsslu- tande staterna överens om att vad avser han- delsbolag. dödsbo eller stiftelse inbegriper ut- trycket ”person med hemvist i en avtalsslu- tande stat" sådan person endast i den mån dess inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där. antingen hos handelsbolaget. dödsboet eller stiftelsen eller hos dess delägare respektive destinatärer.

Till artiklarna 8 och 13

Om en avtalsslutande stat som har rätt att be- skatta inkomst enligt artikel 8 punkt 1 eller ar- tikel 13 punkt 5 enligt sin lagstiftning är för- hindrad att i dess helhet beskatta sådan in- komst. beskattas sådan inkomst endast i den avtalsslutande stat där den skattskyldige har hemvist.

Till artikel I 1

De avtalsslutande staterna är överens om att beträffande artikel 11 punkt 4 innefattar ut- trycket ”finansiell institution av statlig karak- tär” i Sverige SWEDECORP (Styrelsen för in- ternationellt näringslivsbistånd) och Swed- fund International AB eller varje svensk insti- tution som upprättas av den svenska rege- ringen för att uppnå samma ändamål som de förut nämnda institutionerna. och i Mexiko BANCOMEXT S.N.C. (Banco Nacional de Comercio Exteriör. Sociedad Nacional de Cré-

35

Crédito). NAFIN. S.N.C. (Nacional Financiera. Sociedad Nacional de Crédito) and BANOBRAS, S.N.C. (Banco Nacional de Obras y Servicios. Sociedad Nacional de Crédito).

To Articles 11 and 12

In respect of paragraph (7) of Article 11 and paragraph (5) of Article 12, it is agreed that the Contracting States shall apply these provi- sions in accordance with the legislation of the States concerned and in accordance with the Commentaries on the Articles of the 1977 Model Double Taxation Convention on In- come and on Capital drawn up by the OECD Committee on Fiscal Affairs. It is also agreed to extend the application of the provisions of the said paragraphs to the case described in paragraph 25 c) of the Commentaries on Art- icle 11.

In respect of paragraph (9) of Article 11 and paragraph (7) of Article 12. it is agreed that when a Contracting State contemplates to deny benefits to a resident of the other Con- tracting State. the competent authorities of the Contracting States should consult each other.

To Article 22

In respect of paragraph (4) of Article 22 it is understood that the provisions of paragraph (4) also apply to the activities of research and development carried out in Mexico by an en- terprise that is part of a group of companies that carries out in Mexico to & substantial de- gree activities specified in that paragraph.

Prop. 1992/93:45

dito). NAFlN, S.N.C. (Nacional Financicra, Sociedad Nacional de Crédito) och BANO- BRAS, S.N.C. (Banco Nacional de Obras y Servicios. Sociedad Nacional de Crédito).

Till artiklarna 11 och 12

Beträffande artikel 11 punkt 7 och artikel 12 punkt 5 är de avtalsslutande staterna överens om att tillämpa dessa bestämmelser i överens— stämmelse med lagstiftningen i de berörda sta- terna och i överensstämmelse med kommenta- rerna till artiklarna i 1977 års Modell för dub- belbeskattningsavtal beträffande inkomst och förmögenhet upprättad av OECD:s kommitté för skattefrågor. De avtalsslutande staterna är också överens om att utsträcka tillämpningen av bestämmelserna i nämnda punkter till för- hållanden som anges i punkt 25 e i kommenta- ren till artikel 11.

De avtalsslutande staterna är överens om att beträffande artikel 11 punkt 9 och artikel 12 punkt 7 skall. när en avtalsslutande stat över- väger att neka en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten förmåner. de be- höriga myndigheterna i de avtalsslutande sta- terna överlägga med varandra.

Till artikel 22

De avtalsslutande staterna är överens om att beträffande artikel 22 punkt 4 skall bestäm- melserna i punkt 4 också äga tillämpning på forsknings- och utvecklingsverksamhet som utförs i Mexiko av ett företag som ingår i en företagsgrupp vilken i Mexiko i betydande omfattning bedriver verksamhet av sådant slag som anges i nämnda punkt.

36

Done at Washington D.C.. this let day of September 1992, in duplicate in the Spanish and English languages, both being equally au- thentic.

For the Kingdom of For the United Sweden Mexican States

Anders Thunborg Pedro Aspe

Prop. 1992/93:45

Som skedde i Washington D.C. den 21 sep- tember 1992. i två exemplar på spanska och engelska språken, varvid båda texterna äger lika vitsord.

För Konungariket För Mexikos Förenta Sverige Stater

Anders Thunborg Pedro Aspe

37

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 oktober 1992

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

1. Inledning

Svenska företag har under lång tid varit verksamma i Mexiko. Framställ- ningar om inledande av förhandlingar om dubbelbeskattningsavtal gjordes redan i mitten av 1950-talet av flera av företagen och har därefter gjorts vid upprepade tillfällen. Mexiko har dock inte varit berett att inleda sådana för- handlingar. Först efter att Mexiko för några år sedan ändrade sin ekono- miska politik blev inställningen till att ingå dubbelbeskattningsavtal mera positiv. Genom den ändrade ekonomiska politiken har de utländska investe- ringarna i Mexiko fördubblats sedan slutet av 1980-talet. Tillväxttakten i ekonomin har alltsedan dess varit hög. Inflationen har sjunkit från 160 till 19 % under 1991. Under 1992 beräknas inflationen sjunka ytterligare. En fak- tor som i framtiden kan antas få stor ekonomisk betydelse för Mexiko är också ingåendet av frihandelsavtalet med USA och Canada (North Ameri- can Free Trade Agreement, NAFTA).

Mexiko har nu undertecknat dubbelbeskattningsavtal också med USA, Canada, Frankrike och Italien. Förhandlingar om ingående av avtal pågår bl.a. med Nederländerna, Norge och Tyskland. För närvarande har dock Mexiko inte något dubbelbeskattningsavtal i kraft.

Dubbelbeskattningsavtal innebär alltid åtaganden om begränsningar av skattskyldigheten. Det är därför ur konkurrenssynpunkt mycket viktigt att Sverige så fort detta är möjligt får till stånd ett avtal med Mexiko. Förhand- lingar om ett avtal inleddes i Stockholm i september 1991 och avslutades ge- nom att ett utkast till avtal paraferades den 20 mars i år i Mexiko City. Det paraferade utkastet var upprättat på spanska. En engelsk text och en svensk översättning har därefter upprättats och remitterats till Kammarrätten i Jön- köping och Riksskatteverket. Förutom önskemål om vissa klarlägganden i propositionen från båda remissinstanserna har Kammarrätten ifrågasatt om inte skatteeftergifter från svensk sida i vissa fall medgetts i alltför stor ut- sträckning. I förhållande till de andra stater med vilka Mexiko undertecknat avtal har Sverige emellertid lyckats mycket väl. Mexiko avstår exempelvis i avtalet med Sverige i de allra flesta fall från rätten att ta ut källskatt på utdel- ningar mellan bolag. Källskatterna på räntor och royalty är också förhållan-

Prop. 1992/93:45

38

devis låga (se art. 10—12). Ett skyndsamt godkännande av avtalet kommer därför verksamt att bidra till att hävda de svenska investeringamas konkur- rensförmåga.

Avtalet undertecknades den 21 september 1992. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko har upprättats inorn Fi-

nansdepartementet. Närmast under avsnitt 2 redovisas lagförslaget. Avsnitt 3 behandlar över-

siktligt inkomstskattesystemet i Mexiko. Avtalets innehåll presenteras i av- snitt 4.

Hänvisningar till S1

2. Lagen om dubbelbeskattningsavtal

Lagförslaget består dels av paragraferna 1 3, dels av en bilaga som innehål- ler avtalets engelska text och en svensk översättning. Avtalet består förutom av den engelska texten också av en spansk text. Bägge texterna har samma giltighet. Erfarenheten visar att ett avtal som publiceras i Svensk Författ- ningssamling i flera texter kan bli svåröverskådligt. Endast den engelska tex- ten och den svenska översättningen har därför i detta fall bilagts lagförslaget.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (1 9). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 5). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattela- gen (1928:370), KL, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. före- skrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga. I 3 5 i förslaget föreskrivs att då en här bosatt person uppbär inkomst som enligt avtalet en- dast skall beskattas i Mexiko skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen här, dvs. någon progressionsuppräkning skall då inte ske.

Sverige har genom progressionsregeln i art. 22 punkt 2b i där angivet fall rätt att höja skatteuttaget på en persons övriga inkomster. Sverige avstår emellertid numera regelmässigt från att utnyttja den rätt till progressions- uppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Skälen härtill är bl.a. den minskade arbetsbördan för skattemyndigheterna och den förenkling av re- gelsystemet som ett slopande av progressionsuppräkningen innebär. Dessa skäl motiverar ett avstående från progressionsuppräkning även i förhållande till Mexiko. Vidare är det i förevarande avtal endast ett fåtal inkomster som Sverige tillämpar undantagandemetoden på. Detta innebär att det bortfall av skatt som blir följden av ett avstående från progressionsuppräkning torde vara helt försumbar från statsfrnansiell synpunkt.

Enligt art. 27 träder avtalet i kraft när de avtalsslutande staterna underrät- tat varandra att de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning - krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1992/93:45

39

Hänvisningar till S2

  • Prop. 1992/93:45: Avsnitt 1

3. Översiktligt om inkomstskattesystemetiMexiko Prop-1992/93145

I Mexiko utgår såväl federala som lokala skatter. Den lokala beskattnings- rätten är emellertid begränsad och de lokala skatterna utgår huvudsakligen på fast egendom i form av objektskatter och stämpelskatter.

Den nuvarande federala inkomstskattelagen reglerar såväl beskattningen av bolagsinkomst som inkomst som uppbärs av fysisk person.

Fysisk person som är bosatt i Mexiko (”resident individual”) är skattskyl- dig där för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. Bosatt anses den vara som har stadigvarande bostad i Mexiko eller vistas där mer än 183 dagar un- der ett kalenderår. Fysisk person som inte är bosatt i Mexiko (”non-resi- dent”), beskattas endast för inkomst som härrör från Mexiko. Skattesatsen är progressiv och ligger i skiktet 3-35 %. Skattesatsen på anställningsinkomst för personer som inte är bosatta i Mexiko uppgår normalt till 30 %. I vissa fall kan emellertid sådan inkomst vara helt skattebefriad. Skatten är en defi- nitiv källskatt. Engångsbetalningar såsom avgångsvederlag är under vissa förutsättningar skattefria. Styrelsearvoden m.m. behandlas som anställ- ningsinkomst. Realisationsvinster är skattepliktiga. Vid beräkning av vins- ten sker korrigering för inflation. Bl.a. realisationsvinst vid försäljning av börsnoterade värdepapper och privat egendom i vissa fall samt vid försälj- ning av bostad som innehafts minst två år är emellertid skattefria. Skatten på ränta för fysiska personer bosatta i Mexiko uppgår i regel till 20 %. Skat- ten är en definitiv källskatt. Vissa räntebetalningar är dock skattebefriade. På ränta som betalas till person som inte är bosatt i Mexiko utgår källskatt i regel med 15—35 %. På royalty tas källskatt också ut efter en skattesats på antingen 15 % eller 35 %. Den högre skattesatsen avser bl.a. betalningar för patent, goodwill och varumärken.

Bolagsskattesystemet är ett helt genomfört enkelbeskattningssystem. Be- skattning av bolagsvinst sker sålunda endast hos bolaget, inte hos aktieäga- ren. Bolagen måste föra en särskild redovisning av hur mycket beskattad -vinst som bolaget har tillgänglig för utdelning (”cuenta de utilidad fiscal neta”). Sker utdelning av vinst som inte beskattats måste bolaget erlägga skatt med 35 % (bolagsskattesatsen) av utdelningens belopp. Inte heller när utdelning sker till aktieägare i utlandet utgår någon skatt om utdelning sker av beskattade medel. Det har dock övervägts att införa en särskild källskatt på utdelning som betalas till utlandet. Kedjebeskattning av bolagsvinst av- seende utdelning från utländska dotterbolag undviks genom avräkning av i utlandet uttagen bolagsskatt. Bolag hemmahörande i Mexiko beskattas där för i princip all inkomst oavsett om den härrör från Mexiko eller från ut- landet. Internationell dubbelbeskattning undviks genom avräkning av ut- ländsk skatt. När ett bolag bildats inom Mexiko enligt mexikansk lagstiftning anses det hemmahörande där. En juridisk person som har sin huvudsakliga administration i Mexiko anses också hemmahörande där. Bolag som ingår i en koncern kan välja att bli beskattade som ett bolag.

Ett i Mexiko icke hemmahörande bolag som bedriver verksamhet från fast driftställe där beskattas på i princip samma sätt som ett där hemmahörande bolag för den del av dess inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället. Begreppet fast driftställe i mexikansk lagstiftning överensstämmer i princip med definitionen i OECD:s modellavtal.

40

Fysisk person som inte är bosatt i Mexiko men som bedriver verksamhet från fast driftställe där, beskattas för denna inkomst på samma sätt som fy- sisk person bosatt i Mexiko som bedriver näringsverksamhet. Ingen ytterli- gare skatt utgår när inkomst från fast driftställe överförs till näringsidkarens hemland om överföringen görs av beskattade medel. Annars utgår skatt med 35 % av överfört belopp. Från intäkterna får nödvändiga kostnader för intäkternas förvärvande dras av vid beräkningen av skattebasen. Ränta som betalas till närstående bolag i utlandet behandlas dock i vissa fall som utdelning. Avdragsrätten för representationskostnader är begränsad. Kostnader för användandet av im- porterade bilar är inte avdragsgilla om inte bilarna anses likvärdiga med bilar producerade i Mexiko. Inte heller är kostnader för bostäder, flygplan eller båtar avdragsgilla med mindre vissa villkor är uppfyllda. Förluster får avräk- nas från de fyra följande årens vinster (carry-forward). Däremot får förluster inte avräknas mot tidigare års vinster (carry-back). Avdrag för avskrivningar får ske enligt linjär metod med mellan 5 % (t.ex. byggnader) och 35 % (miljöinvesteringar, forsknings- och utvecklingskostnader m.m.). Bolag som uppvisar förlust eller endast en mindre vinst har att betala en minimiskatt beräknad på värdet av bolagets tillgångar. Skattesatsen för bolag och fasta driftställen uppgår till 35 %.

4. Dubbelbeskattningsavtalets innehåll 4.1 Bakgrund

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för bilaterala dubbelbe- skattningsavtal, men det är också präglat av att Mexiko är mindre utvecklat än Sverige i industriellt hänseende. Således har Sverige godtagit regler i avta- let om s.k. matching credit och matching exempt (art. 22 punkterna 4 och 5). Detta betyder att Sverige i vissa fall godtar avräkning för fiktiv skatt re- spektive medger skattefrihet för mottagen utdelning trots att det normala kravet för skattefrihet i sådant fall en beskattning på minst 15 % — inte har uppfyllts. En viktig bestämmelse för svenska bolag med dotterbolag i Mexiko finns i art. 10. Den innebär att Mexiko i de allra flesta fall helt avstår från rätten att ta ut källskatt "på utdelning.

4.2. Avtalets tillämpningsområde

Art. 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Endast person som avtalet tillämpas på är berättigad till de skattelättnader som föreskrivs i avtalet. I enlighet med denna artikel, som överensstämmer med OECD:s modellav- tal. skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1 d eller c, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat, dvs. enligt den interna lagstiftningen i en

Prop. 1992/93:45

41

avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Avtalet är inte tillämpligt på person som endast är skattskyldig på grund av inkomst från källa i en avtalsslutande stat, se art. 4 punkt 1. _ An. 2 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Varken den statliga ' förmögenhetsskatten eller den statliga fastighetsskatten omfattas av avtalet (punkt 1 b). Av punkt 2 framgår att avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som i framtiden påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. Utan hinder av art. 2 tillämpas bestämmelserna om förbud mot diskriminering (art. 23) och utbyte av upp- lysningar (art. 25) även på andra skatter än de som anges i art. 2, exempelvis på mervärdeskatt.

4.3. Definitioner m.m

An. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. In- nehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med OECD:s modellavtal. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där den inkomst som behandlas i respektive artikel definieras.

När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen får jag hänvisa till vad som anförts i proposi- tionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 ff.).

Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Reglerna brukar i bland benämnas tiebreak-regler och är avsedda att lösa fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fastställa var en person skall anses ha hemvist när reglerna i avtalet skall till- lämpas. Artikeln överensstämmer, förutom vad avser den i protokollet till avtalet intagna bestämmelsen rörande handelsbolag, dödsbo och stiftelse, med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal.

Hemvistreglerna i avtalet har således inte någon betydelse för var en per- son skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan reglerar en- dast frågan om hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär att avtalets hemvistregler saknar relevans bl.a. då det gäller att avgöra huruvida utdelning från svenska bolag skall beläggas med kupongskatt. Utdelning från svenskt bolag till en fysisk person som i skattehänseende anses bosatt i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i ett an- nat land enligt ett dubbelbeskattningsavtal, skall således inte beläggas med kupongskatt utan skall på vanligt sätt beskattas för utdelningen i inkomstsla- get kapital.

Punkterna 2 och 3 reglerar fall av dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och en- ligt reglerna för beskattning i Mexiko anses bosatt i Mexiko. Vid tillämp- ningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt avtalet. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Mexiko enligt respektive stats interna lagstiftning, men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Mexiko skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten

Prop. 1992/93:45

42

enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt till t.ex. grundavdrag och allmänna av- drag.

För att avtalet skall vara tillämpligt på handelsbolag, dödsbo eller stiftelse gäller vissa i protokollet till avtalet angivna villkor. Ett handelsbolag hemma- hörande i en av de avtalsslutande staterna är exempelvis med tillämpning av den angivna bestämmelsen berättigat att erhålla nedsättning av t.ex kupong- skatt på utdelning i enlighet med reglerna i art. 10, i den mån handelsbola- gets inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som tillfaller en person som har hemvist där. Det spelar därvid ingen roll om det år handelsbolaget eller dess delägare som är skattesubjekt. Har ett handels- bolag hemmahörande i en av de avtalsslutande staterna t.ex. tre delägare varav endast två har skatterättslig hemvist i staten i fråga medan den tredje har hemvist i en tredje stat, har handelsbolaget — om dess inkomster såsom i Sverige beskattas hos delägarna rätt att erhålla de nedsättningar av käll- skatt som följer av avtalets regler beträffande två tredjedelar av den inkomst som uppbärs från den andra avtalsslutande staten.

Bestämmelsen i punkt 2 d skiljer sig från motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. Skälet till att dubbelt medborgarskap endast anges kunna uppkomma på svensk sida är att detta är förbjudet i Mexiko.

An. 5 definierar ”fast driftställe”. Uttrycket har i förevarande avtal fått ett något annat innehåll än det i OECD:s modellavtal. Detta gäller bl.a. be- stämmelserna i punkt 4 e, se nedan. Punkt 2 innehåller endast en uppräk- ning på intet sätt uttömmande — av exempel, som vart och ett kan utgöra fast driftställe. Dessa exempel bör läsas mot bakgrund av den allmänna defi- nitionen i punkt 1. De uttryck som räknas upp i punkt 2 ”plats för företags- ledning”, ”filial”, ”kontor” osv. bör därför tolkas på sådant sätt att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller villkoren i punkt 1. I punkt 4 anges vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte skall anses be- drivna från fast driftställe. I punkt 4 e anges ”vetenskaplig forskning” och ”förberedelser för placering av lån” som exempel på sådan verksamhet av förberedande och biträdande art som inte konstituerar fast driftställe. Enligt normalt språkbruk torde vetenskaplig forskning inte utgöra verksamhet av förberedande eller biträdande art, men i avtalet har parterna kommit över- ens om detta. ”Förberedelser för placering av lån” tillkom på initiativ av Mexiko för att klarlägga att även sådan verksamhet är av förberedande och biträdande art. Punkt 6 följer Förenta Nationernas rekommendationer för förhandlingar mellan utvecklade och mindre utvecklade länder i industriellt hänseende (”United Nations Model Double Convention between Develo- ped and Developing Countries”, 1980). .

Bestämmelserna om ”fast driftställe” i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 & KL. För att ett företag i Mexiko skall kunna beskat- tas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige i enlighet med art. 7 i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger enligt bestämmelserna i avtalet. Givetvis förutsätter detta att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (jfr 25 i den föreslagna lagen om dubbelbeskattningsavtal

Prop. 1992/93:45

43

med Mexiko). I de flesta fall torde fast driftställe i den angivna situationen föreligga även enligt bestämmelserna i KL.

4.4. Avtalets beskattningsregler

Art. 6— 21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse vid tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten väl fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige enligt svensk skattelagstiftning inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst ”får beskattas” i en avtalsslutande stat enligt bestäm- melserna i art. 6 — 21, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten. Beskattning får i sådana fall ske även i den andra staten (normalt hemviststaten), om det är möjligt enligt dess interna skatte- lagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i sådana fall undanröjas (görs normalt av hemviststaten). Hur undanröjande av dubbel- beskattning sker i detta avtal framgår av art. 22.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendo- men är belägen. Enligt 21 och 22 && KL beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fastighet med utgångs- punkt från art. 6, dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten som inkomst av näringsverksamhet vid taxeringen här. Royalty från fast egen- dom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa el- ler annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

Arr. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hem- mahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Uttrycket ”eller har bedrivit rörelse” har på mexikanskt initiativ tillkommit för att klargöra vad som ändå torde utgöra gällande rätt,'nämli- gen att bestämmelsen även omfattar inkomst härrörande från rörelsen som erhålls efter det att rörelsen upphört. Ett sådant synsätt är naturligt mot bak- grund av att exempelvis en verksamhetsöverlåtelse brukar anses utgöra sista affärshändelsen i verksamheten. Andra meningen i samma punkt är en s.k. ”force of attraction-regel”. Med ”force of attraction” avses kortfattat det för- hållandet att alla vinster som uppkommer i verksamhetsstaten knyts till det fasta driftstället. Regeln följer i princip FN:s modellavtal men har i förhål- lande till detta modellavtal begränsats till att endast avse vinst vid försäljning av varor av samma eller liknande slag som de som försålts av driftstället. Vi- dare har i förevarande avtal en ”rimlighetsspärr” införts. Bestämmelsen in- nebär att även om fråga är om försäljning av varor av samma eller liknande slag skall vinsten inte hänföras till det fasta driftstället om företaget kan visa

Prop. 1992/93:45

44

att försäljningen inte hade kunnat företas av det fasta driftstället inom ramen för dess sedvanliga affärsverksamhet.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall arm's length-principen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvär- vat om det i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret hade avslu- tat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (punkt 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltnings- kostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artik- lar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (punkt 7).

An. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjö- och luft- fart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som bedriver angiven verksamhet har sin verkliga ledning. Av protokollet framgår dock att i vissa fall skall sådan inkomst be- skattas endast i hemviststaten (jfr art. 13 punkt 5). Punkt 2 har tillkommit på initiativ av Mexiko. Bestämmelsen inskränker tillämpningsområdet för punkt 1 till egentlig inkomst genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. De särskilda reglerna för SAS i punkt 3 innebär att av- talet endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som är hän- förlig till den svenske delägaren.

Arr. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras. Be- stämmelsen i punkt 2 innehåller ett förtydligande av motsvarande bestäm- melse i OECD:s modellavtal genom att kravet på godkännade för justering explicit anges. Bestämmelsen i punkt 3 saknar motsvarighet i OECD:s mo- dellavtal. Den tillkom på initiativ av Mexiko och är avsedd att tillämpas i uppenbara fall då genom avsiktligt handlande eller grov vårdslöshet villko- ren som avtalats kommit att avvika från vad som skulle ha avtalats av obe- roende företag.

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster. Definitionen av uttrycket ”utdelning”, som återfinns i punkt 4, överensstämmer med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller som brukligt endast vid tillämp- ning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en an- nan betydelse. För att utdelning från bolag i Mexiko skall vara skattefri för ett svenskt bolag, krävs att fråga är om utdelning enligt svensk skattelagstift- ning. Art. 10 eller motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal kan således inte användas för att avgöra innebörden av uttrycket i andra sam- manhang. Anledningen till att uttrycket definierats i art. 10 är att de betal- ningar beträffande vilka rätt föreligger att ta ut en skatt enligt de i artikeln

Prop. 1992/93:45

45

angivna skattesatserna måste kunna avgränsas från andra betalningar. Samma princip gäller även för ränta och royalty (se art. 11 och 12).

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (källstaten). Skat- ten får dock enligt punkt 2 a inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobe- lopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 10% av det utbetalande bolagets sammanlagda röstvärde. I övriga fall får skatten inte överstiga 15 % av utdel- ningens bruttobelopp (punkt 2 b). Med handelsbolag avses här inte den i Mexiko vanliga bolagsformen ”Sociedad de responsabilidad limitada”. Denna bolagsform motsvarar till sin funktion ett svenskt aktiebolag, dvs. delägarna är endast ansvariga för insatt kapital. Av bestämmelserna i punkt 3 framgår emellertid att källskatt inte alls skall tas ut om utdelningen tas emot av ett bolag i en avtalsslutande stat som äger minst 25 % av det utbeta- lande bolagets sammanlagda röstvärde och om minst 50 % av det samman- lagda röstvärdet i bolaget som har rätt till utdelningen innehas av personer med hemvist i denna avtalsslutande stat. Att ”röstvärde” i stället för ”kapi- tal” angetts som krav sammanhänger med att det i Mexiko liksom i Sve- rige finns möjlighet att tillämpa ett differentierat röstvärde på aktier. För svenska bolag med dotterbolag utomlands är bestämmelserna om begräns- ning av källstatens rätt att ta ut källskatt på utdelning de centrala bestämmel- serna i svenska dubbelbeskattningsavtal. Eftersom Sverige normalt undan- tar utdelning från utländska dotterbolag som betalas till svenska moderbolag från skatt minskar varje procent i källskatt direkt nettoavkastningen på inve- steringen utomlands. Villkoren i punkt 3 uppfylls av så gott som alla svenska börsbolag med dotterbolag utomlands. Detta innebär att de allra flesta svenska bolag med dotterbolag i Mexiko inte kommer att behöva erlägga någon källskatt vid vinsthemtagning från Mexiko.

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller en- dast då ”mottagaren har rätt till utdelningen”. Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 punkt 2), och royalty (art. 12 punkt 2), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret tar sikte på fall där den som har rätt till utdelningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten.

Art. 10 i OECD:s modellavtal innehåller en bestämmelse om sättet att ge- nomföra källstatens begränsade beskattningsrätt. I förevarande avtal har av- setts att överenskommelser om tillvägagångssättet, vid behov därav, skall kunna ingås med stöd av art. 24 som reglerar förfarandet vid ömsesidiga överenskommelser.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av självständig yr- kesutövning. Dessa fall anges i punkt 5.

Punkt 6 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdel- ning (beträffande detta slag av beskattning se punkterna 33 — 39 i kommenta- ren till art. 10 punkt 5 i OECD:s modellavtal).

Prop. 1992/93:45

46

I avsnitt 4.5.2 redogörs för de bestämmelser i art. 22 som anger i vilka fall svenska bolag är befriade från skatt för mottagen utdelning från bolag i Mexiko. '

Art. ]] behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som här menas med ränta framgår av punkt 5 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10). Även källstaten får enligt punkt 2 beskatta räntan, men skatten får i sådant fall inte överstiga 15 % av räntans bruttobelopp. Om bank tar emot räntan gäller i stället 10 %. Under en övergångstid på fem år från det att avtalet blev tillämpligt skall emellertid även i dessa fall 15 % tillämpas. I vissa fall avstår källstaten från att ta ut skatt. Dessa fall anges i punkt 4 och avser bl.a. när räntan betalas av regering eller centralbank i en avtalsslutande stat. Uttrycket ”finansiell institution av offentligrättslig karaktär” har definierats i protokollet.

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 6, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattnings- rätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 respektive art. 14 som behandlar inkomst av rörelse respektive självständig yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som in- komst av självständig yrkesutövning i allmänhet inkomst av näringsverksam- het. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige — i de fall bosättning i Sverige enligt interna beskattningsregler inte föreligger endast om räntan enligt punkt 2 av anvisningarna till 225 KL skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (535 1 mom. a KL och 6 5 1 mom. SIL).

Beträffande punkt 7 framgår av protokollet att de avtalsslutande staterna är överens om att tillämpa dessa bestämmelser i överensstämmelse med lag- stiftningen i de berörda staterna och i överensstämmelse med kommenta- rerna till artikeln i 1977 års modell för dubbelbeskattningsavtal beträffande inkomst och förmögenhet upprättad av OECD:s kommitté för skattefrågor. Staterna är också överens om att utsträcka tillämpningen av bestämmelserna till förhållanden som nämns i punkt 25 c i kommentaren till art. 11 i modell- avtalet (jfr art. 12 punkt 5).

Punkt 9 har tillkommit på initiativ från Mexiko. De avtalsslutande sta- terna är överens om att endast uppenbara fall av skatteflykt skall omfattas av bestämmelsen. Av protokollet framgår att de behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra när en avtalsslutande stat överväger att neka en per- son med hemvist i den andra avtalsslutande staten förmåner enligt denna ar- tikel (jfr art. 12 punkt 7).

Royalty som avses i art. 12 punkt 3 och som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Definitionen av uttrycket ”royalty” (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10) omfattar liksom motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal från 1977 leasingavgifter. Enligt punkt 2 får också källstaten ta ut skatt på royaltybetal- ningar men denna skatt får inte överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp

Prop. 1992/93:45

47

om mottagaren har rätt till royaltyn. Royalty som utbetalas från Sverige till person med hemvist i Mexiko får således beskattas här, men skatten får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp.

Från de'redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4 un- dantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn be- talas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna 'med till- lämpning av bestämmelserna i art. 7 reSpektive art. 14 som behandlar in- komst av rörelse respektive självständig yrkesutövning.

Liksom vad som angetts vid redovisningen av räntebestämmelserna i art. 11 framgår av protokollet hur punkt 5 skall tillämpas och att de behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra när punkt 7 övervägs att tilläm— pas.

An. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna skiljer sig från motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Uttrycket ”ande- lar eller andra rättigheter i ett bolag” i punkterna 2 och 8 tar för svensk del sikte på andelar i handelsbolag, aktier eller andra finansiella instrument som anges i 27 ä 1 mom. SIL. Punkt 3 skall tillämpas vid överlåtelse av andelar i bolag i vilket innehavet uppgår till minst 25 % av andelskapitalet. Bestäm- melsen är i viss mån en eftergift till Mexiko, men den maximala skatten på 20 % tas där endast ut på den reella nettovinsten, dvs. efter inflationskorri- gering. Vid överlåtelse av patent eller annan sådan rättighet eller egendom på vilken bestämmelserna i art. 12 tillämpas äger källstaten beskatta vins- terna enligt reglerna i art. 12. Skatten får då inte överstiga 10 % av bruttobe- loppet, dvs. försäljningssumman (art. 12 punkt 3 andra meningen samt art. 13 punkt 6). Vinst vid överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i in- ternationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas normalt endast i den stat där företaget har verklig ledning. Av protokollet framgår dock att beskattningsrätten i vissa fall övergår till hemviststaten (jfr art. 8 punkt 1). Bestämmelsen i punkt 8 möjliggör för Sverige att beskatta fysisk person för realisationsvinster som härrör från överlåtelse av andelar m.m. i svenska bolag om överlåtelsen sker under de tio år som följer närmast efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige.

Enligt art. 14 beskattas inkomst av självständig yrkesutövning i regel en- dast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigva- rande anordning i den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande eller om personen i fråga vistas i den andra avtalsslutande staten under tid- rymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmå- nadersperiod får dock inkomsten även beskattas i verksamhetsstaten. Den del av inkomsten som i sådana fall får beskattas i verksamhetsstaten är dock begränsad till vad som är hänförligt till den stadigvarande anordningen re- spektive till vad som förvärvas genom den i verksamhetsstaten bedrivna verksamheten.

Innebörden av uttrycket ”fritt yrke” belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast förklarande och inte uttömmande. Det bör observeras att denna artikel behandlar ”fritt yrke eller annan själv-

Prop. 1992/93:45

48

ständig verksamhet”. Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tj änsteläkare eller ingen- jör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln ärinte heller till- lämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän ut- övar. Sådan verksamhet omfattas av art. 17.

Art. 15 behandlar beskattning av enskild tjänst. Punkt 1 innebär att sådan inkomst i regel får beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hem- viststat. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete om- bord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16 beskattas i den stat där bolaget i fråga har hemvist. Med ”administrador” eller ”comi- sario” avses funktionärer som i Mexiko likställs med styrelseledamöter. I klarläggande syfte har dessa därför explicit angivits i denna artikel.

Beskattning av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet regleras iart. 17. Bestämmelsen i punkt 1 skiljer sig från motsva- rande bestämmelse i OECD:s modellavtal så till vida att den innehåller en bestämmelse också om ersättningar som artist eller idrottsman uppbär ge- nom personlig verksamhet som sammanhänger med dennes renommé som artist eller idrottsman. Härmed avses ersättning för reklamuppdrag och lik- nande. Även sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten ut- övas. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller id- rottsmannen utövar verksamheten, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Utan hinder av punkterna 1 och 2 undantas dock enligt punkt 3 inkomst som en artist eller idrottsman förvärvar genom sin personliga verksamhet från beskattning i verksamhets- staten, om verksamheten utförs inom ramen för ett besök vilket till avsevärd del finansieras av den andra avtalsslutande staten, en politisk underavdel- ning, lokal myndighet eller offentlig institution i denna stat. An. 18 behandlar beskattning av pension, livränta och liknande ersätt- ningar. Om inte bestämmelserna i art. 19 punkt 2 föranleder annat får an- givna ersättningar beskattas i källstaten.

Inkomst av offentlig tjänst med undantag för pension beskattas enligt att. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (punkt 1 a). Bestämmelsen överensstämmer med OECD:s modellavtal. Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 2 finns bestämmelser rörande beskatt- ning av pension på grund av tidigare offentlig tjänst. Sådan pension beskat- tas endast i källstaten (punkt 2 a), om inte personen i fråga har hemvist och är medborgare i den andra staten (punkt 2 b). I sådana fall sker beskattning endast i hemviststaten. Enligt punkt 3 beskattas i vissa fall ersättning av of- fentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst), art. 16 (Styrelsearvo- den etc.) respektive art. 18 (Pension m.m.).

An. 20 innehåller regler för studerande och affärspraktikanter. Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6—20 beskattas cnligt art. 21 (Annan inkomst) i regel endast i inkomsttagarens hemviststat utom i de fall

Prop. 1992/93:45

49

då inkomsten härrör från källa i den andra avtalsslutande staten. I sist- nämnda fall får jämväl källstaten beskatta inkomsten.

Hänvisningar till S4-4

4.5. Metoder för att undanröja dubbelbeskattning 4.5.1 Allmänt

Bestämmelserna som anger metoderna för att undanröja dubbelbeskattning finns ian. 22. Sverige tillämpar enligt punkt 2 & avräkningsmetoden (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Beträffande Mexiko används avräkningsmetoden för att undvika dubbelbeskattning (punkt 1).

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på in- komsten på vanligt sätt.

I likhet med de flesta andra avtal med utvecklingsländer innehåller detta avtal regler om avräkning i vissa fall i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt erlagts i den andra staten. I avtalet medger sålunda Sverige avräk- ning för mexikansk skatt på vissa royaltybetalningar med fem procentenhe- ter utöver faktiskt erlagd skatt. Avtalet innehåller även regler om att motta- gen utdelning i vissa fall är skattefri trots att normala krav för att erhålla skattefrihet inte har uppfyllts. Bestämmelserna återfinns i punkt 4 respektive 5. Reglerna gäller endast i fråga om de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna (punkt 6). Förslag om förlängning kom- mer, om sådan överenskommelse träffas, att i överensstämmelse med vad riksdagen med anledning av motion 1988/89:Sk35 givit regeringen till känna (SkU25), föreläggas riksdagen för godkännande.

Beträffande punkt 4 framgår av protokollet att de avtalsslutande staterna också är överens om att viss forsknings- och utvecklingsverksamhet som ut- förs i Mexiko också skall omfattas av bestämmelserna (ang. punkt 5, se vi- dare under avsnitt 4.5.2).

Hänvisningar till S4-5

Art. 22 punkt 2 0 innehåller bestämmelser om skattefrihet för utdelning från bolag i Mexiko till svenskt bolag. Bestämmelserna hänvisar till de interna svenska reglerna om skattefrihet för utdelning från utländska dotterbolag i 75 8mom. sjätte stycket SIL, se prop. 1990/91:107 s. 28 ff. För att utdel- ningen skall vara skattefri krävs dels att skattefrihet förelegat om det utde- lande bolaget varit svenskt och dels att den inkomstbeskattning som det ut- ländska företaget underkastats är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten förvärvats av ett svenskt bolag. Med ”jäm- förlig” avses en skatt på 15 % beräknad på ett underlag enligt svenska regler för beskattning.

Prop. 1992/93:45

50

Vid tillämpning av punkt 2 c anges i punkt 5 att en skatt om 15 % skall anses ha erlagts på den vinst av vilken utdelningen betalas i vissa fall. De avtalsslutande staterna är överens om att detta skall tolkas ”15 % beräknad på ett underlag enligt svenska regler för beskattning”.

Hänvisningar till S4-5-2

  • Prop. 1992/93:45: Avsnitt 4.4, 4.5

4.6. Särskilda bestämmelser

I art. 23 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskriminering vid beskattningen. Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i att. 24 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i arr. 25. Som angetts i min redovisning av art. 2 omfattar art. 23 och 25 även andra skatter än så- dana som anges i art. 2.

I art. 26 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän. Beträffande den närmare innebörden av dessa be- stämmelser hänvisas till kommentaren till art. 27 i OECD:s modellavtal.

4.7. Slutbestämmelser

Art. 27 och 28 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upp- hörande. Avtalet träder i kraft den dag då de avtalsslutande staterna under- rättat varandra att de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstift- ning krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft. Avtalet är avsett att tilläm- pas på inkomst som förvärvas fr.o.m. 1 januari året närmast efter ikraftträ- dandet. Avtalet kan sägas upp först sedan fem år förflutit sedan ikraftträdan- det.

5. Lagrådets hörande

Såsom framgår av 25 i den föreslagna lagen skall avtalets beskattningsregler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Jag anser på grund härav och på grund av förslagets beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna avtalet mellan Sverige och Mexiko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på in- komst, 2. anta förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko.

Prop. 1992/93:45

51

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1992/93:45

52.