Prop. 1993/94:181

Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon

Regeringens proposition

1993/94:181

ww

Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre f don mom Of 1993/94:181

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 februari 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren (Finansdepanementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att fordonsskatten för personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar som är av en årsmodell som är 30 år eller äldre slopas den 1 juli 1994.

1. Förslag till riksdagsbeslut Pmp- l993/94:181

Regeringen föreslår att riksdagen

antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen(1988:327)

Härigenom föreskrivs att 9 & fordonsskattelagen (1988:327)1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse F åreslagen lydelse

9 52

Motorcyklar, personbilar, last- Motorcyklar, personbilar, last- bilar eller bussar som enligt bil— bilar eller bussar som enligt bil- registret har åmmodelLrbeteckning registret är av en årsmodell som är 1950 eller äldre är inte trettio år eller äldre är inte skattepliktiga. skattepliktiga.

Påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kilogram är inte skattepliktiga, om de dras uteslutande av personbilar, lastbilar eller bussar som kan drivas med dieselolja eller av sådana fordon som avses i 21 5 andra stycket 2.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1992:1440. 2 Senaste lydelse 1992: 1440.

3. Ärendet och dess beredning

På uppdrag av Kommunikationsdepartementet har en expert, kansliche- fen Lennart Renbjer, utrett vilka regler som försvårar utövandet av hobbyfordonsverksamheten och övervägt vilka regeländringar som kan underlätta denna verksamhet. Uppdraget har redovisats i rapporten Regler för hobbyfordon (Ds 1993zl9).

I budgetpropositionen (prop. 1993/94: 100 bil. 7) uttalade regeringen att det finns skäl att ändra förutsättningama för hobbyfordonsverksam- heten, främst vad gäller beskattningen, och att förslag om regeländringar inom skatteområdet som syftar till att underlätta denna verksamhet skulle lämnas under våren.

Synpunkter på rapporten har inhämtats vid en av Kommunikations- departementet anordnad hearing med företrädare för närmast berörda myndigheter samt några frivilligorganisationer. En förteckning över dem som deltog i hearingen och en utskrift av vad som framförts vid hearingen finns tillgänglig i Kommunikationsdepartementet (dnr K93/582/3).

I det följande föreslås ändringar i fordonsskattelagen (1988z327) som medför att fordonsskatten avskaffas för personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar som är av en årsmodell som är 30 år eller äldre. I rapporten tas också upp frågan om lättnader i uttaget av försäljningsskatten. Denna del av rapporten måste beredas ytterligare innan regeringen kan ta ställning till eventuella ändringar.

Utformningen av författningsförslaget har skett i samråd med företrädare för Riksskatteverket.

Lagrådet

Förslaget är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats.

4. Ändrade regler om fordonsskatten

Regeringens förslag: Personbilar, lastbilar, bussar och motor- cyklar av en årsmodell som är 30 år eller äldre befrias från fordonsskatt.

Skälen för regeringens förslag: I rapporten Regler för hobbyfordon finns en utförlig beskrivning av hobbyfordonsverksamheten i Sverige. Det konstateras bl.a. att fordonshobbyn har en stor spridning i landet och berör många människor, särskilt ungdomar med små ekonomiska

resurser. En stor del av verksamheten består av kostsamma renoveringar och underhåll av gamla fordon eller byggande av egenhändigt konstruerade fordon. Vidare förekommer ombyggnad av äldre eller nyare fordon liksom intresse för speciella fordonskategorier.

I rapporten framhålls att motorhobbyn till skillnad från många andra fritidssysselsättningar har varit belastad med skatter och avgifter utan något stöd från samhället. Exempelvis uppgår de sammanlagda skatterna och avgifterna vid import av ett hobbyfordon ofta till lika mycket eller mer än vad som betalats för fordonet. För ett bruksfordon utgör fordonsskatten en relativt liten del av de totala kostnaderna för användandet av fordonet medan för ett hobbyfordon, som i regel endast används för korta körningar under några månader om året, skatteuttaget per mil blir avsevärt. Enligt rapporten bör vissa lättnader i beskattningen därför övervägas.

Skattelättrraden bör kunna grundas på en enkel och avgränsbar regel som bestämmer vilka fordon som skall anses vara berättigade till lättnader. I rapporten förordas ett system där skattelättnader bestäms med utgångspunkt från fordonets ålder. Någon bestämd årsmodell som skulle kunna utgöra en naturlig gräns finns enligt rapporten inte. Fordonsutvecklingen liksom förändringar i trafik och användning gör att ständigt fler årsmodeller uppnår den ålder då fordonen inte längre används som bruksföremål utan antingen utrangeras eller blir samlarobjekt. Med hänsyn till behovet av enkla och förutsägbara regler bör skattelättnaderna för hobbyfordon enligt rapporten omfatta fordon av en viss ålder och avgränsningen bör ske genom en s.k. rullande årsmodellgräns.

Om skattebefrielsen knyts till en s.k. rullande årsmodellgräns måste man bestämma vid vilken ålder på fordonen som befrielsen från fordonsskatt skall inträda. I rapporten framhålls att fordonsparkens sammansättning, förändringarna i användningen av fordon efter ca 20 år och den snabba utskrotningen av ca 20-25 år gamla fordon talar för att de fordon som vid 30 års ålder fortfarande är i trafik till helt övervägande del utgörs av hobbyfordon. En skattefrihet för de angivna fordonen torde också kunna leda till förenklingar i administrativt avseende för såväl myndigheterna som för fordonsägama.

Mot bakgrund härav anser regeringen att den årliga fordonsskatten för äldre hobbyfordon kan slopas. En lämplig avgränsning är att personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar av en årsmodell som är 30 år eller äldre befrias från fordonsskatt.

Befrielse från fordonsskatt för de aktuella fordonen leder till intäktsminskningar som motsvaras av besparingar som gjorts inom Kommunikationsdepartementets område.

Förslaget föranleder ändring i 9 & fordonsskattelagen ( l988:327). Den nya bestämmelsen bör träda i kraft den 1 juli 1994.

Finansdepartementet Prop Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 februari 1994 Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson,

Dinkelspiel, Thurdin, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Regeringen beslutar proposition l993/94:l81 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon.