Prop. 1998/99:95

Postal infrastruktur

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 februari 1999

Lena Hjelm­Wallén

Mona Sahlin

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i postlagen (1993:1684). Änd­ ringarna syftar till att skapa förutsättningar för ett mer konkurrensneutralt och bättre samutnyttjande av den postala infrastrukturen och därigenom även enkelhet för postkunden.

En definition av postnummersystemet införs i postlagen. Vidare be­ myndigas regeringen att utse en postoperatör som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst, i dag Posten AB, att också tillhandahålla och förvalta postnummersystemet. Innan större ändringar i systemet genomförs måste tillståndsmyndigheten godkänna ändringarna. Änd­ ringarna får genomföras tidigast sex månader efter det att godkännande givits.

Förvaltaren av postnummersystemet skall vara skyldig att på andra postoperatörers begäran tilldela dem postnummer för postboxanlägg­ ningar i befintliga postnummerområden.

En regel införs om att postoperatör är skyldig att möjliggöra att för­ sändelser som befordrats av andra operatörer kan nå operatörens post­ boxar och andra anläggningar för postöverlämning till mottagare. Vill­ koren för detta skall vara skäliga och konkurrensneutrala samt icke­dis­ kriminerande i förhållande till vad operatören tillämpar för sin egen verksamhet.

Tillståndsmyndigheten föreslås få en lagreglerad medlingsroll vid tvister om tillgängligheten till anläggningar för postöverlämning.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i postlagen (1993:1684)

Härigenom föreskrivs i fråga om postlagen (1993:1684)

dels att föreslagna 3 § skall ha följande lydelse

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf 3 a § under en ny rubrik

med följande lydelse

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf 16 a § med följande

lydelse

Nuvarande (föreslagen) lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Med postverksamhet avses i lagen regelbunden befordran av brev mot avgift.

Med brev avses adresserade för­ sändelser som är inneslutna i kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg. Vykort, brevkort och liknande försändelser jäm­ ställs med brev vid tillämpning av lagen.

Med postverksamhet avses i lagen regelbunden befordran av brev mot avgift.

Med brev avses adresserade för­ sändelser som är inneslutna i kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg. Vykort, brevkort och liknande försändelser jäm­ ställs med brev vid tillämpning av lagen.

Med postal infrastruktur avses de system och anläggningar som samtliga postbefordringsföretag skall ges möjlighet att på lika vill­ kor få tillgång till för upprätt­ hållandet av en effektiv och tillför­ litlig postbefordran såsom post­ boxar, adressändring och efter­ sändning, postnummer och liknan­ de anordningar.

Postnummersystemet

3 a §

Med postnummersystemet avses den sifferserie som för post­ befordringsändamål används för att indela landet i postnummer­

områden. Ett postnummer används tillsammans med ett postortnamn för att precisera en postadress. Tillståndsmyndigheten för ett register över samtliga postnummer och postadresser.

Tillståndsmyndigheten kan tilldela ett postbefordringsföretag en post­ nummerserie för boxpost inom ett postnummerområde. Ett postbe­ fordringsföretag kan tillhanda­ hålla en postkund ett unikt postnummer ur en nummerserie som tilldelats postoperatören. Postbefordringsföretag skall med­ dela tillståndsmyndigheten vilka postnummer som tilldelats post­ kunder. En postnummerserie som tilldelats ett postbefordrings­ företag skall efter beslut av till­ ståndsmyndigheten återlämnas om den inte används eller om den används i strid med syftet med utlämnandet.

Postnummersystemet kan ändras efter beslut av tillståndsmyn­ digheten. Sådan ändring kan beslutas efter framställan från postoperatör, myndighet med an­ svar för folkbokföringen eller fastighetsdatasystemet, samt från kommun med ansvar för fast­ ställande av ortsnamn.

Ändring i postnummersystemet får beslutas först efter hörande av postbefordringsföretagen jämte myndigheter och kommuner med ansvar enligt tredje stycket. Ändring som berör enstaka post­ adressater får beslutas av till­ ståndsmyndigheten utan hörande av intressenterna.

Sådan ändring av postnummer­ systemet som inte endast berör enstaka postadressat får genom­ föras tidigast sex månader efter

beslutet. Tillståndsmyndigheten skall informera om postnummer­ ändring på lämpligt sätt.

16 a §

Uppkommer tvist som rör tillgången till den postala infra­ strukturen skall tillståndsmyn­ digheten skyndsamt undersöka förhållandena och om särskilda skäl inte talar för annat, medla mellan parterna.

Vid tvist om villkoren för till­ gången till den postala infra­ strukturen får tillståndsmyndig­ heten, i den mån detta är nödvändigt för upprätthållandet av en effektiv och tillförlitlig post­ befordran, föreskriva vad som skall gälla mellan parterna i de frågor som tvisten gäller.

För den alternativa lösningen gällande handhavande och skötsel av postnummersystemet föreslås att 7 a § skall ha följande lydelse.

7 a §

Nuvarande (föreslagen) lydelse Föreslagen lydelse

Den som tillhandahåller en sam­ hällsomfattande posttjänst enligt 1 § skall

1. tillhandahålla tjänsten till priser som grundar sig på kostnaderna,

2. årligen redovisa verksamheten för tillståndsmyndigheten i enlig­ het med Europaparlamentets och rådets direktiv, 97/67/EG av den 15 december 1997, om gemen­ samma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna,

3. hålla villkoren för tjänsterna allmänt tillgängliga,

Den som tillhandahåller en sam­ hällsomfattande posttjänst enligt 1 § skall

1. tillhandahålla tjänsten till priser som grundar sig på kostnaderna,

2. årligen redovisa verksamheten för tillståndsmyndigheten i enlig­ het med Europaparlamentets och rådets direktiv, 97/67/EG av den 15 december 1997, om gemen­ samma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna,

3. hålla villkoren för tjänsterna allmänt tillgängliga,

4. för handläggningen av klagomål fastställa förfaranden som är öppna för insyn, och ägnade att skapa rättvisa samt är snabba och billiga, och

5. årligen offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och hur klagomålen har behandlats. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillståndsmyndig­ heten får meddela närmare före­ skrifter om krav enligt första stycket.

4. svara för handhavande och skötsel av postnummersystemet

5. för handläggningen av klagomål fastställa förfaranden som är öppna för insyn, och ägnade att skapa rättvisa samt är snabba och billiga, och

6. årligen offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och sättet på vilket de har behandlats. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillståndsmyndig­ heten får meddela närmare före­ skrifter om krav enligt första stycket.

Förteckning över remissinstanserna

Remissyttrande över Post­ och telestyrelsens promemoria Postal infra­ struktur – postnummer, adressändringar, eftersändning och postbox­ hantering har avgetts av Göta hovrätt, Kammarrätten i Stockholm, Domstolsverket, Kommerskollegium, Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap, Vägverket, Statskontoret, Finansinspektionen, Riks­ revisionsverket, Riksskatteverket, Glesbygdsverket, Konkurrensverket, Konsumentverket, Lantmäteriverket, Datainspektionen, Statens person­ och adressregisternämnd, Länsstyrelsen i Örebro län, Pensionärernas Riksorganisation, Svenska Kommunförbundet, Svenska kyrkans För­ samlings­ och pastoratförbund, Sveriges Industriförbund, Landsorganisa­ tionen i Sverige, Facket för Service och Kommunikation, Posten AB, CityMail Sweden AB, SDR Gruppen AB, SEMA Group Infodata AB, SWEDMA, Fria Postoperatörers Förbund, Sveriges Transportindustri­ förbund, Svenska Postorderföreningen, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Sveriges Tidskrifter AB och Svenska Bank­föreningen.

Tjänstemännens Centralorganisation har översänt yttrande från Stats­ tjänstemannaförbundet Post och Tjänstemannaförbundet HTF. Sveriges Akademikers Centralorganisation har översänt yttrande från SACO­ Posten.

Yttrande har dessutom avgivits av Facket för Service och Kommunika­ tions avdelning för medlemmar anställda hos Posten AB.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i postlagen (1993:1684)

Härigenom föreskrivs i fråga om postlagen (1993:1684)

dels att 7 a och 25 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 3 a, 5 d, 7 c, 7 d,

16 a och 17 c §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §

Med postnummersystemet avses i lagen ett system av sifferserier som för postbefordringsändamål används för att dela in landet i postnummerområden.

Postnummersystemet skall vara utformat så att det möjliggör en effektiv sortering och befordran av försändelser till hela landet.

5 d §

Tillståndshavare är skyldig att möjliggöra att försändelser som befordrats av andra tillstånds­ havare når de anläggningar för postöverlämning som tillstånds­ havaren innehar. Villkoren för detta skall vara skäliga och konkurrensneutrala samt icke­dis­ kriminerande i förhållande till vad tillståndshavaren tillämpar för sin egen verksamhet.

7 a §3

Den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § skall

1. tillhandahålla tjänsten till priser som grundar sig på kostnaderna,

2. årligen redovisa verksamheten för tillståndsmyndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemen­ skapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna,

3. hålla villkoren för tjänsten allmänt tillgängliga,

4. tillhandahålla och förvalta

4. för handläggningen av klago­

mål fastställa förfaranden som är öppna för insyn och ägnade att skapa rättvisa samt är snabba och billiga, och

5. årligen offentliggöra uppgifter

om antalet klagomål och hur klagomålen har behandlats.

postnummersystemet,

5. för handläggningen av klago­

mål fastställa förfaranden som är öppna för insyn och ägnade att skapa rättvisa samt är snabba och billiga, och

6. årligen offentliggöra uppgifter

om antalet klagomål och hur klagomålen har behandlats.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillståndsmyndig­ heten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt första stycket.

7 c §

Den som tillhandahåller post­ nummersystemet är skyldig att på begäran från andra tillstånds­ havare tilldela dem postnummer för postboxanläggningar inom be­ gärda postnummerområden.

Tillståndsmyndigheten får i en­ skilda fall bevilja undantag från skyldigheten enligt första stycket om en tilldelning av begärt post­ nummer i beaktansvärd utsträck­ ning skulle försvåra verksamheten för den som tillhandahåller post­ nummersystemet.

7 d §

Tillståndsmyndighetens god­ kännande krävs för ändring i post­ nummersystemet om inte änd­ ringen endast berör enstaka post­ adressater. Tillståndsmyndigheten skall höra andra tillståndshavare, myndigheter med ansvar för folk­ bokföringen och fastighetsdata­ systemet samt berörda kommuner.

En ändring får genomföras tidi­ gast sex månader efter det att till­ ståndsmyndigheten godkänt den. Om det finns särskilda skäl får myndigheten besluta att ändringen får genomföras tidigare.

16 a §

Tillståndsmyndigheten skall vid

tillsynen ägna särskild uppmärk­ samhet åt att avtal träffas som gör att de försändelser tillstånds­ havarna befordrar når andra till­ ståndshavares anläggningar för postöverlämning.

Uppkommer tvist om sådana avtal, skall tillståndsmyndigheten skyndsamt undersöka förhållan­ dena och, om särskilda skäl inte talar för annat, medla mellan parterna. Myndigheten får i en sådan tvist yttra sig på begäran av en part.

17 c §

Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 26 § konkurrenslagen (1993:20) eller dömts till att betala vite enligt 59 § samma lag, får vite enligt 17 b § denna lag inte dömas ut för samma förfarande.

25 §4

Beslut av tillståndsmyndigheten enligt denna lag eller enligt före­ skrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövnings­ tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut av tillståndsmyndigheten enligt 7 d § får inte överklagas.

Tillståndsmyndighetens beslut i övrigt enligt denna lag eller enligt

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Tillståndsmyndigheten får bestämma att beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart. ________________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999­02­05

Närvarande: f.d. justitierådet Per Jermsten, justitierådet Ingegerd Westlander, regeringsrådet Susanne Billum.

Enligt en lagrådsremiss den 28 januari 1999 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i postlagen (1993:1684).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Jan Stålhandske.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

7 a §

Paragrafens första stycke innehåller en uppräkning av de krav som måste uppfyllas av den som ”tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst enligt 1 §”. I remissen föreslås att till ifrågavarande krav fogas ett nytt, under punkt 4, med lydelsen ”tillhandahåller och förvaltar postnummersystemet”. Bestämmelser om vad som avses med postnummersystemet ges i en föreslagen ny 3 a §.

Det är för närvarande bara Posten som tillhandahåller posttjänst enligt 1 § och därför omfattas av regleringen i förevarande paragraf. Lagen är emellertid utformad med utgångspunkt i den, låt vara kanske mest teoretiska förutsättningen att mer än en tillståndshavare kan tillhandahålla sådan posttjänst som avses i 1 §. Nuvarande punkter i första stycket av förevarande paragraf innehåller krav som inte är oförenliga med en sådan eventualitet. Uppgiften att tillhandahålla och förvalta postnummersystemet framstår däremot i sig som odelbar, i varje fall utan en kompletterande reglering. Från systematisk och lagteknisk synpunkt måste den föreslagna ändringen i första stycket därför betecknas som en mindre lämplig lösning.

Ett tänkbart sätt att uppnå syftet med den föreslagna ändringen, utan den nyss påpekade nackdelen, kan vara att i 3 a § eller förevarande paragraf införa ett bemyndigande för regeringen att utse den tillståndshavare som skall svara för postnummersystemet.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 februari 1999

Närvarande: statsråden Hjelm­Wallén, Freivalds, Åsbrink, Schori, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Östros, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén

Föredragande: Mona Sahlin

Regeringen beslutar proposition 1998/99:95 Postal infrastruktur

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upp­ häver eller upprepar ett normgivnings­ bemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EG­ regler

Lag om ändring i postlagen (1993:1684)

7 a §