Prop. 2000/01:22

Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, m.m.

1

5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQ 

Anpassningar pè företagsskatteomrèdet till EGfördraget, m.m.

Regeringen överlæmnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 2000

Lena Hjelm-Wallên

Bosse Ringholm

)LQDQVGHSDUWHPHQWHW

Propositionens huvudsakliga innehèll

I =propositionen =behandlas =vissa =nationella =regler =som =vid =inkomstbeskattningen i dag gynnar svenska företag i förhèllande till utlændska företag i samma situation eller gynnar investeringar i Sverige framför investeringar i utlandet.

Enligt =gællande =regler =i =inkomstskattelagen =(1999:1229, =IL) =kan =bara svenska företag ta emot skattefri utdelning pè næringsbetingade andelar. I propositionen föreslès att ett utlændskt bolag som bedriver næringsverksamhet hær vid ett fast driftstælle skall jæmstællas med ett svenskt företag. Det utlændska bolaget mèste dock höra hemma i en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES) och motsvara ett sèdant svenskt företag som kan ta emot skattefri utdelning.

Lex =Asea =gör =det =möjligt =att =dela =upp =företag =utan =omedelbara =inkomstskattekonsekvenser. =Ett =moderbolag =som =delar =ut =andelarna =i =ett dotterbolag mèste dock enligt gællande bestæmmelser vara svenskt. I propositionen =föreslès =att =bestæmmelserna =ocksè =skall =gælla =utlændska =moderbolag som hör hemma i en stat inom EES eller en stat med vilken Sverige ingètt ett skatteavtal som innehèller en klausul om ömsesidigt informationsutbyte.

Om en svensk ekonomisk förening ombildas till ett svenskt aktiebolag, skall =enligt =gællande =regler =aktier =som =skiftas =ut =till =medlemmarna =inte behandlas =som =utdelning. =I =propositionen =föreslès =att =utlændska =bolag som motsvarar ekonomiska föreningar eller svenska aktiebolag skall jæmstællas med svenska företag om de utlændska bolagen hör hemma i en stat inom EES.

Om en svensk ekonomisk förening ombildas till ett svenskt aktiebolag, skall =aktier =som =skiftas =ut =till =medlemmarna =behandlas =som =utdelning.

2

Det =föreslès =att =motsvarande =skall =gælla =om =en =utlændsk =ekonomisk förening som ær ett utlændskt bolag och hör hemma inom EES, ombildas till =ett =aktiebolag. =Utskiftning =i =annat =fall =dè =föreningen =upplöses behandlas =enligt =gællande =rætt =som =utdelning =om =den =ekonomiska föreningen ær svensk. I propositionen föreslès att motsvarande skall gælla om den ekonomiska föreningen ær ett utlændskt bolag som hör hemma i en stat inom EES.

Koncernbidrag kan i dag bara læmnas mellan svenska företag och vidarebefordras genom sèdana företag. I propositionen föreslès att utlændska bolag =som =hör =hemma =i =en =stat =inom =EES =jæmstælls =med =motsvarande svenska företag om bède givare och mottagare ær skattskyldiga för næringsverksamhet i Sverige.

Med kommissionærsföretag avses ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som bedriver næringsverksamhet i eget namn för ett annat svenskt aktiebolags eller en svensk ekonomisk förenings rækning. Med kommittentföretag avses det bolag eller den förening för vars rækning verksamheten bedrivs. I propositionen föreslès att utlandsægda fasta driftstællen jæmstælls med svenska företag om det utlændska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening och hör hemma i en stat inom EES. Om bolaget ær kommittentföretag krævs att kommissionærsverksamheten =hænförs =till =det =utlændska =bolagets =fasta driftstælle i Sverige.

Avdrag för beræknade egenavgifter för beskattningsèret fèr bara göras om =verksamheten =bedrivs =i =Sverige. =I =propositionen =föreslès =att =avdrag fèr göras æven om verksamheten bedrivs utomlands. Vidare slopas kravet pè avsættning i rækenskaperna för att enskilda næringsidkare som ær bokslutsföretag skall fè göra avdrag för egenavgifter.

Bestæmmelserna =om =uppskov =med =beskattningen =vid =koncerninterna andelsavyttringar =gæller =bara =om =moderföretaget =i =koncernen =ær =ett svenskt företag. I propositionen föreslès att bestæmmelserna utvidgas till att gælla æven nær moderföretaget i koncernen ær ett utlændskt bolag som hör =hemma =inom =EES. =Det =föreslès =att =bestæmmelserna =om =att =kapitalvinsten =inte =behöver =tas =upp =som =intækt =vid =en =efterföljande =fusion =pè motsvarande sætt skall gælla vid en efterföljande fission.

Om =uppskov =med =beskattningen =vid =ett =internationellt =andelsbyte erhèllits =med =stöd =av =den =upphævda =lagen =(1994:1854) =om inkomstbeskattningen =vid =grænsöverskridande =omstruktureringar =inom EG, =skall =bestæmmelserna =om =beskattningen =vid =andelsbyten =och koncerninterna andelsavyttringar i IL kunna bli tillæmpliga pè uppskovet vid ett efterföljande andelsbyte eller en fusion eller fission.

Lagen =(1986:468) =om =avrækning =av =utlændsk =skatt, =AvrL, =gæller =bara för personer som ær obegrænsat skattskyldiga i Sverige. Fysiska och juridiska personer som hör hemma i utlandet och har fast driftstælle i Sverige föreslès ocksè fè tillæmpa reglerna i AvrL. Det föreslès ocksè att begrænsat skattskyldiga med fast driftstælle i Sverige skall kunna göra avdrag för utlændska skatter vid inkomstsbeskattningen.

I =propositionen =föreslès =ocksè =en =justering =i =skattebetalningslagen (1997:483) =som =syftar =till =att =förenkla =för =arbetsgivarna =i =de =fall =dè =en arbetstagare inte fullgjort sin skyldighet att læmna sèdana uppgifter eller visa =upp =sèdana =handlingar =att =arbetsgivaren =fèr =veta =hur =stort

3

skatteavdrag som skall göras frèn ersættning för arbete som betalas ut till arbetstagaren.

Den =1 =augusti =2000 =genomfördes =ett =flertal =ændringar =betræffande =arbetsmarknadspolitiska =författningar. =I =propositionen =finns =förslag =om följdændringar i skattelagstiftningen.

Vidare =föreslès =ett =antal =redaktionella =ændringar =av =rættelsekaraktær. Slutligen föreslès att ett antal obsoleta författningar skall upphævas.

4Innehèllsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut=.................................................................=7 2 Lagtext...............................................................................................=8 2.1 Förslag till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)=........................................................................=8 2.2 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229)=..........=35 2.3 Förslag till lag om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt=..............................................=38 2.4 Förslag till lag om ændring i lagen (1990:676) om skatt pè rænta pè skogskontomedel m.m.=.......................................=39 2.5 Förslag till lag om ændring i förmögenhetsskattelagen (1997:323)=........................................................................=40 2.6 Förslag till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)=........................................................................=43 2.7 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:1618) om upphævande av lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG..............................................=44 2.8 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1240) om ændring i kupongskattelagen (1970:624)=.......................................=47 2.9 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1255) om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt..........=48 2.10 Förslag till lag om upphævande av förordningen (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten.............=50 2.11 Förslag till lag om upphævande av lagen (1992:846) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift...............................................................=51 2.12 Förslag till lag om upphævande av lagen (1992:1330) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift...............................................................=52 2.13 Förslag till lag om upphævande av lagen (1995:659) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift...............................................................=53 3 Ürendet och dess beredning=............................................................=54 4 Bakgrund.........................................................................................=56 4.1 Diskrimineringsförbud i skatteavtal=.................................=56 4.2 Etableringsfriheten i EG-rætten.........................................=57 5 ávervæganden och förslag...............................................................=61 5.1 Allmænt=.............................................................................=61 5.2 Skattskyldighet för utdelning pè andelar=..........................=62 5.3 Utdelning av andelar i dotterbolag=...................................=66 5.4 Koncernbidrag=..................................................................=70 5.5 Kommissionærsförhèllanden=.............................................=80 5.6 Avdrag för egenavgifter....................................................=82 5.7 Grænsöverskridande omstruktureringar=............................=86 5.8 Avdrag och avrækning för utlændsk skatt..........................=91

5

6 ávriga frègor...................................................................................=94 6.1 En justering av reglerna om berækning av skatteavdrag...=94

6.2 Beskattning av vissa ersættningar vid utbildning och arbetslöshet=.......................................................................=94 6.3 Rættelser i inkomstskattelagen m.m..................................=96

7 Offentligfinansiella konsekvenser...................................................=98 8 Författningskommentar=...................................................................=99 8.1 Förslaget till lagen om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)=......................................................................=99 8.2 Förslaget till lagen om ændring i lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229)=........=110 8.3 Förslaget till lag om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt=............................................=111 8.4 Förslaget till lag om ændring i lagen (1990:676) om skatt pè rænta pè skogskontomedel m.m..................................=111 8.5 Förslaget till lag om ændring i förmögenhetsskattelagen (1997:323)=......................................................................=111 8.6 Förslaget till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)=......................................................................=113 8.7 Förslaget till lagen om ændring i lagen (1998:1618) om upphævande av lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG............................................=113 8.8 Förslaget till lag om ændring i lagen (1999:1240) om ændring i kupongskattelagen (1970:624)=........................=114 8.9 Förslaget till lag om ændring i lagen (1999:1255) om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt114 8.10 Förslaget till lag om upphævande av förordningen (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten115 8.11 Förslaget till lag om upphævande av lagen (1992:846) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift.............................................................=115 8.12 Förslaget till lag om upphævande av lagen (1992:1330) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift.............................................................=115 8.13 Förslaget till lag om upphævande av lagen (1995:659) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift.............................................................=116

Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Anpassningar pè företagsskatteomrèdet till EG-fördraget (Ds 2000:28) = 117

Bilaga 2 Promemorians lagförslag 119

Bilaga 3 Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över promemorian Anpassningar pè företagsskatteomrèdet till EG-fördraget (Ds 2000:28) 129

Bilaga 4 Lagrèdsremissens lagförslag 130

6

Bilaga 5 Lagrèdets yttrande 152

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 19 oktober 2000 154

7

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslèr att riksdagen antar regeringens förslag till

1. =lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. =lag om ændring i lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomst-

3. =lag om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt,

4. =lag om ændring i lagen (1990:676) om skatt pè rænta pè skogskon-

tomedel m.m.,

5. =lag om ændring i förmögenhetsskattelagen (1997:323),

6. =lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483),

7. =lag =om =ændring =i =lagen =(1998:1618) =om =upphævande =av =lagen

(1994:1854) om inkomstbeskattningen vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG,

8. =lag om ændring i lagen (1999:1240) om ændring i kupongskattela-

gen (1970:624),

9. =lag om ændring i lagen (1999:1255) om ændring i lagen (1986:468)

om avrækning av utlændsk skatt, 10. =lag =om =upphævande =av =förordningen =(1967:44) =om =investerings-

avgift för vissa byggnadsarbeten, 11. =lag =om =upphævande =av =lagen =(1992:846) =om =tillfællig =avvikelse

frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift, 12. =lag =om =upphævande =av =lagen =(1992:1330) =om =tillfællig =avvikelse

frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift, 13. =lag =om =upphævande =av =lagen =(1995:659) =om =tillfællig =avvikelse

frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift.

8

2 Lagtext

2.1 Förslag till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Hærigenom föreskrivs i frèga om inkomstskattelagen (1999:1229)

delsDWWNDSNDSRFKNDSNDSRFK

11 , 11 kap. 16, 26, 33, 35 och 36 , 12 kap. 3, 21, 24, 25 och 35 , 16 kap. 19, 29 och 30 , 17 kap. 6 och 7 , 18 kap. 11 och 20 , 21 kap. 9 , 22 kap. 10 , 23 kap. 14, 26 och 28 , 24 kap. 15 och 20 , 25 kap. 11, 14, 20 och 23±25 , 26 kap. 13 och 15 , 27 kap. 17 , 35 kap. 3±5 , 36 kap. 3 , 40 kap. 5, 6 , 18 och 23 , 41 kap. 3 , 44 kap. 7 , 46 kap. 17 , 48 kap. 7±9 , 49 kap. 8 och 22 , 51 kap. 1 , 56 kap. 2, 4±6 och 8 , 61 kap. 19 , 63 kap. 9 och 65 kap. 16 samt rubrikerna nærmast före 17 kap. 6 , 25 kap. 24 och 48 kap. 8 och 9 skall ha följande lydelse,

dels DWW GHW L ODJHQ VNDOO LQI|UDV IHP Q\D SDUDJUDIHU NDS D 

35 kap. 2 a , 36 kap. 2 a , 42 kap. 16 a och 20 a , samt nærmast före 17 kap. 7 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

12

Sexmènadersregeln =och =ettèrsregeln =gæller =inte =heller =för =anstællning ombord pè fartyg.

Den som har anstællning ombord pè ett utlændskt fartyg som huvudsakligen gèr i oceanfart ær inte skattskyldig för inkomst av anstællningen om

± =vistelsen =utomlands =varar =i =minst =183 =dagar =sammanlagt =under =en tolvmènadersperiod, och

± arbetsgivaren ær obegrænsat skattskyldig. 0HGRFHDQIDUWDYVHVfart i utom-

europeiska =farvatten =med =undantag för fart pè orter vid Medelhavet och Svarta havet, pè Nordafrikas =væstkust =norr =om =22 =grader nordlig =bredd, =pè =Kanarieöarna och pè ön Madeira.

Med oceanfart avses ± fart =i =utomeuropeiska =farvat-

ten med undantag för fart pè orter vid =Medelhavet =och =Svarta =havet, pè =Nordafrikas =væstkust =norr =om 22 grader nordlig bredd, pè Kanarieöarna och pè ön Madeira, och

± =fart =i =europeiska =farvatten norr eller væster om linjen Trondheimsfjorden =- =Shetlands =nordspets, dærifrèn væsterut till 11 grader =væstlig =bredd, =længs =denna longitud =till =48 =grader =nordlig bredd

6 kap.

6

9

Svenska juridiska personer som har bildats enligt en författning eller pè liknande =sætt =för =att =förvalta =en =sèdan =marksamfællighet =eller regleringssamfællighet som ær en særskild taxeringsenhet, ær skattskyldiga för samfællighetens inkomster enligt 4 .

Svenska =juridiska =personer =som har =bildats =för =att =förvalta =andra samfælligheter =æn =sèdana =som =avses =i =första =stycket, =ær =inte =sjælva skattskyldiga. =Intæktsposterna =och kostnadsposterna =fördelas =i =stællet pè delægarna i samfælligheten med belopp =som =för =varje =delægare motsvarar hans andel.

Svenska =juridiska =personer =som KDU ELOGDWV enligt =en =författning

eller =pè =liknande =sætt I|U DWW

förvalta =andra =samfælligheter =æn sèdana =som =avses =i =första =stycket, ær =inte =sjælva =skattskyldiga. Intæktsposterna =och =kostnadsposterna =fördelas =i =stællet =pè delægarna =i =samfælligheten =med belopp =som =för =varje =delægare motsvarar hans andel.

12

Andra XWOlQGVND MXULGLVND SHU

VRQHU æn =utlændska =bolag skall

frèn sina inkomster enligt 11 dra av =sèdan GHO DY LQNRPVWHUQD VRP

GHOlJDUQDbeskattasI|UHQOLJW---16 .

8WOlQGVND MXULGLVND SHUVRQHU ær

inte =skattskyldiga =för =den GHO DY 

LQNRPVWHUQD =enligt =11 VRP GHO lJDUQDi den juridiska personen ær

skattskyldigaI|UHQOLJW---

7 kap.

17

Följande juridiska personer ær ocksè skattskyldiga bara för inkomst pè grund av innehav av fastigheter:

− Aktiebolaget Svenska Spel,

− Aktiebolaget trav och galopp,

− =Aktiebolaget =Svenska =Spel och dess helægda dotterbolag som bara bedriver spelverksamhet

− Aktiebolaget trav och galopp,

10 kap.

3

Till inkomstslaget tjænst ræknas

1. utdelningar och kapitalvinster pè aktier m.m., i den utstræckning som anges i 57 kap., i företag som ær eller har varit fèmansföretag,

2. =kapitalvinster =pè =andelar i ett svenskt handelsbolag i den utstræckning som anges i 50 kap. 7 ,

3. penninglèn i strid med 12 kap. 7 aktiebolagslagen (1975:1385) eller 11 lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfæstelse m.m.,

4. =avskattning =av =pensionsförsækring =enligt =bestæmmelserna =i 58 kap. 19 , och

5. =avskattning =av =pensionssparkonto =enligt =bestæmmelserna =i

59NDS

5. =avskattning =av =pensionssparkonto =enligt =bestæmmelserna =i

58 NDS

11

10

Om den skattskyldige pè grund av sin tjænst förværvar værdepapper pè förmènliga villkor, skall förmènen tas upp som intækt det beskattningsèr dè förværvet sker.

Om det som förværvas inte ær ett værdepapper =utan =innebær =en =rætt att =i =framtiden =förværva =værdepapper =till =ett =i =förvæg =bestæmt =pris eller i övrigt pè förmènliga villkor, tas =förmènen =upp =som =intækt =det beskattningsèr =dè =rætten =utnyttjas eller =överlèts. =Upphör =den =skatt-VN\OGLJHDWWYDUDobegrænsat skatt-

skyldigVNDOOI|UPnQHQWDVXSSGHW

beskattningsèr =dè =detta =sker =och till =den =del =förmènen =dè =kunnat XWQ\WWMDV Blir =den =skattskyldige

èter =obegrænsat =skattskyldig =skall en =förmèn =som =beskattats =inte =tas upp i den delen om förmènen dærefter utnyttjas eller överlèts.

Om det som förværvas inte ær ett værdepapper =utan =innebær =en =rætt att =i =framtiden =förværva =værdepapper =till =ett =i =förvæg =bestæmt =pris eller i övrigt pè förmènliga villkor, tas =förmènen =upp =som =intækt =det beskattningsèr =dè =rætten =utnyttjas eller =överlèts. =Upphör =den =skatt-VN\OGLJH DWW YDUD bosatt =i =Sverige

eller =att =stadigvarande =vistas =hær

skall =förmènen =tas =upp =det =beskattningsèr =dè =detta =sker =och =till den del förmènen dè kunnat utnyttjas.

11 kap.

16

Har =en =sèdan =förmèn =i =form =av en =rætt =att =i =framtiden =förværva værdepapper =som =avses =i =10 =kap. 11 andra stycket helt eller delvis tjænats in genom verksamhet utomlands, =skall =förmènen =inte =tas =upp till =den =del =som =den =hade =kunnat utnyttjas =innan =den =skattskyldige EOHY obegrænsat =skattskyldig (Q förmèn =som =utnyttjas =hær =skall =i första hand anses ha tjænats in genom verksamhet utomlands.

Har =en =sèdan =förmèn =i =form =av en =rætt =att =i =framtiden =förværva værdepapper =som =avses =i =10 =kap. 11 andra stycket helt eller delvis tjænats in genom verksamhet utomlands, =skall =förmènen =inte =tas =upp till =den =del =som =den =hade =kunnat utnyttjas =innan =den =skattskyldige EOHY bosatt =i =Sverige =eller =stadig-

varande =vistades =hær (Q I|UPnQ

som =utnyttjas =hær =skall =i =första hand =anses =ha =tjænats =in =genom verksamhet utomlands.

Om =en =förmèn =tagits =upp =som intækt =enligt =10 =kap. =11 = =andra stycket =andra =meningen =och =förmènen =utnyttjas =eller =överlèts =sedan =den =skattskyldige =èter =blir bosatt hær eller èter stadigvarande vistas hær, skall förmènen inte tas upp till den del den beskattats tidigare.

11

26

)|UPnQDYUHVDLQRPeller mel-

lan Europeiska unionens medlemslænder eller EES-lændernaWLOOHOOHU

frèn =anstællningsintervju =skall =inte tas =upp. =Detta =gæller =ocksè =ersættning för sèdan resa till den del ersættningen =inte =överstiger =utgifterna =för =resan =och, =nær =det =gæller resa =med =egen =bil, =inte =överstiger avdragsbeloppet =enligt =12 =kap. =27 .

)|UPnQ DY UHVD LQRPEuropeis-

ka =ekonomiska =samarbetsomrèdet

till =eller =frèn =anstællningsintervju skall inte tas upp. Detta gæller ocksè ersættning för sèdan resa till den del =ersættningen =inte =överstiger utgifterna =för =resan =och, =nær =det gæller resa med egen bil, inte överstiger =avdragsbeloppet =enligt =12 kap. 27 .

33

Utvecklingsersættningar =enligt

lagen (1997:1268) om kommuners ansvar =för =ungdomar =mellan =20 och 24 èrVNDOOLQWHWDVXSS

Utvecklingsersættningar =enligt

lagen =(2000:625) =om =arbetsmarknadspolitiska =program VNDOO LQWH

tas upp.

35

Særskilda =bidrag =WLOO GHOWDJDUH L yrkesinriktad =rehabilitering =och =i arbetsmarknadsutbildning eller till andra =som =ær =likstællda =med =dem nær =det =gæller =rætt =till =sèdana =bidrag skall inte tas upp, om bidragen =avser =ersættning =för =utgifter för nattlogi eller resor m.m.

Særskilt =stöd =som =avser =ersættning =för =utgifter =för =nattlogi =eller resor =m.m. =skall =inte =tas =upp =om det læmnas WLOOGHOWDJDUHL

1. =arbetslivsinriktad =rehabilitering,

2. arbetsmarknadsutbildning,

3. annan utbildning inom ramen för =ett =arbetsmarknadspolitiskt program,

4. arbetspraktik, eller

5. datorteksverksamhet. Första =stycket =gæller =æven =sèdant =særskilt =stöd =som =læmnas =till deltagarens =ledsagare =eller =till elever =med =funktionshinder =vid utbildning i grundskola, gymnasieskola =eller =motsvarande =utbildning.

Statliga bidrag för resor, kost eller logi eller merutgifter pè grund av funktionshinder som læmnas till elever i utbildning för döva eller hörselskadade eller i utbildning som ær speciellt anpassad för svèrt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning) skall inte tas upp.

36

Följande ersættningar i samband med arbetslöshet skall tas upp:

1. =dagpenning =frèn =svensk =arbetslöshetskassa,

2. =statsbidrag =som =motsvarar dagpenning =vid =arbetsmarknads-

1. =dagpenning =frèn =svensk =ar-EHWVO|VKHWVNDVVDoch

 aktivitetsstöd =som =betalas =ut

enligt =bestæmmelser =som =beslutats

12

utbildning och som læmnas till den som =startar =egen =næringsverksam het =för =att =han =som =startar verksamheten skall kunna försörja sig under inledningsskedet,

3. =ersættning =vid =generationsvæxling, och

4. =dagpenning =som =betalas =ut enligt =bestæmmelser =som =meddelats =av =regeringen =eller =av =statlig myndighet =till =deltagare =i =arbetsmarknadsutbildning och till andra som ær likstællda med dem nær det gæller rætt till sèdan dagpenning. 

av =regeringen =eller =av =statlig myndighet =till =den =som =tar =del =av ett =arbetsmarknadspolitiskt =program =och =till =andra =som =ær =likstællda med dem nær det gæller rætt till sèdant stöd.

12 kap.

3Om den skattskyldige fèr sèdan ersættning som enligt 11 kap. 21 eller 28 inte skall tas upp, fèr de utgifter som ersættningen ær avsedd att tæcka inte dras av.

Om den skattskyldige fèr sèdant skattefritt =bidrag =vid =utbildning eller =arbetslöshet =som =avses =i =11 kap. 27 tredje stycket, 34 andra stycket =och =35 =, =fèr =de =utgifter som =bidraget =ær =avsett =att =tæcka inte dras av.

Om den skattskyldige fèr sèdant VNDWWHIULWW stöd =eller =ELGUDJ YLG utbildning =eller =arbetslöshet =som avses i 11 kap. 27 tredje stycket, 34 andra stycket och 35 , fèr de XWJLIWHU VRP stödet =eller =ELGUDJHW ær avsett att tæcka inte dras av.

Utgifter =som =tæcks =av =sèdana =ersættningar =till =utlændska =experter, forskare =eller =andra =nyckelpersoner =som =enligt =11 =kap. =22 = =och =23 = första stycket 2 inte skall tas upp, fèr inte heller dras av.ákade utgifter för logi skall dras av =med =ett =belopp =som =motsvarar GHQ IDNWLVND XWJLIWHQ För

tjænsteresor som har pègètt under længre =tid =æn =tre =mènader JlOOHU

dock =bestæmmelserna =i =13 , =om logiutgiften inte kan visas.

ákade utgifter för logi skall dras av =med =ett =belopp =som =motsvarar GHQIDNWLVNDXWJLIWHQVid tillfælligt

arbete =pè =annan =ort JlOOHU GRFN

bestæmmelserna =i =13 , =om =logiutgiften inte kan visas.

ákade utgifter för mèltider och smèutgifter pè arbetsorten skall dras av antingen =med =den =faktiska =utgiftsökningen =eller =med =ett =belopp =som beræknas enligt schablon. Den schablonmæssiga utgiftsökningen beræknas för

1. skattskyldiga som under de tre första mènaderna av vistelsen gjort avdrag =enligt =6±17 =och =som =fortfarande =fèr =ersættning =frèn arbetsgivaren, till ett belopp som motsvarar denna ersættning,

± =för =tiden =fram =till =tvè =èrs =bortovaro, =dock =högst =70 =procent =av maximibeloppet =per =hel =dag =om =arbetsorten =ligger =i =Sverige =och =70/\GHOVHHQOLJWSURS

13

procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands, och

± för tiden dærefter, dock högst 50 procent av helt maximibelopp per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 50 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands,

2. skattskyldiga med arbetsorten i Sverige som gör avdrag enligt 18 , till =50 =procent =av =maximibeloppet =per =hel =dag =under =de =tre =första mènaderna av vistelsen och till 30 procent av maximibeloppet per hel dag för tiden dærefter,

3. skattskyldiga med arbetsorten utomlands som gör avdrag enligt 18 , till =50 =procent =av =normalbeloppet =per =hel =dag =under =de =tre =första mènaderna av vistelsen och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag för tiden dærefter, och

4. =skattskyldiga =som =gör =avdrag =enligt =19 , =till =30 =procent =av maximibeloppet =per =hel =dag =om arbetsorten ligger i Sverige och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands.

Vid =tillæmpning =av =bestæmmelserna =i =andra =stycket =1±3 =skall =i =den angivna =tiden =ræknas =in =sèdan =tid =under =vilken =ökade =levnadskostnader dragits av enligt bestæmmelserna i 6±17 .

24

Nær en skattskyldig pè grund av sitt arbete vistas pè en annan ort æn den =dær =han =eller =hans =familj =bor, skall utgifter för hemresor dras av, om avstèndet mellan hemorten och arbetsorten =ær =længre =æn =50 kilometer. =Avdrag =skall =göras =för högst =en =hemresa =per =vecka =och bara =för =utgifter =för =resor =inom

eller =mellan =Europeiska =unionens medlemslænder eller =EES-lænderna.

Nær en skattskyldig pè grund av sitt arbete vistas pè en annan ort æn den =dær =han =eller =hans =familj =bor, skall utgifter för hemresor dras av, om avstèndet mellan hemorten och arbetsorten =ær =længre =æn =50 kilometer. =Avdrag =skall =göras =för högst =en =hemresa =per =vecka =och bara =för =utgifter =för =resor =inom

Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet

Avdraget =skall =beræknas =efter =utgiften =för =det =billigaste =færdsættet. Skæliga utgifter för flygresa och utgifter för tègresa skall dock dras av.

Om =det =saknas =godtagbara =allmænna =kommunikationer, =skall =utgifter för =resa =med =egen =bil =eller =med =den =skattskyldiges =förmènsbil =dras =av med =det =belopp =som =gæller =för =resor =mellan =bostaden =och =arbetsplatsen enligt =27 =och =29 =. =Detta =gæller =ocksè =den =som =anvænt =en =förmènsbil som =en =nærstèende =till =honom =eller =hans =sambo =men =inte =han =sjælv =ær skattskyldig för.

25

Utgifter för særskilda resor inom

eller =mellan =Europeiska =unionens medlemslænder =eller =EES-lænderna L VDPEDQG PHG DWW GHQ

skattskyldige börjar eller slutar en tjænst =skall =dras =av. =Bestæmmelserna =i =24 = =andra =och =tredje

Utgifter för særskilda resor inom

Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet =L VDPEDQG PHG DWW

den =skattskyldige =börjar =eller slutar =en =tjænst =skall =dras =av. =Bestæmmelserna =i =24 = =andra =och tredje styckena tillæmpas ocksè för

14

styckena =tillæmpas =ocksè =för sèdana avdrag.

sèdana avdrag.

35

Avgifter =till =svensk =arbetslöshetskassa =skall =dras =av. =Om =avdrag =kan komma i frèga i flera inkomstslag, skall de dras av i det inkomstslag dær intækterna ær störst.

Avdrag =skall =göras =æven =för avgifter till en utlændsk arbetslöshetskassa =eller =motsvarande =avgifter =enligt =en =utlændsk stats =system =för =förmèner =vid arbetslöshet, om inkomst av arbete L GHW ODQGHW VNDOO WDV XSS i

inkomstslaget tjænst

under

beskattningsèret =och =utgiften =inte skall =dras =av =enligt =62 =kap. =6 =. Avdrag =skall =göras =bara =av =dem som =ær =obegrænsat =skattskyldiga under =beskattningsèret. =Om =de =ær obegrænsat =skattskyldiga =bara under =en =del =av =beskattningsèret, skall avdrag göras för avgifter som avser den tiden.

Avdrag =skall =göras =æven =för avgifter till en utlændsk arbetslöshetskassa =eller =motsvarande =avgifter =enligt =en =utlændsk stats =system =för =förmèner =vid arbetslöshet, om inkomst av arbete LGHWODQGHWVNDOOWDVXSSsom intækt under beskattningsèret och utgiften inte =skall =dras =av =enligt =62 =kap. 6 . =Avdrag =skall =göras =bara =av dem som ær obegrænsat skatt under beskattningsèret. =Om =de =ær =obegrænsat skattskyldiga bara under en del =av =beskattningsèret, =skall avdrag =göras =för =avgifter =som avser den tiden.

16 kap.

19

Utlændsk særskild skatt som avser næringsverksamheten skall dras av. Allmæn skatt till en utlændsk stat skall =dras =av, =om =den =har =betalats av =en =obegrænsat =skattskyldig person pè inkomster som anses ha sitt =ursprung =i =den =utlændska staten. =Med =allmæn =skatt =till =en utlændsk =stat =likstælls =skatt =till =en utlændsk =delstat, =provins =eller kommun.

Allmæn skatt till en utlændsk stat skall =dras =av, =om =den =har =betalats av =en =obegrænsat =skattskyldig SHUVRQ eller =en =begrænsat =skatt-

skyldig person med fast driftstælle i Sverige SnLQNRPVWHUVRPDQVHVKD

sitt =ursprung =i =den =utlændska staten. =Med =allmæn =skatt =till =en utlændsk =stat =likstælls =skatt =till =en utlændsk =delstat, =provins =eller kommun.

Med =skatt =pè =inkomster =likstælls =skatt =pè =sèdan =förmögenhet =som =de inkomster som avses i andra stycket kommer frèn. Detta gæller dock inte om skatten huvudsakligen har karaktæren av engèngsskatt.

29

Debiterade =egenavgifter =skall =dras =av =till =den =del =de =avser næringsverksamheten. Om avgifterna sætts ned skall motsvarande del av avdraget èterföras det beskattningsèr dè debiteringen ændras.

$YGUDJVNDOOGHVVXWRPJ|UDVI|UHWWEHORSSVRPVlWWVDYI|UDWWWlFND egenavgifterna för beskattningsèret. Avdraget skall èterföras det följande beskattningsèret.

15

Den som ær skyldig att upprætta èrsbokslut =eller =èrsredovisning enligt bokföringslagen (1999:1078) fèr göra avdrag bara om =en =motsvarande =avsættning görs i rækenskaperna.

30

Avdrag =enligt =29 = =andra =stycket =skall =beræknas =pè =ett =underlag =som motsvarar överskottet i næringsverksamheten före avdraget minskat med

1. sjukpenning eller annan ersættning som avses i 15 kap. 8 , och

2. inkomst som ræknas som inkomst av anstællning enligt 2 kap. 3±5, 15 och 16 lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.

Avdraget =fèr =uppgè =till =högst =25 =procent =av =underlaget. =För =sèdana inkomster =eller =skattskyldiga =som =avses =i =2 = =lagen =(1990:659) =om særskild löneskatt pè vissa förværvsinkomster fèr dock avdraget uppgè till högst 20 procent.

Avdrag =skall =göras =bara =för næringsverksamhet hær i landet.

17 kap.

Andelar =som =förværvas =genom

vissa utdelningar och utskiftningar

$QGHODU VRP I|UYlUYDV JHQRP

utdelning i vissa fall

6

För =andelar =som =förværvas genom sèdan utdelning av andelar i =dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. skall =VRP DQVNDIIQLQJVYlUGH

anses Vn VWRU GHO DY DQVNDII

QLQJVYlUGHW I|U DNWLHUQD L det

utdelande =bolaget VRP PRWVYDUDU

den =förændring =i =marknadsværdet VRP XWGHOQLQJHQ inneburit I|U dessa =aktier. =Anskaffningsværdet I|UDNWLHUQDL det utdelande bolaget skall minskas i motsvarande mèn.

2P GHQ VRP I|UYlUYDU aktier genom =utdelning =utan =att =æga DNWLHU L =det =utdelande =bolaget =har

læmnat HUVlWWQLQJ I|U UlWWHQ WLOO

utdelning, =anses =ersættningen =som anskaffningsværde. =Om =nègon =er-VlWWQLQJ LQWH har =læmnats lU DQ skaffningsværdet noll.

För =andelar =som =förværvas genom sèdan utdelning av andelar i =dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. ansesVRPDQVNDIIQLQJVYlUGH sè =stor =del =av =anskaffningsværdet I|U DNWLHUQD L moderbolaget VRP motsvarar =den =förændring =i =mark-QDGVYlUGHW VRP XWGHOQLQJHQ med-

förI|UGHVVDDNWLHU$QVNDIIQLQJV

YlUGHWI|UDNWLHUQDLmoderbolaget skall minskas i motsvarande mèn.

2P GHQ VRP I|UYlUYDU andelar genom =utdelning =utan =att =æga DNWLHU L moderbolaget =læmnar ersættning =för =rætten =till =utdelning, anses =ersættningen =som =anskaffningsværde. =Om =nègon =ersættning LQWHlæmnaslUDQVNDIIQLQJVYlUGHW noll.

Aktier =som =förværvas =genom utskiftning i vissa fall

16

7

För aktier som förværvas genom

sèdan

utskiftning frèn en

ekonomisk =förening =som =avses =i 42 =kap. =20 = =skall =som anskaffningsværde =anses =anskaffningsværdet =för =andelarna =i =den I|UHQLQJVRPskiftatXWDNWLHUQD

För aktier som förværvas genom utskiftning =frèn =en =ekonomisk I|UHQLQJ vid =en =sèdan =ombildning

av =en =ekonomisk förening till aktiebolag =VRP DYVHV L NDS

20 , =skall =som =anskaffningsværde anses anskaffningsværdet för ande-ODUQDLGHQI|UHQLQJVRPskiftarXW aktierna.

18 kap.

11

2P en =skattskyldig HOOHU HQ sèdan =fysisk =eller =juridisk =person eller =ett =sèdant =svenskt =handelsbolag =som =stèr =den =skattskyldige næra =har =vidtagit =ètgærder =för =att den =skattskyldige =skall =kunna =tillgodorækna =sig =ett =högre =anskaffningsværde =æn =som =framstèr =som rimligt =och =det kan antas att detta har =gjorts =för =att =nègon =av =dem skall fè en obehörig skatteförmèn, skall =anskaffningsværdet =justeras =i skælig mèn.

2P den =skattskyldige HOOHU HQ sèdan =fysisk =eller =juridisk =person eller =ett =sèdant =svenskt =handelsbolag =som =stèr =den =skattskyldige næra =har =vidtagit =ètgærder =för =att den =skattskyldige =skall =kunna tillgodorækna sig ett högre anskaffningsværde =æn =som =framstèr =som rimligt =och =det kan antas att detta har =gjorts =för =att =nègon =av =dem skall fè en obehörig skatteförmèn, skall =anskaffningsværdet =justeras =i skælig mèn.

20

Vid =övergèng =till =rækenskapsenlig =avskrivning =skall =vid tillæmpning av 13 andra stycket 1 inventariernas skattemæssiga værde vid =det =föregèende =beskattningsèrets utgèng anses som værdet enligt =balansrækningen, =om =èrsbokslut inte har upprættats.

Om =èrsbokslut =upprættats =och YlUGHWSnLQYHQWDULHUQDi dettaLQWH stæmmer =överens =med =det =skattemæssiga =værdet, =tillæmpas =bestæmmelserna i 21 och 22 .

Vid =övergèng =till =rækenskapsenlig =avskrivning =skall =vid tillæmpning av 13 andra stycket 1 inventariernas skattemæssiga værde vid =det =föregèende =beskattningsèrets utgèng anses som værdet HQOLJW EDODQVUlNQLQJHQ RP èrs-

redovisning =eller =nUVERNVOXW LQWH

har upprættats.

2P èrsredovisning =eller =nUV bokslut =upprættats =och =værdet =pè inventarierna inte stæmmer överens med =det =skattemæssiga =værdet, tillæmpas bestæmmelserna i 21 och 22 .

17

21 kap.

9

En =enskild =næringsidkare =fèr =under =innehavstiden =göra =skogsavdrag med =högst =50 =procent =av =anskaffningsværdet. =Med =undantag =för rationaliseringsförværv enligt 10 fèr avdrag för ett visst beskattningsèr göras =med =högst =ett =belopp =som =motsvarar =50 =procent =av =den avdragsgrundande skogsintækten.

Om =ett =dödsbo =förværvar =fas-WLJKHWHU HIWHU G|GVIDOOHW =WLOOlPSDV bestæmmelserna i 7 .

Om =ett =dödsbo =förværvar =fas-WLJKHWHUHIWHUG|GVIDOOHWWLOOlPSDV i

stællet =för =första =stycket =och =10 =

bestæmmelserna i 7 .

22 kap.Vid sèdan utdelning av andelar som avses i 42 kap. 16 och vid sèdan utskiftning av aktier som avses i 42 kap. 20 skall uttagsbeskattning inte ske =om =marknadsværdet =pè =andelarna =eller =aktierna =överstiger omkostnadsbeloppet.

Första stycket gæller inte sèdana andelar =i =fastighetsförvaltande =fö-UHWDJ VRP HQOLJW NDS 16 = lU lagertillgèngar.

Första stycket gæller inte sèdana andelar =i =fastighetsförvaltande =fö-UHWDJ VRP HQOLJW NDS 6 = lU lagertillgèngar.

NDS

14

áverlètaren =och =förværvaren =skall =vara =en =fysisk =person, =ett =företag eller ett svenskt handelsbolag.

En =svensk =stiftelse =eller =en =svensk =ideell =förening =fèr =inte =vara förværvare. En svensk stiftelse fèr dock vid ombildning av sparbank till bankaktiebolag =enligt =8 =kap. =sparbankslagen =(1987:619) =förværva aktier frèn sparbanken. Vidare fèr en svensk ideell förening som inte omfattas av bestæmmelserna om undantag frèn skattskyldighet i 7 kap. förværva en tillgèng frèn en annan ideell förening.

Ett =livförsækringsföretag =fèr vara =förværvare =bara =i =frèga =om tillgèngar =som =ingèr =i =sèdan verksamhet som enligt 39 kap. 4 skall =beskattas =enligt =reglerna =för skadeförsækringsföretag.Om =förværvaren =ær =ett =svenskt handelsbolag, =gæller =för =varje delægare som ær ett företag att det under =beskattningsèret =före =det beskattningsèr dè överlètelsen sker inte =fèr =ha =uppkommit =underskott hos delægaren eller hos ett företag till =vilket =delægaren =kan =med avdragsrætt =læmna =koncernbidrag

Om =förværvaren =ær =ett =svenskt handelsbolag, =gæller =för =varje delægare som ær ett företag att det under =beskattningsèret =före =det beskattningsèr dè överlètelsen sker inte =fèr =ha =uppkommit =underskott hos delægaren eller hos ett företag till =vilket =delægaren =kan =med avdragsrætt =læmna =koncernbidrag

18

avseende =det =beskattningsèr =dè |YHUOnWHOVHQ VNHU Detta =gæller

dock =inte =om =den =som =överlètit tillgèngen ocksè ær delægare i det förværvande bolaget.

Bestæmmelserna =i =första =stycket tillæmpas =inte =om =överlètaren under =det =beskattningsèr =dè överlètelsen =sker =kan =læmna koncernbidrag med avdragsrætt till varje =delægare =i =det =förværvande handelsbolaget. Som villkor gæller att =sèdan =begrænsning =av =rætt =till avdrag =för =underskott =(avdrags-EHJUlQVQLQJsom anges =i koncernbidragsspærren =i =40 =kap. 18 =inte =gæller =för =nègon =sèdan delægare =om =delægaren =fèr koncernbidrag =frèn =överlètaren avseende =det =beskattningsèr =dè överlètelsen =sker. =Avdragsbegrænsning =fèr =inte =heller =gælla =om ett =företag, =till =vilket =nègon delægare =kan =med =avdragsrætt læmna =koncernbidrag =utan =att avdragsbegrænsning =gæller =för företaget, =indirekt =via =delægaren fèr =koncernbidrag =avseende =samma beskattningsèr frèn överlètaren.

avseende =det =beskattningsèr =dè |YHUOnWHOVHQ VNHU Om =den =som

överlètit =tillgèngen =ær =delægare =i handelsbolaget, =gæller =villkoret =i första =meningen =dock =inte =denne delægare.

Bestæmmelserna =i =första =stycket tillæmpas =inte =om =överlètaren under =det =beskattningsèr =dè överlètelsen =sker =kan =læmna koncernbidrag med avdragsrætt till YDUMHGHOlJDUHmed underskott LGHW förværvande =handelsbolaget. =Som villkor =gæller =att =sèdan =begrænsning =av =rætt =till =avdrag =för XQGHUVNRWW DYGUDJVEHJUlQVQLQJsom anges i koncernbidragsspærren i 40 kap. 18 inte gæller för nègon sèdan =delægare =om =delægaren =fèr koncernbidrag =frèn =överlètaren avseende =det =beskattningsèr =dè överlètelsen =sker. =Avdragsbegrænsning =fèr =inte =heller =gælla =om ett =företag, =till =vilket =nègon delægare =kan =med =avdragsrætt læmna =koncernbidrag =utan =att avdragsbegrænsning =gæller =för företaget, =indirekt =via =delægaren fèr =koncernbidrag =avseende =samma beskattningsèr frèn överlètaren.

28

Bestæmmelserna =i =27 = =tillæmpas =inte =om =överlètaren =kan =med avdragsrætt læmna koncernbidrag till förværvaren under det beskattningsèr dè överlètelsen sker.

Bestæmmelserna =i =första =stycket tillæmpas =inte =om =en =sèdan begrænsning =av =rætt =till =avdrag =för XQGHUVNRWW DYGUDJVEHJUlQVQLQJsom anges i koncernbidragsspærren i =40 =kap. =18 = =gæller =om förværvaren

respektive varje

delægare InU NRQFHUQELGUDJ IUnQ

överlètaren =avseende =det =beskattningsèr =dè =överlètelsen =sker. Avdragsbegrænsning fèr inte heller gælla =om =ett =företag, =till =vilket förværvaren =kan =med =avdragsrætt læmna =koncernbidrag =utan =att avdragsbegrænsning =gæller =för

Bestæmmelserna =i =första =stycket tillæmpas =inte =om =en =sèdan begrænsning =av =rætt =till =avdrag =för XQGHUVNRWW DYGUDJVEHJUlQVQLQJsom anges i koncernbidragsspærren i =40 =kap. =18 = =gæller =om förværvaren fèr koncernbidrag frèn överlètaren =avseende =det =beskattningsèr =dè =överlètelsen =sker. Avdragsbegrænsning fèr inte heller gælla =om =ett =företag, =till =vilket förværvaren =kan =med =avdragsrætt læmna =koncernbidrag =utan =att avdragsbegrænsning =gæller =för företaget, =indirekt =via =förværvaren

19

företaget, =indirekt =via =förværvaren fèr =koncernbidrag =avseende =samma beskattningsèr frèn överlètaren.

fèr =koncernbidrag =avseende =samma beskattningsèr frèn överlètaren.

24 kap.

15

Utdelning =pè =næringsbetingade andelar =i =svenska =aktiebolag =och svenska =ekonomiska =föreningar skall inte tas upp, om den tas emot av

± =ett =sèdant =svenskt =aktiebolag eller =en =sèdan =svensk =ekonomisk förening =som =inte =ær =investmentföretag eller förvaltningsföretag,

± en sèdan svensk stiftelse eller svensk =ideell =förening =som =inte omfattas =av =bestæmmelserna =om undantag =frèn =skattskyldighet =i 7 kap.,

± en svensk sparbank, eller ± =ett =svenskt =ömsesidigt =försækringsföretag.

Utdelning =pè =næringsbetingade andelar =i =svenska =aktiebolag =och svenska =ekonomiska =föreningar skall inte tas upp, om den tas emot av

1. HWW VnGDQW VYHQVNW DNWLHERODJ

eller =en =sèdan =svensk =ekonomisk förening =som =inte =ær =invesmentföretag eller förvaltningsföretag,

2.HQVnGDQVYHQVNVWLIWHOVHHOOHU

svensk =ideell =förening =som =inte omfattas =av =bestæmmelserna =om undantag =frèn =skattskyldighet =i 7 kap.,

3.HQVYHQVNVSDUEDQNHOOHU 4.HWWVYHQVNW|PVHVLGLJWI|UVlN

ringsföretag.

Vid =tillæmpning =av =bestæmmelserna =i =första =stycket =skall =ett utlændskt =bolag =som =hör =hemma =i en =stat =inom =Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet =och =som motsvarar =ett =svenskt =företag =som avses =i =första =stycket =1±4, behandlas som ett sèdant företag.

20

Utdelning =pè =andelar =i =en utlændsk =juridisk =person =skall =inte WDVXSSav ettsvenskt företag RP

Utdelning =pè =andelar =i =en utlændsk =juridisk =person =skall =inte tas upp om

1. utdelningen pè grund av 12±19 inte skulle ha tagits upp om den utdelande juridiska personen hade varit svensk, och

2. =inkomstbeskattningen =av =den =utlændska =juridiska =personen =ær jæmförlig =med =inkomstbeskattningen =enligt =denna =lag =av =ett =svenskt företag med motsvarande inkomster.

25 kap.

11

Bestæmmelserna =om =uppskov =skall =tillæmpas =bara =om =det =sæljande företaget begær det.

Ür VlOMDUHQ lU HWW VYHQVNW

handelsbolag, =skall =begæran =göras av =varje =delægare =för =sig. =Om

Om =VlOMDUHQ lU HWW VYHQVNW

handelsbolag, =skall =begæran =göras av =varje =delægare =för =sig. =Om

20

uppskov =beviljas, =fèr =delægaren uppskov =med =beskattningen =för den =andel =av =vinsten =som =han =ær skattskyldig för.

uppskov =beviljas, =fèr =delægaren uppskov =med =beskattningen =för den =andel =av =vinsten =som =han =ær skattskyldig för.

14

Moderföretaget =i =den =svenska koncernen skall vara

JJJ ett svenskt aktiebolag, JJJ =en =svensk =ekonomisk förening,

JJJ HQVYHQVNVSDUEDQNeller JJJ =ett =svenskt =ömsesidigt försækringsföretag.

Moderföretaget =i =den =svenska koncernen skall vara

1. HWWVYHQVNWDNWLHERODJ

2. =HQ VYHQVN HNRQRPLVN I|U

ening,

3. HQVYHQVNVSDUEDQN

4. =HWW VYHQVNW |PVHVLGLJW

I|UVlNULQJVI|UHWDJ, eller 

5. ett =utlændskt =bolag =som =hör hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och som =motsvarar =ett =svenskt =företag som avses i 1±4.

20

Om det intræffar en omstændighet som medför att det sæljande företaget inte længre existerar, skall kapitalvinsten tas upp som intækt.

Detta gæller inte om det sæljande I|UHWDJHWgenom en fusion gèr upp

i =ett =företag =som =tillhör =samma svenska =koncern. =I =stællet =skall =de bestæmmelser =som =gæller =för =det sæljande företaget tillæmpas pè det övertagande företaget.

Detta gæller inte om det sæljande företaget

± genom en fusion gèr upp i ett företag som tillhör samma svenska koncern, eller

± =upphör =att =existera =genom =en fission =och =vart =och =ett =av =de övertagande företagen omedelbart efter =fissionen =ingèr =i =samma svenska =koncern =som =det =sæljande företaget.

I =fall =som =avses =i =andra =stycket skall de bestæmmelser om uppskov som =gæller =för =det =sæljande =företaget tillæmpas pè det övertagande företaget =eller =de =övertagande =företagen.

Vid =en =fission =skall =kapitalvinsten =för =vilken =det =sæljande företaget =fètt =uppskov =fördelas =pè de =övertagande =företagen =i =förhèllande =till =det =kapital =som =förs över till varje företag. 

21

23Om det köpande företaget ær ett GRWWHUI|UHWDJ WLOO HWW svenskt DNWLH bolag, om moderföretaget delar ut sina =andelar =i =det =köpande =företaget och om utdelningen ær skattefri =hos =nègon =mottagare =enligt =42 kap. 16 , gæller följande.

Om det köpande företaget ær ett dotterföretag till ett aktiebolag, om moderföretaget delar ut sina andelar i det köpande företaget och om utdelningen ær skattefri hos nègon mottagare enligt 42 kap. 16 , gæller följande.

Om =det =sæljande =företaget =begær =det =och =det =köpande =företaget godkænner =det, =skall =kapitalvinsten =tas =upp =som =intækt =först =nær =det intræffar =en =omstændighet =som =medför =att =den =avyttrade =andelen =inte længre =innehas =av =det =köpande =företaget =eller =av =ett =företag =som =tillhör samma svenska koncern som det företaget. Intækten skall i detta fall tas upp hos det köpande företaget.

Andra =stycket =skall inte tillæmpas om det under beskattningsèret före det =beskattningsèr =dè =andelarna =delas =ut =uppkom =ett =underskott =i =en næringsverksamhet =hos =det =köpande =företaget =eller =hos =ett =företag =till vilket =det =köpande =företaget =med =avdragsrætt =kan =læmna =koncernbidrag avseende det beskattningsèr dè utdelningen sker.

'HW DY\WWUDGH I|UHWDJHW gèr =upp =i

ett koncernföretag genom fusion

'HWDY\WWUDGHI|UHWDJHWupphör att

existera =genom =en =fusion =eller fission

24

Kapitalvinsten skall inte tas upp RPGHWDY\WWUDGHI|UHWDJHWgèr upp

i ett annat företag genom en fusion och =det =övertagande =företaget ingèr =i =samma =svenska =koncern som =det =sæljande =företaget. =Var och =en =av =de =andelar =i =det =övertagande företaget som omedelbart efter =fusionen =innehas =av =det sæljande företaget och företag som ingèr =i =samma =svenska =koncern som =det =sæljande =företaget =anses som en avyttrad andel. Summan av kapitalvinsterna =pè =de =faktiskt avyttrade andelarna skall fördelas pè =andelarna =i =det =övertagande företaget.

Kapitalvinsten skall inte tas upp om det avyttrade företaget

± =gèr =upp =i =ett =annat =företag genom =en =fusion =och =det =övertagande =företaget =ingèr =i =samma svenska =koncern =som =det =sæljande företaget, eller

± =upphör =att =existera =genom =en fission =och =vart =och =ett =av =de övertagande =företagen =ingèr =i samma =svenska =koncern =som =det sæljande företaget

Var =och =en =av =de =andelar =i =det övertagande =företaget =eller =de övertagande =företagen =som =omedelbart =efter =fusionen =eller =fissionen =innehas =av =det =sæljande företaget =och =företag =som =ingèr =i samma =svenska =koncern =som =det sæljande =företaget =anses =som =en avyttrad andel.

Vid =en =fusion =skall =summan =DY kapitalvinsterna =pè =de =faktiskt6HQDVWHO\GHOVH

22

avyttrade =andelarna =fördelas =pè andelarna =i =det =övertagande =företaget.

Vid =en =fission =skall =summan =av kapitalvinsterna =pè =de =faktiskt avyttrade andelarna fördelas pè de övertagande =företagen =i =förhèllande till det kapital som förs över till varje företag.

25

Om =det =köpande =företaget =vid =tidpunkten =för =den =koncerninterna andelsavyttringen æger andelar av samma slag och sort som den avyttrade andelen =(gamla =andelar) =eller =dærefter =förværvar =sèdana =andelar =(nya andelar), skall senare avyttringar som företaget gör anses ske i följande ordning:

1. gamla andelar,

2. avyttrade andelar,

3. nya andelar. Bestæmmelsen =skall =tillæmpas =pè =motsvarande =sætt =för =andra =företag som tillhör samma svenska koncern som det sæljande företaget och som i ett senare led förværvar en avyttrad andel.

Motsvarande turordning tillæmpas

1. =om =det =köpande =företaget =vid =tidpunkten =för =ett =sèdant =andelsbyte som avses i 21 æger andelar av samma slag och sort som de mottagna andelarna =(gamla =andelar) =eller =dærefter =förværvar =sèdana =andelar =(nya andelar), och

2. =efter =fusioner =i =sèdana =fall som =avses =i =24 = =i =frèga =om DQGHODU VRP LQQHKDV L det |YHUWDJDQGH företaget =RPHGHOEDUW efter =fusionen =(avyttrade =andelar) och =andelar =i =detta =företag =som förværvas senare (nya andelar).

HIWHUIXVLRQHUeller fissioner L sèdana fall som avses i 24 i frèga RP DQGHODU VRP LQQHKDV L ett |YHUWDJDQGH företag RPHGHOEDUW HIWHU IXVLRQHQ eller =fissionen (avyttrade =andelar) =och =andelar =i detta företag som förværvas senare (nya andelar).

26 kap.Bestæmmelserna =i =2 =och =7 = respektive 10 tillæmpas ocksè nær en næringsfastighet eller næringsbostadsrætt =övergèr =till =en ny =ægare =genom =arv, =testamente eller =bodelning =med =anledning =av makes =död, =om =den =blir =privatbostadsfastighet =respektive =privatbostadsrætt i och med övergèngen.

Bestæmmelserna =i =2 =och =7 = respektive 10 tillæmpas ocksè nær en =næringsfastighet =eller =næringsbostadsrætt övergèr till en ny ægare genom =arv, =testamente =eller bodelning =med =anledning =av PDNHV G|G RP GHQ EOLU eller =kan

antas =komma =att =bli =SULYDW

bostadsfastighet =respektive =privatbostadsrætt i och med övergèngen.

23

15

Bestæmmelser om att værdeminskningsavdrag m.m. inte skall èterföras finns nær det gæller

JJJ skogsavdrag i 21 kap. 14 , JJJ=ïèÞßìêìãíöðßìæåîßæíßì=ã=OP=åÛêK=NP=§I JJJ=àïíãéèßì=éÝâ=àãííãéèßì=ã=PT= åÛêK=NT=§I

--- åðÛæãàãÝßìÛÞß=fusioner och àãííãéèßì=ã=PT=åÛêK=NT=§I

JJJ verksamhetsavyttringar i 38 kap. 12 , och JJJ förværv av vissa tillgèngar till underpris frèn delægare och nærstèende i 53 kap. 4 .

27 kap.

17

Om en skattskyldig som bedriver enkel tomtrörelse eller dennes make inte =har =avyttrat =nègra =byggnadstomter =i =tomtrörelsen =under =tio kalenderèr, anses avyttringar som sker dærefter inte ingè i tomtrörelsen. Avyttringarna =skall =i =stællet =behandlas =enligt =bestæmmelserna =om kapitalvinster.

Första =stycket =gæller =dock =inte avyttringar =av =byggnadstomter LQRP GHWDOMSODQ De =JlOOHU LQWH heller om avyttringarna sker under sèdana =förhèllanden =att =en =tomtrörelse =pè =nytt =skall =anses =pèbörjad.

Första =stycket =gæller =dock =inte avyttringar =av =byggnadstomter LQRP GHWDOMSODQ Det =JlOOHU LQWH heller om avyttringarna sker under sèdana =förhèllanden =att =en =tomtrörelse =pè =nytt =skall =anses =pèbörjad.

Avyttringar av det slag som ger rætt till avsættning till ersættningsfond enligt 31 kap. 5 avbryter inte tidsperioden i första stycket.

31 kap.

25 a

Vid =tillæmpning =av =bestæmmelserna i 25 skall ett utlændskt bolag =som =hör =hemma =i =en =stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet =(EES) =och =som motsvarar =ett =svenskt =företag =som anges =i =dessa =bestæmmelser =behandlas som ett sèdant företag, om det =utlændska =bolaget =ær =skattskyldigt =i =Sverige =för =den næringsverksamhet =som =fonden förs =över =till =och =verksamheten inte ær undantagen frèn beskattning =hær =genom =ett skatteavtal. =Detsamma =gæller =om bolaget =ær =ett =sèdant =svenskt företag som skall anses ha hemvist i en utlændsk stat inom EES enligt ett skatteavtal och ær skattskyldigt i =Sverige =för =den =nærings-

24

verksamhet =som =fonden =förs =över till =och =verksamheten =inte =ær undantagen =frèn =beskattning =hær pè grund av ett skatteavtal.

35 kap.

2 a

Vid =tillæmpning =av =bestæmmelserna =i =detta =kapitel =skall =ett utlændskt =bolag =som =hör =hemma =i en =stat =inom =Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet =(EES) och =som =motsvarar =ett =svenskt företag =som =anges =i =dessa =bestæmmelser =behandlas =som =ett sèdant =företag, =om mottagaren av koncernbidraget =ær =skattskyldig =i Sverige för den næringsverksamhet som =koncernbidraget =hænför =sig till. =Detsamma =gæller =i =frèga =om mottagaren om denne ær ett sèdant svenskt företag som skall anses ha hemvist =i =en =utlændsk =stat =inom EES =enligt =ett =skatteavtal =och =ær skattskyldig =i =Sverige =för =den næringsverksamhet =som =koncernbidraget hænför sig till.

3

Ett =koncernbidrag =frèn =ett =moderföretag =till =ett =helægt =dotterföretag eller frèn ett helægt dotterföretag till ett moderföretag skall dras av under förutsættning att

1. =varken =givaren =eller =mottagaren =ær =ett =privatbostadsföretag, investmentföretag eller förvaltningsföretag,

2. =bède =givaren =och =mottagaren =redovisar =bidraget =öppet =i sjælvdeklarationen vid samma èrs taxering,

3. dotterföretaget har varit helægt under givarens och mottagarens hela beskattningsèr eller sedan dotterföretaget började bedriva næringsverksamhet av nègot slag,

4. =mottagaren =inte =enligt =ett skatteavtal skall anses ha hemvist i HQXWOlQGVNVWDWoch

5. RP ELGUDJHW OlPQDV IUnQ

dotterföretaget till moderföretaget,

4. =mottagaren =inte =enligt =ett skatteavtal skall anses ha hemvist i HQ XWOlQGVN VWDW utom =i =fall =som

avses i 2 a andra meningen,

5. =næringsverksamheten =som koncernbidraget hænför sig till inte ær =undantagen =frèn =beskattning =i Sverige =pè =grund =av =ett =skatteavtal,och

6. RP ELGUDJHW OlPQDV IUnQ

dotterföretaget till moderföretaget,

25

utdelning =under =beskattningsèret frèn =dotterföretaget =inte =skall =tas upp hos moderföretaget.

utdelning =under =beskattningsèret frèn =dotterföretaget =inte =skall =tas upp hos moderföretaget.

4

Ett koncernbidrag frèn ett helægt dotterföretag =till =ett =annat =helægt dotterföretag =till =samma =moderöretag =skall =dras =av, =om =de I|UXWVlWWQLQJDUVRPDQJHVL±4 ær uppfyllda och

Ett koncernbidrag frèn ett helægt dotterföretag =till =ett =annat =helægt dotterföretag =till =samma =moderföretag =skall =dras =av, =om =de I|UXWVlWWQLQJDUVRPDQJHVL±5 ær uppfyllda och

1. moderföretaget ær ett investmentföretag eller förvaltningsföretag,

2. =utdelning =under =beskattningsèret =frèn =det =dotterföretag =som =ger koncernbidraget inte skall tas upp av moderföretaget, eller

3. utdelning under beskattningsèret frèn det dotterföretag som tar emot koncernbidraget skall tas upp av moderföretaget.

5

Ett =koncernbidrag =frèn =ett moderföretag till ett annat svenskt aktiebolag =æn =ett =helægt =dotterföretag =skall =dras =av, =om =de förutsættningar som anges i 3 1, 2

och = lU XSSI\OOGD RFK RP

ægarförhèllandena =under =givarens och =mottagarens =hela =beskattningsèr =eller =sedan =mottagaren började bedriva næringsverksamhet av =nègot =slag =har =varit =sèdana =att mottagaren genom fusioner mellan moderföretag =och =dotterbolag =har kunnat =gè =upp =i =moderföretaget. Fusion =skall =anses kunna æga rum nær =ett =moderföretag =æger =mer =æn 90 =procent =av =aktierna =i =ett dotterbolag, men inte i andra fall.

Ett =koncernbidrag =frèn =ett moderföretag till ett annat svenskt aktiebolag =æn =ett =helægt =dotterföretag =skall =dras =av, =om =de förutsættningar som anges i 3 1,  och =5 lU XSSI\OOGD RFK RP ægarförhèllandena =under =givarens och mottagarens hela beskattningsèr =eller =sedan =mottagaren =började bedriva =næringsverksamhet =av nègot =slag =har =varit =sèdana =att mottagaren genom fusioner mellan moderföretag =och =dotterbolag =har kunnat =gè =upp =i =moderföretaget. Fusion =skall =anses kunna æga rum nær =ett =moderföretag =æger =mer =æn 90 =procent =av =aktierna =i =ett dotterbolag, men inte i andra fall.

36 kap.

2 a

Vid =tillæmpning =av =bestæmmelserna =i =detta =kapitel =skall =ett utlændskt =bolag =som =hör =hemma =i en =stat =inom =Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet =(EES) och =som =motsvarar =ett =svenskt aktiebolag =eller =en =svensk =ekonomisk =förening =behandlas =som =ett sèdant =företag =om =det =utlændska bolaget =ær =skattskyldigt =för =næringsverksamhet =i =Sverige. =Det-

26

samma =gæller =ett =sèdant =svenskt företag som skall anses ha hemvist i en utlændsk stat inom EES enligt ett =skatteavtal =om =företaget =ær skattskyldigt =för =næringsverksamhet i Sverige.

Om =det =utlændska =bolaget =eller det svenska företaget ær kommittentföretag, =gæller =första stycket =bara =under =förutsættning att inkomsten frèn kommissionærsverksamheten =skall =tas =upp =i =den næringsverksamhet som det utlændska bolaget eller det svenska företaget =ær =skattskyldigt =för =i Sverige.

3

Om kommissionærsföretaget bedriver kommissionærsverksamhet för ett enda =kommittentföretags =rækning, =fèr =överskottet =eller =underskottet =av kommissionærsverksamheten =tas =upp =respektive =dras =av =hos kommittentföretaget under förutsættning att

1. kommissionærsförhèllandet ær grundat pè ett skriftligt avtal,

2. =kommissionærsföretaget =bedriver =kommissionærsverksamheten uteslutande för kommittentföretagets rækning,

3. kommissionærsföretaget =under =beskattningsèret =inte =bedriver næringsverksamhet =i =næmnværd =omfattning =vid =sidan =av kommissionærsverksamheten,

4. verksamheten =har =bedrivits =pè =det =sætt =som =anges =i =detta =kapitel under =bèda =företagens =hela =beskattningsèr =eller =sedan =kommissionærsföretaget började bedriva næringsverksamhet av nègot slag,

5. beskattningsèren för bèda företagen slutar vid samma tidpunkt, och

6. bèda =företagen =skulle =haft =rætt =till =avdrag =för =koncernbidrag =enligt 35 kap. =om =de =hade =læmnat =sèdant =till =det =andra =företaget =under beskattningsèret.

Vid prövning av förutsættningen i första stycket 6 skall kommissionærsverksamheten anses ingè i bèda företagens verksamhet.

Om =kommissionærsföretaget =ær ett =sèdant =utlændskt =bolag =eller svenskt företag som avses i 2 a , skall vid prövning av förutsættningarna i första stycket 3 och =4 =vad =som =sægs =om =kommissionærsföretaget =i =stællet =gælla =det utlændska =bolagets =eller =det svenska =företagets =fasta =driftstælle i =Sverige. =9LG SU|YQLQJ DY I|UXW

sættningen =i =första =stycket =6 =skall kommissionærsverksamheten anses LQJnLEnGDI|UHWDJHQVYHUNVDPKHW

27

40 kap.(WW I|UHWDJ DQVHV L GHWWD NDSLWHO KD bestæmmande =inflytande |Y HU HWW annat företag om detta ær ett dotterföretag till det förra enligt

JJJ =1 =kap. =5 =aktiebolagslagen (1975:1385),

JJJ =1 =kap. =4 =lagen =(1987:667) om ekonomiska föreningar,

JJJ =1 =kap. =6 = bankaktiebolagslagen (1987:618) ,

JJJ =1 =kap. =2 =sparbankslagen (1987:619),

JJJ =1 =kap. =5 =lagen =(1995:1570) om medlemsbanker,

JJJ =1 =kap. =9 =försækringsrörelselagen (1982:713), eller

JJJ =1 =kap. =5 =stiftelselagen (1994:1220).

JJJ =1 =kap. =5 =aktiebolagslagen (1975:1385),

JJJ =1 =kap. =4 =lagen =(1987:667) om ekonomiska föreningar,

JJJ =1 =kap. =2 =sparbankslagen (1987:619),

JJJ =1 =kap. =5 =lagen =(1995:1570) om medlemsbanker,

JJJ =1 =kap. =9 =försækringsrörelselagen (1982:713), eller

JJJ =1 =kap. =5 =stiftelselagen (1994:1220).

En =svensk =ideell =förening =anses =ha =bestæmmande =inflytande =över =ett annat företag om detta ær ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 èrsredovisningslagen (1995:1554).

Ett utlændskt bolag eller en sèdan förværvare som avses i 11 anses ha bestæmmande =inflytande =över =ett =företag =om =detta =skulle =ha =varit =ett dotterföretag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett svenskt aktiebolag.

6

0HGkoncernDYVHVLGHWWDNDSLWHO ± en koncern enligt nègon av de bestæmmelser som anges i 5 första stycket,

± nær det gæller svenska ideella föreningar, en koncern enligt 1 kap. 4 èrsredovisningslagen (1995:1554), och

± =en =motsvarande =utlændsk företagsgrupp, =om =moderföretaget K|U KHPPD L HQ medlemsstat =i

Europeiska unionenHOOHUlUHWWsèdant XWOlQGVNWERODJsom avses i 6 kap. 10 .

± =en =motsvarande =utlændsk företagsgrupp, =om =moderföretaget K|U KHPPD L HQ stat =inom

Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet HOOHU lU HWW XWOlQGVNW

bolag.

18

Koncernbidragsspærren innebær att underskottsföretaget inte fèr dra av underskott =som =uppkommit =före =det =beskattningsèr =dè =spærren =intræder, med =högre =belopp =æn =beskattningsèrets =överskott =beræknat =utan =hænsyn till avdragen för underskott och till sèdana mottagna koncernbidrag som skall tas upp enligt 35 kap.

Om en del av underskotten inte fèr dras av pè grund av beloppsspærren, gæller första stycket för den èterstèende delen.

Belopp =som =pè =grund =av bestæmmelsen =i =första =stycket =inte har kunnat dras av skall dras av det

Belopp som pè grund av bestæmmelsen =i =första =stycket =inte =har kunnat =dras =av =skall =dras =av =det

28

följande =beskattningsèret, =om =det inte =finns =nègon =begrænsning =dè. .RQFHUQELGUDJVVSlUUHQ JlOOHU =un-

der de förstafembeskattningsèren

efter det beskattningsèr dè spærren intrædde.

följande =beskattningsèret, =om =det inte =finns =nègon =begrænsning =dè. .RQFHUQELGUDJVVSlUUHQ JlOOHU =till

och =med =femte =beskattningsèret

efter det beskattningsèr dè spærren intrædde.

23

Vid =ombildningar =enligt =8 =kap. =sparbankslagen =(1987:619) =tar =det övertagande =bankaktiebolaget =över =den =överlètande sparbankens rætt att dra av underskott enligt detta kapitel.

Vid =sèdana =ombildningar =av

svenskaHNRQRPLVNDI|UHQLQJDUWLOO

aktiebolag =som =avses =i =42 =kap. 20 =tar =det =aktiebolag =vars =aktier skiftas =ut =över =den =ekonomiska föreningens =rætt =att =dra =av underskott enligt detta kapitel.

Vid =sèdana =ombildningar =av ekonomiska =föreningar =till =aktiebolag som avses i 42 kap. 20 tar det aktiebolag vars aktier skiftas ut över =den =ekonomiska =föreningens rætt =att =dra =av =underskott =enligt detta kapitel.

41 kap.

3

Till inkomstslaget kapital ræknas ocksè

1. èterfört avdrag för avsættning till ersættningsfond och særskilt tillægg i den omfattning som anges i 31 kap. 21 och 22 ,

2. fördelningsbelopp =vid =ræntefördelning =i =enlighet =med =bestæmmelserna i 42 kap. 9 ,

3. avdrag =som =motsvarar =inkomst =av =rænteförmèn =i =enlighet =med bestæmmelserna i 42 kap. 11 ,

4. underskott =av =næringsverksamhet =i =den =utstræckning =som följer av 42 kap. 33 , 45 kap. 32 RFKNDS6

4. underskott =av =næringsverksamhet =i =den =utstræckning =som följer av 42 kap. 33 , 45 kap. 32 RFKNDS17

5. underskott =av =avslutad =næringsverksamhet =i =den =utstræckning =som följer av 42 kap. 34 ,

6. uppskovsavdrag, =èterfört =uppskovsavdrag =och særskilt tillægg enligt 47 kap., och

7. premier =för =pensionsförsækringar =och =inbetalningar =pè pensionssparkonton i den utstræckning som följer av 59 kap. 15 .

42 kap.

16 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =om =moderbolag =i 16 = =första =stycket =skall =ett utlændskt bolag som motsvarar ett svenskt =aktiebolag =behandlas =som ett =sèdant =om =det =utlændska bolaget hör hemma i en stat inom Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet =eller =i =en =stat =med

29

vilken =Sverige =har =ingètt =ett skatteavtal =som =innehèller =en artikel om informationsutbyte. 

20 a

Vid =tillæmpning =av =bestæmmelserna =i =19 =och =20 = =skall =ett utlændskt =bolag =som =hör =hemma =i en =stat =inom =Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet =(EES) och =som =motsvarar =en =svensk ekonomiskförening behandlas som en =sèdan Vid =tillæmpning =av bestæmmelserna =i =20 = =skall =ett utlændskt =bolag =som =hör =hemma =i en =stat =inom =EES =och =som motsvarar =ett =svenskt =aktiebolag behandlas som ett sèdant.

44 kap.

7

Ett værdepapper anses avyttrat om det företag som gett ut det træder i likvidation.

Vid =sèdan =ombildning =av =en

svensk HNRQRPLVN I|UHQLQJ WLOO

aktiebolag =som =avses =i =42 =kap. 20 =anses =andelen =i =föreningen inte =ha =avyttrats =pè =grund =av föreningens upplösning.

Vid =sèdan =ombildning =av =en ekonomisk förening till aktiebolag som =avses =i =42 =kap. =20 =anses andelen =i =föreningen =inte =ha avyttrats =pè =grund =av =föreningens upplösning.

46 kap.

17

I =inkomstslaget =kapital =skall =en enskild =næringsidkare =eller =en fysisk person som ær delægare i ett svenskt handelsbolag vid avyttring av =en =næringsbostadsrætt =göra =avdrag frèn kapitalvinsten för underskott =samma =beskattningsèr =i =den næringsverksamhet =dit =bostadsrætten =hörde. =Detta =gæller =inte =till den =del =underskottet =skall =dras =av HQOLJW NDS 28 IUnQ NDSL talvinst =som =avser =en =næringsfastighet. =Avdraget =fèr =inte =överstiga kapitalvinsten, beræknad utan hænsyn till avdraget.

I =inkomstslaget =kapital =skall =en enskild =næringsidkare =eller =en fysisk person som ær delægare i ett svenskt handelsbolag vid avyttring av =en =næringsbostadsrætt =göra =avdrag frèn kapitalvinsten för underskott =samma =beskattningsèr =i =den næringsverksamhet =dit =bostadsrætten =hörde. =Detta =gæller =inte =till den =del =underskottet =skall =dras =av HQOLJW NDS 32 = IUnQ NDSL talvinst =som =avser =en =næringsfastighet. =Avdraget =fèr =inte =överstiga kapitalvinsten, beræknad utan hænsyn till avdraget.

30

48 kap.

7

Vid =berækningen =av =omkostnadsbeloppet =skall =det =genomsnittliga omkostnadsbeloppet =för =samtliga =delægarrætter =eller =fordringsrætter =av samma =slag =och =sort =som =den =avyttrade =anvændas. =Det =genomsnittliga omkostnadsbeloppet =skall =beræknas =med =hænsyn =till =intræffade förændringar i innehavet.

,NDS26ILQQVHWWXQGDQWDJ frèn =denna =bestæmmelse =vid andelsbyten.

,NDS29ILQQVHWWXQGDQWDJ frèn =denna =bestæmmelse =vid andelsbyten.

$QGHODU VRP erhèlls JHQRP utdelning i vissa fall

$QGHODU VRP förværvas =JHQRP utdelning i vissa fall

8

)|U DQGHODU VRP erhèlls JHQRP sèdan =utdelning =av =andelar =i dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. 16 , anses som anskaffningsutgift sè stor del av omkostnadsbeloppet för =aktierna =i =moderbolaget =± beræknat =vid =tidpunkten =för utdelningen =± =som =motsvarar =den I|UlQGULQJ L PDUNQDGVYlUGHW

dessa =aktier =som =utdelningen medför.

)|U DQGHODU VRP förværvas genom sèdan utdelning av andelar i =dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. 16 , anses som anskaffningsutgift sè stor del av omkostnadsbeloppet för =aktierna =i =moderbolaget =± beræknat =vid =tidpunkten =för utdelningen =± =som =motsvarar =den I|UlQGULQJ L PDUNQDGVYlUGHW som

utdelningen =medför =för =dessa aktier.

Nær =det =senare =skall =beræknas =ett =omkostnadsbelopp =för =aktierna =i moderbolaget, =skall =den =genomsnittliga =anskaffningsutgiften =minskas =i motsvarande mèn.

2P GHQ VRP erhèller =DQGHODU i utdelning =utan =att =æga =aktier =i moderbolaget =læmnar =ersættning för =rætten =till =utdelning, =anses ersættningen =som =anskaffningsutgift. =Om =nègon =ersættning =inte OlPQDVlUde utdelade andelarnas

anskaffningsutgiftQROO

2P GHQ VRP förværvar =DQGHODU

genomXWGHOQLQJXWDQDWWlJDDNWLHU

i =moderbolaget =læmnar =ersættning för =rætten =till =utdelning, =anses ersættningen =som =anskaffningsutgift. =Om =nègon =ersættning =inte OlPQDV lU anskaffningsutgiften noll.

$NWLHU VRP erhèlls JHQRP utskiftning i vissa fall

$NWLHU VRP förværvas =JHQRP utskiftning i vissa fall

9

)|U DNWLHU VRP erhèlls JHQRP utskiftning =frèn =en =ekonomisk =förening vid sèdan ombildning av en

svensk =HNRQRPLVN I|UHQLQJ WLOO

aktiebolag =som =avses =i =42 =kap. ansesVRPDQVNDIIQLQJVXWJLIW

)|UDNWLHUVRPförværvasJHQRP utskiftning =frèn =en =ekonomisk =förening vid sèdan ombildning av en ekonomisk förening till aktiebolag VRPDYVHVLNDSskallVRP DQVNDIIQLQJVXWJLIW anses GHW RP

31

det =omkostnadsbelopp =som =skulle ha =anvænts =om =andelarna =i =föreningen =hade =avyttrats =vid =tidpunkten för utskiftningen.

kostnadsbelopp =som =skulle =ha anvænts om andelarna i föreningen hade =avyttrats =vid =tidpunkten =för utskiftningen.

49 kap.

8

Om sæljaren ær en fysisk person, VNDOO KDQ YDUD obegrænsat

skattskyldig =pè =annan =grund =æn sèdan =væsentlig =anknytning =som avses i 3 kap. 3 första stycket 3

Om sæljaren ær en fysisk person, VNDOOKDQYDUDbosatt i Sverige eller

stadigvarande vistas hær

22

Om =en =mottagen =andel =avyttras =genom =en =koncernintern andelsavyttringI=skall =uppskovsbeloppet =tas =upp =som =intækt =först =nær kapitalvinsten pè grund av den koncerninterna andelsavyttringen skall tas upp =som =intækt. =Om =det =vid =en =avyttring =av =en =mottagen =andel =inte uppkommer vare sig en kapitalvinst eller en kapitalförlust men det skulle ha =funnits =förutsættningar =för =uppskov =med =beskattningen =av =en kapitalvinst enligt bestæmmelserna om koncerninterna andelsavyttringar i 25 =kap. =6JJJ27 = =om =det =hade =uppkommit =en =sèdan =vinst, =skall uppskovsbeloppet tas upp som intækt först nær en faktisk kapitalvinst pè grund av den avyttringen skulle ha tagits upp som intækt.

Kapitalvinsten pè grund av den koncerninterna andelsavyttringen skall anses ha tagits upp som intækt

JJJ vid utdelning som avses i 25 kap. 22 eller 23 , och JJJ vid fusion som avses i 25 kap. första =stycket om GHW lU koncernmoderföretaget =som =ær övertagande företag.

JJJ YLG IXVLRQ eller =fission =VRP DYVHVLNDStill den delGHW ær =koncernmoderföretaget =som =ær övertagande företag.

51 kap.

1

Bestæmmelserna i detta kapitel gæller om

1. en fysisk person avyttrar en andel i ett svenskt handelsbolag,

2. =andelen =ær =en =kapitaltillgèng hos överlètaren,

 det =uppkommer =en =kapital-

vinst i inkomstslaget kapital,

.I|UYlUYDUHQLQWHlUHQREHJUlQVDWVNDWWVN\OGLJI\VLVNSHUVRQRFK

4. verksamheten i handelsbolaget varit sèdan som anges i 2 . Vid inlösen gæller bestæmmelserna, i stællet för vad som anges i första stycket 3, om nègon av de kvarvarande delægarna i handelsbolaget inte ær en obegrænsat skattskyldig fysisk person.

56 kap.

2

0HGfèmansföretagDYVHVDNWLHERODJRFKHNRQRPLVNDI|UHQLQJDUGlU I\UD HOOHU IlUUH fysiska

personer lJHU DQGHODU VRP

motsvarar =mer =æn =50 =procent =av

 I\UD HOOHUIlUUHdelægarelJHU andelar =som =motsvarar =mer =æn =50 procent =av =rösterna =för =samtliga

32

rösterna =för =samtliga =andelar =i företaget, eller

andelar i företaget, eller

2. næringsverksamheten ær uppdelad pè verksamheter som ær oberoende av varandra och dær en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller pè liknande sætt har den faktiska bestæmmanderætten över en sèdan verksamhet och sjælvstændigt kan förfoga över dess resultat.

4

0HGfèmanshandelsbolagDYVHVKDQGHOVERODJGlU I\UD HOOHU IlUUH fysiska

personer JHQRP LQQHKDY DY

andelar =eller =pè =liknande =sætt =har ett bestæmmande inflytande, eller

 I\UD HOOHU IlUUH delægare genom innehav av andelar eller pè liknande =sætt har ett bestæmmande inflytande, eller

2. næringsverksamheten ær uppdelad pè verksamheter som ær oberoende av varandra och dær en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller pè liknande sætt har den faktiska bestæmmanderætten över en sèdan verksamhet.

5

Vid =bedömningen =av =om =ett företag =ær ett fèmansföretag enligt 2 1 eller ett fèmanshandelsbolag enligt =4 = =1 =skall =en =person =och hans =nærstèende =(nærstèendekrets) DQVHV VRP HQ fysisk =person 3U|Y ningen =skall =göras =med =utgèngspunkt frèn den ældste personen och dærefter =i =fallande =èldersordning. En =person =som =inræknats =i =en nærstèendekrets =skall =inte =medræknas i nègon ytterligare krets.

Vid =bedömningen =av =om =ett företag =ær ett fèmansföretag enligt 2 1 eller ett fèmanshandelsbolag enligt =4 = =1 =skall =en =person =och hans =nærstèende =(nærstèendekrets) DQVHV VRP HQ delægare 3U|Y ningen =skall =göras =med =utgèngspunkt frèn den ældste personen och dærefter =i =fallande =èldersordning. En =person =som =inræknats =i =en nærstèendekrets =skall =inte =medræknas i nègon ytterligare krets.

6

Med =delægare =i =fèmansföretag eller =fèmanshandelsbolag =avses

denVRPGLUHNWHOOHULQGLUHNWlJHU

eller =pè =liknande =sætt =innehar andelar i företaget.

Med =delægare =i =fèmansföretag HOOHUInPDQVKDQGHOVERODJDYVHVen

fysisk =person VRP GLUHNW HOOHU

indirekt, æger eller pè liknande sætt innehar andelar i företaget.

0HG företagsledare L HWW InPDQVI|UHWDJ HOOHU HWW InPDQVKDQGHOVERODJ avses =den =eller =de =fysiska =personer =som =genom =eget =eller =nærstèendes innehav =av =andelar =och =sin =stællning =i =företaget =har =ett =væsentligt inflytande i företaget. Nær det gæller företag som avses i 2 2 och 4 2 anses =som =företagsledare =den =som =har =den =faktiska =bestæmmanderætten över en viss verksamhet och sjælvstændigt kan förfoga över dess resultat.

8

Nær det gæller fèmansföretag, fèmanshandelsbolag och deras delægare m.fl. finns æven særskilda bestæmmelser om

± förmèn av utbildning i 11 kap. 17 , ± avdrag för framtida substansminskning i 20 kap. 23 , ± underprisöverlètelser i 23 kap. 18±23 ,

33

± avdrag för rænta pè vinstandelslèn i 24 kap. 6, 7 och 10 , ± nær en fastighet eller andel ær lagertillgèng i 27 kap. 4±6 , ± kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 27 , ± =utskiftning =vid ombildning av HQ svensk HNRQRPLVN I|UHQLQJ WLOO aktiebolag i 42 kap. 20 ,

± =utskiftning =vid ombildning av en =ekonomisk =förening =till aktiebolag i 42 kap. 20 ,

± =uppskov =med =beskattningen =vid =andelsbyten =i =49 =kap. =10, =16 =och 32 ,

± avyttring av andelar i svenska handelsbolag i 50 kap. 7 och 51 kap. 7 ,

± pensionssparavdrag i 59 kap. 4, 10, och 15 , ± familjebeskattning i 60 kap. 12±14 , och ± grundavdrag i 63 kap. 5 .

61 kap.

19

Som synnerliga skæl för att justera værdet av bilförmèn nedèt anses

± att bilen anvænts som arbetsredskap, ± =att =bilen =anvænts =i =taxinæring, =att =den =körts =minst =6 =000 =mil =i verksamheten under kalenderèret och att dispositionen för privat körning varit begrænsad i mer æn ringa utstræckning, eller

± att det finns liknande omstændigheter. Værdet =av= =bilförmèn =skall justeras nedèt ocksè nær bilen ingèr i =en =större =grupp =av =bilar =som deltar i ett test eller liknande för att prova =ut =ny =eller =förbættrande miljö- =eller =sækerhetsteknik =eller dylikt =och =bilen =i =det =utförandet inte finns att köpa pè den allmænna PDUNQDGHQ LQRP Europeiska =uni-

onens =medlemslænder =eller =EESlænderna.

Værdet =av= =bilförmèn =skall justeras nedèt ocksè nær bilen ingèr i =en =större =grupp =av =bilar =som deltar i ett test eller liknande för att prova =ut =ny =eller =förbættrande miljö- =eller =sækerhetsteknik =eller dylikt =och =bilen =i =det =utförandet inte finns att köpa pè den allmænna PDUNQDGHQ LQRP Europeiska =eko-

nomiska samarbetsomrèdet.

Om =bilen =ær =utrustad =med =teknik =för =drift =helt =eller =delvis =med miljövænligare =drivmedel =æn =bensin =och =dieselolja =eller =med elektricitet och =bilens =nybilspris =dærför =ær =högre =æn =nybilspriset =för =nærmast jæmförbara =bil utan sèdan teknik, skall förmènsværdet justeras nedèt till en nivè som motsvarar förmènsværdet för den jæmförbara bilen.

63 kap.

9

Det =særskilda =grundavdraget skall =minskas =med =65 =procent =av den =del =av =den =skattskyldiges pension =som =överstiger =avdraget HQOLJW 10 . +DU VNDWWVN\OGLJ VRP fètt =folkpension =i =form =av förtidspension =ocksè =fètt =livrænta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring =skall =livræn-

Det =særskilda =grundavdraget skall =minskas =med =65 =procent =av den =del =av =den =skattskyldiges pension =som =överstiger =avdraget HQOLJW 8 = +DU VNDWWVN\OGLJ VRP fètt =folkpension =i =form =av förtidspension =ocksè =fètt =livrænta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsækring =skall =livræn-

34

tan =likstællas =med =pension. =Det særskilda grundavdraget skall dock inte =minskas =med =pension =pè grund av annan pensionsförsækring æn =tjænstepensionsförsækring =eller med =pension =frèn =pensionssparkonto. =Vad =som =avses =med tjænstepensionsförsækring =framgèr av 58 kap. 7 .

tan =likstællas =med =pension. =Det særskilda grundavdraget skall dock inte =minskas =med =pension =pè grund av annan pensionsförsækring æn =tjænstepensionsförsækring =eller med =pension =frèn =pensionssparkonto. =Vad =som =avses =med tjænstepensionsförsækring =framgèr av 58 kap. 7 .

För =den =som =inte =hade =folkpension =vid =utgèngen =av =èret =före beskattningsèret skall det særskilda grundavdraget i stællet minskas med 65 procent av den del av den taxerade förværvsinkomsten som överstiger avdraget enligt 8 .

65 kap.

16

I =lagen =(1986:468) =om =avrækning =av =utlændsk =skatt =finns =bestæmmelser =om =avrækning =av =utlændsk =skatt =för =obegrænsat =skattskyldiga.

I lagen (1986:468) om avrækning =av =utlændsk =skatt =finns bestæmmelser om avrækning av utlændsk =skatt =för =obegrænsat =skatt-VN\OGLJD och =i =vissa =fall =för =be-

grænsat skattskyldiga.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. =Üldre =bestæmmelser =i =11 =kap. =33 = =skall =tillæmpas =om utvecklingsersættning enligt lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 èr betalats ut efter den 1 januari 2001.

3. Üldre bestæmmelser i 11 kap. 36 skall tillæmpas om ersættningar som avses dær betalats ut efter den 1 januari 2001.

4. Üldre bestæmmelser i 40 kap. 6 skall tillæmpas pè beskattningsèr som pèbörjats före den 1 januari 2001.

35

2.2 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229)

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229)

dels DWW UXEULNHQ I|UH NDS  VNDOO O\GD ´7LOOlPSQLQJ DY ODJHQ

(1998:1601) =om =uppskov med beskattningen vid andelsbyten och lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlètelser inom koncerner´,

dels DWW GHW VNDOO LQI|UDV IHP Q\D SDUDJUDIHU NDS ± VDPW

nærmast före 5 kap. 16 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

12

Vid =tillæmpning =av =10 = andra stycket =den =upphævda =lagen (1998:1602) =om =uppskov =med beskattningen =vid =andelsöverlètelser inom koncerner skall, om den =skattskyldige =begær =det, =vad som sægs om fusioner ocksè gælla om det sæljande företaget upphör att =existera =genom =en =sèdan fission =som =anges =i =5 = =den upphævda =lagen =(1998:1603) =om beskattningen vid fusioner, fissioner =och =verksamhetsöverlètelser. =Detta =gæller =bara om de övertagande =företagen =omedelbart efter fissionen tillhör samma koncern =som =det =sæljande =företaget.

Det =sæljande =företagets =vinst fördelas =pè =de =övertagande företagen =i =förhèllande =till =det kapital =som =förs =över =till =varje företag.

Vad =som =sægs =om =det övertagande =företaget =vid =en fusion =gæller =vart =och =ett =av =de övertagande =företagen =vid =en =fission.

13 

Vid =tillæmpning =av =14 = =den upphævda =lagen =( 1998:1602 ) =om uppskov =med =beskattningen =vid andelsöverlètelser =inom =koncer-

36

ner =skall, =om =den =skattskyldige begær =det, =vad =som =sægs =om fusioner =ocksè =gælla =om =det avyttrade =företaget =upphör =att existera =genom =en =sèdan =fission som =anges =i =5 = =den =upphævda lagen =( 1998:1603 ) =om =beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlètelser. Detta gæller bara om vart och ett av de övertagande =företagen =ingèr =i samma =koncern =som =det =sæljande företaget. =Vad =som =sægs =om =det övertagande =företaget =vid =en fusion =gæller =vart =och =ett =av =de övertagande =företagen =vid =en fission.

Kapitalvinsten =pè =de =faktiskt avyttrade =andelarna =fördelas =pè de =övertagande =företagen =i förhèllande =till =det =kapital =som förs över till varje företag.

14

Om den skattskyldige begær att bestæmmelserna =i =13 = =skall tillæmpas, =gæller =vad =som =sægs =i frèga om turordning i 15 tredje stycket =2 =den =upphævda =lagen ( 1998:1602 ) =om =uppskov =med beskattningen =vid =andelsöverlètelser =inom =koncerner =ocksè =i frèga =om =andelar =som =innehas =i ett =övertagande =företag =efter =en fission.

15 

Om den skattskyldige begær att bestæmmelserna =i =13 = =skall tillæmpas, =gæller =vad =som =sægs =i frèga =om =vinst =vid =fusion =i =19 = andra stycket den upphævda lagen (1998:1601) =om =uppskov =med beskattningen =vid =andelsbyten ocksè vinst vid fission till den del koncernmoderföretaget =ær =övertagande företag.

37

Ersættningar =vid =utbildning =och arbetslöshet

16

Vid =tillæmpning =av =19 = =den upphævda = kommunalskattelagen (1928:370) =skall =till =skattepliktig inkomst =inte =ræknas =særskilt =stöd till deltagare i

1. =arbetslivsinriktad =rehabilitering,

2. arbetsmarknadsutbildning,

3. annan utbildning inom ramen för =ett =arbetsmarknadspolitiskt program,

4. arbetspraktik, eller

5. datorteksverksamhet. Detta gæller æven sèdant særskilt stöd =som =læmnas =till =deltagarens ledsagare =eller =till =elever =med funktionshinder =vid =utbildning =i grundskola, =gymnasieskola =eller motsvarande utbildning.

Till =skattepliktig =inkomst =skall inte =heller =ræknas =utvecklingsersættning =som =betalas =ut =enligt lagen =( 2000:625 ) =om =arbetsmarknadspolitiska program.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001

2. =Bestæmmelserna =i =5 =kap. =12±15 = =tillæmpas =pè =fusioner =och fissioner som genomförts efter utgèngen av èr 1998.

3. Bestæmmelserna i 5 kap. 16 tillæmpas pè ersættningar som betalas ut efter den 1 augusti 2000.

38

2.3 Förslag till lag om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt

Hærigenom =föreskrivs =att =det =i =lagen =(1986:468) =om =avrækning =av utlændsk skatt skall införas en ny paragraf, 2 a , av följande lydelse.

2 a

Termer och uttryck som anvænds i =denna =lag =har =samma =betydelse och =tillæmpningsomrède =som =i inkomstskattelagen =(1999:1229) om inte annat angeseller framgèr av sammanhanget.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001 och tillæmpas första gèngen vid 2002 èrs taxering.

39

2.4 Förslag till lag om ændring i lagen (1990:676) om skatt pè rænta pè skogskontomedel m.m.

Hærigenom =föreskrivs =att =3 = =lagen =(1990:676) =om =skatt =pè =rænta =pè skogskontomedel m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3

Skatt =tas =ut =med =15 =procent =av =den =rænta =som =gottskrivs =kontot. Skattebeloppet skall avrundas till nærmast lægre hela krontal.

Skatt =tas =dock =inte =ut =pè =rænta som =avser =tid =efter =det =att =kontomedel skall tas upp till beskattning HQOLJW skogskontolagen HOOHU =lagen

om upphovsmannakonto.

Skatt =tas =dock =inte =ut =pè =rænta som =avser =tid =efter =det =att kontomedel =skall =tas =upp =till EHVNDWWQLQJHQOLJW21 HOOHU 32 kap.

Skatt =tas =inte =heller =ut =om =den =gottskrivna =ræntan =understiger =100 kronor.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre bestæmmelser gæller fortfarande i frèga om rænta som gottskrivits före ikrafttrædandet.

40

2.5 Förslag till lag om ændring i förmögenhetsskattelagen (1997:323)

Hærigenom =föreskrivs =att =3 =och =14 = =förmögenhetsskattelagen (1997:323) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3Vid berækning av den skattepliktiga förmögenheten skall som tillgèng tas upp

1. privatbostadsfastighet och privatbostadsrætt,

2. =smèhus =med =tillhörande tomtmark =pè =landbruksenhet =som pè grund av ægarens begæran enligt NDSförstaVW\FNHWLQNRPVW skattelagen =(1999:1229) =ær =næringsfastighet,

2. =smèhus =med =tillhörande tomtmark =pè =landbruksenhet =som pè grund av ægarens begæran enligt NDStredjeVW\FNHWLQNRPVW skattelagen =(1999:1229) =ær =næringsfastighet,

3. den del av en næringsfastighet som inrymmer en bostadslægenhet som anvænds =eller =ær =avsedd =att =anvændas =av =fastighetsægaren =för =eget =eller nærstèendes boende,

4. =aktie =i =ett =aktieslag =som =ær =inregistrerat =vid =börs =i =det =land =dær aktiebolaget =ær =hemmahörande =samt =marknadsnoterad =aktie =i =ett aktiebolag som ær hemmahörande i Sverige om ett aktieslag i bolaget den 29 maj 1997 var eller senare har varit inregistrerad vid svensk börs med undantag för huvuddelægares aktie,

5. =aktie =i =ett =aktieslag =som =inte =ær =marknadsnoterat =i =det =land =dær aktiebolaget ær hemmahörande med undantag för huvuddelægares aktie i ett aktiebolag i vilket finns ett aktieslag som ær marknadsnoterat,

6. annan delægarrætt æn aktie om

den LQWH lU PDUNQDGVQRWHUDG VDPW

DQGHOLKDQGHOVERODJoch europeisk

ekonomisk intressegrupperingPHG

undantag =för =andel =i =juridisk person =till =den =del =den =juridiska personen ær skattskyldig,

 DQQDQ sèdan =GHOlJDUUlWW som

avses =i =48 =kap. =2 = =första =stycket inkomstskattelagen lQ DNWLH =RP delægarrætten LQWH lU PDUNQDGV

noterad samt andel i handelsbolag med =undantag =för =andel =i =juridisk person =till =den =del =den =juridiska personen ær skattskyldig,

7. =annan =marknadsnoterad =delægarrætt =æn =aktie, =marknadsnoterad fordringsrætt =och =marknadsnoterad =tillgèng =som =avses =i =52 =kap. inkomstskattelagen,

8. livförsækring med undantag för

a) pensionsförsækring samt

b) =livförsækring =som =enbart =avser =olycks- =eller =sjukdomsfall =eller dödsfall senast vid 70 èrs èlder och som inte ær èterköpsbar,

9. rætt till livrænta eller dærmed jæmförlig utbetalning med undantag för rætt till

a) utbetalning pè grund av försækring,

b) utbetalning pè grund av tidigare anstællning samt6HQDVWHO\GHOVH

41

c) underhèllsbidrag, 10. kontobehèllning med undantag för behèllning pè pensionssparkonto,

11. fordran i pengar och liknade betalningsmedel samt fordran avseende marknadsnoterad tillgèng som anges i 4, 5, eller 7,

12. =pengar =och =liknande =betalningsmedel =till =den =del =de =sammanlagt överstiger 25 000 kronor,

13. lösöre med undantag för

a) inre lösöre för personligt bruk,

b) =yttre =lösöre =för =personligt =bruk =till =den =del =det enskilda föremèlets værde understiger 10 000 kronor,

c) fordon som avses i 9 första stycket fordonsskattelagen (1988:327) samt

d) lösöre som ær deponerat pè museum eller liknande inrættning, om tillgèngen inte ingèr i sèdan næringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 och 11 inkomstskattelagen i annat fall æn enligt 2 och 3.

Undantaget i första stycket 4 och 5 för huvuddelægares aktie tillæmpas pè

1. =aktie =i =ett =aktiebolag =i =vilket =aktier =var =inregistrerade =vid =börs =vid utgèngen av èr 1991, om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en huvuddelægare sedan denna tidpunkt,

2. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har inregistrerats vid börs första gèngen =efter =utgèngen =av =èr =1991, =om =aktien =har =innehafts =direkt =eller indirekt av en huvuddelægare sedan inregistreringen,

3. =aktie =i =ett =aktiebolag =i =vilket =aktier =har =marknadsnoterats =första gèngen =efter =utgèngen =av =èr =1996, =om =aktien =har =innehafts =direkt =eller indirekt av en huvuddelægare sedan marknadsnoteringen,

4. =aktie =som =har =förværvats =med =stöd =av =aktie =som =avses =i =1±3, =om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en huvuddelægare sedan detta förværv,

5. =aktie =som =avses =i =1±4 =och =som =har =förværvats =av =ett =barn =eller barnbarn =till =huvuddelægaren =och =i =förekommande =fall =dærefter =èter förværvats av huvuddelægaren och som har innehafts direkt eller indirekt av =ett =barn, =barnbarn =eller =av =huvuddelægaren =sedan =först =næmnda förværv.

Med =huvuddelægare =avses =sèdan =aktieægare =som, =ensam =eller tillsammans =med =nærstèende, =innehade =aktier =direkt =eller =indirekt motsvarande =minst =25 =procent =för =röstværdet =av =aktierna =i =bolaget =vid utgèngen av èr 1991 i frèga om aktier i ett aktiebolag i vilket aktier var inregistrerade =vid =den =tidpunkten =och =i =övriga =fall =vid =tidpunkten =för inregistrering =eller =marknadsnotering =som =avses =i =andra =stycket. =Som huvuddelægare anses æven dödsboet efter sèdan aktieægare.149LG YlUGHULQJ DY aktie =och

dærmed =jæmförlig =GHOlJDUUlWW VRP

inte =ær =marknadsnoterad =samt DQGHOLKDQGHOVERODJoch europeisk

9LGYlUGHULQJDYGHOlJDUUlWW som

avses =i =48 =kap. =2 = =första =stycket inkomstskattelagen =( 1999:1229 )

RFK VRP LQWH lU PDUNQDGVQRWHUDG6HQDVWHO\GHOVH

42

ekonomisk intressegruppering

beaktas =tillgèngar =och =skulder =i den =juridiska =personen =i =den omfattning som skulle ha gællt om de =innehafts =direkt =av =delægaren och =inte =annat =följer =av =andra stycket =eller =13 =. =Om =tillgèngen HOOHU VNXOGHQ LQJnU L =sèdan

næringsverksamhet som avses i 13 kap. =1, =eller =11 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) KRV GHQ

juridiska personen anses detsamma gælla =för =delægaren, =dock =inte =i frèga =om =tillgèng =som =för delægaren =vid =direkt =innehav omfattas =av =3 = =första =stycket =1 och dærtill hænförlig skuld.

samt =andel i handelsbolag beaktas tillgèngar =och =skulder =i =den MXULGLVND SHUVRQHQ respektive =i

handelsbolaget L GHQ RPIDWWQLQJ

som =skulle =ha =gællt =om =de innehafts =direkt =av =delægaren =och inte =annat =följer =av =andra =stycket eller =13 =. =Om =tillgèngen =eller VNXOGHQLQJnULen rörelse KRVGHQ MXULGLVNDSHUVRQHQrespektive han-

delsbolagetDQVHVGHWVDPPDJlOOD

för delægaren, dock inte i frèga om tillgèng =som =för =delægaren =vid direkt =innehav =omfattas =av =3 = första =stycket =1 =och =dærtill =hænförlig skuld.

Aktie i ett aktiebolag som ær hemmahörande i Sverige och som inte ær marknadsnoterad =tas =upp =till =80 =procent =av =marknadsværdet =om =ett aktieslag =i =bolaget =har =varit =inregistrerat =vid =svensk =börs =under beskattningsèret.

Har =en =andel =i =ett =handelsbolag

eller =i =en =europeisk =ekonomisk intressegruppering HWW QHJDWLYW

værde, fèr detta beaktas av delægare

eller =medlem VRP LQWH KDU I|U

behèllit sig ett begrænsat ansvar för ERODJHWV eller =grupperingens I|U bindelser.

Har =en =andel =i =ett =handelsbolag ett negativt værde, fèr detta beaktas av =delægare =som =inte =har =förbehèllit sig ett begrænsat ansvar för bolagets förbindelser.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

43

2.6 Förslag till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)

Hærigenom föreskrivs i frèga om skattebetalningslagen (1997:483)

delsDWWNDSVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

dels DWW LNUDIWWUlGDQGH RFK |YHUJnQJVEHVWlPPHOVHUQD WLOO ODJHQ

(1999:1300) om ændring i næmnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

6

Om en fysisk person inte fullgör sin =skyldighet =enligt =5 =kap. =16 =, skall =arbetsgivaren =göra =skatte-DYGUDJ HQOLJW skattetabellen I|U den =ort =dær =arbetsgivaren =har =sitt kontor =eller =dær =ersættningen =i annat =fall =betalas =ut, =ökat =med 10 % =av =avdraget =enligt =tabellen. Skatteavdraget =skall =dock =vara 30 % =av =den =ersættning =som =inte utgör =arbetstagarens =huvudsakliga ersættning =för =arbete =(sidoinkomst).

Om en fysisk person inte fullgör sin =skyldighet =enligt =5 =kap. =16 =, skall =arbetsgivaren =göra =skatte-DYGUDJHQOLJWden skattetabell som

nærmast =motsvarar =skattesatsen för kommunal inkomstskattI|UGHQ

ort =dær =arbetsgivaren =har =sitt kontor =eller =dær =ersættningen =i annat =fall =betalas =ut, =ökat =med 10 % =av =avdraget =enligt =tabellen. Skatteavdraget =skall =dock =vara 30 % =av =den =ersættning =som =inte utgör =arbetstagarens =huvudsakliga ersættning =för =arbete =(sidoinkomst).

Första =stycket =tillæmpas =inte, =om =arbetsgiv=aren =har =fètt =besked =av= skattemyndigheten om vilket skatteavdrag som skall göras.

1. Denna lagtræder i kraft den 1

januari =2000 =och =tillæmpas =frèn och =med =den =1 =januari =2001 =om LQWHDQQDWI|OMHUDYSXQNWHUQD±3

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari =2000 =och =tillæmpas =frèn och =med =den =1 =januari =2001 =om LQWHDQQDWI|OMHUDYSXQNWHUQD±4

2. De nya bestæmmelserna i 2 kap. 2 , 3 kap. 1 , 5 kap. 4 första stycket 1 och 12 kap. 9 a samt upphævandet av 2 kap. 3 tillæmpas frèn och med ikrafttrædandet.

3. De nya bestæmmelserna i 5 kap. 3 tillæmpas frèn och med den 10 mars 2000.

4. Vid debitering av slutlig skatt avseende 2001 èrs taxering gæller ældre bestæmmelser i 11 kap.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.6HQDVWHO\GHOVH

44

2.7 Förslag till lag om ændring i lagen (1998:1618) om upphævande av lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG

Hærigenom föreskrivs att lagen (1998:1618) om upphævande av lagen (1994:1854) =om =inkomstbeskattningen =vid =grænsöverskridande omstruktureringar inom EG skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs =att =lagen =(1994:1854) om =inkomstbeskattningen =vid grænsöverskridande =omstruktureringar =inom =EG =skall =upphöra =att gælla vid utgèngen av èr 1998. Den upphævda lagen tillæmpas dock

i =frèga =om =internationella fusioner och fissioner pè förfaranden =som =genomförts =före den 1 januari 1999,

L IUnJD RP =LQWHUQDWLRQHOOD verksamhetsöverlètelser pè överlètelser =före =den =1 =januari 1999 och

i =frèga =om =internationella andelsbyten =pè =förværv före den 1 januari 1999.

En =internationell =fusion =eller fission =skall =anses =genomförd =nær det =eller =de =överlètande =bolagen har upplösts.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs =att =lagen =(1994:1854) om =inkomstbeskattningen =vid grænsöverskridande =omstruktureringar =inom =EG =skall =upphöra =att gælla vid utgèngen av èr 1998. Den upphævda =lagen =tillæmpas =dock

enligt följande:

1. =I IUnJD RP LQWHUQDWLRQHOOD

IXVLRQHU RFK ILVVLRQHU tillæmpas

den upphævda lagen

förfaranden =som =genomförts =före den =1 =januari =1999. =En =internationell =fusion =eller =fission =skall anses =genomförd =nær =det =eller =de överlètande bolagen har upplösts.

2. =I IUnJD RP LQWHUQDWLRQHOOD

YHUNVDPKHWV|YHUOnWHOVHU tillæmpas

den =upphævda =lagen Sn |YHUOn

telser före den 1 januari 1999.

3. =I IUnJD RP LQWHUQDWLRQHOOD

DQGHOVE\WHQtillæmpas den upphæv-

da =lagen =Sn I|UYlUY I|UH GHQ 

januari 1999.

4. =I frèga =om =internationella andelsbyten =som =avses =i =3 =gæller dærutöver =följande =om =den =skattskyldige begær det.

a) =Avyttras =andelar =som mottagits =som =vederlag =vid =ett internationellt =andelsbyte =genom en =koncernintern =andelsavyttring enligt =25 =kap. =6±27 = = inkomstskattelagen =( 1999:1229 ) =och =fèr den =skattskyldige =uppskov =med beskattningen av kapitalvinst, skall som kapitalvinst vid tillæmpning av næmnda =bestæmmelser =anses =æven realisationsvinst =som =uppkommit

45

vid det internationella andelsbytet, sèdana =belopp =som =avses =i =23 tredje eller fjærde stycket och vinst enligt 24 den upphævda lagen.

Detsamma =gæller =æven =om nègon =vinst =inte =uppkommit =och förutsættningar =dærför =inte =föreligger =för =uppskov =med =beskattningen =vid =en =koncernintern =an-

delsavyttring. Realisationsvinst som =uppkommit =vid =det =internationella andelsbytet, sèdana belopp =som =avses =i =23 =tredje =eller fjærde stycket och vinst enligt 24 den =upphævda =lagen =behandlas som =en =kapitalvinst =som =uppkommit vid den koncerninterna andelsavyttringen.

Om =andelar =som =mottagits =som vederlag =vid =det =internationella andelsbytet =upphör =att =existera genom =en =fusion =eller =fission gæller =25 =kap. =20 =och =24 = inkomstskattelagen =pè =motsvarande sætt.

b) =Avyttras =andelar =som mottagits =som =vederlag =vid =det internationella =andelsbytet =genom ett =andelsbyte =enligt =49 =kap. inkomstskattelagen =och =fèr =den skattskyldige uppskov med beskattningen =av =vinst, =skall =som kapitalvinst =enligt =49 =kap. =14 andra =stycket =eller =vinst =enligt =49 kap. =17 = =næmnda =lag =anses æven realisationsvinst =som =uppkommit vid det internationella andelsbytet, sèdana =belopp =som =avses =i =23 tredje eller fjærde stycket och vinst enligt 24 den upphævda lagen.

Detsamma =gæller =æven =om nègon =vinst =inte =uppkommit =och förutsættningar =dærför =inte =föreligger =för =uppskov =med =beskattningen =vid =ett =andelsbyte. =Realisationsvinst =som =uppkommit =vid det =internationella =andelsbytet, sèdana =belopp =som =avses =i =23 tredje eller fjærde stycket och vinst enligt =24 = =den =upphævda =lagen

46

behandlas som en kapitalvinst som uppkommit vid andelsbytet.

Realisationsvinst =eller =sèdana belopp =som =enligt =23 =den upphævda =lagen =skulle =ha =tagits upp =som =intækt =av =tjænst =skall behandlas =som =tjænstebelopp enligt =49 =kap. =16 = =andra =stycket inkomstskattelagen .

c) Vid tillæmpning av punkterna a =och =b skall belopp som tidigare tagits =upp =som =intækt =avræknas frèn =realisationsvinst, =sèdana belopp som avses i 23 tredje eller =fjærde =stycket eller vinst enligt 24 den upphævda lagen.

1. =Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001 =och =tillæmpas =pè överlètelser som skett samt fusioner och fissioner som genomförts efter utgèngen av èr 1998.

2. =Skall =till =följd =av =bestæmmelserna =i =lagen =(1999:1230) =om ikrafttrædande =av =inkomstskattelagen =(1999:1229) =inkomstskattelagen inte =tillæmpas =skall =vid =tillæmpningen =av =denna =lag =hænvisningarna =till inkomstskattelagen i stællet avse motsvarande bestæmmelser i

± den upphævda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, och

± den upphævda lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlètelser inom koncerner.

47

2.8 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1240) om ændring i kupongskattelagen (1970:624)

Hærigenom föreskrivs att 4 kupongskattelagen (1970:624) i stællet för dess lydelse enligt lagen (1999:1240) om ændring i næmnda lag skall ha följande lydelse.

4

Skattskyldighet =föreligger =för utdelningsberættigad =om =denne =ær fysisk =person, =som =ær =begrænsat skattskyldig, =dödsbo =efter =sèdan person =eller =utlændsk =juridisk person, och utdelningen ej ær hænförlig =till =inkomst =av =næringsverksamhet som bedrivits frèn fast driftstælle hær i riket. Skattskyldighet =föreligger =dock inte för utdelningsberættigad XWOlQGVN MXULGLVN SHUVRQ I|U den

del =av =utdelningen =som =HQOLJW 

kap. =13±15 = =inkomstskattelagenhar =beskattats =hos

delægaren

Skattskyldighet =föreligger =för utdelningsberættigad =om =denne =ær fysisk =person, =som =ær =begrænsat skattskyldig, =dödsbo =efter =sèdan person =eller =utlændsk =juridisk person, och utdelningen ej ær hænförlig =till =inkomst =av =næringsverksamhet som bedrivits frèn fast driftstælle =hær =i =riket. =Skattskyldighet =föreligger =dock =inte =för utdelningsberættigad =utlændsk =juri-GLVN SHUVRQ I|U sèdan =utdelning

som delægarna ær skattskyldiga för

enligt =6 =kap. =13±15 = inkomstskattelagen (1999:1229).

För =handelsbolag, =europeisk =ekonomisk =intressegruppering, kommanditbolag =och =rederi =föreligger =skattskyldighet =för =den =del =av utdelningen =som =ej =ær =hænförlig =till =inkomst =av =næringsverksamhet =som bedrivits frèn fast driftstælle hær i riket och som belöper pè delægare eller medlem som ær begrænsat skattskyldig.

Skattskyldighet =föreligger =slutligen =för =utdelningsberættigad, =som innehar aktie under sèdana förhèllanden, att annan dærigenom obehörigen beredes =förmèn =vid =taxering =till =inkomstskatt =eller =vinner =befrielse =frèn kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 2±4 inkomstskattelagen.

Skattskyldighet =föreligger =inte =heller =för =en =juridisk =person =i =en fræmmande =stat =som =ær =medlem =i =Europeiska =gemenskapen, =om =den innehar =25 =procent =eller =mer =av =andelskapitalet =i =det =utdelande =bolaget och =uppfyller =villkoren =i =artikel =2 =i =det =av =Europeiska =gemenskapernas rèd =den =23 =juli =1990 =antagna =direktivet =om =en =gemensam =ordning =för beskattning =avseende =moder- =och =dotterbolag =i =olika =medlemsstater =i direktivets lydelse den 1 januari 1995 (90/435/EEG).

Skattskyldighet föreligger inte heller för utlændskt bolag som avses i 6 kap. =9 = =första =stycket =och =10 = =inkomstskattelagen =för =utdelning =pè aktier och andelar, om det utlændska bolaget innehar 25 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget.

48

2.9 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1255) om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt

Hærigenom föreskrivs att 1 och 2 lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk =skatt =i =stællet =för =deras =lydelse =enligt =lagen =(1999:1255) =om ændring i næmnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1

Om =en =obegrænsat =skattskyldig har haft intækt

Om =en =obegrænsat =skattskyldig KDU KDIW LQWlNW eller =om =en

begrænsat =skattskyldig =har =haft intækt =hænförlig =till =ett =fast driftstælle i Sverige,

a) som medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

b) för vilken han beskattats i utlændsk stat, och

c) som enligt skattelagstiftningen i den utlændska staten anses hærröra dærifrèn,

har han ± med den inskrænkning som följer av 2 ± genom avrækning av den del av den utlændska skatten som belöper sig pè intækten rætt att erhèlla =nedsættning =av =statlig =inkomstskatt =och =kommunal =inkomstskatt enligt 4±13 .

Motsvarande =gæller =i =tillæmpliga =delar =i =fall =en =fysisk =person =enligt lagen =(1984:1052) =om =statlig =fastighetsskatt =skall =betala =fastighetsskatt för en privatbostad som ær belægen utomlands.

2P HWW svenskt =I|UHWDJ YLG HQ prövning =enligt =24 =kap. =20 = inkomstskattelagen =inte =kan =visa att =inkomstbeskattningen =av =den utlændska =juridiska =personen =ær jæmförlig =med =inkomstbeskattningen =enligt =næmnda =lag =av =ett svenskt =företag =med =motsvarande inkomster =men =övriga =förutsættningar för skattefrihet för utdelningen =ær =uppfyllda, =gæller följande. =Utöver =den =avrækning som =medges =enligt =första =stycket och =enligt =dubbelbeskattningsavtal, =har =företaget =rætt =att =genom avrækning =erhèlla =nedsættning =av statlig inkomstskatt med ett belopp som =motsvarar =tretton =procent =av utdelningens =bruttobelopp. =Vid =en sèdan =avrækning =gæller =4±13 = =i tillæmpliga delar.

Om =ett =företag =vid =en =prövning enligt 24 kap. 20 inkomstskattelagen =inte =kan =visa att =inkomstbeskattningen =av =den utlændska =juridiska =personen =ær jæmförlig =med =inkomstbeskattningen =enligt =næmnda =lag =av =ett svenskt =företag =med =motsvarande inkomster =men =övriga =förutsættningar =för =skattefrihet =för =utdelningen =ær =uppfyllda, =gæller =följande. =Utöver =den =avrækning =som medges =enligt =första =stycket =och enligt dubbelbeskattningsavtal, har företaget rætt att genom avrækning erhèlla =nedsættning =av =statlig inkomstskatt =med =ett =belopp =som motsvarar =tretton =procent =av utdelningens =bruttobelopp. =Vid =en sèdan =avrækning =gæller =4±13 = =i tillæmpliga delar.

49

2

Rætt =till =avrækning =enligt =1 = första =stycket =föreligger =inte =om statlig =inkomstskatt, =kommunal inkomstskatt, den utlændska skatten =samt =den =utlændska intækten =omfattas =av =dubbelbeskattningsavtal. =Med =att =den =utlændska =intækten =omfattas =av =dubbelbeskattningsavtal =avses =æven fall =dè =nègon =intækt =av =en privatbostad =som =ær =belægen utomlands inte uppburits men, om sèdan intækt hade uppburits, denna omfattats =av =dubbelbeskattningsavtal. Rætt till avrækning enligt 1 andra =stycket =föreligger =inte =om statlig =fastighetsskatt =omfattas =av GXEEHOEHVNDWWQLQJVDYWDO Vid =av-

rækning =med =stöd =av =dubbelbeskattningsavtal =tillæmpas =dock 4±13 .

Rætt =till =avrækning =enligt =1 = första =stycket =föreligger =inte =om statlig =inkomstskatt, =kommunal inkomstskatt, den utlændska skatten =samt =den =utlændska intækten =omfattas =av =dubbelbeskattningsavtal. =Med =att =den =utlændska =intækten =omfattas =av =dubbelbeskattningsavtal =avses =æven fall =dè =nègon =intækt =av =en privatbostad =som =ær =belægen utomlands inte uppburits men, om sèdan intækt hade uppburits, denna omfattats =av =dubbelbeskattningsavtal. Rætt till avrækning enligt 1 andra =stycket =föreligger =inte =om statlig =fastighetsskatt =omfattas =av dubbelbeskattningsavtal.

Vid =avrækning =med =stöd =av dubbelbeskattningsavtal =tillæmpas dock 4±13 .

Bestæmmelserna =i =första =stycket tillæmpas =inte =dè =en =begrænsat skattskyldig har rætt till avrækning av =utlændsk =skatt enligt 1 första stycket.

50

2.10 Förslag till lag om upphævande av förordningen (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

Hærigenom föreskrivs att förordningen (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten skall upphöra att gælla den 1 januari 2001. Den upphævda =förordningen =skall =fortfarande =tillæmpas =pè =byggnadsarbeten som igèngsattes under tiden den 1 mars 1967 ± den 30 september 1968.

51

2.11 Förslag till lag om upphævande av lagen (1992:846) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Hærigenom föreskrivs att lagen (1992:846) om tillfællig avvikelse frèn lagen =(1989:484) =om =arbetsmiljöavgift =skall =upphöra =att =gælla =den =1 januari 2001.

52

2.12 Förslag till lag om upphævande av lagen (1992:1330) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Hærigenom föreskrivs att lagen (1992:1330) om tillfællig avvikelse frèn lagen =(1989:484) =om =arbetsmiljöavgift =skall =upphöra =att =gælla =den =1 januari 2001.

53

2.13 Förslag till lag om upphævande av lagen (1995:659) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Hærigenom föreskrivs att lagen (1995:659) om tillfællig avvikelse frèn lagen =(1989:484) =om =arbetsmiljöavgift =skall =upphöra =att =gælla =den =1 januari 2001.

54

3 Ürendet och dess beredning

Fördraget =om =upprættandet =av =Europeiska =gemenskapen =(EG-fördraget) innehèller =förbud =mot =diskriminering =av =utlændska =intressen =och inskrænkningar =i =etableringsfriheten. =Under =senare =tid =har =Europeiska gemenskapernas =domstol =vid =flera =tillfællen =tagit =stællning =till etableringsfriheten =enligt =EG-fördraget =i =förhèllande =till =nationella skatteregler. Om den nationella lagstiftningen strider mot EG-rætten skall EG-rætten ges företræde. Det innebær att en sèdan nationell regel inte skall tillæmpas.

Inom =Finansdepartementet =utarbetades =under =vèren =en =promemoria som behandlar vissa nationella regler som vid inkomstbeskattningen i dag gynnar =svenska =företag =i =förhèllande =till =utlændska =företag =i =samma situation =eller =gynnar =investeringar =i =Sverige =framför =investeringar =i utlandet, =Ds =2000:28 =Anpassningar =pè =företagsskatteomrèdet =till =EGfördraget. I promemorian behandlas reglerna om skattefria utdelningar i vissa =fall, =koncernbidrag, =kommissionærsförhèllanden =och =avrækning =av XWOlQGVNVNDWW(QVDPPDQIDWWQLQJDYSURPHPRULDQILQQVLbilaga 1RFK SURPHPRULDQVODJI|UVODJLbilaga 23URPHPRULDQKDUUHPLVVEHKDQGODWV En =sammanstællning =över =remissyttrandena =har =upprættats =och =finns tillgænglig i Finansdepartementet (dnr Fi2000/1786).

Regeringen =tar =nu =upp =de =förslag =om =anpassningar =pè företagsskatteomrèdet som behandlas i promemorian.

Regeringen =bemyndigade =den =22 =augusti =1991 =chefen =för Justitiedepartementet =att =tillkalla =en =kommittê =med =uppdrag =att =göra =en översyn =av =redovisningslagstiftningen. =Enligt =direktiven =(Dir. =1991:71) skulle kommittên bl.a. ta upp frègan om det fanns anledning att ompröva sambandet mellan redovisning och beskattning. Kommittên antog namnet Redovisningskommittên. I slutbetænkandet áversyn av redovisningslagstiftningen =(SOU =1996:157) =tog =kommittên =upp =en =del skattefrègor, =bl.a. =föreslogs =ett =slopande =av =det =krav =pè =avsættning =i rækenskaperna som gæller för att enskilda næringsidkare som ær skyldiga att upprætta èrsbokslut skall fè göra avdrag för egenavgifter. Kommittêns betænkande =har =remissbehandlats. =En =förteckning =av =remissinstanserna ILQQV L bilaga =3 WLOO UHJHULQJHQV SURSRVLWLRQ 1\ bokföringslag =m.m.). =En =remissammanstællning =finns =tillgænglig =i =det lagstiftningsærendet =(dnr =Ju1996/4095). =Betænkandet =har =behandlats =i prop. =1998/99:130) =och =lett =till =lagstiftning =(bet. =1999/2000:LU2, =rskr. 1999/2000:50, SFS 1999:1078 m.fl.). Skattefrègorna togs dock inte upp i det sammanhanget utan har beretts vidare inom Finansdepartementet (dnr Fi1997/2819). Regeringen tar nu upp en av dessa frègor, næmligen frègan om kravet pè avsættning i rækenskaperna för egenavgifter.

I =propositionen =föreslès =ocksè =en =justering =i =skattebetalningslagen (1997:483) =som =syftar =till =att =förenkla =för =arbetsgivarna =i =de =fall =dè =en arbetstagare inte fullgjort sin skyldighet att læmna sèdana uppgifter eller visa =upp =sèdana =handlingar =att =arbetsgivaren =fèr =veta =hur =stort skatteavdrag som skall göras frèn ersættning för arbete som betalas ut till arbetstagaren. =Förslaget =har =upprættats =inom =Finansdepartementet =och synpunkter har under hand inhæmtats frèn Riksskatteverket.

55

Den =1 =augusti =2000 =trædde =ett =antal =författningar =rörande arbetsmarknadspolitiska frègor i kraft. Ündringarna syftar till att minska antalet =arbetsmarknadspolitiska =författningar =och =göra =bestæmmelserna mer lættlæsta och enhetliga. Till följd av dessa regelförenklingar bör æven vissa =ændringar =i =inkomstskattelagen =(1999:1229, =IL) =och =lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229) göras. Utformningen =av =dessa =lagförslag =har =skett =i =samrèd =med Riksskatteverket.

I propositionen föreslès slutligen nègra rættelser av uppenbara fel med anledning av införandet av IL.

Lagrèdet

Regeringen beslutade den 5 oktober 2000 att inhæmta Lagrèdets yttrande |YHUGHI|UVODJVRPILQQVLbilaga 4/DJUnGHWV\WWUDQGHILQQVLbilaga 5. Lagrèdet =har =synpunkter =betræffande =förslagen =till =42 =kap. =16 =a =och 20 a =IL. =Synpunkterna =behandlas =i =författningskommentarerna =till dessa =paragrafer, =avsnitt =8.1. =Vissa =redaktionella =ændringar =har =gjorts =i förhèllande till lagrèdsremissens lagförslag.

Förslagen till ændringar i 3 kap. 12 , 6 kap. 6 och 12 , 7 kap. 17 , 10 =kap. =3 =och =11 =, =11 =kap. =16, =33, =35 =och =36 =, 12 kap. 3, 21 och 35 , 18 kap. 11 och 20 , 21 kap. 9 , 22 kap. 10 , 23 kap. 14, 26 och 28 , 25 kap. 11 , 26 kap. 13 och 15 , 27 kap. 17 , 40 kap. 5 och 18 , 41 kap. 3 , 46 kap. 17 , 48 kap. 7 , 49 kap. 8 , 51 kap. 1 , 56 kap. =2, =4±6 =och =63 kap. 9 IL samt förslaget till 5 kap. 16 lagen (1999:1230) =om =ikrafttrædande =av =inkomstskattelagen =(1999:1229) =har inte granskats av Lagrèdet. Inte heller har Lagrèdet granskat ændringarna i =lagen =(1990:676) =om =skatt =pè =rænta =pè =skogskontomedel =m.m., förmögenhetsskattelagen =(1997:323), =skattebetalningslagen =(1997:483), lagen =(1999:1240) =om =ændring =i =kupongskattelagen =(1970:624) =och ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelserna till lagen (1999:1300) om ændring =i =skattebetalningslagen =(1997:483). =Ündringarna =som =bestèr =av rættelser =och =konsekvensændringar =ær =enligt =regeringens =mening =av =sè enkel beskaffenhet att Lagrèdets hörande skulle sakna betydelse.

56

4 Bakgrund

För =inte =sè =længe =sedan =bestod =de =flesta =koncerner =i =Sverige =av =enbart svenska företag. Utvecklingen har lett till att allt fler koncerner i svenskt næringsliv =har =utlændska =inslag. =Samtidigt =har =vi =gjort =internationella ètaganden =som =förbjuder =diskriminering =av =utlændska =intressen =och inskrænkningar =i =etableringsfriheten. =Detta =följer =inte =enbart =av bestæmmelserna =i =de =skatteavtal =som =Sverige =ingètt =med =andra =lænder utan ocksè av vèrt medlemskap i den Europeiska unionen.

I propositionen behandlas nationella regler som i dag gynnar svenska företag i förhèllande till utlændska företag i samma situation. Det gæller reglerna =om =skattefria =utdelningar =i =vissa =fall, =koncernbidrag, kommissionærsförhèllanden och avrækning av utlændsk skatt. Avsikten ær inte =att =ge =en =heltæckande =redogörelse =av =æmnet =inom företagsskatteomrèdet. =Frègor =som =ryms =inom =befintliga =utredningars uppdrag, t.ex. frègan om beskattningen av utlændska skadeförsækringsföretag som behandlas av Utredningen (Fi 1998:11) om vissa =internationella =företagsskattefrègor =(Dir. =1998:74), =faller =utanför framstællningen.

I detta kapitel læmnas en beskrivning över vad som gæller i frèga om diskriminering enligt den modell för skatteavtal betræffande inkomst och förmögenhet =som =publicerats =av =Organisationen =för =ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och enligt fördraget om upprættandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget).

4.1 Diskrimineringsförbud i skatteavtal

Enligt =OECD:s =modell =för =skatteavtal =betræffande =inkomst =och förmögenhet fèr en avtalsslutande stat inte behandla företag som ægs av person eller personer med hemvist i en annan avtalsslutande stat sæmre æn vad den behandlar andra företag (den s.k. ægarregeln i artikel 24.5). En avtalsslutande =stat =fèr =inte =heller =vid =beskattningen =behandla =ett =fast driftstælle =(t.ex. =en =filial) =till =ett =företag =i =en =annan =avtalsslutande =stat mindre =fördelaktigt =æn =ett =företag =med =hemvist =i =denna =stat =(den =s.k. filialregeln =i =artikel =24.3). =Diskrimineringsreglerna =innebær =att =vi =frèn svensk =sida =garanterar =att =utlandsægda =svenska =företag =eller =fasta driftstællen =i =princip =skall =ges =samma =skattemæssiga =behandling =som gæller för svenska företag med svenska ægare.

Interna =svenska =skatteregler =diskriminerar =i =princip =inte =bolag =som enligt =vèr =bolagsrættsliga =lagstiftning =ær =svenska =æven =om =de =ær utlandsægda. =Dæremot =finns =det =regler =som =diskriminerar =utlandsægda fasta driftstællen som bedriver skattepliktig verksamhet i Sverige. Vidare kan förmèner nekas pè den grunden att det i en koncern ingèr utlændska företag.

I flertalet skatteavtal som Sverige ingètt finns det regler om förbud mot diskriminering. =I =de =allra =flesta =fall =ær =dessa =regler =utformade =enligt OECD:s modellavtal.

57

Koncernbidragsreglernas tillæmpningsomrède har i praktiken utvidgats genom =tillæmpning =av =den =næmnda =ægarregeln. =Motsvarande =gæller tillæmpningsomrèdet för bestæmmelserna om skattefria utdelningar enligt filialregeln. =Ett =utlandsægt =fast =driftstælle =i =Sverige =kan =fè =avrækning =av utlændsk skatt med tillæmpning av filialregeln.

Tvè svenska aktiebolag med samma utlændska moderföretag anses pè grund av ægarregeln sinsemellan kunna læmna och ta emot koncernbidrag med =skatterættslig =verkan. =Rættsfallet =RÝ =1987 =ref. =158 =gællde tillæmpningen =av =den =s.k. =koncernregeln =i =2 = =4 =mom. =den =upphævda lagen =(1947:576) =om =statlig =inkomstskatt, =SIL, =nær =det =i =ett =skatteavtal fanns ett diskrimineringsförbud. Samtliga aktier i bolagen A och B ægdes av =ett =hollændskt =bolag. =Pè =grund =av =diskrimineringsförbudet =kunde =A överlèta =samtliga =aktier =i =bolaget =C =till =B =utan =omedelbara skattekonsekvenser. Eftersom 2 4 mom. SIL tog sikte pè svenska bolag sèsom =koncernbidragsreglerna =gör =har =rættsfallet =æven =relevans =för koncernbidrag mellan utlandsægda systerbolag.

Koncernbidrag kan ocksè ges med skatterættslig verkan i koncerner dær givare =och =mottagare =ær =svenska =bolag =men =dær =ett =mellanliggande koncernbolag =ær =ett =utlændskt =bolag =med =hemvist =i =ett =land =med =vilket Sverige ingètt ett skatteavtal som innehèller en bestæmmelse om förbud mot =diskriminering. =I =RÝ =1993 =ref. =91 =I =kunde =koncernbidrag =læmnas med avdragsrætt frèn A till C. A ægde samtliga aktier i det amerikanska företaget =B =som =i =sin =tur =ægde =samtliga =aktier =i =C. =Bède =A =och =C =var svenska företag.

I RÝ 1993 ref. 91 II kunde koncernbidrag inte læmnas dè det bland de företag som berördes fanns sèvæl företag med hemvist i Tyskland som i Schweiz. =Skatteavtalen =med =Tyskland =och =Schweiz =innehèller =bèda =ett diskrimineringsförbud. =Enligt =Regeringsrætten =förutsatte =avdrag =att diskrimineringsförbuden =i =de =bèda =avtalen =tillæmpades =samtidigt. Eftersom =bestæmmelserna =i =varje =skatteavtal =ær =avsedda =att =tillæmpas enbart de avtalsslutande staterna emellan och inte i förhèllande till en stat som =inte =ær =avtalspart =fanns =det =inte =utrymme =för =en =sèdan =samtidig tillæmpning.

Skatterættsnæmnden har i ett förhandsbesked den 25 juni 1998 funnit att koncernbidrag, =pè =grund =av =att =det =fanns =diskrimineringsförbud =i skatteavtal, har kunnat læmnas mellan ett svenskt företag och ett utlændskt företag =med =fast =driftstælle =i =Sverige, =oberoende =av =i =vilken =riktning bidragen =skulle =læmnas. =Mèlet =gællde =ett =franskt =företag =som =hade =för avsikt att pèbörja verksamhet i ett dotterföretag i Sverige samt att öppna en filial hær i landet.

4.2 Etableringsfriheten i EG-rætten

Reglerna =i =EG-fördraget =bygger =pè =principerna =om =icke-diskriminering och fri rörlighet. I artikel 12 finns ett generellt förbud mot diskriminering som grundar sig pè nationalitet. Denna artikel har inte tillæmpats direkt av EG-domstolen i nègot skattemèl om etableringsfrihet.

I EG-fördraget stælls inte upp nègra krav pè allmæn etableringsfrihet för företag och enskilda næringsidkare. I artikel 43 i EG-fördraget föreskrivs

58

i stællet likhet i etableringsförutsættningarna. Det innebær att det skall rèda likhet =mellan =inlændska =och =utlændska =rættssubjekt =nær =det =gæller förutsættningarna =att =etablera =sig. =Artikeln =har =av =Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) ansetts utgöra ett förbud för en medlemsstat att hindra att en av statens egna medborgare etablerar sig i en =annan =medlemsstat =och =æven =att =hindra =att =medborgare =i =en =annan medlemsstat =etablerar =sig =i =den =förstnæmnda =medlemsstaten. =Enligt domstolen =utgör =artikeln =pè =samma =sætt =hinder =mot =att =en =medlemsstat försvèrar =för =personer =som =ær =bosatta, =men =inte =medborgare, =i medlemsstaten =att =etablera =företag =i =andra =medlemsstater. =I =artikel =48 likstælls =bolag =som =hör =hemma =i =en =medlemsstat =med =fysiska =personer som ær medborgare i medlemsstaten.

Nationella regler som inskrænker etableringsfriheten för næringsutövare pè grund av deras nationalitet kan bara rættfærdigas med stöd av artiklarna 45 och 46. EG-domstolen har tolkat dessa regler restriktivt. Enligt artikel 45 kan verksamhet som, om æn endast tillfælligt, ær förenad med utövande av =offentlig =makt =legitimera =undantag =frèn =den =fria =rörligheten. =Enligt artikel =46 =kan =ocksè =hænsyn =till =allmæn =ordning, =sækerhet =och =hælsa legitimera undantag.

Under =senare =èr =har =EG-domstolen =vid =ett =flertal =tillfællen =tagit stællning =till =etableringsfriheten =enligt =EG-fördraget =i =förhèllande =till nationella skatteregler. I de fall den nationella lagstiftningen strider mot EG-rætten =skall =EG-rætten =ges =företræde. =Det =innebær =att =en =sèdan nationell regel inte skall tillæmpas.

I =en =dom =den =16 =juli =1998, =i =mèl =C-264/96 =Imperial =Chemical Industries =plc =(ICI), =REG =1998, =s. =I-4695, =uttalade =domstolen =att beskattningsrætten =omfattas =av =medlemsstaternas =nationella =behörighet men =att =enligt =fast =rættspraxis =medlemsstaterna =ændè =skall =beakta =EGrætten =vid =utövandet =av =sin =behörighet =(punkt =19 =och =dær =angivna rættsfall). ICI, som var ett brittiskt bolag, ægde genom ett konsortium 49 procent =av =det =likaledes =brittiska =bolaget =Coopers =Animal =Health (Holdings) =Ltd =(nedan =Holdings). =Holdings =verksamhet =bestod uteslutande =i =att inneha aktier i 23 dotterbolag som var rörelsedrivande och som utövade verksamhet i flera lænder. Av dessa bolag hade fyra sitt sæte =i =Storbritannien, =bl.a. =det =förlustbringande =Coopers =Animal =Health Ltd (CAH). Vidare hade sex bolag sitt sæte i andra medlemslænder och 13 i =tredje =land. =ICI =nekades =avdrag =för =CAH:s =förlust =eftersom =den nationella =lagstiftningen =krævde =att =ett =holdingbolags =verksamhet uteslutande =eller =huvudsakligen =skulle =bestè =i =att =inneha =aktier =eller værdepapper =i =rörelsedrivande =dotterbolag =med =sæte =i =Storbritannien. Enligt =domstolen =strider =det =mot =artikel =43 =i =EG-fördraget =att =göra =en skattelættnad =beroende =av =huruvida =holdingbolagets =verksamhet uteslutande =eller =huvudsakligen =bestèr =i =att =inneha =aktier =i =dotterbolag som ær etablerade i den berörda medlemsstaten.

EG-domstolen har i en dom den 29 april 1999 i mèl C-311/97, Royal Bank =of =Scotland, =REG =1999, =s. =I-2651, =funnit =att =det =strider =mot etableringsfriheten i artikel 43 i EG-fördraget att bolag som har sæte i en annan =medlemsstat =med =ett =fast =driftstælle =i =Grekland =beskattas =med =en högre skattesats æn bolag med sæte i Grekland.

59

I en dom den 21 september 1999 i mèl C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, =REG =1999, =s. =I-6161, =har =domstolen =funnit =att =det =strider =mot etableringsfriheten i artiklarna 43 och 48 i EG-fördraget att inte bevilja ett fast driftstælle i Tyskland, som tillhör ett bolag med sæte i en annan medlemsstat, =vissa =skatteförmèner =under =samma =förutsættningar =som gæller för liknande bolag med sæte i Tyskland. Saint-Gobain ZN (ZN) var en =tysk =filial =till =det =franska =bolaget =Compagnie =de =Saint-Gobain =SA (SA). SA var begrænsat skattskyldigt i Tyskland eftersom det varken hade sitt =sæte =eller =sin =verkliga =ledning =dær. =SA =hade =genom =sin =tyska =filial andelar =i =ett =amerikanskt =och =i =tvè =tyska =bolag. =De =tyska =bolagen =hade dotterbolag =i =Schweiz, =ásterrike =och =Italien. =SA =nekades =tre skatteförmèner vid utdelning som syftar till att utdelning, som uppbærs i Tyskland av bolag som æger andelar i utlændska bolag och vilken redan har =beskattats =i =utlandet, =inte =skall =beskattas =æven =i =Tyskland. =För =det första nekades SA befrielse frèn tysk skatt pè utdelningar som ZN hade erhèllit frèn USA och Schweiz med motiveringen att enligt skatteavtalen hade =skattebefrielsen =förbehèllits =tyska =bolag =och =bolag =som =var obegrænsat skattskyldiga i Tyskland. För det andra nekades SA avrækning för den utlændska bolagsskatt som hade pèförts de vinster som utbetalats av SA:s utlændska dotterbolag och nærstèende bolag i de lænder dær dessa var =etablerade. =Detta =motiverades =med =att =förmènen =enligt =lagen =var förbehèllen =bolag som var obegrænsat skattskyldiga i Tyskland. För det tredje =fick =SA =inte =befrielse =frèn =förmögenhetsskatt =pè =andelar =i =det amerikanska =bolaget. =Förmènen =tillkom =enligt =den =nationella lagstiftningen bara innehav i inhemska bolag.

I =en =dom =den =18 =november =1999 =i =mèl =C-200/98, =X =AB =och =Y =AB, REG =1999, =s. =I-8261, =har =EG-domstolen =slagit =fast =att koncernbidragsreglerna =som =tidigare =fanns =i =2 = =3 =mom. =SIL =i =vissa situationer =strider =mot =den =fria =etableringsrætten =i =artikel =43 =i =EGfördraget. =I =mèlet =som =gællde =ett =av =Regeringsrætten =inhæmtat förhandsavgörande mellan X AB, Y AB och Riksskatteverket, var frègan om =koncernbidrag =med =avdragsrætt =kan =læmnas =mellan =de =svenska företagen X AB och Y AB om det senare företaget ægs av X AB och dess helægda =dotterbolag. =Enligt =ett =alternativ =till =organisation =av =koncernen skulle =tvè =av =dotterbolagen, =ett =tyskt =och =ett =nederlændskt =æga =15 =% vardera =av =Y =AB. =Resterande =70 =% =skulle =ægas =av =moderföretaget =och dess =svenska =dotterföretag. =Skatterættsnæmnden =hade =konstaterat =att fusionsregeln, =trots =icke-diskrimineringsklausuler =i =skatteavtalen =med Tyskland och Nederlænderna, inte kunde tillæmpas eftersom det var frèga om =att =tillæmpa =tvè =avtal =samtidigt. =Regeringsrætten =frègade =domstolen om =det =var =förenligt =med =EG-fördraget =att =tillæmpa =en =ordning =som innebær =att =ett =koncernbidrag =inte =tillerkænns =samma =skatterættsliga verkan =nær =det =svenska =företaget =æger =det =mottagande =företaget tillsammans med tvè eller flera helægda utlændska dotterföretag, som har sitt =sæte =i =olika =lænder =med =vilka =Sverige =har =ingètt =skatteavtal =som innehèller en icke-diskrimineringsklausul.

EG-domstolen =konstaterade =(punkt =28) =att =det =strider =mot bestæmmelserna =om =etableringsfrihet =i =EG-fördraget =att =i =lagstiftningen særbehandla =olika =typer =av =koncernbidrag =pè =grundval =av =var dotterbolagen har sina sæten. Domstolens svar pè Regeringsrættens frèga

60

var =följande =(punkt =31). =En =medlemsstat =ger =skattelættnader =för koncernbidrag =mellan =tvè =aktiebolag =med =sæte =i =medlemsstaten =om =det ena bolaget ær ett helægt dotterbolag till det andra bolaget antingen utan nègot =mellanliggande =bolag =med =sæte =utanför =medlemsstaten =eller =med mellanliggande =bolag =med =sæte =i =endast =en =annan =medlemsstat =(dær =det finns =ett =dubbelbeskattningsavtal =som =innehèller =en =ickediskrimineringsklausul). =Artiklarna =43 =och =48 =i =EG-fördraget =utgör hinder för att samma skattelættnader vægras för bidrag som læmnas mellan tvè aktiebolag med sæte i medlemsstaten, nær det ena bolaget i sin helhet ægs av det andra bolaget tillsammans med flera helægda dotterbolag med sæte =i =flera =andra =medlemsstater =med =vilka =den =förstnæmnda =staten =har ingètt ett skatteavtal som innehèller en icke-diskrimineringsklausul.

I RÝ 2000 ref. 17 ændrade Regeringsrætten förhandsbeskedet i enlighet med förhandsavgörandet.

EG-domstolens =dom =den =13 =april =2000 =i =mèl =C-251/98, =Baars, behandlar =företagsundantaget =i =den =nederlændska =förmögenhetsskattelagen =som =innebær =att =en =skattskyldig =som =driver =ett =eller =flera företag =fèr, =i =den =utstræckning =som =anges =i =lagen, =göra =avdrag =för =det kapital som investerats i företagen frèn den sammanlagda förmögenheten. Som förutsættning gæller bl.a. att företagen ær etablerade i Nederlænderna. Baars =som =var =bosatt =i =Nederlænderna =ægde =100 =procent =av =aktierna =i Ballyard Foods Limited (Ballyard) som var etablerat i Irland. Baars fick inte =tillæmpa =företagsundantaget =pè =grund =av =att =Ballyard =inte =var etablerat i Nederlænderna. EG-domstolen uttalade att ett sèdant villkor för avdrag, =att =innehavet =avser =bolag =som =ær =etablerade =i =den =berörda medlemsstaten och som innebær att aktieægare i bolag som ær etablerade i andra =medlemsstater inte har denna avdragsrætt, strider mot artikel 43 i EG-fördraget.

61

5 ávervæganden och förslag

5.1 Allmænt

De =föreslagna =ændringarna =föranleds =av =förbudet =mot =inskrænkningar =i etableringsfriheten =enligt =artikel =43 =i =EG-fördraget. =Remissinstanserna har =i =stort =varit =positiva =till =förslagen. =Flera =remissinstanser =sèsom

Næringslivets =Skattedelegation =RFK =Hovrætten =för =Væstra =Sverige

efterlyser =en =mera =allmæn =översyn =av =förhèllandet =mellan =vèra =interna skatteregler =och =internationell =rætt. =Regeringen =anser =att =det =nu =ær angelæget att genomföra de förslag till ændringar som har presenterats i promemorian. Som en naturlig del i framtida lagstiftningsarbete ingèr en uppföljning =av =vèr =interna =skattelagstiftning =med =hænsyn =bl.a. =till =vèra internationella =ètaganden. =I =det =sammanhanget =kan =en =mer =allmæn översyn av det slag som remissinstanserna efterfrègar aktualiseras.

Næringslivets =Skattedelegation =ær =kritisk =till =att =man =i =promemorian bara =valt =att =göra =det =man =mèste =göra =enligt =EG-rætten. =Delegationen menar =att =det =inte =finns =skæl =att =undanta =fasta =driftstællen =i =Sverige tillhörande bolag som hör hemma i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES). Vidare anser delegationen att det inte finns skæl för att ett mellanliggande bolag i tredje land skall vara diskriminerande nær det gæller rætten att læmna koncernbidrag mellan tvè svenska företag och =i =frèga =om =kommissionærsförhèllanden. =Üven =om =situationen =ofta ´ræddas´ =genom =diskrimineringsklausuler =i =skatteavtal =blir =enligt GHOHJDWLRQHQ lQGn PnQJD OlQGHU XWDQI|U bYHQ Handelshögskolan =i

Stockholm

anser att reglerna om koncernbidrag och

kommissionærsförhèllanden =borde =gælla =alla =utlændska =bolag. Handelshögskolan menar att lagstiftaren i mènga andra sammanhang inte gjort nègon ètskillnad mellan företag hemmahörande i medlemsstat i EU och =utlændska =bolag, =se =t.ex. =37 =kap. =3 = =om =fusioner, =38 =kap. =3 = =om verksamhetsöverlètelser och 49 kap. 9 inkomstskattelagen (1999:1229, IL) om andelsbyten.

Regeringen =bedömer =att =det =i =de =flesta =fall =av =kontrollskæl =ær nödvændigt att begrænsa tillæmpligheten av de bestæmmelser som nu ær i frèga =till =utlændska =bolag =som =hör =hemma =inom =EES. =Svèrigheter betræffande sèvæl uppgiftslæmnande som kontroll förutses. Det finns risk att =bestæmmelserna =kan =anvændas =i =skatteundandragande =syfte =om =de utvidgas till att omfatta alla utlandsægda fasta driftstællen.

Flera =remissinstanser =har =pekat =pè =ytterligare =bestæmmelser =i skattelagstiftningen =som =kan =vara =oförenliga =med =EG-fördraget. =Det gæller =t.ex. =inkomstbeskattningen =av =utomlands =bosatta =personer =och vissa =regler =pè =kapitalbeskattningens =omrède. =Förslagen =i =promemorian behandlar =bara =sèdana =bestæmmelser =pè =företagsskatteomrèdet =som =ær eller =kan =vara =oförenliga =med =artikel 43 om den fria etableringsrætten i EG-fördraget. =I =promemorian =togs =dock =inte =med =sèdana =bestæmmelser som redan ær föremèl för översyn i annan ordning. Detta gæller t.ex. de s.k. =3:12-reglerna =som =finns =i =57 =kap. =IL. =Reglerna =ses =för =nærvarande över =av =3:12-utredningen =(Fi =1999:12). =Det =ær =angelæget =att =alla bestæmmelser =som =stèr =i =strid =mot =EG-fördraget =ændras =sè =snart =som möjligt. =I =den =mèn =reglerna =inte =redan =ær =föremèl =för =utredning =bör

62

förslag =till =ændringar =komma =till =stènd =snarast. =Sèsom =næmnts =bör förslagen i promemorian læggas till grund för lagstiftning redan nu.

Föreningen =auktoriserade =revisorer =FAR =DQVHU DWW EHJUlQVQLQJHQ WLOO

utlændska =bolag =i =stællet =för =utlændska =juridiska =personer =kan =vara diskriminerande =enligt =EG-rætten. =Föreningen =menar =att =det =borde =vara tillræckligt att det utlændska företaget motsvarar ett sèdant svenskt subjekt som omfattas av lagrummet.

Regeringen =gör =följande =bedömning. =För =att =en =utlændsk =juridisk person =skall =anses =vara =ett =utlændskt =bolag =krævs =att =beskattningen =ær likartad med den som gæller för svenska aktiebolag, 6 kap. 9 IL. Vidare anses som utlændskt bolag alltid en juridisk person som hör hemma och ær skattskyldig till inkomstskatt i en av de stater med vilka Sverige ingètt skatteavtal =och =som =finns =i =upprækningen =i =6 =kap. =10 = =IL =under förutsættning =att =den =juridiska =personen =omfattas =av =avtalets =regler =om begrænsning =av =beskattningsrætten. =Kravet =pè =beskattning =nær =det =gæller UHNYLVLWHW likartad =beskattning =lU UHODWLYW OnJW 0HG OLNDUWDG EHVNDWWQLQJ brukar ofta uppfattas att den utlændska juridiska personen belastas med en skatt pè i vart fall 10 procent beræknat pè ett motsvarande underlag som gæller för svenska aktiebolag. Kravet pè likartad beskattning torde dærför vara =uppfyllt =i =de =flesta =fall =nær =det =gæller =utlændska =juridiska =personer som hör hemma i en stat inom EES. Det finns enligt regeringens mening inte skæl att utvidga förslaget till sèdana utlændska juridiska personer som inte ær utlændska bolag.

Dærtill =hör =att =Sverige =har =skatteavtal =med =de =flesta =stater =inom =EES förutom =Portugal =och =Liechtenstein. =Förhandlingar =angèende =ett skatteavtal pègèr dock mellan Sverige och Portugal och ett avtal planeras att undertecknas inom kort.

5.2 Skattskyldighet för utdelning pè andelar

Regeringens förslag: Utdelning pè næringsbetingade andelar som ett utlændskt =bolag =innehar =och =som =hænför =sig =till =ett =fast =driftstælle =i Sverige skall vara skattefri pè samma villkor som gæller för svenska företag om det utlændska bolaget hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES).

Promemorians förslag: áverensstæmmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Har inte yttrat sig i frègan.

Bakgrunden till regeringens förslag

Utdelning frèn svenska företag

Vid inkomstbeskattningen gæller principen att avkastning pè eget kapital skall beskattas en gèng i bolaget och en gèng hos ægarna nær vinsten delas ut =(ekonomisk =dubbelbeskattning). =En =huvudprincip =ær =vidare =att =en inkomst =bara =skall =beskattas =en =gèng =inom =bolagssektorn. Utdelningsinkomster =ær =dærför =i =praktiken =sællan =skattepliktiga =i

63

bolagssektorn. =Utdelningsinkomster =pè =kapitalplaceringar =ær =dock skattepliktiga. =Sèdana =investeringar =jæmstælls =traditionellt =med =andra finansiella placeringar, t.ex. insættning i bank. För kapitalplaceringar har man =dærför =godtagit =att =beskattning =sker =i =flera =led =(kedjebeskattning) inom =bolagssektorn. =Ett =mer =bærande =skæl =att =upprætthèlla utdelningsbeskattningen pè kapitalplaceringsaktier inom bolagssektorn ær att =motverka =en =s.k. =sparbösseffekt =som =frènvaron =av =en =sèdan beskattning skulle leda till för fysiska personer. Indirekta aktieplaceringar via =ett =bolag =skulle =næmligen =ge =högre =avkastning =efter =skatt =æn motsvarande placering vid direktinnehav.

Lagtexten har utformats sè att skatteplikt för utdelning ær huvudregel. Utdelningar som ett företag fèr skall enligt 15 kap. 1 IL tas upp som intækt i inkomstslaget næringsverksamhet.

Frèn =denna =huvudregel =undantas =utdelning =pè =s.k. =næringsbetingade andelar. =Bestæmmelserna =finns =i =24 =kap. =12±22 = =IL. =Vad =som =avses med en næringsbetingad andel anges i 24 kap. 16 .

Reglerna =om =skattefri =utdelning =pè =næringsbetingade =andelar =ær =i =IL utformade sè att viss utdelning inte skall tas upp som intækt.

Skattefriheten omfattar, nær det gæller utdelning frèn svenska företag, utdelning =frèn =svenska =aktiebolag =och =ekonomiska =föreningar. Skattefriheten =för =utdelning =omfattar =bède =utdelning =som =tas =emot =i förhèllande till innehavda aktier eller andelar och utdelning som tas emot efter =annan =grund. =Den =ær =æven =tillæmplig =för =stiftelser =och =ideella föreningar som inte ær undantagna frèn skattskyldighet samt för svenska sparbanker =och =svenska =ömsesidiga =försækringsföretag. =Bestæmmelserna gæller inte för sèdan utdelning pè andelar i form av rabatt eller pristillægg som en kooperativ förening skall dra av enligt 39 kap. 22 IL. Reglerna gæller inte för utdelning pè andelar som ægs indirekt via ett handelsbolag.

Enligt 24 kap. 17 IL ær utdelning pè andel i ett förvaltningsföretag eller =investmentföretag =inte =skattefri =om =ett =sèdant =företag =æger =mer =æn enstaka =andelar =för =vilka =utdelning =skulle =ha =tagits =upp =som =intækt =om andelarna =hade =ægts =direkt =av =det =företag =som =tar =emot =utdelning =frèn förvaltningsföretaget eller investmentföretaget.

Reglerna =om =skattefri =utdelning =gæller =inte =heller =för =utdelning =pè andelar =som =ær =lagertillgèngar. =Utdelning =pè =lagerandelar =skall =tas =upp som intækt utom i vissa fall dè det ær frèga om andelar i ett företag som hör hemma i en utlændsk stat som ær medlem i Europeiska unionen, se 24 kap. 22 IL.

En =skatteflyktsbestæmmelse =finns =i =24 =kap. =18 = =IL, =den =s.k. Lundinregeln. =Den =innebær =att =ett =företag =som =förværvar =andelar =i =ett annat företag inte skattefritt kan ta emot utdelning av de i detta företag före förværvet uppsamlade vinstmedlen om det inte ær uppenbart att det köpande företaget genom andelsförværvet erhèllit en tillgèng av verkligt och =særskilt =værde =för =dess =verksamhet. =Denna =bestæmmelse =infördes =èr 1966 =(prop. =1966:85, =bet. =1966:BevU55, =SFS =1966:724) =pè =förslag =av skatteflyktskommittên (SOU 1963:52).

64

Utdelning frèn utlændska företag

Bestæmmelserna =om =skattefrihet =gællde =ursprungligen =bara =i =frèga =om utdelning =frèn =svenska =företag. =För =utdelning =frèn =ett =utlændskt =företag förelèg =alltsè =i =princip =skattskyldighet =för =svenska =aktiebolag =och ekonomiska föreningar.

Mènga =svenska =skatteavtal =innehèller =emellertid =bestæmmelser =som begrænsar =de =svenska =företagens =skattskyldighet =för =utdelning =frèn utlændska företag. Dessa regler innebær ofta att utdelningen i princip blir skattefri i samma utstræckning som skulle ha gællt om utdelningen hade læmnats av ett svenskt företag.

För att tillgodose kravet pè en jæmförlig beskattning ocksè i de fall dè skatteavtal =saknades =infördes =bestæmmelser =om =dispens =genom lagstiftning =èr =1979 =(prop. =1978/79:210, =bet. =1978/79: =SkU57, =SFS 1979:612). Som förutsættningar för dispens gællde att utdelningen skulle ha =varit =skattefri =om =det =utdelande =företaget =varit =svenskt =samt =att inkomstbeskattningen =av =det =utlændska =företaget =var =jæmförlig =med =den svenska =inkomstbeskattningen. =En =ytterligare =förutsættning =för =dispens var =att =frègan =om =skattebefrielse =eller =skattenedsættning =i =Sverige =inte hade reglerats i skatteavtal.

Genom =en =lagændring =èr =1991 =(prop. =1990/91:107, =bet. 1990/91:SkU30, SFS 1991:412) slopades dispensregeln. I stællet infördes bestæmmelser =om =frikallelse =frèn =skattskyldighet =för =utdelning =frèn =en utlændsk juridisk person om vissa förutsættningar i 7 8 mom. SIL var uppfyllda. =Motsvarande =bestæmmelser =finns =numera =i =24 =kap. =20 =och 21 =IL. =För =att =utdelningen =skall =vara =skattefri =gæller =dels =att utdelningen skulle ha varit skattefri om den utlændska juridiska personen varit =svensk, =dels =att =inkomstbeskattningen =av =den =utlændska =juridiska personen =i =den =stat =dær =den =hör =hemma =ær =jæmförlig =med =den =svenska inkomstbeskattningen.

Betræffande =rekvisitet =jæmförlig =beskattning =uttalades =i =förarbetena (prop. 1990/91:107 s. 28±29) att en skatt pè 15 procent pè ett underlag som =beræknats =enligt =svenska =regler =fèr =anses =som =jæmförlig =med =den svenska inkomstbeskattningen. Vidare framhölls bl.a. att det bör godtas att utdelningen för ett èr innefattat vissa inkomster som inte beskattats dè de =utgjort =skattefria =kapitalvinster =eller =pè =grund =av =regler =om underskottsavdrag.

För =att =inte =ett =svenskt =företag, =som =har =skatterættsligt =hemvist =i =en annan =stat =enligt =en =bestæmmelse =i =ett =skatteavtal =pè =grund av plats för företagsledning eller liknande, skall kunna læmna skattefri utdelning till sitt =svenska =moderföretag =oavsett =skattebelastningen =i =den =stat =dær dotterbolaget hör hemma, infördes èr 1996 en bestæmmelse i ett nytt sista stycke =i =7 = =8 =mom. =den =upphævda =lagen =(1947:576) =om =statlig inkomstskatt, =SIL, =(24 =kap. =12 = =IL) =om =att =kravet =pè =jæmförlig beskattning =skall =gælla =æven =i =denna =situation =(prop. =1996/97:18, =bet. 1996/97:SkU9, SFS 1996:1227).

Bestæmmelserna om jæmförlig beskattning ses nu över av Utredningen (Fi 1998:11) om vissa internationella företagsskattefrègor (Dir. 1998:74).

Vad som avses med en utlændsk juridisk person framgèr av 6 kap. 8 IL. =Utlændska =juridiska =personer =delas =in =i =utlændska =bolag =och =andra

65

utlændska juridiska personer. Med ett utlændskt bolag avses enligt 6 kap. 9 IL en utlændsk juridisk person om beskattningen ær likartad med vad som gæller för svenska aktiebolag. I 6 kap. 10 IL finns en hjælpregel för utlændska =juridiska =personer =som =hör =hemma =i =nègon =av =de =stater =som anges i paragrafen, stater med vilka Sverige ingètt skatteavtal. En juridisk person anses som ett utlændskt bolag om personen ær skattskyldig till inkomstskatt =i =den =stat =dær =företaget =hör =hemma =och =om =den =juridiska personen =omfattas =av =ett =skatteavtals =regler =om =begrænsning =av beskattningsrætten.

Bestæmmelserna om skattefrihet kompletterades èr 1994 genom att ett nytt =sjunde =stycke =infördes =i =7 = =8 =mom. =SIL =(prop. =1993/94:234, =bet. 1993/94:SkU25, =SFS =1994:778). =Beskattningen =av =en =utlændsk =juridisk person, =som =hör =hemma =i =en =stat =med =vilken =Sverige =ingètt =skatteavtal skall =anses =jæmförlig =med =svensk =inkomstbeskattning =(den =s.k. presumtionsregeln). =Med =skatteavtal =avses =endast =avtal =som =inte =ær begrænsat =till =att =omfatta =vissa =inkomster. =Vidare =gæller presumtionsregeln =endast =om =den =utlændska =juridiska =personens inkomster inklusive utdelningar kommer frèn verksamhet i Sverige eller ett =avtalsland =och =verksamheten =ær =normalt =beskattad =dær =den =bedrivs. Obetydliga =andra =inkomster, =dvs. =mindre =æn =5 =procent =av =de =totala inkomsterna, =hindrar =dock =inte =att =presumtionsregeln =tillæmpas. Bestæmmelsen finns numera 24 kap. 21 IL.

Inför =Sveriges =medlemskap =i =EU =införlivades =med =svensk =rætt =bland annat rèdets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem =för =moder- =och =dotterbolag =som =hör =hemma =i =olika medlemsstater, =det =s.k. =moder-dotterbolagsdirektivet =(prop. =1994/95:52, bet. =1994/95:SkU10, =SFS =1994:1863). =Bestæmmelserna =togs =in =i =7 = =8 mom. èttonde och nionde styckena SIL. De finns nu i 24 kap. 22 IL. Direktivet syftar till att utdelning skall kunna læmnas av ett dotterbolag i en =medlemsstat =till =ett =moderbolag =i =en =annan =medlemsstat =utan =beskattning i den senare medlemsstaten. I artikel 4 i direktivet föreskrivs att om =ett =moderbolag =fèr =utdelning =frèn =ett =dotterbolag =i =en =annan medlemsstat, =skall =den =medlemsstat =i =vilken =moderbolaget =hör =hemma, antingen =avstè =frèn =att =beskatta =sèdan =utdelning =eller =medge =att moderbolaget frèn skatten pè utdelningen fèr avrækna utlændsk skatt som belöper sig pè de utdelade vinsterna och i förekommande fall kællskatt pè utdelningen.

För =att =uppfylla =kraven =i =direktivet =utvidgades =reglerna =om =nær =ett næringsbetingat =andelsinnehav =skall =anses =föreligga =sè =att =æven =innehav av andelar i ett företag i en annan medlemsstat omfattas om det svenska företaget innehar andelar i det utlændska företaget motsvarande minst 25 procent av andelskapitalet. Andelarna i det utlændska företaget kan som tidigare næmnts æven vara lagertillgèngar, se 24 kap. 22 IL.

Skattefri =utdelning =kan =bara =tas =emot =av =svenska =företag. =Reglerna gæller =sèledes =inte =ett =utlandsægt =fast =driftstælle =i =Sverige =som =fèr utdelning frèn ett dotterföretag.

66

Skælen för regeringens förslag Reglerna om skattefri utdelning i IL omfattar utdelning pè andelar i bède svenska företag och utlændska juridiska personer. Dæremot gæller de bara RP mottagaren lU HWW VYHQVNW I|UHWDJ (QOLJW LQWHUQ UlWW NDQ DOOWVn HWW utlændskt =företag =som =bedriver =verksamhet =i =Sverige =genom =ett =fast driftstælle hær och som æger andelar som ær knutna till det fasta driftstællet i =ett =svenskt =aktiebolag =eller =en =svensk =ekonomisk =förening =eller =en utlændsk juridisk person inte ta emot utdelning frèn sèdana dotterföretag skattefritt.

Med =tillæmpning =av =skatteavtal =kan =dock =utlændska =företag =med =fast driftstælle =i =Sverige =i =mènga =fall =ændè =ta =emot =skattefri =utdelning =frèn svenska och utlændska dotter- och intresseföretag. I de flesta skatteavtal som Sverige ingètt finns en artikel som förbjuder diskriminering och som innebær =att =Sverige =mèste =behandla =fasta =driftstællen =som =innehas =av person =med =hemvist =i =annan =avtalsslutande =stat =pè =samma =sætt =som =om utdelningen i stællet tagits emot av ett svenskt företag.

Sèsom framgètt av avsnitt 4.2, och særskilt EG-domstolens dom den 21 september 1999 i mèl C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, REG 1999, S. I-6161, strider det mot etableringsfriheten i EG-fördraget att behandla ett =utlændskt =företags =fasta =driftsstælle =i =Sverige =oförmènligare =vid beskattningen =æn =ett =svenskt =företag =i =motsvarande =situation. =Sèsom næmnts har EG-rætten företræde framför nationell rætt vilket innebær att de nationella reglerna inte skall tillæmpas om de strider mot fördraget.

Mot =den =redovisade =bakgrunden =finns =det =skæl =att =ændra =reglerna =om skattefri utdelning pè næringsbetingade andelar sè att de inte længre stèr i konflikt med vèra internationella ètaganden.

Om =ett =utlændskt =företag =bedriver =verksamhet =i =Sverige =frèn =ett =fast driftstælle hær bör det skattefritt kunna ta emot utdelning pè andelar som ær =knutna =till =driftstællet =under =de =förutsættningar =som =hade =gællt =om utdelningen i stællet tagits emot av ett svenskt företag.

Denna =ordning =bör =gælla =ett =utlændskt =bolag =med =fast =driftstælle =i Sverige =om =det =utlændska =bolaget =hör =hemma =i =en =stat =inom =EES =och motsvarar =ett =svenskt =företag =som =inte =skall =ta =upp =utdelning =pè næringsbetingade andelar. EES omfattar, förutom Sverige, de fjorton till Europeiska =unionen =anslutna =staterna =Belgien, =Danmark, =Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederlænderna ásterrike, Portugal, Finland samt Storbritannien och Nordirland samt de tre =till =EFTA =anslutna =staterna =Island, =Liechtenstein =och =Norge. =För utlændska juridiska personer som hör hemma i andra stater æn de næmnda bör denna frèga regleras i skatteavtal.

Förslaget föranleder ændringar i 24 kap. 15 och 20 IL.

5.3 Utdelning av andelar i dotterbolag

Regeringens =förslag: =Lex =Asea =utvidgas =till =att =gælla =æven =nær =ett utlændskt bolag, som hör hemma i en stat inom EES eller i en stat med vilken =Sverige =ingètt =ett =skatteavtal =som =innehèller =en =artikel =om ömsesidigt =informationsutbyte, =delar =ut =dotterbolagsandelar. =Vid

67

ombildning =av =en =ekonomisk =förening =till =ett =aktiebolag =jæmstælls utlændska aktiebolag och ekonomiska föreningar med svenska om de ær utlændska bolag som hör hemma i en stat inom EES.

Promemorians =förslag: =Promemorians =förslag =innehöll =inte begrænsningen till moderbolag som hör hemma i en stat inom EES eller en stat med vilken Sverige ingètt ett skatteavtal som innehèller en artikel om ömsesidigt informationsutbyte.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket =DYVW\UNHU I|UVODJHW DWW XWYLGJD Lex Asea till att omfatta moderbolag utanför EES-omrèdet.

Bakgrunden till regeringens förslag

Lex Asea

För att underlætta omstruktureringar inom næringslivet och delningar av bolag infördes èr 1991 skattefrihet för utdelning av andelar i dotterbolag i vissa =fall =(prop. =1990/91:167, =bet. =1990/91:SkU30, =SFS =1991:412). Regleringen syftar till att möjliggöra en uppdelning av ett aktiebolag utan omedelbar beskattning. En förutsættning ær att uppdelningen sker genom att moderbolaget delar ut samtliga andelar i ett dotterbolag.

Lagstiftningen =kom =i =första =hand =till =för =att =underlætta =delningen =av Asea =och =kallas =Lex =Asea. =Lagstiftningen =infördes =provisoriskt =i avvaktan =pè =en =generell =översyn =av =skattefrègorna =i =samband =med omstruktureringar. =Bestæmmelserna =togs =ursprungligen =in i 3 7 mom. fjærde stycket SIL.

Ýr =1998 =gjordes =efter =förslag =av =Företagsskatteutredningen =(SOU 1998:1) =vissa =justeringar =i =bestæmmelserna =och =de =flyttades =till =ett =eget moment, 3 7 a mom. SIL (prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, SFS 1998:1606). Bestæmmelserna finns numera i 42 kap. 16 IL.

För =att =bestæmmelserna =skall =bli =tillæmpliga =mèste =vissa =villkor =vara uppfyllda. För det första mèste det utdelande bolaget (moderbolaget) vara ett =svenskt =aktiebolag. =Vidare =uppstæller =lagtexten =numera =följande =sex villkor för att utdelningen skall vara skattefri:

± utdelningen mèste ske i proportion till innehavda aktier, ± aktierna i moderbolaget mèste vara marknadsnoterade, ± moderbolaget mèste dela ut samtliga aktier i dotterbolaget, ± =efter =utdelningen =fèr =inga =aktier =innehas =av =ett =bolag =som =ingèr =i samma koncern som moderbolaget,

± dotterbolaget skall vara ett svenskt aktiebolag eller utlændskt bolag, och

± dotterbolagets verksamhet skall till huvudsaklig del bestè av rörelse eller, direkt eller indirekt, innehav av andelar i ett dotterdotterbolag som bedriver =rörelse =och =i =vilka =dotterbolaget, =direkt =eller =indirekt, =innehar andelar =med =ett =sammanlagt =röstetal =som =motsvarar =mer =æn =hælften =av röstetalet för samtliga andelar i dotterdotterbolaget.

Anskaffningsutgiften för de erhèllna andelarna anses utgöra sè stor del av omkostnadsbeloppet för andelarna i moderbolaget som motsvarar den förændring =i =marknadsværdet =pè =dessa =andelar =som =utdelningen =medför. Nær =det =sedan =skall =beræknas =ett =omkostnadsbelopp =för =andelarna =i

68

moderbolaget, =skall =den =genomsnittliga =anskaffningsutgiften =minskas med =samma =belopp. =Det =innebær =att =mottagaren =fèr =uppskov =med beskattningen av utdelningen till dess de erhèllna andelarna avyttras. Av 22 kap. 10 IL framgèr att uttagsbeskattning inte skall ske vid utdelning av =andelarna =i =dotterbolaget =om =de =inte =ær =lagertillgèngar =i byggnadsrörelse.

Om =de =erhèllna =andelarna =blir =lagertillgèngar =hos =mottagaren =skall denne enligt 24 kap. 3 IL som intækt ta upp ett belopp som motsvarar det =lægsta =av =andelarnas =anskaffningsværde =och =verkliga =værde. Anskaffningsværdet =för =de =erhèllna =andelarna =ær =i =sèdana =fall =enligt 17 kap. =6 = =IL =sè =stor =del =av =anskaffningsværdet =för =andelarna =i =det utdelande =bolaget =som =motsvarar =den =förændring =i =bolagets marknadsværde =som =utdelningen =inneburit. =Anskaffningsværdet =för andelarna i det utdelande bolaget skall minskas i motsvarande mèn.

Utskiftning av aktier i samband med ombildning av en ekonomisk förening till ett aktiebolag

Utskiftning frèn en svensk ekonomisk förening, utöver inbetald insats till en =medlem, =skall =enligt =huvudregeln =i =42 =kap. =19 = =IL =behandlas =som utdelning om utskiftningen sker i samband med att föreningen upplöses. Bestæmmelsen =infördes =ursprungligen =èr =1933 =(prop. =1933:171, =bet. 1933:BevU 64, SFS 1933:394).

Om =en =svensk =ekonomisk =förening =ombildas =till =aktiebolag =kan dæremot aktierna i ett aktiebolag, till vilket föreningens övriga tillgèngar överförts, =skiftas =ut =till =medlemmarna =utan =omedelbara skattekonsekvenser. Bestæmmelserna infördes èr 1992 i 3 8 mom. tredje stycket =SIL =(prop. =1992/93:131, =bet. =1992/93:SkU15, =SFS =1992:1344). Bestæmmelserna om ombildning av ekonomiska föreningar till aktiebolag har =utformats =med =Lex =Asea =som =förebild =och =finns =numera =i =42 =kap. 20 =IL. =Ombildningen =gèr =i =stort =sett =till =pè =följande =sætt. =Den ekonomiska föreningen æger eller bildar ett aktiebolag, till vilket samtliga tillgèngar =i =föreningen =överförs. =Dærefter =upplöses =föreningen, =varvid aktierna =i =bolaget =skiftas =ut =till =föreningens =medlemmar. =Som förutsættning =för =att =utskiftningen =skall =kunna =göras =utan beskattningskonsekvenser gæller följande:

± =den =utskiftande =föreningen =fèr =inte =vara =ett =sèdant =fèmansföretag som avses i 56 kap. 2 eller 57 kap. 3 IL,

± föreningen skall æga samtliga aktier och samtliga aktier skall skiftas ut, och

± =værdet =av =det =som =skiftas =ut =utöver =aktierna =fèr =inte =överstiga =fem procent av aktiernas nominella værde.

Vad =som, =utöver =aktierna, =skiftas =ut =till =medlemmarna =skall =tas =upp som =utdelning. =Om =aktierna =blir =lagertillgèngar =hos =mottagaren, =skall denne =ta =upp =en =intækt =som =motsvarar =det =lægsta =av =anskaffningsværdet och verkligt værde.

Anskaffningsværdet =eller =anskaffningsutgiften =för =aktierna =ær anskaffningsværdet =för =andelarna =i =föreningen =respektive =det =omkostnadsbelopp =som =skulle =ha =anvænts =om =andelarna =i =föreningen =hade avyttrats vid utskiftningen.

69

Av 22 kap. 10 IL framgèr att uttagsbeskattning inte skall ske vid en sèdan =ombildning =i =andra =fall =æn =om =de =mottagna =andelarna =ær lagertillgèngar i byggnadsrörelse.

Skælen för regeringens förslag Lex =Asea =gör =det =möjligt =att =dela =upp =företag =utan =omedelbara skattekonsekvenser. =Bestæmmelserna =gæller =bara =om =ett =svenskt aktiebolag delar ut aktier i ett dotterbolag. Dotterbolaget kan dock vara ett utlændskt bolag. Bestæmmelserna innebær att beskattningen skjuts upp. Den =som =fèr =utdelningen =blir =inte =beskattad =för =den. =I =stællet =fördelas anskaffningsutgiften, eller i frèga om lagertillgèngar anskaffningsværdet, pè =aktierna =mellan =aktierna =i =det =utdelande =bolaget =och =de =erhèllna aktierna i dotterbolaget.

Det =förhèllandet =att =skattefriheten =för =utdelningen =begrænsas =till utdelning =frèn =svenska =aktiebolag =diskriminerar =inte =utlændska etableringar i Sverige eftersom det ær aktieægarna som berörs. Lex Asea strider inte mot förbudet mot diskriminering i ett skatteavtal.

Etableringsfriheten =enligt =artikel =43 =i =EG-fördraget =hindrar =inte =bara Sverige att inskrænka friheten för utlændska företag som hör hemma i en annan medlemsstat att etablera sig i Sverige genom att försætta dem i ett mindre fördelaktigt skattemæssigt læge æn svenska företag i motsvarande situation. =Etableringsfriheten =innebær =ocksè =ett =förbud =mot =att =Sverige inskrænker ett svenskt företags rætt att etablera sig i en annan medlemsstat genom att försætta det i en mindre fördelaktig skattemæssig situation æn om den utlændska etableringen inte hade skett, jfr avsnitt 4.2. Undantag kan =godtas =om =det =t.ex. =motiveras =av =medlemsstaternas =behov =av =att förhindra skatteflykt.

Som =lagstiftningen =ær =utformad =kan =det =göras =gællande =att lagstiftningen =försvèrar =ett =samgèende =mellan =ett =svenskt =och =ett utlændskt =företag. =Lex =Asea =innebær =ett =incitament =att =förlægga =det sammanslagna =bolaget =till =Sverige =för =att =sækerstælla =att =utdelning =av dotterbolagsandelar skall kunna ske utan omedelbara skattekonsekvenser. Det kan dærför inte uteslutas att Lex Asea stèr i strid med rætten till fri etablering enligt EG-fördraget.

Regeringsrætten har vidare nyligen i en dom, RÝ 2000 ref. 17, funnit att villkoret att det utdelande bolaget skall vara ett svenskt företag strider mot =EG-fördragets =bestæmmelser =om =förbud =mot =restriktioner =för kapitalrörelser enligt artikel 56 i EG-fördraget.

Tillæmpningsomrèdet =bör =dærför =utvidgas =i =vart =fall =till =att =omfatta utdelning =frèn =moderbolag =som =hör =hemma =inom =EES. =I =promemorian anfördes =att =det =framstèr =som =obefogat =att =behandla =detta =slag =av utdelning =frèn =svenska =företag =och =utlændska =företag =olika. =Det èberopades =att =det =inte =förelèg =nègon =risk =för =att =ett =utvidgat tillæmpningsomrède för Lex Asea skulle utnyttjas i skatteundandragande syfte. =Mot =denna =bakgrund =föreslogs =det =i =promemorian =att bestæmmelsernas =tillæmpningsomrède =skulle =utvidgas =till =att =omfatta utdelningar frèn alla utlændska bolag som motsvarar svenska aktiebolag. Riksskatteverket =anser =tværtom =att =tillæmpligheten =av =Lex =Asea =av kontrollskæl =bör =begrænsas =till =att =omfatta =endast =moderbolag =som =hör

70

hemma =inom =EES. =Sèsom =tidigare =framhèllits =strider =inte =regleringen =i Lex Asea mot förbudet mot diskriminering i ett skatteavtal. Att begrænsa tillæmpningsomrèdet till moderbolag som hör hemma inom EES-omrèdet skulle enligt regeringens uppfattning dærför fè oönskade effekter nær det gæller =avtalslænder =utanför =EES-omrèdet. =För =att =sækerstælla kontrollmöjligheterna =bör =tillæmpligheten =i =stællet =begrænsas =till moderbolag som hör hemma i en stat inom EES eller i ett avtalsland om skatteavtalet innehèller en artikel om ömsesidigt informationsutbyte. Det utlændska =moderbolaget =skall =vara =ett =utlændskt =bolag =och =motsvara =ett svenskt aktiebolag. Det finns inte skæl att behandla utlændska moderbolag bættre =æn =svenska =företag. =Eftersom =Lex =Asea =bara =gæller =för =svenska aktiebolag bör regleringen utvidgas till att omfatta utlændska bolag som motsvarar svenska aktiebolag.

I =42 =kap. =19 = =IL =anges =att =utskiftning =frèn =en =svensk =ekonomisk förening =i =samband =med =att =föreningen =upplöses =skall =behandlas =som utdelning. Om den ekonomiska föreningen i stællet ær en utlændsk juridisk person =kommer =utskiftningen =att =beskattas =enligt =kapitalvinstreglerna. Utlændska =ekonomiska =föreningar =bör =behandlas =pè =samma =sætt =som svenska föreningar. Det finns dock inte tillræcklig anledning till att lèta ekonomiska föreningar som hör hemma i en stat utanför EES omfattas av reglerna. =Bestæmmelserna =bör =dærför =utvidgas =till =att =gælla =utdelningar frèn =sèdana =ekonomiska =föreningar =som =ær =utlændska =bolag =och =hör hemma i en stat inom EES.

I 42 kap. 20 IL finns bestæmmelser om kontinuitet om en ekonomisk förening =i =samband =med =att =den =ombildas =till =ett =aktiebolag =delar =ut aktierna i aktiebolaget. Bestæmmelserna gæller bara svenska ekonomiska föreningar =som =ombildas =till =svenska =aktiebolag. =Bestæmmelserna =ær utformade =med =Lex =Asea =som =förebild. =Bestæmmelsernas tillæmpningsomrède bör dærför av samma skæl som Lex Asea utvidgas till att =gælla =om =en =svensk =ekonomisk =förening =ombildas =till =ett =utlændskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en utlændsk ekonomisk förening =ombildas =till =ett =aktiebolag. =Üven =hær =bör =utvidgningen =inte omfatta =ekonomiska =föreningar =eller =bolag =som =hör =hemma =i =en =stat utanför EES.

Förslagen föranleder tvè nya paragrafer, 42 kap. 16 a och 20 a , i IL.

5.4 Koncernbidrag

Regeringens =förslag: =Vid =tillæmpning =av =koncernbidragsreglerna skall förekomsten av ett utlændskt bolag nègonstans i ægarkretsen inte pèverka möjligheten att ge koncernbidrag med avdragsrætt mellan tvè svenska företag om det utlændska bolaget hör hemma i en stat inom EES. Vidare skall ett utlandsægt fast driftstælle i Sverige likstællas med ett =svenskt =dotterföretag =om =verksamheten =bedrivs =av =ett =utlændskt bolag som hör hemma i en stat inom EES. Detsamma skall gælla om mottagaren =ær =ett =sèdant =svenskt =företag =som =pè =grund =av =ett skatteavtal =har =hemvist =i =en =stat =inom =EES =om =det =bedriver næringsverksamhet i Sverige genom ett fast driftstælle.

71

Promemorians =förslag: =áverensstæmmer =i =stort =med =regeringens förslag. Promemorieförslaget innebar dock att koncernbidrag inte skulle kunna =ges =med =avdragsrætt =om =mottagaren =ær =ett =svenskt =företag =som enligt ett skatteavtal skall anses ha hemvist i en utlændsk stat.

5HPLVVLQVWDQVHUQDRiksskatteverket DQI|UDWWI|UVODJHWWLOONDS IL kan fè oönskade effekter om det svenska företaget som pè grund av skatteavtal =fètt =hemvist =i =en =utlændsk =stat =bedriver =næringsverksamhet =i Sverige genom ett fast driftstælle. Verket næmner som exempel ett svenskt dotterföretag =som =har =sin =verkliga =ledning =i =Frankrike =och =dærmed hemvist =i =Frankrike =pè =grund =av =skatteavtalet. =Det =svenska =företaget bedriver =næringsverksamhet i Sverige genom ett fast driftstælle. Om det fasta driftstællet tar emot koncernbidrag frèn det svenska moderföretaget fèr =moderföretaget =inte =göra =avdrag =för =koncernbidraget =pè =grund =av utformningen av förslaget till punkt 4 i den næmnda paragrafen. Verket anför ocksè att det ær oklart om reglerna gæller det utlændska bolaget eller dess =fasta =driftstælle =hær. =Flera =remissinstanser =ifrègasætter =om =inte =den nya =punkten =5 =i =35 =kap. =3 = =om =att =næringsverksamheten =inte =fèr =vara undantagen frèn beskattning i Sverige pè grund av ett skatteavtal tæcker den nuvarande punkten 4 om hemvist utomlands enligt ett skatteavtal. Se RFNVn YDG Næringslivets =Skattedelegation =RFK Handelshögskolan =i

Stockholm DQI|UWXQGHUUXEULNHQ$OOPlQWDYVQLWW

Bakgrunden till regeringens förslag Enligt svensk skattelagstiftning behandlas varje företag för sig oavsett om det =ær =ett =fristèende =företag =eller =om =det =ingèr =i =en =koncern. =I skattelagstiftningen =har =dock =olika =hænsyn =tagits =till =koncernförhèllanden. =Mèlet =har =varit =att =skattebelastningen =för =en =koncern inte skall vara större æn om hela koncernens verksamhet hade drivits av ett enda företag.

Bestæmmelser =om =s.k. =öppna =koncernbidrag =infördes =èr =1965 =(prop. 1965:126, =bet. =1965:BevU43, =SFS =1965:573) =i =43 = =3 =mom. =den upphævda =kommunalskattelagen =(1928:370, =KL). =Bestæmmelserna =som innebær =att =givaren =gör =avdrag =för =bidraget =och =mottagaren =tar =upp =det som intækt finns nu i 35 kap. IL. Reglerna har ændrats i flera avseenden efter èr 1965. För rætt till avdrag för koncernbidrag krævdes nær reglerna infördes =att =moderföretaget =var =ett =svenskt =aktiebolag, =en =svensk ekonomisk =förening =eller =en =svensk =skadeförsækringsanstalt =och =att dotterföretaget var ett svenskt aktiebolag. Bestæmmelserna reviderades èr 1979 =(SOU =1977:86, =prop. =1978/79:210, =bet. =1978/79:SkU57, =SFS 1979:612). Utvidgningen innebar att ett bidrag kan læmnas direkt mellan olika koncernföretag i stællet för att som tidigare behöva "slussas" genom en =kedja =av =företag. =Bestæmmelserna =flyttades =èr =1984 =till =2 = =3 =mom. SIL i samband med att den kommunala taxeringen av juridiska personer slopades =(Ds =Fi =1984:9, =prop. =1984/85:70, =bet. =1984/85:SkU23, =SFS 1984:1060). =Vid =1990 =èrs =skattereform =utvidgades =dels =kretsen =av moderföretag till att omfatta sparbanker, dels kretsen av dotterföretag till att =omfatta =ekonomiska =föreningar. =Vidare =kunde =bestæmmelserna förenklas =genom =att =all =inkomst =för =juridiska =personer =hænfördes =till

72

inkomstslaget =næringsverksamhet. =Ýr =1998 =utvidgades =kretsen =av moderföretag till att omfatta stiftelser och ideella föreningar som inte ær XQGDQWDJQDIUnQVNDWWVN\OGLJKHWVDPWDOOD|PVHVLGLJDI|UVlNULQJVI|UHWDJ

Som =tidigare =framgètt =gæller =bestæmmelserna =bara =för =svenska koncerner, dvs. moderföretaget skall enligt 35 kap. 2 IL vara ett svenskt företag. =Dotterföretagen =skall =vara =helægda =svenska =aktiebolag =eller ekonomiska föreningar. Med att ett företag ær helægt avses att det till mer æn 90 procent ægs av moderföretaget.

För att koncernbidrag skall kunna læmnas med avdragsrætt mèste vissa i lagen angivna villkor vara uppfyllda. Bestæmmelserna om koncernbidrag har =en =stark =koppling =till =bestæmmelserna =om =skattefria =utdelningar =pè næringsbetingade =andelar =i =24 =kap. =IL. =I =annat =fall =skulle kedjebeskattningen =kunna =kringgès =genom =att =koncernbidragsreglerna WLOOlPSDVLGHIDOODYVLNWHQYDULWDWWGHQVNDOOXSSUlWWKnOODV

Bidrag =kan =först =och =fræmst =læmnas =mellan =moderföretaget =och =ett helægt dotterföretag och mellan helægda dotterföretag.

Ett bidrag frèn ett moderföretag till ett annat svenskt aktiebolag æn ett helægt =dotterföretag =fèr =dras =av =om =förutsættningarna =har =varit =sèdana under =hela =beskattningsèret =eller =sedan =mottagaren =började =bedriva næringsverksamhet =att =mottagaren =genom =fusioner =mellan =moder- =och dotterföretag =hade =kunnat =gè =upp =i =moderföretaget =(fusionsregeln). =En fusion skall anses kunna ske om ett moderföretag æger mer æn 90 procent i dotterföretaget. Ett koncernbidrag fèr slutligen læmnas med avdragsrætt till =ett =annat =företag =inom =koncernen =om =givaren =hade =med =avdragsrætt kunnat ge ett bidrag till ett annat företag och bidraget dærefter, direkt eller genom förmedling av ytterligare företag, hade kunnat vidarebefordras till mottagaren, =och =varje =företag =hade =haft =rætt =till =avdrag =för =det =vidarebefordrade koncernbidraget.

Skælen för regeringens förslag Syftet =med =koncernbidragsreglerna =ær =att =ge =möjlighet =för =företagen =att utjæmna =resultatet =inom =koncernen. =Koncernbidragsreglerna =ær =som framgètt =bara =tillæmpliga =pè =svenska =moderföretag =och =svenska dotterföretag. Det innebær att systerföretag inte kan læmna koncernbidrag mellan =sig =om =moderföretaget =ær =ett =utlændskt =företag. =Om =ett mellanliggande =företag =inte =ær =svenskt =kan =inte =heller =fusionsregeln tillæmpas. Koncernbidrag kan inte heller læmnas mellan ett utlandsægt fast driftstælle i Sverige och ett svenskt företag.

Det =ær =allt =vanligare =med =utlændska =inslag =i =de =svenska =koncernerna. Det =ær =dærför =viktigt =för =svenskt =næringsliv =att =skattereglerna =inte försvèrar etablering av koncerner som stræcker sig över grænserna. Det ær ocksè =nödvændigt =att =Sverige =framstèr =som =ett =attraktivt =land =för utlændska investeringar. Det finns dærför skæl att ompröva begrænsningen i koncernbidragsreglerna till rent svenska koncerner.

Begrænsningar =som =finns =i =vèr =skattelagstiftning =blir =som =tidigare framgètt =i =mènga =fall =verkningslösa =genom =vèra =internationella ètaganden. Sèsom framgètt av avsnitt 4.1 finns det i de flesta skatteavtal som Sverige ingètt med andra lænder en icke-diskrimineringsklausul som

73

innebær =att =ett =utlandsægt =svenskt =företag =eller =ett =utlandsægt =fast driftstælle skall behandlas pè samma sætt som ett svenskægt företag.

Utlandsægda =systerföretag =kan =pè =grund =av =diskrimineringsförbudet =i skatteavtal =i =mènga =fall =sinsemellan =læmna =och =ta =emot =koncernbidrag med skatterættslig verkan (RÝ 1987 ref. 158). Av Regeringsrættens dom i rættsfallet RÝ 1993 ref. 91 I framgèr att koncernbidrag kan læmnas med avdragsrætt frèn ett svenskt företag till ett annat svenskt företag æven om ett =mellanliggande =företag =ær =utlændskt. =I =rættsfallet =ægde =det =svenska företaget A indirekt genom det helægda amerikanska bolaget B samtliga aktier =i =det =svenska =företaget =C. =Pè =grund =av =ickediskrimineringsklausulen =i =skatteavtalet =kunde =koncernbidrag =læmnas med avdragsrætt frèn A till C.

I RÝ 1993 ref. 91 II godtogs inte att ett koncernbidrag læmnas dè det bland =de =företag =som =berördes =fanns =sèvæl =företag =med =hemvist =i Tyskland =som =i =Schweiz. =Skatteavtalen =med =Tyskland =och =Schweiz innehèller =vardera =ett =diskrimineringsförbud. =Avdrag =förutsatte =enligt Regeringsrætten =att =diskrimineringsförbuden =i =de =bèda =avtalen tillæmpades =samtidigt. =Eftersom =bestæmmelserna =i =varje =skatteavtal =ær avsedda att tillæmpas enbart de avtalsslutande staterna emellan och inte gentemot en stat som inte ær avtalspart fanns inte utrymme för en sèdan tillæmpning.

I =en =dom =den =18 =november =1999 =i =mèl =C-200/98, =X =AB =och =Y =AB, REG =1999, =s. =I-8261, =har =EG-domstolen =emellertid =slagit =fast =att =det strider =mot =artikel =43 =i =EG-fördraget =om =förbud =mot =inskrænkningar =i etableringsfriheten =att =tillæmpa =en =ordning =som =innebær =att =ett koncernbidrag =inte =tillerkænns =skatterættslig =verkan =nær =moderbolaget æger =det =mottagande =bolaget =tillsammans =med =tvè =eller =flera =helægda utlændska dotterbolag som har sæte i olika medlemsstater.

I =avsnitt =4.2 =har =det =redovisats =att =det =kan =vara =oförenligt =med etableringsfriheten i artikel 43 i EG-fördraget att inte behandla utlændska företags =fasta =driftstællen =pè =samma =sætt =som =inhemska =företag =(se =EGdomstolens dom den 21 september 1999 i mèl C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, =REG =1999, =s. =I-6161). =Reglerna =om =etableringsfrihet =har æven andra verkningar. Av EG-domstolens dom den 16 juli 1998 i mèl C-264/96, =Imperial =Chemical =Industries =plc =(ICI) =REG =1998, =s. =I-4695, framgèr att det strider mot etableringsfriheten om en medlemsstat inte ger samma =förmèner =èt =företag =som =ingèr =i =en =koncern =med =företag =i =en annan medlemsstat som de företag fèr som ingèr i en koncern som bestèr av företag i samma medlemsstat. Enligt EG-domstolen ær det inte tillètet att =föreskriva =att =rætten =till =en =skattelættnad =för =ett =holdingbolag =i =en medlemsstat ær beroende av om bolagets verksamhet huvudsakligen eller uteslutande bestèr i att inneha aktier i dotterbolag som ær etablerade i den egna medlemsstaten.

I den utstræckning som vèra nationella koncernbidragsregler behandlar företag olika om det i koncernen finns utlændska företag som hör hemma i =en =annan =medlemsstat =i =EES =skall =bestæmmelserna =inte =tillæmpas. Reglerna om koncernbidrag bör dærför anpassas sè att de överensstæmmer med =vèra =internationella =ètaganden. =Vid =tillæmpning =av koncernbidragsreglerna =bör =med =svenskt =företag =jæmstællas =utlændska bolag som hör hemma i en stat inom EES. Ett krav som naturligtvis bör

74

upprætthèllas för avdragsrætt för koncernbidrag ær dock att bède givaren och =mottagaren =av =koncernbidraget =ær =skattskyldiga =för næringsverksamhet i Sverige.

Üven =utlandsægda =fasta =driftstællen =i =Sverige =som =ingèr =i =en =koncern dær det ocksè finns andra koncernföretag i Sverige bör kunna ge och ta emot koncernbidrag med skatterættslig verkan om övriga förutsættningar för =koncernbidrag =ær =uppfyllda. =Sèdana =fasta =driftstællen =i =Sverige =bör dærför =jæmstællas =med =svenska =företag =om =de =utlændska =företagen =som bedriver =verksamheten =hær =motsvarar =sèdana =svenska =företag =som =kan vara moderföretag eller dotterföretag samt kravet pè kvalificerat ægande enligt =35 =kap. =2 = =IL =ær =uppfyllt. =Vidare =skall =koncernbidraget =tas =upp som =intækt =i =en =næringsverksamhet =som =beskattas =i =Sverige =och næringsverksamheten =som =bedrivs =hær =fèr =inte =vara =undantagen =frèn beskattning genom ett skatteavtal.

Som =tidigare =næmnts =har =reglerna =en =stark =koppling =till =reglerna =om skattefri utdelning pè næringsbetingade andelar. Utvidgningen bör dærför begrænsas =till =utlændska =bolag =som =hör =hemma =i =en =stat =inom =EES, =jfr avsnitt 5.2.

Ett =koncernbidrag =fèr =enligt =35 =kap. =3 = =punkten =4 =inte =dras =av =om mottagaren =ær =ett =svenskt =företag =som =pè =grund =av =ett =skatteavtal =har hemvist =i =en =utlændsk =stat. =Sèsom =Riksskatteverket =anför =bör =svenska företag =med =hemvist =i =en =stat =inom =EES =behandlas =pè =samma =sætt =som andra =företag =som =hör =hemma =i =en =stat =inom =samarbetsomrèdet =om företaget =ær =skattskyldigt =för =næringsverksamhet =i =Sverige. =Ett =svenskt företag som pè grund av ett skatteavtal har hemvist i en utlændsk stat och bedriver =næringsverksamhet =i =Sverige =genom =ett =fast =driftstælle =bör =vid tillæmpning =av =koncernbidragsreglerna =dærför =jæmstællas =med =svenska företag. Detta bör dock inte gælla företag som enligt avtal har hemvist i en stat utanför EES. För dessa fall bör den næmnda bestæmmelsen finnas kvar.

Förslaget =föranleder =ændringar =i =35 =kap. =3±5 = =IL =och =att =en =ny paragraf, 2 a , tas in i 35 kap. i IL.

I =35 =kap. =3±6 = =IL =anges =under =vilka =förutsættningar =och =i =vilka situationer koncernbidrag kan læmnas med avdragsrætt. Riksskatteverket anför att det kan uppstè oklarhet betræffande rekvisiten i 35 kap. 3 för att =koncernbidrag =skall =kunna =ges =med =avdragsrætt. =Enligt =verket =kan frèga =uppkomma =om =rekvisiten =tar =sikte =pè =det =utlændska =bolaget =i =sig eller om de avser det fasta driftstællet. Enligt förslaget till 35 kap. 2 a jæmstælls det utlændska bolaget med ett svenskt företag. Vad som sægs om givare =och =mottagare =i =3 = =tar =sikte =pè =det =utlændska =bolaget =om =inte nègot annat framgèr av en bestæmmelse. Den nya föreslagna punkten 5 tar dæremot sikte pè det fasta driftstællet. I den anges att koncernbidraget skall hænföra sig till en næringsverksamhet som inte ær undantagen frèn beskattning i Sverige enligt ett skatteavtal.

Nedan =redovisas =vad =förslaget =innebær =för =de =olika koncernbidragssituationerna =under =förutsættning =att =koncernbidraget =hos mottagaren =tas =upp =som =intækt =i =næringsverksamhet =som =beskattas =i Sverige.

Om tvè utlændska bolag hör hemma i tvè olika lænder varav ett ær ett EES-land och det för bèda lænderna finns en icke-diskriminieringsklausul

75

i =ett =skatteavtal =skall =bolaget =som =hör =hemma =i =EES-landet =enligt förslaget =behandlas =som =ett =svenskt =företag. =Det =innebær =att =i =en =sèdan situation kommer bara ett avtal att tillæmpas.

Bidrag mellan moderföretag och helægt dotterföretag

Enligt 35 kap. 3 IL kan bidrag læmnas mellan moderföretag och helægt dotterföretag. =Som =förutsættning =gæller =att =varken =givaren =eller mottagaren ær privatbostadsföretag, investmentföretag eller förvaltningsföretag. =Bèda =parterna =skall =redovisa =bidraget =öppet =i sjælvdeklarationen vid samma èrs taxering. Dotterföretaget skall ha varit helægt =under =hela =beskattningsèret =eller =frèn =det =att =dotterföretaget pèbörjade sin verksamhet. Mottagaren fèr inte ha skatterættsligt hemvist i en utlændsk stat enligt ett skatteavtal. Om bidraget læmnas frèn dotter- till moderföretaget =fèr =utdelning =frèn =dotterföretaget under beskattningsèret inte vara skattepliktig för moderföretaget.

)LJXU

VYHQVNW VYHQVNW

XWOIDVW GULIWVWlOOH

Bidrag mellan moder- och dotterföretag

Som =næmnts =förutsætter =förslaget =att =bède =givaren =och =mottagaren =av koncernbidraget =ær =skattskyldiga =för =næringsverksamhet =hær =för =att koncernbidrag =skall =kunna =læmnas =mellan =dem =med =avdragsrætt. Koncernbidrag mellan moder- och dotterföretag kan sèledes bara ges med skatterættslig =verkan =om =bèda =företagen =ær =skattskyldiga =i =Sverige =för næringsverksamhet.

Om =man =bortser =frèn =utlandsægda =fasta =driftstællen =pèverkar =inte =den föreslagna =ændringen =möjligheten =att =læmna =koncernbidrag =med avdragsrætt mellan moder- och dotterföretag. Utlændska företag som inte har =ett =fast =driftstælle =i =Sverige =ær =inte =skattskyldiga =för næringsverksamhet hær.

Om =moderföretaget =dæremot =ær =ett =sèdant =utlændskt =bolag =med =fast driftstælle =i =Sverige =som =hör =hemma =i =ett =land =inom =EES =utvidgas möjligheten =att =læmna =koncernbidrag =med =avdragsrætt. =I =sèdana =fall innebær =förslaget =att =koncernbidrag =kan =læmnas =mellan =moderföretagets fasta =driftstælle =och =dotterföretag, =se =figur =1, =pè =samma =sætt =som =om moderföretaget =ær =ett =svenskt =företag =under =förutsættning =att dotterföretagen ær svenska. (Med svenskt avses i figurerna i detta avsnitt ett svenskt företag, med utlændskt ett utlændskt företag och med utl. fast driftstælle ett utlandsægt fast driftstælle hær.)

Förslaget =innebær =att =det =till =och =med =blir =möjligt =att =læmna koncernbidrag mellan tvè utlandsægda fasta driftstællen i Sverige om ett utlændskt =moderföretag =och =dess =utlandsægda =dotterbolag =bèda =bedriver næringsverksamhet i Sverige vid fasta driftstællen hær.

76

Bidrag mellan helægda dotterföretag

Koncernbidrag =kan =enligt =35 =kap. =4 = =IL =læmnas =mellan =helægda dotterföretag om

± moderföretaget ær ett investmentföretag eller förvaltningsföretag, ± utdelning frèn dotterföretaget som ger koncernbidraget inte skall tas upp som intækt hos moderföretaget, eller

± utdelning frèn det dotterföretag som tar emot koncernbidraget skall tas upp hos moderföretaget.

Vidare gæller samma förutsættningar som för bidrag mellan moder- och dotterföretag, =næmligen =att =varken =givare =eller =mottagare =ær privatbostadsföretag, =investmentföretag =eller =förvaltningsföretag. =Bèda parterna skall redovisa bidraget öppet i sjælvdeklarationen vid samma èrs taxering. =Dotterföretagen =skall =ha =varit =helægda =under =hela beskattningsèret eller frèn det att dotterföretaget pèbörjade verksamheten. Slutligen =fèr =inte =mottagaren =ha =hemvist =i =en =utlændsk =stat =enligt =ett skatteavtal.

Figur 2

svenskt svenskt

Svenskt/ utlændskt

Bidrag mellan systerföretag

Eftersom =bidraget =skall læmnas mellan systerföretagen bör det krævas att =dotterföretagen =ær =skattskyldiga =för =næringsverksamhet =i =Sverige. Detta ligger implicit i dagens lagtext som förutsætter att moderföretaget ær svenskt. =Som =tidigare =næmnts =finns =det =inte =skæl =att =ha =kvar begrænsningen =till =svenskt =företag. =I =Sverige =skattskyldiga =systerföretag bör =sinsemellan =kunna =ge =koncernbidrag =med =avdragsrætt =oavsett =om moderföretaget ær ett svenskt eller utlændskt företag, se figur 2.

I =förslaget =till =35 =kap. =2 =a = =IL =jæmstælls =utlændska =bolag =som =hör hemma =i =ett =land =inom =EES =med =svenska =bolag =om =givaren =och mottagaren =av =koncernbidraget =ær =skattskyldiga =i =Sverige. =Förslaget innebær =att =systerföretagen =kan =læmna =koncernbidrag =mellan =sig =om moderföretaget =ær =ett =utlændskt =bolag =och =det =motsvarar =ett =svenskt förvaltningsföretag =eller =investmentföretag. =Koncernbidrag =kan =ocksè læmnas om moderbolaget ær ett annat utlændskt bolag eftersom utdelning frèn =ett =svenskt =dotterföretag =inte =tas =upp =som =intækt =i =sèdan næringsverksamhet hos moderbolaget i Sverige. Ett utlændskt företag som inte bedriver næringsverksamhet hær ær ju inte skattskyldigt i Sverige för inkomst av næringsverksamhet.

I =förslaget =till =35 =kap. =2 =a = =IL =jæmstælls =ocksè =utlandsægda =fasta driftstællen =som =bedriver =skattepliktig =verksamhet =hær =med =svenska företag om bolaget som bedriver verksamheten hær ær ett sèdant utlændskt bolag =som =hör =hemma =i =en =stat =inom =EES. =Koncernbidrag =med avdragsrætt kommer dærför enligt förslaget att kunna læmnas mellan tvè helægda =svenska =dotterföretag =till =ett =utlændskt =företag, =se =figur =2, =och

77

mellan ett utlandsægt fast driftstælle och ett svenskt dotterföretag till ett utlændskt bolag, se figur 3.

Figur 3

svenskt utl. fast driftstælle

Svenskt/ utlændskt

Utlandsægt fast driftstælle och ett utlandsægt svenskt dotterföretag

Bidrag mellan företag som kan fusioneras

Ett koncernbidrag kan enligt bestæmmelserna i 35 kap. 5 IL læmnas frèn ett =svenskt =moderföretag =till =ett =annat =svenskt =aktiebolag =æn =ett =helægt dotterföretag =om =ægarförhèllandena =varit =sèdana =under =hela beskattningsèret =att =mottagaren =genom =fusioner =kunnat =gè =upp =i moderföretaget. En fusion skall anses kunna ske om moderföretaget æger mer =æn =90 =procent =av =aktierna =i =ett =dotterbolag. =Samma =förutsættningar gæller =som =för =bidrag =mellan =moder- =och =dotterföretag, =næmligen =att varken givare eller mottagare ær privatbostadsföretag, investmentföretag eller =förvaltningsföretag. =Bèda =parterna =skall =redovisa =bidraget =öppet =i sjælvdeklarationen vid samma èrs taxering. Dotterföretagen skall ha varit helægda =under =hela =beskattningsèret =eller =frèn =det =att =nègot =av dotterföretagen pèbörjade verksamheten. Slutligen fèr inte mottagaren ha hemvist i en utlændsk stat enligt ett skatteavtal.

)LJXU

VYHQVNW

XWOIDVW GULIWVWlOOH XWOlQGVNW

VYHQVNW

Bidrag mellan moderföretag och dotterdotteraktiebolag

Ett =svenskt =moderföretag =bör =kunna =læmna =koncernbidrag =till =ett svenskt =dotterdotteraktiebolag =æven =om =dotterföretaget =ær =ett =utlændskt företag. Sèsom framgètt kan bidrag redan i dag læmnas i dessa fall om det utlændska =företaget =hör =hemma =i =ett =land =med =vilket =Sverige =ingètt =ett skatteavtal =som =innehèller =en =diskrimineringsklausul. =EG-domstolens dom =den =18 =november =1999 =i =mèl =C-200/98 =mellan =X =AB, =Y =AB =och Riksskatteverket, REG 1999, s. I-8261, medför att rætten till avdrag för koncernbidrag inte fèr vara beroende av om samtliga företag som genom fusion =skall =kunna uppgè i moderföretaget ær svenska företag. Dæremot bör det kunna krævas att givaren och mottagaren ær svenska skattesubjekt. Enligt =förslaget =jæmstælls =ett =utlændskt =företag =med =ett =svenskt =företag

78

under förutsættning att bède givaren och mottagaren av koncernbidraget beskattas =för =næringsverksamhet =i =Sverige. =Avdrag =fèr =dærför =göras =för koncernbidrag æven om det mellanliggande dotterbolaget ær utlændskt.

Ett =utlændskt =dotterdotterföretag =kan =i =stællet =ha =ett =fast =driftstælle =i Sverige, =se =figur =4. =Koncernbidrag =kommer =att =kunna =læmnas =frèn =det svenska =moderföretaget =till =det =utlandsægda =fasta =driftstællet =genom =de föreslagna lagændringarna.

)LJXU

VYHQVNW

VYHQVNWXWOlQGVNW6YHQVNWBidrag frèn moderföretag till dotterdotterföretag

Fusionsregeln =kan =ocksè =bli =tillæmplig =om =tvè =helægda =dotterföretag tillsammans =æger =ett =dotterdotterföretag, =se =figur =5. =Om =det =ena dotterföretaget eller bèda ær utlændska bör koncernbidrag ændè kunna ges med =avdragsrætt =frèn =moderföretaget =till =dotterdotterföretaget =under förutsættning =att =moderföretaget =och =dotterdotterföretaget =ær =svenska skattesubjekt. Fusionsregeln har med stöd av en diskrimineringsklausul i skatteavtal ansetts tillæmplig i dessa fall (RÝ1993 ref. 91 I).

Om avdrag för koncernbidrag emellertid förutsætter att tvè avtal skall tillæmpas samtidigt fèr avdrag inte göras eftersom bestæmmelserna i varje dubbelbeskattningsavtal ær avsedda att tillæmpas enbart de avtalsslutande lænderna emellan och inte i förhèllande till en stat som inte ær avtalspart (RÝ 1993 ref. 91 II).

EG-domstolen konstaterade i domen den 18 november 1999 i mèl C-200/98, mellan X AB, Y AB och Riksskatteverket, REG 1999, s, I-8261, att det strider mot bestæmmelserna i artikel 43 om etableringsfrihet i EGfördraget att i lagstiftningen særbehandla olika typer av koncernbidrag pè grundval av var dotterbolagen har sina sæten.

Fusionsregeln =bör =dærför =kunna =tillæmpas =om =koncernbidrag =læmnas mellan =ett =företag =som =ær =skattskyldigt =hær =och =ett =annat =företag =som ocksè =ær =skattskyldigt =hær =om =det =ena =företaget =indirekt =æger =det =andra företaget =tillsammans =med =dotterföretag, =oavsett =om =ett =eller =flera =av mellanliggande dotterföretag har sæte i annan stat inom EES, figur 6. De utlændska dotterföretagen kommer enligt förslaget i 35 kap. 2 a IL att jæmstællas =med =svenska =företag =om =bède =givaren =och =mottagaren =av koncernbidraget ær skattskyldiga för næringsverksamhet i Sverige.

79

) LJ X U 

%

V Y H Q V N W

 

'

V Y H Q V N W

&

X WOl Q G V N W

 

(

X WOl Q G V N W

 

$

6 Y H Q V N W  

Bidrag frèn A till D

Förslaget =innebær =vidare =att =koncernbidrag =kan =ges =med =avdragsrætt frèn ett moderföretag till ett utlandsægt fast driftstælle i Sverige, se figur 7.

) L J X U 

%

X W O l Q G V N W

  

'

X W O  I D V W G U L I W V W l O O H

&

X W O l Q G V N W

  

(

X W O l Q G V N W

  

$

6 Y H Q V N W   

Bidrag frèn A till D

Bidrag som kunnat förmedlas

Bestæmmelsen i 35 kap. 6 IL om att bidrag kan læmnas direkt mellan olika koncernföretag i stællet för att "slussas" genom en kedja av företag infördes èr 1979. Som förutsættning gæller att givaren hade kunnat med avdragsrætt enligt 35 kap. 3, 4 eller 5 IL læmna koncernbidrag till ett annat företag och bidraget dærefter med avdragsrætt, direkt eller indirekt, hade kunnat vidarebefordras till mottagaren.

)LJXU

%

VYHQVNW

XWOIDVW GULIWVWlOOH

'

VYHQVNW

XWOIDVW GULIWVWlOOH

&

XWOlQGVNW$

XWOlQGVNWKoncernbidrag frèn D till B

80

Enligt =förslagen =kommer =koncernbidrag =att =kunna =læmnas =trots =att moderföretaget =och =det =ena =dotterföretaget =ær =utlændska =bolag =eftersom givaren =och =mottagaren =ær =skattskyldiga =hær, =se =figur =8. =Koncernbidrag mellan =B =och =D =kan =ocksè =læmnas =om =B =och/eller =D =i =figuren =ær utlandsægda fasta driftstællen i Sverige.

)LJXU

'

XWOIDVW GULIWVWlOOH

%

XWOlQGVNW

(

XWOIDVW GULIWVWlOOH

&

XWOlQGVNW

$

VYHQVNW

XWOlQGVNW

Koncernbidrag mellan E och D

Motsvarande gæller om ett svenskt eller utlændskt företag har utlændska dotterföretag som bedriver verksamhet vid fasta driftstællen i Sverige, se figur 9.

5.5 Kommissionærsförhèllanden

Regeringens =förslag: =Bestæmmelserna =om =kommissionærsföretag utvidgas =sè =att =de =ocksè =omfattar =utlændska =bolag =som =motsvarar svenska =aktiebolag =och =ekonomiska =föreningar =om =de =bedriver verksamhet i Sverige vid ett fast driftstælle och det utlændska bolaget hör hemma i en stat inom EES.

Promemorians förslag: áverensstæmmer i huvudsak med regeringens förslag. =Promemorieförslaget =innebar =dock =att =reglerna =om kommissionærsförhèllanden =inte =ær =tillæmpliga =pè =svenska =företag =som enligt skatteavtal skall anses ha hemvist i en utlændsk stat.

5HPLVVLQVWDQVHUQD 6H YDG Næringslivets =Skattedelegation =RFK

Handelshögskolan =i =Stockholm =DQI|UW XQGHU UXEULNHQ $OOPlQW DYVQLWWBakgrunden till regeringens förslag Med =ett =kommissionærsförhèllande =avses =att =ett =företag (kommissionærsföretaget) =bedriver =verksamhet =i =eget =namn =men =för =ett annat =företags =(kommittentföretagets) =rækning. =Inkomsten =hos kommissionærsföretaget =redovisas =hos =kommittentföretaget =som =om =det sjælvt bedrivit verksamheten. Reglerna tillæmpas bara pè svenska företag.

Bestæmmelser =om =kommissionærs- =och =kommittentföretag =infördes =èr 1965 (SOU 1964:29, prop. 1965:126, bet. 1965:BevU43, SFS 1965:573).

81

De placerades dè i 43 2 mom. KL. Regleringen innebar i huvudsak en kodifiering =av =praxis =och =uteslöt =inte =att =beskattning =kunde =ske =hos =ett "huvudföretag" =æven =om =de =i =lagtexten =angivna =villkoren =inte =var uppfyllda.

Ýr =1979 =gjordes =omfattande =ændringar =i =bestæmmelserna =(SOU 1977:86, prop. 1978/79:210, bet. 1978/79:SkU57, SFS 1979:612). Bl.a. infördes =som =villkor att företagen har rætt till avdrag för koncernbidrag till varandra. Vidare skrevs bestæmmelserna om med den utgèngspunkten att =de =uttömmande =skulle =reglera =frègan =nær =inkomsterna =fèr =redovisas hos ett huvudföretag. Stora delar av bestæmmelserna flyttades över till en ny punkt 2 av anvisningarna till 43 KL.

Nær den kommunala taxeringen av juridiska personer slopades èr 1984 flyttades bestæmmelserna över till 2 2 mom. SIL (Ds Fi 1984:9, prop. 1984/85:70, bet. 1984/85:SkU23, SFS 1984:1060±1061).

Vid 1990 èrs skattereform gjordes i huvudsak den ændringen att ordet rörelse =byttes =ut =mot =ordet =verksamhet =(SOU =1989:34, =prop. 1989/90:110, =bet. =1989/90:SkU30, =SFS 1990:651). Bestæmmelserna om kommissionærsförhèllanden finns i 36 kap. IL.

Skælen för regeringens förslag Som =framgètt =kan =ett =kommissionærsföretag =bara =vara =ett =svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som bedriver verksamhet i eget =namn =för =ett =eller =flera =andra =svenska =aktiebolags =eller =svenska ekonomiska föreningars rækning. Om ett utlændskt bolag har ett svenskt dotterföretag och det utlændska bolaget dessutom bedriver verksamhet i Sverige =vid =ett =fast =driftstælle =hær =kan =det =utlandsægda =svenska dotterföretaget =exempelvis =inte =bedriva =sin =verksamhet =i =kommission genom =det =fasta =driftstællet =i =Sverige. =Sannolikt =ær =begrænsningen =till svenska företag oförenlig med etableringsfriheten enligt artikel 43 i EGfördraget, =jfr =avsnitt =5.4 =nær =det =gæller =rætten =till =avdrag =för koncernbidrag. Bestæmmelserna bör dærför ændras sè att æven utlændska fasta =driftstællen =i =Sverige =omfattas =av =bestæmmelserna. =Som =krav =bör gælla =att =inkomsten =frèn =kommissionærsverksamheten =som =bedrivs =hær skall =tas =upp =som =intækt =i =næringsverksamhet =som =beskattas =i =Sverige. Motsvarande =bör =gælla =om =ett =svenskt =företag =enligt =ett =skatteavtal =har hemvist i en utlændsk stat om företaget beskattas för næringsverksamhet i Sverige.

Bestæmmelserna =om =kommissionærsförhèllanden =gæller =under förutsættning =att =kommissionærs- =och =kommittentföretaget =har =rætt =till avdrag =för =koncernbidrag =som =de =læmnar =till =varandra. =Förslaget =om ændring =av =koncernbidragsreglerna =(jfr avsnitt 5.4) fèr alltsè genomslag æven =för =företag =i =kommissionærsförhèllande. =Betræffande =regeringens instællning =till =remissinstansernas =synpunkter =pè =begrænsningen =till företag som hör hemma i en stat inom EES, se avsnitt 5.1.

Förslaget föranleder att en ny paragraf, 36 kap. 2 a , införs i IL.

82

5.6 Avdrag för egenavgifter

Regeringens =förslag: =Avdrag =för =beræknade =egenavgifter =för beskattningsèret skall fè göras æven för egenavgifter som belöper sig pè =inkomster =i =inkomstslaget =næringsverksamhet =som =bedrivs utomlands.

Kravet pè avsættning i rækenskaperna för att enskilda næringsidkare som ær bokslutsföretag skall fè göra avdrag för egenavgifter slopas.

Promemorians =förslag: =Det =læmnades =inte =nègot =förslag =om =avdrag för egenavgifter som avser næringsverksamhet som bedrivits utomlands. Frègan =har beretts inom Finansdepartementet och synpunkter har under hand inhæmtats frèn Riksskatteverket.

Redovisningskommittêns förslag: áverensstæmmer med regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker förslaget att VORSD DYVlWWQLQJVNUDYHW =Riksskatteverket DQVHU DWW HWW JHQRPI|UDQGH DY förslaget =skulle =innebæra =förenklingar =för =sèvæl =företagarna =som VNDWWHI|UYDOWQLQJHQSveriges Redovisningskonsulters Förbund SRFDQVHU dæremot att enskilda næringsidkares skatter och avgifter egentligen borde redovisas i næringsverksamheten. Detta ær dock inte förenligt med dagens regler. =Eftersom =næringsverksamhet =inte =beskattas =sjælvstændigt =fullt =ut bör =egenavgifterna =inte =heller =kostnadsföras =i =næringsverksamheten.

Svenska =Revisorsamfundet =SRS DQVHU LQWH DWW VNDWWHUHJOHUQD E|U lQGUDV

Förbundet =anser =att =skatter =och =egenavgifter =borde =hænföras =till næringsverksamheten =och =inte =till =den =privata =sektorn. =Avsættning =för egenavgifter bör dærför göras i redovisningen.

Bakgrunden till regeringens förslag Vad som gæller för avdrag för egenavgifter och om èterföring av sèdana avdrag =regleras =numera =i =16 =kap. =29±31 = =IL. =Bestæmmelserna =skall æven =tillæmpas =pè =særskild =löneskatt =enligt =2 = =lagen =(1990:659) =om særskild =löneskatt =pè =vissa =förværvsinkomster, =och =allmæn =löneavgift enligt 2 lagen (1994:1920) om allmæn löneavgift (2 kap. 26 IL).

6MlOYD DYGUDJVEHVWlPPHOVHUQD ILQQV L NDS  ,/ (QOLJW första

stycket =VNDOO GHELWHUDGH HJHQDYJLIWHU GUDV DY WLOO GHQ GHO GH DYVHU

næringsverksamheten. Om avgifterna sætts ned skall motsvarande del av avdraget =èterföras =det =beskattningsèr =dè =debiteringen =ændras. =Avdrag VNDOOHQOLJWandra stycketGHVVXWRPJ|UDVI|UHWWEHORSSVRPVlWWVDYI|U att tæcka egenavgifterna för beskattningsèret. Avdraget skall èterföras det I|OMDQGHEHVNDWWQLQJVnUHW(QOLJWtredje stycketInUGHQVRPlUVN\OGLJDWW upprætta =èrsbokslut =eller =èrsredovisning =enligt =bokföringslagen (1999:1078), BFL bara göra avdrag om en motsvarande avsættning görs i rækenskaperna.

'HW lU HQGDVW VnGDQD QlULQJVLGNDUH VRP lU VN bokslutsföretag VRP mèste =upprætta =èrsbokslut =eller =èrsredovisning =enligt =BFL. =Med =företag förstès =en =fysisk =eller =juridisk =person =som =ær =bokföringsskyldig =enligt lagen (1 kap. 2 första stycket 1 BFL). Ett företag ær ett bokslutsföretag om =den =èrliga =nettoomsættningen =normalt =uppgèr =till =mer =æn =tjugo

83

prisbasbelopp (1 kap. 2 första stycket 2 g BFL). En fysisk person anses dock =inte =som =bokslutsföretag =om =han =eller =hon =bedriver =flera verksamheter =och =har =skilda =bokföringar =och =nettoomsættningen =enligt varje =enskild =bokföring =normalt =inte =uppgèr =till =mer =æn =tjugo prisbasbelopp =(1 =kap. =2 = =andra =stycket =och =4 =kap. =4 = =BFL). =Üven enskilda =næringsidkare =som =enligt =gællande =regler =skall =upprætta bokföringen =enligt =bestæmmelserna =i =jordbruksbokföringslagen (1979:141) =kommer =fr.o.m. =den =1 =januari =2001 =att =i =stællet =omfattas =av bestæmmelserna i BFL.

Enskilda =næringsidkare, =vars =nettoomsættning =inte =uppgèr =till =tjugo prisbasbelopp =ær =inte =bokslutsföretag =och =omfattas =sèledes =inte =av avsættningskravet i 16 kap. 29 tredje stycket IL.

Hur avdraget enligt 16 kap. 29 andra stycket IL beræknas framgèr av 30 . Avdraget skall beræknas pè ett underlag som motsvarar överskottet i næringsverksamheten före avdraget minskat med sjukpenning eller annan ersættning som avses i 15 kap. 8 och inkomst som ræknas som inkomst av =anstællning =enligt =2 =kap. =3±5, =15 =och =16 = =lagen =(1998:674) =om inkomstgrundad èlderspension. Avdraget fèr uppgè till högst 25 procent av =underlaget. =För =den =som =skall =betala =særskild =löneskatt =fèr =dock avdraget =uppgè =till =högst =20 =procent. =Avdrag =skall =göras =bara =för

næringsverksamhet hær i landet

Nær =det =gæller =svenska =handelsbolag =skall =enligt =16 =kap. =31 = =IL avdraget =för =egenavgifter =beræknas =för =varje =delægare =för =sig =och avsættningarna =göras =hos =delægarna. =Detta =innebær =att =handelsbolagets nettoinkomst skall fördelas mellan delægarna och sedan fèr varje delægare göra =avdrag =för =debiterade =egenavgifter =och =avdrag =för =avsættning =för egenavgifter =med =utgèngspunkt =i =sin =andel =av =bolagets =nettoinkomst. Delægarnas rætt att göra avdrag pèverkas inte av en eventuell avsættning för =beræknade =egenavgifter =i =handelsbolagets =rækenskaper =(prop. 1981/82:10 s. 63). Eftersom det ær handelsbolaget och inte delægaren som har =bokföringsskyldighet =behöver =aldrig =delægaren =göra =avsættning =i rækenskaperna för att fè dra av egenavgifter.

Ýr =1976 =infördes =ett =system =med =schablonavdrag =för =egenavgifter (prop. 1975/76:178, bet. 1975/76:SkU68, SFS 1976:460). Avdraget fick dè göras i inkomstslagen rörelse och jordbruksfastighet. En avstæmning skedde =senare =mellan =schablonavdraget =och =de =faktiskt =pèförda avgifterna. =Tidigare =hade =egenavgifter =dragits =av =som =allmænt =avdrag =i stællet för som omkostnad i förværvskællan. Vid berækningen av avdraget fick hænsyn inte tas till rörelse som bedrivits utanför Sverige. Vad som gællde för delægare i handelsbolag förtydligades senare under èret (prop. 1976/77:41, bet. 1976/77:SkU12, SFS 1976:1094).

Det =nuvarande =systemet =med =avdrag =för =egenavgifter =har =gællt =sedan 1981 =(prop. =1981/82:10, =bet. =1981/82:SkU9, =SFS =1981:1150). Schablonavdraget ersattes dè med en rætt till avdrag för belopp som sætts av =för =att =tæcka =de =pè =beskattningsèret =belöpande =egenavgifterna. Skyldigheten =att =göra =avsættning =i =rækenskaperna =för =egenavgifterna infördes =samtidigt =med =de =övriga =bestæmmelserna. =Departementschefen angav följande skæl för skyldigheten (prop. 1981/82:10 s. 52):

"Enligt =min =mening =tillgodoses =önskemèlet =om =enkelhet =i tillæmpningen och kontrollen bæst om avdrag för egenavgifter, i likhet

84

med =vad =som =gæller =för =arbetsgivaravgifter, =sker =pè =grundval =av =den skattskyldiges =bokföring. =Kravet =pè =att =bokföringsskyldigheten =skall fullgöras =pè =sætt =som =överensstæmmer =med =god =redovisningssed innebær att den skattskyldige inför bokslutet bör göra en berækning av de pè beskattningsèret belöpande egenavgifterna och i bokslutet sætta av ett belopp för att tæcka avgifterna. Det avsatta beloppet èterförs till beskattning næstföljande beskattningsèr och avræknas dè mot de slutligt bestæmda avgifterna." Vid =1990 =èrs =skattereform =flyttades =bestæmmelserna =över =till =det =nya inkomstslaget =næringsverksamhet. =Samtidigt =bröts =den =del =av egenavgifterna =som =inte =till =nègon =del =grundade =rætt =till socialförsækringsförmèner =ut =och =fick =benæmningen =særskild =löneskatt. Reglerna =om =avdrag =för =egenavgifter =gjordes =tillæmpliga =æven =pè =den særskilda löneskatten.

Ýr =1993 =sænktes =procentsatsen =för =schablonavdraget =frèn =25 =till =23 procent =pè =grund =av =att =storleken =pè =egenavgifterna =sattes =ned =(prop. 1992/93:131, bet. 1992/93:SkU15, SFS 1992:1343). Samtidigt gjordes ett tillægg om att den som betalade særskild löneskatt skulle göra avdrag med en lægre procentsats (15 procent). Tillægget gjordes i förtydligande syfte och innebar ingen ændring av gællande rætt (prop. 1992/93:131 s. 65). Nær den =allmænna =löneavgiften =infördes =fr.o.m. =1996 =èrs =taxering =för =att finansiera medlemskapet i EU gjordes bestæmmelserna om egenavgifter tillæmpliga æven pè den avgiften. Samtidigt höjdes procentsatserna till 25 respektive =18 =procent =(prop. =1994/95:122, =bet. =1994/95:SkU16, =SFS 1994:1921). =Schablonavdraget =för =den =særskilda =löneskatten =ændrades 1997 =till =20 =procent =i =samband =med =att =sjælva =skatten =höjdes =(prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, SFS 1997:950).

Bestæmmelserna om avdrag för egenavgifter fanns vid utgèngen av èr 1999 =i =punkt =19 =av =anvisningarna =till =23 = =i =den =upphævda kommunalskattelagen =(1928:370), =KL =och, =sèvitt =gællde =èterföring =till beskattning, æven i punkt 13 av anvisningarna till 22 KL. Numera finns bestæmmelserna alltsè i 16 kap. 29±31 IL.

Ýr 1995 föreslog Riksskatteverket att skyldigheten att göra avsættning i rækenskaperna =för =egenavgifter =skulle =slopas =av =förenklingsskæl =(RSV Rapport =1995:10, =Förslag =till =förenklingar =i =skattelagstiftningen, =s. =119 f.). =Enligt =verket =kunde =det =uppstè =problem =om =den =skattemæssiga =och den =bokföringsmæssiga =avsættningen =inte =stæmde =överens =eller =om =det skedde =en =taxeringsændring. =Eftersom =fè =skattskyldiga =gjorde avsættningen =i =bokföringen =skulle =förslaget =innebæra =en =anpassning =till hur reglerna i praktiken hade tillæmpats.

Üven =Redovisningskommittên =föreslog =1996 =i =sitt =slutbetænkande áversyn =av =redovisningslagstiftningen =(SOU =1996:157) =att =kravet =pè avsættning =i =rækenskaperna =skulle =slopas, =dock =av =andra =skæl =æn Riksskatteverket. =Starka =skæl =talade =enligt =kommittêns =mening =för =att næringsidkarens =egenavgifter =ær =hænförliga =till =næringsidkarens privatekonomi. =Avgifterna =borde =dærför =inte =kostnadsföras =i næringsverksamheten. Bakgrunden till kommittêns stællningstagande var i huvudsak följande. I redovisningen borde en klar ètskillnad göras mellan næringsverksamhetens =ekonomi =och =næringsidkarens =privatekonomi. Eftersom en enskild næringsverksamhet inte ær ett særskilt skattesubjekt ær

85

det næringsidkaren sjælv som beskattas för næringsverksamhetens resultat. Bède =betræffande =den =löpande =kostnadsredovisningen =och =betræffande eventuell =skuldföring =i =bokslutet =borde =dærför =gælla =att =næringsidkarens inkomstskatt =och =egenavgifter =inte =skulle =fè =bokföras =i næringsverksamheten. =Avdragsrætten =vid =taxeringen =borde =sakna betydelse vid redovisningen. Om næringsidkarens personliga skatter och avgifter =betalades =med =medel =frèn =næringsverksamheten =skulle =detta bokföras =som =privata =uttag. =Kommittêns =slutsats =blev =dærför =att avsættningskravet skulle slopas.

Skælen för regeringens förslag

Avdrag för beskattningsèrets egenavgifter

Avdrag för beræknade egenavgifter för beskattningsèret fèr enligt 16 kap. WUHGMH VW\FNHW ,/ J|UDV EDUD I|U QlULQJVYHUNVDPKHW hær =i =landet Detta =kan =medföra =problem. =En =næringsverksamhet =kan =bedrivas utomlands, =t.ex. =i =ett =annat =EU-land, =under =sèdana =omstændigheter =att inkomsten =skall =beskattas =i =Sverige =och =næringsidkaren =omfattas =av svensk socialförsækring. Avdrag för beskattningsèrets egenavgifter fèr dè inte =göras =pè =de =inkomster =som =hænför =sig =till =næringsverksamheten =i utlandet. =I =en =sèdan =situation =fèr =næringsidkaren =löpande =ligga =ute =med pengar tills avgiftsuttaget pè varje èrs inkomster slutligt har reglerats.

Begrænsningen =av =avdraget =till =att =endast =gælla =avgifter =pè =inkomster frèn =næringsverksamhet =frèn =Sverige =kan =ses =som =ett =etableringshinder enligt =EG-rætten. =Dessutom =kan =de =som =drabbas =uppfatta =det =som =en orættvisa som ær svèr att förklara. Avdrag bör sèledes fè göras æven för egenavgifter som belöper sig pè inkomster frèn utlandet.

Förslaget föranleder ændring i 16 kap. 30 IL.

Kravet pè avsættning i rækenskaperna

Det finns goda skæl för att slopa kravet pè avsættning i rækenskaperna för att =avdrag =för =egenavgifterna =skall =fè =göras. =En =enskild =firma =ær =inte nègon juridisk person och næringsidkaren ær personligen ansvarig för den inkomstskatt =och =de =egenavgifter =som =ær =hænförliga =till =verksamheten. Utgifter som inte hör till næringsverksamhet bör inte heller bokföras dær.

Efter =det =att =Redovisningskommittên =læmnade =sitt =slutbetænkande =har Bokföringsnæmnden =utfærdat =en =rekommendation =om =enskild næringsidkares bokföring (BFN R 11). Rekommendationen trædde i kraft den 1 januari 1999 och skall tillæmpas senast i frèga om det rækenskapsèr som =inleds =nærmast =efter =den =31 =december =1999. =Rekommendationen gæller i tillæmpliga delar alla enskilda næringsidkare, bède bokslutsföretag och sèdana næringsidkare som inte ær skyldiga att upprætta èrsbokslut.

Av =rekommendationen =framgèr =bl.a. =följande. =Skatter =som =hör =till næringsverksamheten =skall =bokföras =i =verksamheten. =Næringsidkarens inkomstskatteskulder =ær =privata =skulder =och =skall =inte =bokföras =i verksamheten. =Om =næringsidkarens =privata =skatter =och =avgifter =betalas med =verksamhetens =medel =skall =betalningarna =bokföras =som næringsidkarens =privata =uttag. =Skatter =som =hör =till =næringsverksamheten

86

skall =bokföras =i =verksamheten =men =næringsidkarens =inkomstskatt =skall inte bokföras som en kostnad i verksamheten.

Bokföringsnæmndens =rekommendation =bekræftar =ytterligare =att næringsidkarens skatter och avgifter hör till den privata sfæren och att de inte =bör =kostnadsföras =i =næringsverksamheten. =Kravet =i =16 =kap. =29 = tredje stycket IL pè att næringsidkaren skall ha gjort avsættning i bokslutet för =att =fè =dra =av =egenavgifterna =ær =sèledes =inte =förenligt =med =god redovisningssed. Kravet medför dessutom merarbete för de næringsidkare som =ær =bokslutsföretag. =Det =skulle =innebæra =en =förenkling =för =dem =att slippa göra avsættningen i rækenskaperna. Kravet pè avsættning bör dærför slopas. Förslaget medför en ændring i 16 kap. 29 IL.

5.7 Grænsöverskridande omstruktureringar

Regeringens =förslag: =Ett =uppskov =med =beskattningen =av =en realisationsvinst =som =uppkommit =pè =grund =av =ett =internationellt andelsbyte =enligt =den =upphævda =lagen =(1994:1854) =om inkomstbeskattningen vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG =fèr =vid =en =efterföljande =koncernintern =andelsavyttring =eller =ett andelsbyte =behandlas =som =kapitalvinst =vid =tillæmpning =av bestæmmelserna =om =koncerninterna =andelsavyttringar =i =25 =kap. =och andelsbyten i 49 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Har =den =skattskyldige =fètt =uppskov =behöver =inte =kapitalvinsten omedelbart =tas =upp =som =intækt =om =det =sæljande =eller =avyttrade företaget =efter =en =koncernintern =andelsavyttring =upplöses =genom =en fission.

Promemorians =förslag: =Förslagen =fanns =inte =med =i =promemorian. Frègorna har beretts inom Finansdepartementet och synpunkter har under hand inhæmtats frèn Riksskatteverket.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Handelshögskolan =i =Stockholm I|UHVOnU DWW bestæmmelsen i 25 kap. 7 andra stycket IL utvidgas till att omfatta inte bara =de =fall =ett =skatteavtal =tillæmpats =utan =æven =EG-fördraget. Bestæmmelsen =anger =att =om =den =skattskyldige =fètt =uppskov =med beskattningen =med =tillæmpning =av =ett =diskrimineringsförbud =i =ett skatteavtal, avses med svensk koncern æven utlændska motsvarigheter.

Bakgrunden till regeringens förslag Vid =överlètelse =av =næringsbetingade =andelar =inom =koncerner =har =sedan længe =uppskov =erhèllits =med =beskattningen =av =kapitalvinsten. Bestæmmelserna fanns ursprungligen i 2 4 mom. den upphævda lagen RPVWDWOLJLQNRPVWVNDWW6,/RFKEHQlPQGHVkoncernregeln Bestæmmelserna innebar att nègon skattepliktig vinst inte beræknades dè næringsbetingade andelar överlæts inom en koncern. Nær en andel sèldes av =det =köpande =företaget =beræknades =skattepliktig =reavinst =eller avdragsgill =reaförlust =som =om =det =sæljande =och =det =köpande =företaget utgjort =en =skattskyldig. =Koncernregeln =fick =bara =tillæmpas =om =det

87

köpande företaget skulle ha beskattats i Sverige om det omedelbart efter förværvet sèlt andelarna.

Uppskjuten =beskattning =kunde =ocksè =komma =ifrèga =om =andelar avyttrades =mot =ersættning =av =andelar =i =det =köpande =företaget. Bestæmmelserna infördes genom 1990 èrs skattereform och togs in i 27 PRP 6,/ GHQ VN strukturregeln %HVWlPPHOVHQ HUVDWWH HQ lOGUH GLVSHQVUHJHOYLGRPVWUXNWXUHULQJ

Som en konsekvens av medlemskapet i den Europeiska unionen (EU) införlivades =vissa =EG-direktiv =i =den =nationella =rætten. =Pè företagsskatteomrèdet =gællde =det =tvè =direktiv, =det =s.k. =fusionsdirektivet (90/434/EEG) =och =det =s.k. =moder-dotterbolagsdirektivet =(90/435/EEG) som antogs den 23 juli 1990 av Europiska gemenskaperna rèd (numera Europiska =unionens =rèd). =EG-direktiven =riktar =sig =till =de =stater =som =ær medlemmar i EU och förpliktar dem att i sina lagstiftningar införa regler som =medför =sèdana =rættsverkningar =som =èsyftas =med =direktiven. =Syftet med =direktiven =ær =att =möjliggöra =grænsöverskridande =omstruktureringar utan =omedelbara =inkomstskattekonsekvenser =respektive =underlætta grænsöverskridande dotterbolagsbildningar.

Fusionsdirektivet omfattar i huvudsak fyra olika förfaranden, næmligen internationella fusioner, fissioner, andelsbyten och verksamhetsöverlètelser. =Vart =och =ett =av =dessa =förfaranden =definieras =i GLUHNWLYHW,DUWLNHOOHGDGHILQLHUDVfusion(QIXVLRQLQQHElUDWWHWWHOOHU flera bolags samtliga tillgèngar och skulder överförs till ett annat bolag samtidigt som det eller de överlètande bolagen upplöses utan likvidation. (Q fission LQQHElU HQOLJW OHG E DWW HWW ERODJV WLOOJnQJDU RFK VNXOGHU fördelas =pè =tvè =eller =flera =bolag =samtidigt =som =det =överlètande =bolaget upplöses utan likvidation. Ersættningen skall vid sèvæl fusion som fission utgöras =av =andelar =med =viss =möjlighet =till =kontantersættning. =I =svensk civilrætt saknas dock bestæmmelser om fission av svenska bolag. Vad som DYVHVPHGHQverksamhetsöverlètelseIUDPJnUDYOHGF'lUPHGDYVHVHWW förfarande varigenom ett bolag, utan att upplösas, överlèter samtliga eller en eller flera av sina verksamhetsgrenar till ett annat bolag mot ersættning i aktier eller andelar i det bolag som tar emot de överförda tillgèngarna. 6OXWOLJHQGHILQLHUDVHWWandelsbyteLOHGG(WWDQGHOVE\WHLQQHElUDWWHWW bolag =förværvar =andelar =i =ett =annat =bolag =av =andelsægare =i =det =senare bolaget. Ersættningen skall utgöras av andelar i det övertagande bolaget. Som =ersættning =fèr =ocksè =læmnas =pengar =motsvarande =10 =% =av =det nominella værdet av de andelar som læmnas som ersættning.

Bestæmmelserna =i =vèra =inhemska =omstruktureringsregler =hade =sèdana begrænsningar =som =inte =var =tillètna =enligt =fusionsdirektivet. =Genom lagstiftning =èr =1994 =införlivades =direktiven =i =svensk =rætt. =I =lagen (1994:1854) =om =inkomstbeskattningen =vid =grænsöverskridande omstruktureringar inom EG (IGOL) infördes bestæmmelser som innebar att =vissa =omstruktureringar =kunde =genomföras =utan =nègra =omedelbara skattekonsekvenser. =Det =gællde =internationella =fusioner, =fissioner, andelsbyten =och =verksamhetsöverlètelser. =En =förutsættning =var =att =tvè medlemslænder deltog i förfarandet. I frèga om andelsbyten gællde lagen om =nègon =andelsægare =ær =hemmahörande =i =Sverige =och =om =det förværvande =bolaget =ær =hemmahörande =i =annat =land. =Med =anledning =av moder- dotterbolagsdirektivet gjordes vissa justeringar i 7 8 mom. SIL.

88

Lagstiftningen som infördes èr 1994 var provisorisk och skattelættnaderna begrænsades =till =vad =direktiven =krævde. =Som =skæl =anfördes =att Företagsskatteutredningen i sitt fortsatta arbete skulle se över de svenska interna reglerna för omstruktureringar.

Bestæmmelserna =i =IGOL =innebar =att =grænsöverskridande omstruktureringar =kunde =ske =utan =omedelbara =skattekonsekvenser. =Vid fusioner, =fissioner =och =verksamhetsöverlètelser =föreskrevs =en kontinuitetsprincip =innebærande =att =det =eller =de =övertagande =företagen intrædde =i =den =tidigare =ægarens =skattemæssiga =situation. =Vid internationella andelsbyten beræknades en reavinst men enligt 23 IGOL beskattades =bara =kontantdelen =omedelbart. =Reavinsten =i =övrigt beskattades först nær de mottagna andelarna avyttrades. Av 23 framgick vidare att om de mottagna andelarna avyttrades genom nytt internationellt andelsbyte =eller =utslocknade =pè =grund =av =en =internationell =fusion =eller fission fördes uppskovet vidare till andelarna som mottogs vid det senare I|UIDUDQGHW

Företagsskatteutredningen =har =dærefter =sett =över =dessa =frègor =och kommit =med =ett =förslag =till =ændrade =regler =för =omstruktureringar =av företag =(SOU =1998:1). =Förslagen =gællde =sèvæl =svenska =som grænsöverskridande =omstruktureringar. =Förslagen =lades =till =grund =för lagstiftning èr 1998 varvid IGOL upphævdes. Den upphævda lagen skall dock =enligt =övergèngsbestæmmelserna =i =lagen =(1998:1618) =om upphævande =av =lagen =(1994:1854) =om =inkomstbeskattningen =vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG (upphævandelagen) gælla i frèga om

± internationella fusioner och fissioner pè förfaranden som genomförts före den 1 januari 1999,

± =internationella =verksamhetsöverlètelser =pè =överlètelser =före =den =1 januari 1999, och

± internationella andelsbyten pè förværv före den 1 januari 1999. Nègra =övergèngsbestæmmelser =som =tog =sikte =pè =efterföljande I|UIDUDQGHQLQI|UGHVLQWH

Företagsskatteutredningens =förslag =innebar =att =generella =regler =skulle införas =för =sèvæl =svenska =som =internationella =omstruktureringar. Bestæmmelser om andelsbyten togs in i lagen (1998:1601) om uppskov med =beskattningen =vid =andelsbyten, =och =om =koncerninterna andelsöverlètelser =i =lagen =(1998:1602) =om =uppskov =med =beskattningen vid =andelsöverlètelser =inom =koncerner. =Bestæmmelser =om =fusioner, fissioner =och =verksamhetsöverlètelser =togs =in =i =lagen =(1998:1603) =om EHVNDWWQLQJHQYLGIXVLRQHUILVVLRQHURFKYHUNVDPKHWV|YHUOnWHOVHU

I =samband =med =att =IL =infördes =èr =1999 =upphævdes =lagarna =och bestæmmelserna fördes över till 25, 37, 38 och 49 kap. IL.

Skælen till regeringens förslag

Upphævandelagen

I =IGOL =fanns =bestæmmelser =som =innebar =att =uppskovsbeloppet =frèn =ett andelsbyte =kunde =föras =vidare =vid =efterföljande =andelsbyten, =fusioner eller =fissioner, =23 = =tredje =stycket. =Sèsom =övergèngsbestæmmelserna =ær

89

utformade =i =upphævandelagen =gæller =inte =dessa =bestæmmelser =efter utgèngen av èr 1998. Uppskovsbeloppet kan inte heller föras vidare till bestæmmelserna =i =25 =kap. =IL =om =koncerninterna =andelsavyttringar =eller till 49 kap. om andelsbyten eftersom IGOL var upphævd nær IL infördes, jfr 1 kap. 4 lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229). =Uppskovsbeloppet =skall =alltsè =tas =upp =som =intækt =vid =en efterföljande =transaktion. =En =sèdan =ordning =kan =inte =vara =förenlig =med fusionsdirektivet. =En =möjlighet =bör =dærför =införas =för =den =skattskyldige att =begæra =att =realisationsvinsten =som =uppkommit =genom =det internationella andelsbytet behandlas som kapitalvinst vid tillæmpning av bestæmmelserna =i =25 =kap. =6±27 = =IL =om =andelar =som =mottagits =som ersættning =vid =ett =internationellt =andelsbyte =avyttras =genom =en koncernintern =andelsavyttring =och =det =finns =förutsættningar =för =uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. Bestæmmelserna i 25 kap. 6±27 bör =ocksè =gælla =om =de =mottagna =andelarna =utslocknar =pè =grund =av =en efterföljande fusion eller fission. Om det i stællet uppstèr en kapitalförlust vid den efterföljande transaktionen men förutsættningarna för uppskov i övrigt ær uppfyllda bör uppskovsbeloppet ændè kunna behandlas som en kapitalvinst =vid =tillæmpning =av =næmnda =bestæmmelser =om =den skattskyldige begær det.

Om =de =mottagna =andelarna =i =stællet =avyttras =genom =ett =sèdant andelsbyte som avses i 49 kap. IL bör realisationsvinsten behandlas som kapitalvinst vid berækning av uppskovsbeloppet enligt bestæmmelserna i det næmnda kapitlet.

Förslaget föranleder ændring i upphævandelagen.

Koncerninterna andelsavyttringar och efterföljande fissioner

För att bestæmmelserna om koncerninterna andelsavyttringar i 25 kap. IL skall =bli =tillæmpliga =krævs =enligt =14 = =att =moderbolaget =ær =ett =sèdant svenskt =företag =som =anges =dær. =Om =den =skattskyldige =har =fètt =uppskov med beskattningen av kapitalvinsten vid en koncernintern andelsavyttring skall kapitalvinsten enligt huvudregeln i 17 tas upp som intækt först nær det intræffar en omstændighet som medför att den avyttrade andelen inte længre existerar eller innehas av ett företag inom samma svenska koncern. Av 7 andra stycket framgèr att om den skattskyldige fètt uppskov med beskattningen av kapitalvinsten med tillæmpning av en bestæmmelse i ett skatteavtal, =avses =med =svensk =koncern =ocksè =utlændska =motsvarigheter. Handelshögskolan i Stockholm föreslèr att 25 kap. 7 andra stycket IL utvidgas =till =att =omfatta =inte =bara =de =fall =det =ær =ett =skatteavtal =som tillæmpats utan æven EG-fördraget.

Sèsom =Handelshögskolan =pèpekat =diskrimineras =koncerner =dær moderbolaget ær en utlændsk juridisk person som inte hör hemma i en stat med =vilket =Sverige =ingètt =ett =skatteavtal =eftersom =moderbolaget =enligt 14 =skall =vara =ett =svenskt =företag. =Om =moderbolaget =ær =en =utlændsk juridisk =person =skall =sèledes =kapitalvinsten =vid =den =koncerninterna andelsavyttringen tas upp som intækt omedelbart.

I 49 kap. IL finns bestæmmelser om andelsbyten, dvs. ersættningen för de avyttrade andelarna læmnas i form av andelar i det köpande företaget. Vid andelsbyten inom koncerner gæller dock reglerna om koncerninterna

90

andelsavyttringar om förutsættningarna ær uppfyllda för att tillæmpa dessa bestæmmelser, =49 =kap. =5 = =IL. =Bestæmmelserna =som =innebær =omedelbar beskattning =om =moderbolaget =ær =ett =utlændskt =företag =som =hör =hemma inom EU ær i sèdana fall inte förenliga med fusionsdirektivet.

Om =ersættningen =inte =utgörs =av =andelar =omfattas =regleringen =inte =av fusionsdirektivet. Det ær ændè inte uteslutet att bestæmmelserna stèr i strid med etableringsfriheten i artikel 43 i EG-fördraget. Mot denna bakgrund anser =regeringen =att =bestæmmelserna =bör =ændras =sè =att =svensk =koncern æven omfattar fall dè moderbolaget i koncernen ær ett utlændskt bolag som hör =hemma =inom =EES. =Av =2 =kap. =5 = =IL =framgèr =att =med =en =svensk koncern avses en sèdan grupp av företag eller andra næringsidkare som enligt nègon svensk lag bildar en koncern. Avsikten med förslaget ær att bestæmmelserna bara skall gælla sèdana koncerner som bildar en koncern enligt svensk lag, med det undantaget att moderföretaget kan höra hemma i en annat stat inom EES.

Regeringen =har =ocksè =uppmærksammat =att =det =vid =tillæmpning =av bestæmmelserna om koncerninterna andelsavyttringar saknas bestæmmelser =om =efterföljande =fissioner =i =vissa =fall. =Om =det =sæljande företaget =upphör =att =existera =skall =kapitalvinsten =enligt =huvudregeln =i 20 =första =stycket =tas =upp =som =intækt. =Detta =gæller =dock =inte =om =det sæljande =företaget =genom =en =fusion =gèr =upp =i =ett =företag =som =tillhör samma svenska koncern. Nègot undantag frèn huvudregeln finns inte om ett företag upphör att existera genom en fission. En internationell fission fèr =enligt =fusionsdirektivet =inte =leda =till =nègra =omedelbara inkomstskattekonsekvenser.

En =bestæmmelse =som =motsvarar =den =som =gæller =för =fusioner =saknar =i detta =fall =praktisk =betydelse =för =fissioner =eftersom =det =inte =finns =nègra civilrættsliga interna regler om fissioner. Bestæmmelser om fissioner har ændè =generellt =tagits =in =i =IL =för =att =lagstiftningen skall vara komplett. I vissa lænder finns næmligen sèdana civilrættsliga regler. Undantaget frèn omedelbar =beskattning =bör =dærför ocksè gælla nær det sæljande företaget upphör att existera genom en fission.

I 24 finns bestæmmelser om att kapitalvinsten inte skall tas upp om det avyttrade företaget gèr upp i ett annat företag genom en fusion och det =övertagande =företaget =ingèr =i =samma =svenska =koncern =som =det sæljande =företaget. =Nègon =motsvarande =bestæmmelse =finns =inte =om =det avyttrade företaget i stællet upphör att existera genom en fission och de övertagande företagen ingèr i samma svenska koncern som det sæljande företaget. =Det =finns =inte =nègot =skæl =att =behandla =fusioner =och =fissioner olika =i =dessa =fall. =Paragrafen =bör =dærför =kompletteras =med =en =regel =om fissioner.

Förslagen föranleder ændringar i 25 kap. 14, 24 och 25 och 49 kap. 22 IL samt fyra nya paragrafer, 5 kap. 12±15 , i lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229).

91

5.8 Avdrag och avrækning för utlændsk skatt

Regeringens =förslag: =Bestæmmelserna =i =lagen =(1986:468) =om avrækning =av =utlændsk =skatt, =AvrL, =föreslès =utvidgas =till =att =omfatta æven =begrænsat =skattskyldiga =fysiska =och =juridiska =personer =om =de bedriver verksamhet hær vid ett fast driftstælle.

Rætten =till =avdrag =för =utlændsk =allmæn =skatt föreslès gælla æven för begrænsat skattskyldiga som bedriver næringsverksamhet i Sverige vid ett fast driftstælle.

Promemorians =förslag: =I =promemorian =föreslès =ingen =ændring =i bestæmmelserna =om =avdrag =för =utlændsk =skatt =vid =inkomsttaxeringen. Förslagen =till =ændringar =i =AvrL =överensstæmmer =i =huvudsak =med regeringens förslag.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket, =Hovrætten =för =Væstra =Sverige

och =Kammarrætten =i =Göteborg =DQI|U DWW RUGHW svenskt E|U WDV ERUW L

EHVWlPPHOVHQ RP JDUDQWLDYUlNQLQJ L  tredje =stycket =$YU/ L konsekvens =med =de =ændringar =som =föreslès =i =24 =kap. =20 = =IL. Riksskatteverket =och =Hovrætten =för =Væstra =Sverige =föreslèr =med anledning =av =de =utvidgade =avrækningsmöjligheterna =att =en =följdændring görs i 65 kap. 16 IL om avdrag för utlændsk skatt.

Bakgrunden till regeringens förslag Före 1966 fanns ingen möjlighet att fullt ut undanröja dubbelbeskattning sèvida =det =inte =fanns =ett =skatteavtal =mellan =Sverige =och =den =utlændska staten. =Den =internationella =dubbelbeskattningen =kunde =endast =lindras genom =att =omkostnadsavdrag =för =utlændska =allmænna =skatter i vissa fall medgavs. =I =rættspraxis =finns =i =RÝ =1943 =ref. =3 =ett =tidigt =exempel =pè =att sèdant avdrag medgavs för en i utlandet erlagd definitiv kællskatt. Andra rættsfall, =sèsom =RÝ =1947 =ref. =22, =tolkades =som =att =avdrag =inte =kunde medges =för =annan =utlændsk =skatt =æn =definitiv =kællskatt. =En =allmæn möjlighet att dra av utlændska allmænna skatter infördes i svensk lag först 1951 =(prop. =1951:171, =bet. =1951:BevU45, =SFS =1951:324). =Denna avdragsrætt finns i dag i 16 kap. 19 IL dær det föreskrivs att allmæn skatt till en utlændsk stat skall dras av, om den har betalats av en obegrænsat skattskyldig =person =pè =inkomster =som =anses =ha =sitt =ursprung =i =den utlændska staten.

Ýr =1966 =infördes =i =dèvarande =24±28 = =SIL =interna =regler =om avrækning av utlændsk statlig skatt frèn svensk statlig inkomstskatt (prop. 1966:127, =bet. =1966:BevU54, =SFS =1966:730). =Reglerna =utvidgades =èr 1982 =till =att =gælla =æven =utlændsk =och =svensk =kommunalskatt. =Samtidigt infördes =den =s.k. =overall-principen =± =vid =avrækningen =beaktas =samtliga utlændska skatter och inkomster samtidigt ± som blev tillæmplig bède vid avrækning =enligt =intern =rætt =och =avrækning =enligt =skatteavtal. =Ýr =1986 fördes =de =interna =avrækningsreglerna =över =till =en =særskild =lag, =lagen (1986:468) =om =avrækning =av =utlændsk =skatt =(prop. =1985/86:131, =bet. 1985/86:SkU43).

Av =1 = =AvrL =framgèr =att =endast =obegrænsat =skattskyldiga har rætt till avrækning.

92

Skælen för regeringens förslag Bestæmmelserna om avdrag och avrækning för utlændsk skatt gæller bara sèdana fysiska och juridiska personer som ær obegrænsat skattskyldiga i Sverige. =Bestæmmelserna =innebær =alltsè =att =en =utlændsk =fysisk =eller juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige frèn ett fast driftstælle inte har rætt till avdrag eller avrækning om en inkomst æven beskattas i en utlændsk stat, sèvida en sèdan rætt inte följer av ett skatteavtal.

Sèsom =framgètt =av =de =föregèende =avsnitten =ær =det =inte =förenligt =med EG-fördragets =bestæmmelser =om =förbud =mot =inskrænkningar =i etableringsfriheten att vægra utlændska företag som ær etablerade i ett land inom EES samma förmèner vid beskattningen som inhemska företag fèr.

Bestæmmelsernas =tillæmpningsomrède =bör =dærför =utvidgas =till =att omfatta =begrænsat =skattskyldiga =fysiska =och =juridiska =personer =som bedriver verksamhet hær frèn ett fast driftstælle. Sèsom remissinstanserna DQPlUNW E|U GHWWD RFNVn JlOOD UHJHOQ RP JDUDQWLDYUlNQLQJ L  tredje

stycket $YU/.

I 2 AvrL föreskrivs att rætt till avrækning enligt 1 första stycket inte föreligger =om =statlig =inkomstskatt, =kommunal =inkomstskatt, =den utlændska =skatten =samt =den =utlændska =intækten =omfattas =av dubbelbeskattningsavtal. Syftet med denna bestæmmelse ær att klarlægga att =avrækning =för =en =utlændsk =skatt =inte =medges =i =fall =dè =den =utlændska inkomsten =som =skatten =belöper =sig =pè =ær =undantagen =frèn =beskattning enligt =ett =skatteavtal =(exempt). =I =det =fall =att =den =utlændska =inkomsten omfattas =av =ett =skatteavtal =och =det =i =avtalet =föreskrivs =att dubbelbeskattning =skall =undanröjas =genom =avrækning =av =utlændsk =skatt (credit) saknar bestæmmelsen betydelse för den skattskyldige. Resultatet blir =i =detta =fall =detsamma =oavsett =om =avrækning =sker =med =stöd =av =1 = AvrL eller skatteavtal. Skælet för detta ær att i bèda fallen skall 4

− 13

AvrL tillæmpas.

Nær ett företag, som hör hemma i en stat med vilken Sverige ingètt ett skatteavtal (hemviststat), innehar ett fast driftstælle i Sverige, föreskriver detta =avtal =hur =beskattningsrætten =skall =fördelas =mellan =Sverige =och hemviststaten. =Det =ær =emellertid =inte =i =första =hand =förhèllandet =mellan Sverige och hemviststaten som avses att regleras i förslaget till ændring av =2 = =AvrL =utan =förhèllandet =till =en =tredje =stat. =Om =en =skatt =pè =en utlændsk inkomst som erlagts i en tredje stat belastar ett utlændskt företags fasta driftstælle i Sverige skall Sverige medge avrækning för denna skatt frèn =svensk =skatt =pè =driftstællets =inkomst. =I =mènga =fall =torde =avrækning kunna ske för skatt erlagd i en tredje stat med stöd av artikeln om förbud mot diskriminering i skatteavtalet mellan Sverige och hemviststaten. Med hænsyn till att denna artikel inte alltid ær utformad pè samma sætt i alla avtal =och =att =tillæmpningsomrèdet =för =sèdana =artiklar =i =skatteavtal =inte alltid ær entydigt finns skæl att göra ett förtydligande i 2 AvrL. Detta förtydligande, som föreslès i ett nytt tredje stycke i 2 AvrL, innebær att bara =för =att =de =svenska =och =utlændska =skatterna =samt =den =utlændska intækten omfattas av skatteavtal skall rætten till avrækning enligt 1 AvrL inte i nègon situation gè förlorad.

93

Termer och uttryck som anvænds i AvrL har normalt samma innebörd som motsvarande termer och uttryck i IL. Eftersom detta inte kommer till uttryck i lagtexten bör en bestæmmelse med denna innebörd tas in i AvrL.

Förslagen föranleder ændringar dels i 1 och 2 AvrL samt att det i lagen införs en ny paragraf, 2 a , dels i 16 kap. 19 och 65 kap. 16 IL.

94

6 ávriga frègor

6.1 En justering av reglerna om berækning av skatteavdrag

Regeringens =förslag: =Om =en =arbetstagare =inte =læmnar =föreskrivna uppgifter =fèr =arbetsgivaren =göra =skatteavdrag =enligt =den =skattetabell som motsvarar skattesatsen för kommunal inkomstskatt för den ort dær arbetsgivaren har sitt kontor eller dær ersættningen i annat fall betalas ut, ökat med 10 % av avdraget enligt skattetabellen.

Skælen =för =regeringens =förslag: =I =prop. =1998/99:38 =lade =regeringen bl.a. fram förslag om hur avgifter till registrerade trossamfund kan tas in med =statlig =hjælp. =Förslaget =har =antagits =av =riksdagen =(bet. 1998/99:SkU17, =rskr. =1998/99:206, =SFS =1999:316). =Hittills =har uppbördshjælp förekommit endast i frèga om avgift till Svenska kyrkan. I framtiden kommer sannolikt flera trossamfund att ansöka om och beviljas sèdan uppbördshjælp.

I 8 kap. 6 skattebetalningslagen (1997:483) föreskrivs nu att om en fysisk person inte fullgör sin skyldighet enligt 5 kap. 16 , dvs. att læmna arbetsgivaren sèdana uppgifter att arbetsgivaren vet hur stort skatteavdrag som =skall =göras, =skall =arbetsgivaren =göra =skatteavdrag =enligt

skattetabellen I|U GHQ RUW GlU DUEHWVJLYDUHQ KDU VLWW NRQWRU HOOHU GlU

ersættningen =i =annat =fall =betalas =ut, =ökat =med =10 =% =av =avdraget =enligt tabellen.

Olika =tabeller =kan =gælla =sèvæl =för =den =ort =dær =arbetsgivaren =har =sitt kontor =som =för =den =ort =dær =ersættningen =i =annat =fall =betalas =ut. =Detta hænger samman med att det för varje ort finns en skattetabell för sèdana skattskyldiga =som =tillhör =Svenska =kyrkan =och =en =för =övriga. =Om =fler trossamfund =beviljas =uppbördshjælp, =kommer =det =att =finns =fler skattetabeller för arbetsgivaren att vælja emellan.

Detta medför givetvis administrativa problem för arbetsgivarna nær det gæller =att =vælja =skattetabell =om =en =arbetstagare =inte =fullgör =sin uppgiftsskyldighet =enligt =5 =kap. =16 = =skattebetalningslagen. =För =att underlætta =valet =av =skattetabell =för =arbetsgivarna =bör =det =i =en =sèdan situation =vara =tillètet =för =arbetsgivaren =att =göra =skatteavdrag =enligt =den skattetabell =som =motsvarar =skattesatsen =för =kommunal =inkomstskatt =för den ort dær arbetsgivaren har sitt kontor eller dær ersættningen i annat fall betalas ut, ökat med 10 % av avdraget enligt skattetabellen. Regeringen föreslèr en sèdan ordning.

Regeringens =förslag =föranleder =en =ændring =i =8 =kap. =6 = skattebetalningslagen.

6.2 Beskattning av vissa ersættningar vid utbildning och arbetslöshet

Regeringens =förslag: =Frèn =och =med =1 =augusti =2000 =har =ett =flertal ændringar =genomförts =betræffande =vissa =arbetsmarknadspolitiska

95

författningar. =Till =följd =hærav =föreslès =att =skattereglerna =i inkomstskattelagen =(1999:1229) =och =lagen =(1999:1230) =om ikrafttrædande =av =inkomstskattelagen =(1999:1229) =anpassas =till =den nya lagstiftningen. Reglerna bör træda i kraft den 1 januari 2001.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Frèn =och =med =den =1 =augusti =2000 gæller =ett =flertal =nya =och =förændrade =författningar =inom arbetsmarknadspolitiken =(prop. =1999/2000:98, =bet. =1999/2000:AU07, rskr. =1999/2000:230). =Ündringarna =innebær =i =huvudsak =att =antalet arbetsmarknadspolitiska =författningar =minskas =och =att =bestæmmelserna blir =færre, =mer =lættlæsta =och =mer =enhetliga. =Till =följd =av =detta =bör =æven vissa =följdændringar =göras =pè =inkomstbeskattningens =omrède. =De bestæmmelser =som =berörs =èterfinns =i =11 =kap. =33, =35 =och =36 = =samt =i 12 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229, IL).

Lagen =(2000:625) =om arbetsmarknadspolitiska program trædde i kraft den =1 =augusti =2000 =och =ersatte =bl.a. =lagen =(1997:1268) =om =kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 èr. Den skattefrihet som gæller för utvecklingsersættningar enligt den sist næmnda lagen (jfr 11 kap 33 IL) bör =dærmed =ændras =till =att =avse =utvecklingsersættningar =som =betalas =ut enligt den nya lagen om arbetsmarknadspolitiska program.

Enligt =11 =kap. =35 = =IL =ær =særskilda =bidrag =till =dem =som =deltar =i yrkesinriktad rehabilitering och arbetsmarknadsutbildning skattefria. Det gæller =ocksè =særskilda =bidrag =till =dem =som =ær =likstællda =med =sèdana deltagare. =Bestæmmelserna =infördes =1959 =och =gællde =ursprungligen =all ersættning =men =èr =1973 =infördes =en =begrænsning =till =traktamenten =och særskilda =bidrag. =Genom =IL =har =i =lagtexten =numera =förtydligats =att =de bidrag =som =avses =ær =bl.a. =bidrag =till =utgifter =för =nattlogi =och =resor. =I begreppet =arbetsmarknadsutbildning =har =fram =till =den =1 =augusti =2000 ingètt =de =arbetsmarknadspolitiska =insatserna =arbetspraktik =och datorteksverksamhet. Bestæmmelsen i IL bör anpassas till de nya reglerna inom det arbetsmarknadspolitiska omrèdet. Nègon förændring i sak ær inte avsedd. =Skattefriheten =bör =æven =fortsættningsvis =vara =begrænsad =till =de næmnda slagen av kostnadsersættningar. Den bör ocksè vara begrænsad till att =avse =samma =personkrets =som =idag, =dvs. =personer =som =deltar =i arbetslivsinriktad =rehabilitering, =arbetsmarknadsutbildning =eller =annan utbildning =inom =ramen =för =ett =arbetsmarknadspolitiskt =program, arbetspraktik =eller =datorteksverksamhet. =Skattefriheten =bör =liksom =för nærvarande ocksè gælla för særskilt stöd som betalas ut till ledsagare till deltagare =i =frèga =om =sèdan =verksamhet =eller =till =elever =med funktionshinder =vid =utbildning =i =grundskolan, =gymnasieskolan =eller motsvarande utbildning.

I 11 kap. 36 IL anges vilka ersættningar vid arbetslöshet som skall tas upp =till =beskattning. =Under =punkt =3 =i =paragrafen =anges =att =ersættning =i samband =med =generationsvæxling =ær =skattepliktig. =Generationsvæxling kan =inte =længre =beslutas [förordningen =(2000:632) =om =upphævande =av förordningen =(1997:1287) =om =generationsvæxling =pè =arbetsmarknaden]. Med =hænsyn =hærtill =bör =punkten =3 =upphævas. =Enligt =förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd læmnas frèn och med den 1 augusti 2000 aktivitetsstöd till den som tar del av de arbetsmarknadspolitiska program som =næmns =i =4 = =næmnda =förordning. =Dessa =program =ær

96

arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, stöd till start av næringsverksamhet, =aktivitetsgaranti, =vissa =ungdomsinsatser =och förberedande =insatser =samt =± =fr.o.m. =den =1 =januari =2001 =± =projekt =med arbetsmarknadspolitisk =inriktning. =Eftersom =de =ersættningar som avses i nuvarande =lydelse =av =11 =kap. =36 = =punkt =2 =och =4 =IL =fortsættningsvis kommer att betalas ut i form av aktivitetsstöd bör dessa sammanföras i en punkt.

6.3 Rættelser i inkomstskattelagen m.m.

Regeringens =förslag: =Nègra =uppenbara =fel =och =inkonsekvenser =med anledning av införandet av inkomstskattelagen (1999:1229) skall rættas till.

Skælen för regeringens förslag: IL infördes èr 1999 och trædde i kraft den 1 januari 2000. Lagen tillæmpas första gèngen vid 2002 èrs taxering. I IL har de flesta inkomstskattelagar arbetats in, förutom den upphævda kommunalskattelagen =(1928:370, =KL) =och =den =upphævda =lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, ytterligare 33 andra lagar.

Vid överföringen av bestæmmelserna i de upphævda lagarna till IL har nègra felaktigheter uppkommit. Det gæller uppenbara skrivfel sèsom att hænvisningar gjorts till fel paragraf. Vidare har det uppmærksammats att det uppstètt nègra inkonsekvenser betræffande terminologin och dylikt. I propositionen föreslès att felaktigheterna och inkonsekvenserna rættas till. Vilka ændringar som görs framgèr av författningskommentarerna.

Sveriges =försækringsförbund =har =i =en =skrivelse =hemstællt =att =58 =kap. 17 =IL =skall =förtydligas =pè =sè =sætt =att =det =klargörs =att =en pensionsförsækring =kan =överlètas =mellan =arbetsgivare =och =anstælld. =I =58 kap. 17 föreskrivs att en pensionsförsækring fèr överlètas bara om en av tre =förutsættningar =ær =uppfyllda. =En =av =dessa =förutsættningar =lyder =´till följd av ændring i anstællningsförhèllanden, förutsatt att försækringen före eller =efter =överlètelsen =ær =en =tjænstepensionsförsækring´. =I =motsvarande bestæmmelse i KL - punkt 1 trettonde stycket av anvisningarna till 31 - fanns =orden =´ændring =av´ =inte =med. =Försækringsförbundet =menar =att bestæmmelsen =genom =detta =tillægg =i =IL =har =fètt =en =annan innebörd. Nær bestæmmelsen infördes anfördes i förarbetena (prop. 1975/76:31 s. 123) att det bör vara möjligt för en anstælld att överlèta en pensionsförsækring till =sin =arbetsgivare, =t.ex. =nær =en =egenföretagare =tar =anstællning. =Vidare anfördes =att =det =bör =vara =möjligt =att =föra =över =æganderætten =till =en =inte slutbetald =tjænstepensionsförsækring =till =anstælld =i =samband =med =att anstællningen =upphör, =varvid =försækringen =skall =likstællas =med pensionsförsækring som inte har tagits i samband med tjænst. Denna frèga har nyligen prövats av Regeringsrætten (RÝ 2000 not. 76) som kom fram till att ocksè bestæmmelsen i KL hade den innebörden att det skulle vara IUnJDRPændradeDQVWlOOQLQJVI|UKnOODQGHQ

I =propositionen =1999/2000:2 =föreslogs =följdændringar =i =ett =stort =antal lagar. Det har uppmærksammats att nègra ytterligare följdændringar mèste göras =i =andra =lagar. =Det =gæller =lagen =(1990:676) =om =skatt =pè =rænta =pè skogskontomedel =m.m., =förmögenhetsskattelagen =(1997:323) =och

97

skattebetalningslagen =(1997:483). =Förslagen =till =dessa =ændringar kommenteras i författningskommentaren.

Förslag =om =upphævande =læmnas =slutligen =ifrèga =om =följande författningar som inte længre ær tillæmpliga:

1. förordningen =(1967:44) =om =investeringsavgift =för =vissa byggnadsarbeten, 2. lagen =(1992:846) =om =tillfællig =avvikelse =frèn =lagen =(1989:484) om arbetsmiljöavgift, 3. lagen (1992:1330) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift, och 4. lagen =(1995:659) =om =tillfællig =avvikelse =frèn =lagen =(1989:484) om arbetsmiljöavgift.

98

7 Offentligfinansiella konsekvenser

Syftet =med =förslagen =ær =att =anpassa =vèra =nationella =regler =till =vad =som följer dels av de skatteavtal som Sverige ingètt med andra lænder, dels av vèrt medlemskap i EU. Av avsnitt 4.1 framgèr att regler som begrænsar vissa förmèner till svenska företag i praktiken ofta utvidgas till att gælla æven utlændska företag pè grund av en klausul om diskrimineringsförbud i ett skatteavtal.

Av avsnitt 4.2 framgèr att EG-domstolen vid flera tillfællen ansett att medlemsstaters =skattelagstiftning =stètt =i =strid =med =etableringsfriheten. EG-rætten =skall =inte =bara =beaktas =fullt =ut =i =medlemsstaternas =nationella rætt, utan den skall ocksè ges företræde framför nationella regler som stèr i strid med den. En nationell regel som strider mot gemenskapsrætten skall inte tillæmpas.

De föreslagna ændringarna fèr bara offentligfinansiella konsekvenser i de fall dè en ickediskrimineringsklausul inte finns i ett skatteavtal eller om =den =inte =ær =tillæmplig =i =en =viss =situation. =I =den =mèn =dagens =regler diskriminerar utlændska företag avhèller sig svenska företag normalt frèn att =etablera =koncerner =med =sèdana =strukturer. =De =offentligfinansiella effekterna av dessa regelændringar bedöms vara betydelselösa.

De =ændringar =som =görs =med =anledning =av =de =nya arbetsmarknadspolitiska =reglerna =samt =ændringarna =som =görs =i skattebetalningslagen (1997:483) har inte nègon offentligfinansiell effekt.

99

8 Författningskommentar

8.1 Förslaget till lagen om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)

3 kap. 12

, andra =stycket UHJOHUDV DWW DQVWlOOGD RPERUG Sn XWOlQGVND IDUW\J VRP huvudsakligen =gèr =i =oceanfart =under =vissa =förutsættningar =inte =ær VNDWWVN\OGLJDI|ULQNRPVWDYDQVWlOOQLQJHQ,tredje stycketGHILQLHUDVYDG som =avses =med =oceanfart. =En =sèdan =definition =fanns =inte =med =i motsvarande bestæmmelse i den numera upphævda kommunalskattelagen (1928:370, =KL), =utan =dær =hænvisades =till =fartygssækerhetsförordningen (1988:594). Nær definitionen fördes in i inkomstskattelagen (1999:1229, IL) =togs, =av =misstag, =fart =pè =vissa =europeiska =farvatten =inte =med =i definitionen. Det görs dærför ett tillægg hær i tredje stycket.

6 kap. 6

I andra stycket behandlas juridiska personer som förvaltar samfælligheter och som inte beskattas för inkomster i samfælligheten. Villkoret att den juridiska personen skall ha bildats enligt en författning eller pè liknande sætt har av misstag fallit bort. Det tas dærför in hær.

6 kap. 12 

I =paragrafen =föreskrivs =att =andra =utlændska =juridiska =personer =æn utlændska bolag frèn sina inkomster skall dra av sèdan del av inkomsterna VRPGHOlJDUQDbeskattasI|UHQOLJW±%HVWlPPHOVHUQDL± reglerar =vad =delægarna =ær =skattskyldiga =för. =Bestæmmelsen =hær =i =12 = ændras =dærför =pè =det =sættet =att =den =utlændska =juridiska =personen =inte =ær VNDWWVN\OGLJ I|U GHQ GHO DY LQNRPVWHUQD HQOLJW  VRP GHOlJDUQD ær

skattskyldiga =för HQOLJW ± 'HW lU IUnJD RP HQ UHGDNWLRQHOO

ændring.

7 kap. 17 

I paragrafen finns den s.k. katalogen med juridiska personer som bara ær skattskyldiga för inkomst pè grund av innehav av fastighet. I den första strecksatsen =ræknas =Aktiebolaget =Svenska =Spel =upp. =I =motsvarande bestæmmelse =i =SIL =ræknades =inte Aktiebolaget Svenska Spel upp utan i stællet =stod =det =´de =bolag =som =avses =i =1 = =tredje =stycket =5 =lagen (1991:1482) om lotteriskatt´. I det lagrummet stèr numera ´sèdant lotteri och =sèdant =spel =enligt =kasinolagen =(1999:355) =som =har =anordnats =av företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ægs av staten´ (se 1 fjærde stycket =5). =Ündringen =i =lotterilagen =gjordes =èr =1999 =med =ikrafttrædande den 1 juli 1999 (prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU11, SFS 1999:357). Skælet till ændringen var att det bildats ett nytt bolag - Casino Cosmopol AB =- =som =skall =bedriva =kasinoverksamhet. =Genom =att =det =fanns =en hænvisning =till =lotterilagen =frèn =SIL =kom =Casino =Cosmopol =AB =att tillhöra =den =grupp =av =juridiska =personer =som =ær =skattskyldiga =bara =för innehav av fastighet. Det gjordes emellertid, av misstag, inte nègot tillægg för detta företag i IL.

100

Det =ær =læmpligast =att =föreskriva =att =de =som =skall =omfattas =ær =helægda dotterbolag till Aktiebolaget Svenska Spel. Det har tvè fördelar. För det första =begrænsas =kretsen =till =sèdana =företag =som =bara =bedriver spelverksamhet. =Om =nègot =företag =ocksè =skulle =bedriva =annan verksamhet, t.ex. restaurangverksamhet, omfattas det inte av undantaget frèn =skattskyldighet. =Vidare =ger =det =Aktiebolaget =Svenska =Spel =en möjlighet =att =strukturera =sin =koncern =pè =læmpligast =möjliga =sætt, =dvs. koncernstrukturer lèses inte fast av denna bestæmmelse.

10 kap. 3

I =punkten =5 =om =avskattning =av =pensionssparkonto =har =den =felaktiga hænvisningen till 59 kap. 33 rættats till 58 kap. 33 .

10 kap. 11 och 11 kap. 16

, NDS  andra =stycket I|UHVNULYV DWW SHUVRQDORSWLRQHU VNDOO avskattas om den skattskyldige upphör att vara obegrænsat skattskyldig. Av 3 kap. 3 framgèr att med obegrænsat skattskyldig avses den som ær bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige och den som har væsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt hær.

I motsvarande bestæmmelse i KL föreskrevs att avskattning skulle ske om =den =skattskyldige =upphörde =att =ha =sitt =egentliga =bo =och =hemvist =i Sverige =eller =att =stadigvarande =vistas =hær. =Enligt =bestæmmelsen =i =KL skulle avskattning sèledes ske oberoende av om den skattskyldige hade væsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt hær.

Nègon avsikt att ændra bestæmmelsen nær den togs in i IL fanns inte. 2UGHQ obegrænsat =skattskyldig =KDU GlUI|U E\WWV XW PRW bosatt =eller

stadigvarande vistas hær$YVDPPDVNlOKDUPRWVYDUDQGHlQGULQJJMRUWV

i 11 kap. 16 .

I =10 =kap. =11 = =finns =bestæmmelser =om =beskattningstidpunkten. %HVWlPPHOVHQ L andra =stycket =sista =meningen lU LQWH HQ VnGDQ bestæmmelse =utan =en =skattepliktsbestæmmelse. Bestæmmelsen har dærför flyttats till ett nytt andra stycke i 11 kap. 16 .

11 kap. 26

Terminologin =anpassas =till =förslagen =i =övrigt =i =propositionen. =Uttrycket inom =eller =mellan =Europeiska =unionens =medlemslænder =eller =EESlænderna =byts =ut =mot =inom =Europeiska =ekonomiska =samarbetsomrèdet. Det =senare =begreppet =omfattar =EU:s =medlemslænder =samt =de =till =EFTA anslutna =staterna =Island, =Liechtenstein =och =Norge. =Bestæmmelsen =gæller bara nær resor företas mellan tvè platser inom EES. Om resan företagits till =eller =frèn =nègon =plats =som =inte =ær =belægen =inom =detta =omrède =ær förmènen eller ersættningen i sin helhet skattepliktig.

11 kap. 33

Ündringen föranleds av att lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar =mellan =20 =och =24 =èr =upphævts. =De =s.k. =utvecklingsersættningarna som regleras i den upphævda lagen motsvaras numera av utvecklingsersættningar =som =betalas =ut =enligt =lagen =(2000:625) =om arbetsmarknadspolitiska program.

101

11 kap. 35

Ündringen =innebær =att =termen =´særskilda =bidrag´ =ersætts =med =´særskilt stöd´ =och =´yrkesinriktad´ =med =´arbetslivsinriktad´. =Eftersom =begreppet arbetsmarknadsutbildning =[jfr =11 = =förordningen =(2000:634) =om arbetsmarknadspolitiska =program] =numera =har =renodlats =till =att =endast avse utbildning, ændras bestæmmelsen sè att den omfattar særskilt stöd till GHOWDJDUHLarbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen

för =ett =arbetsmarknadspolitiskt =program. %HVWlPPHOVHQ NRPSOHWWHUDV

RFNVnPHGSURJUDPPHQarbetspraktikRFKdatorteksverksamhet.

$Yandra stycketIUDPJnUDWWVlUVNLOWVW|GVRPEHWDODVXWWLOOOHGVDJDUH till =deltagare =i =sèdan =verksamhet =omfattas =av =samma =skattefrihet. Detsamma =gæller =om =det =særskilda =stödet =betalas =till =elever =med funktionshinder =vid =utbildning =i =grundskolan, =gymnasieskolan =eller PRWVYDUDQGHXWELOGQLQJ'HWWDLQQHElULQWHQnJRQI|UlQGULQJLVDN

11 kap. 36

bQGULQJHQ L punkt =2 =lU HQ I|OMG DY DWW GH HUVlWWQLQJDU VRP UHJOHUDV L nuvarande punkt 2 och 4, fortsættningsvis kommer att betalas ut i form av aktivitetsstöd. Detta innebær æven att ersættning vid s.k. aktivitetsgaranti, som =infördes =som =ett =arbetsmarknadspolitiskt =program =den =1 =augusti 2000 skall tas upp i inkomstslaget tjænst.

Punkt =3 KDU VORSDWV WLOO I|OMG DY DWW nWJlUGHQ JHQHUDWLRQVYl[OLQJ KDU

upphört fr.o.m. den 1 augusti 2000.

12 kap. 3

Regleringen =i =paragrafen =ger =uttryck =för =principen =att =de =utgifter =som bidrag =enligt =bl.a. =11 =kap. =35 = =skall =tæcka =inte =fèr =dras =av. =Ündringen innebær inte nègon förændring i sak, utan ær en komplettering till följd av att begreppet ´særskilda bidrag´ i 11 kap. 35 första stycket bytts ut mot ´særskilt stöd´.

12 kap. 21

För =dem =som =arbetar =tillfælligt =utanför =bostadsorten, =oavsett =om =arbetet utförs inom ramen för en tjænsteresa eller pè annat sætt, fèr avdrag göras I|U ORJLDYJLIWHU HQOLJW EHVWlPPHOVHUQD L  8WIRUPQLQJHQ DY första

stycketKDUlQGUDWVLHQOLJKHWKlUPHG

12 kap. 24 och 25 

Ündringarna som ær redaktionella motsvarar dem som görs i 11 kap. 26 .

Bestæmmelserna =gæller =bara =nær resor företas mellan tvè platser inom EES. Om resan företagits till eller frèn nègon plats som inte ær belægen inom detta omrède fèr utgiften för resan inte till nègon del dras av.

12 kap. 35

Nær =IL =infördes =utvidgades =rætten =att =dra =av =avgifter =till =en =utlændsk arbetslöshetskassa till att gælla æven i inkomstslaget næringsverksamhet. I 16 =kap. =33 = =hænvisas =till =bestæmmelserna =som =gæller =i =inkomstslaget tjænst i 12 kap. 35 . Av andra stycket framgèr att avdrag bara fèr göras om =inkomsten =av =arbetet =i =den =utlændska =staten =skall =tas =upp =i inkomstslaget tjænst under beskattningsèret och utgiften inte skall dras av

102

enligt =62 =kap. =6 =. =För =att =förtydliga =att =bestæmmelsen =ocksè =skall WLOOlPSDV L QlULQJVYHUNVDPKHW KDU RUGHQ i =inkomstslaget =tjænst E\WWV XW PRWsom intækt

16 kap. 19 

Förslaget =innebær =att =en =begrænsat =skattskyldig =har =rætt =till =avdrag =för utlændsk =skatt =om =förutsættningarna =för =avrækning =inte =ær =uppfyllda. Avdrag fèr bara göras för utlændsk skatt som betalas pè inkomster som beskattas i Sverige.

16 kap. 29 Tredje stycket VORSDVbQGULQJHQLQQHElUDWWHQVNLOGDQlULQJVLGNDUHVRP

ær bokslutsföretag inte længre behöver göra avsættning i rækenskaperna för att fè dra av egenavgifter som belöper sig pè beskattningsèret.

, DQGUD VW\FNHW =EHKnOOV GRFN XWWU\FNHW =sætts =av. , LQNRPVWVNDWWHODJHQ (1999:1229, =IL) =anvænds =uttrycket =i =en =mer =allmæn =bemærkelse =för =att koppla samman avdraget med den skattemæssiga reserveringen, se prop. 1999/2000:2, del 2 s. 375. Förslaget motiveras ocksè i avsnitt 5.6.

16 kap. 30 Tredje =stycket VORSDV YLONHW LQQHElU DWW DYGUDJ I|U EHUlNQDGH

egenavgifter =för =beskattningsèret =æven =fèr =göras =för =egenavgifter =som belöper sig pè inkomster i en næringsverksamhet som bedrivs utomlands.

17 kap. 6

I rubriken före och i paragrafen görs nègra redaktionella ændringar för att bestæmmelserna =om =Lex =Asea =skall =vara =enhetligt =utformade =i =IL. Bestæmmelserna anpassas till 48 kap. 8 IL som gæller om de mottagna andelarna skall kapitalvinstbeskattas.

17 kap. 7

En anpassning görs till motsvarande bestæmmelse som gæller om aktierna kapitalvinstbeskattas, =48 =kap. =9 = =IL. =Det =ær =frèga =om =redaktionella ændringar i lagtexten samt införande av en ny rubrik före paragrafen.

18 kap. 11

Paragrafen har utformats pè samma sætt som motsvarande paragraf i frèga RP E\JJQDGHU L NDS  3DUDJUDIHQ LQOHGV PHG RUGHQ om =den

skattskyldigeLVWlOOHWI|Uom en skattskyldig

18 kap. 20

Paragrafen =har =korrigerats =sè =att =den =överensstæmmer =med bestæmmelserna i den nya bokföringslagen (1999:1078). De företag som enligt =den =upphævda =bokföringslagen =(1974:125) =skulle =upprætta èrsbokslut =skall =enligt =den =nya =bokföringslagen =upprætta =èrsredovisning eller èrsbokslut.

21 kap. 9

Bestæmmelserna =om =rationaliseringsförværv =i =10 = =gæller =inte =heller =om HWW G|GVER I|UYlUYDU IDVWLJKHWHU HIWHU G|GVIDOOHW , andra =stycket =KDU HWW

103

förtydligande =tillægg =gjorts. =Det =anges =att =i =sèdana =fall =tillæmpas EHVWlPPHOVHUQDLLVWlOOHWI|UI|UVWDVW\FNHWRFK

22 kap 10

I andra stycket har en felaktig hænvisning rættats.

23 kap. 14 

I =2 = =6 =mom. =den =upphævda =lagen =(1947:576) =om =statlig =inkomstskatt reglerades =att =livförsækringsföretag =inte =var =skattskyldiga =för =vissa inkomster. =Eftersom =dessa =företag =inte =var =skattskyldiga =kunde =de =inte heller vara förværvare vid tillæmpning av bestæmmelserna i den upphævda lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlètelser till underpris i frèga om tillgèngar som ingick i verksamhet som de inte var skattskyldiga för. Enligt =19 = =den =næmnda =lagen =skulle =förværvaren =omedelbart =efter förværvet =vara =skattskyldig =för =inkomst =av =næringsverksamhet =i =vilken tillgèngen ingick.

Vid =tillæmpning =av =bestæmmelserna =i =IL =ær =livförsækringsföretagen =i och för sig skattskyldiga för verksamheten. I stællet anges i 39 kap. 3 en begrænsning =för =livförsækringsföretagen =i =skyldigheten =att =ta =upp =vissa inkomster =och =premier =liksom =en =motsvarande =avdragsbegrænsning. =I 39 kap. =4 = =finns =undantag =frèn =denna =regel. Undantaget gæller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hænför sig till försækringar som =i =redovisningshænseende =tas =upp =som =grupplivförsækringar =eller sèdana sjuk- och olycksfallsförsækringar som avses i 2 kap. 3 a första stycket =1 =och =2 =samt =3 b =första =stycket =1 b =och =4 försækringsrörelselagen =(1982:713). =Till =den =del =inkomsterna =ær skattepliktiga =skall =de =beskattas =enligt =reglerna =som =gæller =för skadeförsækringsföretag.

Vid tillæmpning av reglerna om underprisöverlètelser i 23 kap. skall i enlighet med vad som gællde innan IL infördes ett livförsækringsföretag inte =kunna =vara =förværvare =i =frèga =om =tillgèngar =som =ingèr =i =sèdan verksamhet som inte skall beskattas enligt IL. Eftersom dessa företag inte beskattas =för =sèdana =inkomster =blir =reglerna =om =uttagsbeskattning =inte tillæmpliga =pè =dem. =Reglerna =om =underprisöverlètelser =som =innebær undantag frèn uttagsbeskattning har ingen funktion att fylla i nu aktuella fall.

Vid =tillæmpning =av =reglerna =om =underprisöverlètelser =fèr =alltsè livförsækringsföretag bara vara förværvare i frèga om tillgèngar som ingèr i sèdan verksamhet som enligt 39 kap. 4 skall beskattas enligt reglerna för skadeförsækringsföretag.

23 kap. 26

bQGULQJHQLförsta stycketKDUJMRUWVI|UDWWPDUNHUDDWWGHWEDUDlUGHQ överlètande =delægaren =som =ær =undantagen =frèn =villkoret =i =första meningen.

,andra stycketKDUQlUEHVWlPPHOVHUQDI|UGHV|YHUWLOO,/RUGHQmed

underskott DYPLVVWDJIDOOLWERUW

104

23 kap. 28

Bestæmmelserna =i =28 = =gæller =inte =för =delægare =i =svenska =handelsbolag. Motsvarande bestæmmelse för delægare i handelsbolag finns i 26 . Orden

respektive varje delægare Landra stycket KDUGlUI|UWDJLWVERUW

24 kap. 15 och 20

I =15 = =anges =vilka =företag =som =skattefritt =kan =ta =emot =utdelning =pè QlULQJVEHWLQJDGHDQGHODU'HWQ\Dandra stycketLQQHElUDWWXWODQGVlJGD fasta =driftstællen =kan =ta =emot =utdelning =skattefritt =om =det =utlændska bolaget =som =bedriver =verksamheten =hær =har =hemvist =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES).

Det ær bara utlændska juridiska personer med fast driftstælle i Sverige som kan bli föremèl för beskattning hær. Bestæmmelsen blir dærför bara tillæmplig =pè =sèdana =driftstællen =som =ær =belægna =hær =æven =om bestæmmelsen inte uttryckligen har begrænsats till dessa. Utdelning som tas =emot =av= =ett =utlandsægt =fast =driftstælle =som =inte =ær =belæget =i =Sv=erige beskattas inte hær.

Motsvarande utvidgning föreslès i 20 nær det gæller möjligheten att ta emot skattefri utdelning pè andelar i utlændska juridiska personer. Detta nVWDGNRPV JHQRP DWW RUGHW VYHQVN L första =meningen VORSDV $WW bestæmmelsen bara gæller svenska företag och utlændska fasta driftstællen i =Sverige =följer =av =kravet =i =punkten =1 =att =utdelningen =enligt =12±19 = skulle ha varit skattefri om den utdelande juridiska personen hade varit VYHQVN$YGHWQ\Dandra stycket LIUDPJnUDWWXWOlQGVNDERODJVRP motsvarar ett sèdant företag som anges i punkterna 1±4 skall behandlas som ett svenskt företag.

Eftersom det krævs att den utlændska juridiska personen ær ett utlændskt bolag, æven i det fall dè den utlændska juridiska personen hör hemma i ett land inom EES, mèste inkomstbeskattningen av den utlændska juridiska personen vara likartad med svensk inkomstbeskattning av aktiebolag, se 6 =kap. =9 = =IL. =Kravet =pè =likartad =beskattning =gæller =dock =inte =om =den utlændska =juridiska =personen =hör =hemma =och =ær =skattskyldigt =i =ett avtalsland som ræknas upp i 6 kap. 10 och personen omfattas av avtalets begrænsning av beskattningsrætten.

Motiven för ændringarna finns i avsnitt 5.2.

25 kap. 11

,andra stycketKDUHQIHOVNULYQLQJUlWWDWV

25 kap. 14 

I =den =nya =punkten, =5, =jæmstælls =utlændska =bolag =som =hör =hemma =inom EES med svenska företag om de motsvarar sèdana svenska företag som anges =i =första =stycket. =Förslaget =innebær =att =vid tillæmpning av reglerna om =koncerninterna =andelsavyttringar =avses =med =svensk =koncern =æven koncerner dær moderbolaget ær ett sèdant utlændskt bolag.

25 kap. 20, 23 och 24

Ündringen i 20 innebær att kapitalvinsten inte behöver tas upp om det sæljande företaget upphör att existera genom en fission. Som förutsættning gæller att de övertagande företagen ingèr i samma svenska koncern som

105

det =sæljande =företaget. =Ündringen =i =14 = =innebær =att =bestæmmelsen =blir tillæmplig æven i de fall de övertagande företagen har ett moderbolag som hör =hemma =i =en =stat =inom =EES. =Motsvarande =skall =genom =ændringen =i 24 =gælla =om =det =avyttrade =företaget =upphör =att =existera =genom =en ILVVLRQ =6RP HQ NRQVHNYHQV KDU RFNVn UXEULNHQ QlUPDVW I|UH  justerats.

Nær =det =sæljande =företaget =upphör =att =existera =genom =en =fission =skall kapitalvinsten, för vilket det sæljande företaget fètt uppskov, fördelas pè de övertagande företagen med beaktande av hur stor del dessa företag har haft =av =kapitalet =i =det =bolag =som =fissionerats. =Upphör =det =avyttrade företaget att existera genom en fission skall i stællet kapitalvinsten pè de faktiskt =avyttrade =andelarna =fördelas =enligt =samma =metod. =I lagrèdsremissen =föreslogs =att =fördelning =skulle =ske =utifrèn =de skattemæssiga =værdena =pè =tillgèngarna =som =överförs =till =de =övertagande företagen. Eftersom bestæmmelserna har betydelse för utlændska företag ær det læmpligare att fördelningen sker utifrèn det kapital som förs över till respektive företag.

Ündringen i 23 ær en konsekvens av att utlændska bolag i vissa fall skall behandlas som svenska aktiebolag.

25 kap. 25

Ündringarna ær en konsekvens av att kapitalvinsten inte omedelbart skall tas upp till beskattning vid en fission.

26 kap. 13

I 26 kap. finns bestæmmelser om att gjorda værdeminskningsavdrag m.m. skall =èterföras =nær =en =næringsfastighet =eller =næringsbostadsrætt =avyttras eller =blir =privatbostadsfastighet =respektive =privatbostadsrætt. =Hær =i =13 = regleras =den =situationen =att =en =næringsfastighet =eller =næringsbostadsrætt som =ær =lagertillgèng =övergèr =till =en =ny =ægare =genom =vissa =benefika förværv =och =i =samband =dærmed =blir =privatbostadsfastighet =respektive privatbostadsrætt.

Det finns liknande regler i 9 och 11 i frèga om kapitaltillgèngar. De bestæmmelserna =ændrades =efter =ett =förslag =frèn =Lagrèdet =(se =prop. 1999/2000:2 =del =2 =s. =341 =och =del =3 =s. =427 =f.) =sè =att =lagtexten överensstæmmer =med =lydelsen =enligt =motsvarande =bestæmmelse =i =KL, dvs. punkt 5 èttonde stycket av anvisningarna till 22 . Ündringen bestod i =att =det =skrevs =in =att =èterföring =skall =ske =inte =bara =om fastigheten/bostadsrætten blir privatbostadsfastighet/privatbostadsrætt utan RFNVn RP GHQ kan =antas =komma =att =bli SULYDWERVWDGVIDVWLJKHWSULYDWER stadsrætt.

Nègon motsvarande ændring gjordes inte hær i 13 för lagertillgèngar. Det =finns =emellertid =inte =nègon =anledning =till =att =ha =olika =regler =för kapitaltillgèngar =och =lagertillgèngar =och =det =fanns =inte =heller =nègon skillnad i reglerna i KL (se punkt 5 èttonde stycket av anvisningarna till 22 KL). Dærför kompletteras denna paragraf med orden ´eller kan antas komma att bli´.

106

26 kap. 15 

I =denna =paragraf =finns =hænvisningar =till =olika =bestæmmelser =med =regler om =att =værdeminskningsavdrag =m.m. =inte =skall =èterföras. =I =den =tredje strecksatsen =hænvisas =till =bestæmmelserna =om =fusioner =och =fissioner =i NDS  'HQ SDUDJUDIHQ lU HPHOOHUWLG EHJUlQVDG WLOO kvalificerade IXVLRQHURFKILVVLRQHU'lUI|UKDURUGHWkvalificerade ODJWVWLOOKlUL

27 kap. 17

I andra stycket har en felskrivning rættats.

31 kap. 25 a

I 31 kap. 25 finns bestæmmelser om att skattemyndigheten kan medge att ersættningsfonder fèr tas över av ett annat företag.

Den nya paragrafen ær en konsekvens av att motsvarande tillægg gjorts i 35 kap. 2 a och innebær att ett utlændskt bolag, om det hör hemma i en stat inom EES, jæmstælls med ett svenskt företag. Som förutsættning gæller dels =att =det =utlændska =bolaget =ær =skattskyldigt =i =Sverige =för =den næringsverksamhet som fonden förs över till, dels att verksamheten inte lUXQGDQWDJHQIUnQEHVNDWWQLQJL6YHULJHJHQRPHWWVNDWWHDYWDO.

Som =ett =svenskt =företag =skall =ocksè =anses =ett =sèdant =svenskt =företag som =pè =grund =av =ett =skatteavtal =har =hemvist =i =en =stat =inom =EES =om företaget =bedriver =næringsverksamhet =hær =genom =ett =fast =driftstælle =och IRQGHQI|UV|YHUWLOOQlULQJVYHUNVDPKHWVRPEHVNDWWDVKlU

35 kap. 2 a 

I =paragrafen =som =ær =ny =införs =en =bestæmmelse =som =likstæller =utlændska bolag med svenska företag om det utlændska bolaget hör hemma i en stat inom EES. Som förutsættningar gæller att bède givaren och mottagaren av koncernbidraget =beskattas =i =Sverige =för =næringsverksamhet =och =att koncernbidraget tas upp som intækt i sèdan næringsverksamhet. Av sista meningen =framgèr =att =som =ett =svenskt =företag =skall =ocksè behandlas ett sèdant svenskt företag som pè grund av ett skatteavtal har hemvist i en utlændsk =stat =inom =EES =och =det =utlændska =företaget =bedriver næringsverksamhet =i =Sverige =genom =ett =fast =driftstælle =och koncernbidraget hænför sig till sèdan næringsverksamhet.

Ündringarna motiveras ocksè i avsnitt 5.4.

35 kap. 3

Hær =anges =vilka =förutsættningar =som =skall =vara =uppfyllda =för =att koncernbidrag skall kunna ges med avdragsrætt mellan tvè företag. En av I|UXWVlWWQLQJDUQD lU HQOLJW punkt =4 DWW PRWWDJDUHQ LQWH HQOLJW HWW skatteavtal fèr ha hemvist i en utlændsk stat. Ett tillægg görs som undantar fasta driftstællen till svenska bolag som enligt ett skatteavtal har hemvist i en stat inom EES.

, GHQ Q\D punkten =5 =DQJHV DWW QlULQJVYHUNVDPKHWHQ VRP koncernbidraget hænför sig till inte fèr vara undantagen frèn beskattning i Sverige =genom =ett =skatteavtal. =I =6 = =1 =mom. =a) =den =upphævda =lagen RPVWDWOLJLQNRPVWVNDWW6,/DQYlQGHVXWWU\FNHWhænför sig

till fastighet =eller =fast =driftstælle hær =i =riket 8WWU\FNHW

107

næringsverksamheten som koncernbidraget hænför sig till KDUIRUPXOHUDWV

med næmnda bestæmmelse i SIL som förebild.

35 kap. 4 och 5

Ündringarna ær konsekvensændringar.

36 kap. 2 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna om kommissionærsförhèllanden skall ett utlændskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk =förening =anses =som =ett =svenskt =företag =om =det =utlændska bolaget =bedriver =næringsverksamhet =i =Sverige =vid =ett =fast =driftstælle =hær under förutsættning att bolaget hör hemma i en stat inom EES. Ett krav som =skall =upprætthèllas =i =de =fallen =dè =det =utlændska =bolaget =ær kommittentföretag ær att inkomsten frèn kommissionærsverksamheten tas upp =som =intækt =i =næringsverksamhet =som =beskattas =i =Sverige. =Att næringsverksamheten =som =bedrivs =hær =inte =fèr =vara =undantagen =frèn beskattning =i =Sverige =genom =ett =skatteavtal =framgèr =genom =att =den =nya punkten =5 =i =35 =kap. =3 = =omfattas =av =hænvisningen =i =36 =kap. =3 = =till reglerna om koncernbidrag. Förslaget motiveras i avsnitt 5.5.

36 kap. 3

Hær =anges =anger =vilka =förutsættningar =som =skall =vara =uppfyllda =för =att bestæmmelserna =om =kommissionærsförhèllanden =skall =bli =tillæmpliga. bQGULQJHQ L andra =stycket =PDUNHUDU DWW YLG =SU|YQLQJHQ RP förutsættningarna i paragrafen ær uppfyllda skall, om kommissionærsföretaget =ær =ett =utlændskt =bolag =eller =ett =svenskt =företag som har hemvist i ett annat EES-land, det som sægs i punkterna 3 och 4 RPNRPPLVVLRQlUVI|UHWDJHWJlOODGHVVIDVWDGULIWVWlOOHKlU

40 kap. 5

I =paragrafen =finns =en =förklaring =till =vad =som =i =detta =kapitel =avses =med bestæmmande =inflytande. =I =tredje =strecksatsen =hænvisas =till bankaktiebolagslagen (1987:618). Den lagen upphævdes emellertid den 1 januari =1999 =(prop. =1997/98:166, =bet. =1998/99:LU4, =SFS =1998:1500). 6WUHFNVDWVHQKDUGlUI|UVWUXNLWV

40 kap. 6

I =paragrafen =har =orden =´hör =hemma =i =en =medlemsstat =i =Europeiska unionen´ =bytts =ut =mot =´hör =hemma =inom =Europeiska =ekonomiska samarbetsomrèdet´ och begrænsningen i övrigt till sèdana utlændska bolag som avses i 6 kap. 10 IL tagits bort. Bestæmmelsen föreslès gælla för alla =utlændska =bolag. =Ündringen =görs =för =bestæmmelserna =i =IL =skall =bli utformade pè ett likformigt sætt.

40 kap. 18 

I =40 =kap. =10 =och =14 = =finns =bestæmmelser =om =att =det =intræder =en NRQFHUQELGUDJVVSlUUYLGROLNDlJDUI|UlQGULQJDU+lULförsta stycket I|UNODUDV YDG VRP DYVHV PHG NRQFHUQELGUDJVVSlUUHQ , tredje =stycket första meningen föreskrivs att om ett belopp pè grund av bestæmmelsen i första =stycket =inte =har =kunnat =dras =av, =skall =det =dras =av =det =följande

108

beskattningsèret, =om =det =inte =finns =nègon =begrænsning =dè. =Av =styckets andra =mening =framgèr =att =dè =skall =koncernbidragsspærren =gælla =æven under næsta èr och de dærpè fyra följande èren. Meningen har dock fètt en olycklig utformning om den læses isolerat frèn föregèende mening. För att förtydliga vad som avses har bestæmmelsen formulerats om.

40 kap. 23

Ündringen =ær =en =konsekvens =av =att =utlændska =bolag =i =vissa =fall =skall behandlas som svenska ekonomiska föreningar.

41 kap. 3

I paragrafen har en felaktig hænvisning rættats.

42 kap. 16 a

Paragrafen =som =ær =ny =innebær =att =bestæmmelserna =om =utdelning =av dotterbolagsandelar =utan =omedelbara =skattekonsekvenser =ocksè =skall gælla =om =moderbolaget =ær =ett =utlændskt =bolag =som =hör =hemma =i =en =stat inom =EES =eller =i =en =stat =med =vilken =Sverige =har =ett =skatteavtal =som innehèller =en =artikel =om =ömsesidigt =informationsutbyte. =Vad =som =avses med =utlændskt =bolag =framgèr =av =6 =kap. =9 =och =10 = =IL. =Kravet =pè utlændska bolag innebær, om bolaget inte hör hemma i ett avtalsland, bl.a. att beskattningen ær likartad med beskattningen av svenska aktiebolag.

, DQVOXWQLQJ WLOO GHWWD I|UVODJ KDU Lagrèdet WDJLW XSS HQ IUnJD RP paragrafens ræckvidd och behov av att göra lagtexten tydligare. Lagrèdet hænvisar till 22 kap. 10 IL, som reglerar frègan om uttagsbeskattning skall =ske =hos =det =utdelande =bolaget. =Paragrafen =innebær =att uttagsbeskattning =under =vissa =förutsættningar =inte =skall =ske. =Lagrèdet konstaterar =att =det =av =förslaget =ètminstone =inte =omedelbart =framgèr =att bestæmmelserna =i =22 kap. =10 = =ocksè =skall =omfattas =av =utvidgningen =i 16 a = =till =utlændska =bolag, =dvs. =att =ændringen =æven =tar =sikte =pè =andra situationer æn dem som avses i 16 första stycket. Lagrèdet pekar pè att tillæmpningsomrèdet =för =22 =kap. 10 bestæms bl.a. genom orden: ´Vid sèdan utdelning av andelar som avses i 42 kap. 16 « .´

Lagrèdet =anser =att =om =avsikten =ær =att =bestæmmelserna =i =22 =kap. =10 = æven skall omfatta utlændska bolag bör det uttryckas klarare i lagtexten. Enligt =Lagrèdet =torde =den =bæsta =utvægen =i =det =fallet =vara =att =lèta hænvisningen i 22 kap. 10 omfatta bède 16 och 16 a i 42 kap. Den senare bestæmmelsen föreslès omformulerad eftersom den dè inte kan ha karaktær =av =definitionsregel. =Lagrèdet =pekar =ocksè =pè =att =motsvarande ændring kan behöva göras i andra lagrum i IL.

Det =ær =vanligt =förekommande =i =IL =att =en =definition =utvidgas =eller inskrænks genom bestæmmelser i andra paragrafer, oftast placerade i næra anslutning =till =definitionen. =Som =exempel =kan =næmnas =definitionen =av kvalificerad =andel =i =57 =kap. =4 =. =I =57 =kap. =2, =3, =5 =och =6 = =finns bestæmmelser =som =pèverkar =innebörden =av =definitionen. =Nær =uttrycket kvalificerad andel anvænds i andra paragrafer finns det ingen hænvisning till =dessa =kompletterande =bestæmmelser. =Detta =förfaringssætt =har tillæmpats =med =konsekvens =i =den =nya =lagstiftningen. =Ett =alternativt förhèllningssætt =med =uttryckliga =hænvisningar =skulle =ha =tyngt =lagtexten och medfört andra effekter som var svèra att överskèda i det exceptionellt

109

omfattande =lagstiftningsarbete =IL =innebar. =Den =valda =systematiken föranledde inte nègra kommentarer frèn Lagrèdet vid föredragningen (jfr Lagrèdets yttrande i prop. 1999/2000:2, del 3, bilaga 6).

Enligt regeringens mening framstèr det inte som læmpligt att göra ett enstaka avsteg frèn den metod som nu valts i IL. En mer övergripande genomlysning i syfte att fè en klarare lagstiftning i nu berört avseende ær för nærvarande inte aktuell. Nær samlade erfarenheter frèn lagstiftningens tillæmpning =föreligger =kan =det =finnas =anledning =att =se =över =denna =och andra frègor av liknande slag.

Mot bakgrund av vad som nu anförts ær regeringen inte beredd att följa Lagrèdets förslag till ændring av 42 kap. 16 a .

42 kap. 20 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna om utskiftning i samband med att en ekonomisk =förening =upplöses =(42 =kap. =19 = =IL) =eller =ombildas =till =ett svenskt =aktiebolag =(42 =kap. =20 = =IL), =skall =utlændska =bolag =som motsvarar svenska ekonomiska föreningar och aktiebolag jæmstællas med sèdana svenska företag. Som förutsættning gæller att det utlændska bolaget hör hemma i en stat inom EES.

Lagrèdet DQVHU DWW YDG GHW DQI|UW RP I|UKnOODQGHW PHOODQ GHQQD

paragraf och 22 kap. 10 har motsvarande tillæmpning hær, se Lagrèdets yttrande och regeringens instællning i frègan i kommentaren till 16 a .

44 kap. 7

Ündringen =ær =en =konsekvens =av =att =utlændska =bolag =i =vissa =fall =skall behandlas som svenska ekonomiska föreningar.

46 kap. 17 

I paragrafen har en felaktig hænvisning rættats.

48 kap. 7

I paragrafen har en felaktig hænvisning rættats.

48 kap. 8 och 9

I rubrikerna före 8 och 9 och i paragraferna görs nègra redaktionella ændringar för att bestæmmelserna skall bli utformade pè samma sætt som motsvarande =rubriker =och =paragrafer =som =gæller =om =de =mottagna andelarna blir lagertillgèngar i 17 kap. 6 och 7 .

49 kap. 8 

Terminologin har anpassats till förslagen i 10 kap. 11 och 11 kap. 16 IL.

49 kap. 22

Ündringen =ær =en =konsekvens =av =att =kapitalvinsten =inte =omedelbart skall tas upp till beskattning vid en fission.

51 kap. 1 

I detta kapitel finns bestæmmelser om att fysiska personer som avyttrar en andel i ett handelsbolag i vissa fall skall ta upp ett belopp som inkomst av

110

aktiv =næringsverksamhet. =I =första =paragrafen =finns =en =upprækning =under vilka =förhèllanden =reglerna =gæller. =I =första =stycket =2 =stèr =som =en förutsættning =att =andelen =ær =en =kapitaltillgèng =hos =överlètaren. =Termen kapitaltillgèng definieras i 25 kap. 3 andra stycket som vissa tillgèngar i næringsverksamheten. =Vad =som =avses =hær =i =första =stycket =2 =ær =inte tillgèngar =i =næringsverksamheten =utan =sèdana =tillgèngar =som =beskattas enligt =kapitalvinstreglerna =i =inkomstslaget =kapital =för =fysiska =personer. Punkten 2 har dærför ændrats. I den nya lydelsen slès det dessutom fast att bestæmmelserna i kapitlet bara gæller om det uppkommit en vinst.

56 kap. 2, 4, 5 och 6

I =IL =definieras =fler =termer =och =uttryck =æn =i =de =upphævda =lagarna. Definierade =termer =och =uttryck =anvænds =konsekvent =i =hela =lagen. =Nær definitionerna av fèmansföretag, fèmanshandelsbolag och delægare fördes över =frèn =KL =till =IL =blev =lagtexten =otydlig =och =inkonsekvent. Ündringarna =som =ær =av =redaktionell =karaktær =har =gjorts =för =att èstadkomma en konsekvent terminologi.

56 kap. 8

Ündringen =ær =en =konsekvens =av =att =utlændska =bolag =i =vissa =fall =skall behandlas som svenska ekonomiska föreningar.

61 kap. 19

I paragrafen anpassas terminologin till förslagen i övrigt i propositionen.

63 kap. 9

,första stycketKDUHQIHODNWLJKlQYLVQLQJUlWWDWV

65 kap. 16 

Ündringen =ær =en =konsekvens =av =att =bestæmmelserna =i =avrækningslagen (1986:468) =utvidgas =till =att =i =vissa =fall =omfatta =æven =begrænsat skattskyldiga.

ávergèngsbestæmmelser

Utvecklingsersættningar som betalas ut enligt övergèngsbestæmmelser till den =upphævda =lagen =(1997:1268) =om =kommuners =ansvar =för =ungdomar mellan 20 och 24 èr bör genom övergèngsbestæmmelser till 11 kap. 33 IL =undantas =frèn =skatteplikt =æven =fortsættningsvis. =Detta =sker =genom =en særskild =övergèngsbestæmmelse, =punkt =2. =Dærutöver =kompletteras =ocksè lagændringen i 11 kap. 36 IL med övergèngsbestæmmelser av innebörd att skatteplikt föreligger för ersættningar som avses i den ældre lydelsen och som betalas ut efter den 1 januari 2001, punkt 3.

8.2 Förslaget till lagen om ændring i lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229)

5 kap. 12 ± 15 

111

Inkomstskattelagen =(1999:1229) =trædde =i =kraft =den =1 =januari =2000 =och tillæmpas =första =gèngen =vid =2002 =èrs =taxering. =De =upphævda =lagarna, sèsom =lagen =(1998:1601) =om =uppskov =med =beskattningen =vid andelsbyten =och =lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlètelser =inom =koncerner =tillæmpas =till =och =med =2001 =èrs taxering. I 5 kap. har införts ændringar i de upphævda lagarna som skall tillæmpas vid 2001 och tidigare èrs taxeringar.

De =nya =paragraferna =som =nu =tas =in =i =5 =kap. =innehèller =motsvarande ændringar =i =de =upphævda =lagarna =som =föreslagits =i =25 =kap. =20, =24 =och 25 samt 49 kap. 22 IL. Se kommentarerna till dessa.

5 kap. 16

Bestæmmelsen, =som =ær =ny, =innebær =att =de =utvecklingsersættningar =som betalas =ut =med =stöd =av =lagen =(2000:625) =om =arbetsmarknadspolitiska program =skall =vara =befriade =frèn =beskattning =under =perioden =den =1 augusti =2000±31 =december =2000. =Motsvarande =gæller =særskilt =stöd =som betalas ut under motsvarande tidsperiod.

8.3 Förslaget till lag om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt

2 a

I denna paragraf anges att termer och uttryck som anvænds i denna lag har samma betydelse och tillæmpningsomrède som i IL om inte nègot annat anges =eller =framgèr =av =sammanhanget. =Motsvarande =bestæmmelse =om termer =och =uttryck =finns =i =de =flesta =andra =skattelagar, =t.ex. =1 =kap. =3 = skattebetalningslagen (1997:483).

8.4 Förslaget till lag om ændring i lagen (1990:676) om skatt pè rænta pè skogskontomedel m.m.

3 

Hænvisningarna =till =skogskontolagen =(1954:142) =respektive =lagen (1979:611) om upphovsmannakonto har ændrats till att avse 21 respektive 32 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

8.5 Förslaget till lag om ændring i förmögenhetsskattelagen (1997:323)

3

I denna paragraf ræknas det upp vilka tillgèngar som ær skattepliktiga.

, första =stycket =2 KDU HQ IHODNWLJ KlQYLVQLQJ WLOO LQNRPVWVNDWWHODJHQ (1999:1229, IL) rættats.

bYHQEHVWlPPHOVHQLförsta stycket 6ILFNHQIHODNWLJXWIRUPQLQJQlU den =ændrades =i =samband =med =att =IL =infördes. =I =SLK:s =förslag =inleddes bestæmmelsen =med =´annan =delægarrætt =æn =aktie =som =ær =jæmförlig =med

112

aktie och som inte ær marknadsnoterad´. I propositionen föll dock orden ´som ær jæmförlig med aktie´ bort.

Innan =ændringen =gjordes =inleddes =punkten =med =orden =´annan =inte marknadsnoterad delægarrætt som avses i 27 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt æn aktie´. Att aktie undantas beror pè att aktier regleras =særskilt =i =punkten =5. =Uttrycket =delægarrætt =var =inte =definierat =i förmögenhetsskattelagen. Vad som avsègs var sèdana som ær att jæmstælla med aktier pè sè sætt att innehavaren har en del i en juridisk person (jfr RÝ 1999 ref. 55). I 1 tredje stycket förmögenhetsskattelagen föreskrevs bl.a. att begrepp som anvænds i denna lag har samma innebörd som i KL och SIL. Ordet delægarrætt anvændes inte i KL eller SIL.

I =1 = =tredje =stycket =förmögenhetsskattelagen =föreskrivs =numera =att termer =och =uttryck =som =anv=ænds =i =denna =lag =har =samma =betydelse =och tillæmpningsomrède som i IL. I 48 kap. 2 definieras delægarrætt. Denna definition överensstæmmer inte med det som bör omfattas av punkten 6 i 3 förmögenhetsskattelagen. I 48 kap. 2 första stycket IL ræknas upp sèdana tillgèngar som innebær att innehavaren æger en del i företaget, t.ex. aktier och andelar i ekonomiska föreningar. Denna upprækning motsvarar vad som bör omfattas av punkten 6. I 48 kap. 2 andra stycket IL ræknas det upp tillgèngar som vid tillæmpning av IL skall behandlas pè samma sætt som aktier och liknande tillgèngar och som dærför omfattas av termen delægarrætt. =De =tillgèngar =som =ræknas =upp =i =andra =stycket =ær vinstandelsbevis, =konvertibla =skuldebrev, =terminer =och =optioner =vars underliggande =tillgèngar =bestèr =av =aktier =eller =avser =aktieindex =samt andra =tillgèngar =med =liknande =konstruktion =eller =verkningssætt. =Sèdana tillgèngar skall inte omfattas av punkten 6 i 3 förmögenhetsskattelagen. Vinstandelsbevis =och =konvertibla =skuldebrev =omfattas =av =punkten =11. Terminer =och =optioner =som =inte =ær =marknadsnoterade =skall =inte =vara skattepliktiga. Samtliga sèdana tillgèngar som avses i 48 kap. 2 andra stycket IL skall dærför undantas i punkten 6.

Som tidigare næmnts har termer och uttryck samma innebörd som i IL. Av 5 kap. 2 IL framgèr att vad som sægs om svenska handelsbolag, vid beskattningen =ocksè =gæller =i =frèga =om =europeiska =ekonomiska intressegrupperingar =samt =för =delægare =respektive =andelar =i =dem. =Det ræcker alltsè att det stèr ´andel i handelsbolag´ i 3 första stycket 6 för att bestæmmelsen æven skall gælla för sèdana intressegrupperingar. Orden ´och europisk ekonomisk intressegruppering´ har dærför tagits bort.

14

Det =ær =læmpligt =att =ha samma terminologi i 14 som i 3 . Dærför har O\GHOVHQLförsta stycket första meningenXWDQVDNOLJlQGULQJNRUULJHUDWV Orden ´och europeisk ekonomisk intressegruppering´ har tagits bort av samma anledning som i 3 första stycket 6.

%HVWlPPHOVHQ Lförsta =stycket =andra =meningen KDU NRUULJHUDWV I|UDWW markera =att =innehav =av =kontanta =medel, =værdepapper =eller =liknande tillgèngar =som =inte =innehas =som =ett =led =i =rörelsen =inte =ær skattefria. Att hænvisningen =till =13 =kap. =11 = =inkomstskattelagen =(1999:1229, =IL) =har strukits =beror =pè =att =den =bara =gæller =för =enskilda =næringsidkare =och =att sèdana ersættningar ændè anses som rörelse hos en juridisk person.

113

Bestæmmelserna om juridiska personer skall enligt 2 kap. 3 IL inte tillæmpas =pè =svenska =handelsbolag. =Eftersom =termer =och =uttryck =som anvænds i förmögenhetsskattelagen enligt 1 tredje stycket næmnda lag har =samma =betydelse =och =tillæmpning =som =i =IL =har =bestæmmelserna =i

första =stycket NRUULJHUDWV Vn DWW GH lYHQ JlOOHU WLOOJnQJDU RFK VNXOGHU L

handelsbolag.

Hænvisningarna =till =europeiska =ekonomiska =intressegrupperingar =och GHUDVPHGOHPPDULtredje stycketKDUWDJLWVERUWDYVDPPDDQOHGQLQJVRP orden =´och =europeisk =ekonomisk =intressegruppering´ =har =tagits =bort =i första stycket respektive i 3 första stycket 6.

8.6 Förslaget till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)

8 kap. 6

bQGULQJHQLförsta stycketLQQHElUDWWRPHQI\VLVNSHUVRQLQWHIXOOJ|UVLQ uppgiftsskyldighet enligt 5 kap. 16 behöver arbetsgivaren inte ta reda pè =om =arbetstagaren =tillhör =nègot =trossamfund =som =fèr =uppbördshjælp utan =kan =berækna =skatteavdraget =enligt =den =skattetabell =som =nærmast motsvarar =skattesatsen =för =kommunal =inkomstskatt =för =den =ort =dær arbetsgivaren har sitt kontor eller dær ersættningen i annat fall betalas ut. Det sèlunda beræknade skatteavdraget skall ökas med 10 % av avdraget enligt tabellen.

Att skatteavdraget skall vara 30 % av ersættningen om den inte utgör arbetstagarens huvudsakliga ersættning för arbete (sidoinkomst) framgèr av andra meningen i första stycket.

Ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelserna till SFS 1999:1300

Inkomstskattelagen =(1999:1229) =gæller =inte =vid =2001 =èrs =taxering. =Den nya punkten 4 innebær att vid debitering av slutlig skatt avseende 2001 èrs taxering gæller ældre bestæmmelser i 11 kap. skattebetalningslagen.

8.7 Förslaget till lagen om ændring i lagen (1998:1618) om upphævande av lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG

ávergèngsbestæmmelserna i lagen görs om till punkter för att lagen skall EOLPHU|YHUVNnGOLJ

Bestæmmelserna =i =punkten =4 =ær =nya. =Om =den =skattskyldige =begær =det behöver =han =inte =ta =upp =en =realisationsvinst =eller =en =intækt =av næringsverksamhet =som =uppkommit =pè =grund =av =ett =internationellt andelsbyte =vid =tillæmpning =av =den =upphævda =lagen =(1994:1854) =om inkomstbeskattningen =vid =grænsöverskridande =omstruktureringar =inom EG =(IGOL) =vid =ett =efterföljande =andelsbyte =eller =en =koncernintern andelsavyttring. =Om =den =skattskyldige =begær =att =uppskovet =skall =föras vidare =behandlas =vinsten =eller =motsvarande =belopp =som =en =kapitalvinst som =uppkommit =vid =den =efterföljande =transaktionen =vid =tillæmpning =av

114

bestæmmelserna =om =koncerninterna =andelsavyttringar =i =25 kap. =6±27 = IL eller om andelsbyten i 49 kap. IL. Beloppet som kommer att behandlas som =en =kapitalvinst =tas =upp =till =beskattning =enligt =bestæmmelserna =i =25 kap. 17±24 eller 49 kap.

Ett exempel kan fè èskèdliggöra överföringen av uppskovet frèn IGOL till IL. Antag att företaget A AB har gjort ett internationellt andelsbyte èr 1997. =Andelar =i =C =erhölls =i =ersættning =för =andelarna =i =B. Realisationsvinsten och uppskovsbeloppet ær 100. Ýr 2001 sker ett nytt andelsbyte =som =ær =en =koncernintern =andelsavyttring =enligt =25 =kap. =IL. Andelarna i C læmnas i ersættning för andelar i D och kapitalvinsten ær 200. Uppskovet pè 100 behandlas som en vanlig kapitalvinst och ræknas samman =med =den =senare =kapitalvinsten =200. =Uppskovet =blir =totalt =300. %HORSSHWWDVXSSWLOOEHVNDWWQLQJHQOLJW

Bestæmmelserna om koncerninterna andelsavyttringar och andelsbyten gæller =bara =om =det =uppkommit =en =kapitalvinst =vid =avyttringen. =Ett uppskov =frèn =IGOL =fèr =föras =över =till =IL =æven =om =det =inte =uppstèr =en kapitalvinst vid den efterföljande transaktionen. Om det uppkommer en förlust =vid =den =efterföljande =transaktionen =skall =denna =behandlas =enligt förlustregeln. Kapitalförlusten fèr inte till nègon del kvittas mot IGOLuppskovet (som skall behandlas som kapitalvinst) vid detta tillfælle, utan först nær avdragsrætt enligt förlustregeln föreligger.

Om =den =skattskyldige =redan =skattat =av =en =del =av =realisationsvinsten som uppkom vid det internationella andelsbytet skall realisationsvinsten som =skall =behandlas =som =kapitalvinst =minskas =med =det =belopp =som tidigare beskattats. Om det ær kvalificerade andelar och nègon del skulle ha tagits upp i inkomstslaget tjænst enligt 23 IGOL skall motsvarande belopp behandlas som tjænstebelopp vid tillæmpning av reglerna i 49 kap. IL om andelsbyten.

8.8 Förslaget till lag om ændring i lagen (1999:1240) om ændring i kupongskattelagen (1970:624)

4 

bQGULQJHQ L första =stycket lU HQ I|OMG DY GHQ UHGDNWLRQHOOD lQGULQJHQ L 6 kap. 12 inkomstskattelagen (1999:1229).

8.9 Förslaget till lag om ændring i lagen (1999:1255) om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt

1 och 2

Bestæmmelserna =i =lagen =(1986:468) =om =avrækning =av =utlændsk =skatt, AvrL, utvidgas till att omfatta æven begrænsat skattskyldiga fysiska och juridiska =personer =som =bedriver =verksamhet =frèn =ett =fast =driftstælle =i Sverige.

115

8.10 Förslaget till lag om upphævande av förordningen (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

Enligt =förordningen =förelèg =det =en =skyldighet =att =erlægga =en =s.k. investeringsavgift =för =vissa =byggnadsarbeten =± =bl.a. =byggnation =av bensinstationer, =parkeringshus, =kommunala =förvaltningsbyggnader, idrottsanlæggningar =och =samlingslokaler =± =som =igèngsattes =under =tiden den =1 =mars =1967 =± =den =30 =september =1968 =(prop. =1967:10, =bet. 1967:BevU/LU3:1, =rskr. =1967:53). =Syftet =med =avgiften =var =bl.a. =att èstadkomma en èterhèllsamhet i den kommunala investeringsexpansionen för att sækerstælla en balanserad utveckling pè byggnadsmarknaden. Detta skedde =genom =införande =av =en =særskild =tidsbegrænsad =avgift =pè =icke prioriterat byggande. Avgiften lèg pè en sèdan nivè att den kraftigt skulle dæmpa investeringsbenægenheten.

Med hænsyn till den tidsrymd som förflutit sedan de byggnadsarbeten som =omfattades =av =bestæmmelserna =i =förordningen =pèbörjades =finns =det inte længre nègot behov av att reglera investeringsavgiften. Förordningen bör dærför upphævas.

8.11 Förslaget till lag om upphævande av lagen (1992:846) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Enligt lagen bemyndigades regeringen med avvikelse frèn 2 lagen om arbetsmiljöavgift att för budgetèret 1992/93 disponera 2 miljarder kronor frèn =arbetslivsfonden =för =sysselsættningsskapande =ètgærder. =Av =2 = sistnæmnda =lag =framgèr =att =arbetsmiljöavgift =skulle =anvændas =till =bidrag till arbetsgivare för vissa utgifter. Lagen upphörde att gælla den 1 januari 1996. Üven denna lag bör kunna upphævas.

8.12 Förslaget till lag om upphævande av lagen (1992:1330) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Enligt lagen bemyndigades regeringen med avvikelse frèn 2 lagen om arbetsmiljöavgift att för budgetèret 1992/93 disponera 3 miljarder kronor frèn =Arbetslivsfonden. =Av =2 = =sistnæmnda =lag =framgèr =att arbetsmiljöavgift =skulle =anvændas =till =bidrag =till =arbetsgivare =för =vissa utgifter. Lagen upphörde att gælla den 1 januari 1996. Üven denna lag bör kunna upphævas.

116

8.13 Förslaget till lag om upphævande av lagen (1995:659) om tillfællig avvikelse frèn lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Enligt lagen bemyndigades regeringen med avvikelse frèn 2 lagen om arbetsmiljöavgift =att =för =budgetèret =1995/96 =disponera =600 =miljoner kronor frèn arbetslivsfonden till sysselsættningsskapande ètgærder. Av 2 sistnæmnda =lag =framgèr =att =arbetsmiljöavgift =skulle =anvændas =till =bidrag till arbetsgivare för vissa utgifter. Lagen upphörde att gælla den 1 januari 1996. Üven denna lag bör kunna upphævas.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 1

117

Sammanfattning av promemorian Anpassningar pè företagsskatteomrèdet till EG-fördraget (Ds 2000:28)

I =promemorian =behandlas =vissa =nationella =regler =som =vid =inkomstbeskattningen =i =dag =gynnar =svenska =företag =i =förhèllande =till =utlændska företag =i =samma =situation =eller =gynnar =investeringar =i =Sverige =framför investeringar =i =utlandet. =I =promemorian =förslès =ændringar =i =reglerna =om skattefria =utdelningar =i =vissa =fall, =utskiftningar =frèn =ekonomiska föreningar, koncernbidrag, kommissionærsförhèllanden och avrækning av utlændsk =skatt. =Slutligen =föreslès =terminologiska =anpassningar =i =vissa bestæmmelser i inkomstskattelagen (1999:1229, IL).

Utdelningar pè næringsbetingade andelar

Enligt gællande regler i 24 kap. 15 och 20 IL kan bara svenska företag ta =emot =skattefri =utdelning =pè =næringsbetingade =andelar. =I =promemorian föreslès =att =ett =utlændskt =bolag =som =bedriver =næringsverksamhet =hær =vid ett fast driftstælle skall jæmstællas med ett svenskt företag. Det utlændska bolaget mèste dock höra hemma inom en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES) och motsvara ett sèdant svenskt företag som kan ta emot skattefri utdelning.

Lex Asea

Lex =Asea =gör =det =möjligt =att =dela =upp =företag =utan =omedelbara =inkomstskattekonsekvenser. =Ett =moderbolag =som =delar =ut =andelarna =i =ett dotterbolag =mèste =dock =enligt gællande bestæmmelser i 42 kap. 16 IL vara svenskt. I promemorian föreslès att bestæmmelserna ocksè skall gælla utlændska moderbolag.

Utskiftning frèn ekonomiska föreningar

Om =en =svensk =ekonomisk =förening =ombildas =till =ett =svenskt aktiebolag, skall aktier som skiftas ut till medlemmarna inte behandlas som utdelning (42 =kap. =20 = =IL). =I =promemorian =föreslès =att =utlændska =bolag =som motsvarar =svenska =aktiebolag =eller =ekonomiska =föreningar =skall jæmstællas med svenska företag om de utlændska bolagen hör hemma i en stat inom EES.

Utskiftning =i =annat =fall =dè =föreningen =upplöses =behandlas =enligt gællande rætt som utdelning om den ekonomiska föreningen ær svensk (42 kap. 19 IL). I promemorian föreslès att motsvarande skall gælla om den ekonomiska =föreningen =ær =ett =utlændskt =bolag =som =hör =hemma i en stat inom EES.

Koncernbidrag

Koncernbidrag kan i dag enligt 35 kap. IL bara læmnas mellan svenska företag =och =vidarebefordras =genom =sèdana =företag. =I =promemorian

Prop. 2000/01:22 Bilaga 1

118

föreslès att utlændska bolag som hör hemma i en stat inom EES jæmstælls med motsvarande svenska företag om ± =bède =givare =och =mottagare =ær =skattskyldiga =för =næringsverksamhet =i Sverige, ± =koncernbidraget =skall =tas =upp =som =intækt =i =næringsverksamhet =som bedrivs i Sverige, och ± =næringsverksamheten =som =koncernbidraget =hænför =sig =till =inte =ær undantagen frèn beskattning i Sverige pè grund av ett skatteavtal.

Kommissionærsförhèllanden

Med =kommissionærsföretag =avses =enligt =36 =kap. =2 = =IL =ett =svenskt aktiebolag =eller =en =svensk =ekonomisk =förening =som =bedriver =næringsverksamhet =i =eget =namn =för =ett =annat =svenskt =aktiebolags =eller =en svensk =ekonomisk =förenings =rækning. =Med =kommittentföretag =avses =det bolag =eller =den =förening =för =vars =rækning =verksamheten =bedrivs. =I promemorian =föreslès =att =utlandsægda =fasta =driftstællen =jæmstælls =med svenska =företag =om =det =utlændska =bolaget =motsvarar =ett =svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening och hör hemma i en stat inom EES.

Om =det =utlændska =företaget =ær =kommittentföretag =krævs =att kommissionærsverksamheten =hænförs =till =det =utlændska =företagets =fasta driftstælle i Sverige.

Lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt, AvrL, gæller bara för personer som ær obegrænsat skattskyldiga i Sverige. Fysiska och juridiska personer =som =hör =hemma =i =utlandet =och =har =fast =driftstælle =i =Sverige föreslès ocksè fè tillæmpa reglerna i AvrL.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

119

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Hærigenom föreskrivs i frèga om inkomstskattelagen (1999:1229)

delsDWWNDSNDSRFKNDSRFKNDS

15 och 20 , 35 kap. 3±5 , 40 kap. 6 , 42 kap. 16 , 48 kap. 8 och 9 och 61 kap. 19 samt rubrikerna nærmast före 17 kap. 6 och 48 kap. 8 och 9 skall ha följande lydelse,

delsDWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVWUHQ\DSDUDJUDIHUNDSD

kap. 2 a , och 42 kap. 20 a samt nærmast före 17 kap. 7 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

26

)|UPnQ DY UHVD LQRP eller

mellan Europeiska unionens medlemslænder eller EESlænderna

till eller frèn

anstællningsintervju =skall =inte =tas upp. =Detta =gæller =ocksè =ersættning för =sèdan =resa =till =den =del ersættningen inte överstiger utgifterna =för =resan =och, =nær =det gæller =resa =med =egen =bil, =inte överstiger =avdragsbeloppet =enligt 12 kap. 27 .

Förmèn av resa inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet WLOO HOOHU IUnQ

anstællningsintervju =skall =inte =tas upp. =Detta =gæller =ocksè =ersættning för =sèdan =resa =till =den =del ersættningen inte överstiger utgifterna =för =resan =och, =nær =det gæller =resa =med =egen =bil, =inte överstiger =avdragsbeloppet =enligt 12 kap. 27 .

12 kap.

24

Nær en skattskyldig pè grund av sitt arbete vistas pè en annan ort æn den =dær =han =eller =hans =familj =bor, skall utgifter för hemresor dras av, om avstèndet mellan hemorten och arbetsorten =ær =længre =æn =50 kilometer. =Avdrag =skall =göras =för högst =en =hemresa =per =vecka =och bara =för =utgifter =för =resor =inom

eller =mellan =Europeiska =unionens medlemslænder

eller EES-

lænderna.

Nær en skattskyldig pè grund av sitt arbete vistas pè en annan ort æn den =dær =han =eller =hans =familj =bor, skall utgifter för hemresor dras av, om avstèndet mellan hemorten och arbetsorten =ær =længre =æn =50 kilometer. =Avdrag =skall =göras =för högst =en =hemresa =per =vecka =och bara =för =utgifter =för =resor =inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet

Avdraget =skall =beræknas =efter =utgiften =för =det =billigaste =færdsættet. Skæliga utgifter för flygresa och utgifter för tègresa skall dock dras av.

Om =det =saknas =godtagbara =allmænna =kommunikationer, =skall =utgifter för =resa =med =egen =bil =eller =med =den =skattskyldiges =förmènsbil =dras =av med =det =belopp =som =gæller =för =resor =mellan =bostaden =och =arbetsplatsen enligt =27 =och =29 =. =Detta =gæller =ocksè =den =som =anvænt =en =förmènsbil

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

120

som =en =nærstèende =till =honom =eller =hans =sambo =men =inte =han =sjælv =ær skattskyldig för.

25

Utgifter för særskilda resor inom

eller =mellan =Europeiska =unionens medlemslænder eller EESlænderna L VDPEDQG PHG DWW GHQ

skattskyldige börjar eller slutar en tjænst skall dras av. Bestæmmelserna =i =24 = =andra =och tredje styckena tillæmpas ocksè för sèdana avdrag.

Utgifter för særskilda resor inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet =LVDPEDQGPHG

att =den =skattskyldige =börjar =eller slutar =en =tjænst =skall =dras =av. Bestæmmelserna =i =24 = =andra =och tredje styckena tillæmpas ocksè för sèdana avdrag.

17 kap.

6

Andelar =som =förværvas =genom vissa utdelningar och utskiftningar

Andelar =som =förværvas =genom utdelning i vissa fall

För =andelar =som =förværvas genom sèdan utdelning av andelar i =dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. skall VRP DQVNDIIQLQJVYlUGH anses sè stor del av DQVNDIIQLQJVYlUGHW I|U DNWLHUQD i

det =utdelande =bolaget VRP

motsvarar =den =förændring =i marknadsværdet =som =utdelningen

inneburit I|U GHVVD DNWLHU

$QVNDIIQLQJVYlUGHW I|U DNWLHUQD i

det =utdelande =bolaget =VNDOO

minskas i motsvarande mèn.

2P GHQ VRP I|UYlUYDU aktier genom =utdelning =utan =att =æga DNWLHU i =det =utdelande =bolaget KDU læmnat =ersættning =för =rætten =till utdelning, =anses =ersættningen =som anskaffningsværde. =Om =nègon HUVlWWQLQJ LQWH har =læmnats, lU anskaffningsværdet noll.

För =andelar =som =förværvas genom sèdan utdelning av andelar i =dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. 16 , anses som anskaffningsværde sè =stor =del =av =anskaffningsværdet I|U DNWLHUQD L moderbolaget VRP motsvarar =den =förændring =i marknadsværdet =som =utdelningen

medför

för dessa aktier.

Anskaffningsværdet =för =aktierna =i

moderbolaget VNDOO PLQVNDV L

motsvarande mèn.

2P GHQ VRP I|UYlUYDU andelar genom =utdelning =utan =att =æga aktier =i =moderbolaget =læmnar ersættning =för =rætten =till =utdelning, anses ersættningen som anskaffningsværde. =Om =nègon ersættning inte læmnas, ær anskaffningsværdet noll.

Aktier =som =förværvas =genom utskiftning i vissa fall

7

För aktier som förværvas genom

sèdan

utskiftning frèn en

ekonomisk =förening =som =avses =i

För aktier som förværvas genom utskiftning =frèn =en =ekonomisk I|UHQLQJ vid =en =sèdan =ombildning

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

121

42 =kap. =20 = =skall =som anskaffningsværde anses anskaffningsværdet =för =andelarna =i GHQ I|UHQLQJ VRP skiftat XW aktierna.

av =en =svensk =ekonomisk =förening till aktiebolagVRPDYVHVLNDS

20 , skall som anskaffningsværde anses anskaffningsværdet för andelarna =i =den =förening =som

skiftarXWDNWLHUQD

24 kap.

15

Utdelning =pè =næringsbetingade andelar =i =svenska =aktiebolag =och svenska =ekonomiska =föreningar skall inte tas upp, om den tas emot av

± =ett =sèdant =svenskt =aktiebolag eller =en =sèdan =svensk =ekonomisk förening som inte ær investmentföretag eller förvaltningsföretag,

± en sèdan svensk stiftelse eller svensk =ideell =förening =som =inte omfattas =av =bestæmmelserna =om undantag =frèn =skattskyldighet =i =7 kap.,

± en svensk sparbank, eller ± =ett =svenskt =ömsesidigt försækringsföretag.

Utdelning =pè =næringsbetingade andelar =i =svenska =aktiebolag =och svenska =ekonomiska =föreningar skall inte tas upp, om den tas emot av

1. HWW VnGDQW VYHQVNW DNWLHERODJ

eller =en =sèdan =svensk =ekonomisk förening som inte ær investmentföretag eller förvaltningsföretag,

2.HQVnGDQVYHQVNVWLIWHOVHHOOHU

svensk =ideell =förening =som =inte omfattas =av =bestæmmelserna =om undantag =frèn =skattskyldighet =i =7 kap.,

3.HQVYHQVNVSDUEDQNHOOHU 4. HWW VYHQVNW |PVHVLGLJW

försækringsföretag.

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =i =första =stycket skall =ett =utlændskt =bolag, =som =hör hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och motsvarar =ett =svenskt =företag =som avses =i =första =stycket =1±4, behandlas som ett sèdant företag.

20

Utdelning =pè =andelar =i =en utlændsk =juridisk =person =skall =inte WDVXSSDYHWWsvensktI|UHWDJRP

Utdelning =pè =andelar =i =en utlændsk =juridisk =person =skall =inte tas upp av ett företag om

1. utdelningen pè grund av 12±19 inte skulle ha tagits upp om den utdelande juridiska personen hade varit svensk, och

2. =inkomstbeskattningen =av =den =utlændska =juridiska =personen =ær jæmförlig =med =inkomstbeskattningen =enligt =denna =lag =av =ett =svenskt företag med motsvarande inkomster.

35 kap.

2 =a = =Vid =tillæmpning =av bestæmmelserna =i =detta =kapitel skall =ett =utlændskt =bolag, =som =hör

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

122

hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och som =motsvarar =ett =svenskt =företag som =anges =i =dessa =bestæmmelser, behandlas =som =ett =sèdant =företag, om =bède =givaren =och =mottagaren av koncernbidraget ær skattskyldiga för næringsverksamhet =i =Sverige =och koncernbidraget =utgör =inkomst =i mottagarens næringsverksamhet.

3

Ett koncernbidrag frèn ett moderföretag till ett helægt dotterföretag eller frèn =ett =helægt =dotterföretag =till =ett =moderföretag =skall =dras =av =under förutsættning att

1. =varken =givaren =eller =mottagaren =ær =ett =privatbostadsföretag, investmentföretag eller förvaltningsföretag,

2. =bède =givaren =och =mottagaren =redovisar =bidraget =öppet =i sjælvdeklarationen vid samma èrs taxering,

3. dotterföretaget har varit helægt under givarens och mottagarens hela beskattningsèr eller sedan dotterföretaget började bedriva næringsverksamhet av nègot slag,

4. =mottagaren =inte =enligt =ett skatteavtal skall anses ha hemvist i HQXWOlQGVNVWDWoch

5. RP ELGUDJHW OlPQDV IUnQ

dotterföretaget till moderföretaget, utdelning =under =beskattningsèret frèn =dotterföretaget =inte =skall =tas upp hos moderföretaget.

4. =mottagaren =inte =enligt =ett skatteavtal skall anses ha hemvist i HQ XWOlQGVN VWDW om =inte =annat

följer av andra stycket,

5. =næringsverksamheten =som koncernbidraget hænför sig till inte ær =undantagen =frèn =beskattning =i Sverige =pè =grund =av =ett skatteavtal, och

6. =RP ELGUDJHW OlPQDV IUnQ

dotterföretaget till moderföretaget, utdelning =under =beskattningsèret frèn =dotterföretaget =inte =skall =tas upp hos moderföretaget.

Första =stycket =4 =gæller =inte =om mottagaren ær ett sèdant utlændskt bolag som avses i 2 a .

4

Ett koncernbidrag frèn ett helægt dotterföretag =till =ett =annat =helægt dotterföretag till samma moderföretag skall dras av, om de I|UXWVlWWQLQJDUVRPDQJHVL±4 ær uppfyllda och

Ett koncernbidrag frèn ett helægt dotterföretag =till =ett =annat =helægt dotterföretag till samma moderföretag skall dras av, om de förutsættningar =som =anges =i =3 =

första stycket±5lUXSSI\OOGDRFK

1. moderföretaget ær ett investmentföretag eller förvaltningsföretag,

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

123

2. =utdelning =under =beskattningsèret =frèn =det =dotterföretag =som =ger koncernbidraget inte skall tas upp av moderföretaget, eller

3. utdelning under beskattningsèret frèn det dotterföretag som tar emot koncernbidraget skall tas upp av moderföretaget.

5

Ett =koncernbidrag =frèn =ett moderföretag till ett annat svenskt aktiebolag æn ett helægt dotterföretag =skall =dras =av, =om =de förutsættningar som anges i 3 1, 2

och lU XSSI\OOGD RFK RP

ægarförhèllandena =under =givarens och mottagarens hela beskattningsèr eller sedan mottagaren började bedriva næringsverksamhet =av =nègot =slag har =varit =sèdana =att =mottagaren genom fusioner mellan moderföretag =och =dotterbolag =har kunnat =gè =upp =i =moderföretaget. Fusion =skall =anses kunna æga rum nær =ett =moderföretag =æger =mer =æn 90 =procent =av =aktierna =i =ett dotterbolag, men inte i andra fall.

Ett =koncernbidrag =frèn =ett moderföretag till ett annat svenskt aktiebolag æn ett helægt dotterföretag =skall =dras =av, =om =de förutsættningar =som =anges =i =3 =

första =stycket  och =5 lU

uppfyllda och om ægarförhèllandena =under =givarens och mottagarens hela beskattningsèr eller sedan mottagaren började bedriva næringsverksamhet =av =nègot =slag har =varit =sèdana =att =mottagaren genom fusioner mellan moderföretag =och =dotterbolag =har kunnat =gè =upp =i =moderföretaget. Fusion =skall =anses kunna æga rum nær =ett =moderföretag =æger =mer =æn 90 =procent =av =aktierna =i =ett dotterbolag, men inte i andra fall.

36 kap.

2 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =i =detta =kapitel skall =ett =utlændskt =bolag, =som =hör hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och motsvarar =ett =svenskt =aktiebolag eller =en =svensk =ekonomisk förening, behandlas som ett sèdant företag, =om =det =utlændska =bolaget bedriver næringsverksamhet vid ett fast =driftstælle =i =Sverige. =Om =det utlændska bolaget ær kommittentföretag =gæller =första stycket =bara =under =förutsættning att inkomsten frèn kommissionærsverksamheten =skall tas upp i næringsverksamheten som bedrivs vid det fasta driftstællet

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

124

40 kap.

6

Med koncern avses i detta kapitel ± =en =koncern =enligt =nègon =av =de =bestæmmelser =som =anges =i =5 = =första stycket, ± nær det gæller svenska ideella föreningar, en koncern enligt 1 kap. 4 èrsredovisningslagen (1995:1554), och ±

en motsvarande utlændsk företagsgrupp, =om =moderföretaget K|U KHPPD L HQ medlemsstat =i

Europeiska =unionen HOOHU lU HWW

VnGDQWXWOlQGVNWERODJsom avses i

6 kap. 10 .

en motsvarande utlændsk företagsgrupp, =om =moderföretaget hör =hemma =i =en =stat =inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet HOOHU lU HWW

utlændskt bolag.

42 kap.

16

Utdelning =frèn =ett =svenskt aktiebolag =(moderbolaget) =i =form av =andelar =i =ett =dotterbolag =skall inte tas upp om

Utdelning, =frèn =ett =svenskt DNWLHERODJeller ett utlændskt bolag

som =motsvarar =ett =svenskt aktiebolag PRGHUERODJHW L IRUP

av =andelar =i =ett =dotterbolag =skall inte tas upp om

1. =utdelningen =læmnas =i =förhèllande =till =innehavda =aktier =i moderbolaget,

2. aktierna i moderbolaget ær marknadsnoterade,

3. samtliga moderbolagets andelar i dotterbolaget delas ut,

4. =andelar =i =dotterbolaget =efter =utdelningen =inte =innehas =av =nègot företag som tillhör samma koncern som moderföretaget,

5. dotterbolaget ær ett svenskt aktiebolag eller ett utlændskt bolag, och

6. =dotterbolagets =næringsverksamhet =till =huvudsaklig =del =bestèr =av rörelse eller, direkt eller indirekt, innehav av andelar i sèdana företag som till huvudsaklig del bedriver rörelse och i vilka dotterbolaget, direkt eller indirekt, innehar andelar med ett sammanlagt röstetal som motsvarar mer æn hælften av röstetalet för samtliga andelar i företaget.

Första =stycket =gæller =æven =om =mottagaren =av =utdelningen =inte =æger aktierna i det utdelande bolaget.

I 48 kap. 8 finns bestæmmelser om anskaffningsutgiften pè andelarna i moderbolaget och dotterbolaget.

.

20 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =i =19 =och =20 = skall =ett =utlændskt =bolag, =som =hör hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och motsvarar =en =svensk =ekonomisk förening, behandlas som en sèdan.

Vid tillæmpning av

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

125

bestæmmelserna =i =20 = =skall =ett utlændskt bolag, som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och motsvarar =ett =svenskt =aktiebolag, behandlas som ett sèdant.

48 kap.

$QGHODU VRP erhèlls JHQRP utdelning i vissa fall

$QGHODU VRP förværvas =JHQRP utdelning i vissa fall

8

)|U DQGHODU VRP erhèlls JHQRP sèdan =utdelning =av =andelar =i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 , anses som anskaffningsutgift sè stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget ± beræknat vid =tidpunkten =för =utdelningen =± som =motsvarar =den =förændring =i PDUNQDGVYlUGHW GHVVD DNWLHU som utdelningen medför.

)|U DQGHODU VRP förværvas genom sèdan utdelning av andelar i =dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. 16 , anses som anskaffningsutgift sè stor del av omkostnadsbeloppet för =aktierna =i =moderbolaget =± beræknat =vid =tidpunkten =för utdelningen =± =som =motsvarar =den I|UlQGULQJ L PDUNQDGVYlUGHW som

utdelningen =PHGI|U för GHVVD

aktier.

Nær =det =senare =skall =beræknas =ett =omkostnadsbelopp =för =aktierna =i moderbolaget, =skall =den =genomsnittliga =anskaffningsutgiften =minskas =i motsvarande mèn.

2P GHQ VRP erhèller DQGHODU L utdelning =utan =att =æga =aktier =i moderbolaget =læmnar =ersættning för =rætten =till =utdelning, =anses ersættningen som anskaffningsutgift. =Om =nègon HUVlWWQLQJ LQWH OlPQDV ær =de

utdelade andelarnas anskaffningsutgiftQROO

2P GHQ VRP förværvar DQGHODU

genomXWGHOQLQJXWDQDWWlJDDNWLHU

i =moderbolaget =læmnar =ersættning för =rætten =till =utdelning, =anses ersættningen som anskaffningsutgift. =Om =nègon ersættning inte læmnas, ær

anskaffningsutgiftenQROO

$NWLHU VRP erhèlls JHQRP utskiftning i vissa fall

$NWLHU VRP förværvas =JHQRP utskiftning i vissa fall

9

För =aktier =som =erhèlls =genom utskiftning =frèn =en =ekonomisk förening =vid =sèdan =ombildning =av en =svensk =ekonomisk =förening =till aktiebolag =som =avses =i =42 =kap. ansesVRPDQVNDIIQLQJVXWJLIW det =omkostnadsbelopp =som =skulle ha =anvænts =om =andelarna =i

)|UDNWLHUVRPförværvasJHQRP utskiftning =frèn =en =ekonomisk förening =vid =sèdan =ombildning =av en =ekonomisk =förening =till aktiebolag =som =avses =i =42 =kap. skall VRP DQVNDIIQLQJVXWJLIW

anses GHW RPNRVWQDGVEHORSS VRP

skulle =ha =anvænts =om =andelarna =i

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

126

föreningen =hade =avyttrats =vid tidpunkten för utskiftningen.

föreningen =hade =avyttrats =vid tidpunkten för utskiftningen.

61 kap.

19

Som synnerliga skæl för att justera værdet av bilförmèn nedèt anses ± att bilen anvænts som arbetsredskap, ± =att =bilen =anvænts =i =taxinæring, =att =den =körts =minst =6 =000 =mil =i verksamheten under kalenderèret och att dispositionen för privat körning varit begrænsad i mer æn ringa utstræckning, eller ± att det finns liknande omstændigheter.

Værdet =av= =bilförmèn =skall justeras nedèt ocksè nær bilen ingèr i =en =större =grupp =av =bilar =som deltar i ett test eller liknande för att prova ut ny eller förbættrande miljö eller =sækerhetsteknik =eller =dylikt och bilen i det utförandet inte finns att =köpa =pè =den =allmænna PDUNQDGHQ LQRP Europeiska

unionens =medlemslænder =eller EES-lænderna.

Værdet =av= =bilförmèn =skall justeras nedèt ocksè nær bilen ingèr i =en =större =grupp =av =bilar =som deltar i ett test eller liknande för att prova ut ny eller förbættrande miljö eller =sækerhetsteknik =eller =dylikt och bilen i det utförandet inte finns att =köpa =pè =den =allmænna PDUNQDGHQ LQRP Europeiska

ekonomiska samarbetsomrèdet.

Om =bilen =ær =utrustad =med =teknik =för =drift =helt =eller =delvis =med miljövænligare =drivmedel =æn =bensin =och =dieselolja =eller =med elektricitet och =bilens =nybilspris =dærför =ær =högre =æn =nybilspriset =för =nærmast jæmförbara =bil utan sèdan teknik, skall förmènsværdet justeras nedèt till en nivè som motsvarar förmènsværdet för den jæmförbara bilen.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Bestæmmelserna =i =40 =kap. =6 = =i =sin =nya =lydelse =tillæmpas =pè beskattningsèr som pèbörjas efter den 1 januari 2001 eller senare.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

127

Förslag till lag om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt

Hærigenom =föreskrivs =i =frèga =om =lagen =(1986:468) =om =avrækning =av utlændsk skatt

dels DWWRFKVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

dels =DWW GHW L ODJHQ VNDOO LQI|UDV HQ Q\ SDUDJUDI D DY I|OMDQGH

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1

Om =en =obegrænsat =skattskyldig har haft intækt

Om =en =obegrænsat =skattskyldig KDU KDIW LQWlNW eller =en =begrænsat

skattskyldig =har =haft =sèdan =intækt som hænför sig ett fast driftstælle i Sverige

a) som medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

b) för vilken han beskattats i utlændsk stat, och

c) som enligt skattelagstiftningen i den utlændska staten anses hærröra dærifrèn,

har han ± med den inskrænkning som följer av 2 ± genom avrækning av den del av den utlændska skatten som belöper sig pè intækten rætt att erhèlla =nedsættning =av =statlig =inkomstskatt =och =kommunal =inkomstskatt enligt 4±13 .

Motsvarande =gæller =i =tillæmpliga =delar =i =fall =en =fysisk =person =enligt lagen =(1984:1052) =om =statlig =fastighetsskatt =skall =betala =fastighetsskatt för en privatbostad som ær belægen utomlands.

Om =ett =svenskt =företag =vid =en =prövning =enligt =24 =kap. =20 = inkomstskattelagen =inte =kan =visa =att =inkomstbeskattningen =av =den utlændska =juridiska =personen =ær =jæmförlig =med =inkomstbeskattningen enligt næmnda lag av ett svenskt företag med motsvarande inkomster men övriga förutsættningar för skattefrihet för utdelningen ær uppfyllda, gæller följande. =Utöver =den =avrækning =som =medges =enligt =första =stycket =och enligt =dubbelbeskattningsavtal, =har =företaget =rætt =att =genom =avrækning erhèlla nedsættning av statlig inkomstskatt med ett belopp som motsvarar tretton =procent =av =utdelningens =bruttobelopp. =Vid =en =sèdan =avrækning gæller 4±13 i tillæmpliga delar.

2

Rætt =till =avrækning =enligt =1 = =första =stycket =föreligger =inte =om =statlig inkomstskatt, =kommunal =inkomstskatt, =den =utlændska =skatten =samt =den utlændska =intækten =omfattas =av =dubbelbeskattningsavtal. =Med =att =den utlændska intækten omfattas av dubbelbeskattningsavtal avses æven fall dè nègon intækt av en privatbostad som ær belægen utomlands inte uppburits men, =om =sèdan =intækt =hade =uppburits, =denna =omfattats =av dubbelbeskattningsavtal

Prop. 2000/01:22 Bilaga 2

128

Rætt =till =avrækning =enligt =1 = =andra =stycket =föreligger =inte =om =statlig fastighetsskatt =omfattas =av =dubbelbeskattningsavtal. =Vid =avrækning =med stöd av dubbelbeskattningsavtal tillæmpas dock 4±13 .

Bestæmmelserna =i =första =stycket tillæmpas =inte =dè =en =begrænsat skattskyldig har rætt till avrækning av =utlændsk =skatt enligt 1 första stycket.

2 a

Termer och uttryck som anvænds i =denna =lag =har =samma =betydelse och =tillæmpningsomrède =som =i inkomstskattelagen =(1999:1229) om inte annat angeseller framgèr av sammanhanget.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001 och tillæmpas första gèngen vid 2002 èrs taxering.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 3

129

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över promemorian Anpassningar pè företagsskatteomrèdet till EGfördraget (Ds 2000:28) =

Efter remiss har yttranden över promemorian (Ds 2000:28) Anpassningar pè företagsskatteomrèdet till EG-fördraget inkommit frèn Riksskatteverket =(RSV), =Hovrætten =för =væstra =Sverige, =Kammarrætten =i Göteborg, Nærings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Handelshögskolan =i =Stockholm, =Juridiska =fakulteten =vid =Uppsala universitet, =Sveriges =Byggindustrier, =Finansbolagens =förening, Föreningen =auktoriserade =revisorer =FAR, =HSB =Riksförbund, Landsorganisationen i Sverige (LO), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Næringslivets =næmnd =för =regelgranskning =(NNR), =Svenska =Handel- =och Tjænsteföretagen, =Svenska =Arbetsgivareföreningen =(SAF), =Svenska Bankföreningen, Svenska handelskammaren, Sveriges Advokatsamfund, Sveriges Fastighetsægareförbund, Sveriges Försækringsförbund, Sveriges Industriförbund och Tjænstemænnens centralorganisation (TCO).

RSV har inhæmtat yttrande frèn skattemyndigheten i Stockholm. Næringslivets næmnd för regelgranskning, Svenska Arbetsgivareföreningen =SAF, =Svenska =bankföreningen, =Svenska handelskammaren, =Sveriges =Försækringsförbund =och =Sveriges Industriförbund =har =èberopat =ett =remissyttrande =frèn =Næringslivets Skattedelegation.

Landsorganisationen =LO =har =förutom =ett =eget =yttrande =èberopat =ett yttrande frèn Svenska Transportarbetareförbundet.

Företagsekonomiska =institutionen =vid =Stockholms =universitet, Finansbolagens =förening, =Centralorganisationen =SACO, =Företagarnas Riksorganisation, =Kooperativa =förbundet, =Skogsægarnas =Riksförbund, Svensk =Industriförening, =Svenska =Revisorsasmfundet =SRS, =Sveriges Bokförings- och revisionsbyrèers Förbund, Sveriges Redovisningskonsulters =Förbund =SRF =och =Tjænsteförbundet =har =ocksè avstètt frèn att yttra sig.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

130

Lagrèdsremissens lagförslag

Förslag till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Hærigenom föreskrivs i frèga om inkomstskattelagen (1999:1229)

delsDWWNDSNDSRFKNDSRFK

17 kap. 6 och 7 , 24 kap. 15 och 20 , 25 kap. 14, 20, 24 och 25 , 35 kap. 3±5 , 36 kap. 3 , 40 kap. 6 , 48 kap. 8 och 9 , 49 kap. 22 , 61 kap. 19 och 65 kap. 16 samt rubrikerna nærmast före 17 kap. 6 , 25 kap. 24 och 48 kap. 8 och 9 skall ha följande lydelse,

dels DWW GHW L ODJHQ VNDOO LQI|UDV IHP Q\D SDUDJUDIHU NDS D 

35 kap. 2 a , 36 kap. 2 a , 42 kap. 16 a och 20 a , samt nærmast före 17 kap. 7 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

26

)|UPnQ DY UHVD LQRP eller

mellan Europeiska unionens medlemslænder eller EESlænderna

till eller frèn

anstællningsintervju =skall =inte =tas upp. =Detta =gæller =ocksè =ersættning för =sèdan =resa =till =den =del ersættningen inte överstiger utgifterna =för =resan =och, =nær =det gæller =resa =med =egen =bil, =inte överstiger =avdragsbeloppet =enligt 12 kap. 27 .

Förmèn av resa inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet WLOO HOOHU IUnQ

anstællningsintervju =skall =inte =tas upp. =Detta =gæller =ocksè =ersættning för =sèdan =resa =till =den =del ersættningen inte överstiger utgifterna =för =resan =och, =nær =det gæller =resa =med =egen =bil, =inte överstiger =avdragsbeloppet =enligt 12 kap. 27 .

12 kap.

24

Nær en skattskyldig pè grund av sitt arbete vistas pè en annan ort æn den =dær =han =eller =hans =familj =bor, skall utgifter för hemresor dras av, om avstèndet mellan hemorten och arbetsorten =ær =længre =æn =50 kilometer. =Avdrag =skall =göras =för högst =en =hemresa =per =vecka =och bara =för =utgifter =för =resor =inom

eller =mellan =Europeiska =unionens medlemslænder eller EESlænderna.

Nær en skattskyldig pè grund av sitt arbete vistas pè en annan ort æn den =dær =han =eller =hans =familj =bor, skall utgifter för hemresor dras av, om avstèndet mellan hemorten och arbetsorten =ær =længre =æn =50 kilometer. =Avdrag =skall =göras =för högst =en =hemresa =per =vecka =och bara =för =utgifter =för =resor =inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet

Avdraget =skall =beræknas =efter =utgiften =för =det =billigaste =færdsættet. Skæliga utgifter för flygresa och utgifter för tègresa skall dock dras av.

Om =det =saknas =godtagbara =allmænna =kommunikationer, =skall =utgifter för =resa =med =egen =bil =eller =med =den =skattskyldiges =förmènsbil =dras =av med =det =belopp =som =gæller =för =resor =mellan =bostaden =och =arbetsplatsen

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

131

enligt =27 =och =29 =. =Detta =gæller =ocksè =den =som =anvænt =en =förmènsbil som =en =nærstèende =till =honom =eller =hans =sambo =men =inte =han =sjælv =ær skattskyldig för.

25

Utgifter för særskilda resor inom

eller =mellan =Europeiska =unionens medlemslænder eller EESlænderna L VDPEDQG PHG DWW GHQ

skattskyldige börjar eller slutar en tjænst skall dras av. Bestæmmelserna =i =24 = =andra =och tredje styckena tillæmpas ocksè för sèdana avdrag.

Utgifter för særskilda resor inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet =LVDPEDQGPHG

att =den =skattskyldige =börjar =eller slutar =en =tjænst =skall =dras =av. Bestæmmelserna =i =24 = =andra =och tredje styckena tillæmpas ocksè för sèdana avdrag.

16 kap.

19

Utlændsk særskild skatt som avser næringsverksamheten skall dras av. Allmæn skatt till en utlændsk stat skall =dras =av, =om =den =har =betalats

av =en =obegrænsat =skattskyldig personSnLQNRPVWHUVRPDQVHVKD

sitt =ursprung =i =den =utlændska staten. =Med =allmæn =skatt =till =en utlændsk =stat =likstælls =skatt =till =en utlændsk =delstat, =provins =eller kommun.

Allmæn skatt till en utlændsk stat skall =dras =av, =om =den =har =betalats pè =inkomster =som =anses =ha =sitt XUVSUXQJLGHQXWOlQGVNDVWDWHQom

inkomsten =skall =tas =upp =i =Sverige och =inte =ær =undantagen =frèn beskattning hær enligt ett skatteavtal 0HG DOOPlQ VNDWW WLOO

en =utlændsk =stat =likstælls =skatt =till en =utlændsk =delstat, =provins =eller kommun.

Med =skatt =pè =inkomster =likstælls =skatt =pè =sèdan =förmögenhet =som =de inkomster som avses i andra stycket kommer frèn. Detta gæller dock inte om skatten huvudsakligen har karaktæren av engèngsskatt.

29

Debiterade =egenavgifter =skall =dras =av =till =den =del =de =avser næringsverksamheten. Om avgifterna sætts ned skall motsvarande del av avdraget èterföras det beskattningsèr dè debiteringen ændras.

$YGUDJVNDOOGHVVXWRPJ|UDVI|UHWWEHORSSVRPVlWWVDYI|UDWWWlFND egenavgifterna för beskattningsèret. Avdraget skall èterföras det följande beskattningsèret.

Den som ær skyldig att upprætta èrsbokslut =eller =èrsredovisning enligt bokföringslagen (1999:1078) fèr göra avdrag bara om =en =motsvarande =avsættning görs i rækenskaperna.

30

Avdrag =enligt =29 = =andra =stycket =skall =beræknas =pè =ett =underlag =som motsvarar överskottet i næringsverksamheten före avdraget minskat med

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

132

1. sjukpenning eller annan ersættning som avses i 15 kap. 8 , och

2. inkomst som ræknas som inkomst av anstællning enligt 2 kap. 3±5, 15 och 16 lagen (1998:674) om inkomstgrundad èlderspension.

Avdraget =fèr =uppgè =till =högst =25 =procent =av =underlaget. =För =sèdana inkomster =eller =skattskyldiga =som =avses =i =2 = =lagen =(1990:659) =om særskild löneskatt pè vissa förværvsinkomster fèr dock avdraget uppgè till högst 20 procent.

Avdrag =skall =göras =bara =för næringsverksamhet hær i landet.

17 kap.

Andelar =som =förværvas =genom

vissa utdelningar och utskiftningar

$QGHODU VRP I|UYlUYDV JHQRP

utdelning i vissa fall

6

För =andelar =som =förværvas genom sèdan utdelning av andelar i =dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. skall =VRP DQVNDIIQLQJVYlUGH

anses

sè stor del av=

anskaffningsværdet =för =aktierna =i

det =utdelande =bolaget VRP

motsvarar =den =förændring =i marknadsværdet =som =utdelningen

inneburit I|U GHVVD DNWLHU

$QVNDIIQLQJVYlUGHW I|U DNWLHUQD L

det =utdelande =bolaget VNDOO

minskas i motsvarande mèn.

2P GHQ VRP I|UYlUYDU aktier genom =utdelning =utan =att =æga DNWLHU L =det =utdelande =bolaget =har

læmnat HUVlWWQLQJ I|U UlWWHQ WLOO

utdelning, =anses =ersættningen =som anskaffningsværde. =Om =nègon HUVlWWQLQJ LQWH har =læmnats lU anskaffningsværdet noll.

För =andelar =som =förværvas genom sèdan utdelning av andelar i =dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. ansesVRPDQVNDIIQLQJVYlUGH sè =stor =del =av =anskaffningsværdet I|U DNWLHUQD L moderbolaget VRP motsvarar =den =förændring =i marknadsværdet =som =utdelningen

medför

för dessa aktier.

Anskaffningsværdet =för =aktierna =i

moderbolaget VNDOO PLQVNDV L

motsvarande mèn.

2P GHQ VRP I|UYlUYDU andelar genom =utdelning =utan =att =æga DNWLHU L moderbolaget =læmnar ersættning =för =rætten =till =utdelning, anses ersættningen som anskaffningsværde. =Om =nègon ersættning inte

læmnas

ær

anskaffningsværdet noll.

Aktier =som =förværvas =genom utskiftning i vissa fall

7

För aktier som förværvas genom

sèdan

utskiftning frèn en

ekonomisk =förening =som =avses =i 42 =kap. =20 = =skall =som anskaffningsværde anses anskaffningsværdet =för =andelarna =i GHQ I|UHQLQJ VRP skiftat XW aktierna.

För aktier som förværvas genom utskiftning =frèn =en =ekonomisk I|UHQLQJ vid =en =sèdan =ombildning

av =en =ekonomisk förening till aktiebolag =VRP DYVHV L NDS

20 , =skall =som =anskaffningsværde anses anskaffningsværdet för andelarna =i =den =förening =som

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

133

skiftarXWDNWLHUQD

24 kap.

15

Utdelning =pè =næringsbetingade andelar =i =svenska =aktiebolag =och svenska =ekonomiska =föreningar skall inte tas upp, om den tas emot av

± =ett =sèdant =svenskt =aktiebolag eller =en =sèdan =svensk =ekonomisk förening som inte ær investmentföretag eller förvaltningsföretag,

± en sèdan svensk stiftelse eller svensk =ideell =förening =som =inte omfattas =av =bestæmmelserna =om undantag =frèn =skattskyldighet =i =7 kap.,

± en svensk sparbank, eller ± =ett =svenskt =ömsesidigt försækringsföretag.

Utdelning =pè =næringsbetingade andelar =i =svenska =aktiebolag =och svenska =ekonomiska =föreningar skall inte tas upp, om den tas emot av

1. HWW VnGDQW VYHQVNW DNWLHERODJ

eller =en =sèdan =svensk =ekonomisk förening som inte ær investmentföretag eller förvaltningsföretag,

2.HQVnGDQVYHQVNVWLIWHOVHHOOHU

svensk =ideell =förening =som =inte omfattas =av =bestæmmelserna =om undantag =frèn =skattskyldighet =i =7 kap.,

3.HQVYHQVNVSDUEDQNHOOHU 4. HWW VYHQVNW |PVHVLGLJW

försækringsföretag.

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =i =första =stycket skall =ett =utlændskt =bolag =som =hör hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och som =motsvarar =ett =svenskt =företag som =avses =i =första =stycket =1±4, behandlas som ett sèdant företag.

20

Utdelning =pè =andelar =i =en utlændsk =juridisk =person =skall =inte WDVXSSDYHWWsvensktI|UHWDJRP

Utdelning =pè =andelar =i =en utlændsk =juridisk =person =skall =inte tas upp av ett företag om

1. utdelningen pè grund av 12±19 inte skulle ha tagits upp om den utdelande juridiska personen hade varit svensk, och

2. =inkomstbeskattningen =av =den =utlændska =juridiska =personen =ær jæmförlig =med =inkomstbeskattningen =enligt =denna =lag =av =ett =svenskt företag med motsvarande inkomster.

25 kap.

14

Moderföretaget i den svenska koncernen skall vara

JJJ ett svenskt aktiebolag, JJJ en svensk ekonomisk förening, JJJ en svensk sparbank, eller JJJ ett svenskt ömsesidigt försækringsföretag.

Vid tillæmpning av första stycket skall =ett =utlændskt =bolag =som =hör

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

134

hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och som =motsvarar =ett =svenskt =företag som =avses =i =bestæmmelsen behandlas som ett sèdant företag.

20

Om det intræffar en omstændighet som medför att det sæljande företaget inte længre existerar, skall kapitalvinsten tas upp som intækt.

Detta gæller inte om det sæljande I|UHWDJHWgenom en fusion gèr upp

i =ett =företag =som =tillhör =samma svenska =koncern. =I =stællet =skall =de bestæmmelser =som =gæller =för =det sæljande företaget tillæmpas pè det övertagande företaget.

Detta gæller inte om det sæljande företaget

± genom en fusion gèr upp i ett företag som tillhör samma svenska koncern, eller

± =upphör =att =existera =genom =en fission =och =vart =och =ett =av =de övertagande företagen omedelbart efter =fissionen =ingèr =i =samma svenska =koncern =som =det =sæljande företaget.

I =fall =som =avses =i =andra =stycket skall =de =bestæmmelser =som =gæller för det sæljande företaget tillæmpas =pè =det =övertagande företaget =eller =de =övertagande företagen.

Vid en fission skall kapitalvinsten =för =vilken =det sæljande =företaget =fètt =uppskov fördelas =pè =de =övertagande företagen =i =förhèllande =till =det nettoværde som förs över till varje företag. =Med =nettoværde =avses detsamma =som =i =37 =kap. =28 = andra stycket.

'HW DY\WWUDGH I|UHWDJHW gèr =upp =i

ett koncernföretag genom fusion

'HWDY\WWUDGHI|UHWDJHWupphör att

existera =genom =en =fusion =eller fission

24

Kapitalvinsten skall inte tas upp RPGHWDY\WWUDGHI|UHWDJHWgèr upp

i ett annat företag genom en fusion och =det =övertagande =företaget ingèr =i =samma =svenska =koncern som =det =sæljande =företaget. =Var och =en =av =de =andelar =i =det övertagande företaget som omedelbart =efter =fusionen =innehas

Kapitalvinsten skall inte tas upp om det avyttrade företaget

± =gèr =upp =i =ett =annat =företag genom =en =fusion =och =det övertagande =företaget =ingèr =i samma =svenska =koncern =som =det sæljande företaget, eller

± =upphör =att =existera =genom =en fission =och =vart =och =ett =av =de

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

135

av =det =sæljande =företaget =och företag =som =ingèr =i =samma svenska =koncern =som =det =sæljande företaget =anses =som =en =avyttrad andel. 6XPPDQDYNDSLWDOYLQVWHUQD

pè =de =faktiskt =avyttrade =andelarna skall =fördelas =pè =andelarna =i =det övertagande företaget.

övertagande =företagen =ingèr =i samma =svenska =koncern =som =det sæljande företaget

Var =och =en =av =de =andelar =i =det övertagande =företaget =eller =de övertagande företagen som omedelbart =efter =fusionen =eller fissionen =innehas =av =det =sæljande företaget =och =företag =som =ingèr =i samma =svenska =koncern =som =det sæljande =företaget =anses =som =en avyttrad andel.

Vid =en =fusion =skall =summan =DY kapitalvinsterna =pè =de =faktiskt avyttrade =andelarna =fördelas =pè andelarna =i =det =övertagande företaget.

Vid en fission skall kapitalvinsten =pè =de =faktiskt avyttrade andelarna fördelas pè de övertagande företagen i förhèllande till det nettoværde som förs =över =till =varje =företag. =Med nettoværde =avses =detsamma =som =i 37 kap. 28 andra stycket.

25

Om =det =köpande =företaget =vid =tidpunkten =för =den =koncerninterna andelsavyttringen æger andelar av samma slag och sort som den avyttrade andelen =(gamla =andelar) =eller =dærefter =förværvar =sèdana =andelar =(nya andelar), skall senare avyttringar som företaget gör anses ske i följande ordning:

1. gamla andelar,

2. avyttrade andelar,

3. nya andelar. Bestæmmelsen =skall =tillæmpas =pè =motsvarande =sætt =för =andra =företag som tillhör samma svenska koncern som det sæljande företaget och som i ett senare led förværvar en avyttrad andel.

Motsvarande turordning tillæmpas

1. =om =det =köpande =företaget =vid =tidpunkten =för =ett =sèdant =andelsbyte som avses i 21 æger andelar av samma slag och sort som de mottagna andelarna =(gamla =andelar) =eller =dærefter =förværvar =sèdana =andelar =(nya andelar), och

2. =efter =fusioner =i =sèdana =fall som =avses =i =24 = =i =frèga =om DQGHODU VRP LQQHKDV L det |YHUWDJDQGH företaget =RPHGHOEDUW efter =fusionen =(avyttrade =andelar) och =andelar =i =detta =företag =som förværvas senare (nya andelar).

HIWHUIXVLRQHUeller fissioner L sèdana fall som avses i 24 i frèga RP DQGHODU VRP LQQHKDV L ett |YHUWDJDQGH företag RPHGHOEDUW HIWHU IXVLRQHQ eller =fissionen (avyttrade =andelar) =och =andelar =i detta företag som förværvas senare

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

136

(nya andelar).

31 kap.

25 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =i =25 = =skall =ett utlændskt =bolag =som =hör =hemma =i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES) =och =som =motsvarar =ett svenskt =företag =som =anges i dessa bestæmmelser =behandlas =som =ett sèdant =företag, =om =det =utlændska bolaget =ær =skattskyldigt =för =den næringsverksamhet =som =fonden förs =över =till =och =verksamheten inte ær undantagen frèn beskattning =i =Sverige =genom =ett skatteavtal. =Detsamma =gæller =om bolaget =ær =ett =sèdant =svenskt företag =som =enligt =ett =skatteavtal skall =anses =ha =hemvist =i =en utlændsk =stat =inom =EES =och företaget ær skattskyldigt i Sverige för =den =næringsverksamhet =som fonden =förs =över =till =och verksamheten =inte =ær =undantagen frèn =beskattning =i =Sverige =pè grund av skatteavtal.

35 kap.

2 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =i =detta =kapitel skall =ett =utlændskt =bolag =som =hör hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES) =och =som =motsvarar =ett svenskt =företag =som =anges i dessa bestæmmelser =behandlas =som =ett sèdant =företag, =om mottagaren av koncernbidraget =ær =skattskyldigt =i Sverige för den næringsverksamhet som =koncernbidraget =hænför =sig till. Detsamma gæller om mottagaren =ær =ett =sèdant =svenskt företag =som =enligt =ett =skatteavtal skall =anses =ha =hemvist =i =en utlændsk =stat =inom =EES =om företaget ær skattskyldigt i Sverige

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

137

för =den =næringsverksamhet =som koncernbidraget hænför sig till.

3

Ett =koncernbidrag =frèn =ett =moderföretag =till =ett =helægt =dotterföretag eller frèn ett helægt dotterföretag till ett moderföretag skall dras av under förutsættning att

1. =varken =givaren =eller =mottagaren =ær =ett =privatbostadsföretag, investmentföretag eller förvaltningsföretag,

2. =bède =givaren =och =mottagaren =redovisar =bidraget =öppet =i sjælvdeklarationen vid samma èrs taxering,

3. dotterföretaget har varit helægt under givarens och mottagarens hela beskattningsèr eller sedan dotterföretaget började bedriva næringsverksamhet av nègot slag,

4. =mottagaren =inte =enligt =ett skatteavtal skall anses ha hemvist i HQXWOlQGVNVWDWoch

5. RP ELGUDJHW OlPQDV IUnQ

dotterföretaget till moderföretaget, utdelning =under =beskattningsèret frèn =dotterföretaget =inte =skall =tas upp hos moderföretaget.

4. =mottagaren =inte =enligt =ett skatteavtal skall anses ha hemvist i HQ XWOlQGVN VWDW utom =i =fall =som

avses i 2 a andra meningen,

5. =næringsverksamheten =som koncernbidraget hænför sig till inte ær =undantagen =frèn =beskattning =i Sverige =pè =grund =av =ett skatteavtal,och

6. RP ELGUDJHW OlPQDV IUnQ

dotterföretaget till moderföretaget, utdelning =under =beskattningsèret frèn =dotterföretaget =inte =skall =tas upp hos moderföretaget.

4

Ett koncernbidrag frèn ett helægt dotterföretag =till =ett =annat =helægt dotterföretag till samma moderföretag skall dras av, om de I|UXWVlWWQLQJDUVRPDQJHVL±4 ær uppfyllda och

Ett koncernbidrag frèn ett helægt dotterföretag =till =ett =annat =helægt dotterföretag till samma moderföretag skall dras av, om de I|UXWVlWWQLQJDUVRPDQJHVL±5 ær uppfyllda och

1. moderföretaget ær ett investmentföretag eller förvaltningsföretag,

2. =utdelning =under =beskattningsèret =frèn =det =dotterföretag =som =ger koncernbidraget inte skall tas upp av moderföretaget, eller

3. utdelning under beskattningsèret frèn det dotterföretag som tar emot koncernbidraget skall tas upp av moderföretaget.

5

Ett =koncernbidrag =frèn =ett moderföretag till ett annat svenskt aktiebolag æn ett helægt dotterföretag =skall =dras =av, =om =de förutsættningar som anges i 3 1, 2

och = lU XSSI\OOGD RFK RP

ægarförhèllandena =under =givarens

Ett =koncernbidrag =frèn =ett moderföretag till ett annat svenskt aktiebolag æn ett helægt dotterföretag =skall =dras =av, =om =de förutsættningar som anges i 3 1,  och =5 lU XSSI\OOGD RFK RP ægarförhèllandena =under =givarens

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

138

och mottagarens hela beskattningsèr eller sedan mottagaren började bedriva næringsverksamhet =av =nègot =slag har =varit =sèdana =att =mottagaren genom fusioner mellan moderföretag =och =dotterbolag =har kunnat =gè =upp =i =moderföretaget. Fusion =skall =anses kunna æga rum nær =ett =moderföretag =æger =mer =æn 90 =procent =av =aktierna =i =ett dotterbolag, men inte i andra fall.

och mottagarens hela beskattningsèr eller sedan mottagaren började bedriva næringsverksamhet =av =nègot =slag har =varit =sèdana =att =mottagaren genom fusioner mellan moderföretag =och =dotterbolag =har kunnat =gè =upp =i =moderföretaget. Fusion =skall =anses kunna æga rum nær =ett =moderföretag =æger =mer =æn 90 =procent =av =aktierna =i =ett dotterbolag, men inte i andra fall.

36 kap.

2 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =i =detta =kapitel skall =ett =utlændskt =bolag =som =hör hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och som =motsvarar =ett =svenskt aktiebolag =eller =en =svensk ekonomisk förening behandlas som ett =sèdant =företag =om =det utlændska =bolaget =ær =skattskyldigt för =næringsverksamhet =i =Sverige. Detsamma =gæller =ett =sèdant svenskt =företag =som =enligt =ett skatteavtal skall anses ha hemvist i en utlændsk stat inom EES och om företaget =ær =skattskyldigt =för næringsverksamhet i Sverige.

Om =det =utlændska =bolaget =ær kommittentföretag, =gæller =första stycket =bara =under =förutsættning att inkomsten frèn kommissionærsverksamheten =skall tas upp i næringsverksamheten som bedrivs frèn det fasta driftstællet

3

Om kommissionærsföretaget bedriver kommissionærsverksamhet för ett enda =kommittentföretags =rækning, =fèr =överskottet =eller =underskottet =av kommissionærsverksamheten =tas =upp =respektive =dras =av =hos kommittentföretaget under förutsættning att

1. kommissionærsförhèllandet ær grundat pè ett skriftligt avtal,

2. =kommissionærsföretaget =bedriver =kommissionærsverksamheten uteslutande för kommittentföretagets rækning,

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

139

3. kommissionærsföretaget =under =beskattningsèret =inte =bedriver næringsverksamhet =i =næmnværd =omfattning =vid =sidan =av kommissionærsverksamheten,

4. verksamheten =har =bedrivits =pè =det =sætt =som =anges =i =detta =kapitel under =bèda =företagens =hela =beskattningsèr =eller =sedan =kommissionærsföretaget började bedriva næringsverksamhet av nègot slag,

5. beskattningsèren för bèda företagen slutar vid samma tidpunkt, och

6. bèda =företagen =skulle =haft =rætt =till =avdrag =för =koncernbidrag =enligt 35 kap. =om =de =hade =læmnat =sèdant =till =det =andra =företaget =under beskattningsèret.

Vid prövning av förutsættningen i första stycket 6 skall kommissionærsverksamheten anses ingè i bèda företagens verksamhet.

Om =kommissionærsföretaget =ær ett =sèdant =utlændskt =bolag =som avses i 2 a , skall vid prövning av förutsættningarna i första stycket 3 och =4 =vad =som =sægs =om kommissionærsföretaget =i =stællet gælla =dess =fasta =driftstælle. =9LG

prövning =av =förutsættningen =i första stycket 6 skall kommissionærsverksamheten anses LQJnLEnGDI|UHWDJHQVYHUNVDPKHW

40 kap.

6

0HGkoncernDYVHVLGHWWDNDSLWHO ± en koncern enligt nègon av de bestæmmelser som anges i 5 första stycket,

± nær det gæller svenska ideella föreningar, en koncern enligt 1 kap. 4 èrsredovisningslagen (1995:1554), och

± =en =motsvarande =utlændsk företagsgrupp, =om =moderföretaget K|U KHPPD L HQ medlemsstat =i

Europeiska =unionen HOOHU lU HWW sèdant XWOlQGVNWERODJsom avses i 6 kap. 10 .

± =en =motsvarande =utlændsk företagsgrupp, =om =moderföretaget K|U KHPPD L HQ stat =inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet HOOHU lU HWW

utlændskt bolag.

42 kap.

16 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =om =moderbolag =i 16 = =första =stycket =skall =ett utlændskt bolag som motsvarar ett svenskt =aktiebolag =behandlas =som ett =sèdant =om =det =utlændska bolaget hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet (EES) eller i en stat =med vilken Sverige har ingètt ett =skatteavtal =som =innehèller =en

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

140

artikel om informationsutbyte. 

20 a

Vid tillæmpning av bestæmmelserna =i =19 =och =20 = skall =ett =utlændskt =bolag =som =hör hemma =i =en =stat =inom =Europeiska ekonomiska samarbetsomrèdet och som motsvarar en svensk ekonomiskförening behandlas som en =sèdan Vid =tillæmpning =av bestæmmelserna =i =20 = =skall =ett utlændskt =bolag =som =hör =hemma =i en =stat =inom =EES =och =som motsvarar =ett =svenskt =aktiebolag behandlas som ett sèdant.

.

48 kap.

$QGHODU VRP erhèlls JHQRP utdelning i vissa fall

$QGHODU VRP förværvas =JHQRP utdelning i vissa fall

8

)|U DQGHODU VRP erhèlls JHQRP sèdan =utdelning =av =andelar =i dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. 16 , anses som anskaffningsutgift sè stor del av omkostnadsbeloppet för =aktierna =i =moderbolaget =± beræknat =vid =tidpunkten =för utdelningen =± =som =motsvarar =den I|UlQGULQJ L PDUNQDGVYlUGHW

dessa =aktier =som =utdelningen medför.

)|U DQGHODU VRP förværvas genom sèdan utdelning av andelar i =dotterbolag =som =avses =i =42 =kap. 16 , anses som anskaffningsutgift sè stor del av omkostnadsbeloppet för =aktierna =i =moderbolaget =± beræknat =vid =tidpunkten =för utdelningen =± =som =motsvarar =den I|UlQGULQJ L PDUNQDGVYlUGHW som

utdelningen =medför =för =dessa aktier.

Nær =det =senare =skall =beræknas =ett =omkostnadsbelopp =för =aktierna =i moderbolaget, =skall =den =genomsnittliga =anskaffningsutgiften =minskas =i motsvarande mèn.

2P GHQ VRP erhèller =DQGHODU i utdelning =utan =att =æga =aktier =i moderbolaget =læmnar =ersættning för =rætten =till =utdelning, =anses ersættningen som anskaffningsutgift. =Om =nègon HUVlWWQLQJ LQWH OlPQDV lU de

utdelade andelarnas anskaffningsutgiftQROO

2P GHQ VRP förværvar =DQGHODU

genomXWGHOQLQJXWDQDWWlJDDNWLHU

i =moderbolaget =læmnar =ersættning för =rætten =till =utdelning, =anses ersættningen som anskaffningsutgift. =Om =nègon ersættning inte læmnas, ær

anskaffningsutgiftenQROO

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

141

$NWLHU VRP erhèlls JHQRP utskiftning i vissa fall

$NWLHU VRP förværvas =JHQRP utskiftning i vissa fall

9

)|U DNWLHU VRP erhèlls JHQRP utskiftning =frèn =en =ekonomisk förening =vid =sèdan =ombildning =av HQ svensk =HNRQRPLVN I|UHQLQJ WLOO aktiebolag =som =avses =i =42 =kap. ansesVRPDQVNDIIQLQJVXWJLIW det =omkostnadsbelopp =som =skulle ha =anvænts =om =andelarna =i föreningen =hade =avyttrats =vid tidpunkten för utskiftningen.

)|UDNWLHUVRPförværvasJHQRP utskiftning =frèn =en =ekonomisk förening =vid =sèdan =ombildning =av en =ekonomisk =förening =till aktiebolag =som =avses =i =42 =kap. skall VRP DQVNDIIQLQJVXWJLIW

anses GHW RPNRVWQDGVEHORSS VRP

skulle =ha =anvænts =om =andelarna =i föreningen =hade =avyttrats =vid tidpunkten för utskiftningen.

49 kap.

22

Om =en =mottagen =andel =avyttras =genom =en =koncernintern andelsavyttringI=skall =uppskovsbeloppet =tas =upp =som =intækt =först =nær kapitalvinsten pè grund av den koncerninterna andelsavyttringen skall tas upp =som =intækt. =Om =det =vid =en =avyttring =av =en =mottagen =andel =inte uppkommer vare sig en kapitalvinst eller en kapitalförlust men det skulle ha =funnits =förutsættningar =för =uppskov =med =beskattningen =av =en kapitalvinst enligt bestæmmelserna om koncerninterna andelsavyttringar i 25 =kap. =6JJJ27 = =om =det =hade =uppkommit =en =sèdan =vinst, =skall uppskovsbeloppet tas upp som intækt först nær en faktisk kapitalvinst pè grund av den avyttringen skulle ha tagits upp som intækt.

Kapitalvinsten pè grund av den koncerninterna andelsavyttringen skall anses ha tagits upp som intækt

JJJ vid utdelning som avses i 25 kap. 22 eller 23 , och JJJ vid fusion som avses i 25 kap. första =stycket om GHW lU koncernmoderföretaget =som =ær övertagande företag.

JJJ YLG IXVLRQ eller =fission =VRP DYVHVLNDStill den delGHW ær =koncernmoderföretaget =som =ær övertagande företag.

61 kap.

19

Som synnerliga skæl för att justera værdet av bilförmèn nedèt anses ± att bilen anvænts som arbetsredskap, ± =att =bilen =anvænts =i =taxinæring, =att =den =körts =minst =6 =000 =mil =i verksamheten under kalenderèret och att dispositionen för privat körning varit begrænsad i mer æn ringa utstræckning, eller

± att det finns liknande omstændigheter. Værdet =av= =bilförmèn =skall justeras nedèt ocksè nær bilen ingèr i =en =större =grupp =av =bilar =som deltar i ett test eller liknande för att prova =ut =ny =eller =förbættrande miljö- =eller =sækerhetsteknik =eller

Værdet =av= =bilförmèn =skall justeras nedèt ocksè nær bilen ingèr i =en =större =grupp =av =bilar =som deltar i ett test eller liknande för att prova =ut =ny =eller =förbættrande miljö- =eller =sækerhetsteknik =eller

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

142

dylikt =och =bilen =i =det =utförandet inte finns att köpa pè den allmænna PDUNQDGHQ LQRP Europeiska

unionens =medlemslænder =eller EES-lænderna.

dylikt =och =bilen =i =det =utförandet inte finns att köpa pè den allmænna PDUNQDGHQ LQRP Europeiska

ekonomiska samarbetsomrèdet.

Om =bilen =ær =utrustad =med =teknik =för =drift =helt =eller =delvis =med miljövænligare =drivmedel =æn =bensin =och =dieselolja =eller =med elektricitet och =bilens =nybilspris =dærför =ær =högre =æn =nybilspriset =för =nærmast jæmförbara =bil utan sèdan teknik, skall förmènsværdet justeras nedèt till en nivè som motsvarar förmènsværdet för den jæmförbara bilen.

65 kap.

16

I lagen (1986:468) om avrækning =av =utlændsk =skatt =finns bestæmmelser =om =avrækning =av utlændsk =skatt =för =obegrænsat skattskyldiga.

I lagen (1986:468) om avrækning =av =utlændsk =skatt =finns bestæmmelser =om =avrækning =av utlændsk =skatt =för =obegrænsat VNDWWVN\OGLJD och =i =vissa =fall =för

begrænsat skattskyldiga.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Bestæmmelserna =i =40 =kap. =6 = =i =sin =nya =lydelse =tillæmpas =pè beskattningsèr som pèbörjas den 1 januari 2001 eller senare.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

143

Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229)

Hærigenom föreskrivs att det i lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229) skall införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 12 ±15 =, =samt =nærmast =före =5 =kap. =12 =och =13 = =nya =rubriker =av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

Det sæljande företaget upphör att existera genom en fission

12

Vid =tillæmpning =av =10 = andra stycket =den =upphævda =lagen (1998:1602) =om =uppskov =med beskattningen vid andelsöverlètelser inom koncerner skall, =om =den =skattskyldige =begær det, =vad =som =sægs =om =fusioner ocksè =gælla =om =det =sæljande företaget =upphör =att =existera genom en sèdan fission som anges i =5 = =den =upphævda =lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlètelser. Detta gæller =bara =om =de =övertagande företagen omedelbart efter fissionen =tillhör =samma =koncern som sæljaren.

Det =sæljande =företagets =vinst fördelas =pè =de =övertagande företagen =i =förhèllande =till =det nettoværde som förs över till varje företag. =Med =nettoværde =avses detsamma =som =i =37 =kap. =28 = andra =stycket = inkomstskattelagen (1999:1229) .

Vad =som =sægs =om =det övertagande =företaget =vid =en fusion =gæller =vart =och =ett =av =de övertagande =företagen =vid =en fission.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

144

Det överlètna företaget upphör att existera genom en fission

13 

Vid =tillæmpning =av =14 = =den upphævda =lagen =( 1998:1602 ) =om uppskov =med =beskattningen =vid andelsöverlètelser inom koncerner skall, =om =den =skattskyldige =begær det, =vad =som =sægs =om =fusioner ocksè =gælla =om =det =avyttrade företaget =upphör =att =existera genom en sèdan fission som anges i =5 = =den =upphævda =lagen ( 1998:1603 ) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlètelser. Detta gæller bara om och vart och ett av de =övertagande =företagen =ingèr =i samma =koncern =som =det =sæljande företaget. =Vad =som =sægs =om =det övertagande =företaget =vid =en fusion =gæller =vart =och =ett =av =de övertagande =företagen =vid =en fission.

Kapitalvinsten =pè =de =faktiskt avyttrade andelarna fördelas pè de övertagande företagen i förhèllande till det nettoværde som förs =över =till =varje =företag. =Med nettoværde =avses =detsamma =som =i 37 =kap. =28 = =andra =stycket inkomstskattelagen (1999:1229) .

14

Om =den =skattskyIdige =begær =att 13 = =skall =tillæmpas, =gæller =vad som sægs i frèga turordning i 15 tredje =stycket =2 =den =upphævda lagen =( 1998:1602 ) =om =uppskov med beskattningen vid andelsöverlètelser inom koncerner ocksè =i =frèga =om =andelar =som innehas =i =ett =övertagande =företag efter en fission.

15 

Om =den =skattskyldige =begær =att bestæmmelserna =i =13 = =skall tillæmpas, =gæller =vad =som =sægs =i

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

145

frèga =om =vinst =vid =fusion =i =19 = andra stycket den upphævda lagen (1998:1601) =om =uppskov =med beskattningen =vid =andelsbyten ocksè =vinst =vid =fission =till =den =del koncernmoderföretaget ær övertagande företag.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001 =och =tillæmpas =pè överlètelser som skett och förfaranden som genomförts efter utgèngen av èr 1998.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

146

Förslag till lag om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt

Hærigenom =föreskrivs =att =det =i =lagen =(1986:468) =om =avrækning =av utlændsk skatt skall införas en ny paragraf, 2 a , av följande lydelse.

2 a

Termer och uttryck som anvænds i =denna =lag =har =samma =betydelse och =tillæmpningsomrède =som =i inkomstskattelagen =(1999:1229) om inte annat angeseller framgèr av sammanhanget.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001 och tillæmpas första gèngen vid 2002 èrs taxering.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

147

Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1255) om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt

Hærigenom föreskrivs att 1 och 2 i lagen (1986:468) om avrækning av =utlændsk =skatt =i =stællet =för =dess =lydelse =enligt =lagen =(1999:1255) =om ændring i næmnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1

Om =en =obegrænsat =skattskyldig har haft intækt

Om =en =obegrænsat =skattskyldig KDU KDIW LQWlNW eller =en =begrænsat

skattskyldig =har =haft =sèdan =intækt som =hænför =sig =till =ett =fast driftstælle i Sverige

a) som medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

b) för vilken han beskattats i utlændsk stat, och

c) som enligt skattelagstiftningen i den utlændska staten anses hærröra dærifrèn,

har han ± med den inskrænkning som följer av 2 ± genom avrækning av den del av den utlændska skatten som belöper sig pè intækten rætt att erhèlla =nedsættning =av =statlig =inkomstskatt =och =kommunal =inkomstskatt enligt 4±13 .

Motsvarande =gæller =i =tillæmpliga =delar =i =fall =en =fysisk =person =enligt lagen =(1984:1052) =om =statlig =fastighetsskatt =skall =betala =fastighetsskatt för en privatbostad som ær belægen utomlands.

2P HWW svenskt =I|UHWDJ YLG HQ prövning =enligt =24 =kap. =20 = inkomstskattelagen =inte =kan =visa att =inkomstbeskattningen =av =den utlændska =juridiska =personen =ær jæmförlig med inkomstbeskattningen enligt næmnda =lag =av =ett =svenskt =företag med =motsvarande =inkomster =men övriga förutsættningar för skattefrihet =för =utdelningen =ær uppfyllda, =gæller =följande. =Utöver den =avrækning =som =medges =enligt första stycket och enligt dubbelbeskattningsavtal, har företaget rætt att genom avrækning erhèlla =nedsættning =av =statlig inkomstskatt =med =ett =belopp =som motsvarar =tretton =procent =av utdelningens =bruttobelopp. =Vid =en sèdan =avrækning =gæller =4±13 = =i tillæmpliga delar.

Om =ett =företag =vid =en =prövning enligt 24 kap. 20 inkomstskattelagen =inte =kan =visa att =inkomstbeskattningen =av =den utlændska =juridiska =personen =ær jæmförlig med inkomstbeskattningen enligt næmnda =lag =av =ett =svenskt =företag med =motsvarande =inkomster =men övriga förutsættningar för skattefrihet =för =utdelningen =ær uppfyllda, =gæller =följande. =Utöver den =avrækning =som =medges =enligt första stycket och enligt dubbelbeskattningsavtal, har företaget rætt att genom avrækning erhèlla =nedsættning =av =statlig inkomstskatt =med =ett =belopp =som motsvarar =tretton =procent =av utdelningens =bruttobelopp. =Vid =en sèdan =avrækning =gæller =4±13 = =i tillæmpliga delar.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

148

2

Rætt =till =avrækning =enligt =1 = =första =stycket =föreligger =inte =om =statlig inkomstskatt, =kommunal =inkomstskatt, =den =utlændska =skatten =samt =den utlændska =intækten =omfattas =av =dubbelbeskattningsavtal. =Med =att =den utlændska intækten omfattas av dubbelbeskattningsavtal avses æven fall dè nègon intækt av en privatbostad som ær belægen utomlands inte uppburits men, =om =sèdan =intækt =hade =uppburits, =denna =omfattats =av dubbelbeskattningsavtal. =Rætt =till =avrækning =enligt =1 = =andra =stycket föreligger inte om statlig fastighetsskatt omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Vid avrækning med stöd av dubbelbeskattningsavtal tillæmpas dock 4±13 . =

Bestæmmelserna =i =första =stycket tillæmpas =inte =dè =en =begrænsat skattskyldig har rætt till avrækning av =utlændsk =skatt enligt 1 första stycket.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

149

Förslag till lag om ændring i lagen (1998:1618) om upphævande av lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG

Hærigenom =föreskrivs =att =övergèngsbestæmmelserna =till =lagen =om ændring =i =lagen =(1998:1618) =om =upphævande =av =lagen =(1994:1854) =om inkomstbeskattningen =vid =grænsöverskridande =omstruktureringar =inom EG skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs =att =lagen =(1994:1854) om =inkomstbeskattningen =vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG skall upphöra att gælla vid utgèngen av èr 1998. Den upphævda lagen tillæmpas dock

i =frèga =om =internationella fusioner och fissioner pè förfaranden =som =genomförts =före den 1 januari 1999,

L IUnJD RP =LQWHUQDWLRQHOOD verksamhetsöverlètelser pè överlètelser =före =den =1 =januari 1999 och

i =frèga =om =internationella andelsbyten =pè =förværv före den 1 januari 1999.

En =internationell =fusion =eller fission =skall =anses =genomförd =nær det =eller =de =överlètande =bolagen har upplösts.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs =att =lagen =(1994:1854) om =inkomstbeskattningen =vid grænsöverskridande omstruktureringar inom EG skall upphöra att gælla vid utgèngen av èr 1998. Den upphævda =lagen =tillæmpas =dock

enligt följande:

1. =I IUnJD RP LQWHUQDWLRQHOOD

IXVLRQHU RFK ILVVLRQHU tillæmpas

den upphævda lagen

förfaranden =som =genomförts =före den =1 =januari =1999. =En internationell =fusion =eller =fission skall anses genomförd nær det eller de =överlètande =bolagen =har upplösts.

2. =I IUnJD RP LQWHUQDWLRQHOOD

YHUNVDPKHWV|YHUOnWHOVHU tillæmpas

den upphævda lagen

överlètelser =före =den =1 =januari 1999.

3. =I IUnJD RP LQWHUQDWLRQHOOD

andelsbyten

tillæmpas den

upphævda =lagen =Sn I|UYlUY I|UH

den 1 januari 1999.

4. =I =frèga =om =internationella andelsbyten =gæller =dærutöver följande =om =den =skattskyldige begær det.

a) =Avyttras =andelar =som mottagits =som =vederlag =vid =ett internationellt =andelsbyte =genom en =koncernintern =andelsavyttring enligt =25 =kap. =6±27 = inkomstskattelagen =( 1999:1229 ) och =fèr =den =skattskyldige =uppskov med beskattningen av kapitalvinst,

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

150

skall som kapitalvinst vid tillæmpning av næmnda bestæmmelser avses æven realisationsvinst =som =uppkommit vid =det =internationella =andelsbytet och =motsvarande =belopp =enligt 23 =tredje =eller =fjærde =styckena och =vinst =24 = =den =upphævda lagen.

Detsamma =gæller =æven =om förutsættningar =inte =föreligger =att medge uppskov med beskattningen vid den koncerninterna andelsavyttringen dærför att nègon vinst inte uppkommit. Realisationsvinst =som =uppkommit vid =det =internationella =andelsbytet och =motsvarande =belopp =enligt 23 =tredje =eller =fjærde =styckena och vinst enligt 24 den upphævda lagen behandlas som en kapitalvinst =som =uppkommit =vid den koncerninterna andelsavyttringen.

Om =andelar =som =mottagits =som vederlag =vid =det =internationella andelsbytet =upphör =att =existera genom =en =fusion =eller =fission gæller =25 =kap. =20 =och =24 = inkomstskattelagen pè motsvarande sætt.

b) =Avyttras =andelar =som mottagits =som =vederlag =vid =det internationella =andelsbytet =genom ett =andelsbyte =enligt =49 =kap. inkomstskattelagen =och =fèr =den skattskyldige uppskov med beskattningen =av =vinst, =skall =som kapitalvinst =enligt =49 =kap. =14 andra stycket eller vinst enligt 17 næmnda lag avses æven realisationsvinst =som =uppkommit vid =det =internationella =andelsbytet och =motsvarande =belopp =enligt 23 =tredje =eller =fjærde =styckena och vinst enligt 24 den upphævda lagen.

Detsamma =gæller =æven =om förutsættningar =inte =föreligger =att medge uppskov med beskattningen

Prop. 2000/01:22 Bilaga 4

151

vid =andelsbytet =dærför =att =nègon vinst inte uppkommit. Realisationsvinst =som =uppkommit vid =det =internationella =andelsbytet och =motsvarande =belopp =enligt 23 =tredje =eller =fjærde =styckena och vinst enligt 24 den upphævda lagen behandlas som en kapitalvinst =som =uppkommit =vid andelsbytet.

Realisationsvinst eller motsvarande =belopp =som =enligt 23 den upphævda lagen skulle ha tagits =upp =som =intækt =av =tjænst skall behandlas som tjænstebelopp enligt =49 =kap. =16 = =andra =stycket inkomstskattelagen .

c) Vid tillæmpning av punkterna a =och =b skall belopp som tidigare tagits =upp =som =intækt =avræknas frèn =realisationsvinsten =eller motsvarande belopp eller vinsten.

1. =Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001 =och =tillæmpas =pè överlètelser som skett och förfaranden som genomförts efter utgèngen av èr 1998.

2. =Skall =till =följd =av =bestæmmelserna =i =lagen =(1999:1230) =om ikrafttrædande =av =inkomstskattelagen =(1999:1229) =inkomstskattelagen inte =tillæmpas =skall =vid =tillæmpningen =av =denna =lag =hænvisningarna =till inkomstskattelagen i stællet avse motsvarande bestæmmelser i

± den upphævda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, och

± den upphævda lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlètelser inom koncerner.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 5

152

Lagrèdet

Utdrag ur protokoll vid sammantræde 2000-10-17

Nærvarande: f.d. justitierèdet Staffan Vængby, justitierèdet Leif Thorsson, regeringsrèdet Rune Lavin.

Enligt =en =lagrèdsremiss =den =5 =oktober =2000 =(Finansdepartementet) =har regeringen beslutat inhæmta Lagrèdets yttrande över förslag till

1. lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ændring i lagen (1999:1230) om ikrafttrædande av inkomstskattelagen (1999:1229),

3. lag om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt,

4. lag om ændring i lagen (1999:1255) om ændring i lagen (1986:468) om avrækning av utlændsk skatt,

5. lag om ændring i lagen (1998:1618) om upphævande av lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid grænsöver- skridande omstruktureringar inom EG.

Förslagen har inför Lagrèdet föredragits av kanslirèdet Anita Saldên Enêrus.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrèdet:

Förslaget till lag om ændring i inkomstskattelagen

42 kap. 16 a

Den =föreslagna =bestæmmelsen =avser =den =situationen =att =bestæmmelserna om =moderbolag =i =16 = =första =stycket =ær =under =tillæmpning. =Vid paragrafens =anvændning =skall =det =i =16 =a = =angivna =utlændska =bolaget behandlas =som =ett =svenskt =aktiebolag =vad =gæller =utdelning =av =andelar =i dotterbolag.

Frègan =om =uttagsbeskattning =skall =ske =hos =det =utdelande =bolaget regleras i 22 kap. 10 . Paragrafen innebær att uttagsbeskattning under vissa förutsættningar inte skall ske. Av det förslag som överlæmnats till Lagrèdet för granskning framgèr inte ± ètminstone inte omedelbart ± att bestæmmelserna i 22 kap. 10 ocksè skall omfatta de ifrègavarande utlændska bolagen.

Den =föreslagna =16 =a = =gæller =alltsè =vid =tillæmpningen =av bestæmmelserna =i =16 = =första =stycket. =Dæremot =sægs =inte =nègot =om =vad som =gæller =vid =tillæmpningen =av =22 =kap. =10 =. =Paragrafens tillæmpningsomrède bestæms bl.a. genom orden: ´Vid sèdan utdelning av andelar =som =avses =i =42 =kap. =16 = =« =.´ =Hænvisningen =till =42 =kap. =16 ingèr som en av förutsættningarna i 22 kap. 10 och kommer att utgöra en del av tillæmpningen av sistnæmnda paragraf.

Prop. 2000/01:22 Bilaga 5

153

Om avsikten ær att bestæmmelserna i 22 kap. 10 æven skall omfatta utlændska =bolag, =bör =detta =enligt =Lagrèdets =mening =uttryckas =klarare =i lagtexten. =Den =bæsta =utvægen =betræffande =22 =kap. =10 = =torde =vara =att hænvisningen =kommer =att =omfatta =bède =16 =och =16 =a = =i =42 =kap. Motsvarande =ændring =kan =behöva =göras =i =andra =lagrum =i inkomstskattelagen. Bestæmmelsen i 16 a kan dè inte ha sin föreslagna karaktær av definitionsregel utan bör formuleras om sè att den inleds med orden: =´Första =stycket =i =16 = =gæller =æven =ett =utlændskt =bolag =som motsvarar ett svenskt aktiebolag om det utlændska bolaget « .´

42 kap. 20 a

Vad ovan sagts under 16 a om förhèllandet mellan denna paragraf och 22 kap. 10 har motsvarande tillæmpning hær.

ávriga lagförslag

Lagrèdet læmnar förslagen utan erinran.

154

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 19 oktober 2000

Nærvarande: statsrèdet Hjelm-Wallên, ordförande, och statsrèden Thalên, Winberg, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wærnersson, Lejon, Lövdên, Ringholm, Bodström

Föredragande: statsrèdet Ringholm

Regeringen beslutar proposition 2000/01:22 Anpassningar pè företagsskatteomrèdet till EG-fördraget, m.m.