Prop. 2009/10:208

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Prop. 2009/10:208

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 april 2010

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa förenklingar i årsredovisningslagstiftningen. Förslaget innebär att ett moderföretag inte behöver upprätta koncernredovisning, om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av ställningen och resultatet för koncernen. Koncernredovisning ska då bara upprättas om flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse. Förslaget syftar till att minska företagens administrativa kostnader.

I propositionen föreslås även ett klargörande i fråga om Revisorsnämndens möjligheter att lämna information till tillsynsorgan i stater utanför EES.

Vidare behandlas i propositionen frågan om ändrad tidpunkt för tilllämpning av de nya bestämmelser om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen tidigare har beslutat om. Det föreslås att värderingsbestämmelserna ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

1

Prop. 2009/10:208

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................4 2 Lagtext..............................................................................................5 2.1 Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

( 1995:1554 )........................................................................5

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag .............................................................8

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag..................................11

2.4 Förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883)........................................................................13

2.5

Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

( 1995:1554 )......................................................................14

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag ...........................................................15

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag..................................16

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:218) om

konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende...............17

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag......................................................................19

2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om

europakooperativ..............................................................20

3 Ärendet och dess beredning............................................................21 4 EU-rättsliga och nationella bestämmelser om redovisning.............22

5

Vissa företag undantas från skyldigheten att upprätta koncernredovisning ........................................................................23

6 Redovisning av utgifter för företagsbildning..................................25

7 Revisorsnämndens internationella samarbete .................................25 8 Framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbestämmelser i årsredovisningslagarna..........................26 9 Ändringar med anledning av Lissabonfördraget.............................27 10 Ikraftträdande..................................................................................28

11 Förslagens konsekvenser ................................................................29

12 Författningskommentar...................................................................30

12.1

Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)......................................................................30

12.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag ...........................................................32

12.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag..................................34

12.4 Förslaget till lag om ändring i revisorslagen

( 2001:883 ) ....................................................................... 36

Prop. 2009/10:208

3

12.5

Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) ..................................................................... 37

12.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag........................................................... 37

12.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ................................. 38

12.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:218) om

konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende .............. 38

12.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag ..................................................................... 39

12.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:595) om

europakooperativ ............................................................. 39

Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Ds 2009:34..................... 41 Bilaga 2 Promemorians lagförslag ..................................................... 42 Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna..................................... 48 Bilaga 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av

den 18 juni 2009 .................................................................. 49

Bilaga 5 Lagförslaget i utkastet till lagrådsremiss.............................. 52

Bilaga 6 Förteckning över remissinstanserna..................................... 53 Bilaga 7 Lagrådsremissens lagförslag ................................................ 54 Bilaga 8 Lagrådets yttrande................................................................ 61

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 april 2010......... 63

Rättsdatablad.......................................................................................... 64

Prop. 2009/10:208

4

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

4. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

5. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

6. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

7. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

8. lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,

9. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag, 10. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

Prop. 2009/10:208

5

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554)

dels att 7 kap. 1, 5 och 32 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §2

Ett moderföretag skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 eller 3 §.

Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2, 3 eller 3 a §.

3 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

5 §3

Koncernredovisningen skall omfatta samtliga dotterföretag, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om företaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på

Koncernredovisningen ska omfatta samtliga dotterföretag, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om företaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). 2 Senaste lydelse 1999:1112. 3 Senaste lydelse 1999:1112.

Prop. 2009/10:208

6

rättvisande bild. Om flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse, skall de dock omfattas av koncernredovisningen.

rättvisande bild. Om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse, ska de dock omfattas av koncernredovisningen.

Ett dotterföretag behöver inte heller omfattas av koncernredovisningen, om

1. betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,

2. nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

3. andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.

Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket skall i en not upplysa om skälen för detta.

Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket ska i en not upplysa om skälen för detta.

32 §3

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1–3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,

3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och 2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,

5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.: – 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,

– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

6. 31 § första stycket, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a– 4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll, och

7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovis-

3 Senaste lydelse 2009:34.

Prop. 2009/10:208

7

ningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

Prop. 2009/10:208

8

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 7 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 6 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §2

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar skall en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

6 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 7 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). 2 Senaste lydelse 2006:1378.

Prop. 2009/10:208

9

7 §3

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § första och tredje styckena om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till

a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 4 § 3–6 denna lag om indelning av eget kapital,

e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen, samt

4. 5 och 6 §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

4. 5–6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

3 Senaste lydelse 2009:35.

Prop. 2009/10:208

10

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

Prop. 2009/10:208

11

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs1 att 7 kap.2 och 5 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

2 §2

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4 § 1–4 om koncernredovisningens delar, 5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen, 6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild, 7 § andra stycket om valuta, 8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar, 10 § om balansdag, 12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag, 15 § om förändringar i koncernens sammansättning, 16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag, 18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen, 25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räknas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

5 §3

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2. 2 § vad gäller hänvisningarna till

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). 2 Senaste lydelse 2009:36. 3 Senaste lydelse 2009:36.

Prop. 2009/10:208

12

a) 7 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

a) 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,

c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,

e) 5 kap. 4 § 1–3, 5 och 7–9 denna lag om eget kapital och avsättningar,

f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen, samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

2.4 Förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Prop. 2009/10:208

13

Härigenom föreskrivs1 att 27 c § revisorslagen (2001:883) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 c §2

Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig myndighet i ett annat tredjeland än Schweiz, om utlämnandet är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i den stat som har begärt uppgifterna,

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredjelandet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet,

2. tillräckliga garantier har lämnats för att uppgifterna inte kommer att utnyttjas för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag,

3. Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och

3. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och

4. Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten. Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/30/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 53, Celex 32008L0030). 2 Senaste lydelse 2009:564.

2.5 Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Prop. 2009/10:208

14

Härigenom föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554) att punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1173) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1.1 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestämmelserna i 4 kap. 14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestämmelserna i 4 kap. 14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

1 Senaste lydelse 2008:1236.

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Prop. 2009/10:208

15

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1176) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag1 träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

1 Senaste lydelse 2008:1235.

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Prop. 2009/10:208

16

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1178) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag1 träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

1 Senaste lydelse 2008:1234.

Prop. 2009/10:208

17

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

Härigenom föreskrivs1 att 4 § lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §2

Näringsidkaren skall lämna skriftlig information till den som begär upplysningar om en bostadsandel. Informationen skall innehålla

Näringsidkaren ska lämna skriftlig information till den som begär upplysningar om en bostadsandel. Informationen ska innehålla

1. uppgift om näringsidkarens namn, adress och rättsliga status,

2. uppgift om bostadslägenhetens ägares namn, adress och rättsliga status, om ägaren är någon annan än näringsidkaren,

3. en beskrivning av den rättighet som bostadsandelen avser och villkoren enligt gällande rätt för att rättigheten skall kunna utnyttjas samt uppgift om i vilken utsträckning dessa villkor har uppfyllts,

3. en beskrivning av den rättighet som bostadsandelen avser och villkoren enligt gällande rätt för att rättigheten ska kunna utnyttjas samt uppgift om i vilken utsträckning dessa villkor har uppfyllts,

4. en beskrivning av bostadslägenheten och uppgift om var den är belägen,

5. en beskrivning av de tjänster och gemensamma anläggningar som konsumenten skall få tillgång till och villkoren för detta,

5. en beskrivning av de tjänster och gemensamma anläggningar som konsumenten ska få tillgång till och villkoren för detta,

6. uppgift om principerna för hur underhåll, reparation, administration och förvaltning sköts,

7. uppgift om priset för rättigheten, en uppskattning av vad konsumenten skall betala för att använda gemensamma anläggningar och tjänster samt uppgift om grunderna för beräkning av löpande avgifter, skatter och administrativa kostnader,

8. uppgift om huruvida det är möjligt att delta i ett utbytes- eller vidareförsäljningssystem samt, när en sådan möjlighet finns, uppgift om vad det kostar och om vem konsumenten skall vända sig till för att få delta i systemet,

7. uppgift om priset för rättigheten, en uppskattning av vad konsumenten ska betala för att använda gemensamma anläggningar och tjänster samt uppgift om grunderna för beräkning av löpande avgifter, skatter och administrativa kostnader,

8. uppgift om huruvida det är möjligt att delta i ett utbytes- eller vidareförsäljningssystem samt, när en sådan möjlighet finns, uppgift om vad det kostar och om vem konsumenten ska vända sig till för att få delta i systemet,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 om skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (EGT L 280, 29.10.1994, s. 83, Celex 31994L0047). 2 Senaste lydelse 2000:127.

Prop. 2009/10:208

18

9. uppgift om att konsumenten enligt 11 § har rätt att kräva återgång av avtalet,

10. uppgift om innebörden av konsumentens ångerrätt enligt 12 §, om förbudet enligt 13 § mot betalning under ångerfristen och om de kostnader som konsumenten enligt 14 § kan bli skyldig att svara för om ångerrätten utnyttjas,

11. uppgift om vad som gäller enligt 16 § beträffande vissa kreditavtal vid återgång eller frånträdande av upplåtelse- eller överlåtelseavtalet,

12. uppgift om till vem konsumenten skall lämna sådana meddelanden som avses i 11 § andra stycket och 12 § första stycket samt uppgift om vad som gäller enligt 15 § om skriftliga meddelanden, och

12. uppgift om till vem konsumenten ska lämna sådana meddelanden som avses i 11 § andra stycket och 12 § första stycket samt uppgift om vad som gäller enligt 15 § om skriftliga meddelanden, och

13. uppgift om var man kan få ytterligare information. I all reklam som avser en bostadsandel skall det anges var den skriftliga informationen finns tillgänglig.

I all reklam som avser en bostadsandel ska det anges var den skriftliga informationen finns tillgänglig.

Den skriftliga informationen skall lämnas på något av de officiella språken i det land där konsumenten är bosatt eller är medborgare. Kan flera språk komma i fråga, väljer konsumenten vilket av språken som skall användas. Informationen behöver dock inte lämnas på något annat språk än de officiella språken i Europeiska gemenskapen, isländska eller norska.

Den skriftliga informationen ska lämnas på något av de officiella språken i det land där konsumenten är bosatt eller är medborgare. Kan flera språk komma i fråga, väljer konsumenten vilket av språken som ska användas. Informationen behöver dock inte lämnas på något annat språk än de officiella språken i Europeiska unionen, isländska eller norska.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Prop. 2009/10:208

19

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2004:575) om europabolag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Ett aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europabolag, om bolaget

1. är bildat i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt

3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I fall som avses i artikel 2.3 i SE-förordningen skall vad som sägs i första stycket om ett aktiebolag gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 48 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

I fall som avses i artikel 2.3 i SE-förordningen ska vad som sägs i första stycket om ett aktiebolag gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Prop. 2009/10:208

20

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europakooperativ, om föreningen

1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt

3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom fusion eller ombildning skall vad som sägs om en ekonomisk förening eller motsvarande utländsk föreningsform i första stycket gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 48 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom fusion eller ombildning ska vad som sägs om en ekonomisk förening eller motsvarande utländsk föreningsform i första stycket gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

Prop. 2009/10:208

21

3 Ärendet och dess beredning

Inom Europeiska unionen (EU) pågår ett arbete för att åstadkomma regelförenklingar för företag, främst aktiebolag. Inom ramen för detta arbete har Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) presenterat två olika paket med ett antal åtgärder som har bedömts lämpliga för snabba åtgärder. I juni 2009 antogs ett direktiv som medger att vissa företag undantas från kravet på att upprätta koncernredovisning och som medger lättnader för medelstora företag från kravet att lämna upplysningar om bolagsbildningskostnader i noter till årsredovisningen (nedan kallat ändringsdirektivet).1 Ändringsdirektivet ska vara genomfört i medlemsstaterna före den 1 januari 2011.

Frågan om hur ändringsdirektivet ska genomföras behandlas i departementspromemorian Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning (Ds 2009:34). En sammanfattning av promemorian respektive promemorians lagförslag finns i bilagorna 1 och 2. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. De synpunkter som lämnades finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2009/5689/L1).

I propositionen behandlas också Revisorsnämndens möjligheter att lämna uppgifter till tillsynsorgan i stater utanför EES. I november 2009 remitterades ett utkast till lagrådsremiss med förslag till ändring i revisorslagen. Den remitterade lagtexten finns i bilaga 5. Remissinstanserna framgår av bilaga 6. De synpunkter som lämnades finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2009/7172/L1).

Propositionen innehåller därtill förslag till ändring av årsredovisningslagstiftningen såvitt avser tidpunkten för tillämpning av de nya bestämmelserna om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som tidigare har beslutats av riksdagen.

Slutligen innehåller propositionen också vissa ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 18 februari 2010 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 7. Lagrådets yttrande finns i bilaga 8.

Lagrådets synpunkter behandlas i författningskommentaren. Regeringen har följt Lagrådets förslag.

Lagrådets yttrande har inte inhämtats över förslagen till ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till vissa bestämmelser i årsredovisningslagstiftningen. Inte heller har Lagrådets yttrande inhämtats över de lagförslag som är föranledda av Lissabonfördraget. Dessa lagförslag har ansetts vara av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049).

Prop. 2009/10:208

22

4 EU-rättsliga och nationella bestämmelser om redovisning

Inom EU har det antagits ett antal direktiv som behandlar redovisningsfrågor. Det fjärde bolagsrättsliga direktivet2 syftar till att harmonisera medlemsstaternas regler om uppställningen av och innehållet i företagens årsbokslut och förvaltningsberättelser samt offentliggörandet av dessa. Direktivet gäller för aktiebolag samt vissa handelsbolag och kommanditbolag.

Det sjunde bolagsrättsliga direktivet3 behandlar skyldigheten att upprätta koncernredovisning, dvs. en gemensam redovisning för en grupp företag som ingår i samma koncern. Reglerna gäller för aktiebolag samt vissa handelsbolag och kommanditbolag.

Särskilda redovisningsbestämmelser för banker och andra finansiella institut samt försäkringsbolag finns i det s.k. bankredovisningsdirektivet4och i det s.k. försäkringsredovisningsdirektivet5. Dessa direktiv hänvisar i många avseenden till de fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven.

Ändringsdirektivet finns fogat till denna proposition som bilaga 4. Svenska lagregler om redovisning finns framför allt i årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, förkortad ÅRKL, och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, förkortad ÅRFL.

Årsredovisningslagen ska tillämpas av i stort sett samtliga företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Finansiella företag ska i stället tillämpa ÅRKL (banker, kreditmarknadsföretag, institut för elektroniska pengar, Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan och värdepappersbolag) eller ÅRFL (försäkringsbolag och understödsföreningar). I ÅRKL och ÅRFL finns hänvisningar till de bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas även av de finansiella företagen.

Årsredovisningen är en offentlig och sammanfattande redovisning av ett företags ställning vid ett visst tillfälle. Den visar också resultatet för det gångna räkenskapsåret. Den består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. För större företag ska årsredovisningen även innehålla en finansieringsanalys som visar företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.

Koncernredovisningens delar är desamma som de som ingår i en årsredovisning för större företag. Definitionen av en koncern finns i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen. Lagregler om koncernredovisning finns i 7 kap. årsredovisningslagen, 7 kap. ÅRKL samt 7 kap. ÅRFL. Som huvudregel gäller att ett moderföretag ska upprätta koncernredovisning (7 kap. 1 § årsredovisningslagen). Ett moderföretag som också är dotter-

2 Rådets fjärde direktiv av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex 31978L0660). 3 Rådets sjunde direktiv av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1, Celex 31983L0349). 4 Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1, Celex 31986L0635). 5 Rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag (EGT L 374, 31.12.1991, s. 7, Celex 31991L0674).

företag behöver dock inte, under vissa förutsättningar, upprätta koncernredovisning om företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag (7 kap. 2 §). Inte heller moderföretag i mindre koncerner behöver upprätta koncernredovisning (7 kap. 3 §). Vad som avses med mindre koncerner framgår av 1 kap. 3 § första stycket 6 och 7. Detta undantag för mindre koncerner gäller inte för finansiella företag.

Prop. 2009/10:208

23

Koncernredovisningen ska som huvudregel omfatta samtliga dotterföretag. Ett dotterföretag behöver dock inte omfattas av koncernredovisningen, om företaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på att koncernredovisningen ska ge en rättvisande bild av ställningen och resultatet för de företag som omfattas av koncernredovisningen. Om flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse, ska de dock omfattas av koncernredovisningen (7 kap. 5 §).

För noterade bolag gäller att de enligt IAS-förordningen6 ska tillämpa de internationella redovisningsstandarder som EU antagit i enlighet med förordningen. Detta innebär att koncernredovisningen ska upprättas i enlighet med redovisningsstandarder som ges ut av International Accounting Standards Board. Redovisningsstandarderna kallas för International Financial Reporting Standards (IFRS). Tidigare utgivna standarder kallas International Accounting Standards (IAS).

I årsredovisningslagstiftningen anges vilka bestämmelser om koncernredovisning som ändå ska tillämpas av företag som omfattas av IASförordningen (7 kap. 32 § årsredovisningslagen, 7 kap. 7 § ÅRKL och 7 kap. 5 § ÅRFL). Undantaget i 7 kap. 5 § årsredovisningslagen, enligt vilket vissa dotterföretag inte behöver omfattas av en koncernredovisning, gäller inte för noterade företag. Alla dotterföretag måste alltså omfattas av en koncernredovisning. Även de internationella redovisningsstandarderna kräver att samtliga dotterföretag ska omfattas av en koncernredovisning (IAS 27 punkt 12).

5 Vissa företag undantas från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Regeringens förslag: Ett moderföretag ska inte behöva upprätta en koncernredovisning, om dess samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till syftet att ge en rättvisande bild av koncernen.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan invändning. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid

Umeå universitet anför dock att det inte är ändamålsenligt att låta det nya undantaget gälla för noterade bolag. Flera remissinstanser, bl.a. FAR SRS (numera Far) och Rådet för finansiell rapportering, gör gällande att för-

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1, Celex 32002R1606).

slaget inte står i överensstämmelse med vad Utredningen om enklare redovisning föreslår, nämligen att noterade företag ska tillämpa den koncerndefinition som finns i IAS 27 (jfr SOU 2009:46 s. 101 f.).

Prop. 2009/10:208

24

Skälen för regeringens förslag: En koncernredovisning ska som utgångspunkt omfatta samtliga dotterföretag. Om ett dotterföretag endast har ringa betydelse med hänsyn till syftet att ge en rättvisande bild av koncernen, behöver detta företag dock inte omfattas av koncernredovisningen (7 kap. 5 § årsredovisningslagen). Bestämmelsen går tillbaka på artikel 13 i det sjunde bolagsrättsliga direktivet, som är tvingande för medlemsstaterna. Innebörden av begreppet rättvisande bild bör förstås så att års- eller koncernredovisningen ska innehålla sådan ekonomisk information att läsaren kan få en så riktig bild som möjligt av bolagets ekonomiska situation (se prop. 1995/96:10 Del 2 s. 11).

Det sjunde bolagsrättsliga direktivet kräver enligt sin hittillsvarande lydelse att koncernredovisning ska upprättas även av ett moderföretag som endast har dotterföretag som är av ringa betydelse. Detta medför extra kostnader, men ger i princip ingen annan information om koncernens resultat och ställning än den som framgår av moderföretagets egen årsredovisning. Kravet på att en koncernredovisning alltid ska upprättas leder med andra ord till en onödig administrativ börda. Enligt ändringsdirektivet behöver därför koncernredovisning inte upprättas om moderföretaget endast har dotterföretag av ringa betydelse (eng. ”are not material”), både sett för sig och sammantaget.

Ändringsdirektivet ligger i linje med strävan att minska företagens administrativa kostnader. I enlighet med direktivet bör det införas en bestämmelse i årsredovisningslagen som uttryckligen undantar moderföretag, vars dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till syftet att ge en rättvisande bild av koncernen, från skyldigheten att upprätta en koncernredovisning. Om två eller fler dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse, måste dock koncernredovisning upprättas. Ett exempel på när ett dotterföretag endast har ringa betydelse är om dotterföretaget är vilande (se prop. 1995/96:10 Del 2 s. 138).

Med anledning av synpunkter från bl.a. FAR SRS och Rådet för finansiell rapportering bör framhållas att det är nationell lagstiftning och inte IAS/IFRS som avgör om en koncern föreligger och om koncernen i så fall ska upprätta en koncernredovisning, även om IAS 27 innehåller bestämmelser om detta (se när det gäller tolkningen av IAS-förordningen i detta avseende prop. 2004/05:24 s. 70). Definitionen av en koncern finns sålunda i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen. I 7 kap. årsredovisningslagen anges när en koncernredovisning ska upprättas. Visserligen föreslår Utredningen om enklare redovisning att koncerndefinitionen, såvitt avser noterade företag, ska ersättas av den definition som gäller enligt de internationella standarderna. Utredningen föreslår dock inte någon förändring av reglerna om när en koncernredovisning ska upprättas.

Inte heller finns det några andra förhållanden som bör föranleda att ett noterat företag inte ska få tillämpa det föreslagna undantaget. Tvärtom framgår det av skäl 8 till ändringsdirektivet att undantaget syftar till att underlätta även för de noterade företagen.

Av bankredovisningsdirektivet och försäkringsredovisningsdirektivet framgår att finansiella företag ska upprätta koncernredovisning i enlighet med det sjunde bolagsrättsliga direktivet, med vissa undantag som saknar

intresse i detta sammanhang. Bestämmelsen om undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning bör även gälla för finansiella företag.

Prop. 2009/10:208

25

Årsredovisningslagens bestämmelser om koncernredovisning gäller även för andra moderföretag än aktiebolag och sådana handelsbolag som omfattas av det sjunde bolagsrättsliga direktivet. Exempelvis omfattas ekonomiska föreningar och vissa stiftelser. Det saknas skäl att inte låta undantaget gälla för alla moderföretag som omfattas av årsredovisningslagstiftningen, varför reglernas tillämpningsområde inte begränsas till vissa typer av moderföretag. Den förenkling som direktivet innebär genomförs alltså för fler företag än direktivet kräver.

6 Redovisning av utgifter för företagsbildning

Regeringens bedömning: Det som sägs i ändringsdirektivet om att vissa företag får undantas från skyldigheten att i en not lämna upplysningar om bolagsbildningskostnader bör inte föranleda några ändringar i svensk rätt.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker promemorians bedömning eller lämnar den utan invändning.

Skälen för regeringens bedömning: I det fjärde bolagsrättsliga direktivet finns bestämmelser om avskrivning av kostnader för bolagsbildning, om nationell lagstiftning tillåter att sådana kostnader aktiveras som en tillgång (se artikel 34). De belopp som redovisas som bolagsbildningskostnader ska förklaras i en not.

Det fjärde bolagsrättsliga direktivet har nu ändrats så att medlemsstaterna får tillåta att bolag vars storlek inte överstiger vissa gränsvärden inte behöver lämna upplysningar om bolagsbildningskostnader i en not.

Enligt svensk rätt får utgifter för företagsbildning inte tas upp som tillgång (4 kap. 2 § andra stycket årsredovisningslagen). Detta gäller även för finansiella företag (4 kap. 1§ ÅRKL och 4 kap. 1 § ÅRFL).

Eftersom svensk rätt inte tillåter att utgifter för företagsbildning aktiveras som en tillgång i balansräkningen, föranleder ändringsdirektivet inga ändringar i svensk lagstiftning.

7 Revisorsnämndens internationella samarbete

Regeringens förslag: Revisorsnämnden ska på begäran av ett tillsynsorgan i ett annat tredjeland än Schweiz få lämna ut uppgifter om revisionen av ett företag som har sitt säte inom EES och ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet.

Förslaget i utkastet till lagrådsremiss: Överensstämmer med regeringens förslag.

Prop. 2009/10:208

26

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan invändning.

Skälen för regeringens förslag: Inom EU antogs år 2006 ett direktiv med civilrättsliga och näringsrättsliga bestämmelser om revisorer och revision (nedan revisorsdirektivet).7 Direktivet genomfördes i Sverige genom ändringar i bl.a. revisorslagen (2001:883), vilka trädde i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:135).

Revisorsnämnden får under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter till tillsynsorgan i ett annat tredjeland än Schweiz (se 27 c § revisorslagen och artikel 47 i revisorsdirektivet). Med tredjeland avses en stat utanför EES (se 2 § första stycket 10 revisorslagen). Enligt förarbetena till revisorslagens bestämmelser ska ett sådant uppgiftslämnande få ske beträffande uppgifter som har samband med revisionen av ett företag inom EES som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredjelandet eller som ingår i en koncern som utfärdar koncernredovisning i tredjelandet (a. prop. s. 128 och SOU 2007:56 s. 315 f.). Det framgår emellertid inte uttryckligen av revisorslagen att det sistnämnda fallet, dvs. det reviderade företaget ingår i en koncern som utfärdar koncernredovisning i tredjelandet, inbegrips. Enligt Revisorsnämnden är det fråga om en praktiskt viktig situation. Det bör därför klargöras att uppgifter får lämnas ut även i ett sådant fall.

8 Framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbestämmelser i årsredovisningslagarna

Regeringens förslag: Den tidpunkt då bestämmelserna i 4 kap.14 f och 14 g §§årsredovisningslagen om redovisning och värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde får tillämpas första gången skjuts fram. De nya värderingsprinciperna ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011. Detta ska gälla även för finansiella företag.

Skälen för regeringens förslag: Hösten 2004 beslutades propositionen Internationell redovisning i svenska företag (prop. 2004/05:24). I propositionen föreslogs ändringar i årsredovisningslagstiftningen med anledning av IAS-förordningens ikraftträdande och vissa beslutade ändringar i redovisningsdirektiven. I propositionen föreslogs att årsredovisningslagstiftningen skulle ändras så att svenska företag fick en möjlighet att tillämpa internationella redovisningsprinciper inom ramen för svensk

7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/30/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 53, Celex 32008L0030).

lag. Riksdagen antog regeringens förslag. De nya bestämmelserna skulle enligt riksdagens beslut tillämpas från det räkenskapsår som inleddes närmast efter den 31 december 2005.

Prop. 2009/10:208

27

Lagändringarna innebar att möjligheten att värdera materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde utökades. Syftet var att göra det möjligt att tillämpa internationella redovisningsstandarder om redovisning och värdering av bl.a. immateriella tillgångar, biologiska tillgångar och förvaltningsfastigheter. Värderingsreglerna finns i 4 kap.14 f och 14 g §§årsredovisningslagen. Genom hänvisningar i 4 kap. 1 § ÅRKL och 4 kap. 1 § lagen ÅRFL får värderingsreglerna tillämpas även av finansiella företag.

Värderingsreglerna innebär att ett företag i större utsträckning än hittills kan redovisa orealiserade vinster. Som en följd av detta ökar möjligheterna att dela ut orealiserade vinster till aktieägarna. Reglerna kan därmed få skattemässiga konsekvenser trots att de inte syftar till att förändra skatteuttaget för de enskilda företagen (se prop. 2005/06:25 s. 79 f.). De skattemässiga konsekvenserna har övervägts av Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (SamRoB).

I avvaktan på att SamRoB:s arbete slutförs och att beredningen av utredningens slutbetänkande avslutas inom Regeringskansliet har riksdagen skjutit fram den tidpunkt då de ifrågavarande bestämmelserna ska börja tillämpas. De får tillämpas först för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010 (se prop. 2005/06:25 och prop. 2008/09:56).

SamRoB:s analys med förslag till kompletterande skattelagstiftning som behövs för att förhindra utdelning av obeskattade vinster (SOU 2008:80) är fortfarande föremål för beredning inom Regeringskansliet. Enligt regeringens mening är det inte lämpligt att låta de ifrågavarande värderingsreglerna börja tillämpas innan frågan om skatteregler som förhindrar utdelning av obeskattade vinster är löst. Det finns därför skäl att ytterligare skjuta fram den tidpunkt då dessa regler ska börja tillämpas. Utan att redan nu ta ställning till SamRoB:s förslag bedömer regeringen att skatteregler som förhindrar utdelning av obeskattade vinster inte kan börja tillämpas förrän tidigast den 1 januari 2012. Den tidpunkt då de nya värderingsreglerna kan tillämpas första gången bör därför skjutas fram till det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011. Liksom i de tidigare lagstiftningsärendena bör den tidpunkt då de nya värderingsreglerna ska börja tillämpas skjutas fram för samtliga berörda företag, alltså även de finansiella företagen. I den framtida behandlingen av SamRoB:s betänkande bör frågan om vid vilken tidpunkt de nya bestämmelserna ska börja tillämpas beaktas.

9 Ändringar med anledning av Lissabonfördraget

Regeringens förslag:Revisorslagen, lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende, lagen om europabolag och lagen om europakooperativ anpassas till Lissabonfördraget.

Skälen för regeringens förslag: Lissabonfördraget den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget) trädde i kraft den 1 december 2009 och innebär bl.a. att Europeiska gemenskapen ersätts av Europeiska unionen. Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen byter dessutom namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artiklarna i fördraget numreras om. De hänvisningar som görs i revisorslagen, lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende, lagen (2004:575) om europabolag och lagen (2006:595) om europakooperativ till Europeiska gemenskapen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt fördragets artiklar bör därför ändras.

Prop. 2009/10:208

28

10 Ikraftträdande

Regeringens förslag: De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 augusti 2010. Ändringarna i årsredovisningslagstiftningen ska tilllämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

Promemorians förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med regeringens förslag. Utkastet till lagrådsremiss saknar ett förslag om ikraftträdande.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker promemorians förslag eller lämnar det utan invändning. Bolagsverket efterfrågar dock ett förtydligande om vad som ska gälla för företag vars räkenskapsår har avslutats före ikraftträdandet.

Skälen för regeringens förslag: Ändringsdirektivet ska vara genomfört i nationell rätt före den 1 januari 2011. Eftersom lagändringarna i den delen innebär förenklingar för företagen, bör ändringarna träda i kraft så snart som möjligt. Detsamma gäller, med hänsyn till vikten av ett klargörande, ändringen i revisorslagen. Den 1 augusti 2010 framstår som en lämplig tidpunkt. Även övriga lagändringar bör träda i kraft den 1 augusti 2010.

Ändringarna i årsredovisningslagstiftningen tar endast sikte på frågan om en koncernredovisning måste upprättas eller inte och innebär lättnader för vissa företag. Reglerna bör därför kunna tillämpas även om koncernredovisningen avser ett räkenskapsår som har inletts före ikraftträdandet. Det är dock inte lämpligt att låta ändringarna bli tillämpliga även på räkenskapsår som har avslutats före ikraftträdandet. Bestämmelserna om ikraftträdande m.m. bör utformas i enlighet med detta.

Prop. 2009/10:208

29

11 Förslagens konsekvenser

Undantaget från kravet på koncernredovisning

Syftet med ändringsdirektivet är att minska den administrativa bördan för företagen. Avsikten med ändringen i det sjunde bolagsrättsliga direktivet är att befria vissa moderföretag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning. För att genomföra direktivet föreslås ändringar i årsredovisningslagstiftningen. Någon alternativ lösning för att uppfylla direktivets krav bedöms inte finnas.

För noterade företag innebär de nya bestämmelserna att koncernredovisning inte behöver upprättas i den angivna situationen, vilket i sin tur innebär att IFRS inte behöver tillämpas. I fråga om icke noterade företag har ändringarna i praktiken karaktär av ett förtydligande.

De företag som berörs är alltså moderföretag som är underställda lagstiftningen i en medlemsstat och vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat. Förslaget berör företag verksamma inom alla tänkbara olika branscher. Det bedöms inte finnas anledning att ta särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning.

Tillväxtverket (tidigare Verket för näringslivsutveckling, Nutek) har på uppdrag av regeringen mätt vilka s.k. administrativa kostnader det statliga regelverket medför för företagen. Kostnaderna för att följa IFRS har dock inte mätts. Inte heller finns, såvitt känt, några uppgifter om hur många noterade företag i Sverige som endast har dotterföretag av ringa betydelse. Utan sådana uppgifter är det inte möjligt att göra någon beräkning av vilken effekt de föreslagna ändringarna har på den administrativa bördan för företagen.

I EU-kommissionens konsekvensanalys8, som genomfördes under arbetet med att ta fram förslaget till ändringsdirektiv, görs det en uppskattning att det tar tre till sex dagars extra arbete för företagen att anpassa redovisningen till IFRS samt att upprätta koncernredovisning. Vidare anges det att revisorsgranskningen av en sådan koncernredovisning uppskattningsvis tar två till fyra dagars extra arbete. I konsekvensanalysen, som tar sikte på företag i Storbritannien, uppskattas merkostnaden för att med tillämpning av IFRS upprätta koncernredovisning till mellan ca 2 850 och ca 5 700 euro per bolag. Av de bolag som upprättar koncernredovisning i Storbritannien har ca tio procent endast dotterföretag av ringa betydelse. Ändringarna bedöms innebära en minskning av företagens administrativa börda även i Sverige. Uppgifterna kan dock inte utan vidare ligga till grund för några närmare slutsatser om reglernas effekter för svenska företag.

Förslagen bedöms inte innebära någon nackdel för personer som har intresse av att ta del av finansiell information om koncernen, eftersom en koncernredovisning i princip skulle innehålla samma uppgifter som årsredovisningen i moderföretaget.

Förslagen bedöms inte påverka företagens konkurrensförhållanden eller medföra några miljömässiga effekter.

8 SEC(2008) 466/2.

De föreslagna lagändringarna medför inte några budgetmässiga effekter för staten.

Prop. 2009/10:208

30

Lagändringarna bör träda i kraft senast den dag då direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna. I övrigt behöver inga särskilda hänsyn tas när tidpunkten för ikraftträdande bestäms. Det bedöms inte finnas några behov av särskilda informationsinsatser i samband med ikraftträdandet.

Revisorsnämndens internationella samarbete

Förslaget innebär inte några ökade kostnader för Revisorsnämnden. Inte heller har det någon effekt på den administrativa börda som statliga regelverk lägger på företagen.

12 Författningskommentar

12.1 Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

7 kap. Koncernredovisning

7 kap. 1 §

Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2, 3 eller 3 a §.

Av paragrafen framgår att ett moderföretag som huvudregel ska upprätta koncernredovisning och att det i vissa angivna paragrafer finns undantag från denna skyldighet. En hänvisning till 3 a § har lagts till. Av 3 a § framgår att ett moderföretag vars dotterföretag är av ringa betydelse inte behöver upprätta koncernredovisning.

Paragrafen har även justerats språkligt.

7 kap. 3 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

Paragrafen är ny och genomför artikel 2 i ändringsdirektivet. Den innehåller bestämmelser om att moderföretag i vissa fall inte behöver upprätta koncernredovisning och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Koncernredovisningen ska ge en rättvisande bild av ställningen och resultatet för de företag, betraktade som en enhet, som omfattas av koncernredovisningen. Om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse för att ge en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat, får moderföretaget låta bli att upprätta en koncernredovisning. Detta gäller dock inte om två eller fler dotterföretag, som var för sig har ringa betydelse, tillsammans har en sådan betydelse att en rättvisande

bild av koncernens ställning och resultat inte kan läggas fram utan att en koncernredovisning upprättas. För att moderföretaget ska kunna underlåta att upprätta en koncernredovisning måste alltså den ekonomiska information som lämnas i moderföretagets egen årsredovisning vara tillräcklig för att ge läsaren en så riktig bild som möjligt av koncernens ekonomiska situation.

Prop. 2009/10:208

31

Bedömningen av om moderföretagets dotterföretag är av ringa betydelse motsvarar den som görs när ett eller flera dotterföretag med stöd av 5 § undantas från koncernredovisningen. Vilande dotterföretag är ett exempel på sådana dotterföretag som kan sägas vara av ringa betydelse.

Bedömningen av vilka dotterföretag som ska omfattas av en koncernredovisning påverkas inte av de nya bestämmelserna.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

7 kap. 5 §

Koncernredovisningen ska omfatta samtliga dotterföretag, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om företaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild. Om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse, ska de dock omfattas av koncernredovisningen.

Ett dotterföretag behöver inte heller omfattas av koncernredovisningen, om

1. betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,

2. nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

3. andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.

Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket ska i en not upplysa om skälen för detta.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen.

Paragrafen har med anledning av Lagrådets yttrande justerats språkligt och redaktionellt. Någon saklig ändring är inte avsedd.

7 kap. 32 §

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,

3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och 2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,

5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.: – 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,

– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

– 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

Prop. 2009/10:208

32

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

6. 31 § första stycket, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a– 4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll, och

7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser som ska tilllämpas av företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Enligt förordningen gäller kravet på att koncernredovisningen ska upprättas enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) för företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning och vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat.

I första stycket 1 har det lagts till en hänvisning till 3 a § som innehåller bestämmelser om att koncernredovisning inte behöver upprättas i vissa fall.

Det förhållandet att någon koncernredovisning inte behöver upprättas innebär att företaget inte heller behöver tillämpa IFRS.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2010. De tillämpas från och med samma dag, även om räkenskapsåret inleddes före ikraftträdandet. Vid ikraftträdandetidpunkten avslutade räkenskapsår omfattas däremot av äldre bestämmelser.

Övervägandena finns i avsnitt 10.

12.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

7 kap. Koncernredovisning

7 kap. 1 §

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

Paragrafen innehåller bl.a. en bestämmelse om vilka kreditinstitut och värdepappersbolag som ska upprätta koncernredovisning.

Prop. 2009/10:208

33

I första stycket har en hänvisning till 6 a § lagts till. Av 6 a § framgår att moderföretag vars dotterföretag är av ringa betydelse inte behöver upprätta koncernredovisning.

Paragrafen har även justerats språkligt.

7 kap. 6 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 7 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

Paragrafen är ny och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. För en kommentar till lagändringen hänvisas till kommentaren till 7 kap. 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

7 kap. 7 §

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till

a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 4 § 3–6 denna lag om indelning av eget kapital,

e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen, samt

4. 5–6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

Prop. 2009/10:208

34

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser som ska tilllämpas av företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Efter påpekande från Lagrådet har i första stycket 1 en felaktig hänvisning rättats.

I första stycket 4 har det lagts till en hänvisning till 6 a § som innehåller bestämmelser om att koncernredovisning inte behöver upprättas i vissa fall. Lagändringen motsvarar ändringen i 7 kap. 32 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2010. Se författningskommentaren till årsredovisningslagens bestämmelser om ikraftträdande m.m.

12.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

7 kap. Koncernredovisning

7 kap. 2 §

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tilllämpas:

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas, 4 § 1–4 om koncernredovisningens delar, 5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen, 6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild, 7 § andra stycket om valuta, 8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar, 10 § om balansdag, 12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag, 15 § om förändringar i koncernens sammansättning, 16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag, 18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen, 25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räknas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

Paragrafen innehåller upplysningar om vilka bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) som ska tillämpas i fråga om koncernredovisning i försäkringsföretag.

Prop. 2009/10:208

35

I uppräkningen har det lagts till en hänvisning till 7 kap. 3 a § årsredovisningslagen, som innebär att ett moderföretag, vars dotterföretag är av ringa betydelse, inte behöver upprätta koncernredovisning. För en kommentar till lagändringen hänvisas till kommentaren till 7 kap. 3 a § årsredovisningslagen.

7 kap. 5 §

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2. 2 § vad gäller hänvisningarna till

a) 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,

c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,

e) 5 kap. 4 § 1–3, 5 och 7–9 denna lag om eget kapital och avsättningar,

f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen, samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser som ska tilllämpas av företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Prop. 2009/10:208

36

I första stycket 2 a har det lagts till en hänvisning till 7 kap. 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554) som innehåller bestämmelser om att koncernredovisning inte behöver upprättas i vissa fall.

Lagändringen motsvarar ändringen i 7 kap. 32 § årsredovisningslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2010. Se författningskommentaren till årsredovisningslagens bestämmelser om ikraftträdande m.m.

12.4 Förslaget till lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

27 c §

Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig myndighet i ett annat tredjeland än Schweiz, om utlämnandet är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredjelandet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet,

2. tillräckliga garantier har lämnats för att uppgifterna inte kommer att utnyttjas för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag,

3. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och

4. Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten. Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar som Revisorsnämnden får lämna ut uppgifter till behöriga myndigheter i andra tredjeländer än Schweiz.

Ändringen i första stycket 1 klargör att det är möjligt för Revisorsnämnden att lämna ut uppgifter även när dessa har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i det tredjeland vars behöriga myndighet har begärt uppgifterna. Innebörden av tredjeland – som ersätter uttrycket ”den stat som har begärt uppgifterna” – framgår av 2 § 10. Bedömningen av om ett koncernförhållande föreligger måste göras med beaktande av lagstiftningen i det berörda tredjelandet.

Avgörande för om Revisorsnämnden får lämna ut uppgifter är om koncernen i fråga upprättar koncernredovisning i tredjelandet. Det krävs inte att koncernredovisningen i något avseende ska ha färdigställts. Inte heller ska det i paragrafen inläsas något krav på att en tidsfrist för att registrera eller offentliggöra koncernredovisningen eller någon annan liknande tidsfrist har försuttits. Det är i stället skyldigheten att upprätta koncernredovisningen som ska tillmätas betydelse. I vad mån det föreligger en sådan skyldighet får bedömas enligt de bestämmelser som gäller i det tredjeland vars behöriga myndighet har begärt uppgifterna. För svenska förhållanden finns sådana regler i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554).

Prop. 2009/10:208

37

Det är naturligtvis en förutsättning att även övriga villkor i paragrafen är uppfyllda för att uppgifter ska få lämnas ut.

Ändringen i första stycket 3 utgör en ändring till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande (jfr avsnitt 9).

Övervägandena finns i avsnitt 7.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2010.

Övervägandena finns i avsnitt 10.

12.5 Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestämmelserna i 4 kap. 14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

Ändringen innebär att tillämpningstidpunkten för bestämmelserna om redovisning och värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde i 4 kap. 14 f och 14 g §§ skjuts fram. Övervägandena finns i avsnitt 8. Några särskilda övergångsbestämmelser till ändringen finns inte.

12.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

Ändringen har samma innebörd som ändringen i årsredovisningslagen (1995:1554).

12.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Prop. 2009/10:208

38

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

Ändringen har samma innebörd som ändringen i årsredovisningslagen (1995:1554).

12.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

4 §

Näringsidkaren ska lämna skriftlig information till den som begär upplysningar om en bostadsandel. Informationen ska innehålla

1. uppgift om näringsidkarens namn, adress och rättsliga status,

2. uppgift om bostadslägenhetens ägares namn, adress och rättsliga status, om ägaren är någon annan än näringsidkaren,

3. en beskrivning av den rättighet som bostadsandelen avser och villkoren enligt gällande rätt för att rättigheten ska kunna utnyttjas samt uppgift om i vilken utsträckning dessa villkor har uppfyllts,

4. en beskrivning av bostadslägenheten och uppgift om var den är belägen,

5. en beskrivning av de tjänster och gemensamma anläggningar som konsumenten ska få tillgång till och villkoren för detta,

6. uppgift om principerna för hur underhåll, reparation, administration och förvaltning sköts,

7. uppgift om priset för rättigheten, en uppskattning av vad konsumenten ska betala för att använda gemensamma anläggningar och tjänster samt uppgift om grunderna för beräkning av löpande avgifter, skatter och administrativa kostnader,

8. uppgift om huruvida det är möjligt att delta i ett utbytes- eller vidareförsäljningssystem samt, när en sådan möjlighet finns, uppgift om vad det kostar och om vem konsumenten ska vända sig till för att få delta i systemet,

9. uppgift om att konsumenten enligt 11 § har rätt att kräva återgång av avtalet,

10. uppgift om innebörden av konsumentens ångerrätt enligt 12 §, om förbudet enligt 13 § mot betalning under ångerfristen och om de kostnader som konsumenten enligt 14 § kan bli skyldig att svara för om ångerrätten utnyttjas,

11. uppgift om vad som gäller enligt 16 § beträffande vissa kreditavtal vid återgång eller frånträdande av upplåtelse- eller överlåtelseavtalet,

12. uppgift om till vem konsumenten ska lämna sådana meddelanden som avses i 11 § andra stycket och 12 § första stycket samt uppgift om vad som gäller enligt 15 § om skriftliga meddelanden, och

13. uppgift om var man kan få ytterligare information. I all reklam som avser en bostadsandel ska det anges var den skriftliga informationen finns tillgänglig.

Den skriftliga informationen ska lämnas på något av de officiella språken i det land där konsumenten är bosatt eller är medborgare. Kan flera språk komma i fråga, väljer konsumenten vilket av språken som ska användas. Informationen behöver dock inte lämnas på något annat språk än de officiella språken i Europeiska unionen, isländska eller norska.

I tredje stycket har en hänvisning till Europeiska gemenskapen ändrats till att avse Europeiska unionen. Ändringen görs till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande.

Prop. 2009/10:208

39

Paragrafen har även justerats språkligt. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2010.

Övervägandena finns i avsnitt 10.

12.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

4 §

Ett aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europabolag, om bolaget

1. är bildat i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt

3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I fall som avses i artikel 2.3 i SE-förordningen ska vad som sägs i första stycket om ett aktiebolag gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I andra stycket har en hänvisning till artikel 48 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen ändrats till artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ändringen görs till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande.

Paragrafen har även justerats språkligt. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2010.

Övervägandena finns i avsnitt 10.

12.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

4 §

En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europakooperativ, om föreningen

1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt

Prop. 2009/10:208

40

3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom fusion eller ombildning ska vad som sägs om en ekonomisk förening eller motsvarande utländsk föreningsform i första stycket gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Lagändringen motsvarar ändringen i 4 § lagen (2004:575) om europabolag.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2010.

Övervägandena finns i avsnitt 10.

Sammanfattning av promemorian Ds 2009:34

Prop. 2009/10:208 Bilaga 1

41

I promemorian föreslås vissa förenklingar i årsredovisningslagstiftningen. Ändringarna innebär att ett moderföretag inte behöver upprätta koncernredovisning, om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av ställningen och resultatet för koncernen. Koncernredovisning ska då bara upprättas, om flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse.

Förslaget genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning.

Frågan om lättnader för vissa företag att lämna upplysningar om kostnader för företagsbildning i noter till årsredovisningen, som också behandlas i direktivet, bedöms inte föranleda några ändringar i svensk lagstiftning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Prop. 2009/10:208 Bilaga 2

42

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554)

dels att 7 kap. 1 och 32 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §2

Ett moderföretag skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 eller 3 §.

Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2, 3 eller 3 a §.

3 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

32 §3

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1–3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,

3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och 2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,

5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.: – 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). 2 Senaste lydelse 1999:1112. 3 Senaste lydelse 2009:34. En ändring av paragrafen föreslås även i SOU 2008:67.

Prop. 2009/10:208 Bilaga 2

43

– 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,

– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

6. 31 § första stycket, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a– 4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll, och

7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Prop. 2009/10:208 Bilaga 2

44

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 7 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 6 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §2

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar skall en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

6 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 7 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). 2 Senaste lydelse 2006:1378.

Prop. 2009/10:208 Bilaga 2

45

7 §3

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § första och tredje styckena om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till

a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 4 § 3–6 denna lag om indelning av eget kapital,

e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen, samt

4. 5 och 6 §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

4. 5–6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

3 Senaste lydelse 2009:35. En ändring av paragrafen föreslås även i SOU 2008:67.

Prop. 2009/10:208 Bilaga 2

46

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs1 att 7 kap.2 och 5 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

2 §2

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4 § 1–4 om koncernredovisningens delar, 5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen, 6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild, 7 § andra stycket om valuta, 8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar, 10 § om balansdag, 12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag, 15 § om förändringar i koncernens sammansättning, 16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag, 18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen, 25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räknas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

5 §3

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2. 2 § vad gäller hänvisningarna till

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). 2 Senaste lydelse 2009:36. 3 Senaste lydelse 2009:36. En ändring av paragrafen föreslås även i SOU 2008:67.

Prop. 2009/10:208 Bilaga 2

47

a) 7 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

a) 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,

c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,

e) 5 kap. 4 § 1–3, 5 och 7–9 denna lag om eget kapital och avsättningar,

f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen, samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2009/10:208 Bilaga 3

48

Efter remiss har yttrande över promemorian Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning (Ds 2009:34) inkommit från Svea hovrätt, Kammarrätten i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Revisorsnämnden, Finansinspektionen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Bokföringsnämnden, Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet, Bolagsverket, Regelrådet, Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv, FAR SRS, Näringslivets Regelnämnd NNR, Svenska Bankföreningen, Finansbolagens Förening, Rådet för finansiell rapportering och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF.

Kooperativa Förbundet, Sveriges Försäkringsförbund, Aktiemarknadsbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen och Sveriges Aktiesparares Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig, men har avstått från att göra det.

DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/49/EG

av den 18 juni 2009

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för

medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 44.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­

téns yttrande ( 1 ),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 2 ), och

av följande skäl:

(1) I

ordförandeskapets

slutsatser

från

mötet

den

8

och

9 mars 2007 betonade Europeiska rådet att minskning

av administrativa bördor är en viktig åtgärd för att sti­

mulera Europas ekonomi, särskilt genom dess återverk­

ningar för små och medelstora företag. Europeiska rådet

framhöll att kraftfulla gemensamma insatser från såväl

Europeiska unionen som medlemsstaterna är nödvändiga

för att minska de administrativa bördorna.

(2)

Redovisning

och

revision

har

lyfts

fram

som

områden

inom vilka de administrativa bördorna för företag i ge­

menskapen kan minskas.

(3)

I kommissionens meddelande av den 10 juli 2007 om ett

förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovis­

ning och revision identifieras ändringar som är nödvän­

diga att göra i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den

25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag ( 3 ) och

rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983

om sammanställd redovisning ( 4 ). Särskilt uppmärksam­

het riktades mot att ytterligare lätta på rapporteringskra­

ven för små och medelstora företag.

(4)

Tidigare har att ett antal ändringar gjorts för att göra det

möjligt för företag som omfattas av tillämpningsområdet

för direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG att använda

redovisningsmetoder i enlighet med internationella redo­

visningsstandarder (IFRS). I enlighet med Europaparla­

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av

den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella re­

dovisningsstandarder ( 5 ) måste företag vars värdepapper

är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat

upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS,

och är därför undantagna från de flesta av kraven i di­

rektiven 78/660/EEG och 83/349/EEG. Dessa direktiv

ligger emellertid fortfarande till grund för små och me­

delstora företags redovisning i gemenskapen.

(5)

Små och medelstora företag omfattas ofta av samma

regler som större företag, men deras särskilda redovis­

ningsbehov har sällan utvärderats. I synnerhet är det

ökade antalet krav på offentliggöranden betungande för

sådana företag. Omfattande rapporteringskrav skapar en

finansiell börda och kan hindra en effektiv användning av

kapital för produktiva syften.

(6)

Tillämpningen

av

förordning

(EG)

nr

1606/2002

har

också visat att det finns ett behov av att klargöra för­

hållandet mellan redovisningsreglerna enligt direktiv

83/349/EEG och IFRS.

SV

L 164/42

Europeiska unionens officiella tidning

26.6.2009

( 1 ) EUT C 77, 31.3.2009, s. 37.

( 2 ) Europaparlamentets yttrande av den 18 december 2008 (ännu ej

offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 11 maj 2009.

( 3 ) EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.

( 4 ) EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

( 5 ) EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(7)

Även

om

kostnader

för

bolagsbildning

kan

redovisas

som tillgångar i balansräkningen, krävs enligt artikel 34.2

i direktiv 78/660/EEG att dessa kostnader förklaras i en

not. Små företag kan undantas från denna upplysnings­

skyldighet i enlighet med artikel 44.2 i det direktivet. För

att minska den onödiga administrativa bördan bör det

även vara möjligt att undanta medelstora företag från

denna upplysningsskyldighet.

(8)

Enligt

direktiv

83/349/EEG

måste

ett

moderföretag

upp­

rätta en sammanställd redovisning även om det enda

dotterföretaget eller alla dotterföretag sammanlagt endast

har ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i

artikel 16.3 i det direktivet. Dessa företag omfattas följ­

aktligen av förordning (EG) nr 1606/2002 och är därför

skyldiga att upprätta sammanställda redovisningar enligt

IFRS. Detta krav anses vara betungande när ett moder­

företag endast har dotterföretag av ringa betydelse. Ett

moderföretag bör därför undantas från skyldigheten att

upprätta en sammanställd redovisning och ett samman­

ställt årsbokslut om det endast har dotterföretag som

anses vara av ringa betydelse, både sett för sig och sam­

manlagt. Även om denna lagstadgade skyldighet bör tas

bort, bör ett moderföretag fortfarande kunna upprätta en

sammanställd redovisning och ett sammanställt årsboks­

lut på eget initiativ.

(9)

Eftersom

målet

för

detta

direktiv,

nämligen

att

minska

de

administrativa bördor som är kopplade till vissa krav på

offentliggörande för små och medelstora företag samt

skyldigheten att upprätta en sammanställd redovisning

för vissa företag inom gemenskapen, inte i tillräcklig ut­

sträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på

grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verk­

ningar, bättre kan uppnås på gemenskapnivå, kan ge­

menskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets­

principen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med propor­

tionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10)

Direktiven

78/660/EEG

och

83/349/EEG

bör

därför

änd­

ras i enlighet med detta.

(11)

I

enlighet

med

artikel

34

i

det

interinstitutionella

avtalet

om bättre lagstiftning ( 1 ) uppmuntras medlemsstaterna

att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta

egna tabeller som så långt det är möjligt visar överens­

stämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgär­

derna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 78/660/EEG

I artikel 45.2 i direktiv 78/660/EEG ska första meningen i andra

stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får ge de bolag som avses i artikel 27 till­

åtelse att utelämna de upplysningar som föreskrivs i artik­

larna 34.2 och 43.1.8.”

Artikel 2

Ändring av direktiv 83/349/EEG

I artikel 13 i direktiv 83/349/EEG ska följande punkt införas:

”2a. Utan

att

det

påverkar

tillämpningen

av

artikel

4.2

och

artiklarna 5 och 6 ska moderföretag som lyder under en

medlemsstats lagstiftning och som endast har dotterföretag

av ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i

artikel 16.3, både sett för sig och sammanlagt, undantas

från skyldigheten enligt artikel 1.1.”

Artikel 3

Införlivande

1. Medlemsstaterna

ska

sätta

i

kraft

de

lagar

och

andra

för­

fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den

1 januari 2011. De ska genast underrätta kommissionen om

detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla

en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis­

ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis­

ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna

ska

till

kommissionen

överlämna

texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de

antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det

har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

SV

26.6.2009 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

164/43

( 1 ) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

Š. FÜLE

Ordförande

SV

L 164/44

Europeiska unionens officiella tidning

26.6.2009

Lagförslaget i utkastet till lagrådsremiss

52

Förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Härigenom föreskrivs1 att 27 c § revisorslagen (2001:883) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 c §2

Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig myndighet i ett annat tredjeland än Schweiz, om utlämnandet är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i den stat som har begärt uppgifterna,

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredjelandet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet,

2. tillräckliga garantier har lämnats för att uppgifterna inte kommer att utnyttjas för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag,

3. Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och

4. Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten. Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden.

Denna lag träder i kraft den xx xx 2010.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/30/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter (EUT L 81, 20.3.2008, s. 53, Celex 32008L0030). 2 Senaste lydelse 2009:564.

Förteckning över remissinstanserna

53

Efter remiss har yttrande över utkastet till lagrådsremiss om Revisorsnämndens internationella samarbete inkommit från Datainspektionen, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Revisorsnämnden, Skatteverket, FAR SRS och Svenskt Näringsliv.

Bolagsverket, Regelrådet och Rådet för finansiell rapportering har beretts tillfälle att yttra sig men har avstått från att göra det.

54

Lagrådsremissens lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554)

dels att 7 kap. 1 och 32 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §2

Ett moderföretag skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 eller 3 §.

Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2, 3 eller 3 a §.

3 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

32 §3

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1–3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). 2 Senaste lydelse 1999:1112. 3 Senaste lydelse 2009:34.

55

3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och 2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,

5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.: – 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,

– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

6. 31 § första stycket, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a– 4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll, och

7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 30 juni 2010.

56

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 7 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 6 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §2

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar skall en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

6 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 7 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). 2 Senaste lydelse 2006:1378.

7 §3Prop. 2009/10:208 Bilaga 7

57

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § första och tredje styckena om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till

a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 4 § 3–6 denna lag om indelning av eget kapital,

e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen, samt

4. 5 och 6 §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

4. 5–6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 30 juni 2010.

3 Senaste lydelse 2009:35.

58

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs1 att 7 kap.2 och 5 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

2 §2

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 § om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4 § 1–4 om koncernredovisningens delar, 5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen, 6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild, 7 § andra stycket om valuta, 8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar, 10 § om balansdag, 12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag, 15 § om förändringar i koncernens sammansättning, 16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag, 18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen, 25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räknas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

5 §3

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2. 2 § vad gäller hänvisningarna till

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). 2 Senaste lydelse 2009:36. 3 Senaste lydelse 2009:36.

59

a) 7 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

a) 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,

c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden, – 12 § om lån till ledande befattningshavare, – 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret, – 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, – 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner, – 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör, – 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt – 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,

e) 5 kap. 4 § 1–3, 5 och 7–9 denna lag om eget kapital och avsättningar,

f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen, samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 30 juni 2010.

Förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

60

Härigenom föreskrivs1 att 27 c § revisorslagen (2001:883) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 c §2

Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig myndighet i ett annat tredjeland än Schweiz, om utlämnandet är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i den stat som har begärt uppgifterna,

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredjelandet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet,

2. tillräckliga garantier har lämnats för att uppgifterna inte kommer att utnyttjas för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag,

3. Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och

3. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och

4. Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten. Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/30/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 53, Celex 32008L0030). 2 Senaste lydelse 2009:564.

Lagrådets yttrande

61

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-04-13

Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars

Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg.

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Enligt en lagrådsremiss den 18 februari 2010 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

4. lag om ändring i revisorslagen (2001:883).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Fredrik Nydén och ämnessakkunnige Magnus Hermansson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen

7 kap. 3 a §

I paragrafens andra mening anges att koncernredovisning ska upprättas, om flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa sådan betydelse. I författningskommentaren används i stället uttrycket två eller flera dotterföretag. Detta uttryck bör enligt Lagrådets mening användas också i lagtexten.

I konsekvensens namn bör motsvarande ändring göras i 7 kap. 5 §.

Förslaget till lag om ändring i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

7 kap. 6 a §

Även i denna paragraf bör uttrycket ”två eller flera” användas (jfr Lagrådets förslag beträffande 7 kap. 3 a § årsredovisningslagen).

7 kap. 7 §

I paragrafens första stycke 1 hänvisas till 1 § första och tredje styckena i kapitlet. Eftersom paragrafen innehåller endast två stycken bör hänvisning i stället göras till 1 §.

62

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Justitiedepartementet

63

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Olofsson, Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Krantz, Ohlsson

Föredragande: Statsrådet Ask

Regeringen beslutar proposition 2009/10:208 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Rättsdatablad

64

Författningsrubrik Bestämmelser som

inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), avsnitt 2.1

Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, avsnitt 2.2

Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, avsnitt 2.3