Återvinning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Återvinning är rätten att överklaga en tredskodom (processrätt) eller ogiltigförklarande av vissa transaktioner inför en konkurs (sakrätt)

Processrättslig mening

En tredskodom kan inte överklagas på vanligt sätt till hovrätt. Istället måste parten ansöka om återvinning. Ansökan måste vara skriftlig och ska inges till tingsrätten inom en månad räknat från den dag tredskodomen meddelades. Målet tas då upp igen i det skick det var när tredskodomen meddelades enligt 44 kap. 10 §.

Sker ingen ansökan om återvinning i tid, vinner tredskodomen laga kraft.

Återvinning kan endast sökas en gång. Om tredskodom meddelats mot samma part två gånger har denna part inte längre rätt att ansöka om återvinning. Den senast meddelade tredskodomen vinner därför laga kraft omedelbart så snart tredskodomen meddelas.

Sakrättslig mening

Om en gäldenär har gynnat en av sina borgenärer framför andra genom att betala dennes fordran (eller del av fordran), eller genom någon annnan rättshandling försämrat sin ekonomiska situation, så att gäldenären blivit insolvent, ska den handlingen återvinnas (gå åter, dvs förklaras ogiltig) enligt reglerna i 4 kap. konkurslagen (1987:672).