Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudförfattare Alexander Ankerstedt


Bestämmelser om rättsintyg samt andra föreskrifter avseende Rättsmedicinalverket publiceras i Socialstyrelsens serier allmänna råd SOSFS http://www.socialstyrelsen.se/sosfs] se särskilt [(SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-29]


1 §

För detaljinformation se [prop. 2004/05:64 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-20040564-Ny-ordning-for_GS0364/?html=true]

Med rättsintyg i detta sammanhang anses vara ett skriftligt medicinskt utlåtande av läkare eller tandläkare vilket inhämtats av polismyndighet eller åklagarmyndighet i syfte att användas i en brottsutredning eller som bevis i en rättegång i anledning av brott, se prop. 2004/05:64 s. 17.

Rättsintyget syftar i första hand till att användas som underlag av rättsväsendets myndigheter inom ramen för brottsutredningar men kan även fylla en viktig funktion i frågan om skadestånd till målsäganden, oavsett om detta handläggs inom ramen för brottmålet eller i den för tvistemål stadgade ordningen. I en brottsutredning kan intyget få betydelse t.ex. för polisutredningen och för åklagarens beslut att väcka åtal eller för beslut att lägga ned en förundersökning om det visar sig att skadorna är självtillfogade. Rättsintyget kan vidare ha som syfte att användas som bevis i en brottmålsrättegång i domstol.

Förutom polis och åklagare kan även rätten enligt 35 kap. 6 § rättegångsbalken och om det finnes erforderligt självmant föranstalta om bevisning. Domstolarna intar en särställning och bör enligt regeringens bedömning i prop. 2004/05:64 s. 18 inte omfattas av den föreslagna regleringen om inhämtande av rättsintyg. De rättsintyg som avses här utfärdas således på begäran av polismyndighet och åklagarmyndighet. En läkare eller tandläkare inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har skyldighet att utföra undersökningar och ge utlåtande över dessa bl.a. på begäran av polismyndighet och åklagarmyndighet (2 kap. 3 § förordningen [1998:1513] om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område). Att det ur definitionen av rättsintyg förutsätts att polis eller åklagare är inhämtande myndighet förtar endast denna lags tillämplighet.


2 §

Rättsintyg skall i regel inhämtas antingen från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller från läkare som enligt avtal med verket åtagit sig att utfärda sådana intyg. Det kommer dock inte att vara möjligt för dessa läkare att utfärda alla de rättsintyg som fordras. Även fortsättningsvis kommer således en del rättsintyg att utfärdas av läkare inom den offentligt bedrivna vården och av läkare i enskild verksamhet, se prop 2004/05:64 s. 1.

3 §