lagen.nu

Återtagandeförbehåll

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Återtagandeförbehåll innebär att en säljare som säljer på kredit har förbehållit sig att under vissa förutsättningar kunna ta tillbaka varan om köparen inte fullgör betalningen i tid.

Återtagandeförbehåll tycks ha ersatt det som tidigare betecknades ägarförbehåll eller äganderättsförbehåll.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Återtagandeförbehåll finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 1985 s. 304: A sålde en husvagn på kredit under förbehåll om återtaganderätt. Husvagnen utmättes hos B och såldes på exekutiv auktion till C. Vid den exekutiva auktionen iakttogs ej bestämmelserna i 9 kap 10 § UB...
NJA 1989 s. 304: A sålde en personbil till B. Innan bilen hade betalts, sålde B den i sin tur till C. I mål mot C om bättre rätt till bilen, alternativt skadestånd, gjorde A sannolikt att han till följd av ett...
NJA 1993 s. 206: En segelbåt såldes genom ett kreditköp med återtaganderätt till en person. Denne överlät båten obehörigen till annan köpare. Sedan ytterligare två successiva överlåtelser av båten ägt rum såldes...
NJA 2007 s. 501: Ansökan mot gäldenär om verkställighet av exekutionstitel som grundats på avtal om kreditköp av vara med återtagandeförbehåll har inte utgjort hinder mot att kreditgivaren, när denne inte fått full...
NJA 2008 s. 668: En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare...
RH 1994:119: En lastmaskin har enligt avbetalningskontrakt mellan leverantör och användare sålts med förbehåll om återtaganderätt för leverantören och sedan överlämnats till användaren. Härefter ingår användaren...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation