SJVFS 2020:27

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets gränskontrollstationer

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:27

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av

sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och

av sändningar som kontrolleras utanför

Jordbruksverkets gränskontrollstationer;

Utkom från trycket

den 14 september 2020

beslutade den 10 september 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om

växtskydd m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av

sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras

utanför Jordbruksverkets gränskontrollstationer ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 14 december 2020.

CHRISTINA NORDIN

Jenny Andersson

(Växtregelenheten)