Upphävd författning

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:817 i lydelse enligt SFS 2019:678
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Förordning (1995:681) om växtskydd m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01
Övrigt
Rättelseblad 2013:1058 har iakttagits.
 • SJVFS 2016:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:20) om bekämpning av potatiskräfta
 • SJVFS 2016:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:27) om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Syfte m.m.

1 §  Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att kontrollera och hindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan mark eller lager av växter eller växtprodukter.

[S2]Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i denna förordning samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

[S3]Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om vad som avses med växt och växtprodukt enligt växtskyddslagen. Förordning (2013:1058).

2 §  De EU-rättsliga grundförordningar som växtskyddslagen (1972:318) helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som växtskyddslagen kompletterar.

[S3]Jordbruksverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EU-bestämmelserna. Förordning (2019:678).

Växtskadegörare

3 §  Åtgärder enligt 5 och 5 a §§växtskyddslagen (1972:318) får vidtas mot

 1. växtskadegörare som förtecknats som EU-karantänskadegörare och karantänskadegörare för skyddad zon i genomförandeakter antagna med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG, och
 2. växtskadegörare som kommissionen har vidtagit åtgärder mot i genomförandeakter antagna med stöd av artikel 30.1 i förordning (EU) 2016/2031. Förordning (2019:678).

 • SJVFS 2019:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
 • SJVFS 2016:37: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet

4 §  När det gäller andra växtskadegörare än sådana som avses i 3 § får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller beslut om åtgärder som avses i 5 och 5 a §§växtskyddslagen (1972:318), om det finns särskilda skäl. Sådana föreskrifter och beslut som avses i 5 § växtskyddslagen ska vara tidsbegränsade, när det gäller växtskadegörare som avses i den här paragrafen. Förordning (2013:1058).

 • SJVFS 2017:7: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Åtgärder

5 §  För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket

 1. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växter enligt 5 § första stycket 5 växtskyddslagen (1972:318),
 2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om nödvändiga åtgärder i fråga om enskildas egendom enligt 5 § första stycket 7 växtskyddslagen, och
 3. i det enskilda fallet besluta om åtgärder enligt övriga punkter i 5 § växtskyddslagen.

[S2]Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att besluta i särskilda fall enligt första stycket. Förordning (2013:1058).

 • SJVFS 2016:44: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2016:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:46) om bekämpning av potatiscystnematoder
 • SJVFS 2010:46: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiscystnematoder
 • SJVFS 2016:37: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet
 • SJVFS 2007:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av ljus ringröta på potatis
 • SJVFS 2007:26: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum

6 §  För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket meddela sådana föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet som avses i 5 a § växtskyddslagen (1972:318). Förordning (2013:1058).

 • SJVFS 2020:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde
 • SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
 • SJVFS 2019:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
 • SJVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför ort med Jordbruksverkets regionala kontor
 • SJVFS 2016:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:26) om bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum

7 §  Jordbruksverket leder och samordnar åtgärder enligt 5 och 5 a §§växtskyddslagen (1972:318).

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att länsstyrelsen ska medverka vid sådana åtgärder. Förordning (2013:1058).

 • SJVFS 2013:38: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
 • SJVFS 2010:46: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiscystnematoder
 • SJVFS 2007:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av ljus ringröta på potatis
 • SJVFS 2007:26: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum
 • SJVFS 2010:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis
 • SJVFS 2007:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Jordbruksverkets uppgifter enligt EU-bestämmelser

7 a §  Jordbruksverket är behörig myndighet enligt de EU- bestämmelser som växtskyddslagen kompletterar. Förordning (2019:678).

7 b §  Jordbruksverket är inom denna förordnings tillämpningsområde samordnande myndighet enligt artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Förordning (2019:678).

7 c §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat ska utföra när det gäller att

 1. pröva frågor om tillstånd enligt artiklarna 8, 46, 48, 56, 58 och 60 i förordning (EU) 2016/2031,
 2. inventera karantänskadegörare enligt artiklarna 22-24 i förordning (EU) 2016/2031,
 3. upprätta och uppdatera beredskaps- och handlingsplaner för prioriterade karantänskadegörare och organisera och utföra simuleringsövningar för sådana skadegörare enligt artiklarna 25-27 i förordning (EU) 2016/2031,
 4. anmäla och lämna uppgifter och rapporter till EU- kommissionen, andra medlemsstater och tredjeländer enligt förordning (EU) 2016/2031,
 5. utse karantänstationer och inneslutningsanläggningar enligt artikel 60 i förordning (EU) 2016/2031, och
 6. utse nationellt referenslaboratorium enligt artikel 100 i förordning (EU) 2017/625 och utföra de övriga uppgifter som en medlemsstat har enligt artikeln. Förordning (2019:678).

Ansökan om registrering

7 d §  Yrkesmässiga aktörer ska lämna sin ansökan om registrering och uppdatering av registrerade uppgifter enligt artikel 66 i förordning (EU) 2016/2031 till Jordbruksverket. Förordning (2019:678).

Anmälningsskyldighet

8 §  Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) och artiklarna 14, 15 och 33 i förordning (EU) 2016/2031 ska göras till Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

[S2]Anmälan som har kommit in till länsstyrelsen ska genast sändas vidare till Jordbruksverket.

[S3]Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan. Förordning (2019:678).

8 a §  Den som har gjort en anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) eller artiklarna 14, 15 och 33 i förordning (EU) 2016/2031 ska på begäran av Jordbruksverket lämna ytterligare upplysningar till verket om den anmälda förekomsten. Förordning (2019:678).

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att göra en sådan anmälan som avses i 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) och artiklarna 14, 15 och 33 i förordning (EU) 2016/2031. Förordning (2019:678).

 • SJVFS 2019:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
 • SJVFS 2016:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:46) om bekämpning av potatiscystnematoder
 • SJVFS 2010:46: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiscystnematoder
 • SJVFS 2016:37: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet

Förbud mot eller villkor för införsel eller annan hantering

10 §  För att bekämpa eller hindra spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket meddela föreskrifter enligt 5 § första stycket 6 växtskyddslagen (1972:318) om förbud mot eller villkor för införsel, utförsel eller bortförande, innehav eller annan hantering av

 1. växter,
 2. växtprodukter,
 3. jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat, eller
 4. växtskadegörare och kulturer av växtskadegörare. Förordning (2013:1058).

 • SJVFS 2020:7: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
 • SJVFS 2019:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
 • SJVFS 2019:66: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
 • SJVFS 2013:38: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
 • SJVFS 2009:68: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:54) om skyddsåtgärder mot introduktion av tallvedsnematod genom omärkt träemballage och stödjevirke från Portugal
 • SJVFS 2019:70: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg
 • SJVFS 2009:67: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:100) om införsel av trävaror av barrväxter (Pinopsida) med ursprung i Portugal
 • SJVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför ort med Jordbruksverkets regionala kontor
 • SJVFS 2016:37: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet
 • SJVFS 2007:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av ljus ringröta på potatis
 • SJVFS 2007:26: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum
 • SJVFS 2019:58: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter
 • SJVFS 2020:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket
 • SJVFS 2020:27: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets gränskontrollstationer
 • SJVFS 2019:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
 • SJVFS 2018:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
 • SJVFS 2018:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
 • SJVFS 2017:7: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
 • SJVFS 2014:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
 • SJVFS 2021:15: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Sundhetsintyg vid förflyttning m.m.

11 §  Jordbruksverket får efter ansökan utfärda sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och vid export av växter, växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare.

[S2]Jordbruksverket får överlämna till en juridisk person att utfärda sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och vid export av växter eller växtprodukter.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om sundhetsintyg som avses i första och andra styckena.

[S4]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för ett överlämnande som avses i andra stycket. Förordning (2013:1058).

 • SJVFS 2019:74: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

11 a §  Jordbruksverket får besluta att ersätta ett sundhetscertifikat med en bestyrkt kopia av det ursprungliga certifikatet enligt artikel 94 i förordning (EU) 2016/2031. Förordning (2019:678).

11 b §  Jordbruksverket får

 1. i det enskilda fallet besluta om att avlägsna eller ogiltigförklara ett sundhetsintyg om det finns brister i intyget, och
 2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om användning, behandling eller förstöring och andra liknande åtgärder när det gäller växter, växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare om det finns brister i eller saknas ett sundhetsintyg. Förordning (2019:678).

Egenkontroll

11 c §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för företag som för exportändamål använder, producerar eller behandlar växtprodukter av trä som kan hysa växtskadegörare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll. Förordning (2019:678).

 • SJVFS 2019:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
 • SJVFS 2019:70: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg
 • SJVFS 2020:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket

Växtskyddskontroll vid införsel

12 §  Vid införsel av växter, växtprodukter eller odlingssubstrat för vilka det krävs sundhetsintyg får Jordbruksverket kontrollera sändningens identitet.

13 §  Jordbruksverket får vid införsel av växter, växtprodukter eller odlingssubstrat undersöka sändningen, om den inte

 1. åtföljs av föreskrivet sundhetsintyg, eller
 2. har anmälts för växtskyddskontroll vid införseln.

[S2]Sändningen skall dock alltid undersökas, om det finns välgrundade misstankar att införselförbud överträtts eller att föreskrivna villkor för införseln inte är uppfyllda.

14 §  Om det vid införsel av växter, växtprodukter eller odlingssubstrat genom undersökning eller karantänsodling upptäcks växtskadegörare som medför att införsel är förbjuden, får Jordbruksverket besluta om de åtgärder som behövs för att hindra spridning.

15 §  I fråga om rätt att hantera varor som inte övergått till fri omsättning som enligt denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter inte får införas gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av rätten enligt första stycket att hantera varor. Förordning (2016:302).

16 §  Om en sändning av växter, växtprodukter eller odlingssubstrat inte uppfyller införselvillkoren, skall Jordbruksverket besluta att sändningen helt eller delvis skall avvisas.

[S2]Jordbruksverket skall besluta vad som skall ske med en avvisad sändning.

17 § Har upphävts genom förordning (2019:678).
18 § Har upphävts genom förordning (2019:678).

Ersättning

19 §  Om det finns särskilda skäl, kan ersättning enligt 8 § växtskyddslagen (1972:318) lämnas i enskilda fall för förlust som uppkommit genom Jordbruksverkets beslut om bekämpning eller hindrande av spridning av växtskadegörare.

[S2]Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.

 • HFD 2013:37:Potatisodlare har ansetts berättigad till ersättning av statliga medel för kostnader och förlust som föranletts av Jordbruksverkets beslut om ingripande enligt växtskyddslagen.

Avgifter

20 §  Den som är skyldig att betala tull för varan eller skulle ha varit det om varan varit tullbelagd ska betala en växtskyddsavgift. Avgiften tas ut av Tullverket i de fall en tulldeklaration lämnas in för varan. I andra fall tas avgiften ut av Jordbruksverket.

[S2]Växtskyddsavgift ska inte betalas för avvisade sändningar.

[S3]Jordbruksverket får, efter att ha gett Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om växtskyddsavgift. Förordning (2019:678).

 • SJVFS 2009:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddsavgifter m.m.
 • SJVFS 2015:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2010:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.
 • SJVFS 2021:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

21 §  Jordbruksverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om avgifter för handläggning av frågor om tillstånd, omhändertagande av gods eller för kontroll, inspektion eller därmed sammanhängande eller jämförlig åtgärd som regleras av växtskyddslagen (1972:318).

 • SJVFS 2019:74: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2009:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskyddsavgifter m.m.
 • SJVFS 2019:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2019:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2018:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2017:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2016:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2015:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2014:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2014:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.
 • SJVFS 2013:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.
 • SJVFS 2010:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.
 • SJVFS 2021:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

Enskilt kontrollorgan

22 §  Jordbruksverket får överlåta till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att i samband med införsel av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare besluta om åtgärder som avses i 5 § första stycket 1-3 växtskyddslagen (1972:318). Sådan överlåtelse får även avse beslut om förbud eller villkor för införsel eller bortförande av växt, växtprodukt, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare.

[S2]Jordbruksverket får till sådant kontrollorgan även överlåta att i enskilda fall besluta om provtagning eller undersökning enligt 5 a § första stycket 2 växtskyddslagen (1972:318).

[S3]Jordbruksverket skall i ett beslut om överlåtelse ange de åtgärder som det enskilda kontrollorganet får vidta.

Beslagtaget gods

23 §  I fråga om beslagtaget gods ska de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket anser nödvändiga. Förordning (2013:1058).

Kontroll m.m.

24 §  Tullverket och sådant företag som enligt 5 kap. 3 § andra stycket tullförordningen (2016:287) utövar tullkontroll över varor ska övervaka att det inte införs växter, växtprodukter eller jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat eller växtskadegörare i strid mot

 1. EU-bestämmelser eller föreskrifter om förbud mot eller villkor för införsel, eller
 2. EU-bestämmelser eller föreskrifter om att sådana varor endast får införas mot uppvisande av sundhetsintyg.

[S2]Jordbruksverket ska i övrigt utöva offentlig kontroll över att det inte införs eller sprids några varor i strid mot de EU- bestämmelser som växtskyddslagen kompletterar, mot denna förordning eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2019:678).

Överklagande

25 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket.

26 §  Jordbruksverkets beslut i ärenden om utfärdande av sundhetsintyg får inte överklagas.

[S2]I 11 och 11 a §§växtskyddslagen (1972:318) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1017).

Ytterligare föreskrifter

27 §  Ytterligare föreskrifter om bekämpning av växtskadegörare och om införsel, utförsel och spridning av växter, växtprodukter, odlingssubstrat och växtskadegörare får meddelas av Jordbruksverket.

 • SJVFS 2013:38: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut
 • SJVFS 2010:46: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av potatiscystnematoder
 • SJVFS 2016:37: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter på växtskyddsområdet
 • SJVFS 2007:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av ljus ringröta på potatis
 • SJVFS 2007:26: Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av skadegöraren Ralstonia solanacearum
 • SJVFS 2016:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
 • SJVFS 2014:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Ändringar

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.

CELEX-nr
32006L0035
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2013:1058) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Omfattning
upph. rubr. närmast före 7 §; nuvarande 7 § betecknas 6 §; ändr. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 23 §§, rubr. närmast före 5, 10, 11, 23 §§; nya 7, 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 b §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2016:302) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Omfattning
ändr. 15, 24 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:1126) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Omfattning
ändr. 8, 9 §§; ny 8 a §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:1017) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:678) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Omfattning
upph. 17, 18 §§; nuvarande 11 a, 11 b §§ betecknas 11 b, 11 c §§; ändr. 2, 3, 8, 8 a, 9, 20, 24 §§; ändr. rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 c §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 11 a §§, rubr. närmast före 7 a, 7 d §§
Ikraftträder
2019-12-14

Ändring, SFS 2022:795

Omfattning
upph.