Ansvarsfriskrivning

Lagen.nu är ett ideellt projekt. Vi strävar efter att informationen på lagen.nu ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst.

Vi är dock tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter! Om du hittat något som verkar fel får du gärna fylla i en felanmälan!.

Kommentarer

För vissa lagar finns det kommentarer till bestämmelserna. Många juridiska begrepp är också beskrivna på liknande sätt. Dessa kommentarer skrivs av enskilda privatpersoner i lagen.nu:s lagkommenteringsprojekt och är inte på något sätt bindande eller officiell information.

Vi strävar efter att dessa kommentarer ska på ett enkelt och begripligt sätt förklara lagtexten genom att beskriva juridiska begrepp, hänvisa till andra relevanta delar av lagstiftningen och ge en översikt av lagstiftningens struktur. Vi strävar förstås också efter att dessa förklaringar ska vara korrekta och uppdaterade.

Vi kan dock inte garantera att kommentarerna till 100% är korrekta eller fullständiga. Om du hittar ett fel är vi tacksamma om du talar om det för oss. Om du själv är jurist (eller har motsvarande kunskaper) och vill hjälpa till med att skriva och förbättra kommentarer, gå till Deltagarportalen för att komma igång.

Lagar och andra författningar

Vi kan inte garantera att själva lagarna som de återges här verkligen, till 100%, stämmer överens med lagarna så som de är återgivna i den officiella utgåvan (den tryckta versionen av Svensk författningssamling). Om du behöver vara helt säker på vad lagen säger, dubbelkolla med de tryckta versionerna.

Varför är det så? Det system som hanterar lagtexterna utgår från från lagarna som de är publicerade i Regeringskansliets rättsdatabaser och redan där står det uttryckligen att dessa versioner kan innehålla fel, framförallt avsaknader av bilagor. Alla sådana fel finns även på lagen.nu. Sen omformateras lagtexterna automatiskt av ett datorprogram som lägger på sådana saker som rubriker, styckeindelning och hänvisningar till andra lagparagrafer. Det här programmet kan också införa fel.

När vi blir uppmärksammade på att att ett fel av enklare typ (stavfel och liknande) förekommer i Regeringskansliets rättsdatabaser, och om vi kan bekräfta att motsvarande fel inte finns i Svensk författningssamling, så kan det hända att vi gör en manuell korrigering av informationen (samtidigt som vi underrättar Regeringskansliet om felet). Eftersom det finns över 4000 lagar och förordningar är det dock inte möjligt att göra en fullständig genomgång av dessa.

Rättsfall

Den informationen om rättsfallen som publiceras här kommer från Domstolsverket. På samma sätt som med lagar så kan det finnas fel i den digitala versionen av informationen, och på samma sätt som med lagar används ett automatiskt program för att hitta hänvisningar, formattera text, m.m., som också kan införa fel.

Texterna är i de flesta fall referat av ett visst rättsfall, dvs en sammanställning av parternas inlagor, eventuella expertutlåtanden, en summering av domslut och domskäl, för samtliga instanser som domen överklagats till. I arbetet med att referera ett visst rättsfall (vilket utförs av Domstolsverket) plockas ofta information bort som inte är avgörande för det juridiska resonemanget. Exempelvis så anonymiseras personupgifter som namn och personnummer.

Det kan förekomma att vissa personuppgifter inte anonymiserats. När vi får vetskap om sådant gör vi själva en anonymisering som kan vara längre gående än den Domstolsverket utför. Vi undviker dock att anonymisera information som har betydelse för det juridiska resonemanget.

Förarbeten

De förarbeten (propositioner, utredningar i form av SOU- och Ds-betänkanden, samt komittédirektiv) som finns på lagen.nu hämtas från flera olika källor. I första hand hämtas dokumenten från Regeringskansliets sida för rättsdokument, men äldre dokument hämtas även från Riksdagen (propositioner) och KB <http://regina.kb.se/sou/>. Det framgår bredvid rubriken för varje enskilt förarbete vilken källa som använts. Äldre material är i regel skannat från pappersoriginal och sedan OCR-behandlats för att få ut läsbar text. I denna process kan fel i texten uppstå. Om något verkar konstigt, kontrollera mot det inskannade källdokumentet.

Föreskrifter

Lagen.nu innehåller ett urval av myndigheters författningssamlingar. I dessa publiceras föreskrifter som myndigheter ger ut med stöd av bemyndiganden i lag eller förordning. På lagen.nu finns långt ifrån alla sådana författningssamlingar. På lagrummet finns en fullständig lista.

Det varierar från myndighet till myndighet på vilket sätt de hanterar ändringar av sina föreskrifter. Vissa myndigheter ger endast ut grundföreskrifter, dvs så fort en föreskrift måste ändras så publiceras hela föreskriften med ändringar som en ny föreskrift med ny beteckning, och den gamla föreskriften upphävs. Andra ger ut ändringsföreskrifter som endast innehåller de bestämmelser som ändrats. Av dessa senare myndigheter ger vissa även ut konsoliderade versioner af sina föreskrifter.

Eftersom processerna för föreskriftsgivande och -publicerande skiljer sig åt är det svårt för lagen.nu att garantera att de föreskrifter som visas på webbplatsen inte är inaktuella. Vid osäkerhet bör kontroll mot myndighetens egen publicering av sin författningssamling göras.

Praxis

På lagen.nu finns vägledande avgöranden från ARN, JO och JK. Dessa är hämtade direkt från myndigheternas respektive webbplatser, och bedömningen av vilka avgöranden som kan anses vägledande är myndigheternas. För särskilt JO saknas äldre praxis, även fast denna fortfarande är att se som vägledande. Inga garantier för fullständighet kan därför ges.