Upphävd författning

Kungörelse (1827:60 s.1007) angående åtskilliga föreskrifter för bevakande av kronans rätt i de henne hörande rättegångar vid domstolarna

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1827-05-16
Ändring införd
SFS 1827:60 s.1007
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Wi Carl Johan, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, Göre weterligt: Att Wi, till ett säkrare befrämjande deraf, att Kronans rätt i de henne rörande Rättegångar wid Domstolarne blifwer behörigen iakttagen och bewakad, i Nåder godtfunnit förordna, att den person, som å Kronans wägnar, i något Kronans rätt rörande mål, antingen såsom kärande eller swarande, wid Under-Domstol talan förer, bör, genast efter hwarje Rättegångs-tillfälles slut, inberätta hwad derwid förelupit till det Embetswerk, som honom till målets utförande förordnat, och hwilket Embetswerk tillhör, att jemte tagen noga kännedom af målet, deri anskaffa och Krono-Ombudet meddela alla till målets utförande och förswarande af Kronans rätt nödige uplysningar och handlingar: Att, då Kronan wid Under-Domstol i målet tappat, Krono-ombudet, wid answar, alltid skall i behörig tid Kronans rätt till dess talans fullföljande i laga ordning förwara, samt derefter, med handlingarnes öfwerlemnande, af det Embetswerk, som honom förordnat, begära föreskrift, huruwida målet fullföljas skall: Att nämnde Embetswerk bör föranstalta, det målet alltid till Hof-Rätt fullföljt warder, så wida samma Embetswerk icke skulle finna laga skäl dertill saknas; dock att i mål, der Wår Befallningshafwande Kronans Ombud förordnat, med handlingarnes öfwerlemnande, anmälan derom bör göras hos Wårt Justitie-Kantzlers-Embete, som om målets fullföljd eller nedläggande förordnar: Och att på lika sätt, då målet i Hof-Rätt blifwit afgjordt och Kronan tappat, Advocat-Fiscalen derstädes, eller den, som till målets utförande i samma Rätt särskilt kan wara förordnad, alltid skall i behörig tid och ordning anmäla och utwerka tillstånd till målets dragande under Wår Nådiga pröfning, hwarefter fullföljden af ändringssökandet, efter Krono-Ombudets derom görande förfrågan, på Wårt Justitie-Kantzlers-Embetets, och der Krono-Ombudet blifwit af något utaf Wåre och Rikets Kollegier förordnadt, på dess pröfning beror; kommande för öfrigt, hwad för iakttagande af Kronans rätt i wisse särskilte mål är förordnadt, att derjemte lända till efterrättelse.

Ändringar

Kungörelse (1827:60 s.1007) angående åtskilliga föreskrifter för bevakande av kronans rätt i de henne rörande rättegångar vid domstolarna

Ändring, SFS 1988:971

    Omfattning
    upph.