ARN 2019-04350
Skriftlighetskravet i distansavtalslagen vid telefonförsäljning. Fråga om säljarens formulering i ett sms har varit tillräckligt klar och begriplig för att konsumenten ska anses ha ingått ett bindande avtal om brandlarmstjänster.
ARN 2019-04475
Fråga om ett villkor i en reseförsäkring, med innebörden att ersättning vid avbokning inte betalas ut om orsaken till avbokningen har samband med graviditet eller förlossning, är diskriminerande och därmed utan verkan.
ARN 2019-05176
Fråga om rätt till skadestånd vid missat anslutningsflyg pga. försening. Beslut 2020-02-19; 2019-05176
ARN 2019-05790
Fråga om en försenad hemresa ger rätt till prisavdrag enligt paketreselagen.
ARN 2019-07775
Fråga om rätt för resenär att avboka en paketresa även om resenären inte är den s.k. huvudresenären enligt avtalet.
ARN 2019-08258
Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.
ARN 2019-11253
Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.
ARN 2019-11341
Fråga om skälig avgift vid avbeställning av paketresa samt bevisning härför. Beslut 2020-02-19; 2019-11341
ARN 2019-11712
Angående räckvidden av undantaget i distansavtalslagen för specialtillverkade varor (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen).
ARN 2019-11771
Fråga om en bestämmelse i reglerna för en bosparfond är oskälig med anledning av att bosparverksamheten med tillhörande bostadskö avvecklats (36 § avtalslagen).
ARN 2019-14354
Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.
ARN 2019-16732
Fråga om en bestämmelse i reglerna för en bosparfond är oskälig med anledning av att bosparverksamheten med tillhörande bostadskö avvecklats (36 § avtalslagen).
ARN 2019-17088
Fråga om rätt till ersättning från ett flygbolag då resenären inte kunnat delta i aktiviteter på en fristående expeditionsresa till följd av förenad transport av bagage.
ARN 2019-17613
Fråga om skadestånd med anledning av försening av flygtransport enligt den s.k. Montrealkonventionen samt fråga om giltighet av avtalsvillkor som inskränker resenärens rätt till sådant skadestånd. Även fråga om rätt till återbetalning av biljettpriset.
ARN 2019-17639
Fråga om giltig reklamation enligt den s.k. Montrealkonventionen har skett. Även fråga om giltigheten av avtalsvillkor som inskränker resenärens rätt till skadestånd.
ARN 2019-17821
Fråga om rätt att frånträda avtalet vid en större prishöjning av paketresa pga. valutaförändringar. Beslut 2020-03-02; 2019-17821
ARN 2019-18386
Fråga om rätt att ta ut en kostnad för returfrakt avseende skrymmande varor (distansavtalslagen 2 kap. 2 § p. 10). Även fråga om rätt att ta ut en administrationsavgift.
ARN 2019-19154
Fråga om en transaktion är behörig eller obehörig när anmälaren lämnat ut koder till en bedragare som i sin tur använt koderna för att godkänna/signera transaktionen. Nämnden kom fram till att anmälaren visserligen möjliggjort transaktionen genom att lämna ut koderna men eftersom själva transaktionen utförts av någon annan var den obehörig i den mening som avses med reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen .
ARN 2020-03524
Fråga om smittspridning av det s.k. coronaviruset är att anse som en sådan extraordinär och oundviklig omständighet som befriar konsumenten från att betala en avbokningsavgift vid avbokning av en paketresa. Även fråga om bevisbördans placering.
ARN 2020-04504
Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla hela biljettkostnaden vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att anse som oskäligt.
ARN 2020-04664
Fråga om ett bolags skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en fotbollsmatch flyttats fram ett år på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster samt om bolaget ifråga är förmedlare eller säljare av biljetterna. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger bolaget rätt att behålla hela biljettkostnaden när en match flyttats fram på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.
ARN 2020-04925
Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om betydelsen av ett erbjudande om ersättningsarrangemang och innebörden av principen om force majeure.
ARN 2020-05928
Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften alternativt leverans av tjänsten ett år senare när ett cykellopp ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla halva anmälningsavgiften vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att anse som oskäligt.
ARN 2020-06224
Fråga om återbetalning av biljettkostnaden för en ej ombokningsbar biljett som avbokats på grund av UD:s avrådan från resor till den aktuella destinationen. Även fråga om ett avtalsvillkor som inte tillåter återbetalning av en sådan biljett är att anse som oskäligt.
ARN 2020-06328
Fråga om återbetalning av kostnaden för stughyra vid avbokning pga. coronapandemin.
ARN 2020-06575
Fråga om återbetalning av hela biljettkostnaden när ett flygbolag endast ställt in returresan. Även fråga om en resebyrås ersättningsskyldighet i ett sådant fall.
ARN 2020-06881
Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften när en löpartävling ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla anmälningsavgiften när tävlingen ställts in på grund av omständigheter utanför arrangörens kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.
ARN 2020-07299
Fråga om ett avtalsvillkor mellan en konsument och ett resebolag, med innebörden att flygbolagets regler för återbetalning ska gälla i stället för paketreselagens bestämmelser, är giltigt.
ARN 2020-08400
Fråga om plötslig sjukdom hos en besättningsmedlem, på en plats som inte är hemmabas för flygbolaget, är att se som en sådan extraordinär omständighet som fritar flygbolaget från att utge kompensation enligt EU-förordning 261/2004.
ARN 2020-09740
Fråga om avbokning av ett s.k. studentflak på grund av beslut från Transportstyrelsen att inte tillåta studentflak i syfte att begränsa smittspridningen av det s.k. coronaviruset. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger bolaget rätt att behålla hela den erlagda betalningen för studentflaket när flakfärden ställts in på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.
ARN 2020-09746
Fråga om giltigheten av ett köp som gjorts av en 15-åring.
ARN 2020-09914
Fråga om ett flygbolag kan återbetala kostnaden för en biljett med vouchers i stället för pengar när en flygresa ställts in på grund av coronapandemin.