Prop. 2020/21:1
Budgetpropositionen för 2021
Prop. 2020/21:2
Höständringsbudget för 2020
Prop. 2020/21:4
Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:5
Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen
Prop. 2020/21:6
Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket
Prop. 2020/21:8
Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse
Prop. 2020/21:9
Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19
Prop. 2020/21:11
Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden
Prop. 2020/21:12
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
Prop. 2020/21:13
Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet
Prop. 2020/21:14
Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta
Prop. 2020/21:15
Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner
Prop. 2020/21:16
Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019
Prop. 2020/21:17
Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor
Prop. 2020/21:18
En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder
Prop. 2020/21:19
Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
Prop. 2020/21:20
Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor
Prop. 2020/21:21
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2020/21:22
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Prop. 2020/21:23
Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto
Prop. 2020/21:24
Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor
Prop. 2020/21:26
Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor
Prop. 2020/21:27
Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Prop. 2020/21:29
Pausad BNP-indexering för drivmedel
Prop. 2020/21:30
Totalförsvaret 2021–2025
Prop. 2020/21:32
Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2020/21:33
Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Prop. 2020/21:34
Revision av det enhetliga elektroniska rapporterings­formatet
Prop. 2020/21:35
Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden
Prop. 2020/21:36
Ändringar i regelverket om kapitaltäckning
Prop. 2020/21:37
Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt
Prop. 2020/21:38
Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2020/21:41
Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Prop. 2020/21:42
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
Prop. 2020/21:43
En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning
Prop. 2020/21:44
Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten
Prop. 2020/21:45
Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall
Prop. 2020/21:46
Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper
Prop. 2020/21:47
Uppföljning av vaccinationer mot covid -19
Prop. 2020/21:48
Organdonation
Prop. 2020/21:49
Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar
Prop. 2020/21:50
Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning
Prop. 2020/21:51
Konkurrensverkets befogenheter
Prop. 2020/21:52
Tillträdesförbud till butik och förstärkt straff­rättsligt skydd mot tillgrepps­brottslighet
Prop. 2020/21:54
Ökad ordning och säkerhet i frivården
Prop. 2020/21:55
Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd
Prop. 2020/21:58
Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten
Prop. 2020/21:60
Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Prop. 2020/21:64
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Prop. 2020/21:65
Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Prop. 2020/21:66
Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet
Prop. 2020/21:67
Undersökningstillstånd
Prop. 2020/21:68
Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus– malus-systemet
Prop. 2020/21:71
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer
Prop. 2020/21:72
Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet
Prop. 2020/21:73
En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg
Prop. 2020/21:74
En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord
Prop. 2020/21:77
Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:78
Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen
Prop. 2020/21:79
En tillfällig covid-19-lag
Prop. 2020/21:80
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis