Upphävd författning

Cirkuläret (1844:50 s.2) till överståthållarämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angående vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1844-11-28
Ändring införd
SFS 1844:50 s.2
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sedan uppå framställning af Kongl. Swenske och Norrske Ministern i Paris, Ministern för Utrikes Ärenderne i Frankrike förklarat sig beredwillig att foga anstalt, det wederbörande embetsmyndigheter anbefallas att, då fråga uppstår der i Riket om häktande af person, hörande till besättningen på Swenskt fartyg, derom lemna underrättelse åt den på stället warande Swenske och Norrske Konsuln, på det han, innan häktandet werkställes, må komma i tillfälle widtaga de åtgärder, han anser omständigheterna påkalla, wid hwilket förklarande likwäl det wilkor blifwit fästadt, att en lika beskaffad föreskrift måtte meddelas de Swenske embetsmyndigheterna i afseende på Fransk undersåte uppå Franskt fartyg här i landet; så hafwe Wi funnit godt i nåder förordna, att häktande af Fransk undersåte, som tillhör besättningen på Franskt fartyg här i Riket, icke må äga rum förr än Franske Konsuln på det ställe, där häktandet kommer i fråga, blifwit om den tilltänkta åtgärden underrättad, samt att, om Fransk Konsul icke finnes på stället, närmaste Konsul bör om förhållandet erhålla besked så skyndsamt som möjligt, dock utan att häktningen häraf må uppehållas; hwilket wederbörande till underdånig efterrättelse länder.

Ändringar

Cirkuläret (1844:50 s.2) till överståthållarämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angående vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket

Cirkulär (1991:50) om upphävande av cirkuläret (1844:50 s.2) till överståthållar- ämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angå- ende vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket

    Omfattning
    upph.