Upphävd författning

Brev (1848:61 s.2) med nådig förklaring att Kungl. kungörelsen den 16 maj 1827, angående bevakande av kronans rätt i de henne rörande rättegångar, även skall tillämpas i alla synemål, då kronan är av- eller tillträdare m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1848-12-08
Ändring införd
SFS 1848:61 s.2
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Jemte förmälan, hursom föreskrifterne i Kongl. kungörelsen den 16 Maj 1827, angående bewakandet av Kronans rätt i de henne rörande rättegångr, endast syntes afse egentliga twistemål, deri Kronan är part, wid hwilket förhållande det åtminstone wore twätydigt, huruwida samma föreskrifter jemwäl egde tillämpning i sådane frågor, som wid husesyner å boställen och andra Kronans lägenheter förekomma, heldst när Kronan hwarken är afträdare eller tillträdare, ehuru dess rätt, sådant oaktadt, kan wara af målets utgång beroende,hwadan ock uti dylika mål i wissa delar ett olika förfarande egt rum, har Wårt Justitie-Kanzlers-Embete, uti Memorial af den 6 Mars 1844, hos Oss i underdånighet hemställt, om det icke må wara nödigt, att ytterligare stadgande i ämnet warder meddeladt; i hwilket afseende Justitie- Kanzlers-Embetet, som ansett föreskriften i Kongl. kungörelsen den 16 Mai 1827 icke wara fullt tillämplig hwad husesynsmål beträffar, underdånigst anfört: att uti wanliga rättegångar, som röra Kronans rätt, någon swårighet sällan möter för Kronans Ombud att bedöma, om Kronan tappat, enär den fråga, hwarom twistas, alltid måste wara genom stämning i målet bestämd och Ombudets åliggande wore inskränkt dertill att i behörig ordning förwara Kronans rätt till talans fullföljd, då det sedermera tillkomme wederbörande Embetsmyndigheter att, på Ombudets anmälan, om fullföljden förordna; hwaremot i husesynsmål förhållandet wore olika, emedan dels Kronan icke alltid wore att anse såsom part i målet, ehuru dess rätt likwäl berodde af de frågor, som deruti förekomma, dels dessa frågor woro af den mångfald och beskaffenhet, att de personer, hwilka såsom Krono-Ombud, wid husesyner bewaka Kronans rätt, icke alltid egde den insigt, att de förmådde bedömma om eller i hwilka delar denna rätt genom Syne-Rättens åtgärder och beslut må wara förnärmad, dels ock Kronans rätt till talans fullföljd icke kunde förwaras annorledes, än just derigenom att saken, medelst beswär, i högre Rätt werkligen fullföljes: att det således, till betryggande av Kronans rätt, syntes nödigt, att, i alla synemål, der densamma werkligen wore i fråga, wederbörande öfwerordnad myndighet sattes i tillfälle att pröfwa, huruwida talan emot deruti widtagna åtgärder bör, å Kronans wägnar, fullföljas, hwilken pröfning, efter Justitie-Kanzlers-Embetets tanke, lämpligast kunde werkställas af de Embets-Werk, som hade inseende öfwer boställen och kronolägenheter, helst hos dessa Embetswerk borde finnas de handlingar, hwaraf upplysning kunde inhemtas om hwad förut i ämnet blifwit tillgjordt och beslutadt, äfwensom derstädes wore anställde särskilde Tjenstemån, till hwilkas befattning det hörde, att granska och meddela yttranden i anledning af de instrument öfwer hållna syner, som, jemlik Författningarne, borde till samma Embetswerk insändas; samt att Justitie-Kanzlers-Embetet alltså ansåg det wara uti Edre Embetswerk, som, efter boställenas eller lägenheternas olika beskaffenhet, erforderlig granskning borde werkställas af syne- instrumenter och beslut, för bedömmande af frågor om fullföljd af Kronans talan i mål, rörande sådana Kronans egendomar, hwilka under hwardera Embetswerket lyda; Warande det likwäl, efter Justitie- Kanzlers-Embetets förmenande, icke nödigt, att alla synemål, rörande omförmälte boställshemman och kronolägenheter, utan undantag, i förenämnde afseende hos Eder anmälas, enär många sådana mål blott afse förhållandet mellan af- och tillträdande boställshafware och arrendatorer, utan har Justitie-Kanzlers-Embetet trott, att endast i de fall, då antingen Kronan är af- eller tillträdare, eller de wid synen widtagna åtgärder och beslut annorledes röra dess rätt, det borde åligga wederbörande Krono-Ombud, att genast, icke allenast meddelst i behörig tid och ordning reservationswis anförde beswär, hwarwid afskrift af beslutet skulle bifogas, hålla öppen Kronans talan emot beslutet i hela dess widd, utan ock insända Syne-Rättens Protokoll och beslut, jemte tillhörande liqvidation, till den Embetsmyndighet, under hwars inseende hemmanet eller lägenheten lyder, och hwilken Embetsmyndighet derefter skulle ega om målets nedläggande eller widare fullföljd och utweckling af de anmälde beswären besluta samt för ändamålet erfordlig åtgärd widtaga; dock att, när Wåre Befallningshafwande förordnat Kronans Ombud, handlingarnes öfwerlemnande komme att ske genom bemälte Befallningshafwande; Och skulle, på lika sätt, sedan beswär, ware sig för Kronan eller af enskild part, i husesynsmål, som röra Kronans rätt, blifwit af Hof- Rätt pröfwade, Advokat-Fiscalen derstädes, eller den, som till målets utförande i samma Rätt för Kronan särskildt warit förordnad, med handlingarnes öfwerlemnande, hos det utaf Edre Embets-Werk, under hwilket den ifrågawarande lägenheten lyder, rörande målets fullföljd göra hemställan.
Efter inhemtande af Edert den 9 April sistlidet år afgifna underdåniga utlåtande, hafwe Wi detta ärende Oss föredragas låtit samt derwid pröfwat skäligt i nåder förklara, att Kongl. Kungörelsen den 16 Mai 1827, angående bewakande av Kronans rätt i de henne rörande rättegångar, äfwen skall tillämpas i alla synemål, då Kronan är af- eller tillträdare eller de wid synen widtagna åtgärder och beslut annorlunda röra dess rätt, med iakttagande likwäl, dels att de uti samma Kungörelse föreskrifne anmälanden hos Justitie-Kanzlern skola uti berörde mål ske hos det Embets-Werk, som har högsta inseendet öfwer bostället eller lägenheten, dels att, då mål af ifrågawarande beskaffenhet skola genom beswär fullföljas och Kronans talan således icke, i enlighet med hwad uti berörde nådiga Kungörelse afses, kan genom wad förwaras, det åligger wederbörande Krono-Ombud att, i alla de fall, då Syne-Rätts beslut gått kronan emot och tiden icke medgifwer att innhemta behörig föreskrift, målet genom besw.r hos Hof- Rätt fullfölja: ankommande det på wederbörande Embets-Werk att, i öfwerensstämmelse härmed, meddela Kronans Ombud wid syner eller utförandet af dylika mål, de närmare föreskrifter i afseende å bewakandet av Kronans rätt och talan, som kunna finnas af nöden.

Ändringar

Brev (1848:61 s.2) med nådig förklaring, att Kungl. kungörelsen den 16 maj 1827, angående bevakande av kronans rätt i de henne rörande rättegångar, även skall tillämpas i alla synemål, då kronan är av- eller tillträdare m.m.

Ändring, SFS 1988:971

    Omfattning
    upph.