Upphävd författning

Kungörelse (1860:49 s.3) angående behandlingen av tvistefrågor om upphörande av åbo- och besittningsrätt till Kronohemman och lägenheter

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1860-11-16
Ändring införd
SFS 1860:49 s. 3
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vi CARL, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes Konung, göre veterligt: att Vi, med ändring av stadgandet i § 5 mom. 3 av Kongl. Instruktionen för Vårt och Rikes Kammar-Kollegium den 16 Februari 1838, funnit skäligt i nåder förklara,
att alla tvistefrågor, huruvida åbo- och besittningsrätt till Kronohemman och lägenheter är förverkad eller eljest bör upphöra, tillkomma laga domstols handläggning och prövning;
härifrån dock undantagna dylika frågor angående Kronobyggen, vilka tvister må av de förvaltande myndigheterna även framgent upptagas och prövas;
skolande förstberörda föreskrift tillämpas i avseende på alla de ärenden av förevarande slag, som efter 1861 års början anhängiggöras eller vid den tiden äro på handläggning hos Våre Befallningshavande beroende; varemot dylika mål, som före innevarande års slut äro eller bliva av Läns-Styrelse avgjorda, må uti hillills vanlig ordning fullföjas.

Ändringar

Kungörelse (1860:49 s.3) angående behandlingen av tvistefrågor om upphörande av åbo- och besittningsrätt till Kronohemman och lägenheter

Förordning (1993:1052) om upphävande av kungörelsen (1860:49 s. 3) angående behandlingen av tvistefrågor om upphörande av åbo- och besittningsrätt till Kronohemman och lägenheter

    Omfattning
    upph.