Kungörelse (1863:83 s.6) angående ändring i föreskrifterna om kronoombuds förordnande att närvara vid vissa allmänna förrättningar

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1863-12-30
Ändring införd
SFS 1863:83 s.6
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Wi Carl, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Götes och Wendes Konung, göre weterligt: att, enär wid rättegångar, syner och andra förrättningar, som angå till ecklesiastik- eller militiestaten anslagen jord, eller dermed förenade rättigheter och skyldigheter, tillräcklig trygghet för bewakandet af det allmännas rätt bör kunna winnas genom närwaro af endast */k/ ett */-k/ allmänt ombud, Wi, med ändring af stadgandet i 34 punkten af Kongl. Förklaringen den 23 Mars 1807 om Kronofullmägtigs förordnande för wissa uppgifna fall, äfwensom af de särskilda föreskrifter, som i öfwerensstämmelse dermed hittills warit gällande, funnit godt att, i anledning af gjord framställning, och i enlighet Rikets Ständers uttalade åsigt i ämnet, härmed i nåder stadga, att i allmänhet endast Konsiistorii- eller Regements- fullmägtig bör förordnas att närwara wid rättegångar, syner och förrättningar af ofwannämnda beskaffenhet, der icke, på grund af särskilda förhållanden, äfwen Kronofullmägtigs beordrande kan anses af omständigheterna påkalladt, kommande för så wäl ombudet som den myndighet, hwilken detsamma förordnat, föreskrifterna uti Kongl. Kungörelsen den 16 Maj 1827 att i tillämpliga delar blifwa gällande.

Ändringar

Kungörelse (1863:83 s.6) angående ändring i föreskrifterna om kronoombuds förordnande att närvara vid vissa allmänna förrättningar