Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1880-11-19
Ändring införd
SFS 1880:48 s. 1
Ikraft
1881-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Vi Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att sedan den 15 sistlidne Oktober utfärdats nådig förordning, innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning af jernväg, så ock i fråga om förvaltning af jernväg under konkurs, hafve Vi funnit godt förordna att rörande de vid Stockholms rådstufvurätt samt rådstufvurätterna i Jönköping och Kristianstad förda fastighetsböcker, så vidt de afse lagfarts- eller inteckningsärenden angående jernväg, hvarå berörda förordning eger tillämpning, skola, jemte hvad Kongl. kungörelsen den 14 September 1875 innehåller, som icke strider mot denna författning, tillämpas följande särskilda föreskrifter:

1 §  Lagfarts- och inteckningsärenden, som angå jernväg, hvarå förordningen den 15 Oktober 1880, angående lagfart, inteckning och utmätning af jernväg med mera, eger tillämpning, skola särskildt för sig upptagas i ett eller flera band af fastighetsboken.

2 §  För hvarje jernväg, som enligt berörda förordning skall anses såsom en enda sammanhängande jernväg, göres, då lagfarts- eller inteckningsärende rörande jernvägen först förekommer, i fastighetsboken ett upplägg.

[S2]De till sådant upplägg anslagna blad indelas i spalter och kolumner på sätt det vid denna kungörelse fogade formulär utvisar.

3 §  Öfverskrift till upplägg skall innehålla jernvägens namn.

[S2]I första spalten införes banans jemte bibanornas ändpunkter, med uppgift å de län, inom hvilka jernvägen är belägen; den till jernvägen hörande jord, med uppgift å jordens storlek, å de hemman, lägenheter eller tomter, hvarifrån den är tagen, samt å de underrätter, inom hvilkas domsområde den är belägen.

[S3]I lagfartsspaltens andra kolumn skall, då lagfart första gången sökes å jernväg, hvarå 23 § i ofvanberörda förordning eger tillämpning, allenast införas sökandens namn.

4 §  Kartor och beskrifningar, som jemlikt 4 § 1 mom. i nämnda förordning till rätten ingifvits, skola såsom bilagor till fastighetsboken hos rätten förvaras.

Ändringar

Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar

    Ikraftträder
    1881-01-01