Upphävd författning

Förordning (1884:13 s.2) om prästexamen

Version: 1884:13_s.2

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1884-04-18
Ändring införd
SFS 1884:13 s.2
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som söker inträde i prästämbetet skall avlägga prästexamen inför domkapitlet i det stift inom vilket sökanden vill bli anställd. Förordning (1979:158).

2 §  Behörig att avlägga prästexamen är den som

 1. har gått igenom religionsvetenskaplig linje enligt högskoleförordningen (1977:263) och fått utbildningsbevis eller
 2. har avlagt teologie kandidatexamen.

[S2]För behörighet att avlägga prästexamen krävs dessutom att sökanden inom det praktisk-teologiska området har sådana kunskaper och erfarenheter som behövs för prästerlig verksamhet inom svenska kyrkan. Förordning (1985:420).

3 §  Examinationen skall omfatta sådana frågor inom främst ämnesområdena bibelvetenskap, kristendomens historia och tros- och livsåskådningsvetenskap som är väsentliga för svenska kyrkan. Kyrkorättsliga och pastorala frågor skall också behandlas.

[S2]Över den examinerades insikter skall avges ett sammanfattande betyg med något av vitsorden godkänd eller underkänd. Den som har underkänts har rätt att undergå förnyad examination för att få godkänt betyg.

[S3]Beslut om betyg får inte överklagas. Förordning (1985:420).

4 §  Om särskilda skäl föreligger, får domkapitlet i det stift inom vilket sökanden vill bli anställd medge undantag från de behörighetsvillkor som anges i 2 § första stycket. Förordning (1989:86).

Ändringar

Förordning (1884:13 s.2) om prästexamen

Ändring, SFS 1887:81 s.2

  Omfattning
  ny 4 §

Ändring, SFS 1904:20 s.6

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning(1979:158) om ändring i stadgan (1884:13 s.2) angående prästexamen

  Omfattning
  ändr. 1-4 §§; omtryck

Förordning (1980:744) om ändring i stadgan (1884:13 s.2) angående prästexamen

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1985:420) om ändring i stadgan (1884:13 s.2) angående prästexamen

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§, författningsrubr.; omtryck
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1989:86) om ändring i förordningen (1884:13 s.2) om prästexamen

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:1338) om upphävande av två författningar om prästexamen

  Omfattning
  upph.