Upphävd författning

Stadga (1900:63 s.25) med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien av pris från Nobelstiftelsen m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1900-06-29
Ändring införd
SFS 1900:63 s.25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
§ 1 Rätt att föreslå pristagare tillkommer ledamöter av svenska akademien och av andra med denna till sammansättning och uppgifter likartade akademier, institutioner och samfund, professorer i litteraturhistoria och i språk vid universitet och högskolor, tidigare litterära nobelpristagare samt ordförandena i författarorganisationer, som äro för sitt lands skönlitterära alstring representativa. Kungörelse (1949:53).
§ 2 Vid sitt Nobelinstitut, med hvilket ett större bibliotek hufvudsakligen i modern litteratur skall vara förenadt, anställer Akademien, förutom bibliotekarie och en eller flere amanuenser, i mån af behof litterärt bildade tjenstemän och biträden, dels ordinarie, dels extra ordinarie, som skola bereda prisfrågor, lemna redogörelser för nyligen utkomna litterära arbeten i utlandet samt verkställa nödiga öfversättningar af utländska skrifter.
Svenska Akademiens Nobelinstitut står under öfverinseende af en utaf Kongl. Maj:t förordnad inspektor och under närmaste ledning af den bland Akademiens ledamöter, hvilket hon dertill förordnar.
§ 3 Afkastningen af särskild fond eger Akademien använda till att, i de ändamål testator ytterst afsett, främja sådan verksamhet inom litteraturen, som, vare sig den utöfvas i Sverige eller i utlandet, kan anses ega betydelse för odlingsarbetet särskildt å de områden, åt hvilka Akademien bör egna sin uppmärksamhet och omvårdnad.
§ 4 Till det val af fullmägtige, som enligt grundstadgarne åligger Akademien, ega de af Akademiens ledamöter, som äro bosatta i landsorten, att om de ej personligen infinna sig, insända valsedlar.
När frågor, som gälla prisutdelning, reserverande af pris eller afsättande af reserverade medel till särskild fond, skola till afgörande företagas, äro de i landsorten boende ledamöter, som önska att i besluten deltaga, berättigade till reseersättning, hvars belopp bestämmes af Akademien.
§ 5 Der i fall, då Akademien ej enligt grundstadgarne eger ensam bestämmanderätt, annan ersättning beslutas åt någon af Akademiens ledamöter än sådant godtgörelse för resa eller inställelse, hvarom förmäles här ofvan i § 4 och i grundstadgarnes § 16, skall beslutet underställas Kongl. Maj:ts pröfning och stadfästelse.

Ändringar

Stadga (1900:63 s.25) med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien av pris från Nobelstiftelsen m.m.

Ändring, SFS 1949:53

    Omfattning
    ändr. 1 §

Förordning (1992:1437) om upphävande av stadgan (1900:63 s.25) med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien av pris från Nobelstiftelsen m.m.

    Omfattning
    upph.