Upphävd författning

Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar (1906:12 s. 1) för dess Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle i Göteborg

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1906-03-09
Ändring införd
SFS 1906:12 s. 1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Sällskapets ändamål och sammansättning.

1 § 

[S2]Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, stadfästadt af konung Gustaf III den 19 augusti 1778, har till ändamål att befrämja vetenskap och vitterhet.

2 § 

[S2]Samhället utgöres av

[S3]1:o svenska ledamöter, som äro:

 1. hedersledamöter till obestämt antal och
 2. arbetande ledamöter till ett antal av högst etthundra utöver dem som fyllt 70;

[S4]2:o utländska ledamöter.

3 § 

[S2]Samhällets angelägenheter besörjas närmast af en ordförande, en sekreterare, en skattmästare och en bibliotekarie.

[S3]Val af ledamöter och ämbetsmän.

4 § 

[S2]Vid val af svenska arbetande ledamöter förfares sålunda: inträffad ledighet tillkännagifves för Samhället af ordföranden vid det närmast följande af de i § 12 bestämda månadssammanträdena. Sedan Samhället beslutat platsens tillsättande, anmäler ordföranden på det därefter följande månadssammanträdet den eller dem, som han finner därvid böra ihågkommas, eller som af annan Samhällets ledamot hos ordföranden dessförinnan blifvit föreslagna. Den eller de föreslagnas hufvudsakliga förtjänster böra af förslagsställaren inför Samhället meddelas, vare sig vid detta eller vid annat för förslagets framställande särskildt utlyst sammanträde, men hvarken motiveringen eller af förslaget föranledd diskussion tages till protokollet. På ordföranden må bero att, om flera personer blifvit anmälda, låta genom omröstning af de närvarande upprätta förslag. På det näst följande månadssammanträdet företages därefter valet sålunda, att hvarje närvarande ledamot om den ifrågasatte aflämnar en hvit (jakande) eller en svart (nekande) kula. Äro vid hopräknandet minst två tredjedelar af de aflämnade kulorna hvita, är den, öfver hvilken omröstning blifvit företagen, invald; men har ett mindre antal hvita kulor tillfallit honom, må han icke, förr än ett halft år förflutit, åter kunna anmälas att till ledamot inväljas.

5 § 

[S2]Vid val af hedersledamöter och utländska ledamöter förfares i tillämpliga delar så, som här ofvan är stadgadt om val af svenska arbetande ledamöter.

6 § 

[S2]Val af ordförande, som bör vara boende i Göteborg eller dess närmaste grannskap, företages vid Samhällets sista måndassammanträde under kalenderåret och gäller för ett år räknadt från nästföljande års högtidsdag samt förrättas med slutna sedlar, hvarvid den är vald, som erhållit de flesta rösterna. I händelse af lika röstetal afgöres valet genom lottning.

7 § 

[S2]Sekreteraren och skattmästaren, hvilka båda böra vara boende i Göteborg eller dess närmaste grannskap, väljas på samma sätt, som är för val af ordförande stadgadt, dock för obestämd tid.

[S3]Ämbetsmännens åligganden.

8 § 

[S2]Ordföranden äger att genom sekreteraren kalla Samhällets ledamöter till dess sammanträden, att vid dessa föra ordet och att för öfrigt tillse, det Samhällets beslut verkställas. I hans frånvaro intager näst föregående årets ordförande hans plats, och för det fall, att äfven denne skulle vara förhindrad, föres ordet af den närvarande ledamot, som för tillfället genom de flesta rösterna därtill utses.

9 § 

[S2]Sekreteraren åligger: att vid Samhällets sammanträden föra protokollet, vårda dess handlingar och öfver de inkommande handlingarna hålla dagbok, sköta dess brefväxling samt i öfrigt jämte ordföranden ombesörja verkställigheten af Samhällets beslut, såvidt icke för särskildt fall annorlunda därom förordnas. Vid tillfälligt hinder för sekreteraren utser ordföranden annan ledamot af Samhället att förrätta hans tjänst.

10 § 

[S2]Skattmästaren, som ansvarar för de medel, Samhället lämnat i hans vård, åligger: att närmast handhafva Samhällets ekonomiska angelägenheter, att utlåna de kontanta medel, som ej erfordras till för handen varande behof, äfvensom att vid hvarje kalenderårs slut uppgöra årsräkning, hvilken granskas af två, därtill af Samhället utsedda revisorer.

11 § 

[S2]Bibliotekarien åligger: att draga försorg om utdelandet af Samhällets Handlingar, redovisa för däraf försålda exemplar samt vårda Samhällets bokförråd, allt i öfverensstämmelse med hvad i arbetsordningen närmare angifves.

[S3]Sammanträden och ärendenas behandling.

12 § 

[S2]Samhället håller sammanträden inom slutna dörrar en gång i varje månad, utom i januari, juni, juli och augusti, å dag och timme, som samhället bestämmer. Till sammanträde å annan dag, även under nämnda månader, äger ordföranden att kalla ledamöterna, när sådant av honom anses nödigt.

[S3]Vid månadssammanträdena hållas föredrag, afgifvas redogörelse för utkomna skrifter m. m. samt afgöras de särskilda ärenden, som påkalla Samhällets pröfning.

[S4]Då Samhället så beslutar, hållas ofvannämnda föredrag offentligt, och i andra fall äger sekreteraren åt åhörare lämna tillträde till Samhällets vetenskapliga förhandlingar.

13 § 

[S2]För fattande af beslut erfordras, att minst tio ledamöter förutom ordföranden och sekreteraren äro närvarande.

14 § 

[S2]När för ett ärendes afgörande omröstning begäres, sker sådan öppet, där ej annorlunda yrkas. Utfalla rösterna lika, gäller, om omröstningen varit öppen, den mening, som ordföranden biträder, men, om omröstningen varit sluten, bestämmes afgörandet genom lottning.

15 § 

[S2]Samhället håller årligen offentlig sammankomst å sin högtidsdag den 24 januari, konung Gustaf III:s födelsedag. Efter en inledning af ordföranden afgifver Samhällets sekreterare berättelse öfver hvad inom detsamma under året förekommit samt meddelar korta biografiska uppgifter öfver svensk ledamot, som med döden afgått, och redogör därefter för de af öfriga vederbörande aflämnande berättelser rörande Samhällets samlingar och ekonomi m. m. Slutligen åligger det ordföranden att vid högtidssammankomsten hålla föredrag öfver något vetenskapligt, vittert eller allmänt humanistiskt ämne, hvarefter han öfverlämnar ordförandebefattningen till den nya ordföranden.

16 § 

[S2]Önskar ledamot att å högtidsdagen hålla minnestal öfver någon under året afliden medlem af Samhället eller annat föredrag, anmäle han sådant i god tid för ordföranden.

17 § 

[S2]Beträffande Samhällets verksamhet gäller i öfrigt den arbetsordning, som Samhället kan efter olika tider och omständigheter finna skäl antaga.

Ändringar

Stadgar (1906:12 s.1) för Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

Ändring, SFS 1924:490

  Omfattning
  ändr. 12 §

Ändring, SFS 1950:180

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1967:67

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1997:1331) om upphävande av stadgarna (1906:12 s. 1) för Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

  Omfattning
  upph.