Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1913-06-04
Ändring införd
SFS 1913:160
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Har i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning, någon blivit av tullfiskalen åberopad eller enligt generaltullstyrelsens eller Konungens förordnande inkallad såsom vittne, njute han gottgörelse av allmänna medel för sin inställelse efter enahanda grunder och i samma ordning, som stadgas angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål; skolande sådan kostnad alltid stanna å statsverket.

Ändringar

Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning