Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar

Departement
Civildepartementet MA
Utfärdad
1916-12-15
Ändring införd
SFS 1916:599
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med handelskammare förstås i denna kungörelse en på sammanslutning mellan näringsidkare grundad institution, som har till ändamål att särskilt för visst område, utgörande handelskammarens distrikt, främja samt inför statsmyndigheterna företräda handelns, industriens och sjöfartens allmänna intressen.

[S2]Auktorisering av sådan handelskammare sker därigenom, att Kungl. Maj:t stadfäster stadgar för densamma.

2 §  För att handelskammare må kunna vinna auktorisering fordras:

[S2]att handelskammaren bildats av en för ändamålet särskilt inrättad förening eller ock av annan förening eller andra sammanslutningar, bestående huvudsakligen av näringsidkare, bosatta inom handelskammarens distrikt;

[S3]att den eller de sammanslutningar, som bildat handelskammaren, erhållit Kungl. Maj:ts stadfästelse å sina stadgar och antagit stadgar för handelskammaren; samt

[S4]att enligt de sålunda stadfästade och antagna stadgarna handelskamrarnas ledamöter skola utses av nämnda sammanslutningar, därvid dessas ledamöter skola äga lika rösträtt, samt antalet ledamöter i handelskammaren ej må understiga sexton.

3 §  Önskar handelskammare stadfästelse å sina stadgar, ingive ansökan därom till Kung. Maj:t.

[S2]Vid sådan ansökan skola fogas handlingar, utvisande att de i § 2 angivna förutsättningarna för auktorisering äro uppfyllda; och skall tillika ådagaläggas, att handelskammarens distrikt har en lämplig omfattning, ävensom att handelskammaren med hänsyn till ekonomiska och övriga förhållanden kan antagas hava förutsättningar att fylla sitt ändamål.

[S3]Fråga om ändring av stadgar för auktoriserad handelskammare eller för sammanslutning som bildat handelskammaren skall underställas kommerskollegium för prövning och stadfästelse; dock skall avgörandet av dylikt ärende ankomma på Kungl. Maj:t, därest fråga om genomgripande förändring av handelskammarens organisation eller verksamhet. Kungörelse (1959:471).

4 §  Auktoriserad handelskammare fastställer själv sin arbetsordning samt utfärdar instruktioner för sina tjänstemän ävensom andra för dess verksamhet erforderliga föreskrifter.

5 §  Auktoriserad handelskammare åligger att efter bästa förmåga i sådana näringsfrågor, som av statsmyndigheterna hänskjutas till handelskammaren, avgiva yttranden eller tillhandahålla upplysningar ävensom att fullgöra sådana funktioner, som enligt lag eller särskild föreskrift äro eller varda handelskammare ålagda.

[S2]Auktoriserad handelskammare äger jämväl att hos vederbörande statsmyndigheter i näringsfrågor göra de framställningar, vartill den må finna anledning.

[S3]Å sin sida skola de statsmyndigheter, som hava att handlägga sådana frågor, låta sig angeläget vara att i förekommande fall bereda därav intresserade handelskamrar tillfälle att inkomma med yttranden.

6 §  Auktoriserad handelskammare åligger att före utgången av april månad varje år till kommerkollegiet insända en till Kungl. Maj:t ställd berättelse över kammarens förvaltning och verksamhet under närmast föregående år.

7 § har upphävts genom förordning (1959:471).

Ändringar

Kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar

Ändring, SFS 1959:471

    Omfattning
    upph. 7 §; ändr. 3 §

Ändring, SFS 1990:733

    Omfattning
    upph.