Upphävd författning

Skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1918-06-14
Ändring införd
SFS 1918:631
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Kartan är inte med här
I en till riksdagen den 21 december 1917 avlåten proposition, n:r 9, varav ett tryckt exemplar här bifogas, hava Vi föreslagit riksdagen medgiva, att såsom nationalpark finge avsättas ett i det vid propositionen fogade utdraget av statsrådsprotokollet närmare angivet område av 34,05 hektar av den till Dalby kronopark i Dalby socken av Malmöhus län hörande Söderskogen.
Enligt samma statsrådsprotokoll äro gränserna för ifrågavarande del av Söderskogen, vilken omfattar sydvästra delen av Dalby hage, utmärkta med grön kantfärg å ett av Sven Lundberg år 1909 kopierat kartutdrag, varav ett avtryck här bifogas.
I skrivelse den 7 juni 1918, n:r 314, har riksdagen anmält, att riksdagen bifallit Vår förevarande proposition.
Vad Vi och riksdagen sålunda beslutat meddelas Eder till kännedom och efterrättelse.

Ändringar

Skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.